Goudsche Courant, dinsdag 13 augustus 1907

46ste Jaargang Woensdag 14 Augustus 1907 i o 10409 fiOüBSCHE COURANT J ieuwS en Advertentieblad i oor Gouda en Omstreken Telefoon o Sf A D V R U T E N T I E n worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzendins van Advertentiën tot 1 uur des midd Teletoi n No M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maande i is 1 25 trance per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN c OPRUIMING wegeDB het vergevorderd Seizoen in het IMoord Brabanlsch Schoen cd Laarzenmagazijo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg AiDbevelend C SMITS AUe repiratiën en aangemeten werk Onnavolgbaar zp thans door nieuw gevonden toepassingen onze in olieverf geaeMMerAe Portretteu PetutureBogaert Zg geven kracht en diepte die namakers niet kannen bereiken Men overtaige zich geen imitatie voor de ecJkte te ontvangen Se lll Prgscoarant met een aantal ongevraagde getnigschrilten gratia op aanvraag Boxtel H BOGABU1B Ji Co Agent voor ÖOUDA Fima A QIJANÏ Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen zgn Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratia toegezonden Kan ingegeven worden iu Kojie Thee Melk Likeur Abeint Bier Water of in het medeel zonder dat het noodig ié dat de dronkaard er iete van af weet Uet COZA POMDEU bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wün absint enz bü dei dronkaard op te wekken Hel COZA POJBDMB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgeaoole de znster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zgn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoelt te weten waaraan hg zgne redding te danken heelt Het COZA POEDMB heeft liet hoiseIgk gelnk van duizenden gezinnen hersteld duizenden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatscbappg herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetnigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zgn Correspondentie in alle talen der wereld Het echts Coza poeder is verkrggbaar in alle apotheken en in bet volgend depot te Gouda WOLPF Co Onze depAthonders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag Toor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt V djrect naar Londen COZAINSTimE S Ï Xd Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap EBNISBE70TTANT1ES Sleu wordt verzucht ii i t MGItK te letten OIT HIT MaoUIJN tan M lUVENSWAAY ZONEN QORINCHEH Deze THEEËN worden aigele erd in verzegelde pakjes van i twee n een half en een Ned om met vermelding ran Nommar r Prgs voorzien van nevenstaani Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoeiiux van geëerde orders aanbev ende J G BIJL voorheen J BBEEBAART Lx Ö7ndB Druk van A BBINKHAN Zn Wij zijn het er geheel over eens dat het nieuwste 9 ets merk der Firma A HILLEN BRANIES 99 ff la eet Dat die BraUiOê gemaakt zijn van de lichtste tabakken Dat die Brailie § zeer zacht van kwaliteit zijn Dat die Branle § prachtig branden Dat door iedereen met die Bl aUiO § een proef moet worden genomen Dat die j BrttUiCS alleen verkrijgbaar z jn in de Filialen der Firma A HILLED te Gouda Kleiweg 2 Tnt Tel 141 SANGUINOSE Vinum SaDguinosiim in vacuo Mjjne dochter is vele Jaren Igdende geweest aan bloedarmoede en Ale l i ncAI zg heelt vele doctoren geraadpleegd allen zeiden haar dat zg aan bloedarmoede en zennwzwakte leed raaar verder kwam het niet en geen medicijnen die haar hielpen Zjj had h t vreeselgk in de boenen en in de rug was bleek en gedurig moe in één woord het meisje was ellendig Sinds een paar weken ben ik me uwe Sanguinose begonnen de verandering ia groot Zü eet goed slaapt goed krijgt een gezonde kleur in één woord de Saugiiluoêe doet voor haar wat nog geen enkel ander middel gedaan had U moogt van dit schrijven gebruik maken voor de courant Ik zou het zelve wel in de courant willen zetten Mej EBING Den Haag Koningstraat 311 PrUs per llacon f 1 50 6 tt I 8 U fl f 15 Te GOU DA bij WOLFi en Co Westhaven 108 GEBR RIJREN Ê DE LANGE ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S HoofilmagaiiHn Gedempte Binnenrotte 154 Telef iö99 He Magaxiln Weat Steuwland 9 nabU Station Beurs Telef 40S7 INRUILEN VERHUREN REPAREBREN rSTEMMEN DE PHONOLA dagelijks In onze üalons te hoerea PEONOIAPMO mOH PEONOLIST Cevensperzekering lllaatscbappij 8 V Hfl4 I Dor lr cM OMcricM In M73 Ill at c app iiili Kapitaal oNMfctnd t 3 000 000 VtrMiwra Btdraa ruim M iiiilU a llM r mia Uk mllllficii VereeolglDg ARNENZORÜ Afdecling BHOHKEIfHUIS EOZENDAAL HOEK PARADIJS ÖOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebruikte en overtollige huishoudelijke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hoofdzakelgk aan mingegoeden voor goedkoope prijzen te verknopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging ArmenMrg i DE GOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLL EDIGE MODEBLADEM zijn beslist die der Firma WELUON THE LADIES JOÜBSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKBli met een gratis geknipt patroon THE BKZAAB OF CHILDREN S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VB AAGT Vw Boekhandelaar Proefnummer Alle met kostel Holl BUvoegael Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATSONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van 10 50 verkrijgbaar by MILLY SIMONS Den Haag Wild eii devo elle Van al heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korboonders Heevleescb enz enz tegen de meest sterk concnrreeronde prijzen Panklaar schoongemaakt Iranco door geheel Nederland Aanbevelend T G ÜTTELING Poelier Oosterstraat 18 BOTTERDAM Tolephoon Interc No 2031 WEJoJfCS ACAOI WORMERVEER HOLLArtrif IVIenw onovertroDen Prof Dr Liebera welbekend ZSIVir EBACBT ILIXia AllMn echt met Ptbrieltunerk tot voortdarende radicale en zekere genezing ran ftUe zeli de meest hardnekkige zenuvb itiékten ooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgJ letale i enesing van elke zwakte Bleek lacht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpya slechte spgHTertering OnTermogen Tmpotenz PoUntïone eni UitToerige proBpectnsien rrijapcr fewh fl 1 fl fl 8 dubbalefleMh fl 6 i CenlrailDepÖt Matth v d Vo a Zaltbomm Depots M Cléban Co Rotterdam F Happel s Gravenhage I Halmmans de Jong J Cm BotttrUm Wfiff fc Co ïottd rn bil Ue drogitten Bulteiilandsch Overzlclil Reuter seint uit Tanger dd 12 Aug De Engelsche stoomboot Gibeldersa uit Mazagan aangekomen vertrok gisteren met 240 passagiers met Europeanen Renter s correspondent te Mazagan verklaart dat alles rustig is aar dat een nitbarsting elk oogenblik verwacht kan worden Stammen zgn van de poorten gekomon geld vragende De kapitein der Aminalaube heelt den gouverneur medegedeeld dat hg bjj een aanval troepen zal landen en de omgeving der stad zal bombardeeren De Galilee is hier zoo juist uit Casablanca aangekomen met negen zwaar gewonden De bemanning deelde mede dat de lijken van de straten weggeruimd worden door verbranding in tegenwoordigheid van de autoriteiten De troepen vervolgden de Kabylen tot ver het binnenland in Reuter seint uit Bellast dd 13 Aug OlScieel wordt medegedeeld dat de soldaten op de menigte hebben geschoten waarbg een man en een vronw gedood en drie man ernstig gewond werden Heden werden by een oproer do politieposten vernield In Frankrijk en in geheel Europa wordt na de gebeurtenissen van de vorige week te Casablanca de vraag gehoord Wat nu De Fransche regeering heelt herhaaldelijk verklaard dat zg in Marokko geen verovoringspolitiek wenscht te volgen Maar in vele kringen in Frankrijk wordt openlijk en bedekt aan de regeering den raad gegeven zich van de Acte van Algeciras niet te veel aan te trekken Ifationalistische bladen betreuren het vergoten bloed dat vergeels heelt gevloeid als Frankrgk door de acte van Algeciras niet in de mogelijkheid is daarvoor een behoorlijke schadeloosstelling te krijgen Maar het gevaar voor het uitbreiden der militaire maatregelen wordt in regoeringskringen volkomen ingezien en dat gevaar wil men voorkomen door zich stipt te houden aan de bepalingen te Algeciras opgemaakt De Petit Parisien geelt dit duidelijk aan als het blad pegt Meer dan ooit is thans voorzichtigheid geboden Olficieel werd reeds dadelgk verzekerd dat do bezetting tot Casablanca beperkt moet worden en dat wij niet verder FEVILLETOX AHMET BEN TABu7 Een verhaal uit de zeeSngte van Gibraltar door HANS WACHENHUSEN 5 Hij had grootsche plannen met me hg zond me naar Valencia ter school en ik zou later door invloed van zijn broeder die Beij as een voorname staatsbetrekking krijgen doch ik had de vrijheid liever en was door dat miJn oom bijna gelijktijdig met mgn vader stieri al vroeg aan mijzelven overgelaten Ik weet niet wat in dit geval te zeggen ol te doen Ahmet ik ben je schuldenaar en kan je niet betalen Ik zon mijn hnis aan je over knnnen laten en met mjjn dochter een ander onderkomen moeten zoeken Ik dring je immers niet zei Ahmet om dadelijk te antwoorden P Ik geel je t d er over te denken tot ik terugkom En als Valeria don niet wil f vroeg Bpedo Het was een boosaardige blik aarmee Ahmet deze vraag beantwoordde Ue behottt h t aeiiit ai tudts avood nog oltt moeten gaan dan de bedreigde punten Frankrgk volbrengt een werk dor bestralflng maar wenscht niet als veroveraar op te treden Het organiseert de politie maar bereidt geen uitbreiding van zgn koloniaal bezit voor Dat is naar wg meenen de leidende gedachte der regeering en de eenstemmige wonsch des lands Frankrijk zal zich niet laten overhalen tot een expeditie waarvan het de gevaren wel ziet doch do voordeden niet Het zal trouw blijven aan de eerlijke staatkunde die avonturen en uuttelooze ondernomingen uitsluit Van een Marokkaansciien veldtocht kan dus geen sprake zgn Deze verklaring is eertijk en onomwonden Maar wordt zij gelooid f Aan deze zgdevan den Kjjn twjjlelt mon Verdenking iseen slechte raadgeelster Daarom zal deDnitsche regeeriog verstandiger zijn dan deDuitsche pers Te Antwerpen is Zaterdagavond de kermis ingewgd met een wandeling van het garnizoen muziek voorop door de straten De Antwerpenaars moeten den aanblik van deze militaire vertooning maar goed onthouden De minister van oorlog heelt hun aangezegd dat het dit jaar voor de laatste maal is dat de soldaten aan de inwijding van de kermis mogen meedoen De minister zal deze medewerking van het leger aan de kermis wel in strijd achten met de moderne opvatting omtrent de taak van hot leger Zgn beslait is begrijpelgk Even begrijpelijk is do verontwaardiging van Antwerpors die aan do traditie hechten De eerste kermisdagen zgn zonder ellende algeloopen ondanks de staking Het eenige bericht van onlusten komt van boord van do Cambroman De Engelsche dokwerkers zgn gisterenavond balsturig geweest onder het eten Zg smeten de borden kapot en smeerden het eten over het dek De bemanning van het schip was bang voor de bedreigingen van de lastige bewoners De bemanning van de Cambroman verkeert steeds in angst d t de Engelschen op oen gegeven oogenblik op haar los zullen gaan schieten De kapitein van de Cambroman liet gisteren politie aan boord komen om te onderzoeken ol de Engelschen ook revolvers bj zich droegen De Engelschen werden gelouilleord maar er werden geen revolvers gevonden Zaterdagavond was ook al de hulp van de politie ingeroepen De correspondent van de Temps te Weenen maakt melding van geruchten dat Iswolski over te spreken zei hij terwgl hjj opstond Hoe zeker ik echter van mgn zaak ben bewijst dat ik een sieraad voor haar mee gebracht heb waarvoor een koningin zich niet zon behoeven te schamen Met een stillen zucht stond ook de oude kapitein op Ahmet nam alscheid van hem en bega zich aan boord Don Rnedo stond even stil op de slecht verlichte straat peinzend met de hand aan t hoold en zag er tegen op om huiswaarts te g ian Jacobo dood prevelde hg en ging op een stoep zitten want niet de wiJn maar zgn opgewondenheid deed hem iiet hoold duizelen Jacobo wks arm en wat heelt mgn kind eigenlijk aan een zeeman Mgn eigen vrouw heelt het ondervonden maar die Ahmet s vader was zoo te zeggen mijn vriend ik was ook hier zgn agent voor handelszaken hg was een trotsche man die zich veel op zgn alkorast liet voorstaan en nog altijd gelooï sloeg aan de proletie dat de Moeren eenmaal weer in Spanje terug zenden komen Hjj hielp mg aan gold toen ik plotseling tagn vermogen verloor en verlangde geen renten maar dat ik kapitaal en renten met m jn dochter moet betalen Men zal mij voor waanzinnig houden als ik dat toe geel Mgn kind aan e D wtlk ta dr i Dd o blik wierp i de Russische minister van buitenlandsche zaken vour het einde der maand te Weenen zou komen De Oostonrijksch Hongaarsche minister van buitenlandsche zaken baron von Aehrenthal heelt tijdens zgn langdurig vorbiyi in Rusland nauwe vriendschapsbanden aangeknoopt met Iswolski Na de ontmooling van von Aehrenthal en zgn Italiaanachen ambtgenoot en vooral na de ontmoetingen te Swinemiinde Wilhelmshöhe en te Ischl zou golgk de Temps correspondent terecht opmerkt do samenkomst van Iswolski on Aehrenthal een zaak van politieke betookenis zgn Het spreekt van zeil dat de Balkan het onderworp der gesprekken zou zgn Men zal inmiddels goed doen de nadere bevestiging van het bericht al te wachten Het congres voor schoolhygiëne te Londen is Vrgdag gesloten In de slotzitting werden een aantal besluiten genomen o a d it overwegende dat een goode hygiëne op school voor een belangrijk dool van het inzicht der onderwgzers alhangt bjj de opleiding van jongelieden tot hot onderwgzersambt hun les worde gegeven in persoonlijke on schoolhygiöne en de beginselen en do praktijk van lichamelijke opvoeding en dat die lessen tot de voornaamste lessen zullen gerekend worden Dit werd verlangd niei alleen voor do onderwijzers van de lagere school maar van alle scholen Voorts besloot het congres dat de hygiëne deel moet maken van hot onderwijs van eiken burger In het belang van de goede zaak besloot het congres verder dat er oen vaste internationale commissie zon bestaan die ook buiten don zittingstijd dezer congressen werkzaam zou wezen Onder de namen der commissieleden missen wjj een Nederlander Prol Karl Roller uit Darmstadt sprak Vrijdag in een der aldeelingen over den stichter van de schoolhygióno in Engeland Dat is volgens hem niemand anders dan John Locke dus werd er in Engeland reeds in de 17e eeuw aan scbool hygiöne gedaan Locke gal allerlei raadgevingen voor do gezondheid van schoolkinderen Ze mochten s wiotors en zomers niet te warm gekleed gaan ol onder te veel dekens slapen Zo moesten veel in de open lucht zgn en s winters niet te dicht bg t vuur zitten Bjj het spelen in de buitenlucht moesten zg blootshoolds zgn Men moest toezien dat kinderen in de open lucht zich warm gespeeld hebbende niet op koude ol vochtigen grond giO fen zitten ol liggen Het drinken van koud water na ingespannen werk ol spel achtte Locke zeer gevaarlgk Locke s denkbeelden over de gezondheid van kinderen mg toe toen ik verstandig met hem praten wilde I Ik ga tot mgn ouden vriend Don Diego die heelt geld en zal mg op mgn eerlgk gezicht wel helpen om mgn kind te behouden dat hg mg aldwingen wil Morgen ga ik naar Diego die heelt altijd geld en is mgn vriend Vol vertrouwen liep hjj naar hnis maar sprak met zgn dochter noch over het voorstel van Ahmet noch over den dood van Jacobo Valeria wenschte haar vader goeden nacht en ging naar haar kamertje waar zg door het open venster nog lang naar buiten tuurde naar het gebergte waarop de maan baar wonderlijk kleurenspel dreel terwgl millioenen lichtjes op het water der zeeeogte dansten en in de verte de donkerblauwe golven van den Oceaan zich met den scbemerenden horizon vereenigden Z j was sinds ecnigen tijd somtijds zoo bang te moede Het was haar als dreigde iets ongelukkigs haar stillen kalmon levensloop te verbreken Dat gevoel had do oude Qitana de Zigeunersvrouw met haar waarzeggingen hg haar opgewekt Er zal een schoon en rgk man komen met een schip en u wegvoeren had deze gezegd on dat kon Jacobo niet zgn want die was niet rp schoon waa hy eigeniyk ook niet maar wel Ud n hartalijk hebben volgeus prol Roller invloed geoelend op Rousseau en door dezen op Basedow Het congres is bggewoond door 1660 personen Er zgn vgltig vergaderingen gehouden en 250 lezingen uitgesproken Onlangs is er een geding gevoerd dat voor wetsuitleggers bgzonder aantrekkelijk moet yezen on ook voor den leek niet onvermakeli k is Te Kassei aan t station kost een perronkaartje tien penningen Iemand die voor zaken dikwgs op t perron moest wezen bemerkte nu dat er aan dat station ook een kaartje naar oen nabijgelegen station te krggen was voor vgl penningen met welk kaartje hg natuurlgk ook op het perron kon komen Sinds dien nam bjj geen perronkaartje meer maar het reiskaartje De beambten maakten er hem herbaaldeljik opmerkzaam op dat hg een perronkaartje moest nemen als hg niet van den trein gebruik maakte maar do man meende in zjjn recht te zgn en bleel het reiskaartje nemen Op aanklacht van de spoor werd toen de man vervolgd wegens voortgezette bodriegerg Het schepeogerecht veroordeelde hem tot 10 M boete overwegende dat beklaagde doüt bij den ingang zgn reiskanrlje te vertoonen de beambieu in de dwaling bracht dat hii met den trein zou vertrekken terwgl hg slechts up i perron wilde komen en hij de spuur telkens ó penningen te kort deed buvundion dat h j zich willens en wetens verrgkt had aangezien hij wist dat het komen op het perron 10 en niet Ij penningen kost Een rechtbank in hooger ftaoleg bevestigde dat vonnis maar verminderde de boete tot Ti M Ken nog hoogere rechtbank vernietigde echter het vonnis overwegende dat benadeeliog van de spoor niet bewezen was In hot gegeven geval had de aangeklaagde met hef spoorwegbestunr een overeenkomst gctrollen waarbij dit zich tegen betaling van 5 penning verbond hem te vervoeren hetgeen vanzell ook de toelating op het perron insloot De aangeklaagde had zjjn deel van do verbintenis volvoerd nl de 5 penning betaald en ten slotte nog alstand gedaan van hot voornaamste deel van de verplichting die de spoor had nl hem te vervoeren Dat de beklaagde voor een overeenkomst waarbg do spoor minder behoelde te doen nl hem slechts op het perron toelaten meer had moeten betalen had met de zaak niet te maken De rechtbank verwees de zaak mitsdien ter nieuwe behandeling naar den lageren rechter die nl van den tweeden aanleg Ha op e overweging van den hoog Het deuken aan een ander had haar sedert dien tgd verontrust maar zg was er ver van al hierbij Ahmet te denken ólschoou deze haar vader meermalen bezocht Bjj het geregeld verkeer tuaschen beide kusten trad het geloolsverschil weinig op den voorgrond n 1 iu don handel Het waren Orioken Armeniërs Aziaten enz die hier liandel dreven en men vroeg elkander niet naar geloolsbelgdenis ol lamilielnven behalve degenen die tot den priesterstand behoorden welke echter zoo veel mogelgk het drukke gewoel het vloeken der raatrozen en do bandeloosheid dor avonturiers ontweken eu zich in hun klooster in de Sierra temgtrokken ol hun zieleiiverpleging den bergbewoners wgdden Ook Valeria als kind eens tcheepskapitcins die alle zcef n bevaren bad was niet zoo nauw gezet in hi t nakomen barer godsdienstpUchtou als hare znsteren in het gelool uit de binnenlanden maar zg was toch een goede christin III Den volgenden dag was Rnedo al vroeg op weg naar Doe Diego een oud heer die vroeger groothandel in vruchten gedreven had op Malaga en no stil in zjjn vaderstad woonde Wordt vervolgd