Goudsche Courant, vrijdag 16 augustus 1907

Vrijdag 10 Augustus 190T iVo 10403 40ste Jaargang DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefeon Wo M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 mu l s midd Teletxa Ka M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Znn en Feest lagen De prijs per drie maande i is 1 25 Iraneo per I 08t ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior DruivenlAjrsthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoening en Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest j Bor8tp jii Keelpijn Heeschheid enz MELIASTHE is verkr gbaar biJ alle voorname Apothekerf en Drogisten iugroote en kleine steden dorpen en gehnchten in Nederhnd Frankrijk Dmtachland Engeland Amerika Ned Indil Oranje Rivier Kelonie Trantvaal etu UELIANTUB werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond UELIANTBE in flacons f 0 40 t 0 70 en f 1 UBLIAJ TBE in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN 8GHAIK Co Koninklpe Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrijgbaar l ü Kinna WOLfF £ Co Westhaven 198 Oouda ORENUEL Gouda E H VAN UIliü Veerstal B 120 Gouda A BOÜMAN Moordrecht P1NK8B Nieuwerkerka dlJeel A N v ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudtwater A 8CHEBB Haaetrechl P W v EDE Oudeaater K va dsr HEIJDEN te Reeuunik P v n SPEK Moercapelle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN VAN DER HEIJDEN Waddingeveen P A ua OBOOT A d JONUH Oudtvattr J P KASTELEIN FoUbroekerdam O BIKKER te Bentehop 1VAARSCIIUWIWCI Laat U niet misleiden door i6 t 8iroop Het klooster aanetaPaulo Abdit bestaat niet dtw Btroop van geenerlel i aarde Oo la Dnk van A BBINKJIAN A Zi OPRUIMING wegens het vergevorderd Seizoen in het Noord Brabanlsch Schoen m Laarzenmagazijo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleivegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk ESHIBBEFOTTAHTHES Hen wordt verzocht op t MfiRK te letten UIT HIT MaOVZIJK tam M lUVËNSWAAY ZONEN QOBINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vi twee fn een half en n Ntd ont met vermelding van Nommer en KPrys voorzien van nevenstaanf Merli volgens de Wet gedepo neerd ïw i tot de nitvoering van geeerde orders aanbev ende a C BIJL voorheen J BREEBAABT Lz Wild en Gevogelte Van af heden en verder dageiyks verach verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen genieste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concarreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T G VIJBLIVG Poelier Oosterstraat 18 EOTÏEBDAM Telephoon Interc No 2031 i I OOEDKOOPSTE I DE MEE8X PBACtlSOHE DE MEEST VOLLEDIOE MOPEBLAHEll zyn beslist die der Firma WELUOm TUE LADima JOVBNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBEaaMAKEH met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OF CUILUBBS S FAafllONa Kiudermodk met vele gratis ge é knipte patrwen FBAAOT Via Boekhandelaar Proefnummere f Alle met koJtel HM Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zün GEKNIPTE PATSONEN met Holl verklaring Ir p p tegen voornitbetalingi van 1 0 60 verkrijgbaar bil MILLY SIMONS Den Haag Vrreeniging ARMENZORG Afdediug BnOKHEMHUIS EOZENDAAt HOEK PARADIJS GOUDA Deze inrichting stelt zich ten doel om oude gebrnikte en overtollige hnishoadelijke voorwerpen welke ook zoo veel noodig te repareeren en hootdzakelgk aan mingegoeden voor goedkoope prgzen te verknopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten goede aan de neutrale Vereeniging Artnenmrg 4 ACA0 Wqrmerveer Onnavolgbaar ziin thans door nienw gevonden toepassingen onze fn oUevert geachUAevAe PorIrellen feluture Bofaertê Zy geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie yoor de eehte te ontvangen Selll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratia op aanvraag Boxtel H BOQAEBIH A Co Agent voor ÖOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg biJ wien modellen te bezichtigen zijn Zenuw en llaa plijders wordt nit overtuiging als een werkeiyke bal in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per brieikaartwont dit boekje franco per post toegezonden door BOLKFOEL S Hoekhan ZaïtbOTnmel Hot Correspondentschap van XO OliOimOH Ned Vereeniging ter bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten hnize van Mevronw M HOOG ENDIJK DiKKZWAoEE Wachtelstraat No 234 alwaar ten alle tijde Verpleegsters ea Verplegers voor particuliere verpleging beschikbaar zijn Het grootste en voornaamste EQUESTRISCHE CIRCUS dat ooit GOUDA heeft bezocht OeoD reolameoaderneming doch reëele vertooningeD op liet gebied van werkelijke equestrisohe kunst ia bare hoogste Tolmaakthoid filleehls 7 dagen In COUDi KONINKLIJK NEDERLANDSCH Circns Oscar Carré Zaterdag 17 Aug 1907 S avonds 8 uur en volgende 6 dagen Gala Voorstelli ii g met een hier nog nooit gezien Pracht Programma Optreden der traste Kunstenaars en Eunstenareaaen 200 PERSONEN Rijk program 120 USPAARDEN Bovendien GEDRESSEERDE OLIFANT enz LES J A C o D A S Keizerlijke Japansche Hotknnstenaars 15 Japanners in hunne nog onbereikte praestaties als longlears Eqnilibristen en De Wereldberoemde Amerikaansclie Kuiist Wlelrijdcresseii The 6 Kautmann O flinke Jonge üame Woensdag 21 Augustus 2 uur Extra Familie Yoorstelling Tegen verminderde prijzen AVONDPBIJZEN Loge f Ie Bang 1 i SO 26 Rang f I 3o Rang 0O et VBLTDAG 2 ApGUSTDS s avonds 8 uur LAATfiiTE V00RI§1TE LLI1G Eiken avontX na afloop der voorstellingen EXTUA THAM naaf BODEGRAVEN Wij zijn het er geheel over eens dat het nieuwste 9 ets merk der Firma A HILLEN W BRANIES Dat die Branles gemaakt zijn van de liclitste tabakken Dat die BrailleS zeer zacht van kwaliteit zijn Dat die Branle § prachtig branden Dat door iedereen met die BrailleS een proef moet worden genomen Dat die BraUle § alleen verkrijgbaar ziin in de Filialen I der Firma A HlLLEl te Gouda Kleiweg 2 Int Tel 141 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KOI ll KL IJitE FABRIEKEtV Voedert nw Fee met de tuivere murwe merk ater en W L nitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere IHploma Parijs 1900 Negen Gouden Medailles ADVEETEÏTÏM in alle Couranten worden aangenomen door het Advertentie Bureau van i BRINKMAN ZOON BultenlaBdsch Overzicht De Norddentsche Allgemeine Zeitnng schreef Dinsdag naar aanleiding van bet bezoek dat koning Ëdnaid gisteren te Wilhelmshöhe aan keizer Wilhelm bracht Z M koning Ëdnard komt morgenochtend vroeg bet bezoek was eerst op 9 n gesteld later op 11 n op bet paleis te Wilhelmshöhe aan om een dag met het Dnitsche keizerspaar door te breügen Wij begroeten dit bezoek als een vooral in tweederlei zin welkome gebenrtenis Het vnlt op gewenschte ijze do zoo henglgk afgeloopen ontmoeting van Swinemtinde en de aanstaande samenkomst van den koning met keizer Frans Jozef te Ischl aan In deze reeks ontmoetingen van vorsten mag men een bevestiging van de vreedzame en verzoenende neigingen zien welke in de betrekkingen tnsschen de volkeren aan alle kanten aan het licht treden Voorts spiegelen zich in de ontmoeting te Wllbelmsbiihe ook de vrienschappelijke gevoelens af die meer en meer in de bevolking van Dnitschland zoowel als van Engeland gaan heerschen De onbaatznchtige pogingen tot versterking en verdieping van deze volksstemming zullen aan weerskanten door het voorbeeld der vorsten bevorderd worden Terwjl w8 Z M den koning van Engeland eerbiedig op Dnitscben grond welkom heeten wenschen wiJ iQn verblijf te Wilhelmshiibe en ztjn verdere reis een gelukkigen loop De Kfilnische Zeitnng herinnert dat dit de derde maal is dat koning Ëdnard na zijn troonsbestgging in Dnitschland met keizer Wilhelm samenkomt t laatst verleden jaar te Kranber g In t afgeloopen jaar hebben bezoeken die Engelscbe en Dnitsche jonrnalisten gemeenteraadsleden enz elkaar gebracht hebben veel misverstand tnsschen de twee volken opgeheven maar in dien tjjd heeft ook de Spaansche en Italiaansche reis van koning Ëdnard veel kwaad bloed gezet Men is zegt de K Ztg verder nn in Engeland beter van Dnitichlands vredelievendheid overtnigd Het blad vertroawt dat de samenkomst te Wilhelmshöhe belpen zal om Je goede verstandhonding tnsschen de twee landen en in t algemeen den vrede In de wereld te bevestigen In het slot Wilhelmshöhe by Kassei had gister da ontmoeting plaats tnsschen koning Edward van Engeland en zSn neef keizer Wilhelm Die ontmoeting heeft een meer dan gewone beteekenis De betrekkingen tnsschen de vorstelijke bloedverwanten waren in de FEVILLETOX AHMET BEN TABU Een verkaal uit de zeeSngte van Gibraltar door HANS WACHENHÜ8EN 7 Ahmet wu gekomen om hem zijn kind af e koopen en zg bewilligde er ie maar ala het dan toch handel was zon bij haar dan zoo goedkoop geven f Handel alles WM handel op de wereld ook de echtrerbintenissen Daar ginds betalen de brnidegoms en hier de ouders der bruid tBIgft hetzelfde al de echt maar gelukkig is Tienduizend Spaansche piasters zon Ahmet hem geren en zjjn huis laten verbonwen Het schoone schip van Ahmet stond Valeria ten dienate om over te varen en haar vader te bezeeken als ze wilde en hy zon geen gerechtsdienaars meer te vreezen hebben Zgn vrienden die hem zoo leeiyk aankeken toen hy om geld vroeg zonden hem nog ah een ryk man zien en bg behoefde op zyn onden dag niet meer met zorg beladen s avonli naar bed te gaan om er dan volgenden morgen weer mee op te staan TtltrU wu lolddtti M r itU laur laatste jaren niet zoo goed als zg wezen konden maar de toenadering tnsschen de intellectneele en politieke kringen der beide landen heeft geleid tot herstel der goede betrekkingen tnsschen de beide vorsten In Engeland zoowel als in Dnitschland wordt dit met groote ingenomenheid gezien Toen verleden jaar nadat de beide vorsten elkaar in zes jaren niet hadden bezocht de ontmoeting in Kronberg plaats had werd algemeen de hoop uitgesproken dat zi er toe zou bijdragen de betrekkingen tasscheii Engeland en Dnitschland te verbeteren Sedert heeft Engeland gelegenheid gehad zich te overtnigen van de vredelievende gezindheid die bjj het Duitsche volk bestaat bii beide volken is het verlangen ontstaan naast en met elkaar te arbeiden Er is geen enkele politieke vraag waarin Dnitschland en Engeland tegenover elkaar niet naast elkaar behoeven te staan En de samenwerking tusschen de beide volken de goede gezindheid der beide beerBohers zal een hechte waarborg zijn voor het behoud van den wereldvrede De Figaro zeide dit in een artikel dat een lofspraak en een erkenning voor Dnitschland was een artikel zooals wg in den Figaro maar zelden ontmoeten Het blad dat gewoonlgk aan een soort nationalistische Dnitschershaat Ijjdt wees er op dat de Dnitsche diplomatie het woord door Von Bülow tot Jules Huret gesproken Wjj zullen Frankrijk in Marokko niet hinderen loyaal naleeft Onze collega s aan de overzijde van den Rijn zegt de Figaro schrgven nooit iets iicbtvaardigs als het de bnitenlandsche politiek betreft Mn wat zg thans schrijven is een bewijs voor de gewijzigde houding van de Dnitsche diplomatie in de Marokkaansche quaestie De conservatieve bladen wedijveren met de liberale om propaganda te maken voor het denkbeeld van een FranschDnitsche entente waarvan Marokko de kosten zon moeten dragen Want Daitscbland heeft wel is waar aan Marokko de bescherming belooft van zijn onafhankelijkheid indien hat dit waardig was Die belofte was echter geen volmacht om de grnweiykste dtisdaden te plegen Dnitschland kan niet dulden dat in Marokko Ëuropeërs vermoord werden onder zijn goedkenring Het moet aan Frankrijk de vrije hand laten om die moorden te wreken V In Engeland verwacht men dat de En gelschRuBsische overeenkomsten binnen enkele weken znllen worden geteekend Of de kalm Beiden vader en dochter spraken geen woord over de zaak die geheel hunne gedachten innam Toen het donker geworden was zaten Ruedo en Ahmet weer samen in de herberg aan de haven en waren het eens geworden Ahmet zon de ambtelgke verklaring van de reeders overleggen dat het schip Flora waar Jacobo op voer met man en muis vergaan was dat Ahmef aan Ruedo tienduizend piasters betalen zoo als huwelgksgeschenk en ten derde dat deze de schuldbekentenis ten laste vau laatstgenoemden vernietigen zon Met een verlicht hart keerde Ruedo naar zgn woning terug In Valeria s Icanier brandde geen licht meer Een bang gevoel bekroop den ouden kapitein toen hg bedacht dat die kamer weldra onbewoond zon zgn doch hy troostte zich met de gedachte dat hy zgn kind elke week zon kunnen zien Den volgenden morgen vroeg stond Buedu aan de kade en zag bet anker lichten van Ahmet s schip hetwelk koers zette naar Cadix Het Irotscb zekerheidsbewnstzgn bekeek by voor t eerst sinds langen tyd zöa wyngaard iiijn tnin zyn hnia Dat alles zon na weer zyn vrï eigendom wordeat Hy wild dan Oaballtro iptleii lid tekst dan dadeijk 3al worden gepubliceerd is echter de vraag De Evening Standard deelt mede dat de overeenkomst betreffende Tibet reodj voor geruimen tgd tot stand gekomen is maar dat die betreffende Perziii eerst in de laatste weken kon worden opgesteld De overeenstemming over Afghanistan werd bemoeilijkt door het groote aantal geschilpunten hiofdzakelgk grensquaoslies Doch ook daarover is thans volkomen eenstemmigheid verkregen en do tekst van de overeenkomst wordt nn gereed goniaakt Dit vereischt groote zorg Het blad verwacht dat do ovel eenkomst eerst zal wolden gepubliceert als het parlement op reces is ten einde de oritiek der radicaleu in het Lagerhuis te voorkomen In Busland wordt de overeenstemming door alle liberalen en gematigden met groote instemming ontvangen Een Central News telegram van Dinsdag uit New York aan do Engelsclie bladen stelt het aantal stakende telegraüsten op 15 0 K De beweging breidt zich uit over het geheele land en vooral de handel wordt er ernstig door belemmerd De Western Union Cy doet al haar best geschikte plaatsvervangers te vinden voor de stakers ZiJ is daarin ten deele geslaagd De Postal Cy daarentegen schijnt niet by macbte haar dienst aan den gang te houden In vele groote steden bobben de voornaamste handelslrma s en makelaars de eisclien der in hun particulieren dienst staande telegraflsten ingewilligd De telegraüsten die werkzaam zijn bg lietnieuws agentschapAssociated Press hebben zich bg de staking aangesloten Melville Stone de directeur van de Associated Press had geweigerd in te gaan op den eisch der telegraSsten hnn grieven en wenschen onmiddellijk ter kennis te brengen van de commissarissen Toen die weigering was bekend geworden werd eenvoudig van uit Chicago overal heen geseind aan de employe s van de Associated Press goeden nacht Onmiddeiyk bij ontvangst van dit sein verlieten de betrokken telegraflsten han toestellen Chicago was Maandagavond urenlang geheel afgesneden van de bniten ereld Dienzelfden Maandagavond laat werd vanwege het hoofdkantoor der Western Union te New York bekend gemaakt dat meer gegadigden voor betrekkingen zich hadden aangeboden dan er open plaatsen te vergeven waren Behalve in de reeds vroeger vermelde Amerikaansche groote steden is nn door de van den gemeenteraad worden op Ahmet s schip weer op zee dobberen Een nieuw leven ging voor hem op zgn a n Schoonzoon was een rgk man een der rykaten nit den omtrek wat kwam er bot op aan of hj een ongeloovige was als hg Valeria maar gelnkkig maakte en daartoe alles aan te weiden wat hg kon had hy hem op handslag plechtig beloofd Intnsschen zat Valeria aan t i enstcr barer kamer en zag met vermoeide oogen de zon boven den Oceaan opgaan Den ganschen nacht had ze geweend maar nn was t voorby IV Do schoone jopge vrouw die door den Iman van af de galerg der moskee gezien was in den tnin van Ahmet was niemand anders dan Valeria Ruedo s dochter Toen Ahmet van Cadix naar Tarifa terugkeerde stond Ruedo aan de haven het schip at te wachten en nam aan boord gekomen zynde de verklaring van de reedery in ontvangst Alles is klaar en Valeria wacht o zei hy en zoo was het ook Valeria had zyn terugkomst met ongeduld verbeid want zy wilde zekerheid hebben omtrent het lot van Jacobo telegraflsten van een of beide maatschappgen ook het werk neergelegd in Philadelphia Des Moines Cleveland Savannah Augusta Atlanta Chattanooga Montgomery Denver Los Angeles Zoutmeor stad lialtimore enz En Russell de secretaris van den telegra Sstenvakbond heeft doen weten dat z i Dinsdag 2 5 000 man in do Vereenigde Staten en Canada zonden ataken Inderdaad is er alle kans dat de beweging overslaat naar Canada Zoowel te Montreal als te Toronto hebben de telegraflsten der Great Northwestern Western Union geweigerd samen te werken met niet vakbonders in New York en Chicago Zg hebben dUE ook maar gestaakt De telegraflsten van de Canadian Paciflc Cy werkten Dinsdag nog Verspreide Berichten Frikkkuk Locoq die generaal Picquart aan den arm vatte on bespuwde op bet station to Kocliefort is gisteren veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf en 200 francs boete DuITSOBLillD De schoonzoon van den ouden Krnpp KruppVon Bohlen und Halbaoh heeft een zoon gekregen die volgens testamentaire beschikking des grootvaders eenmaal geroepon zal zijn aan het hoofd van de groote fabrieken te staan De jongen heet Alfried In Hamburg is weder een schip met pestverdachte ratten aangekomen De Engelsche regecring heelt bjj de Kaap sche bewerkt dat Morenga do naar Kaapkolonie gevincbto opstandeling uit DtltHch ZuidWest Afrika niet meer op Duitsch gebied zal teragkeeren ËNOSIiiK y Het Lagerhuis heeft nn de wet volgens welke vronwen in gemeente on graafschapsraden zitting mogen hebben reeds aangenomen door het Hoogerhnis in tweede lezing aangenomen Qisteren werd in het Lagerhuis nog gezegd dat de in Dublin gestolen kroonjuwoeleg nog niet terecht waren on nu ineldt Laffan dat ziJ in oen pandjeshuis te Dublin ign weergevonden TllRKIJH Op eg naar Sores zyn een flrieksche geestolgke en twee boeren door Bulgaren gedood De Torkiche troepen hebben weer twee Bulgaarsche bonden vernietigd I r werden daar kanonnen by gebruikt zoodat 26 Bolgaren den dood vonden Toen haar vader baar het bewg i zwnrt op wit van diens dood vorlooode bleven haar oogen droog zy had haar hart tot zwygcn gebracht Het Spaansche karakter brengt in zekere aangelegenheden een bcnydenswaardigo gelatenheid mee en deze eigenschap deed ook Valeria kalm in haar lot berusten Zy had gezien hoe haar vader dn laatste dagen dikwgls mot heimelgken angst naar de haven liep om naar Ahmet s schip uit to zien dal de beslissing van zyn en haar lot mee zou brengen zy had afgeluisterd hoe hy den gerechtsbode geruststelde toon die dreigde beslag te leggen op Roedo s goederen en het deed haar kinderhart goed dat zo haar vader voor de schande kon vrywaren om uit zjjn eigen buis verdreven te worden Ze zag in dat het dwaasheid van haar geweest was zoo lang een gdele hoop te koesteren Den volgenden dag betaalde Ruedo zyn schalden en bracht nog een aanzieniyke som by een bankier f s Avonds van dcnzeUden dag geleidie by zgn dochter naar het schip waar ze door Abmet harteiyk ontvangen werd Wordt vervolgd