Goudsche Courant, dinsdag 27 augustus 1907

Woensdag 88 Augustus lOÓT 40s e Jaargang BLIKSLAGERS I o 104S1 ftoiMHE mum JSieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken telefoon aio 8 A D V E R T E N T I E N worden gepbatst van 1 T regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tol 1 tiur iles niidd Teletoi n No M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z r en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V LI F CENTEN GEVRAAGD 2 1 ekwame Blikslagers tegen flink loon en vast werk bij CROESiCo Metaalwarenlabiiek Spni Den Haag OPRUIMING wegens het vergevorderd Seizoen in het Noord Brabanlsch Schoeo en Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle repjiratiën en aangemeten werk Dronkenschap bestaat niet meer Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden in Koffie Thee Melk Likeur Absint Bier Water of in Jiet voedeel zonder dat het noodig ie dat de dronkaard er iets van af weet Het COZA POEDMB bezit de wonderbare eigen schap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn absint enz bQ den dronkaard op te wekken Het COZA POMDBB werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zaster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hg zijne redding te danken heeft Bet COZA POEDBB heeft het huiselijk gelnk van dnizenden gezinnen hersteld dnizecden personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige en nnttige leden der maatschappij herschapen het heeft mehig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te ijn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFP Co Onze depöthouders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITÜTE Cd e L ïng ffid Wacht U voor namaaksels Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel teg n dronkenschap PAIN EXPELLER TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Ruim 35 jaar doos millioenen JICBT EN BHEUMATIEKLIJOEnS MET SUCCES GEBRUIKT I VutKRUGBAAR IN FLESSCHEN VAN 50 cls 75cls EN US BUH H Apothekers en Daogisten F Ad RKHTER8 C Rotterdam Te Uoüda bö O LÜUKK Apotheker Markt en bij WOLPF Co Westhaven 198 VAN Blommestein s Inkt volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOIIAND SIER UW HOIS IN DEN WINTEE UWEN TOIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fi 3 4S zenden wü franco door Nederland onze overal bekende fortnal Collectlea 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van 150 stnks voor 45 potten of eene collectie voor den tuin van 250 stuks of eene collectie voor kamer eu tuin van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocus Scillas Sneeuwklokjes enz R jk geillustreerde prijslgstmet specificatie onzer collecties in bet Hollandsch en onze vele wenken voor de cultnur bevattende groote catalogus in het Duitsch zenden wij desverlangd gratis en franco Tüiobouw Etabllsseoient Uuls ter Duin Wij zijn het er g eheel over eens dat het nieuwste 9h ets merk der Firma A ilLLEN ff 99 BRANIES la eet Dat die DrailICS g emaakt zijn van de lichtste tabakken Dat die Braules zeer zacht van kwaliteit zijn Dat die BraQle § prachtig branden Dat door iedereen met die BraillC § een proef moetwor den g enomen Dat die Braule § alleen verkrijg baar zijn in de Filialen der Firma A HILLED te Gouda Kleiweg 2 Int Tel 141 acraalogeeiisPoedervorm is het eenig ste helpend middel teg en nioeflarmoede Uleekaucht XentHCMicakle Uoofaptfiien HIapeUtotheU Ottmaehten Vermagerlug e rerminderlug Oer Uchaamtkraehten acmalogeen in Poedervorm heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOÖEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 60 Eenige labril anten H v SCHAIK Co Den Haag Verkrijgbaar bij Firma WOLPF Jb Co Westhaven 193 GRENDEL 1 B VAN MILD Veerstal üoucia A BOOMAN Moordrecht PINK8B Nieuwerkerk ad lJsiei k ti VAN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE Oudmater A SÜHEEB Baastrechl K VAN DEB HEIJDEN Beeumik P v i SPEK Moereapelle D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddingsveen P A d GROOT A uu JONQH Oudewater J P KASTELEIN Polsbroekerdam D BIKKER Benschop WAARSCaUWlNG Laat ü niet misleiden door Abdij Stroop Het kloosterSancïo PaiUo AbdH bestaai niet dut Stroop van geenerlei u aarde GEBR RIJREN ê DE LANGE Wr ROTTERDAM VLEUGELS ORGELS PIANINO S Haofdmaga iJn Gedempte Binnenrotte 154 Tétef 9B99 ge IUaaa i n Weat Sleuwland 9 nabU Station Beurs Telef 4687 VERHUREN STEMMEN INRUILEN REFAREEREN dagelijks In onze üalons te booren DE PHONOLA mmmm moN thoilis t ADTEETMTIEN in aUe Couranten worden aang enomen door het A4f verleutle Bureau vao i BHIl kMAN ZOOM DE GOEDKOOPSTE I DE MEEST PHACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE I MODEBÏTirÏKÏ zun beslist die der Firma WELBOil TUB LADIES JOVBSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBBSSMAKBB met een gratis geknipt patroon THE BkZAAB OF CHILDBBS S FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen rBAAOT Vw Boekhandelaar Proefnummers Alle met leostel Holl BIJooegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag WORMERVEER HOLLAfl Eohte Oude Jenever Mghtcap P HOPPE Verkrügbaar bj PEETER8 Jz Let op cachet en iurkhrand EENISDErOTTAlITnEE Heu wordt verzocht op t HERK te letten DIT H T MiOlZIKI TV H lUVENSWAAYZONFA aORINCHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vt Étw e m een half en een Ned om met vermelding van Nommer e Prya voorzien van nevenataau Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot dé nitvoerin van geeerde orders aanbev ende j c BIJL voorheen J BREEBAART Li f¥lld en Gevogelte Van af heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoanders EeeTl asch enz enz tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T aUXXBLINO Poalier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Qoada Dmk vao A BBINEMAN Zh Bultcnlapdsch Overzicht Reuter seint uit Teheran dd 26 Aug Er zijn berichten ingekomen van verschillende wanbedrjven gepleegd door de Turksche strijdmacht die in het begin dezer maand in Perzië binnendrong Firman Firma heeft zes bataljons onder zijne bevelen die oprakken naar Seybalak en Urmia Een aantal Turksche geregelde troepen met artillerie staat op een afstand van minder dan 4 mglen van Urmia en is sedert 16 Aug bezig versterkingen bijeen te brengen Een ander bericht deelt mede dat een Turksche strijdmacht Meridan inKoerdistan ten Oosten van Snlimanieh heeft bezet Langs telegraflschen weg heeft de geestelijkheid en de bevolking van Urmia het parlement om hulp verzoclrt onder bijvoeging dat ziJ genoodzaakt zouden zp bü de naburen hulp te verzoeken indien de regeering niet biJ machte mocht zyn te helpen Er loopt een gerucht dat er Turksche troepen worden bijeengetrokken aan de grenzen de aftreding van het kabinet wordt als waarschgnlók beschouwd Minister Clemencean kwam Zondagmiddag even over twaalf met een opgewekt gezicht uit den trein van Carlsbad aan het Oosterstation opgewacht door verscheiden ministers Picquart Thomson Pichon en begon al grappen te maken tegen Pichon die om de Marokkaansche drukte niet uit de stad kan dat Parijs zoo n gezonde badplaats is en dat Parijs blökbaar zoo n voortreUeljiken Invloed had op het gestel van collega Pichon toen de politiepretect Lépine op de heeren afkwam en Clemencean op de hoogte bracht van een ernstig spoorwegongeluk bij Coutras den vorigen avond Bijna op denzelfden tp dat Clemencean te Pargs aankwam vertrok de minister van openbare werken Barthou van het station van de quai d Orsay in de ri hting van Coutras Minister Barthou was te Villerg toen het ongeluk gebeurde Hg is Zondagmorgen aanstonds naar Parg s vertrokken en s middags doorgespoord naar het Zuiden Coutras ligt niet ver van Bordeaux op de lijn Bordeaux Pargs in het departement Qironde waar Bordeaux d hoofdstad van is De nachtsneltrein van Bordeaux naar Parijs is Zaterdagavond om ruim elf uur bg het station Coniras op een rangeerenden goederentrein geloopen De twee treinen reden tegen elkaar in zoodat de locomotieven in stukken vlogen en verscheiden wagons over FEVILLETOX ZWERfELlNGEN Naar het Russisch 6 Houd het hoofd omhoog Je moet niet zoo moedeloos zgn bedenk toch welk bloed je in de aderen hebt Je vrienden zgn toch voor je aan het werk Je oom Stephan Orloff sprong op en riep Hond op om Gods wil Zyn goheele lichaam beefde en een smartelgke uitdrukking kwam op zgn gelaat Noem hem niet hg is door mgne hand gestorven Mg is geen enkelen vriend overgebleven Lofranc staarde den ongelukkige jongen au die als een tijger de kamer op en neer liep aan Je oom Stephan je voogd stamelde hg Onmogelijk Vertel mg dat eens Was het een toeval Je bent toch geen lage moordenaar Lefranc trok den ongelukkige op een stoel naast den haard on zeide Vertel het spoedig men zon ons kunnen storen want de middernachtaaaossing zal spoedig komen Orlstt tloeg de oogn op waaruit il het elkaar heen vielen De laatste berichten spreken van 8 dooden en 20 gewonden Toevallig kwam in den nachttrein van den anderen kant dokter Henri de Rothschild die op weg is naar Marokko met een ambolance De trein waar dr Rothschild met nog eenige artsen in zat kon biJ Coutras niet verder omdat de weg versperd was door de stukken van den verongelukten soeltreiu Dr Rothschild was daardoor in de gelegenheid om zeer van pas hnlp te verleenen aan de gewonden die uit den wrakhoop te voorschijn werden gehaald Vermoedelgk was de sneltrein op een zijspoor geloopen doordat een wissel niet overgegaan was bg hot omtrekken In hot district Bury St Edmunds is in do plaats van den unionist Hervey die verleden jaar met 434 stemmen meerderheid 1481 1047 werd verkozen en nu als markies van Bristol in het Hoogerhuia is gekomen gekozen de unionist W Ouiness met een meerderheid van 890 stemmen Dat ziet er voor de liberalen niet fraai uit vooral omdat zij nu en verleden jaar met denzelfden candidaat uitkwamen Maar het district is altgd een vaste burg van de conservatieven geweest en met districten van zoo klein aantal kiezers houdt men gemeenlijk niet veel rekening ter bepaling van de politieke strooming Kn Ouinnes de zoon van den schatrijken Lord Iveagh heeft door zjjn geld in het district waar hg woont groeten invloed Met dat al hebben de unionisten reden tot tevredenheid zij t dan dat zg in het veertigtal tasschentgdsche verkiezingen sedert de algemeena verkiezing van Januari 1906 hun aantal in het Parlement met niet een vermeerderd hebben zooals Churchill Zaterdag in een redevoering zeide Het internationale sociaal democratische congres te Stuttgart is Zaterdag in der minne gescheiden Blgkbaar om te voorkomen dat de verschillen van meeuing die in den boezem van de commissie ten aanzien van het antimilitarisme bestonden de uiterlgke eendracht zonden verstoren had het internationale bureau aanbevolen do bekende motie zonder beraadslaging aan te nemen Hervé kreeg hot woord niet over de motie zelve maar over het besluit van de meerderheid om haar bij acclamatie goed te keuren Hg betreurde hot dat geen Duitsch pnrtggenoot gesproken had om te verklaren dat do Dnitscho partg door mee te gaan met de ter tafel gelegde motie Bebel s standpunt mot betrekking tot het militarisme had prgs verdriet over zyn verloren leven sprak terwgl zg gloeiden als die van een wolf die zich gereed maakt zich tegen zgn vervolger te koeren Pierre zeide hg toen langzaam weet je wat het zegt eene vrouw te beminnen P De Franschman dacht een oogenblik na Ik kan je geen antwoord geven De gewone vertegenwoordigsters van het vrouwelgk geslacht hebben mg nooit in verrukking gebracht maar ik ken de hofkringen de lachende duivelinnen met zachte kirrende stemmen en koene oogen vol tooverknnsten Zy hebben mg te gronde gericht Fedor maar ik heb nooit bemind Ik heb nog nimmer eene vrouw ontmoet die het offer van een mannenleven zgne eer of zgne vrgheid waard was ik heb er nog nimmer eene ontmoet die ik voor altgd zou willen dienen Denk eens wg Fransche emigranten die door de dolle dagen van 93 naar Rusland gedreven zyn blgven daar slechts gasten Toen mgn vader met het zwaard in de hand in den Poolschen veldtocht voor don Czaar stierf werd ik door den Keizer naar de zeecadettenschool gezonden Ik heb alleen geleefd neen ik heb nooit bemind Maar jijf Van het eerste oogenblik af dat ik haar zag beteekende zy m voor de goheele wereld en nlb on nog zti hier antwoordde gegeven Daarna werd de motie eenstemmig aangenomen Besloten werd dat het volgende internationala congres te Kopenhagen bijeen zou komen Het congres betuigde aan het internationale bureau zgn dank en van der Vulde deed hetzelfde uit naam van de vreemde afgevaardigden aan de Duitsche partg en met name lan do gemoodelgke Zwaban voor de hun bewezen gastvrgheid Singijr sloot hot congres met te zeggen dat he internationale proletariaat een macht is wairmee de burgermaatschappij altgd door te doei zou hebben en dat de dag zon komen dat hd ODoverwiuneliJke loger der proletariërs over die maatschappij zou zegevieren De Hongaarsche coalitie party die zoolang als oppositie partg de velschillende groepen waaruit zg samengesteld is wist bgeen te houden staat thans nn zg regeeringspsjtg is op hel punt uiteen te vallen De one nigheden tusschen de Volkspartij en de Onafhankelgkheidspartg zgn zoo verscherpt dat de Volkspartg besloten heeft da coalitie te verlaten In de partg conferentie te Fttntkirchen zal dit besluit worden modegedeeld De president der Volkspartij graal Ziohy zal zjin ontslag nemen als hd van het ministerie Do Honjiaarscho bladen hebben dit natuurIgk al lang zien aankomen en spreken er op tamelijk kalme wg ze over Zg verwgten der volkspartij slechts dat zg de coalitie verlaat op het oogenblik dat deze voor de moeilijke taak staat de overeenkomst met Oostenrijk te sluiten De gematigde bladen willen nog altoos den indruk doen ontstaan dat bet besluit van de volkspartg slechts een bedreiging is door al te heet gebakerde journalisten van de volkspartg geuit doch door do leiders nog steeds niet als ernstig beschouwd Maar de wg ze waarop het besluit tot uittreding wordt bekend gemaakt en de mededeeling van het aftredingsplan van graaf Zichy toonen duidelgk dat de zaak ernstiger is dan deze gematigden willen doen voorkomen Inmiddels heeft graaf Andrassy de leiding der defde groep in het coalitie verband de grondwettige piirtg verklaart dat zijn partg de overeenkomst met de onafhankelgkheidspartg niet zal opzeggen voordat het ministerie alle punten van het gemeenscbappeiyk program hoeft vervuld Orloff treurig kan ik hot gcroisch van haar kleed hooren Het doet mgn hart irillon soms ontwaak ik s nachts daar ik in den droom het hemelrijk van arme gevangenen haar ha d op mgn voorhoofd voel en en dan hoor ik zelfs hare stem het woord Fedor aan mgn oor fluisteren Ik ontwaak slechts om de ellende en kwelling der schande te oadervindeu Jong liefelgk en vol liefde een ware droom van schoonheid bezat zg eene ziel vol hartstochtelgk vuur Ik was half waanzinnig sedert ik haar aan mgn borst gedrukt had van het noodlottige uur af dat ik in hare wonderbare oogen voor het eerst do tot dusverre verborgen waarheid ontdekte dat zy mg eveneens beminde Je hebt haar nooit gezien Pierre Toen wg van elkander gingen werd ik den Czarewitch als byzonder geleide toegevoegd toen hg naar Cherson vertrok om ataman der Donsche kozakken te worden ik was de meest heugde man van het regiment Orloff zuchtte diep Ja zeide Lefranc If odor Orloff s naam zweefde in dien tijd op ieder s tong de groote wereld misgunde hem zijne plaats zgn bloed zgn gMant levon en zgn gouden toekomst Bestemde de keizerin je niet tot echtgenoot van prinses Noem haren naam niet viel Orloff hem ruw in de rede Laat my vergeten dat Terwgl Fransche bladen aandringen bg de regeering op het zenden van groote versterkingen aan generaal Drude opdat hg in slaat zal zyn het samentrekken van de stammen ook in het binnenland te beletten bevatten de Engelsche bladen ernstige waarschuwingen daartegen niet alleen do liberale bladen ook de Times de Daily Telegraph en de Morning Post wgzen er op dat zulk een optreden tot zeer ongewenschte diplomatieke verwikkelingen aanleiding zal geven De Daily Telegraph zegt dat de Franschen zoo zg zich van de kust verwgderen voor een militaire taak zullen komen te staan waarbg de verovering van Egypte en Soedan door de Engelschen nog maar kinderspel was Niet één Omdoerman maar vele gevechten van dien aard zullen noodig zgn om eau land te onderwerpen dat zgn bevolking bg millioenen telt en sedert eeuwen aan de meest volmaakte vrijheid gewoon was Een heilige oorlog zon eens uitgebroken niet gemukkelgk te onderdrukken zgn Wellicht zouden 250 000 tot 600 000 man daarvoor noodig zgn als de heilige oorlog eens uitbrak De Morning Post vreest ook dat de tocht naar het binnenland de beteekenis zon hebben van de lont in het kruitvat on dat de verovering van Marokko oneindig veel gevharlgkor worden zou dan die van Algerié of Tonking Ed allo bladen doen uitkomen al zeggen zü bot niet met zooveel woorden dat Daitschland do verovering van Marokko door Frankryk niet zou dulden De zomer van 1907 zal een historisch karakter hebbon schreef voor enkele dagen de Folitische Korrespondenz by het bespreken van do ontmoetingen tusschen vorstoiyke personen en staalslieden die elkaar in de laatste weken opvolgden En het is zeker dat sedort langen tgd de internationale politiek geen aanleiding gegeven heeft tot zulke opzienbarende betoogingen als juist in dezen zomer De staten hebbeo terwgl hunne vertegenwoordigers in s öravenhage beraadslagen over hetgeen geschieden kan om don vrede duurzamer te maken gevoeld vad hoeveel waarde de bondgenootschappen en vriendschapsbonden zgn en hebben gepoogd don kring daarvan te vergooien Alle gebeurtenissen van den laatsten tgd worden beheerscht door denzelfden algemeenen wonsch door vriendschappelgke besprekingen to komen tot de oplossing van de neteligste internationale quaestles in het belang van den wereldvrede Die wensch bezielde Keizer Wilhelm en een ellendige als ik ooit hare hand gekusthoeft Daarna ging hg kalmer voort Inhet gevolg van den Czarewitch kwam ik naar den Kaukasus ik was zgn uitverkoren gezel op de jacht zgn makker bg do geheime strooptochten in de dalen waar liefde en romantiek nog bg de schuchtere schoonen der wilde bergbewoners gevonden worden bij een dol avontuur redde ik zelfs zgn leven Na mgn terugkeer in de hoofdstad werd ikeerst recht het voorwerp der wangnnst vanons schitterend hof daar ik do eenige metgezel van den troonopvolger bg diens troikatochten was Je waart toen naar Sebastopol gezonden ik geloof dat wij elkander niet meer gezien hebben na bet bal waarop prinses Narychkino alle wonderen van het olfenland naar onze hoofdstad wist te tooverea om de lievelingen van den joagen aristo a tischn kring genoegen te doon 1 Lefranc knikte droevig en weomoidig Na een oogenblik zwggens ging Orloff voort Toen ontmoette ik haar mgn leren werd nis met een tooverslag veranderd van den lossen hofmaker den uitverkoren erfgenaam van den millioenen bezittcnden oom Stephan Orloff don leider der meest bekende jachtclub den onversaagden duellant en dollen ryder werd eensklaps een hartstt chtelyk luimig minnaar Wordt vervolgd