Goudsche Courant, dinsdag 3 september 1907

INo 10425 Dinsdag 3 September 1907 4 te Jai rgang De grootste Sorteering T AriJTEK 6ë M MMi LËËl Vlüi I inoleühs Tafelkleedeii Afj epasle Vitrages eii Rehangselpapicren ill de III e II r s 1 e II e s s i n s voorradig lu het T A P I J T M A G A Z IJ H van Firma B DE JONG Gouwe 1H5 GOUDA 601M1HE COüRMT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i Telelom No St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per K st ƒ 1 70 Afaonderiijke Nommers VIJF CENTEN TeMMi St ADVERTENTIEN worden gepliafst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaataruiftite Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ondcrg cteekenden berichten dat a 8 ZATERDAG 31 AUGUSTUS hunne Kantoren van af 12 uur zullen gesloten ijn Wed Knox en Dortland Hoifinan en Co M J Ogler en Co T Gocdewaagen en Zonen Portland en Co AMAOHTSATONBSCHOOl pe LESSEN aan deze school zullen aanvangen op Maandag den 2 September 1907 des avonds ten 6 nar De Directeur B E SPIJKER ki NOTARIS N F Cambler van iVooten TE ÜOUDA zal op WOENSDAG U SEPTEMBER 1907 v m tl uur in bet bölol DE ZALM aim de Markt aldaar in hot openbaar vorkoopon No 1 Een onlangs vernieuwd ruim ingericht WIKKEUIII8 met afzonderlijke BOVENWONING aan don Lacgeu Tiendeweg wi k D nos 30 en SOo te Gouda groot 1 Are 98 Centiaren Het pand bevat beneden ruimen Winkel met Opstand twee Kamers en Keuken verder TUIN met daarachter gelegen PAKHUIS Het Bovenhnis bevat vier Kataers Keuken en grooten Zolder met Dieustbodenkamer En nos 2 tot 4 Drie goed onderhouden Woonhuizen aan de Baanstraat te Gonda wgk L nos 85 86 en 87 Per week verhuurd elk voor f l CO De perceelen zyn te aanvaarden op den betaaldag der kooppenningen zünde 10 October 1907 en te bezichtigen de laatste drie werkdagen v66r den verkoopdag van 9 tot 12 en 2 tot 4 uren en op dien dag van it tot U uren Nadere inlichtingen gooit voornoemden Notaris EEMDEFOTTANTm Well w rlt vor i Ui n f l fi Jvttfn UIT HST MAOiXIJN VAN H lUVKNSWAAY ZüNKX OORINCHEM Uöze TUEEEN wür lon aij eliferd m vorzegülilti pakJHS viiu v twee en n half eu en Ned ons met TermeMing van Nommer e Pry voorzien van nevensfcoan Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoo in van fi v eerde orders aanbev ende J G BUL TooTbeeu J BBËËBAABT Lx sli kpüie st Gouda Rotterdam vice versa s s EVELI NA en Z EELAND De ondornoraers DE KONINKLI IKE STKARINE KAARSENFABRIEK ÖOÜDA en T A v 1 SLUIJS borichten hiermede dat zji ingaande VRIJDAG den 30n AVOUHTUH alle SLEEPLOONEN roet 25 vijf en twintig procent hebben verlaagd Solo Wedstrijd LAATSTE TERMIJN MET EEN IIOOFDPRIJ VAN 6DLDEN begint I SEPTEMBER Op dien datum bevinden zich wederom BONS in de SlOLO paliJes Inliohting cn bevinden zich in elk pakje ISOLiO Margarine en zijn Wj eiken winkelier verkrijgbaar V Ue uUsiag van den 2 termUn van den WedstrIJ wordt In de eercite dagen van de volgende week bekend gemaakt Onontbeerlijk is het genot van een EAB INEICETINS zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Prys van compleete inrichting Bad en priraa Geiser van al r ya en hooger Beleefd aiubevelcnd M M V LOOIT DUBBELE BDÜRT B 13 Telfn 117 ADVEETENTIÜÏf in alle Couranten worden aang enomen door het ildverteiitl4 Biireau van A BHIi KMAN di ZOON Openbare Yerkooping TE GOUDA op MAANDAG 9 SEPTEMBER 1907 s morgens te elf uren in de Sociëteit VREDE BEST aan do Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J kUEMAN VAN No 1 Een goed onderlioaden vail Oasen Waterleiding en vele gemakken voorzien WINEEL EN WOONHUIS met ERF en TUIN aan de Lange Tiendeweg te Gonda wyk D No 35 kadaster Sectie C no 1058 groot 1 Are 39 Centiaren Te aanvaarden 1 November 1907 Nos 2 3 en i Een Werkplaats Pakhuis en Loods in de Rozendaal te Gouda wijk M nos G en 8 kadaster Sectie C nos 1050 1061 en en 1052 te zamen groot 1 Are G8 Centiaren wyk Jf no 8 is verhuurd voor f 1 50 in de week do andere perceelen zyn te aanvaarden 1 November 1907 No 5 Een goed onderhouden Pakhuis met Bovenwoning aan de Keizerstraat te Gonda wyk K nos 128 en 128a kadaster Sectie D no 2380 groot 68 Centiaren By de week verhuuid beneden voor f 1 35 en boven voor f 2 50 No G Een goed onderhouden WOONHUIS mot ERF en TUIN aan de Gouwe te Gouda wyk C No 164 kadaster Sectie D Nr 135 groot 1 Are 13 Centiaren Te aanvaarden 30 November 1907 NoB 7 en 8 Twee Huizen en ERVEN in de Vlamingstraat to Gouda wyk O nommers 393 en 394 kadaster Sectie Nrs 2157 en 2158 groot 84 Centiaren En No 9 E n TX7 o oxa lx o is met ERF en GROND in de Vronwensteeg te Gouda wgk H Nr 198 kadaster Sectie B No 1391 groot 54 Centiaren Verhuurd by de week voor I 1 G5 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen v66r de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd te koop aangeboden rs guMen Brieven letter K DE GRAUW s bookh Ouderkerk a d Amstel SAMOSWIJN OA cemt per fieaeh Aanbevelend Firma Herman Zoon eouds Druk tui A BBINKHAN Zk Buitenlandscb Overzicbi Reuter seint nit Kopenhagen dd 30 Aug Prins George van Griekenland is verloofd met prinses Marie Bonaparte Prins George van Griekenland de tweede zoon van koning George en van koniagin Olga Constantinova van Griekenland is bekend door de rol die hg gespeeld heeft als booge commissaris op Kreta Hg werd geboren 12 Juni 1869 Prinses Marie Bonaparte is de dochter van Roland Napoléon prins Bonaparte en van Marie Félix Blanc zg werd geboren te St Clond 2 Juli 1882 Onder de Eussiache sociaal democraten en sociaalrevolntionnairen is in den laatsten tgd een zekere verandering van tactiek in den stryd tegen de Regeering merkbaar De besturen van beide partgen laten zich tegenwoordig herhaaldelgk in afkeurendeo zin uit over het bloedvergieten en andere gewelddadigheden ten dienste van partydoeleinden Hoewel deze afkeuring slechts beperkt is tot het zg economische schrikbewind waarmede bedoeld wordt t vernielen van landgoederen en dier inventaris en het verwoesten van fabrieken machines enz by boerenonlnsten mag men toch aannemen dat dit min of meer zal medewerken tot eenigszins betere toestanden Het is echter niet onwaarschgniyk dat deze verandering in partgtactiek eenigszins gedwongen is Zoowel de boeren als de fabrieksarbeiders beginnen in te zien dat zg door het stellen van geweld tegen geweld weinig of niets bereiken Onder de laatsten vooral openbaart zich meer en meer het verlangen zich van de socialistische partgen vry te maken en zich in beroepsvereenigingeu aan te sluiten tot verbetering van hun economischen toestand De kardinaal aartsbisschop van Lyon heeft een berderlgken brief gericht tot de geloovigen van zgn bisdom waarin hg klaagt over de opvoeding der Fransche kinderen in onze dagen Zeker zegt hy er zgn nog wel een aantal openbare onderwgzers die alle achting verdienen en die ondanks de belemmeringen zooveel mogelgk bet godsdienstig onderwgs en de vervulling der goddeiyke geboden in de hand werken Maar helaas I men moet doof en blind zyn om den wassenden vloed van het ambtelgk ongeloof niet gewaar te worden van het atheïsme als leerstuk De dienst van het FEVILLETOX ZWBRYELINGfiN Naar het Russisch 10 Door mgn verstoord brein schoot de gedachte aan Olga myne hnlpelooze geliefde de ziel van mgn leven zg was nu eveneens een gevangene eu in de macht van den Prins terwyi haar naam op myne lippen zweefde boog ik het hoofd en mompelde Niets Myne rechters wisselden veelbeteekenende blikken en een goedkeurend lachje zag ik om den mond van den nieuwen adjudant Ik was myne belofte trouw gebleven hy draaide zich op de hielen om en verliet het vertrek de schande het particulier leven van den keizerlijken heer dien ik diende te verraden was mjj ten minste bespiard gebleven Bittere tranen stroomden nit Orioff s oogen Je hebt my nog niet gezegd wie zg was arme Fodor leide Lefranc met fonkelende oogen van opgewondenheid Zy was de liefelijkste vrouw in het groote ryk van den Czaar en de koningin van den zang antwoordde Orloff langzaam terwijl hH iHn Tomotld haoM in di handoa Utt materialisme neemt toe en maakt zich meester van deze scholen De mensch naar zgn oorsprong en zgn aard geiyk gesteld met de diersoorten waarvan hg slechts een nauwelijks merkbare volmaking zou zyn Het gevoel van ledelgkheld gaat zweven en verliest den vasten grondslag het recht heeft geen andere bron meer dan de theorie van de meerderheid het vaderland zelf tot een kwestie gebracht het leger veracht en beschimpt de vlag door het siyk gesleurd ziedaar het onderwas van onze 80 000 openbare onderwgzers ziedaar de spys waarmede rnim een derde deel van onze onderwyzers van het lager onderwgs zich al hebben gevoed Ligt daarin geen groot gevaar voor ons land geen diepe droefheid voor onze zielen P Het is althans hoogst noodzakelgk dat er alom vrije scholen worden opgericht waar de christeiyke leer onderwezen kan wn den De kardinaal raadt de katholieken aan zich te vereenigen naar parochieën en bisdommen tot regeling van de geldeiyke aangelegenheden der kerk En bovendien is het de wensch van den kardinaal dat er zich katholieke vakvereenigingen zullen vormen die een tegenwicht kunnen stellen tegenover de tiraoaieke bestaande vakvereenigingen V Het nieuwe Australische toltarief dat de g Dvem irgen raal voor aeniga weken by de opening der zitting van het Bondsparlement aankondigde is thans bekend geworden Het heeft geheel geiyk verwacht werd een beslist protectionistisch eu tegelgkertyd imperialistisch karakter Het toont zgn imperialistische neigingen door de bepaling dat voor de goederen nit het moederland ingevoerd een preferentieel tarief zal worden ingesteld waarby 5 tot 10 percent verlaging van invoerrechten wordt toegestaan Het protectionistische karakter blijkt nit de hooge rechten die van invoeren uit andere landen worden geheven en waardoor vooral Duitschland dat een grooten handel met Australië heeft gevoelig wordt getroffen De bgval die dit wetsvoorstel van Sir William Lyne in Australië vindt is echter lang niet algemeen Want Australië is geen economische eenheid Scherp staan de vryhandelsgezinde landbouw staten tegenover de protectionistische indnstrie staten Nieuw ZnidWales en Victoria In West AuStralië bestaat groote tegenstand tegen het ontwerp van Sir William en in Tasmanië spreekt men zelfs van plannen over uittreden uit de pas voor eonige jaren met groote moeite tot stand gebrachte federatie Maar welke parlementaire debatten ook zinken een stormachtige oceaan scheidt ons want zg is eveneens een gevangene in een ver land De beroemde primadonna P vroeg Lefranc Ik heb van zulk een verdwyning gehoord maar ik dacht dat zy hare nachtegaalsstem slechts in de volgelkooi van haar minnaar verborgen had Lefranc trad op Orloff toe Wy moeten ontvluchten Wanneer wg slechts hg elkander kannen biyven En Fedor voegde hy er ernstig aan toe de Grootvorst zal nooit vergeten noch vergeven Je hebt geiyk dat is niet te verwachten antwoordde Orloff En de beleedigde streng geloovige edelen zullen te allen lyde den Rus ten onder houden die zyn familielid gedood heeft Ik zweer je Pierre dat ik nimmer er aan gedacht had het geld te ne men vóór mgn oom my daarmede prikkelde ik begeerde het slechts om mgne Olga uit de klauwen der dubbele tirannie te redden Ach hoe weinig betrouwbaar is de stok waarop wg leunen I Het dienstmeisje werd rgk door myne grootmoedigheid zy maakte myne geliefde ongelnkkig en zond ons toen beiden in koelen bloede in schande en verderf Het is verloren tyd als ik er aan denk om mgn lot te veibeteren ik heb geld noch mitcht noch een enkelen vriend het graf vaa müa noeger Itroa beb Ik rtnogeld te wachten zgn en welke wgzigingen in het tariefontwerp zullen worden aangebracht het is Vry zeker dat het protectionistische karakter niet alleen behouden zal bigven maar wellicht nog wat zal worden verscherpt Het is zelfs mogeiyk dat de Australische Senaat die veel radicaler is dan Eerste Kamers gewooniyk zyn de scheepvaartclausule weder in het ontwerp brengt die verleden jaar aanleiding gal aan de Engelsche regeering om haar goedkenring er aan te onthouden Generaal Drnde heeft Vrydag een batlerg snelvnurveldgoschut ontvangen Spahi s en twee gewone veldkanonnen Het kamp wordt nu door hem met groote voorzorg versterkt om het te beveiligen tegen overvallen der Kabylon wnnnoer hy zelf togen Teddert zal opmarcheeren Om bet geheele kamp been la it hg gzerdraadversperringen aanbrengen terwyi er bovendien een diepe gracht omheen gegraveu is Hierachter zgn de kanonnen en de munitiewagens in veiligheid gebracht Vermoedeiyk zal Drude niet al zjjn cavallerie optrekken Vervolgens neemt hy twee bataljons infanterie een battery borggeschut en een battorg voldgeachat mede terwgl tot dekking van het kamp twee bataljons en een bi tetii veldgeschut achterblgven en de Spai itUiltin die de stad zullen bevaken alles onder protectie van het vnnr der oorlogsschepen Drnde gelooft wel dat deze maatregelen voldoende zullen zgn om te verhinderen dat de Marokkanen volgens hun gebruikeiyke tactiek zich tusschen de aanvallende partyen en Casa Blanca indringen Een groot bezwaar biedt de waterverzorging maar Drude heeft hiervoor op alle aanwezige muildieren paarden en wagens beslag gelegd Deze byzonderheden zijn ontleend aan een officieel rapport van den generaal De gezondheidstoestand der troepen moet zeer goed bigven Er zgn 80 zieken en gewonden in het kamp die zon spoedig mogelgk naar Tanger vervoerd zullen worden Er is reeds gewezen op de moeiiyke positie waarin Frankryk gekomen is door het optreden van MoulayHafid als tegen Sultan De Temps spreekt geheel in denzelfden geest en wyst erop dat de proclamatie van MoulayHafld aan de Fransche regeering den geheelen ernst van den toestand heeft doen lieu Wat wg vaif hem weten schrijft het tfli nE e t niet den indruk dat de nieuwe Slecbts een enkele gedachte heeft mg op de been gehouden een enkele ster van hoop in de duisternis haar weder te zien bare stem te hoeren zeggen Fedor ik bemin jel Ik vergeef jel Was zy eene EnssinP vroeg Lefranc die Orioff s verdriet gaarne door zyne deelneming verzachten wilde Hare moeder was een wonderschoone Hongaarscbe en toen zy in Italië stierf liet baar man een ryke Rus het kind in bet buitenland zyn dood hg een opstand zgner lyfeigenen liet haar geheel zonder middelen acbterhiyven want de moeder was niet orthodox Het was een noodlottige dag toen myoe geliefde door wild enthnsiasme naar Petersburg gelokt werd Er is niets zoeter dan liefde niets vreemder dan het spel van het toeval Heb je te Sitka niets van hare geschiedenis gehoord PierreP Ach neen beste vriend antwoordde de Franschman Die onmeedoogende hond Feraen liet mg angstvallig bewaken Te Kodiak hoorden we van de buitenwereld slechts éénmaal in het jaar door het bezoek van het handelsschip nit San Francisco Ik beproefde my dood te drinken het klinkt wel vreemd maar de zwarte rum was myn voedsel De gestadige regen maakte strooptochten onmogeiyk en de toornige bruine beren die o da itraadrlnoben belaat waren vorderden Sultan een tegenstander der Europeanen is Maar van zyn plannen zyn wij nog teer weinig op de hoogte Rykt hy op Caiablanca aan om den yver der rooverbenden van de Chanjas te beteugelen of aan te wakkeren P Komt hy als vijand dan moeten wy krachtig genoeg agn om hem terug te slaan Maar komt hg als vriend dan wordt onze toestand eerst recht lastig Want w j zgn door de Acte van Algeciras verplicht het gezag van den wettigen Sultan te handhaven en dat is Abd el Bzis Wat zal nu gebeuren als wy aan zgn tegenstander het herstellen der orde eu rust in de omgeving van Casablanca danken P Onze diplomatie moet oniior deze omstandigheden veel takt en handigheid toonen zg moet vooral niet vergeten dat Marokko eigen politieke zeden heeft en niet gemakkeiyk de Enropeesche diplomatieke gewoonten aanneemt Het optreden van Moulay IIaüd verscherpt het Marokkaansche vraagstuk maar het u wellicht mogeiyk daaruit nut te trekken voor den invloed van Europa en voor de ontwikkeling des lands Verspreide Berichten FnAHKEUK Te Lanoans bS Albl sloeg de bliksem in en in aanbouw ynde vina Tan lefoa werklieden werden er vier gedood en twee gewond De zevende bleef ongedeerd Dditsoiiuhd Tot den sociaal democratisehen partgdag die in de derde week van September byeenkomt zullen de vertegenwoordigers van slechts enkele bnrgeriyke bladen toegelaten worden eendeels wegens gebrek aan ruimte anderdeels omdat de bourgeoi8 per het weigeren van lokaliteiten voor sociaal democratische vergaderingen meestal goedkeurt EaOELAHD Alfred Barclay de president der negerrepubliek Liberia is te Londen aangekomen voor een bezoek aan Engeland PORTUOAl Nader hiykt dat de lating in de zaal van het blad Notlcias te Oporto by welke gelegenheid de vloer inzakte werd bygewoond door ongeveer 600 personen Er zön 10 doeden meest allen jongenmenschen ouder wie 3 vrouwen en 60 gewonden Italië Alle tegen September en October aangekondigde pelgrimstochten naar Rome z n steeds waakzaamheid in de lange dagen myner gevangescbap Myn eenig genot bestond in het aanle ren van het dialect der bewoners van Alaska ook zocht ik in den arbeid Tergetelheid voor myn verdriet en door onvermoeid werken beb ik my voor den waanzin bewaard Ben je goed behandeld gewordenP vroeg Orloff Mgne kerkermeesters waren meestal goed geluimd ly konden er niets by winnen met my te plagen ik was beneden de menscbO lyke achting gedaald Bovendien verloren zy indien zy mij doodden bun eenigen 8chee isbonwer als ik aan verval van krachten stierf of wanneer z9 mg in eene cel opsloten zou bet werk stilstaan De beambten brachten hnn t d door met het machtig worden van kostbare pelzen en spelen of drinken En je zeidet dat je reeds een poging tot ontvluchten gewaagd hebt Als bet je toen alleen mislnkt Is hoe zal het ons samen dan gelnkkenP 6y de aanst iande veranderingen zullen zich verschillende gelegenheden daartoe voor doen zeide Lefranc wanneer de Amerikanen Alaska koopen zal bet vertrek van zoovelen de waakzaamheid onzer wacbtera verminderen Wordt vervolgd