Goudsche Courant, dinsdag 3 september 1907

ia verbind met de snti cltriwle agitatie afgezegd en verdaagd tot bet volgend jaar EUSLASD Een postpakket geadresseerd aan den minister van fmanci o ia in bet postkantoor te PhiladeMüa ontpioft Er is niemand gekwetst Oc Amerikaanscbe bladen denken aan een grap AWBIKA Sedert 18 Jnni zijn te San Francisco 9 gevallen van builenpest voorgekomen waarvan 7 met doodeiykoD afloop San Salvador beeit de oitnoodiging van president Eooaevelt voor een Hidden Amerikaanscben vredesconterentie aangenomen Chihi Het Wai poe poe beelt aan den Japanschen en Rassischeo gezant te Peking laten weten dat bet de overeenkomst tnsschen Japan en Bnsland betredende Uongolii niet erkent JlPA De scbade door den brand te Hakodate aangericht wordt geschat op 37 millioeo gulden Ongeveer 15 000 hulzen zjjn in de aich g ilegd 75 000 Menschen hebben geen onderdak Gemengde Berichten Met eea der Daitsche booten kwam Zondag te Delfzijl een 12 jiirige knaap aan die in een der beste hotels logies bestelde Hij gaf op E Schirmer te heeten en van Dnsseldorf afkomstig te zijn terwgl liü zich met toestemming der ouders op reis had begeven Na tot Dinsdag te Delfzijl verblijf te hebben gehondei vertrok hij met den trein richting Groningen Na ziJn vertrek kwam een telegram waaruit bleek dat de jongen voortvluchtig is en zich weoscht te laten aanmonateren Uit het ouderlijke huis was een bedrag vin f 9O ontvreemd en meegenomen terwijl bovendien een verkeerde naam was opgegeven De juiste naam is Ernst Schmedding ironende te Munster Een dubbele moord is gepleegd in een villa aan Boubait den weg De bewd tnsschen ïonrcoing en onsier der villa mej Wandamme wat oji reis en bet huis werd bewaakt door haaV 40 jarige dienstbode Pauline Allenta die een meisje nit haar familie bg zich te log ren had Madeleine Van Werdeghem genaamd Om U uur des morgens had men de vrouw en het kind nog in den tuin gezien om hal twaalf merkten voorbijgangers op dat er onder de huisdeur door bloed vloeide Men waarschuwde de politie die de deur liet openbreken en achter die deur lagen Paulinel en Madeleine dood op den grond Met een zwaar voorwerp vermoedelijk een hamei waren haar de hersens ingeslagen De moordenaar moest over den tninmnnr zijn geklommen en aan den achterzijde het huis binnengedrongen maar verder heeft hy geen sporen achtergelaten Den volgenden dag evenJvel om 10 uur s avonds meldde zich bg de politie te Rijssel een man vrijwillig aan die verklaarde Faal Vendamme te heeten en de moordenaar te zyn van de vrouw en het kind n de villa te Tonrcoing Hy is een familielid van de bewoonster I gaasBSgB I = g Stads ieuws GOUDA 2 Komm September 1907 lOTEDAQ Onder begunstig i g van prachtig weder werd dit feest hier gevierd Door de zorgen van de feestcommissie en met medewerking v n het gemeentebeatnur bad de Markt een feesteiyk aanzien gekregen Voor het stadhuia in het begin van de Wydstraat waren een drietal groote vlaggen opgehangen en op velschillende plaatsen mede een tiental vlaggeii terwyi de muziektent der gemeente die steeds een prachtig gezicht oplevert vooriil wanneer die geïllumineerd is was opgericht De laatste jaren waa door de feestcommissie een tent gehuurd geworden nu evenwel deze tent aan de oischen voldoet zal dit zeker niet meer noodig ign Ten 8 nor werd van de St Janstoren koraalmnziek gegeven dat zeer mooi klonk Werd enkele jaren het carillon bespeeld dit kon nn niet wegens reparatie aan den genoemden toren en om in die leemte te voorzien en de feestvreugde reeds vroeg in de gemeente te doen opwekken trok een muziekkorps langs verschillende straten Ten 9 nur bad de gecostumeerde kinderoptocht plaats maar vooraf gingen een gedeelte van de opleidingsklasse van Hercules die des middags op de Markt eenige gymnastieknummers zou uitvoeren Langs den voorgescbeven weg trokken do kleinen begeleid door de leden der feestcommissie langs de dichte drommen die zich op han weg badden opgesteld Na aankomst in de Sociëteit Ons Gestegen werden i bekroningen medegedeeld en de behaalde pryzen uitgereikt De uittlag was aldus Mooiste Costnum voor Meisjes Ie prgs W Beerthnizen 2e Joh Hlaman 3e a Zevnrboom Extra prys M Badix Mooiste Costunm voor Jongens Ie prys J V d Heg 2e J Brenkman 3e S Kiliger Grappigste Costuum voor Meisjes Ie prgs D de Kegzer 2e N Hofstede 3e Betje Niermeger Extra prgs Joh de Jong Grappigste Costnum voor Jongens Ie prgs W v Hoorn 2e D ï d Starre 3e J V d Hooft Extraprgs A Dortland 1 Groepen Ie prys Familie Starroveld 2e J ï d Pool 3e 8 Boot ie A Donk Sportkarren Ie prgs A v d Handel 26 A V d Toorn 3e M Wiltenburg Ie O de Bruin 5e J de Jong Deze prgzen waren geldprgzen Door eenige commissie leden was een ringrgdery uitgeschreven voor tweo wielige rytnigen die om elf nur op de Markt plaats had Jammer was het dat daaraan niet meer personen hebben deelgenomen of dit kwam door het vroege nnr waarop het plaats bïd dan wel de inleg dit kunnen wg niet beoordeelen Een zestal rgtnigen deden mede De Ie prgs werd behaald door Mej Visser van Reeuwgk de 2e door Mej Boere van Waddiniveen en de 3e door den beer P Breedgk van Reeuwgk Ten 1 uur kwam de Opleidings klasse van Hercules aan do beurt wg kannen niet anders doen dan die turners een compliment maken voor hnnne oefening en t zullen onder leiding van hun directeur de heer A Mul zeker goede gymnaaten worden Ten 2 nnr begonnen de volksspelen Op verzoek van velen had de feestcommissie ook dit jaar weder het tobbesteken op het programma geplaatst Dit nummer dat danig den lacblust opwekt vooral wanneer een minder geoefende den geheelen inhoud over het Ijjf krjjgt schgnt een gelieldkooid nummer voor een feestviering te zgn Tobbestoken De Ie prjjs werd behaald door J Boegbeim de 2e prgs door C Nienwveld de 3e prgs door V Verhart de ie door J Verkfey en de 5e prgs door A de Bens Blaastrappen voor Jongens van 8 10 jaar 1ste prgs W Brnnings 2de A Schoonderwoerd 3de P Perdgk ide M Hommels 5de J Uithol 6de J Gibbon Voor Jongens van 11 li jaar 1ste prys J Donk by loting 2de B van Zutphen bg loting 3de H Holthuyzen 4de P Larievold 5de h 3 Waai 6d6 h Boot Wedloop met hindernissen 1ste prgs H Hofstede 2de G zyieman 3de A de Jong 4de C V d Eng 5de C Nuvelstyn Zakloopen voor Meisjes 1ste prys A v d Klein 2de M Herstel 3de W Loeve Wedloop op Muilen voor Meisjes 1ste prys M Sloot 2de J A V Eyk 3de M Wiltenburg 4de C J van Leeuwen 5de C Kuilenburg 6de G de Jong De pryzen waren alle geldpryzen Terwgl de volksspelen aan den f ang waren werd op de Houtmansgracht een optocht samengesteld voor versierde fietsen en rytnigen Voor versierde fietsen werd de Iste prys toegekend aan D van Vliet deze flets was door den heer Moleman in de Graai Florisweg versierd 2d6 prgs Mej L van der Breggen 3de A Broer 4de B Vergeer 5de L Slegt 6de de heer J van Luyk Na de optocht nam ten ongeveer vier uur de wedstryd met hindernissen voor versierde fietsen een aanvang D lite prys w rd bihuld door da jonfe heer A van Beekun nt loting met de jongeheer A Steensma die das de 2de prgs verwierf Om de 3de 4de en 5de prgs moest geloot worden De 3de prgs behaalde de jongejuffronw T Ëgssen de ia de jongeheer D van Vliet de 5e de jongenheer G Vergeer en de 6de prgs verkreeg de jongeheer P Verhoeff Deze pryzen bestonden evenals die voor het ringrgden en voor versierde fietsen allen uit kunstvoorwerpen Ten 7 nur trok een groote menigte naar het kerkgebouw om het orgelconcert van den heer Spaanderman by te wonen Dit Was een waardig alot voor dit seizo n waartoe de welwillende medewerking zeker niet het minst bet hare beeft bggedragen Mevrouw Willing Canter gaf een drietal schoone nummers waar ran de aitvoering weinig te wenschen overliet De beer Rgsselberg heeft zich aan ons voorgesteld als een zanger die zgn weg wel zal vinden Schoon waa zgn Panis Angelicns imponeerend door het dameskoor in voreeoiging met den Bariton herhaald Minder beviel ons zgn Pilgerlied dat wat rnw klonk Over t algemeen zong de heer R wat sterk ook in onze groote kerk Van eene koningsvronwe droeg ten volle onze goedkeuring weg Was onze verwachting wat boog gespannen V Das Gebet des Herrn door het Dameskoor gezongen viel ons tegen hoewel we moeten bekennen dat het niet beter gezongen kon worden Misschien gaf het eenstemmige wat monotoons dat den indruk verflauwde De hegeleiding van het orgel bg de zangnummers bleek in goede handen te zgn Wat de orgelnummers betreft blgft Nieuw leven nieuw al hebben we dat al eenige keeren gehoord wel een bewgs dat schoonheid boe betrekkelgk ook toch baar algemeene regels heeft Zeker zgn we ervan dat applaudissement dikwyis met moeite onderdrukt werd en geestdriftig stemde men in toen het orgel het QUde Onde Wilhelmus inzette gevolgd door het Wien Neerlandsch Bloed Allen die medegewerkt hebben aan t verschaffen van dit genoegen dat zich zoo waardig aansloot bij on oninginneleest brengen wg onze hnlde hm een tot iVeerziens toowenschende v Ten 9 nnr werd op de Markt vertoond de bioscoop Ook dit nummer had veel succes geen plaatsje op de Markt was onbezet wy gelooven dat er nooit zooveel publiek aanwezig is geweest Na afloop van de vertooning van de bioscoop werd bet vuurwerk afgestoken en daarmede waren de feesten door de Commissie voor openbare feesten georganiseerd afgeloopen Wy kunnen niet anders dan de Commissie gelnk wenschen met het behaalde succes laten wy hopen dat de commissie nog lang door de ingezetenen wordt gesteund om den 31 A ugustus tot een ware feestdag te maken Gonda waardig De commissie voor openbare feesten heeft by bare pogingen om alles tot stand te brengen zeer zeker steun noodig en dit begreep ook de directie der Koninkiyke Stearine Kaarsenfabriek en de heer Nederhorst laatstgenoemde leverde voor de bioscoop de noodige lichtkracbt en de Kaarsenfabriek de geleiding openiyk zy hun hnlde en dank daarvoor gebracht De commissie van openbare feesten danken wy ook namens allen voor hetgeen zg dit jaar weder heeft gedaan By gelegenheid van den verjaardag van H M de Koningin was door deKoninkIgke Stearine Kaarsenfabriek een motorboot in de Singelgracht gestationeerd die geheel was geïllumineerd en een prachtig gezicht opleverde oek de bewoners van de Doelenen Walensteeg hadden illumin ttie aangebracht in genoemde stegen en aan de Doelebrug Op de Turfmarkt hadden de bewoners de Trappenbrug versierd en geïllumineerd terwyi door den beer Vos een drgvend geïllumineerd plantsoen was nedergelegd in de Turfmarkt Het huis van den wetbsnder Nederhorst was electrisch verlicht dat een zeer mooi effect gaf Enkele winkels hadden prachtvolle etalages aangebracht een dezer die van de flrraa Hillen was de moeite waard gezien te worden Om alle etalages afzonderiyk te noemen dan zonden wy waarschgnlgk wel eens iemand over kunnen slaan das daarom volstaan wy met deze enkele Ook enkele stegen en gedeelten van buurten hadden illuminatie of versiering aangebracht In een woord mag gezegd worden dat Goada een waardig feest heeft gevierd Aan den heer H Klegweg bouwkundige koster der St Janskerk alhier is de eere medaille verbonden aan de orde van OranjeNassan in zilver en aan de hoeren J van der Horst brandersknecht by de flrma Liesker é Co en Q Broer verversknecht by den beer J Vergeer in brons toegekend Onze stadgenoot de Heer J G Arentz Jr Sergeant bg het ia Keg Inf e Leiden is geslaagd voor de Hoofdcnrsus Ie Kampen voor infanterie hier te lande Gj s c o n t r 61 e 30 Augustus 1907 9 nur namiddag I ruk 39 m M Lichtkracbt 14 24 Kaarsen TZT 202 Calori n Gisteren hield de afd Gouda van Volkaweerbaarheid een schietwedstrgd die zeer goed slaagde dank zy het prachtig weder De uitslag is aldus Korpswedstryd 1ste prgs zilveren Medaille Volksweerbaarheid met 267 punten Korpsscbntters waren J L Hatleman H van Vliet W J Ggzeng A J Vermeulen en N D Gravestegn 2de prgs bronzen Medaille de veroeniging Bnrgerplicht met 265 ponten Korpsschntters waren J P Mul W Sliedrecht J van Ei k J J P den Boer en A van Pelt Zilveren Medaille voor den hoogste korpsscbutter W J Ogzeng met 57 p Maximum was 60 p Rozenpry H van Vliet met 25 rozen Personeele baan voor leden van 16 20 jaar 1ste prg H Vliet met 42 ponten 2de L Bloot met 38 p 3de J Verkaaik met 37 p 4de P de Jong mot 30 p Personeele baan voor leden boven de 20 jaar 1ste prgs J L Halleman met 44 p 2de J M de Weger met 44 p 3Je J van Egk met 43 p 4de J P Mul met 43 p 5de A J Vermeulen met 43 p 6de P J Schlosser met 42 p 7d6 W J Ggzeng met 41 p 8de J J P den Boer met 41 p 9de E J Sliedrecht met 41 p ICe L Bisschop met 41 p 11e CA Qroenendaal met 41 p 12e N D Gravesteyn met 41 p 138 H A C Brinkman met 40 p 14e J Olman met 39 p 15e W de Boer mot 39 p Maximum van deze beide banen 48 p Personeel Cylinder 1ste prgs Koolmees met 59 p 2do van Harten mot 54 p 3de G Lakerveld met 54 p 4de C van Vliet met 54 p 5da L A Scheerene met 52 p 6rt6 N de Jong met 52 p 7de P J Endenburg met 60 p 8de C J van leperen met 50 p 9de J Verkaaik met 50 p 10e Hardyzer met 49 p 11e W Zwambach met 48 p 12o C Huisman met 47 p 13e C Molenaar met 47 p 14e ö Gibbon met 46 p 15e V Reenen met 45 p Vrge baan 3 schots 1ste prgs A J Vermenlen met 36 p 2de J P Mul met 35 p 3de A van Pelt met 35 p 4de J van Egk met 35 p 5de J Olman met 35 p 6de N D Gravestegn met 34 p 7de E J Sliedrecht met 33 p Vrge baan 3 schots 1ste prys A v Pelt met 35 p 2de A J Mullaart met 35 p 3de J M de Weger met 34 p 4de A J Vermeulen met 33 p 5de A van Tgn met 33 p 6de H vas Vliet met 33 p 7de J L HuUeman met 33 p Vrge Baan Cylinder 1ste prys N D Gravesteyn met 58 p 2de H van Vliet met 57 p 3de A van Tgn met 57 p 4de W Sliedrecht met 57 p 5de E J Sliedrecht met 67 p 6de G Boerma met 56 p 7de J B van der Maaden met 55 p Eerebaan H van Vliet met 56 pj De ambtenaren ter gemeente Secretarie met den bode en den concierge waarbg zich hadden aangesloten de Gemeente ontvanger met den commies bg de gemeente belastingen de commissaris en de inspecteur van politie de Gemeente Bonwmeester met den boekhou deropzichter der fabricage de Havenmeester en de Directeur der Algameene begraafplaata werden heden na afloop van de buitengewone Raadszitting door den Burgeneester ontvangen De beer W Kromhout vroeg en verkreeg verlof om het woord te voeren waarop bg de volgende toespraak tot deu jubilaris richtte Hooggeachte Bugemeester Toen in de laatste dagen het feit dat op 1 September het een achtste gedeelte eener eeuw zon geleden zyn dat ü ala hoofd van het bestnur onzer gemeente optradt in ruimer kring bekend werd stelden verscbillende gemeenteambteniren dia nit den urd ban ner betrekking zoo vaak met U in aanraking komen zich de vraag of die gebeurtenis geen geschikte aanleiding lou kunnen ign om uiting te gevenj van hnnne gevoelens van hoogachting en dankbaarheid jegens uw persoon Hun aller tegenwoordigheid te dezer plaatse geeft op die vraag aet antwoord Als oudste in leeftyd en dienstjaren veroorloof ik my U mgne erkentelijkheid te betuigen dat U ons welwillend in de gelegenheid hebt gesteld van die gevoelens te doen blgken Burgemeester Ik zal my niet vermeten in eene beschouwing te treden omtrent de wyze waarop gg Uwe taak hebt opgevat en wat door O in het belang der gemeente is tot stand gebracht bekwamer en meer bevoegde sprekers dan ik zullen vermoed ik daarover reeds uitspraak hebben gedaan Ik zal ook uwe aandacht niet vermoeien alles op te sommen wat U voor ons amatenaren deedt een greep daarin is voldoende om aan te toqnen dat wg alle reden hebben U dankbaar te zgn voor het vele in ons belang gedaan Ik mag er op wyzaa hoe onze positie door uwen veelvermogenden invloed is verbeterd boe door uwe werkkracht eene pensioeniegeling op vasteren grondslag dan te voren is tot stand gekomen waardoor voor velen do engewishcli voor de toekomst il weggenomen vroeger aan bet klimmen hunner jaren verbonden en hoe door diezelfde regeling veler weduwen en weeïen niet geheel hulpbehoevend worden achtergelaten Ontvang voor dat alles onzen dank onzen innigen dank En dien dank uitsprekende voeg ik daarby de bede dat gy nog tal van jaren zult gespaard biyven voor uw huisgezin dat n lief is voor de gemeente Gonda en hare ambtenaren waarvoor en voor wie gg uwe krachten ten beste geeft Moge die bede in verhooring komen velen zeer velen zullen daarbg wèl varen Edel Achtbare Heer My rest nog ééno taak de ambtenaren hebben gemeend vrgbeid te mogen hebben U een zichtbaar biyk van hnnne hoogachting aan te bieden Gg ziet het daar voor u staan Zg hopen dat gg t zult willen aanvaarden aanvaarden niet als een geschenk maar ala een wgding die zg hebben willen geven aan den dag van gisteren de herinnering aan 1 Maart 1895 een dag dio voor velen ten zegen ia geworden De Burgemeester bracht zgn dank aan den heer Kromhout en do overige ambtenaren voor de hnidobetniging Hg zeide voor do ambtenaren te hebben gedaan wat zy verdienden daar zg steeds hun plicht deden Hg dankte ben voor den stean die hg bg de vervulling van zyn taak van hen mocht ondervinden Hg sprak den wensch nit nog langen tgd met hun te mogen samenwerken in hot belang der gemeente Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hnlpkantoren werd gedurende de maand Aug 1907 in de Rgkspostspaarbank ingelegd f 36678 84 terugbetaald f 22780 18 Het laatste door dat kantoor nitgegeven boekje draagt het nummer 14454 Gedurende de maand Aug werden in de Volksgaarkeuken in de zaal gebruikt 2695 portiën van 10 cent en 956 van 15 et te zamen 3651 portiën Afgehaald werden 1172 portiën van 10 et en 64 van 15 cent te zamen 1236 portiën Te Waddinxveen ontstond Vrgdagnacht brand in do woning en werkplaats van P van Duiken De bewoners werden inderhaast gewekt Slechts zeer weinig is gered kannen worden Woning en werkplaats branden geheel af Buitengewone Zittitig van den Gemeenter4ad MAANDAG 2 SEPTEMBER De Vergadering wordt ten 11 uur geopend i Aanwezig alle leden behklve de heer van Iterson De heer Nederhorst opeMe deze buitengewone vergadering en zeide Mgne Heeren 1 Ik heb de eer deze buitengewone vergadering van den Gemeenteri ad te openen Zoo als nit de oproeping biykt is deze vergadering belegd naar aanleiding van de 12 jarige ambtsvervulling van den Burgemeester den Heer R L Mirtens en ik verzoek de Heeren van de Vetóe Jongenburger en Knuttel om do Burgemelester welke op het stadshuis aanwezig is binnen te leiden Nadat de Burgemeester iras binnengeleid sprak de heer Nederhorst het volgende Hgnheer Martens Naar aanleiding dat hetgiJter 12i jaar geloden is dat ü door H M inze geëerbiedigde Koningin benoemd werd lot Burgemeester van onze Gemeente bebbJn de leden van den Gemeenteraad bnn wensch te kennen ItCeTiD in aane baitengewjoni rargidiring byeen te komen om U eene eenvondige doch welgemeende hulde te brengen voor de yze waarop U zich gedurende dat tydvak van uwe eervolle doch vaak moeielgke taak hebt gekweten Wg hoopen dat a de last en de kracht zal mogen hebben nog een aantal jaren in het belang der Gemeente werkzaam te zgn Ik verzoek U de voorzitterszetel in te nemen nadat ik aan ons oudste Raadslid den heer Herman het woord heb verleend De Voorzittei begaf zich daarop op den voorzittersatoel Hooggeachte Burgemeester Waarde Jubilaris Voor onze Gemeente van Gouda was den Isten September een belangrgke dag aangebroken Met ingang van die datnm toch was het 12 J jaar geleden dat U vereert met het vertrouwen van H M onze Geëerbiedigde Koningin benoemd word tot Hoofd van onze Gemeente Als oudste lid in jaren van den Gemeenteraad is mg de eervollo taak opgedragen om U namens Heeren Raadsleden en Secretaria deswege te complimenteeren en gelnk te wenschen met die feestelgke dag Welke opdracht ik met genoegen heb aanvaard Do gedachten omtrent Uw persoon welke U destyds voorafgingen naar onze Gemeente kon men samenvatten in deze woorden Gouda zal aan haar hoofd geplaatst zien een man met bgzondere werkkracht zeer ontwikkelde geest van beschaafd en welwillend optreden en wanneer men dan een terugblik warpt in dat 12 jarig tydperk kan men volmondig zeggen die gedachten hebben zich bewaarheid Alles te dien opzichte op te sommen M do B wat U voor onze Gemeente als Hoofd gedaan hebt zoude te omslachtig worden het zg mg daarom vergund een greep in het vele te doen en dan noem ik als gevolg van uwe byzondere werkracht in de eerste plaats een groote factor t gebied van het onderwgs door Uw initiatief is te danken de vervanging der Bnrgoravondschool door een Ambachtavondschool deze inrichting mede speciaal bestemd voor toekomstige ambachtslieden voorziet in een werkelgke behoefte Ten andere kan worden gewezen op den handelscnrsns waarvan het steeds atggende aantal deelnemers reeds oen voldoend bewgs is dat het aan deze inrichting gegeven wordend onderwga voor handjia en kantoorbedienden van groot belang ia Dat ten behoeve van deze beide inrichtingen zoowel van het Rijk als de Provincie jaariyksche b jdragen worden genoten is voor een groot doel te danken aan uw doortastend optreden evenals het vervallen van de bydrage wolke Gonda vroeger te betalen had in de kosten van de Uyks Hoogere Burgerschool Groote verbeteringen mochten onder nwo leiding in verschillende verkeerswegen tot stand komen voornamolgk in die behoorende tot het stadsgedeelte genaamd de Korte Akkeren Eeno andere regeling voor het gebruik van Gemeentegrond was al spoedig na uwe infunctie treding aan de orde waarvan eene niet onbelangrgkc bate voor de Gemeente het gevolg was De Gasfabriek onderging korten tijd daarna een groote uitbreiding en vernieuwin het optreden van U toenmaals als Voorzitter der Gascommissie was daaraan niet vreemd Vermelding verdiend het werkzaam aandeel als Hoofd onzer Gemeente door ü genomen in de voorbereiding der plannen voor den aanleg van het Van Bergen IJzendoornpark reorganisatie der brandweer en politie en de zeer spoedige afwikkeling der nalatenschap van de Dames van Iterson En eindelgk M de B meen ik nog te moeten wyzen op uw krachtdadig optreden by het oprichten van een Pensioenfonds voor Gemeenteambtenaren hunne wednwen en weezen en daardoor bewezen hebt wezenlgk belang te stellen in bet lot van bedoelde ambtenaren Uwe zeer ontwikkelde geeit toonde uw steeds in het onpartgdig leiden als Voorzitter van onzen Gemeenteraad en gaven bg de daarin gevoerd wordende discassisn nwe replieken het bewys van uwen helderen blik Uw correct en welwillend optreden genaakbaar voor elk die U om Gemeentezaken wenschte te spreken dwong steeds achting af Nog meer zon genoemd kunnen worden maar bg den aanhef zeide ik maar een greep te zullen doen nit het vele U zelf misschien aangenamer Wg allen voelen toch en bemerken steeds het warme hart dat U de Gemeente toedraagt en bet tot uw schoonste idialen behoort onze Gemeente te verheffen te trachten in bloei te doen toenemen dat zg een glanspunt moge worden van ons geliefd Vaderland daarvoor staat U krachtig flgaur ons borg voor dat streven hebben wg achting en eerbied wy meenen dan ook M de B die dag niet onopgemerkt te mogen liten roorbygian verzochten en verkregen daartoe deze buitengewone Raadszitting om U in deze ons aller beleefden en vriendelgken dank te brengen voor alles wat U als Hoofd voor onze Gemeente gedaan hebt en o ns op nieuw aan te bevelen in uwe vriendschap wy wenscUen tevens van deze gelej 6nheid gebrnik te m iken om aan V namens Heeren Raadsleden en Secretaris aan te bieden een klein stollelgk bewgs eene eenvoudige bloemenhulde met vaas en standaard hetwelk wg hopen dat ü dit zult willen aanvaarden als een bewgs van bgzondere hoogachting en waardeering van uw persoon wy allen wenschen U nogmaals geluk met dien feestdag en U van harte toe de zegeningen des levens nog vele jaren te mogen genieten tot in hoogen ondordom voor Uw persoon Mevrouw nwo Gade Uwe kinderen en onze Gemeente waarvan U een sieraad uitmaakt U weet daar waar het de behartiging der Gemeentebelangen betreft steeds op onze modewerking kunt rekenen om zoodoende onder Dwe uitstekende leiding met elkander de welvaart van onze goede Gemeente van Gonda welke ona steeds ter harte gaat zooveel mogelgk te bevorderen De Voorzitter de heer Martens sprak daarop het volgende Mgnheeren Nederhorst en Herman Ik dank u zeer voor de hartelgko maar te vleiende woorden die ge my namens den Raad hebt toegesproken En u allen Mgne Heeren zeg ik dank voor deze betuiging van sympathie die gy mg heden bereidt Ik ben daardoor te meer getrollen omdat ik er mg van bewust ben dat ik die hnlde allerminst verdien Toen ik hier op deze zelfde plaats voor twaalf en een hall jaar weid welkom geheeton by do aanvaarding dor nu zoo lief geworden betrekking van Bargemcester van Gouda heb ik de verzekering g ïgö en dat het mgn oprechte streven zou zgn steeds de belangen der gemeente te behartigen en te bevorderen Ik heb dat in de achter ons liggende jaren wel allgd naar mgn boste weten en van ganscher harto trachten te doen maar oen teragblik in het verleden stemt tot nederigheid Ik zie nu in dat ik veel anders en beter had kunnen doen En ik weet ook dat wanneer ik al niet zooals de beer Herman zoo vriendelijk wa s te zeggen veel maar iets goeds heb kannen tot stand brengen dan alleen mogelgk is geweest door den steun en de medewerking van den Raad en zgne leden en iu het bgzonder van de Wethouders door de voorlichting van den secretaris en de verdere ambtenaron dor gemeente die mg zoo trouw bgitonden in de vervulling van mgn plicht Voor dien steun die medewerking en die voorlichting zg het mg vergund liier van harte mgn warme urkonlelgkheid nit te spreken Dst niettegenstaande mijne tekortkomingen rayn streven door U Myne Heeren Raadsden wordt gewaardeerd is mg dikwerf gebleken Dat die waardeering een band van sympathie tnsschen ü en mg heeft gelegd heeft mg ten zeerste verhengd Maar dat die waardeering zoo groot is dat zy uiting zonden vinden in deze betooging ziet Myne Hoeren dat treft my buitengewoon daarvoor ben ik zeer gevoelig Voor de hartelgko woorden namens U tot mg gesproken ben ik uiet minder erkentelgk dan voor het fraaie geschenk dat gg mg aanbiedt en dat ik zoo gaarne aanvaard Die woorden dit geschenk zullen my een spoorslag zyn om naar ik hoop beter dan tot beden mgn plicht te biyven vervnilen Ik vertrouw dat gg allen mg nwe medewerking en uw steun evenals vroeger zult willen blgven verleenen en dat ons gemeenschappelgk werken in het belang onzer gemeente ook by verschil van gevoelen zal voeren tot toenemende onderlinge waardeering Mgne Heeren U nogmaals mgn dank brcnende beveel ik my in nw voortdurende vriendschap aan VERSCHEIDENHEID ült Nice wordt gemeld dat in zee nabg het eiland Lerin een zeiljacht is omgeslagen Van de opvarende een gezelschap van IH Paryzenaars word er slechts een gered Autide Boy r parlementslid voor Marseille Het Is bekend dat de steenen in de buitenmuren en torens van den Keulschen Dom voor zoover zg aan weer en wind zyn blootgesteld in onrustbarende mate aan het verweren zyn De aotoriteiton verantwoordeiyk voor de instandhouding en hecbiheid der beroemde kathedraal hebben nn aan prof Kaiser te Giesaen gevraagd wat zOu kannen worden gedaan om de verwording der steenen te stuiten De hoogleeraar kon weinig hoop geven Zgns inziens worden de steenen aangevreten door den rook uit de schoorsteenen der omliggende huizen omdat die rook zwaveligzure dampen bevat die de steenen aantast Dit is vooral het geval met don rook der talryko groote hotels en der spoorwegstations die dicht bg bg den Dom jyn g l a FOSI BR IJ BTT Postkantoor te Gouda Lgst van de aan dit kantoor rn do daaronder behoorende hulpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de 2e helft der maand Augustus niet zgn kunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming Brieven Binnenland L van Vliet Haag Briefkaarten mej Cenesler Amsterdam O Trouwborst Harlingen G Dykhoff Rotterdam K Poort Stryen Brieven Buitenland fr Melich Daren A R Terhorat Zedonick Not Aan de afzenders wordt aanbevolen bun naam en adres op do stukken te vermelden opdat deze by onbestelbaarhoid aan hen kannen teruggegeven worden Do Directeur v h Post en Telegraafkantoor M C HENNEQUIN Veemarkt te Rotterdam Miiandag s September 1907 Vette oisen en koeien redel aanvoer prijzen waren voor iite kwal 38 ade kwal 34 3de kwat 30 cents per baU küo Vette kalveren goede aanvoer iste k 17 i le kw 34 3de kw 23 cent per half kilo Vette varkens goeden aanvoer mte kir a6 aite kw 35 3de kw 23 cent per half K ü Schapen en lammeren goed aangevoerd ilnndel voor vet Vee en votte kalveren prijs houdend Allo DOK rostoeronde ZOMEHMANTELS en COSTUMES worden tot veel verminderde pryzen OPGERUIMD Hoogachtend Specialiteit in COSTUMES MANTELS BL0U8EN en lAPONSTOFKEN met daarby passende GABNEERINGEN advi htki jtii n Heden overleed te Rotterdam in den ouderdom van 79 jaar myn geliefde Broeder de Heer CHRISTIAAN TAN TEEN COBNs VAN VEEN Gonda 30 Aug 1907 Het gezamenigk personeel van den Heer N A VAN DER REE betuigt by deze zyn hartelgken dank aan genoemde Heer en zyn Hnisgezin voor hot gul onthaal en het genoegen dat hen is verschaft bg gelegenheid van bet 25 jarig bestaan van do Blikfabriek Zg hopen nog lang in genoemde fabriek werkzaam te zyn en geven by deze de verzekering dat zg alles zullen aanwenden om genoemde fabriek nog meer in bloei te doen stygen HET GEZAMENLIJK PERSONEEL TbeYwls School Of English e r rolmaêtemen Aanvang der nieuwe nrsua s morgens en s avonds privaat en klaslesson De dir Mr tl KVE Lond in te spreken IHHêOai 3 tieplem her van s morgena 9 12 en van 2 8 uur 240 Bleekerssiugel Qouda PROEFLES GRATIS Prospectus op aanvraag te bekomen Wild eii Cievo ellc Van af heden en verder dagelgkn vorseh vorkrggbaar Braadkniken Soepkippen Duiven Ponlardon Kapoenen gemeate Eendvogel8 l ingen wilde Eendvogel Eazanten Patrgmn Snippen Korhoendors Reevleeaob enz cnz tegen de meest sterk concurreerende pryzen i Panklaar schoongemaakt franco door geïeel Nederland Aanbevelend T O TTKL ffU Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM fTeliphoon Interc No 2081