Goudsche Courant, zaterdag 14 september 1907

De prijzen van No 10435 Zaterdag 14 September 1907 46ste Jaargang GOUMHE COURANT j lieuws en Advertentieblad zoor Gouda en Omstreken BE SDORP CACAOen CHOCOLADE zijn tengevolge van de duurte der grondstoffen van af heden MET 20 VERHOOGD lelefoon iHo H A D V K 11 T E N T I E N worden gepLiatst van 1 5 regels ü 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uui ile s miild Teletoi n iVo S De Uitgave dezer Couian geschiedt dagelijks met uitzondering van Zr en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 35 franco per jK st 1 70 Afzonderlijke Nnmmers VIJF CENTEN Dronkenschap bestaat niet meer Eea monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratiB toegezonden Kan ingegeven worden in Kofie Thee Melk Likeur Abrint Bür Water o in liel voedeet zonder dat hei noodig ie dat de dronkaard er iets van afweet Uet COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot bet drinken van sterken drank bier wijn absint enz bjj den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenoote de zniter of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen zonder z jn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hy zjjne redding te danken beeft Bet COZA POEDER heeft het huiselijk gelnk van duizenden gezinnen hersteld daizettlen personen van schaamte en oneer gered en deze personen totlerenslastige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op donrechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd Het ïnstitDot waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid Wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetnigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7yo Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coz poeder is verkrögbaar in alle apotheken en in het volgend depot te Gouda WOLFF Co Onze depötbouders reiken het attestenboek gratis nit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITÏIT£ e ïï Xa Wacht U voor namaaksela Het Coza Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PHACT13CHE DE MEEST VOLLEDIGE zön beslist die der Firma WKLIION TUE LADIES JOURXAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat XUE ILL DRESSHAKEU met een gratis geknipt patroon THE likZAAR OE CHILH REXa EASUIOAS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAOÏ Vu Itoekhnndrliiiii Proe iiiimHieri Alle lu t l uHtel lloll Il IJ roe cl Van nllc ii de e bladon vooikumendit modellen ijn JKKNIPTK PATiSONKN met Holl verklaring fr p p tegen vooraitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bU MILLY SIMONS Don Hang Oonda Dmk van A HKINKMAN Zh Nationale en Internationale Landbouw Tenloonstelling Ildllandsche MaalschappiJ van Landbouw van MAAWD tG 16 f EPTEAIBER tot en uet ZO AG 92 fitePTEllltKII ENTREEPRIJZEN Maandag tot en met Vrijdag f 1 per dagf Zaterdag 50 cent Zondag 35 cent THIBÜNE doorloopende kaarten f 5 persoonlijk Dagkaarten volgens den prijs van den dag Een biljet waarop de indeeling der Tentoonstelling over de verschillende dagen is aangegeven is op aanvrage verkrijgbaar aan het Bnrean Malieveld Den Haag Voor inzenders is aan het Bureau van de Tentoonstelling een kaart voor hen on hunne bedienden te verjirijgen voor de dagen gedurende welke hunne inzending op het terrein is WËRELD SUCCES De Wereldbei oemde Superior Üruivenborsthoning Ex raet WmMMMTmE wordt aanbevolen tegenBorstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijnihoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIANXOE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duilechlünd Engeland Amerika Ned Indië Oranje Rivier KolonieTranevaal enz i UELIANTHE werd 9 maal met Gooden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIANTHE in flacons f 0 40 f 0 70 en f 1 UELIANXHE In doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenig e fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Boningbtoem Den Haag Verkrijgbaar by Firma WOLEE db Co Westhaven 198 Gouda GRENUKL Oouda K H VAN MILD Veerstal B 120 ffoudo A BOUMAN jWoor iMcA PINKaE Nieuwerkerka d IJeel A N va ZESSEN Schoonlioven B v WIJK Oudewa rr A 8CHBBK Uaaetrecht P W T EDE Oudeaater K va due HEIJDEN te Reeuwijk P v d SPKK Moereapelle ü v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AKN VAN DER HEUDK Waddingtveen P A uu OBOÜT A d JONÜH Oudetoo er J P KASTELEIN Polibroekerdam ü BIKKER te Bemcltofr WI ll8CHi iVIJWe Laat D niet misleiden door d 5iroop Het klooster SnncliiPaulo Abd l bestaat niet I Slroojt van geenerlel waarde SIER OW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 4S zenden wiJ franco door Nederland onze overal bekende Jlormal Colleetiea 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene collectie voor de kamer van löO stnks voor 4 5 potten of eene collectie voor den tain van 250 stuks of eene collectie voor kamer eu tuin van 240 stnks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocns Scillas Sneeuwklokjes enz Bgk geïllustreerde pr gel ijst met specificatie onzer collecties in bet Hollandsch en onze vele wenken voor de cnltnur bevattende groote catalogus in het Dnitsch zenden wil desverlangd gratis en franco TulDbouw Ëtabllssement Huls te r Duin XoordwUk by Haarlem Onontbeeriykis het genot van zooals SCHOMMEL ZIT STORT en GEWONE BADEN Pros van compleete inrichting Bad fn prima Geiser van af f 75 en hooger Beleefd ainbevelend M M V LOOF DUBBELE BOORT B 13 Telfn 117 OPRUIMIIVr wegens het vergevorderd Seizoen in het Schoen eo Laaizenmaj azIJii KLIilWEü E JO tegenover de Kleiwogsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën on a angometen werk EENISDEF0T7AKTEEE tien vonlt verzocht o t TIK tli ii Icttfii UIT HST MaOUIJN TAN W lUVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleferd in verzegelde pakjes van ci fu en een half en een Ned om met Termelding van Nommer ei iPry voorzien van nevenstaan iMerb volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoe tn van geëerde orders aanbev enda J G BIJL voorneön J BREEBAART Lz OnnavolgMar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze fii olieverf getehilOerée fortretten PelutureBogaertt Zy geven kracht en diepte die namakers niet kannen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eehte te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel H BOOABBIS Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QClANT Knnsthandel Kleiweg bg wien modellen t bezichtigen zijn Zenuw en Maag lijders wordt ait overtuiging als een werkelgke hul in den nood het boek aiubevolon Na ontvaagst van adres per briefkaart ordt d l boekje franco per post toegezonden door BLOKPÖEL S Soekhan Zaltbommol Bultenlandsch Overzlchl Renter seint uit Casablanca dd USept De Franschen rakten hodenraorgen om 6 nnr nit in twee afdeelingen elk van 6 compagnieën infanterie met 2 batterijen veldartiilerie vier stukken beiggeschut en twee mitrailleuses benevens alle cavalerie Generaal Drade voerde het bevel Na een reeks schermotselingen met de Arabieren die niet talrijk in aantal waren rukte de troep steeds voorwaarts in de richting van Taddert al wat tegenstand bood werd met de bajonet Terdreven Toen Taddert in bet gezicht kwam werd de beschieting geopend Na een kort bombardement van de Arabische tenten werd de infanterie tegen het vgandelgke kamp afgeconden De vgand vluchtte met achterlating van een aantal doeden Het kamp werd volkomen verbrand De Franschen die slechts geringe verliezen hadden gelrden keerden toen naar Casablanca terug Een telegrom van 12 Sept meldt Do Fransche troepen verlieten het kamp in den morgen en rnkten na een reeks bajonetgevechten voort in de richting van Taddert Na een kort bombardement van het kamp der Arabieren sloegen deze op de vlucht Het Arabische kamp is geheel afgebrand Bniten de ofScieele berichten heeft de Pargsche avondpers weinTg nieuws over de inname en verbranding van het kamp van Taddert Generaal Drnde is volgens den correspondent van den Teraps in twee afdeelingen opgerukt waartusscheng een rnimte bleef van ciroa 800 Meter hy had het Fransche kamp bjj Casablanca sterk genoeg achter gelaten om een eventneelen aanval die trouwens plaats had te kannen afslaan Meegenomen had hjj tien compagnieën voetvolk voorDfimelSk van het vreemdenlegioen alle cavallerie anderhalve batterij van 75 een sectie berggeschut en een sectie mitrailleuses De Marokkanen vielen herhaaldelijk in de flank aan en maakten ook een omtrekkende beweging maar werden door kanonvuur en salvo s van het vreemdenlegioen krachtig afgeslagen De correspondent acht de verliezen der Marokkanen in vergelijking met die van 3 September gering omdat nn op grooter afstand gevochten werd De bladen jubelen over het succes De Temps meent in een hoofdartikel dat generaal Drude s taak wel zal afgeloopen zjjn en men ernstig zal kunnen gaan denken aan de inrichting der politie FEViLLETOX Naar het Russisch 20 Hot gerniseh van een kleed volgde de kleine wildzang en plotseling rnstten Fedor Orioff a oogen op zgne geliefde Olga Darine Hy haalde diep adem en leunde tegen een pilaar terwgl hy de band in verrukking over dit gelukkig oogenblik op het hart drukte Olga s stem verbrak het zwggen Meisje je moet bg mama komen 1 zy ving het kind en veroorloofde het aan de deur vroolijk weg te huppelen Het volgende oogenblik lag Olga aan Fedor s borst in zyn sterke arme bleek door dé geweldige aandoening Zg sïoeg hare armen om zgn hals n borst aan borst smaakten de geliefden een bovenaardsch geluk Fedorl Fedorl fluisterde zg Nn zullen wg nimmermeer van elkander scheiden Zooals God wil mgne geliefde antwoordde de banneling Zwijgend bleven zg elkaoder omarmen Ik zal den gebeelen dag hier ilin begon kt eindelijk De meeningen der Fransche pers over het Duitsche antwoord op de FranschSpaan scbe voorstellen betreffende de politiecorpsen zyn zeer uiteenloopend Terwijl enkele bladen zooals de Petite Répnblique en de Gil bias vooral op bet bevredigende karakter van het antwoord wgzen zien Jonrnal en Echo de Paris daarin een concessie aan de Pangermanisten Het Jonrnal spreekt verder van den scherpen toon der nota en betreurt de publicatie in de Nordd Allg Ztg voordat do Fransche regeering het antwoord kon hebben ontvangen Opmerkelijk is een artikel van Eugene Lantier in den Figaro die ook bezwaren heeft tegen den inbond van het Duitsche antwoord maar die den vorm der nota hoftelgk en loyaal noemt Dnitschland heelt niets tegen de Fransche actie maar wenscht alleen dat die actie geen aanleiding zal geven tot reclamaties en andore moeilijkheden zegt Lantier De naaste toekom t zal moeten toonoo hoe Frankrijk zi h tegenover die wenachen zal gedragen Geeft het de actie op of beperkt het die dan is het duidelijk dat Duitschlaud s voorbehoud indruk beeft gemaakt Zoo wordt de volgende phase van de Marokkaansche quaestle voor de Dnitsch Fransche betrekkingen van groot belang Voor het oogenblik moet men toegeven dat die betrekkingen nitstekend zgn De Temps acht het noodig de heftige crifieken van sotnmige bladen op het Duitsche antwoord te verzachten het blad zet in een kalm en waardig gehouden artikel niteen dat de publicatie van het Duitsche antwoord in de Nordd Allg Zeitnng allerminst incorrect n as en dat het antwoord zelfs by kalm nadenken geen enkel der gemaakte verwyten verdient Het blad betreurt dat Duitschland door den wensch uit te spreken dat benadeeling van den handel als in Casablanca niet weer zal voorkomen een toespelling gemaakt heeft op de beschieting dier stad door de Franschen Maar vraagt het blad is het gewenscht zalke opmerkingen als boosaardig voor te stellen P Ook bierbg zal een beelje goed hnmeur meer goed doen dan veel zennwachtigheid De hoofdzaak zoo besluit de Temps is toch dat de aanneming der door Frankrgk voorgestelde maatregelen een wyziging in de Duitsche Marokko politiek toont die men van Fransche zgde met voorzichtigheid moet behandelen Grtvin Komarofska de moeder van den vormoordo die thans te Vfenetië is heeft Neem je in acht antwoordde zg teeder niemand mag onze liefde vermoeden Vrees niets liefste stelde hy haar gerust ik zal oppassen Maar wanneer zal ik je weder zienP Weldra geliefde weldra en ik hoop eiken dag fluisterde zg hem toe Irma speelt den ganschen dag hier De vorstin wordt in den regel aan de ontbgttafel opgehouden Kan je je zeltheheersching vertrouwen dan kom ik ieder vrg oogenblik Spreek evenwel slechts Fransch en let op het kind kinderen zyn dikwyis de gevaariykste verraders God zegene het kind I stamelde hg Die kleine engel heeft je tot mg gebracht Laat ons nn scheiden Moet dat nu alP zy knikte Welaan dani Nog eenmaal lagen zy zwygend aan elkanders borst tot een in de verte klinkende schel hen scheidde Denk aan alles om mgnentwil lieveling 1 Olgal Als in een droom stond Orloff daar de oogen vast op de deur gericht waardoor de lieve gestalte verdwenen was Er volgden vele zulke gelukkige dagen de officieels ontvangsten de militaire diners bezorgden den mionenden mtnig nnr dat hen vergeten deed wat h t ooodlot hiin liad ofgelegd Stttdg tegen een bezoeker gezegd dat zg slechts door een telegram van haar zoon uit Weencn van diens huwelgksplannen gehoord had Hg wist dat zg op dat huwelgk van haar zoon met Maria Tarnotska zoo is hnar juiste naam niet gesteld was maar toch smeekte hg laar moederlgken zegen over die verbintetis af Zg vertelde o a nog dat Naoemof baar een maand geleden deelgeuoote had gemaakt van zgn smart over zgn onbeantwoorde liefde voor Maria Tarnotska en zi n voornemen te kennen had gegeven naar het baitenland te gaan om verstrooiing te zoeken zy leende hem het noodige geld Dat gold gebruikte hg om naar Venetiij te reizon en daar haar zoon te vermoorden De gravin zeide verder dat hun vermogen zoo groot niet was Meer dan een millioen roebel hebben wg niet Wat de vraag betreft of de verzekeringssom thans na den dood van graaf Komarofski door de betrokken maatschappg Anker zal aitbetaald worden aan Maria Tarnotska verneemt de Neue Freie Presse dat van uitbetaling geen sprake zal zgn In het contract was n l de bepaling Ofgenomen dat het geld niet zou behoeven te worden uitbetaald indien do dood van den verzekerde door een opzettelijke handeling van de begunstigde in dit geval Maria Tarnotska was veroorzaakt Daar nn Maria Tarnotska reeds schuld erkend heeft heeft zjj alle aanspratiAt op da 500 000 tMB£8 verbeurd Een gebeurtenis die karakteristiek is voor de toestanden in het Tnrksche leger is de volgende Te Trebisonde is de officier Hussein Eflendi die commandant Hamdi Pasja doodgeschoten had opgehangen een terechtstelling die groot opzien gebaard heeft en onder de jongere officieren een bedeokeiyke stemming in bet leven heeft geroepen Hussein was de zoon van een in den oorlog met Griekenland gevallen majoor Zgn weduwe die hulpeloos achterbleef met nog twee jonge kinderen was sinds den dood van haar man aangewezen op een klein pensioen en moest verder leven van do ondersteuning die Hossein haar van zgn traktement gaf Het karige pensioentje werd niet eens geregeld nitbetaald Toen Hussein den moord op Hamdi Pasja pleegde was het pensioen zgner moeder in geen 27 maanden uitbetaald en had Hj lelf in geen zeven maanden traktement ontvangen Daarbij kwam nog dat hg overgeplaatst werd en geen reisgeld had In dezen nood wendde hg zich tot den wali en verzocht hem tenminste een deel van het traktement uit te betalen De wall weigerde echter waarop wanneer vorst Maiutoff de werkkamer binnenkwam zag hg den gevangene in ernstige bealudeering der kaarten en berichten verdiept of hy vond hem spelende met het lieve kind Het geheele huis dient haar tot speelplaats zei de vorst verontschuldigend en Orloff voelde zich zeer verlicht toen hy bemerkte dat men het kind deze uitstapjes niet ontzegde By een feestmaal waartoe vorst Znbow genoodigd nas bracht deze het gesprek op het wondervol gezang dat hy in de kerk gehoord had Welke uwer dames is die voortreffeiyke zangeres P vroeg hg de vorstin Menoiw Alten mgn Zweedsche gonvernante antwoordde vorstin Beatrice op eenigszins koelen toon De volhardende vorst bleef evenwel bg zgn thema Aht De goudblonde schoonheid die gisteren bg uw kleine Irma was Luistert zg uw feest niet opP In zgn toon lag teleurstelling Mevrouw Alten ziet niemand antweordde vorstin Beatrice Hare genegenheid voor myn kind heeft my zeer aan haar verplicht dat zy mg als oprechte vriendin al bareo tgd wydt heeft haar hart aan het myne verbonden Hossein zich wendde tot den wegens ztjn bintaliteit bekenden Hamdi Pasja Maar deze behandelde hem zeer onbeschoft on voegde hem hoonend toe dat hy maar moest gaan bedelen als hy geld noodig had Hossein handelde letterlgk volgens dien raad verkleedde zich als bedelaar en ging bedelen Op een dag posteerde hg zich by den ingang der moskee en de wali stond jnist op het punt hem een aalmoes te geven toen Hamdi Pasja aankwam die den otflcior herkende en liem uitschold voor al wat leelgk was Dat was te veel voor Hnssein en hg ohoot den Pasja neer Het thans over Hussein voltrokken doodvonnis baart te meer opzien daar doodvonnissen in Turkye zelden worden voltrokken De Amerikaansche bladen hebben in den laatsten tyd berichten gehad over een man Frederick Weyerbanaer die zoo rgk aan bosschen lieotte dat zgn rgkdom spoedig dien van alle andere Amerikaansche multimillionairs te boven zon gaan Wilson de Ameri kaansche minister van landbouw heeft dit thans bevestigd Hg heeft gezegd dat er in het Noordwesten een man woonde die 30 millioen acres aan timmerhoatleverende bosschen bezat en dat die binnen enkele jaren tienmaal ryker dan Rockefeller zou zgn Er wordt nu byverteld dat Weyerhanser jaren lang elk perceel bosch dat aan do markt kwam heeft opgekocht Hg is 72 jaar geleden in DuitDchland geboren on op achttienjarigen leettgd in de Vereenigde Staten zjjn geluk gaan zoeken Hg trok door Pennsylvania en Illinois om zich eindeiyk te St Paul in Minnesota te vestigen Hy is nu president van de Weyerhanser Timber Company en hoofd van het zoogenaamde syndikaat van Weyerhanser Sedert IDOO is de prgs van timmerhont in de V S verdubbeld hy stggt nog altiid en in dezelfde verhouding neemt Weyerhauser s rgkdom toe Sir Robert Hart die gedurende byna een halve eenw in den Chineeschen donanedienst is geweest en 48 jaren generaalinspecteur van dien dienst was heeft zyn ontslag genomen en zgn ambt aan zyn opvolger overgedragen Sir Robert Hart werd in 1835 in Ierland geboren Op 19 jarigen leeftijd begon lig zgn loopbaan in China als consiit atssecretaris werd later consul en was nis zoodanig in verschillende plaatsen van China werkzaam In 1859 trad hy in Chineeschen dienst bg de douane in 1861 werd hy tgdelgk benoemd tot generaal inspecteur van den don Dns smacht deze schoonheid in ongenaakbare eenzramheidP In Zubow s harde Tatarenstem lag iets spottends In mgne omgeving is zg in elk geval voor allen overlast beveiligd ahtwoordde vorstin Maxntoff op zulk een beslisten toon dat Znbow zich geslagen voelde Ik vraag u verschooning mevrouw mompelde hg en wendde zich tot coramand int Linieft om met hem op de Russische marine te klinken De zangvogel zal toch wellicht te vangen zgn ma tiès difflcile princesse zeide hy in zich zelf We moeten naar een gouden kooi uitzien En Sergins Znbow beloofde zich zelf in stilte de scboone vrouw te ver overen die de luim der vorstin hem onthield Nataariyk heeft zg een verleden peinsde hg Mevrouw Alten eene Zweedsche belacheiykl Hare oogen weerspreken die fabel Wie weet welk voorval haar op deze knst geworpen beeft en wio zy is maar dit is zeker dat zy te winnen is Goud sterker dan gzer en Maxntoff is even zwak als zyne vrouw slim ik zal wel een weg vinden Wordt vervolgd