Goudsche Courant, maandag 7 oktober 1907

HQ 4Qé Maandag 7 October A009 4i0 te Jaargang BINimiW 8C v Markt A 56 S7 GOUDA GROOTSTE SORTEERING IN Dames eQKiDder Hajaar Winter eDRegeDinaDtels Prima GLACÉ DAMESHAADSCHOENEN a f I 2S mimm cmm JXieuws en A dmrteHtdeblad voor Gouda en omstreken Telelain Xp Kt De Uitgave dezer Courant gescfiiedt dag e lij kg oiet uitzondering van Z n e Feestdagen De ptija per drie maande is 1 franco per iwst l ZQ Aizonderlijke oji iness VIJF CEIfTEN TelefMi i ADVEltTJENfriEN worden gephsktét van 1 5 regel a 60 Centen iedere regel méér 10 Centen G w te letters worden ber lw d naar plaatsruimte liMteading van A verten jjh tot l uur iIm ZZB OKZB Costumes Costumerokken Blouses Peignoirs enz worden onder leiding eener bekwame coupeuse op on e Ateliers vervaardigd 3 co t CD CD CD O g ca ct to Ruim 35 j r nooa mh uoencn JICHT EN UHEUMATICKLUnCIIS MET SUCCES OEHIUrKT l ERKRIIOBUn IN FL£S9CHtNVANSOd3 75ds EN I 2S BU H H MOTHEKOS EN DOOOmEN r Ad lUCHTERl ROTTEMUM Te ÖODDi b9 C LUGER Apothek r UarU en bS WOLFF Co Westhaven 198 V 6 o CD De Notaris J J A MONTIJN TB eouoA g voornemens om op MAANDAQ 7 OCTOBER 1907 b voorm II nnr in het csté HARMONIE a d Markt aldaar publiek te veilen eo te verkoopen Perc 1 Een pand met eri sohoar en plaatsje zgnde KofflehDis waarlD verguooing a d Wilhelmtnastraat te aonda M no 208 voorzien van gas en waterleiding Perc 2 Keu Wlnkelbuls gediend hebbende voor Slagerij met Slachthuis ert en grond en gang ol poort daarnevens a d Nieuwe Haven N no 210 te Gonda Perc 3 6 Drie huisjes met enen on groiiil in eeiie gang aehter de Nienwe Haven achter perceel 3 N nos 20B 207 en 206 Peic 6 Een pand met ert en tuin zgnde kofflehuls waarin vergunning a d Wacbtelstraat te Oonda F no 170 vooriien van gas en waterleiding Pee 7 13 Zereï Wooihuizen mei schaarljes ERVEN en ÖROND alle vooriien van waterleiding in de Heerenstraat te jouda P nos 494 495 496 500 681 682 en 683 Perc 14 Een buis en erf in de VUmingstraat te Oonde O no 400 voorzien Tan waterleiding Perc 15 en 16 Twct huizeii Diet erveo en STUKJE QROND a h Plantsoen achter de Nieuwe Haven en met eeoe gang uitkomende in de Vrouwevestasteeg te Qonda N nos 234 en 835 Te beiiohtigen de 3 laatste werkdagen v66r de verkooping van 10 3 nor en a morgens voir da veiling Breeder bjj biljetten en nadere inlichtingen ten kuiiony aSotariëM01ITIJy aan den Kleiweg E no 21 te Gouda Gonda Druk Tto A BRINKMAN Z S ALAQK Magazijn van Mantels Werkt G F BUSGH co n o o zoowel voor als achterwaorts het allernieuwste model HANDNAAUAGHINE MAIIHT 60 GOUDA splinternieuw zoo uit de kist 10 jaar garantie te koop voor f 32 50 bj W VERMEULEN Hoogstraat 78 Botterdam 9 Telephoon 5263 Inrichting voor Reparatie en inruiling Buitengewoon Rijke Itorteering D ANKER ö PAIN EXPELLERl TEGEN RHEUMATIEK EN VERKODDHEPEN EN Ff o o PI WINTEBHANTEIS REGENMANTELS Fl ta o KINDËRIMANTËLS Enorme voorraad van de nieuwste modellen zoowel in de goedkoopste als fljnste genres tegen bekende lage prijzen SAMOSWIJN 6a eeut par Jletek Aanbevelend Tirma EermaE Zoon ADVEETMTIillf in alle Couranten worden aang enomen door het Advertentie Bureau van A BKINKNAN di ZOON TWKEDiE BLAD m i Mi i Mi i Stadsnieuws BOÜDA 5 October 1907 Aan de raadsleden is het volgende ingekomen stuk toegezonden Gouda 4 October 1907 In overeenstemming met de bier oaergtitlgde adviezen van den Directeur der Ambafihtsavondschool de Commissie van Toeziehl op het Middelbaar Onderwgs en den Inweotear van bet Middelbaar Onderwijs d a heer H J de Groot hebben wji de eer roer eane benoeming tot leeraar in het reettiyiig teokenen aan genoemde school voor te drogen den heer J DOETS te Rotterdam den heer JAC W J COCK te Alkmaar den heer P H VAN LI 8CH0TEN teBotterdam Krachtens de wet op het lager onderwijs is bjj Kon Besl van 23 Augustus aan J van Kempen onderwijzer aan eene openbare lagere school alhier een pensioen verleend van i 696 In de zaal Concardia zal op Dinsdag 15 en Woensdag 20 Oct door de Gondsche Oilettanten club en verschillende Invites met medewerking van een dobbel orchest van de orchestvereeniijing Moderato opgevoerd worden GondBohe Toestanden revue satirique in 2 bedreven door B K Deze voorstelling is ten voordeele van de algemeene armen vtn Gouda Wat wj reeds bjf een vorige repetitie hebben gehoord doet ons veronderstellen dat de zaal beide avonden geheel gevold lal zSn en owerdere voorstellingen gegeven znllen yden waardoor aan de algemeene armen opn aardig bedrag ten goede lal komen De stand vu den extra medaille wedstrijd welke gedurende dit schietjaar g hooden wordt door S Weerbaarheidsvereeniging Burgerplicht ie op heden als volgt J J P den Boer 1617 punten C A Groenendal U98 H Gijzenij U20 J P Muil 1558 A J Vernwiilen 1633 H van Vliet 1573 J M de Weeer 1485 in 20 seriBn i S schoten vp Behjjf Hoorn telling 320 G s contr61e i October 1907 6 nnr oamiddag Drnk 41 mM Uchtkraobt UM Kaarsen VerBWgen Het staken mn de exploitatie op de lün Gouda Oudewïter en het opgeven van de werkzaamhedea tot voortzetting en voltooiing van de liJn Giwfa Schoonhoven til e n gevolg van de waring door de Tweed Kaner der Staten Gemraal tot het veostrcMtn van nieuwe gelden is de naaste aanleiding geweest voor het indienen van een verzoejï aan de betrokken gemeente en polderbaatarao vergezeld van i n memorie van toelichting door den heer J H MUIler c s ingenieur ta s GravenhMe om voorloopige concessie voor den aai en de exploitatie van de navolgende elMtrisc bEtnJJiiwui A Als ho 10i n nnd J9Matre ht Oadevater IbgiUoort De Meern Ondenrjn Utrecht BH voldoendfcinedewerking van gemeente watarschapBsa Mlderbestnren B Als lijlijn olM a Sehoonhoven vol I ens eens richting M f ri g met belangabbsnds b ttu B rut ts itellen sn uo M li k C Gouda Rotterdam Abattoir en Veemankt De nieuwe combinatie zal werken onder den naam van Electrische IJaseltrjtm ü D PLAATSELIJKE ARBEIDSBEORS Aangeboden 1 Kantoorbediende 1 reiziger 2 winkelI bedienden 3 loop f pakhniikaechts 4 voor I lichte werkzaamhedan 1 Itantoorbediende GsttrMRd 1 R K dienstbode naar buiten 1 werkster 2 dagen in de week 1 halfwas schoenmaIker 1 loopjongen 1 kindermeisje 1 smidsI knecht Oeplaatsl 1 Dienstbode 1 werkster BoiKOOF Door den gemeenteraad werd in de tip gisteren gebonden raadsvergadering met algemeene stemmen besloten tot stichting van sn drinkwaterleiding Waarvan ie kutten zullen bedragen ongeveer 215 000 De prise d eau wordt geplaatst aan den Rijndjjk onder de gemeente Hazerswonde NiEüWKKKiiBK A D IJSEL 3 Oct Eergisteren gebeurde by het heien aan de maalderg der coöp landbonw vereentging een treurig ongeluk Doordat het heiblok uit de geleiders schoot en op de spaak dis de werkman W O vasthield terechticwam kreeg deze op ziin arm een hevigen slag tengevolge waarvan dat lichaamsdeel stMlgesla en werd Hij werd zoo spoedig mog lp naar het ziekenhais te Gonda gezonden om daar ter verpleging te warden opgenomen TILLY KOENEN Een groot voorrecht hadden wij Gouwenaars om fiatersnarond de Jieuemde Alt zangeres Mej T Koenen te mogen hoeren Voor een concert op 31 Aug als men een paar overbekende stokken hooM zingen lodpt maa bier iwasm wanneer zooals istersn de eohte knost aan t woord is is bet bezoek matigt En nu behoeft men tfiet te zeggen nu ja 4ie booge kunst is voor ons toch nist te genieten I Tiily Koenen heeft èn door baar beeriyken zang èn door haar asldaaiw voordracht bewezen dat aij iedereen tot luisteren dwingt Men komt door de innigheid van baar zeggingskracht onder den indruk en men geraakt in een stemming die tot nadenken brengt Vooral was dit bet geval bij het 2de nnmmer Rath daar kwam ieder woord tot zijn reckt Een geestelijke kon er een lesje aan namen Loe schoon deze verzen gezegd kunnen worden I Oi gevoel Mi nj ernstig grootache opvatting moet men in Mej Koenen bewonderen En wat kan ze beerip lacht zingen en toefa volliotdOn tot het einde onberispelitk zuiver iMs at eo 4oor en door ootil k is Buitengewoon nosi f liot accompagnement van den genialen organist den heer Robert zich aan Ui 4e ww rschoone stem van Mej Koenen Ook ztjn solonummers voor orgel afraken l t oM en bektMIM tis Zoowel i jn keurig reglatraXie als zyn ta nisk verraadt den groeten kunstenaar Oe marebe solanaells was een waatdtlr tn polB psus slot op den filnen knast venll Ofschoon Mej Koeoen in al haar nnmmers g l gll M bad bare Mlmteh Ie Htim kwamen die vooral uit lu Jmmannel en in Dis Ailraacht I 0 Heer die daer van Vaiariks haaval naar dan iIKh gezongen was voor haar die juist in f jne nnancaeriog uo acbittfr slat aas gtMbikt Dankbaar lyn we eeliltr in niOe mate voor dan voortMttaiyi en zang van onze srate AltMuigarM niet mindiar dan er de bewonderenswaardig artistieke wSze waarop de heer Robert het orgel bespeelt Zulk spel is eenig d araaar te iniataren il een ongekend ganotl Gemeng de Berichten De bediende van de Banque de Bruielle Loyson die met 300 000 francs van de bailt op den loop was gegaan is zich op een Uk Brosselache pohtiebureaux zelf komen aangeven By verklaarde dat zyn vertaMo naar vnwnr en kinderen ham had doen terugkeeren Op ds vraag waar bg het gestolen geld gelaten had antwoordde hg dat alles in rook ma opgeijaan Inderdaad had by niet meer dan 50 francs by zich Daar nu Loyson zooals uit vroegere brieven aan verschillende bladen biykt waarscbyniyk niet goed by het hoofd is is het niet onmogeiyk dat hy het geld inderdaad vernietigd heelt om wraak te nemen op de bank wegens vermeende onbiliyke behandeling Het lyk van den Groothertog van Baden is roet pleellttgen Idtater van het kasHsel Uatnnu mar Karlsruhe overgebraobt Woensdagmorgen bad in de slotkapel een Igkdionst pluats Onder klokgelui on treurmuziek werd de kist vorvolgens naar de haven gedragen en aan boord gebracht van Kaiser Wilhelm die b t tyk naar OoMlanz vervoerde Van Constanz ging de stoet met den trein naar Karbruhe Om 5 uur kwatti men daaraan onder gelui van de klokken en het gebulder van tgeaohot De gehsefe Stoet de groothertog in uniform ign zwager do lrroiinprlas van Zweden en zyn neM prins Jlfax de aanstaande troonopvolger de grootherloglta wedowe hare docblar diMonprinses Victoria van Zweden en de nieuwe groothertogin Hilda ministers hovelingen generaals enz trok door de dlcbtbezette straten naar de slotkapel waar de kist werd neergezet en een lykdienat gehouden Het Igk bigit daar tot Maandag tentoongesteld om dan deSoiUef in de kel era in het slotpark te worden bflgezet Ds exprestrein Odeasa Leoberg is gisteren ondspwbg door e o bende roevers aingevailen en eplnnderd De reizigers deelden mede dat de roevers hen onder bedreiging dat zy honrinen tonden Irerpen gelastten zich niet te verroeren zy losten meer dan 20C schoten op den trein staken twee wagens in brand sn UMifaleli 1 200XX 0 roebel buit Sedert Maandag is te Maastricht spoorlooa vetiU èUeta de binpeotidnctenr der posteryen tdvMS MiSMMlWèlr B Tb Naar beweerd wordt deed hy de vorige week dienst op den trein vm Vise naar Maastrisbt Nu zyn in de nabyheid van Eysden leegs enveloppen gevonden bljHcens de alatampsting afkomstig V n b tumiik iMai ver T hst beheer bad O aemarissaris van politie deed T by ziob oDtWedsn in flmUi van te komen beeft bjTil stad verlaien T it gbtniwd en Wlii Bindt acht jaren aan het postkantoor aldaar werknam Binnen enkele jaren hebbM reeds 6 personen by de post te MaastriMt zich ds vingen gebrand Omtrent di door den groeten brand te Detdmtlt aM M thte ftads meldt de D C dat in hft Voijp van Bykboek de hontWgery was tusschen twee befjes gelegen Vkn de 10 buisjes de achterste twee 21j sa 21 geheel zgo nitgei rMd terwyi 21 i vesl branden waterschade beeft geleden Het eerstgenoemde is beweend door den agent van politie A L AuppMlse die verzekerd is by Neerlandia hit tweede door MKlghatf e itfe lohads eveneens door UUtkati tMol U ti lx rde door den agent van politie B f i Bont die in geen assurantie was en Mrhalre veel schade lydt De verdere woningen 21g a hebben veel waterschade terwyi het oniroimen der vertrekken den inboedel geen goed gedaan beeft De gelieel ry woningen is eigendom van de Jtaattehappy Dordrecht In hel Hoije van v WslseiU f Dn ds wo ningen genummerd Ic h afn its aiilttfr zgde alle min of meer gebixkerfl lii rjl ook hier vesl Waterschade ta geleden De bewoners van Ih Ig én If zgn verzekerd de andere dHe niet De eigenaar v n het hofje de heer J v Welsenia is vèrzekB De heer B bad ds gebonyen in hait nn C van H lk te Kfnderdyk Dete Uoettn verzekerd zQn Als oorzaak van den brand vermoedde ds heer R dat ds knalpot van don gasmotèr die het afgewerkte gas naar buiten brengt in warmgeloopen waardoor het iich h ds inabgheid bevindebde ho t heStt vlam gerat Het 10 j irig zopntie van den stationwhsf te Aalten had gistermorgen de onvoorzichtigheid een wiek van een In gang zynden korenmolen te rypso By ging msa u boven en vi l toen naar bisnedett In zSr wekkenden toestand werd het knaapje naar huis vervoerd iZnt h Ct Uit Amiteriam meldt men Op Het Damrak Werd gtatBréïmldilUg Sn knaap die bp n traUWagen Was gektanterd en daarvan at viel MérredUi Hy WanI ernstig aan een baen sn een arB ferir oqd zoodat opneoping in hét Blnilen Oaatbuia noodzKfcelyk Msïfk Gisteren is door onbekend eorzaak het huis van den landboawer f Bolwerk In de bnortschap Hemden by Dlnzparlo afgebrand Het vee werd gered Een slageraknecktje te Utrecht noest een ferme koe naar het abattoir brengen Opeens wilde bet dier niet met zbn geleider verder rukte zieh los cbiervol daeriMtddVAIte en mbliek In de Tiendstraat werd hét dier echter zoo in het nauw gedreven dat bet een opeWtaaud buis binnendrong De logge gast baadde zich met moeite ean weg door de gang zakte halverwege doqr den vlo er richtte voorts nog senlge ecbade aan en kwam tenslotte op de plaats lersAt waafr de dolle ren eindigde BIÏÏBS YAS BOnXBSAV 59 59 9 i 77 t L K H KMAANDAG 2 SfePT StaaUUetan tn PoETDOiL Oblig 3e Serie fr 060 t Obllg 3s Serie fr 2600 RusLAKD Iwang Dombr Obligatien 4 Azé Japan Obligatien 18 i CoLDHBU SecenMlMèenie BiitenlandBehe Sehntd Reaepis h 100 ly 94 4 4 3V 4V Mr lOl 977 lOOVi 4 4 100 4 lOO A 499 ffj poUuek Banktn Aandb ideas MM Pandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedeiyke Hypb Pandb tjtrscbtsche Hyjib Pandb WeaUandscbe Hypb Pandb Znid Holl Hy Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypB 4 lOO Pandb Nederl Hyp A Pand brieibank 4 99 Pandb Ned Scbeeps Hypb 4 101 Bewyzsn van Deelger Nortbw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerate Ned Hypotheekbriefbank 44 99 Pandb Hollandscke Hypb 99 3ché pvaart Maat fhappijen Pand Holland Gulf Stv Iiy gfi Pandb Nationale Hypb 8 98 Pandb G HypotheeEbank te Amsterlant 4 IQO Sp0orwtgl4 ttlitt niTAtu Obli Znld Italiaansehe