Goudsche Courant, zaterdag 12 oktober 1907

Vo 104 59 Zaterdag 13 October 1007 IMoord Brabanlsch Schoen n LaarzeomagazIJo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alia soorten llreren Daini en Kinder Winter Artikeln SCHOOLLAARZEN 0VER8CH0ENE enz enz Aanbevelend C SMITS Alle reporatiSn en aangemeten werk EEMSEFOIVAiriEES Ben werdt verzocht op t IERk ttlettei nii HIT liUeuuH VA M lUVENSWAAY ZOMEIV QOBIMOHBH D e THBBEN worden afgeleverd m venogelde pakje van Iwee m een half en een Ned om mot vermelding van Nommer e Prfla voorzien van nerenataan Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot da oitvou in van ge eerde orders aanbev ende J C BIJL Toorlloen J BREEBAAET Lz 40s e Jaai i aiig mimm mum NieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Teleloi n l SS De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitjüondeiing van Ztn en Feestdagen Ue prijs per drie maande j is ljS5 iranco per imt f 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F C E N T R N Telefmii Ti M A D V E R T E N T 1 E N worden geplaatst van 1 5 regel k 50 Centen iedere re l meer 10 Centen C wote letters worden bcrokend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën lot 1 iiiir des ntiilil Hf t Correspondentschjnp van IVO ÏOHOJIf09 Ned Veree igi g ter bevordering van Verpleegster en Verplegers is gevestigd ten hob e van Mevrouw M HOOGENDIJK DiPKzwiOEE Wachtelstraat No 234 alwc ar ten alle tyde Verpleegst irs en Verplegers voor partji jiiore verpleging beschikbaar zgn Sociëteit Ons Genoegen aoviik Zaal KUNSTMIN Zondag 13 October 1907 êtecMê ééue BUITEN6BW0RE TOORSTELURfi to geven door het ENSEMBLE ARTI8TIQUE ond r luidiDg en met medewerkiog raa de Heeren ISiolscr eii Hes§c do io mlaire HamurUten Opvoertny van De begrafenis van Oom Nanus NioQwe Karaktfirncfne vui de keoroD SOLSEU en HES8Ë DE HAK Parodie op het Franscho Drama La Main cuz enz Zie verder Aau ilBl kiljetten en Strooibiljelton Prijzen der plaatsen lo rang I O VB 2e rang I O CO 3e rang t O U tot een beperlct aantal H H Leden gewone rednotie 13nrean t nnr Aanvang 8 nor Plaatebespreliing Zondag 13 October van U tot 4 nnr 10 cent extra per plaats Ken heer b z b h h vraagt met ingang van 1 November nette giemeubileerde Earners i bedlgnlug Konder middageten Brieven Iranco onder No 200 aan het Bureau dezer Courant Dronkenschap bestaat niet meer Bea monater van het merkwaardige Coza poeder wordt gratia tosgezonden Kan ingegtven vorden in Kofie iiet MM JAknir Aimt Bier Water o in voedtet zonder dat liet noodig i dat de dronkaard er iete van af mei Uet C OZJ POEDBR bezit do wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wyn absint enz b j den dronkaard op te wekken Uet COZA PUJBOMH werkt zoo onopgemerkt en zeker dat de echtgenooto de zuster ot d dochter van den versiaalde het hem toe kan dienon zonder lijn medeweten en zonder dat het noodig is dat do patiënt ooit behoeft te weten waaraan hjj zyne redding te danken heelt Uet COZA POEUBli heeft het hniseli k geluk van duizenden gezinnen hersteld dnizesien personen van schaamte en dneer gered en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het tieeft menig jong persoon op den rechten weg teug gebracht on gelukkig gemaakt on hot loven van talloozen met menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek niet dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onachadelgk te ijn orrespondentie in alle tulen der wereld Uüt echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apothekeo en in het volgend depAt te Gouda WOLb h Co Onze depöthonders reiken het attestenboek gratis uit aan hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te bekomen wendt U direct naar Londen COZAINSTITUT£ taTCrd Wacht U voor nainnaksels Het Coza Poeder ia het eeniga afdoende middel tegen dronkenschap Xriiuw fn Uaatfiijdors ordt ait overinixuig als eeu werkeluke bul in den nood het boek aan bevolen Na outraagat van adnaper briefkaartwoidt f t boekje franco per poat toageaonden door üt OKPOKlj S lonkhan Zaïttaommal Uouda Untk van A BRINKMAN k z ONTVANGEN de MODELHOEDEN Gez MICHAEL GOUDA Kleiweg C 66 aematogeenirPoedervorm is het eenigste helpend iniddel tegen Hl0edarmtot4e Hleekmueki XeuHiemmakle HoofdpUien ttlapelootkeU OnmaehUn fermagerlttg en l ermtudering der llcltaamtkraekteu aematogeen in Poedervorm I H H beeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoften i lL B worden opgelost HAEMATOOEEN IN POEDERVORM is het praepernat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Benige labrlkanten H N v SCHAIK Go Den Haag Verkrögbaar by Firma WOLVM Jb Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal üouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad IJeul k H VAN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK P W v EDE Oudeaafr A SCHEER Baoêtrecht K VAN DEB HEIJDEN Remwijk P v o SPEK MoereapelU D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddingeveen P A d GROOT A u JONGt Oudeviater J P KASTELEIN PoUhroekerdam D BIKKER Bennhop WAARSCIIUWINQ Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het klootter an fa Paulo Abdi bentaat niet du Siroop van geenerlei waarde MA6GI GEKORRELDE BOUILLON met de l isster miaki hei mogetl k zoowel de grootste ils de kleinste hoeveelheid uitstekenden bouillon dadelijk te bereiden Bij voorbeeld voor I liier losae men 3 4 theelepelijes ca 13 gram korrels in kokend water op heeft men 1 eetlepel bouillon noodig zoo losse men slechts eenlge korrels op Maggi s Gekorrelde Bouillon met de Kruissler is volkomen uitgedampte in korreS vorm gebrachte bouillon naturel Maggi s Gekorrelde Bouillon met de Kruisster maakt het zoowel den kok als dehulsvrouw mogelijk len allen tijdeversihen bouillon bij de hand tehebben Maggi s Gekorrelde Bouillon met de Kruisster heeft een uitstekesdeo natuurlijken frlsschen smuk en is van ffteie kleur Maggi s Gekorrelde Bouillon met de Kruisster wordt in goed gesloten glazen potten verkocht en blijft In leder jaargetijde en In leder klimaat volkomen goed PRIJZEN PNEmTiE SUZEM POTJE Ut I voer 2 JS = ♦ Ib I t H = 13 lUZEI POT M S T I I V rkrl b aï In voor 1 Uier bouillon 7 et p litw 6UZEII POTJE 11 3 veer 13 uur ƒ 1 80 = 12 POT 111 4 33 3 5 = ll loof 71 uur ƒ 7 50 = icy cl p UUF kraldtnuraan eonsiUI MTlnkals 1 GENERAAL AGENTUUR du FABRIK yON MAGGI S NAHRUNGMITTELN U KEMPTTAL Zwitserland PAUL HORN AMSTE RDAM Uulteiilaudsch Uverzicbt Reuter seint nit Woenen dd 10 Oct De Neue Freie Presso won inlichtingen in biJ personen van het Hof die de verzekering gaven dat de toestand van den Keizer geen reden geeft tot bezorgdheid De toestand van den Keizer blijft dezelfde Hg lydt aan Katarrb van de lnchtp jp maar gaat voort met de afdoening der loopeode zaken Reuter seint uit Budapest dd 10 Oct Een stoot van betoogers waarbij 60 000 arbeiders trok dooi de stad De optocht dnurde 3 uren de betoogers riepen Leve het algemeen stemrecht 1 De orde werd nergens verstoord Een deputatie stelde aan den president van do Kamer van afgevaordigdon een motie ten gunste van invoering van het algemeen kiesrecht ter hand V In de binnenlandsche staatkunde van Engeland is vrij plotseling oen moeilgke toestand ontstaan voor de leiders der liberale party De conservatieven pogen het liberale kabinet te verzwakken door een heftigen Btrya te aanvaarden togen de socioiistische party dio in het Lagerhuis geheel aan do zyde van de liberalen stond In verschillende bladen is de campagne reeds begonnen tegen het roode spook en alles wat op het vasteland reeds jaren is aangevoerd tegen de socialistische party wordt nn in Engeland nog eens aangedikt en vergroot om de kiezers schrik in te boezemen tegen dezen linkervleugel van do parlementaire meerderheid in hot Lagerhuis Waarom ui8t nu deze houding worJt aangenomen wordt duidelgk gemaakt door een cartoon van Carrntheis Qould in de Westminster Gazette getiteld ïhe peer and the socialist QoDld stelt daarop een Lord voor die het sehrikbeold van een socialistischen agitator torst met het onderschrift Wat doet de edelman Helpt hg den ander nit het vnnr omdat lig zooveel van hem houdt f Neen het is alleen een schrikbeeld dat hy gebruikt voor zelfbescherming Dat scbynt de pointe van het geheele geval te zgn Het roode spook wordt door de Lords te voorschgn gebaald om de liberale te benadeclon on do aanvallen op het Huis der Lords krachteloos te maken ftVlLLETOK ZWBRVEUN6EH Maar het Bussisch U Arthur fiuisterde zg daar is het bewgs van Irma s vermogen en van het myne onze gezamenlgke papieren Bescherm die met uw leven Gy zyt een vry man 1 Zy greep krampachtig zgn arm Uwe kamer mag volgens do wet niet doorzocht worden Verberg ze snel snel En zonder verder iets te zeggen ging zy de trap af terwgl men een vrouw in doodeiyken angst een schreeuw hoorde geven gevolgd door het geluid van een zwaren val Myn God En ik moet hier werkeloos blgvenl Randolph s bloed kookte doch hg snelde naar zgn kleerenkast en verborg haastig het koffertje onder allerlei voorwerpen daarna sloot hy de dear en stak den slentel in zgn zak Uit het salon beneden drong de meekende stem van baron Bntzow tot hem door waarop de gezant ernstige antwoorden gaf Arthur gaf prinses Irma die jniat op bevel barer moeder naar beneden ijlde een wtarsehawend teeken De gelegenheid daarvoor is juist nn gunstig omdat de socialisten zich ontevreden tooncn over de houding der liberale regeering zij hebben een motie aangenomen waarin zg zeggen dat de strgd togen het Hoogerhuis slechts door de liberalen ondernomen wordt om zich te onttrekken aan de sociolo hervormingswetten Dit is een zonderlinge redeneeriog zegt de Westm Gazette Want wat verwachten de socialisten en werklieden afgevaardigden van een sociale wetgeving zoolang er een Hoogerhuis bestaat dat eiken ingrypenden maatregel van de liberale regeering vernietigt of v rminktf Naar aanleiding van hetgeen gemeld wordt over verschillen van meening tusschen de Spaansche an Fransche regeeringen ovor de Marokkaansche qoaestie heeft de Bpaansche ge ant te Pargs markies Del Muni een verklaring gezonden aan den Temps Daarin zegt do gezant dat het woord moeilgkheden in een der berichten genoemd niet in overeenstemming is met den toestand Wat de beperking van den smokkelhandel betreft stemmen de beide regeeringen volkomen overeen Spanje heeft nooit de noodiakclgkheid ontkend om de smokkelary te bestryden Doch er w iren verschillende oplossingen aan de orde en na eenlge besprokingen is men het eens geworden over den te volgen weg Die besprekingen hadden op de meest vriendschappolgke wgze plaats Eveneens is eenstemmigheid verkregen over de benoeming van een commissie tot vaststelling der schadevergoedingen en over het beginsel vnn verdeeling daarvan Wat de vordeeliug van den arbeid in Casablanca betreft daarvoor is een oplossing gevonden die beide mogendheden moet bevredigen Majoor Santa Olalla heeft zich volkomen aan de overeenkomst van San Sebastien Over het gerezen geschil hebben de beide regeeringen aan de commandanten der troepen telegrafisch inlichtingen gevraagd Tronwens deze qnaestie is van volkomen onbeduidenden aard De koning da Spaansche rogeeriiig en de Spaansche diplomatic donken over alle bgzonderhedon volkomen als de Fransche regeering en zgn ovcrtnigd dat do samenwerking der beide kabinetten tot goede resultaten moet leiden Do gezant ze t ten slotte dat Spanje evenals Frankrgk van mooning is dat do Marokkaansche qnaostie slechts in volkomen overeenstemming kan worden behandfid Hg acht het onjuist de openbare meening te verontrusten door mededeclingen die met De beambten hadden intnsschen de woning doorzocht en naderden Randolph die behaagigk rockend voor de deur zyner kamer zat Pafdonl Dit is myn kamer zeide hy zich in den deurpost plaatsende Op het gelaat van den eerst aankomenden beambte leekende zich onverholen verbazing en hy beproofde onstuimig do kamer binnen te dringen Arthur stiet hem terng zoodat hg op den grond tnimolde Op het ger ep van zyn makker kwamen de gezant en baron Bntzow toesnellen zy zagen een vastberaden jonkman die een revolver in de rechterhand hield Zgt gg van plan myne beambten in de nitvoering van hnn plan te bemoeiiyken f snauwde de vertegenwoordiger van den 0 aar hem toe Arthur Randolph dacht aan het schoone kind welk toekomst wellicht van zgne koelbloedigheid afhing hy kende den gezant die een beschermer der schoone kunsten was Ik hoop dat gy slechts uw plicht vervullen zBlt Eicellentie en niet verder gaal Ingeval gg dat zoudt willen doen denk er dan aan dat ik Amerikaansch bnrger ben geboren t Amerikaan ik rerU niet dat iemand hier f binnendringt Gravin Orlotl s geUat glansde van trots en dukbwtrheU en it wendde ilcb tot den de feiten in stryd zyn Ook de Spaansche minister president Maura heeft de verklaring afgelegd dat hot gewezen geschil tusschen generaal Drudo en majoor Santa Olalla zich bepaalt tot ecu der onvermgdeiyke wrgvingen die door de goede verstandhouding tusschen de beido regeeringen gsmakkclgk kunnen worden opgelost Zoo de Spaansche verklaringen juiit zgn kan het slechts ten vooidoel strekken van de reaalaten die Fruikrgk en Spanje in Marokko hopen te vorkrygen Te Boedapest worden allerlei njaatrogolen genomen met het oog op de nigemeene taking die togen heden aangekondigd is Allo inwonora bogveren zich om do noodigo levensmiddelen voor heden in huis to hebben do winkels worden lotterlgk leoggehaald De bakkers zgn uergistcrenmiddag reeds in staking gegaan In alle straten wordt gepatroclje rd De politio zoowel als de militaire macht hebben oinvangrgke voorzorgen genomen om mogelgko wanordelgkheden te voorkomen In den optocht der arbeiders znllen geen ruode banieren mogen worden meegenomen Zoodra oproerige kreten worden gcnil zal de stoet werden ontbonden Do stoet mng niet voorby het parlomontsgobonw trekken De Kamer voorzittor Juslh znl oen grooto arbcidersdepntntio ontvangen Woensdag zgn tul van plakkaten waarop de arbeiders tot staking worden aangespoord in beslag genomen Graaf Andrassy de minister van binnenlandsche zaken heeft intussc hen in de Magyar Hirlap verklaard dat de lioele bctooging der arbeiders oen overtolligheid is daar de roiieering haar plicht kent Het wetsontwerp nopens de hervorming van het kiewecht is klaar zegt Andrassy on zal in den loop dor begrootingslebatten waarschgniyk nog in dit jaar by hot Huis van afgevaardigden worden ingediend De conservatieve Noorscho Altenpost toont zich onthutst over nitlatingon in de Zweedsche pers betreffende do onzydige zono dat die in tgd van oorlog natnurlgk niet eorbiodigd zoo worden Indertgd hebben tegenstanders van het Barlstadscho verdrag in Noorwegen ook al gezegd dat de Zweden de onzydig beid van die strook gronds in een oorlog niet tollen zouden maar dat Zweedsche bladen dat nu zelf erkennen vindt Aftenposten verbysterend Intnsschen gaat Zweden zyn Btrgdkrachten aan de wostelgke grens diplomaat met de woorden Is deze opBcbnddiDg niet te vermydenC Dit voorval zon ernstige gevolgen kunnen hebben voor merrouw Maiutoff s gezondheid ik verzoek u ons zooveel mogelgk te verschoonon Ik moet er op biyven aandringen deze kamer te onderzoeken hernam de gezant want zyne beambten konden geheime spionnen zyn zyn eigen toekomst kon door een minder beslist optreden op het spel staan Hy trad vastberaden op ds deur toe Halt Zoo gy dezen drempel overschrgdl jaag ik n een kogel door het harti zei de kunstenaar de revolver opheffende De toon ie Arthurs stem liet zich niet misverstaan Ik zal naar den Amerikaanscben gezant staren ik zoek gewichtige papieren van de Russische regeering hield de gezant vol met een onrustigen blik op Arthurs rechterarm want de jonge man stond slagvaardig als een soldaat die op het laatste schot wacht Het helpt n niets zoo op te stuiven cf om den Amerikaanscben gezant te zenden dat zal ik zelf wel doen gaf Randolph koel ten antwoord terwyi hy by de schel drnkte Toen de bediende kwam grooto oogen opzettende van verbazing over dit slormtehtig tooaeel zeide Arthur Randolph kalm JnUof als merroow de grevin n verlof versterken dan zal Noorwegen dat natnnrIgk moeten beantwoorden en zoo znllen de twee naburige landen zich in wapeningen tegen elkaar uitputten zogt het blad Een hoele littoratunr is plotseling ontstaan over de Macedonisclie quaoïtie en het program van Mftrzstog naar aanleiding van de nota onlangs door de ministers Ven Achrenthal en Iswolski gericht tot de mogendheden op het Ualkanschioreiland Want dio nota was de erkenning dat het geheele Hacedonische hervormingswerk tot nog toe mislukt is was de erkenning dat hét program van MUrzstog een nimwo aanleiding is geweest om stryd to doen ontstaan in Macedonië Dat program was opgemaakt om de christeiyko volken in Macedonië te beschermen tegen l nrkye maar het zig voorby dat zg nog veel meer bescherming noodig hadden teggn elkander Wanneer het program niet de onzalige bapaling bevat had dat by do vordeeling van Macedonië in districten rekening zoo worden gehouden mot de nationaliteits grenzen dan zoo by goen dier nationalileiten het denkbeeld zyn opgekomen do grenzen van haar gebied uit te breinen ten koste der anderen Het bendewezen dat vier jaren lang Macodonifi heeft gotoisteistord ware dan voorkomen en veel Btrgd tusschen da Ilalkanstaton vermedon Vulkuraon juist beeft dan ook de Bnlgaarsche rcgoering in haar antwooid op do RussischOostenrgkscho nota doen uitkomen dat veel moor dan eenige andere hervorming de invoering van oen rechtsmacht noodig is die de twisten tusschen de volksstammon beslecht door rechtvaardige vonnissen i U dio voldoende gezag heeft om die vonnissen te doen uitvoeren Znik oen rechtsmacht die do conflictè rHii ischen de Chria tenen behandelt zoodat deze eint naar den Turkschen Kadi behoeven te loopon zou vormoedeiyk ook door de Porto gaarne worden aanvaard omdat ty en door van veel arbeid on rerantwoordeiykheid zon worden ontheven Groot opzien baart lo Sorvit een brief van de weduwe van den in do gevangenis vermoorden Milan Nowakowits dien do Prawda openbaar maakt De brief word vier dagen v66r den dood van Milan aan den ministerpresident Pasjits gezonden De jonge vronw deelde daarin don minister president mede dat zy van volkomen betrouwbare zyde waarschuwingen had ontvangen dal de politie het plan had haar man binnen drie dagen wil geven om te gaan neem dan oen ryinig en ryd zoo snel mogeiyk naar het Amerikaansch gezantschap geef den jongen heor Peyton dit kaartje Gy kunt hem zeggen dat myn leven er van afhangt dat zal by wel begrypen Breng hem dadeiyk hier Ik wyk geen schrede Eer do bediende aan de onderste trede der trap wns riep de Kussisohe gezant Haiti Ik zal zelf den gezant opzoeken roep den bediende teregl Irma s ridder had gezegevierd Gg kunt n met uw eigen bedienden bernooien laat de myne met vrede ik zal u in de gelegenheid stellen o later voor deze beleediging te kunnen terontschnldigen merkte Randolph kalm op Ua heer Peyton zal de zaak klaar en duideiyk vernemen eer ik dit hnis verlaat En bet geluid van een heftig omgedraaid wordende sleutel bewees den overbluften Russischen ambtenaar dat Arthur Randolph zich met zgn eigen aangelegenheden wenschte bezig lo bonden Baron Bntzow begeleidde den zich terugtrekkenden gezant en zag dat zyne beambten slechts eenlge onbeduidende papieren medenamen Wordt vervolgd