Goudsche Courant, zaterdag 26 oktober 1907

ECHT jObeplahnstein oimercuKOcit wctok abrom ostniAHHswii Overal K££i lft € ïerkrijgbaar Maatêehappif tot JEktpMiaUe van de VietoHa Bnm KmUnor voor IfederkuuL Boompjeê éO BoUerdam vier anr atstand ran Casablanca een van 4000 man en een tweed dat Zondag of Maandas ia aange omen van 1000 man voetvolk en 500 rnitorK Bovendien is een derde legur onderweg en is een vierde door liet binnenland naar Muliènes vertrokken En nn komt een telegram nit Tanger met de mededeeling dat in Fes opstand oit e broken is tegen den Uakkzen dns te en de regccring van Snitan Abd oI Azis on dat deze opstand wordt geleid door aanhangers van MoalnyHafld Al deze bericlilen geven den indrnk dat liet milt de zaak van Abd el Azis r n niet zoo heel schittorcnd slaat en dat Krankryk en Spanje zoo z j dio z tak willen verdedigen wel eerst een looiyke noot te kraken kannen krilgen Voor den strafrechter te Pargs had zich gisteren ie verantwoorden een lichtzinnige dame Panline Descliamp geheeten maar in do kringen waar zij ihnis hoort bekend onder de namen Da Sjlva en Yvonne Levy Deze lichtzinnige dame bad kans gezien zich door juweliers voor een bedrag van 144 000 frank jnweelen te laten leveren Nn stond ze terecht wegens oplichting want ze heeft de jnweelen in de lommerd gebraclit en geen middelen om ze te betalen terwijl zo indertöd de juweliers tot den verkoop hoeft weten te bewegen door voor te spiegelen dat zö een rijke vriend had en te zeggen d it ziJ op het punt was een huis te koopen voor 160 000 frank Men verwijt haar dat zö toen ziJ de jnweelen kocht pas door een vriend verlaten was en dat zij dus veeleer in kommervolle omstandigheden verkeerd Paulina Dechamp antwoordde dat z j die jnweelen en halskettingen gekocht had omdat zu er lust in bad Ik was niet zonder middelen zeide zij De vriend die mjj verlaten bad had mg een groote geldsom geschonken Ook had ik bontwerk en nog diamanten van vroeger Wie dat heeft zit niet op zwart zaad Bovendien heb ik weer een even riike vriend gevonden als ik verloren had En ten slotte heb ik de jnweelen niet zelf gekocht maar ze laten koopen en wat die tusBohonporsoon over my verteld heeft gaat mij niots aan Daar heb ik niets moe te maken Do juweliers zijn als civiele parlij in het geding betrokken Verspreide Berichten FRilKKHUK Qnstave Hervé de nnti militairist is wegens zijn propaganda voor zun leer voor den raad van tncht der advocaten orde gedaagd In het paleis van jnstitie te Parijs heeft een 20jarige jongedame dochter van een Russische arts den eed als advocate afgelegd ZO droeg bvj die gelegenheid een rose costuum onder haar toga haar door een der Pardsche mag izijnS gratis geleverd I De koning van Griekenland is Woensdagavond te Parijs aangekomen ten einde voorberoidselen te treffen voor het huwelijk van zijn zoon George met prinses Marie Bonaparte DuiTSOlILAliB Een Engelscbe commissie uit bet Lagerhuiswaarbij o a de broeder van Haldane den minister van oorlog reist door Wesltalen en de Kunstreek om daar de veiligheidsmaatregelen in de mijnen te bestudeorcn met t oog op een nionwe wet voor de mijnpolitie In Engeland De politie te Aken hooft hot gebrnik van opzottengels bij de paarden der hunrkoetsiers verboden Nu 1 April 190H zullen ook de oogkleppen van de hoofdstellen der paarden moeten verwijderd zjjn Ekoelind Het onderzoek door de Board of Trade naar de oorzaak van de ramp met den sneltrein b j Shrewsbury waarbij 18 menschon gedood werden hoeft nitgemiiakt dat do machinist tweemaal door een onveilig signaal gereden is en tweemaal op plichtsverzuim is betrapt Zoo men weet heeft bü zgn vaart In de gevaarlijke bocht niet gematigd De jury die zich over de ramp en de aansprakelijke personen had nit te spreken was echter van meening dat de remmen niet voldoende zijn geweest Bkloie De commissie van assnradenren te Antwerpen heeft vastgesteld dat 38 firma s door den biand aan de haven schade geleden hebben en dat het totaal verlies 3 613 985 francs bedraagt RusuitD B j den overval van den trein bü Karatschow hebhen do roevers 40 000 roebel van lie 60000 bnitgemaakt dio een kassier eener fabriek bjj zich had De man werd door een bom gedood Te Wtrscbta laten twee jonge mannas in een restaurant kalm een glas bier te drinken toen vier andere mannen binnentraden en zonder een woord te zeggen de beide jongelielen doodschoten waarna zg op de vincht gingen De slachtoffers hadden vroegei tot Au revolntionnaire fractie van de Püolsche socialistische partij behoord maar waren later in dienst der politie getreden en hadden vroegere makkers aan deze uitgeleverd De politie heeft 40 leden van de Poolschsocialistische party allen beschnidigd van zware terroristische misdaden in hechtenis genomen BINNENLAND STATEN G ENEttAAL TH K K Ê K U M m K H Grenswijziging Een wetsontwerp ii ingediend tot wyziging van de grenzen der gemeenten Hade en Drimmelen Dnsscn Munster en Muilkerk Meeuwen Hil en Babyloniünbroek Drongelen Hangood Gansoyen en DoeVeren Heesbeen Eethen en Genderen Raarasdonk Waspik Capelle Besoyen Waalwijk en Baard i k Verhooging en aanvulling Hoofd tuk IX Waterstaat der Staatsbegrooting 1907 Het ontwerp strekt om het artikel Jaarwedden van den Raad en het verder personeel van het Toezicht op de Spoorwegdiensten en schröfloonen te brongen op f 161 300 en alzoo te verboogen met f r X met de bedoeling om Staatsaanleg van spoorwegen te doen geschieden onder leiding en toezicht van den Raad aan het personeel van welk collego daartoe een aan het hoofd van het bureau van aanleg te plaatsen in enieur znl worden toegevoegd op oen traktement van f 4000 Verrails do benoeming niet voor £ November 1907 zal kunnen ingaan zal voor dit dienstjaar een som van f 60ü voldoende zjn Lager Onderwijs Do Minister van Binnenlandscbe Zaken antwoordende op het afdeelingsverslag omtrent het ontwerp tot wijziging der Loger Onderwijswet verbooging bezoldiging onderwijzend personeel aan openbare en bijzondere scholen weerspreekt de bewoiing als Z in bier gedaan worden wat in z jn voorganger werd afgekeurd terifijl toch de vorige Minister den gemeenton grootendceU de voordeolen onthield die aan het bijzonder onderwijs werden toegekend behandelt deze beide takken van onderwijs op denzelfden voet Reeds biJ haar optreden was de Re eering van de noodzakeliikheid van den maatregel doordrongen docb gebrek aan geld deed hem tot nu toe uitstellen Destgds liet zich den guustigen uitslag van het financieele jaar 1905 niet voorspellen en dns was er wel degelijk m 1905 reden om de in uitzicht gestelde versterking van middelen o a met een beroep op hetgeen de wetten door bet vorig Kabinet ingediend vorderden te rechtvaardigen Den wensch om hoogere toelagen te geven voor bijakten kan de Minister niet doelen de gemeenten en schoolbesturen zonden daartoe zalf kunucn overgaan hoewel het do vraag bljjft in hoever een akte in een vak waarin man niet doceert het onderwijs ten goede komt vooral omdat de stadie voor zoo n akte ten nadeele moet komen van de toch al zware dagtaak Verbooging van de toelage voor herhalingsonderwjJB zou in mindere mate dan het Regeeringsvoorstel het personeel ten goede komen De eveneens verlangde verhooging van bet aanvangssalaris van f 500 tot f 600 zou mot de evenredige verhooging der andere minima de kosten doen stggen met 1 millioen Hot denkbeeld om eitra yergoedicg voor Ie schrijven voor het tijdelijk vervangen van een schoolhoofd wordt als te ingewikkelde regeling vorderend aan het bgzonder onderwgs lou vergoeding op denzelfden voet moeten worden gegeven afgewezen Subsidie voor overcomplete leerkrachten zou s lands budget te zeer bezwaren Alsnog zijn eenige wgzigingen aangebracht in het wetsontwerp j de krachtens opdracht van B en W bewezen diensten komen in aanmerking b de berekening van dienstjaren ook zijn door samensmelting van categorieën de minima voor schoolhoofden in zeer kleine gemeenten verhoogd hoewel daarmede een uitgaaf van f 284 000 per jaar is gemoeid Ongevallenwet Het afdeelingsonderzoek verscheen nopent het wetsontwerp tot wi tiging van deOng vallenwet in dien zin dat voortaan niet meer van gevarenpercent maar van gevarencijfer tal worden gesproken en in verbalid daarmee de intrekking van artikel 31 nopeu da indaaling dat bedrjjren In de afdeelingen werd gevraagd of het bootwerkersbedrgt dat gebleken is in een te lage gevarenklasse te ziJn gebracht waardoor een groot deel is ontstaan van het tekort ongeveer de helft dat de Rgksverzekeringsbiink bad te boeken nn ook door de wijziging het heele tekort moet doen verdwgnen De Memorie van Toelichting achtte men op dit pnnt niet dnideljgk Voorts werd den Minister verweten dat niet eerder is overgegaan tot verbooging van de gevarenklasse van dit bedrgf en dat de wijziging niet bg een wetsontwerp tut algcheete technische herziening van Ge Ongevallenwet is aangebracht Het groot aantal ongevallen hg het bootwerkersbedrgf werd toegaschreven aar het veelvuldig afwisselen van personeel aan ruwheid enz de ongnnstige financieele uitkomsten voor de Bank in het algemeen aan te hooge invulling van loonlijsten sedert men waargenomen heeft dat de controle op dit pnnt slap is aan de hooge rekeningen van dokters en apothekers een algeheele herzienitig vaii de classificatie j ehoorde eindelijk tot de wenschen vtn eenige Kamerleder Men meldt uit s Gravenhage Hut bezoek van HH MM de Dultsche Keizer en Keizerin aan H M de Koningin zal plaats hebben op Woensdag 20 November aanstaande te Amsterdam HU KK MM zullen aldaar per keizerljik jacht Hohenzollern te 11 uur voormiddag aankomen en s avonds omstreeks 11 uur Amsterdam weder verlaten t Dien dag zal ten paleize een galadiner plaats hebben Het program voor den middag is nog in bewerking Gemen8 de Berichten Men meldt uit Ouddorp De boringen tot het bekomen van drinkwater voor dit eiland zijn op den geestgrond onder deze gemeente weder voortgezet Siuitte men op 28 M diepte op een grintbodem op 32 M diepte heeft men thans overvloed van water bekomen zoodat hot eiland Goedereede en Overttakkee in zgn geheel nit deze bron van duinwater kan Worden voorzien Men meldt uit Vlissingen De op de Noordzee aangevaren Vlissingsclie loodaschoener No 13 schipper Sutherland werd nadat gebleken was dal gevaar voor zinken bestond do ir het aangevaren Engelscbe stoomschip Southwark op sleeptouw genomen Door een in de nabijheid koersende Belgische ioodsschoener werd nog hulp geboden en gingen enkele matrozen op den Vlissingschen schoener over om mede te holpen door pompen den aangevaren schoener voor zinken te behoeden Nadat de No 13 door de Sonlhwark tot dicht bg Oostende was gesleept werd zij door een Belgische stautsaleepboot op de haven aldaar gebracht Men meldt aan de N B Ct Te Heerenveon is Woensdag door de marechaussee aangehouden zekere H N handelsreiziger Ie Groningen verdacht van diefstal van zilverwerken te Monttoort in bet begin dezer maand Hg moet bekend hebben Een dorpshistorie Men schrijft nit Friesland aan het Vad In sommige dorpen is het vooral bij bet korten der dagen en het langer worden der nachten de gewoonte onder de jongelieden om inzonderheid in den nacht van Zondag op Maandag een en ander uit te halen wat het daglicht niet alijjd verdragen kan Een stukje als echter dezer dagen in het rustige dorpje Exmorra werd uitgehaald zal zeker wel tot de uitzonderingen behooren Toen namoiyk al de dorpers zachtkens in Morpheus armen rustten werd de nachtelijke stilte plotseling verbroken door een statig klokgeklep Natuurlijk moest er brand zjjn on spoedde al wat kon naar buiten om te zien waar het woedend element ziJn offer vroeg Wat echter het wonderipe was nergens was eenig onraad merkbaar en het wonderlijkste van dat alles dat Piet de kloklnider den sleutel van den toren in ziJn broekzak had Spoedig was de weg over het kleine kerkhof afgelegd en de deur geopend maar wie schetst de verbazing als men tot de ontdekking komt dat bet klokketouw slap neerhangt terwijl het toch van boven altjjd maar door klinkt bim ham bim bami Zonden er dan toch spojcen tyn Ten slotte grijpt men moed en waagt al is het met kloppend hart de reis naar omhoog om daar te ontdekken dat een ander touw aan den klepel btvestigd is en door de galmgaten naar buiten loopt om ten slotte in een Bcbnurtje terecht te komen Nu is het geheim opgeloat an da oorauk vuliatatobt rumoer ontdekt Alleen wordt er tot nog toe vergeef gezocht naar hen die den stouten moed hadden voor dit wonderlijk avontnur in den stillen Octobernacht Schuldeiscbers der Effecten en Wisselbank te Leiden vergaderden Woensdag opgeroepen door de waarnemende directeuren de heereu Schmier en Piek Do vergadering werd bggewoond diior ongeveer 30 personen Nddat de recbtskandtge adviseur mr C H Beekhuis en de accountant de heer J W de Tumbe den stand der zaken badden blootgelegd werd op voorstel van commissarissen tot geleidelgke ontbinding besloten waartoe een termgn van vier maanden werd gegeven gedurende welken t jd de aanwezige kreditenren zich verbonden een gerechtelijke maatregelen te nemen Naar het Rolt Nbl verneemt is de effectenhandelaar J F H lugenhoes die eerst drie maanden te Rotterdam gevestigd was sedert Donderdag spoorloos verdwenen Door eenige kreditenren die hem effecten hadden toevertrouwd is de hulp der justitie ingeroepen die de brandkast inspecteerde waaruit alle stukken van waarde verdwuueu bleken I is failliet verklaard Dinsdag z n aan het station te Sliedrecht voor de exportslachtergen Ie Osch Hoek van Holland en Nieuwerkerk aan den IJael ontvangen on gewogen 88 Loodenscbe biggen Besteed wordt 38 tot 4ö ct per kilo In J K die te Brielle door den politieagent Van den Berg bg een inbraak is gesnapt blijkt de politie een goede vangst te hebben gedaan daar hg op verschillende plaatsen op nachtelgke slrooptocl ten zijn slag blgkt te hebben geslagen Alles bleek van zgn gading het bureau van den inspecteur van politie biedt een mooie verzameling van goederen aan die in beslag zgn genomen zooals maïs meel manufacturen bedgoederon heerencostumes grutterswaren en fruit In sommige pakhuizen moet hg zich geregeld met een sleutel toegang hebben verschaft Het onderzoek wordt door de politie gverig voortgezet K blijft vootloopig in arrest Waterleiding op Flakkesl Op den geestgrond onder Ooddorp zgn de boringen tot het bekomen van drinkwater voor dit eiland weer voortgezet li men op 28 M diepte op een grintbodem gestuit thans heeft men op 32 M diepte overvloed van water bekomen zoodat uit deze bron het eiland Goedereede en Overfiakkee van duinwater kan voorzien worden Twee meesterwerken van den schilder Greco die zich bevonden in de kerk San Jozé te Toledo zijn nit de lijsten gesneden Het eene stelt voor de H Maagd de andere St Maarten Uit het onderzoek is reeds gebleken dat een handelaar in oudheden te Pargs do gestolen schilderijen voor 300 000 francs heefi gekocht Men meldt uit Zwolle Wegens het aan boord hebben en vervoeren van vee afkomstig uit een afgesloten kring monden klauwzeer is hier gisteren door de jnstitie de nachtboot op Amsterdam in beslag genomen Politie is ter bewaking aanwezig De gewone goederen worden gelost doch de boot is gisteravond niet ver trokken Men meldt aan de N R Ct Te Zuidscbarwonde N H breidt zich de typhus op onrustbarende wijze uit De vorige week werden bg den burgemeester weer acht aangiften gedaan waardoor bet aantal ziektegevallen is gestegen tot niet minder dan vijftig In de aangrenzende gemeente Broek op Langendijk komen acht gevallen voor Uit Ondenbosch meld men Dat men op het platteland nog bggeloovig is weet iedereen maar dat men zelfs in een plaats als Ondenbosch nog aan bijgeloof doet wisten we niet Woensdag was het bier loting voor de nationale militie Eenige lotelingen haddan van iemand lintjes en medailjes gehad welke ijj moesten omhangen of in hun zak steken dan zouden ze er zeker aitloten Doch men moest er vast op vertrouwen I Het toeval heeft echter gewild dat diegenen welke zoo iets om hun bals of in hun zak hadden er ingeloot zijn Stadsnieuws GOUDA 25 October 1907 Zondag a s zal Olympia I ean voetbalwedstrijd spelen tegen Quick II ta s Hage By Eon Baal i da haar N A da Jaoa heera benoemd tot bsrgemeaster dor gemeente Pntterahoek gpooisrEiBiii Toen jaren geleden in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen Molière s Tartnlfe gegeven werd was er maar één roep over dat een bigspel dat zoo oud was oog echt kon boeien en den groot aantal hoorders in de juiste stemming brengen I Van bet stuk De Ingebeelde Zieke dat gisterenav nd zoo uitmnntend vertolkt werd kan men hetzelfde gelnigen De groote zorg door de Nederlandsche Tooneelvereeniging aan t beroemde bigspel besteed bleek uit alles Er werd con amore gewerkt en allen bleven volkomen in den stgi dien het geestige stuk voorschriift De hoofdrol in banden van den heer Ternooy Apèl wekte bewondering Het is onbegrijpelgk hoe deze ikunstenaar zoo uitstekend in zgn gelaatsuitdrukking weergeeft wat de onovertroffen blijspeldichter Molière hem laat aitbeelden 1 Wat hij zegt en wat bjj doet is zoo volkomen correct dat men er niets dan lof voor kan hebben Van overdrijving is geen sprake trouwens dit kan van de geheele uitvoering gezegd worden Na hem moeten we Mevrouw v d Horst noemen die als Toinetto eene creatie leverde waarop niets viel af te dingen Haar mooie duidelijke stem en haar gemakkelijk optreden of heengaan is de natuurafgekeken Ze heeft ons den geheelen avondbgzonder geboeid 1 Mevrojw da Boer van Rgk was als de tweede vrouw in haar gemaakt lief doen tegenover baar echtgenoot kostelgk en al door zoo juist in den tooni Haar brengen we gaarne een eeresalaut vooral ook om haar aardig gekozen kleeding Cléanle de beminde van de guitige Angéliqne was nu on dan wat houterig Meneer Diafoirns had alios mee om het komisch ernstig effect nit te laten komen en zgn knappe zoon Thomas as op eenige wijze getypeerd en kluchtig weergegeven door den heer van Warmelo Mj dunkt dat men op de repetities wel eens hartelijk gelachen heeft om dezen grappigen automaat De overige rollen waren ook in goede handen en badden succes De Ceremonie was een passend slotstuk waarin men neg eens gelegenheid had O ii bet stil spel en de ernstig komische gebaren van den heer Ternooy Apèl te genieten I Met groote voldoening mag het Tooneelgezelschap op deze uitvoering terugzien bet mag er trotsch op zijn dat alles zoo voortrefleli k naar den eisch werd weergegeven VERGADERING V N DEN 6l MËEPiTER14D WOENSDAG 23 OCTOBER 1907 Varvolg Aan de orde Het nader voorstel in zake de bestrating van de Krugorlaan De Voorzitter In het schriftelijk voorstel ütaat abusief te doen dempen dit moet wegvallen De beer Jongenburger In het voorstel is niet aangegeven welk soort steenen voor liet bestralen gebruikt moeten worden Ik zou er voor zgn Vechtsche klinkers daarvoor te gebruiken nu is het wel waar dat dit f 1000 duurder ui zgn maar op den langen duur zal het toch blijken dat het goedkooper is De heer Nederhorst Ik beu het eens met dan heer Jongenburger dat Vechtsche klinkers boter zijn maar daar die veel duurder zjjn hebben wj de berekening gemaakt om Waalklinkers te gebruiken De Voorzitter Bjj de besprekingen met Ooms zijn wü steeds uitgegaan om Waalklinkers te gebruiken De heer Dessing Ik ben het niet eene met den eersten spreker als men goede Vechtsche klinkers neemt en ook goede Waalklinkers dan geloof ik dat die straat met goede Waalklinkers wel kan bestraal worden De heer Bokhoven Ik kan wel medegaan om goede Wtalklinkers te gebruiken dan kunnen die evengoed voldoen De haar Jongenburger Wanneer de hoeren eens een wandelingetje met mjj willen maken dan inllen zg zien dat op de Bleekerssingel een gedeelte met Vechtsche en een gedeelte met Waalklinkers is bestraal en dan znllen zjj zian dat de Vechtsche klinkers veel beter ign dan da Waalklinkers en wanneer wü de Prins Hendrikstraat zien dan uilen wij gewaar worden dat in die straat en 100 heele Waalklinkers meer zjjn In Noord Holland begint men ook meer an meer Vechliche klinkers te gebruikeh Da beer Bokhoven Daar ik zelf aannemer geweest ben van het bestralen van de Prins Hendrikstraat moet ik zeggen dat er geen 100 steanen stak zyn Het voorstel van B en W wordt zonder hooidaljjka itamming goedgekeurd Da Voorïlttar Da kaai Darokian haait bij mij een voorstal ingediend om de gasprjjs te verlagen met cent en daar dit in nauw verband slaat met de gemeente begrooting zoo stel ik de begrooting van de gasfabriek aan de orde Het voorstel van den heer Dercksen is om volgn 2 dier begrooting met f 9800 en volgn 3 met f 2200 en dan die post te verminderen met f 5000 De heer Dercksen In de memorie van toelichting staat volgens mgn inzien een fout Ik lees hier wanneer onder kostenden prgs moet worden verstaan de prgs van het gas zonder rekenirg te houdeh met rente en aflossing van schuld dan is die prijs voor 1908 te stellen op tenminste 4 cent per M Wordt deze pms aangenomen dan zou de gemeente dus moeten betalen ruim f 12000 te vinden door eene verhooging met Vi van het als opbrengst van de plaatselgke inkomstenbelasting geraamde bedrag van f 84000 alzoo in doorsnede met O 6 pCl waardoor het hefflngspercentage voor de aangesla genen met inkomens van f iOOO en booglr zon stggen tot en boven 5 pCt I WiJ laten de verantwoording daarvoor gaarue aan anderen over Wanneer de gemcenle begrooting een voordeelig bedrag van f 7000 aangeeft dan zou de gem belasting maar niet f 5000 moeten worden verhoogd Wg moeten daarvoor niet afschrikken daar wg door dat Ie doen billg k zgn voor de gasverbruikers bi meerdere zuinigheid zal het niet noodig zgn de iukomslenbelasling meer te moeten verboogen De Voorzitter De bedoeling van den beer Dercksen is dus met begin van Januari de gasprijs wedermie brengen op 6 cent voor lichtgas De beer van de Velde De heer Dercksen heeft niet veel toelichting gegeven op zgn voorstel ik moet nededeelen dat ik daar beslist te en ben Ongetwgfeld is bet gasbedrijf een winstgevend bedrgf voor de gemeente dal behoeft niet nader te worden aangetoond de eiploilatie kan niet zuiniger gemaakt worden Was de fabriek vnnparticnlieron dan moest er veel meer af om slechts een voorbeeld te noemen dan moesten de commi sarissen een zeker tantième hebben dal is bjj de gemeente niet hot geval daar de commissarissen nu de commissie van toezicht dit geheel gratis doet Wie profi toeren van de gasfabriek naluurlp de gasverbruikers het allereerst daar g voor weinig geld goede waar krijgen en de winst komt door de straatverlichting ten goede aan alle gemeontenaren Een andere opvatting is of er overal niet te veel licht gebrand wordt nn zegt men wel dut is voor reclame noodzakelijk maar dab kunnen zij ook wel wat meer betalen Het is altgd aangenaam als een gemeente weet waar zjj wat winst uit kan pulten De beer Dercksen Ik zal niet alles wat de beer van Ie Velde beeft gezegd bespreken maarwei opmerken dalik er niet tegen ben dat de gemeente wat winst zon mogen hebben Ik ben beginnen te zeggen dat de gemeente het gas zou geleverd worden tegen den kostenden prgs dan profileert de gemeente toch daarvan Ik dring met kracht dan op de ainneming van mijn voorstel De Voorzitter De heer Dercksen beweerde dat de verbruikers van kookgas de beste klanten zouden zgn omdat wanneer op den dag gas wordt gebrand dit niet zou oxgdeeren maar dit moet nog bewezen worden Volgens de begrooting voor 1908 zon de kostende prgs 5 cent per kub meter maar zonder rekening te honden met aftrek van rente en aflossing hol kookgas kost 5i cent en de kostende prijs zon zgn 6 cent dns zijn de gebruikers van kookgas niet de beste klanten Wat zonden deg evolgen zjin van de verlaging van den gtVpriJs er zgn 2000 gebruikers waaronder 88 werklieden en 1000 personen zjju niet aangesloten dal voor het meerendoel werklieden zQn dus ter wille van die 88 zou men bet gas moeten verlagen en die 1000 werklieden zonden worden verhoogd in hun inkomstenbelasting dat zal wel iets zgn voor die leden die speciaal de arbeiders belangen heeten voor te staan Wie znllen er wel van proSteeren bet rijk in de allereerste plaats 18 uitwonende winkeliers die niet door de inkomsten belasting getroffen kannen worden Door rjjk en spoor worden gebruikt 65000 kub M en de uitwonende ook 65000 kub M of wel Vb van het lichtgas De beer Dercksen Die berekening kan ik niet controleeren maar wanneer 1 8 daarvan voordeel heeft hebben tocb 7 8 daarvan nadeel maar onder die 7 8 zijn ook menBchen die des avonds lichtgas moeten hebben Het is een gevoelskwestie an daarvan zal ik niet af te brengen zgn De hear Dessing Ik heb hel voorstel van den baar Dercksen ondersteund om het in bespreking te brengen maar door de duidelijke uiteenzettiug van U H da Voorzitter zal ik met het voorstel van den heer Dercksen niet medegaan Het voorstel wordt in stemming gebracht Voor stemmen da hb da Jong Dercksen Vargatr Jonganborgar Tiogarling IJual stiJn van Galen en van der Ree Tegen stemmen de bh Bokhoven Knuttel van Egk Nederhorst Herman van de Velde Prince Dessing van der Torren en van Iterson Het voorstel is verworpen met 8 legen 11 stemmen Daarna wordt de begrooting der ga ifabriek artikelsgewjjze behandeld en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Wordt vervolgd BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H K MAANDAG 7 OCT Staahletmngfn PoETuoiL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3 Serie fr 2500 3 59 RusLAsn Iwang Dombr Obli gallen 4 96 Azis Japan Obligatien 1899 4 7T 44 CoLtmBiA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L too IV 24Vi 1 HypotkMk Banken Aandb idem idem 4 9 J Pandb Rotlerd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelijke Hypb 4 I9 Pandb ülrecbtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid lloll Hypb iW Pandb Ie Algem ironingerScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Seheeps Hypb 4 101 Bewgyen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pundb Bataafscbe Hypb 4 100 Alg Hypolhbr Eerste Nod Hypolheckbriefbank 41 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 SchfepvaaH Maatur taiipij Pand Holland Gull Slv M i iKi Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb O HypolheoUbaiik teAmsterdam 4 100 SpoorwegUeningeu Italië Oblig ZnidItaliaai cho Spw IM i A 367 Premieleeninqen bhiiOiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 Ihvi Tsen Mjj tol Eipl Laan vanMeerdervoort 1902 H l Ontvangen de NOÜVEAl TÉS in Wiiiterinanlels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTDKFEN BLOüSEN PELTiSRUE enz tegen de meest concurreerende prjjzen r iAj jr fs JTfffufy y Xi fJ V y M Predikbeurt bU de Bemonitrantaohe Qereformeerde QemosDte alhier Zondag 27 Oct s morgens lO i uur Dr C E HOOUKAAS Rem Pred te Boskoop M Z 0t rooral op de ADVKllTI i TIi Heden overleed tol onzo diepe I droefheid na een langdurig Igden onze lieve Moeder Behuwd en Grootmoeder Jjcqueline Anne mi m Roest van Limburg wednwo van den Hoor J M Nciotiiovkn VAN Ghior in den ouderdom van rniin 6 jaar G B NOOTHOVEN VAN GOOR A E H RIESZ NüOiHovs VAN Goor K 6 RIESZ A W EVS SELL Noothoven VAN Goor M M EVS SELL I NOOTHOVEN VAN GOTIR Cm P NOOTHOVEN VAN GOOR Wl SrtKR en Kleinkinderen h Gravenhage 23 Octolwr 1007 Volstrekt eenige en nlgcmeoiio keiinisj oving Bezooken kunnen niet worden afgewacht Heden overleed onze geliefde Zuster en Behaadzaalor Jarqueline Anne Frantoistltiieslnii Limbiiri wodnWo van den Hoer 1 M Nihiuhivm VAN Goon in don ouderdom von ruim 60 jaor S C ROp ST VAN LIMBURG s irnveiihtrgp Wed C ROEST VAN LlMBUUG El K Wed A E H SCHALKWIJK ROKHT VAN LlMUURd Rotterdam J DE WILDT Roest van Limiiukii J H DE WILDT Alkmaar 23 Oetoboi 1907 Hrt Correspondentac b a p van nnnnUnnOW Nod Voroenlging tor bevordering van Verpleegsters en Verplegers is gevestigd ten huizo von Mevrouw M HOÜGKNDIJK Dirkzwaokr Wachtelstraal No 234 alwaar ten alle tijde VcrploBgstcrs n Vcr lej rs voor particuliere verpleging beschikbaar z n v iiiiririrM w zo ur Aldoiling nnOHHVWIItJI ROZKNDAAL HOEK PAUADUS GOUDA Deze inrichting stolt zich ten dool om oude gebrnikte on overtollige huisliotideliiko voorworpen wellfe ook zoo vool noodig Ie rcparceron en haofdzakclgk aan miiigegoeden voor goedkoopo iirgzen to verkoopen Do daarop behaalde Winst komt gehoel ten goedo ann de noutvile Voroenlging tr metmorg SAMOSWIJN 9S cent I er fleich t Aanbevelend Firma Herman oon Jiatidt0 aJnff tuet roode letters