Goudsche Courant, woensdag 6 november 1907

No 10481 Donderdag 7 rVovember 1907 46sle Jaargaiiof fiOEDSCHE mum Dlieuws en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken RECLAME DAGEN VAN DE DbTstsuaao looz © TT emuara ootscIb stp ilSTERDAMSCHE BOTERHANOEL Hoofdkantoor Keizersgracht 1S4 Amsterdam Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d d 22 October 1902 StutsbUd No 27 Grootste en soliedste adres voor Boter Kof e Thee Cacao en Suiker met cadeanx I Filialen te Amsterdam 15 Utrecht 5 Haarlem 3 Arnhem 2 Nijmegen 2 Zaandam 2 Hoorn Alkmaar Leiden Delft Schiedam Dordrecht üouda Gorinchera Vjissingen Middelburg Tilburg Venlo Zulphen Deventer Enschede Almelo Zwolle Amersfoort en Hilversum Donderdag 7 Vrijdag 8 en Zaterdag 9 November 1907 Geven wij in ons Filiaal GOUDA korte Tiendeweg 16 aan ieder kooper van t pond BOTER KOFFIE THEE of GAGAO behalve de gewone bons een PRACHTIG CADEAU EXTRA C ïDEAU Profiteert van deze gelegenheid en neemt proef van onze overheerlijke kwaliteiten Op de Suiker wordt 6££N ostra cadeau gegeven alleen de bon welke daar geregeld op toegegeven wordt Donderdag Vrpag en Zaterdag worden wegens de drukte geen bons ingewisseld jÊa bevele a DE DIKKCTIE P S De door ons uitgegeven heele bons en Spaarbons kunnen ook ingewisseld worden voor Manufacturen Tclettia No St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zin en Feestdagen De prijs per drie maande is 1 25 franco per jiost 1 70 Afzonderlijke Moniir ers V IJ F CENT KN Teleloan o SS A D V E R T E N T I E N worden gephatst van 1 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën ol 1 uur lU r iii iM Wild en Glevogelle Van 8t heden en verdor dageljks verich verkrljgbanr Braadknikens Soepkippen Duiven Puularden Kapoenen gemeBte Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrpen Snippen Korlioendere Reevleesclj enz enz tegen de meest sterk concurroerende prijzen Panklaar solioongeraaakt Iranco poor geheel Nederland Aanbevelend T OVTIELISO Poelier Oosterstraat 18 EOTTEBDAM Telephoon Interc No 2031 i DE OOEDKOOPSTE é DE MEEST PHACTISCHE i DE MEEST VOLLEDIGE MO P E B L 4 II K ¥ zijn beslist die der Firma VGLUON TIIM LAOIES JOUUNAC mot minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat ril IS ILC UUESSMAKEU met een gratis geknipt patroon TUE BkZAAR OF CUlLli HEKS FASUIOys i Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VHAAGT Vw Hoelehnaaëina ProefnHinmers m Alle m t koatel Uoll Bljvoeanel Van nlle in deze bladen vooi komende modellfn zun GEKNIPTE PATRONEN mot Holl verklaring fr p p tegen voornitbetaling van 10 50 verkrijgbaar bi MUiLY SIMONS Den Haag Hel beitt onKkuldjrluta in makkelykiM pMliiiiIildd voor Hhcu en vooral dunei en Kloderechoenwerki la de Aprretuur vtn C M MUIItr t C irlli uth Str 14 Men lette oe MW op naim en febtlekemerk Verkryileer ky Hearee WInkilltri Ie iihaiewirt iileaUriM alanreaaM aiiii rei D olly w SaNaManR Arak Qonda Druk van A BRINKMAN Zh SIER OW HUIS IN DEN WINTER ÜWBN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 4S zenden wü tronco door Nederland onze overal bekende yormal Collectles 30 Hyacinten voor glazen of 40 voor polten ot 50 voor den tuin ol eene collectie voor de kamer van 150 stnks voor 46 potten ol eene coUectie voor den tniB van 250 stuks if eene collectie voor kamer eu tuin van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van Hyacinthen Tulpen Narcissen Crocus Scillas Sneeuwklo ijes enz Rijk geïllustreerde prijslijst met specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de cullaur bevattende groote catalogus in het Duitsch zenden wy desverlaugd gratis en Iranco TuiDbouw EtablIssement Huls ter Dula NoordwUk bU Haarlem WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijin Keelpijn Heeschheid enz MBLIANTHE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in groote en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitaehland Engeland Amerika Ned Indie Oranje Rivier Kolonie Tranavaal em MELlAK taE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIANTHE in flacons t 0 40 l 0 70 en 1 1 UELIAJIIHE in doozan tabletten 0 40 en i 0 10 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK f o Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrügbaar bn Firma WOLFJB £ Co Weathaven 198 Gouda QBBNUEL Oouda E H VAN MILD Veerstal B 126 Oouda A BODMAN ilfoordwcAl PINKSE NieuwerkerkadlJeel A N va ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeaaier A 8CBEEB riaaêlrechi P W V EDE OudewaUr K ta oaa HEIJDEN te Remmjk P r d SPKK MoercapelU D r d STAR Wed J BOLST M KOLKMAN ABN VAN DER HEIJDEN irarfdin eB P A uu GROOT A o JONGH OudMofw J P KASTELEIN PoUbrsekerdam D BIKKER te Bentehop WA ttSCHUfVnw Laat U niet misleiden door IMÜ Slroop Het klooster SanctaPaulo AMij bestaat niet duê Slrooii van geenerlel waard e WESSANEN LAAN Wormerveer OFQEBICUT ir KOI ll KL l fKR FABRIEKRIV Voedert uw Vee met de uuivere murwe merk Ster en W Ki uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere lHploma Par ê 1900 Hegen Gouden MedaOleê Dronkenschap bestaat niet meer Eeo moDster van het merkwaardige Coea poeder wordt gratis toegezonden Kan ingegeven worden Koffie me MeVc Likeur Alsini Bier Water of in het4 voedtel zonder dat het nood i ia dat de dronkaard erietevtm i a toeet liet COZA POEDER bezit de wonderbare eigen schap om tegenzin tot hetl drinken van sterken draokl bier w ri absint enz bil den dronkaard op te wekkep Bet COZAi POEDER werkt zoo onopgemerkt zeker dat de echtgenoote de zuster of d dochter van den verslaafde het hem toe kat dienen zonder zijn medeweten en zonder dat het noodig is dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hjj zijne redding te danken heeft Bet COZA POEDEB heeft het huiselijk geluk van duizenden gewinnen hersteld duizenlen personen van schaamte en oneer gered en deze personen tot levenslustige on nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen n et menig jaar verlengd Het Instituut waardoor dit ongeevenaird poeder verspreid wordt zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen een boek met dankbetuigingen en een monster Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te 7ijn Correspondentie in alle talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar is alle apotheken en in het volgend depdt te Gouda WOLFF Co Onze depöthouders reiken het attestaaboek gratis uit ain hen die er aanvraag voor doen maar geven geen gratis proeven Om deze te hekomen wendt U direM naar Londen COZ A IN5TITÜTEat ad n m C Sli Wacht U voor namaaksels Het Coi Poeder is het eenige afdoende middel tegen dronkenschap Buiteulaodscb Overzicbl Reuter seint uit Berlijn dd 5 Nnv De verloofde van prins August Wilhelm op het Stadtsehloss alhier Igdt aan waterpokken en de geneesheeron vreezen dat de ziekte zich verder zal uitbreiden Onder deze omstandigheden heeft de keizerin tot haar leedwezen moeten afzien van de reis naar Engeland De keizer echter zal de reis ünderoemeu zuoala die was vastgesteld en tevens op raad der geneesheeren in aansluiting daaraan ter Volkomen genezing van de katarrb waaraan bg nog steeds lydt eenige weken incognito op het eiland Wight verblijven Renter seint nit Petersburg dd 6 Nov Heden is voor het hoogste gerechtshof het proces tegen den adjunct minister Qoerko in zake de graanlevering van Lidwal begonnen Goerko verklaarde niet schuldig te zjjn De Fransche Kamer is sedert eenige dagen bezig met de behandeling van een wetje dal in clericale kringen groote en ernstige bestrijding vindt maar dat een noodzakelijk gevolg is van de seheidingswet en de opvatting er van in kerkelijke kringen In de scheidbgswet werd bepaald op welke wijze de kerkelijke goederen van de fahriDuu zouden overgaan aan de associations cultuelles Maar tengevolge van het Pauselijk verbod zijn geen associations gevormd en nu moeten die bepalingen worden gewjjligd en aangevuld Het wetsontwerp bepaalt nu in het algemeen dat goederen aan de kerken toebehoorende wanneer het doel waarmede zjj geschonken zjjn niet meer kan vprden vervnid aan de armen en openbare lustellingan van liefdadigheid zullen worden toegewezen zoo tenminste de nakomelingen van de oorspronkelpe schenker daarop niet bfaiueii een bepaalden tjjd rechten doen gelden In de seheidingswet werd gesproken van erfgenamen en dientengevolge was in het geheele land een beweging begonnen om de erfgenamen op te sporen van degenen die in vroegere jaren aan de kerken legaten hadden gemaakt met een bepaald omschreven doel Reeds waren 20 000 processen om teruggave van die goederen en gelden aanhangig gemaakt maar de minister van justitie heeft last gegeven de behandeling ervan te schorsen tot na de aanneming van de nieuwe wet waarbij voor het terugeisohen een bepaalden tijd wordt gesteld en het i FEViLLETOX HBT TWEEGBYEGHT Roman naar het Russisch 6 Hij verweet zich zelf dat hij gefene idealen en leidende levensbeginselen had hoewel hg een duister vermoeden had ran hetgeen ze beteekenen Twee jaren geleden toen hü Nadjesbda Feodorowna lief kreeg scheen het hem toe had hjj zich slechts met haar te vereenigen en naar den Kaukasus te trekken om ran alle platheid en holheid des levens verlost te worden en zoo wat hij nu overtuigd dat hü Nadjesbda Feodorowna slechts had op te geren en naar Petersburg te reilen om alles te erlangen wat hijnooiHghad VInchtenl mommelde hü terwijl bü overeind ging litten en op lüo nagels beet Vtaohteal ZÜne phantasie toont hen hoe hü op de stoomboot plaats neemt ontbyt kogd bier drinkt op het dek met de dames babbelt lieh t Sabattopol in den trein zet en afreist Wees gegroet gü rrijheld I De statiou Tliegta Mt a M sa het andere roor recht van terngeisehen beperkt wordt tot directe nakomelingen In de Vereenigde Staten hebben heden een aantal verkiezingen plaats voor gonverneurs staatsen gemeente ambtenaren en rechtere Op zichzelf hebben die verkiezingen meer een locaal dan een nationaal belang maar zij verkrggeu een grootere beteekenis omdat zg uitingeo zgii van de tbans heerbchende slemming lu de verscbijlende staten der groote Republiek en gedeeltelgk ook een proefsteen voor de groote rerkiezingcn die vandaag over een jaar in de Staten plaats hebbeu Dan toch moet het Representantenhuis vernieuw en een President in Roosevelt s plaats gekozen worden Van meer dan een zjjde wordt de uitslag van de thans te houden verkiezingen beschouwd als een zekere aanwijzing voor het stellen van candidaten door de BepnblikeinscUe en democratische partjjen Bijzonder belang heeft ditmaal de verkiezing in Newyork waar alles draait om de vraag of Tammany zal overwinnen Bisschop Putter en de geheele geestelijkheid heeft zich voor de candidaten van de Joor Hearst verdedigde Republikeinsche partij verklaard en van deze medewerking verweckt men een nederlaag van Tommany Van belang is ook de strijd in Ohio waar de Bryanist Tom Johnson als candiiiaat voor het bnrgemoesterschap van Cleveland tegenover den Republikein Burton den vriend van president Roosevelt staat Johnson s overwinning zon een noodlottig teeken zgn voor de verkiezingen van 1908 in den staat Ohio Ec de verkiezingen in Nebraska het land van Willem Bryan worden beschouwd als een voorteeken voor de kansen die deze democratische leider het volgende jaar zal hebhen bg de presidentsverkiezing Eveneen wordt met groote belangstelling de uitslag der verkiezingen te gemoet gezien in San Francisco waar drie partijen tegenover elkander staan de republikeinen de democraten en de werkliedeu partg Een poging om daar een lusie tot stand te brengen tnsschen de republikeinen en democraten om den mayor dr Taylor te herkiezen ia mislnkt De candidaat der werkliedenpartg Mc Cartby heeft verklaard dat de herkiezing van dr Taylor de aanleiding zou worden tot de grootste staking die ooit in de geschiedenis is voorgekomen wijl de werklieden bet bestuur moeten hebben om een goeden loonstandaard en een normalen arbeidsdag te kannen invoeren bg de lucht wordt kouder en scherper hier berken en dennen daar Kursk Moskou Aan de buffetten schai envleesch met kassa steur bier in één woord niet halfAzie maar Rusland het echte Rusland De passagiers in de train spreken van handel van nieuwe zangers van de FranschRassische sympathieën overal bespeurt men cultaur en schranderheid Sneller sneller Daar is eindelijk de Newsky de groote MorskaJB de Kownoerstraat waar hg eens als student woonde de lieve grauwe hemel stofregen Iwan Audreitchl riep iemand in de aangrenzende kamer Is a thuis f Ik ben hier I liet Lajewsky zich hooreo Wat heeft nP Stakkeal Lajewsky stond langzaam op en ging geeuwend en sloffend naar de andere kamer Daar stond een zijner jonge collega s op de straat voor bet geopende venster en legde eenige papieren op de vensterbank Dadelijk zei Lajewsky zwak terwijl l Ü den inktkoker zocht aan het venster teruggekomen toekende hg het papier tonder het te leien en zei Het is warm I Ja Komt u vandaag i Niet 100 dadelük Ik ben niet erg wel Zeg aan Scheschkowsky dat ik na bet middagnaal bg htm kom Zondagavond tnsschen balfnogon un negen aar begonnen te Bern en Zurich de kanonnen te bulderen t was bekend geworden dat de nieuwe militaire wetten bjj volksstemming waren aangenomen met een meerderheid van ongeveer 62 000 stemmen De cgfers nit de verschillende kantons gaven verrassingen teleurstellingen zoowel aan de voorstandeis als aan de tegenstanders der wetten Van hel standpunt der voorstanders hnd het kanton Zurich met veel nijverheid en dus een groot aantal fabrieksarbeiders zich prachtig gehuuden 90 percent der stemgerechtigde burgers was ter stembus gegaan en er waren 67 429 stemmen voor en 33 0B7 tegen de wetten uitgebracht Van het kanton Bern 55 273 voor 43 280 tegen had men gunstiger cijfers verw icht Liizern gnf 14 148 voer 11 662 legen Dat in öri Scliyz Obwalden Nidwalden Olarus Appenzell Binnen Rhodon en Freiburg het aantal legenstemmers dat der voorstemmors had overtroffen wekte bevreemding tlri 1 527 voor 2333 logen Schwyz 2865 voor 7403 tegen Obwalden 1311 voor 1413 tegen Nidwalden 947 voor 1487 tegen GInrns 2584 voor 3938 tegen Appenzcll Binnen Rhodeii 1162 voor 1437 tegen Preiburg 9663 voor 13 371 tegen Zug gaf 2527 voor 2B69 tegen Solotburm 10 523 voor 10 457 tegen Appenzell BuitenBhoden 7597 voor 4120 tegen In t kanton Scbalfhansen hebben naar verhouding de voorstanders de grootste meerderheid gehaald meer dan drievierde 5873 voor 1871 tegen Maar de steramen uit Qrauwbunderland brengen meer zoden aan den dijk 13 258 voor 5124 tegen St Gallen gaf 28 658 voor en 24 857 tegen Aargau 24 676 voor 18 057 tegen Thurgan 16 641 VOO 8478 tegen Bazel stad viel mee 11 994 voor 6320 tegen Bazelland gaf 6892 voor 4330 togen Maar er is vooral gejubeld om den uitslag in Waadtland wa irvan het heette dat er een zéér sterke anti militaristische strooming was De cijfers waren 28 858 voor 19 662 tegen Van Tessino met 7614 voor en 9206 tegen was niet beter verwacht De uitslag iu Walliserland ongeveer 4000 voor en 12 000 tegen de opgaven uit een paar gemeenten moesten nog inkomen duidt er op dat het verzet van sonlmige katholieke concervatieveu nog al gewicht in de schaal heeft gelegd Neufchitel 7330 roor 10 290 tegen te Oeneve 7953 voor 8489 tegen zjjn eigenlijk nog meegevallen De ambtenaar vertrok Lajewsky ging weder op Jen divan liggen en dacht Zoo moet men alle omstandigheden in overweging nemen en in overeenstemming brengen Eer ik vertrek meet ik mijne schulden betalen die bedragen ongeveer twee duizend roebel en ik heb geen geld Maar dat is het ergste niet een gedeelte betaal ik nu hoe dan ook en de rest stuur ik later uit Petersburg 0e hoofdzaak Nadjesbda Feodorowna Vóór alles moet de verhouding tusschen ons duidelijk worden Ja Na een poos vroeg hü zich zelven af Zou ik maar niet naar Samoylenko gaan en zün raad vragen Ik kon wel gaan overlegde hg maar wat zal het baton Ik zou weer op ongepaste wüze over vrouwen spreken en over hetgeen eerzaam is of niet Wat baten redeneeringeo wanneer het geldt zoo snel mogelgk mün leven te redden daar ik in deze vervloekte slavernij verstik en onnut mg voortsleep Het moet eiodelgk begrepen worden dat een leven als het mgne voort te zetten eene laagheid en wreedheid ware waarbü al het andere onbeduidend is VInchtenl mompelde hü zich overeind zettende Vluchten Het kale zeestrand de ondraaglüke warmte de eenvormigheid der lila en rookkieurige bergen die eeuwig zwügend altüd de Naar do Neue Zliroh Zig verneemt zulI n de bepalingen van de nieuwe wet betreffende verlenging van den duur der eerste oefening reeds met 1 Januari van kracht worden De begrooting voor 1908 is daarop ingericht De Servische minister president Pasits vertoeft te Boedapest Zijn verblgf sldaar staat in verband met do onderhandelingen over het handelsverdrag tnsschen Servië en de Dunau monarchie Pasits is klaarblgkelgk voornemens zich met de leidende politici over de voornaamste kwesties te verslaan ieli waarvoor wel reden bestaat voor den Serïischen premier daar het aanblijven van zgn kabinet vrywel afhangt van hot al dan niet slagen der onderhandelingen met de Donaomonarchie Ue onderhandelingen vorderen intusschsn slechts langzaam daar men tot decoaceasie nopens den invoer van levend vee van Oos tenrgkBchHonganrsche ijde geen lust gevoelt in weerwil van de vurige wenschon der Serviërs in dit opzicht Ook over de voorwaarden voor den invoer van geslacht vee is men nog niet tot een overeenkomst gekomen Het is daarom waarschjjolijk dat Pasits zich bg de besprekingen met de leidende Hongaarsche staatslieden er van wil overtuigen in hoeverre hjj op oen tegemoetkomende houding der Hongaarsche regeertng rekenen kan Het centrale comité der Octobriston heeft zgn goedkenring gehecht aan het besluit van het Potersburgsche comilé betreffende do bgecnroeping van een vergadering van gedelegeerden der parlg en de tot Doema afgevaardigden gekozen partg leden Het dool dezer bijeonkomst is de organisatie van de Octobristengroep in de Doema het vaststellen van baar standpunt tegenover andore parlementaire groepen alsmede de vaststelling van de taktiek der partij die noodig zal zijn om de partglooze boeren afgevaardigden tot de Octobriston over te halen Voorts zal men zich onledig houden met de herziening van de besluiten van bet tweede pirlgcongres nopens het agrarische vraagstuk in de hervorming von het plaatselgk zelfbestuur Er zal later een manifest tot het volk gericht worden De Octobristen vormen gelijk men weet een soort centrnm tnsschen de eigenlijke rechterzgde en de linkerzijde in De regeering hoopt zeer op een verbond tusschen de Octobristen en een of meer rechtsche groepen om aldus eeu meerderheid te vormen zelfde bleven benauwden hem hol was of ze hem verdoofden eu iets ontnamen Hg is toch verstandig talentvol opmerkelgk eerzaam bet is mogelgk dat er wanneer zee en bergen hem niet van alle zijden insloten een voortreffelijk econoom een redenaar een voorvechter uit he n word Wie weet I Als do zaken zoo staan is het dan niet dwaas te overwegen of bol passend of niet passend is als een begaafd een nuttig mensch een musicus een kunstenaar b v om de gevangeoschaj te ontvluchten de maren doorbreekt en zgn bewaarder misleidt f In de omstandigheden von zulk een mensch is alles passend Om twee uur zetten Lajewsky en Nadjesda Feodorowna zich aan tafel Toen de dienstbode rjjstsoep met tomaten opdroeg zei Lajewsky Dag aan dag hetzelfde Waarom wordt er geen schtscbi gekookt Er is geen kool te krggen Dat is vreemd B j Biiraoylenko wordt Bchtsch met kool gekookt en bg Maria Konstantinowna ook ik alleen moet om onbekende redenen die zoete spoeling eten Dat moest niet voorkpmon beste Wordt veivolgd