Goudsche Courant, zaterdag 9 november 1907

Verspreide Berichten DuiTBCHLiSD De Standard veriekert dat den Uaitscben koiïer In de op 9 November te honden bijeenkomst van den senaat der hoogeschool te Oxford het eeredoctoraat in do rechten zal worden aangeboden Ooïo landgenoot dr Pannokoek wien het geven van lessen aan de Roc democr pariyBchool te Berlvjn voor eenigen t jd in verboden mag na ook in Leipzig voor arbeiders niet uver hot bistoriach materialisme komen preken Te Berlijn gaat een blad verschljniin onder den naam Das nationale Dentschland dat de blocpolitiek te verdedigen zal hebben dat i het saraongaan van liberalen en conservatieven zooals by de laatste ryksdagverkiezingen OoSTEHRUK HoxaASire Ren bericht uit Weenen zegt dat niemand anders dan z jn twee zonen in de anto zaten toen de schoonzoon des keizers aarti hertog Frans Salvator een ongeluk kreeg Rusland Volgens het Nowojo Wremja is d minister van verkeerswezen op een inspectiorois in het Zuiden tot de slotsom gekomen dat het een hopelooze janboel is op de spoorwegen daar en in Aziatisch Rusland Do rovolutionnairon doen wat zy wlllvn ei het scheelde vaaic maar een haar ol de minister viel zoK in hun handen Den journalisten is de toegang tot de canloirs vanjde doema en het spreken met afgevaardigde verboden geworden Meer dan 1 200 vertegenwoordigers der kadettenpartg jhonden een geheim congres in Helsingfors Er is een speciale commissie belast met de bestudeering van het vraagAuk der mi litaire bestnurbVe ballons MAaOKKO Naar een beHcht uit Oasablacca zegt maakt een bendki van 400 riitors de omstreken onvoil g De wegen worden bezet gehouden en de verbindingen onderbroken Een nit zyn bezit geslooten kiiid voert er het bevel over De man rekent zich tegenwoordig tot de aanhangers van Moulay HaSd De branding op de Marokkaanscha kust is zoo sterk geworden dat van de schepen met den wal haast geen verbinding te krggen ZijiD 4raiKA Gevolg van de nieuwe schoolwet in Transvaal is zoo vertelde de inspecteur van scholen onze ondlandgenoot Moerdijk dat het aantal Engelsche kinderen dat Hollandsch loert sedert de inwerkingtreding verdubbeld is AtUiUKA H den zouden de presidenten van Nicaragua Honduras en Salvador te Amapala in Honduras byeenkomen om daar een besprete houden over de grondslagen voor een diartamen vrede BINNENLAND STATEN GENIillAAL r K K u K u t n K Vergadering van Donderdag 7 November Voortgezet werd de behandeling van de Indische begrooting en el ten opzichte van de nilgaven in Nederlandsch Indië De heer van Deventer bepleitte wyziging van art lU van het Regaerings reglement beti ftende het recht van voreeniging en Tergaderirg Zooals dat nu luidt kan elke vergadering of vereeniging die zich ten doel stelt de bespreking van politieke aangelegenheden onmogeiyk gemaakt worden terwyi alleen bedoeld is de e vergaderingen te verbieden als dit in het be ang der openbare orde noodiakeiyk is Spreker besprak ook het drukpers reglement en betreurde dat ndanks de mildere bepalingen eenige jaren geleden ingevoerd de vervolgingen nog zoo talryk z jn Ook drong hy er op aan dat de berechting der persdelicten voortaan naar het Nedcrlandsche Strafwetboek geschiedde waarby den beklaagden bet recht is gegeven tot levering van het bewys der waarheid van t geen zy schreven en niet langer volgens de voor Indië geldende code penal naar welke alleen t bawgs toelaatbaar is wonneer de beklaagde dit bewys kan ontleenen aan een rechteriyk vonnis of aan een anthentieke akie De heer van Kol besprak verschillende koeli misstanden weos iip z i barbaaraebe toestanden op de Chineesche houtkapondernemingen in den Riouw archipel op miaslanden in Deli In verband met dit Iwlita vroeg ipraker oi bet WMtr ii dit niettegenstaande de Chineesche wet het sluiten van koeli contrai ten verbiedt wy zulks toelaten en daardoor ter wille van Deliscbe planters ons internationale verwikkelingen op den hals dreigen te halen Spreker beriep zich op een reekl van artikelen van een oud ptanter waarin Deli genoemd werd het land van beestachtige menschen exploitatie Ook deze spreker drong aan op afschaffing van art 111 Regeeringsreglemenl dat een belemmering is voor het vrüe woord Ook de heer Troelstra besprak do veelvuldige rcchtertyke vervolgingen wegens porsdelicton en was van oordoel d it het ü M dat volkomen vrü is in bet al dan niet op klnchte vervolgen van zulk ten delict door dii tairyke gedingen eerder tegen dan in iet publiek belang handelt Spreker kritiseerde in t algemeen de rechtspraak in Indie klaagde daarbg o a er over dat de veiligheid van goederen in Indie veel te wenschen overlaat tengevolge van het slechte gehalte der dessa hoofden Spreker besprak ten slotte de koelior donnantilin en vroeg of we nog wel een koelie ordonnaatie hebben en zoo ja of die nog wel wordt toegepast En of de minister wist dat de resident van Medan een geheel nieuwe ordonnantie beeft oitgevaardigd De heer Boogaardt bestreed wyziging van art 111 Regceringsreglement daar hy de Indische bevolking nog niet voldoende ontwikkeld ttcht voor vrgheid van het recht van vereeniging en vergadering Voorts dring hy aan op spoedige regeling van het bargeriyk recht voor inlandsche Christenen De minister van Koloniën vond geen aan leiding tot wyz ging of afschaffing van art 111 waarvoor in Indie zelf geen algemeono aandrang beslaat Intusschen zal hy by de Indische Rogeoring de vraag a inhangig maken of deze wyziging noodzakelgk acht De minister is overtuigd dat de ïiidische Rogeoring waakt tegen noodolooze vervolgingen in zake persdeliclen voor partieels herzieningen in de rechtspraak is het thans nog niet do tyd doch dient do arbeid te worden otgewacht van de commissie die zich bezig houdt met het ontwerpen van een nieuw Strafwetboek In do door den heer Troelstra geschetste toestanden in de rechtspraak verwachtte de ministor veel verbetering van het by de e begrooting bohoorende ontwori betreffende instelling van een Indische rechtsschool en opleidingsschool voor Indische ambtenaren In zaka hot burgeriyk recht voor do inlandsche Christenen wacht de commissie die zich daarmede bezig houdt slechts ep de adviezen van do zendinji sgenootschappen Omtrent de verbetering der koeliemisstanden zei de minister dat de Regeering niet stil zat Daargelaten of de Chiniesche wet het slniten van koelie contracten verbiedt kunnen daarait geen nweiiykheden voorkomen daar niet do Regeering werft doch de planters De kwestie der koelie ordonnantie wordt aan het departement van Koloniën behandeld By de verderga besprekingen kritiseert de heer Hugenholtz o m het Indische gevangeniswezen de heer van Kol het gehalte dor dessaboofden waarop de minister voorstander van bezoldiging der dcssahoofden do r de gemeenten bleek Na nog eenig verder debat ging de Kamer tot morgen kwartier over 10 uur uiteen De Eerste Onderlinge Landbouw VorzekeringMaatschappij Dinsdag 5 dezer was door bovengenoemde MaatEcliappy gevestigd te Zwolle in het Haag ch Koffiehuis te Utrecht een vergadering belegd in hoofdzaak voor de installatie van de Provinciale Commissien van advies De Voorzitter do heer K Jacobs gedelegeerde van het Centraal Bureau uil bet Nederlandsch LandbouwComité schetste in zyn openingswoord het ontstaan dezer Maatschappij en wees er op dat Verschillende voormannen op land on tninbouwgebied zooals o a de heeren A G Mulder Hoofdbestnnrslid van de Groninger Landbouw Haatachappy Jan Truyen Voorzitter van den Zsid Nederlandschen Zuivelbond en van den Limburgschen Landbonwbond J J van Weel Lid van het Nederlandsch LandbouwComilé Ridderde van der Schueren Voorzitter van den Nederiandschen Boerenbond 8 J Veentand Bestuurslid van de Vereeniging het Paardei stamboek E Schrage Lid van het Dagaiyksch Bestuur van het Nederlandsch Landbonwcomiti zitting hebben genomen in den Raad van Commissarissen overtuigd dat dejo verzekeringsinstelling werkeiyk tot nnt en voordeel van de landbouwers in het loven ia geroepen Gaarne heette hy daarom de aanwezigen nit alle oorden des lands naar Utrecht overgekomen welkom er op wyzende hoe de by de Statuten der Xaatschappg voorgeschreven Commissien van Adviea veel ten Soede kannen verrichten Hel atctten der attKhappy toch ie den lu JÉflbv oict alleen de gelegenheid te openen zich peraooniyk tegen de geldeljko gevolgen van een ongeval te verzekeren doch vooral om straks wanneer de LandbouwOngovallenwet mocht zgn aangenomen en in het Staatsblad verschynt eiken landbonwer hetzy persooniyk hetzg door eenej Landbouworganisatie Landbouw maatschappy of Boerenbond in staat te stellen zoodanig zich van de wetteiyke verplichtingen nit de wet voortvloeiende te kwyten als geacht wordt hel meest met zgn belangen overeen te stemmen De eerste onderlinge landbouw Verzekering Maatschappy wenscht niet te staan en de Voorzitter stelt er prQs op dit nitdrukkeiyk te verklaren tegenover eenige Landbouwvereeniging of Boerenbond integendeel zy wenscht de meest mogelgke samenwerking met deze organisaties en zy is daartoe krachteni hare oprichting en Statuten het meest geëigend om aan de belangen dezer landbouworganisaties te worden aangepast en daarmede samen te gaan Het doel der Maatschappy ia in hoofdzaak straks by de uitvoering van de LandbouwOngevallenwet de door dia wet geboden gelegenheid tot het partncier initiatief in in zgn vollen omgang tot zyn recht te doen komen Ten einde daartoe van de meest mogoiyke samenwerking verzekerd te zyn was het goed gezien do Provinciale Commissien van Advies in het leven te roepen de leden dezer Commissien mannen wier naam met cere wordt genoemd daar zq steeds op do bres stonden waar het gold de belangen van den landbouwer te dienen zy zullen door hun waardevolle adviezen in niet geringe mate er toe bydragen dat oen goede en practische regeling der wetteiyke verplichtingen voor den landbouwer wordt gewaarborgd Bovendien de uitgebreide vertegenwoordiging op n igenoeg elke plaats thans reeds tot 7 i 800 tal uitgebreid geeft de zoo onmisbare gelegenheid om den landbouwers de noodige inlichtingen omtrent nakoming der wetteiyke verplichtingen te verschaffen Nadat nog een heknopto doch duideiyke uiteenzetting van het OotwerpLandbouw Ongevallenwet door don heer L Boer was gegeven ontspon zich een f eanimeerde bespreking omtrent do taak der Commissien van Advies en de verschillende stelsels van verzekering waarby de Directenr der Maatschappy de verlangde inlichtingen gaf en verschillende punten voor zoover znik wonscheiyk scheen nader toelichtte Met een woord van dank voor de belangstelling door de aanwezigen betoond en met de beste wenschen voor den bloei dor Maataoliappy sluit de Voorzitter do vergadering in de hoop dat do aangename verstandbooding zooals deze vergadering is gebleken ook voor hot vervolg moge biyven bestaan Gemengde Berichten Nationale Chryaanthemnm tentoonstelling te honden door de Afdeeling Utrecht en Omstreken der Noderlandsche Maatschappy voor Tuinbouw en Plantkunde U 15 16 en 17 November 1907 in de Fruithal en Je Benrs Ie Utrecht Als leden der jury voor bovengenoemde tentoonstelling zyn benoemd en hebben hunne benoeming aangenomen de heeren J G Ballego te Leiden jhr D Bas Bakker te Apeldoorn L Berckelaers te Antwerpen G J van den Berg te Amterdam G J Bier te Nleuwerkork a d IJssel K Hartlieb Senior te Rotterdam Ph Heukel te Hilversum O A G Kanffmann te Amsterdam J Kraayenbrink te Soestdyk U de Lange te Rotterdam W C van der Laan te s Gravenha e j Lgndraayer te Amsterdam J M Marëchal te 8 Bosch j E van Nederhasselt te Aerdenhout W Pjfper te Doorn A Steensma te Gouda H Stepman de Messemaker te Molenbeek by Brussel W van Veen te Leiden A J Vrugte te Hilversum W H Wind te Apeldoorn J F Wilke te Rotterdam E Th Witte te Leiden De tentoonstelling belooft een waar succes voor de Aideeling te worden het aantal inzendingen waarvoor 53 inzenders inschreven bedraagt 277 Men meldt uit Leiden Gistermiddag vielen twee timmerlieden de 17 jarige Arteveld en de 35 jarige van Eek van een twintig meter hoogen steiger hy een in aanbouw zgnd gedeelte van de meel fabriek der firma Do Koster aan den Zyisingsl alhier Zg kwamen neer in een silovloer Beide mannen waren ernstig gewond de jongste levensgevaarlgk Deze werd naar het ziekenbnis vervoerd Van Eek wordt voorloopig thuis verpleegd Gisternacht ontstond brand in den aaziekwinkel van Ednard de Klyn in de Kreraerstraat te Bergen op Zoom Het geheele magazyn met een schat van rannekverkin brandde geheel uit De bedienden L v H en A B konden zich ternaaweruood redden zy wieten door alt een ruo te ipriBgen en over de daken bg de bnren binnen te klimmen aan de snel om zich heen grypende vlammen te ontwerpen Assurantie dekt de schade Ook te Beriyn is thans een vronw die op een huuranlomobiel als bestuurster prgkl zy heet Von Papp en ia een wednte nit Weenen die vroeger in goeden doen verkeerde en nu haar bekwaamheid zich in Berlgn ten nutte maakt Aan het verolschte politie onderzoek heeft zy voldaan zy voerde twee politieotficieren zonder eenig ongeluk of anderszins door de drukke straten In het eerste etmaal maakte zy 120 mark waarvan 30 pOt haar toekwam als loon natuurlyk buiten de fooien Uit Brost wordt bericht dat in den nacht van 17 October aan boord van het stoomschip Kronprinzessin Oecilie van Vera Cru naar Europa s avonds omatreeka 11 nnr een holmeester de hut van mej Bazaine een dochter van den gewezen maarschalk van Prankryk binnendrong en haar trachtte te worgen De dame waa nog wakker en wiat nit de hut te komen en door sugstgeschreenw de overige passagiers te hnlp te roepen Het arme slachtoffer was echter reeds vreeseiyk toegetakeld het bloed stroomde nit een aantal wonden aan het hoofd en het lichaam haar toegebracht met een Amerikaansch boksgzer Onmiddeligk werd een onderzoek ingesteld naar den dader Mej Bazaine gaf een beschrgving van den persoon die haar had aangevallen en de kapitein liet onmiddeligk alle kellners aantreden er waren er 62 ten einde geconfronteerd te worden met mej Bazaine Een echter ontbrak op het appel juist degene op wien de gegeven perEoonsbeschrgviog paste De man is niet weder gezien vermoodelgk is hg na den overval in zee gesprongen Men vermoedt dat hg in een plotaelingen aanval van krankzinnigheid heeft gehandeld De U jarige zoon van een Utrochtsch hoogleeraar een hartstochteiyk postzegelverzamelaar schreef onlangs zonder aan iemand daarvan iets rajde te doelen aan den Koning van Rnmenië om een compleet stel postzegels van dat tand In ruil daarvoor zond hy Z M bg voorhaat een stel postzegels van Nederland Woenadagmid lag nit school komende vond bet jongmensch voor deze gelegenheid b titeld als Monsieur namens den Koning die door hem was aangesproken roet Cher rol een deftig schrgven bevattende 60 Romeensche postzegels Dat de Dultsche wet niet met zich laat spotten ondervond een arbeider uit Weert die reeds meer dan twintig jaren in Dnitschland vertoefd bad To n de vader voor zyn zoon de papieren opvroeg om dezen voor de dienstplicht te sparen kreeg men achterdocht en werd hem bekend gemaakt dat dan allen maar moesten vertrekken Des anderen daags werd zyn goedje op een wagen geladen en onder geleide van politiedienaren werden de man vronw en zeven kinderen over Je grenzen gezet Stadsnieuws GOUDA 8 November 1907 De Rotterdamsche Tooneel en Operette Vereeniging zal op Zondag 17 N dVember a s eene voorstelling geven in de Sociëteit Ona Genoegen a avonds ten 8 nre Opgevoerd zal worden Jonge Harten van Marcellns Emants blgspel in drie bedryven gevolgd Carqlien klucht operette in één bedryf meer dan 50 maal met het grootste succes opgevoerd Eigen decor zoomede uitmuntende verzorging van het pel guandeert den lachlnstigen bazoaker aan werkeiyk genotvollen avond Bg Kon Besl is au dea ontvanger der directe belastingen en aecyowB P Ie Poole te Manttoort e met ingang van 1 Januari eervol ontslag nit e Rgka dieoat verleend Zondag a s apeelt Olympia II een voethalwedstryd tegen Voorwaarts V uit Schoonhoven op het terrein aan den Rotterdamschsn dyk alhier Te veel vertronwenl W van Doorn koopman in vellen wonende te Bodegraven heeft Maandag ter wisseling aan een onbekenden jongen die hem op het Amatelveld te Amsterdam behulpzaam was geweest in de Koningatnat afgegeven eene cheque groot f 50 79 afkomstig van Salomons Ondaachana 32 welk bedrag vermoedelgk door den jongen ia verduisterd By onderzoek is gebleken dat het geld aan de Ontvang en Betaalkai ia ontvangen en de onbekende heeft geteekend J Bregten De naam ia echter op het berolkiogabnrean onbekend Hen meldt nit Futtershoek aan de Dor drochtsche Courant Toen t zonnetje hedenmorgen Donderdag door den dikken sluier van mist heenbrak prykte Putterahoek in feeatdos Het dundoek wapperde en klapperde vrooiyk de wegen waren drukker dan gewoenlök En geen wondert Het was voor het dorp een gewichtigedag de nieuwbenoemde bnrgemeeater de heer N A de Joncheere van Dordrecht opvolger van wyien den heer G A van Driel zon zyn intrede doen in de gemeente welker belangen hem in den vervolge het naast aan het hart zullen liggen Eu hoewel hy verzocht had officieele feestviering achterwege te laten de inwoners van het dorp wilden het plechtig moment der intrede niet zoo kond laten voorhg gaan Toen de rgtoigen waarmede de heer De Joncheere zich met zyn familie van uit Dordrecht naar zyn nieuwe woonplaats begaf te 10 uur den a Gravendeelschen Tol badden bereikt vond hg daar een commissie nit de ingezetenen nit 12 leden bestaande die zich gevormd had om het eerste welkom toe te roepen Een eerewacht te paard zette den stoet luister by De voorzitter dezer oommissie de heer W A Leenhouts onderwijzer sprak het nieuwe hoaid der gemeente ala volgt toe Edelachtbare HeerI Ofschoon het owe bedoeling niet was den dag van heden te stempelen tot een feestdag meenden wy ingezetenen van Futtershoek niet langer weerstand te mogen bieden aan den drang binnen in ons U teesteiyk in deze gemeente binnen te halen Daarom deden wy het voorstel aan eenige ingezetenen en zie hier bet resultaat Het moge waar zyn dat de Puttershoekenaars van oudsher warme voorstanders zyn van feestvieren zelfs de kronieken maken hiervan gewag maar er was een andere reden die zwaarder woog dan die zocht naar het teesleiyke Het was de goede klank dien de naam De Joncheere ën in de oude Merweatad èn daarbniten reeds vele jaren heeft gehad Daarom aanvaardden wg uwe benoeming als een bigde boodschap van onze geliefde Vorstin aan Hare trouwe onderdanen van Putterahoek Moge het U gegeven zyn te doen wal Uw handen vinden te doen in onze gemeente waar nog zooveel ia dat zoo niet op hervorming dan toch zeker op verbetering wacht wy hopen en vertrouwen dat wy in U hebben te begroeten en te eerbiedigen den magistraat die zal zyn een vriend en beschermer van alle instellingen in onze gemeente die volksontwikkeling en veredeling beoogen Met deze woordeu roep ik n harteiyk het welkom toe op het oogenblik dat u gereed staat het grondgebied nwer gemeente te betreden Nadat de burgemeester vriendeiyk dank gezegd had voor deze welwillende woorden werd regelrecht naar het Raadhuis gereden waar de nieuwbenoemde officieel zon worden geïnstalleerd Op den weg daarheen had de burgemeester verachillende uitingen van hulde en vertrouwen in ontvangat te nemen van zgn nieuwe dorj sgenooten By den ingang van het gemeentehuia riep een eerepoort van groen en kleurig doek oen harteiyk welkom toe torwyi Pnllershoeksch Fanfare een vroolgk nummertje ten beste gai De bovenzaal was keurig versierd met groote bloemstukken en veelkleurige vlaggen en wimpels terwyi vooral de schoorsteenmantel een vroolgken aanblik verschafte Zelfs de baloitrade was met bloempjes om Nadat de loeo bnrgemeester de wethouder Van de Griend den Gemeenteraad officieel de benoeming van den hoer N A de Joncheere tot burgemeester der gemeente Futtershoek had medegedeeld werd de nieuwbenoemde door twee afgevaaiidigdon de heeren Vermeulen en Van Driel Lzn uitgenoodigd de Raadzaal binnen te traden en daar binnengeleid De heer Van de Griend hield nadat de by de wet voorgeschreven eeden waren geloga de volgende toespraak Mynheer de Burgemeester I Op verzoek van den heer Commissaris dor Koningin gaf ik daareven kennis aan de Raadsleden van uwe benoeming tot Burgemeeater vu Putterahoek wy namen tevens kennis van nwe beSedigiog in het ambt Ik wenacb n ran harte geluk met dit bigk jan Koninklijk vertrouwen en roep n oen karteiyk welkom toe ik doe dit niet alleen or me e maar ook nit naam van myn nede Wetkonder van al de Baadaleden en M den Secretaris Wg geven n volgaarne dd verzekering dat o op ona aller atenn kunt rekenen bj de Myaardipg van nwe zeker niet gemakkeiyke V y allen hopen en vertrouwen dat onie vergaderingen onder nwe leiding zich door n gemoedeiyken geeet van aamenwerking Mllen doen kenmerken Onie gmeeite tsl van n dia jong zyt en n t begia nwer ambteiyke loopbun voel Ttnrtebtn nw JTai an werkkiicbt ijfn om bekend daarom vertrouwen wydatgjjnmet rissche kracht znlt wgdeo aan den bloei onzer gemeente die ons allen liel is Aan u hoeren Raadsleden en secretaris breng ik myn dank voor de hulp en medewerking en ook voor het vertrouwen dat gg allen my gedurende myne waarnemingen hebt wilen verleenen Burgers van Puttorshook Aanvaard ook gg als één man ow nieuwen Burgemeester Op U rust de plicht hem te steunen in de nitoefeoing van zyn ambt ook en vooral dan wanneer die uitoefening strgdig zou zyn met Uwe persoouiyke belangen En hiermede geachte Heer do Joncheere draag ik U de teekenen Uwer waardigheid over en verzoek U in den voorzittersstoel plaats te nemen De heer De Joncheere antwoordde als volgt Myne Heeren I Op het pant de betrekking van burgemeester van Puttorshook te aanvaarden wenach ik U mgnheer van de Griend dank te zegq en voor de vriendelgke woorden waarmede U als tydoiyk Voorzitter van den Raad my by myne komst in de gemeente welkom hebt geheeten Gaarne aanvaard ik mgoe taak al hen ik my bewust dat t niet gemakkeiyk is de opvolger te zgn van den diopbetreurden heer Van Driel een raon van uitgebreide kennis en rgpe ervaring die gedurende drie en dertig jaren op waardige wgze de belangen der gemeente heeft behartigd In toewyding aan deze belangen zal ik trachten hem te evenaren Hierbg hoop ik te mogen rekenen op den onmisbaron steun van s heeren raadsleden vooral op dien der Wethouders en de medewerking van de ambtenaren der Gemeente bovenal van den Secretaria wiens vooilich ling ik zoo menigmaal lal behoeven Zal niet altyd overeenstemming over de maatregelen die in het gemeentebelang moeten atrekken mogoiyk zgn ik hoop u door myn daden de overtniging te schenken dat mgn streven gericht is op de bevordering van den bloei van Puttershoek Een warm applaus as den nieuwen burgemeester een goede belofte van toewyding Harteiyk werd hy door de raadsleden secretaria en familileden met de aanvaarding van zyn gewichtig ambt geluk gewenschl Thana begaven de Burgemeealer de led n van den Raad en de feestcommissie zich naar de vei sierde openbare lagere school en de be waarachool waar alle leerlingen jong en ood geducht aan het prelmaken waren Het nieuwe hoofd dor gemeente had voor de noudige traottttie gezorgd en de jeugd amnseerde zich best Onnoodig te zeggen dat de heer De Joncheere duizendmaal heeft moeten leven De Burgemeester en de leden van den Raad en zyn familie vereeoigden zi h on aan een gomeenschappeiyken koffietafel op de bovenzaal van het hotel St Joris van den heer De Vlieger in wiens gelagkamer de leden van Fanfare en de leestcommiasie onthaald worden Al spoedig heerschte er een uiterst vroolyke stemming die de voorspelling mogeiyk maakte dat het dorp al is het anders gewild van middag en vooral van avond nog genoeg lal feesten Vogelbescligrniiiig een eisdi raii dei tijd door Jac P THIJSSE Uitgegeven door de Nedorl Vereeniging tot Bescherming van Vogels In deze brochure houdt de heer J F Thysse een krachtig pleidooi voor vogelbescherming De heer Thysse voor natuurliefhebbers geen onbekende beeft hier op de hem eigen prettige toon denk maar eens aan het Vogeljaar en het Intieme leven der Vogels er nog weer eens opgewezen hoeveel kwaad er gedaan wordt door het vangen van vogels Onze zangers we zouden ze niet konoen missen in onze bosscheo op onze akkers ZIJ brengen het leven in de natuur ZIJ zyn het ook die ontelbaar veel insecten verdelgen En dan zonden we zoo verwachten dat er van regeeringawege nog al het een en ander zal gedaan worden tot bescherming van die nuttige beestjes t Mocht wat Van bescherming kan haast niet gesproken worden En toch zyn er vganden genoeg We zullen n de revue nog eens laten paaaeeren lo De katten Deze vertroetelde dieren honden verbazend onder de vogels huis 2o De ergste de kinderen Een typisch staaltje van nestjes uithalery beschryft hier de heer Thysse 3o De mode Dit kwaad is al eeuwen end Wanneer zal het ophouden te bestaan f 4o De jacht Ook hierover is al genoeg gezegd Middelen om do vogels te beschermen zgn er ook genoeg In de eerste plaats ia noodig dat de poesjes ook eens van een beloating pennlnkje worden voorzien verder behoort er door het ophangen van neatkaatjea meer gezorgd ta werden voor broedgelegenheden En verder moet elke vogelvriend zyn beat doen om onze zangera batcbarmd ta krUgen van Bljkewaga en door aamenwerking van alle weldenkende menBcben Daarvoor dient men gezamenigk op te treden wat het best te bereiken is door lid te worden van de Nedorl Vereeniging tot Bescherming van Vogels Adres Jhr 8 van Citters Doorn Villa Nieuwe Weg Rechtzaken Het gerechtshof te s Graveohage heelt gisteren in zake den doodslag gepleegd op van der Kwast in de Van Ostadestraat aldaar de beide beklaagden V en H daaraan schuldig verklaard en ieder van hen veroordeeld tot twaalf jaren gevangenisstraf mot bepaling dat voor V In mindering znlznllen worden gebracht 8 maanden door hem in voorloopige hechtenis doorgebracht De eisch van het O M was voor ieder der beklaagden 15 jaar BEÏÏH3 VAN EOTTERDAM L K H K StaataleentnQên PoETuaAi Ubllg 3e Serie fr 050 3 59V Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RusLASD Iwang Dombr Obligation i 96 4 AziK Japan Ohligatien 1899 4 77 44 CoLOjmiA Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 24 Hypotheek HypotheekBanken Aandb idem idem 4 90 Fandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb Vi 97 Fandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 l Pandb ütrechtsche Hypb 4 1 K Pandb Woatlandseho Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 4 i Pandb Ie Algoni Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briofbank 4 99 Pandb Ned Schoep Hypb 4 101 Bcwyzen van Doolger Northw Pac Hyp Bonk f 96 Pandb Bataatsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned H7iiotheekbrieIbank 41 9i Pandb Hollandsche Hypb 99 Sc ie ptiaor tfoo a ipi i Pand Holland Gulf Stv My 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleminiffn TALIB Oblig ZuidItaliaanschoSpw lMy A 387 PremieUeningen biLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 D terun My tot Eipl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Winteriiiantelë COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOFFEN BLOUSEN PELTERIJEN enz tegen de meest concurreerende prgzen w ySffljjw VERSCHEIDENHEID Qnder leiding van den heer H A Van Beiningen vergaderde gisterenmiddag de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht Met eenige hartelgke woorden werden de pas gekozen leden de heeren Hagen en Weenink door den voorzitter welkom geheeten De plannen der door den heer J H MUIller geprojecteerde olectrische tramlyn Utrecht Rotterdam via Oudewater Amersfoort resp Gouda Schoonhoven werden in handen gesteld van de commissie voor het verkeerwezen Aan de pogingen der Leidache Kamer om tot oenheid van tyd te geraken zal de Kamer medewerken Hierna werd de openbare vergadering gealoten Te Bocholt ia het 6 jarig dochtertje van den arbeider Tervoort dat met eenige kinderen op een stapel lelephoonpalen speelde daar afgevallen en met het hoofd ter aarde gestort De dood volgde onmiddeligk Stakeraterroriame Te Arnhem moeat hadennacht aan een opperman die werkzaam il op het werk van den aannemer Roskam op het politiebnrean huisvesting en onderdak worden verleend daar niemand den man in huis wilde of durfde nemen De straten waar de werklieden gisteren moesten paaseeren werden door de politie afgezet De reizigera met de booten van de Hamburg burgAmerikaign zullen voortaan aan boord versche visch krygen De Amerika nam op haar reis naar Newyork als proef 1000 KG levende riviervisch mee in een daarvoor ingericht bassin Het kwam er op aan de visch gedurende den overtocht in I leven te houden Daarvoor gebruikte men een twaedeeligen bak boven op het promenadedek Het bassin is van yzer en wordt door een blikken bak met galen om hy heftig slingeren van hot schip waterverlies te voorkomen beschut Er waren forellen karpers snoek baara enz in De proef is BnrgerlUks stand ReeuvUk GEBOREN Jan ouders J Graaftand en A B van der Woensel Predikbeurt bU de Rsmoaatrantsobe Oereformeerde Oemoente alhier Zondag 10 November s morgens 10 uur Da A M A REIJNDERS Rem Predikant te Amsterdam ADVE t lTKiNTIËN V D Heer en Mevrouw H J NEDERHORST Ja VA VmiuMiNoait bedanken voor de belangstelling by de geboorte van hun Zoon ondervonden Gouda 8 November 1907 Sociëteit Ons C enoegen TE GOUDA Aan beionghebbenden wordt bekend gemaakt dal de eerstvolgende BALLOTAOB voor het lidmaatschap van bovenjenoemde Socioteit zal plaats hebhen op 80 NOVEMBER a s en dat de ballolageiyst gesloten wordt op 16 NOVEMBER e k Namens het Bestuur J VAN KRANENBURG Secretaris Reellflcalle In do advertentie van do N V HaKdELSen WINKELEXPLOITATIE vo hoen M GIESËLER in ons nummer vanf 2 November j l zyn een paar fouten ge dopen De prys der GOÜDSCHK KAAS moeit yn W en 46 et p LEIOSCHE KAAS moest zyn M et p p KOFFIE moest zyn 88 45 48 52 en 8 et p p IMuord Brabanlscb Scbü Deo LaarzenmagazIJn KL IJ WEU E 30 tegenover de Kleiwogsteeg ONTVANGEN alle soorten Heeren Dames eo Kinder Wlnler ArtikelpB SCHOOLLAARZEN OVERSCHOENEN enz enz Aanbevelend C SMITS Alle rep iratien en aangemoten werk mmïmm Hen WAnlt verzoekt p t MEKK te letten UIT tIKT MaoUIJM tak H IIAVKN8WAAY ZüNËN OOHINCHEM Deze TUKKEN worden argelererd in verzegelde pakjes van twet n ten hal en en Ntd eiu met vermelding van Nommer ên iPrgs voorzien van neveustoan Merk volgens de Wet gedepo neerd Aich tot de oitvoe m ran e winle orders aanbev nde J C BIJL voomeoo J BBERBAART Lz