Goudsche Courant, donderdag 21 november 1907

den keizer die zgn meening nooit hult in oen wolk van frasen en het ziet daarin een goed teeken voor de verfitandhouding tusschen ISngeland en Duitechland Oprechtheid toch is het eeiiige middel om die verHtandhouding to vori etereu De Times moet erkennen dat er veel verbeterd is en geeft too dat er verschil van gevoelen verdwijnen muüt tnsscben twee volken die een gemeenschaiipolgke beschavingataak hebben Wel is deze ommekeer in de meening van de Times niet geheel onvoorwaardelgk en gaat het blad nog eens het zondenregisier van Daitschland na het herbailt nog eens dat Dttitschland s politiek vaak don indruk maakte dat het om voordeelen te verkrijgen zelfs het gevaar voor een oorlog deed ontstaan Maar dat het blad thans den toestand beter inziet is een waarborg dat het in de toekomst met meer kalmte en beter iusicht over de Duitsche staatkunde zal spreken De Voss Ztg die herhaaldelijk tegen de Timesbescbouwingen over ünitschland moest opkomen zegt gaarne alles wat van die z de gezegd werd te willen vergeten als de uitvallen tegen het Duitsche volk en de Duitsche staatkunde ophouden en de Times den stroom volgt die thans aan de overzijde van het Kanaal merk is Over hel geheel is die stroominj vriendschappelijk en waardeerend on wordt in de nauwe vriendschap tusschen Engeland on Duitscliland een waarborg voor den wereldvrede gezien De ervaring dat Dnitschland evenmin als de keizer dien vrede wil verstoren moet in Engel ind aangroeien lot een krachtige overtuiging opdat die beide lan den naast en met elkaar kunnen leven en werken zonder door oorlogsgedachten te worden afgeleid van hnu taak Woorden van gewicht Wanneer een buur U iets vertelt dan weet ge dat ge baar vertrouwen kunt Mejuffrouw Griffioen wonende te Laagnieuwkoop gem Haarzuilen meldt ons Voordat ik gebruik maakte van Foster s Rugpijn Nieren Pillen ben ik zes maanden lang het slachtoffer geweest van een afschuwelgke pijn in den rug Onophoudelijk werd ik hierdoor geteisterd ik had veel last van duizelingen en steeds een huiverig koud gevoel Voortdurend beklaagde ik mu over deze pijn en wanneer ik s morgens opstond was ik reeds erg vermoeid het ko tte m j dan moeite op m u boenen te blgven staan De urine was erg beslagen en toen ik hoorde dat Uw pillen zoo afdoende voor deze ziekte waren maakte ik hier dadelgk gebruik van Ik was zeer tevreden over dé uitwerking en reeds na v jf dagen kou ik een groote verlichting bemerken en nadat ik drie doosjes gebruikt bad was ik geheel en al genezen Wanneer ik ooit iemand mocht ontmoeten die aan een dergeluke ziekte lydt zal ik hem steeds aarne met Uw voortreffelijk geneesmiddel in kennis stellen Ik ondergeteekeude verklaar dat het bo venstaande waar Is en machtig U het publek te maken op elke wuze die U goeddunkt WAARSCHUWING De lozers van dit blad worden in hun eigen belang ernstig gewaarschuwd wanneer zö Foster s Rngpijn Nieren Pillen koopeu om slechts dio te verlangen en geen andere Zg lin te Gouda verkrijgbaar b j do Heeren Wolft Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van poslwissel A V 1 7 5 voor éénol F 10 voor zes doozea Verspreide Berichten Frihkruk De Temps verneemt dat de Duitsche regeering eerlang een authentieke verklaring zal geven em vast te stellen dat de mari neattache van Dnitschland in Par js Siegel niets van doen heeft gehad mot den verrader Ullmo Hervè en de directeur van het blad La Guerre Sociale zijn wegens beleediging van het leger voor het hof van gezworenen gedagvaard Ook in Parijs schynen do nutomobielomnibttssen niet te voldoen vermoedelijk wel om dezelfde reden als in Londen dat zj te voel lawaai en te veel stank maken en op glibberige straten dikwijls slippen De gemeenteraad heelt ton minste besloten dat voorloopig geen verdere Yergnnningen zullen gegeven worden voor nntobusson van het tegenwoordig type DuiTSCllLiNO Te Essen is gisteren een gedenkteeken voor Friedricli Krnpp den stichter van de bekende fabrieken onthuld BiJ die gelogenhoid schonk Krupp s weduwe 500 000 mark ter bevordering van de gozondlieidstoeslauden onder het werkvolk en voor 600 000 mark grond aan de stad Essen voor den aanleg van parken en wan deldreven Volgens de Berliner Zeitung amMittag wordt de uitgever van de Lustige Blatter ter zake vaa bet Harden uiiaimer vervolgd wegene verspreiding van onzedelijke geschriften ESOEIASD Het personeel van den North Eastern Spoorweg welke maatschappij de vakvcreenigijig wél heelt herkend heeft besloten het nieuwe stelsel van arbitrage waarbij feitelgk de vakveroenigingen opzijde gezet worden niet te aanvaarden Te Killconieran in Ierland is weder een schot gelost op een pachter die geweigerd had een stuk grasland voor bebouwing door de bevolking af te staan Hg is ernstig gekwetst TvKKiJE De uitvoer van gerët in Turkge is wegens voedselschaarschte v rboden en de invoer van tarwe is voor een groot gedeelte van bet rijk tot 13 Febr 1903 is vrijgesteld Er is een commissie naar Medina gezonden om de electrische verlichting de heilige plaatsen van de Mabomedanen voor te bereiden In Gopozzi is de Griek Const mtin Samlis die al 35 jriren aan bft hoofd stond van de Urieksehe school vermoedelgk door handlangers van de Romeensche propaganda vermoord Amekiki Wegens verheffing van het territorium Oklahama tot staat zal de Amerikaansche vlag voortaan 40 sterren vertffonen Eeu geheel nienw argument voerde het congres van Amerikaansche vakvereenigingen djt te Norfolk bijeenkwam tegen stualkezpiotatie van spoorwegen aan Éen motie voor staatsexplotatie werd nl verworpen onder het argnment dat dan stakingen onmogelijk zouden worden ItClankeii uit Schoonhoven CXXVI We beleven dure tyden en rare tijden Van den duren tgd kan zich het publiek dageIgks proefondervindelgk overtu gen Levenümiddeten duurder bg bakker en winkelier Brandstol CJkes steenkool petroleum alles duurder Kleeding en schoeisel idem Het is dezer dagen gezegd dat in het arbeidersgezin wekelijks f 1 35 meer moet betaald worden tegen eeu jaar geleden Tr nrig maar waar En aangezien wij niet bij machte zgn die ailjginrj van prgs in een daliujf om te zetten moeten wg zoeken naar middelen binnen ons bereik om de kotneude armoede van dezefl winter uit het arbeidersgezin zooveel mogelgk te weren Want hierbg komt nog de werkeloosheid haar bfeilloozen invloed oefenen zoidat wg stellig ieder in zgn kring zullen kunnen rekenen op schreiende nooden De liefdadigheid zal weder voel zeer veel te doen vinden Laten de r ken hart en beurs wgd open zetten Stel Kindervoeding in staat om op onbekrompen wg e de grage magen en het koude kinderlichaampje te vullen en te koesteren Laat het Stadsbestuur daarom zjju gave verdubbelen en het subsidie op f 100 stellen Laat verder de raad het besluit nomen om tegen zeer verminderde prijzen aan de gasfabriek cokes beschikbaar te stellen voor minvermogende en behoeftige gezinnen Tegen misbruik kan gewaakt worden door slechts voor eigen gebruik te leveren Wat zult gjj op die wgze veel koude uit de gezinnen weren en Armenzorg ontlichlen I Laat de zuinigheid in dezen nu eens niet de wijsheid bedreigen I En nu de rare lijden In Gouda wordt van kerkelijke zgde beproefd om den Zondag van de Kennis af te snijdend Alweer een halve maatregel net als in Schoonhoven 1 Met het beginsel valt niet te marchandeeren I Een zaak is goed of verkeerd in ons oog Van hun standpunt moeten de kerkdijken vragen om afeeha Jing van de ganache kermis Daartoe missen zi bigkbaar den moed En nu gaan zjj voor de burgerij den meest schadelijken en hatolijken kant opzoeken Een juiddel waartegen de Roomsche broeders zich met hand en tand verzetten Kijk maar naar het Zuiden waar alle feestelijtkheden en vergaderingen bg voorliefde op Zondag gebeuren Zagen wg dezen zomer bg de Maastrichtsohe feesten op Zondag niet een ganschen stoet van geestelijken den bisschop voorop d oor de straten trekken f Wie is er in trouwe voor den Puriteinschen Zondag V En kleven aan die gedmongen ruste niet de ellendigste gevolgen Laat ieder vrij om z n Zondag door te brengen op zgn wgze En laten wjj daarbij werken hard werken aan de veredeling onzer genoegens en ontspanningen Onderwijs sportreizen tochten leid de jeugd langs die banen tot gezonde opvatting van levensvreugd en de uitspattingen zullen tegelijkertgd afnemen er verdwijnen Met het beginsel valt niet te marchandeeren 1 Dat zien we aan de bijzondere onderwijzers in onze gemeente De heer Bij hoofd eener School met den Bijbel is ermee begonnen Deze heett een betrekking gevraagd en ge kregen bg de RijksNormaallessen te Schoonhoven Zgn lessen moet hjj evengoed als de paganistische onderwijzers beginnen en eindigen zonder gebed of psalm Zjjn lessen moeten strikt neutraal zijn Hjj is dus op ende op openbaar onderwijzer Als er een schaap of een bok over den dam is volgen er meer zegt het spreekwoord En dat is hier ook bewaarheid Niettegenstaande de Christelijke onderwgzers vereeniging het anathema over dusdanige broederen heeft uitgesproken is de heer Fafié hoofd der Bijbolscboul alhier gevolgd Gevolgd niet alleen hjj is verder op het zondige pad afgegleden en solliciteerde verleden jaar naar het baantje van onderwijzer bg de InstructieCompagnie 66k een openbaar neutrale betrekkingen En toen hij ze niet kreeg gingen warempel de broederen op de achterste beenen staan en gingen swalen op den Commandant En thans is gebleken dat bij vacature aan deze inrichting het hoofd van Christelijk Volksonderwijs door dezelfde baceillua ambigusum is aangetast Hg heeft het beginsel overboord gesmeten en gevraaf d en gekregen de betrekking van openbaar ondorwgzer biJ de Initrnctie Compagnie Schoolbesturen waarom waakt giJ niet voor uw zuiver beginsel P Verkoopt gij het niet voor een paar zilvertingon H De bijzondere onderwijzers kunnen dus het openbaar onderwijs dienen Beginnen on eindigen zonder gebed is dus niets zondigs Wat hebt ge dan tegen het openbaar onderwijs Het was voor den heer Sgtsema een kostelijk iets als hji met een salm mocht beginnen en eindigen psalm 78 en 119 zouden al aardig een heel le s uur vullen 1 Maar alle gekheid daargelaten Ligt er dan zoo n groote sprong voor deze heeren tnsschen doze betrekking als bijbaantje en die aan oen openbare lagere school Kunnen zg straks niet evengoed solliciteeren naar de betrekking van onderwijzer aan een RijksNormaalschool als te Renen waar zij zich tegen flinke bezoldiging geheel kuunen wijden aan de opleiding van onderwijzers Principieel verschil bestaat er niet O wat wordt er toch oen humbug tegen dat openbaar onderwgs verkocht in het kamp der bijzondere onderwijzers Rare tijden beleven we ook bij het open baaronderwgzers corps Do heer H C Gelok voorzitter van de afd Schoonhoven Bond van Nederlandsche onderwijzers nota bene de man die verleden jaar zoo to vuur en te zwaard te velde trok te en de hoof den en vooral tegen hel ambulantisme de man die den schrielen gemeenteraad van Schoonhoven den weg wees niet den koninklijken weg om een onderwijzer minder aan te stellen dan de verordening voorschreef teneinde het hoofd een klas te geven diezelfde man gaat me dezer dagen solliciteeren naar het baantje van ambulant hoofd in Vlissingen Gekker kan het toch zeker niet 1 En nog maar getrouw bigft die man voorzitter van de Bondsafdeeling Er wordt gefluisterd dal hij een paedagogisch opstel ranet leveren over De taak en de waarde van een amuulant hoo d Wel bekome het hem JAN BAZUIN BINNENLAND STATËN G EN K U AA L T If Mi li n K H M n K H Vergadering van Dinsdag 19 November Hoofdstuk II Hooge Collogiën van Staat wordt zonder beraadslaging of stemming goedgekenrd Vervolgens komt in behandeling het hoofdstuk Bnitenlandsche Zaken De heer van den Berch van Heemstede kritiseert op verschillende puuten het beleid aan ons departement van Buiteulandsche Zaken O a klaagt hij dat de verzending der Duitsche post naar Engeland ons is ontnomen en dat wg zooveel consuls en viceconsuls aanstellen die de Nederlandsche taal niet machtig zgn De heer van Bylandt bespreekt de Vrertesconferentie De instructies aan de Nederlandsche afgevaardigden hadden spreker s instemming niet Zoo spijt het hem dat onze afgevaardigden niet het initiatief namen tot een zelfstandig voorstel inzake bescherming van den privaat eigendom ter zee en handhaving van do neutraliteit kwesties speciaal voor Nederlaud van zoo groot belang Nederland had evenzeer aanhangig moeten maken bet vraagstuk van de verplichte arbitrage In t algemeen vat hij iijn klacht samen in de betuiging dat Nederland zich ter Conferentie noodeloos in den hoek heeft laten dringen Spr kritiseert voorts dat deze minister de mogelijkheid uitsluit van een garantieverdrag met Japan en wijst er ook afkeurend op dat in het sluiten van arbitrageverdragen andere landen ons de baas zgn Ten slotte bespreekt de heer van Bylandt nog ons diplomaten wezen en betoogt dat men voor gezantgchapapotten ook eeni meet zoeken naar personen buiten het diplomatieke korps De heer van Asch van Wgck eveneens het beleid van den minister kriiiseerende getolgt dat het dezen minister niet gelukt is te voldoen aan meer dan middelmatige eischen Allerminst energiek is bv zijn optreden tegenover de belemmeringen die het Nederlandsche levensverzekeringsbedrjjf in het buitenland ondervindt Ook in zake de Vredescohferentie draagt s ministers optreden dat karakter Welke instructies zijn aan onze gedelegeerden gegeven In een uitvoerig betoog verdedigt spr het groote belang van de Vredesconferentie en heeft daarbij gelegenheid herinnerende aan het Kabinet dat tijdens de Eerste Conté entte zitting had een zeer hartelgk en waardeerend woord van gelukwensching te richten t it den heer Goeman Rorgesius die heden 30 jaren het Kamerlidmaatschap bekleedt applaus Do eerste spreker dringt aan op een deugdelijke niet alleen technische maar ook politieke voorbereiding van de eerstvolgende Vredesconferentie De heer Pierson verdedigt het beleid aan ons departement van Bnitenlandsche Zaken De heer Schaper beveelt den minister aan krachtig bg Dnitschland op te treden inzake dr Panneknek die door de Duitsche regeering aanzegging heeft gekregen zgn lessen in economie te staken op straffe van uitzetting Do heeren Schokking en van Nispen slniten zich aan bg de bestrijders van het beleid bü onze bnitenlandsche politiek De heer van Kol verklaart niet te zgn teleurgesteld over de resullaten der Vredesconferentie daar hji de sociaal demokraten de verwachtingen niet hoog gespannen waren Eu z i hebben de verschillende Nederlandsche gedelegeerden met talent en bekwaamheid getracht te verkrijgen wat te verkrijgen was Toch betreurde hiJ dat Nederland geen initiatiel heeft genomen in de gewichtige alles overheerschende kwestie van beperking der militaire lasten Spr critiseert de flauwe houding on er Regeering inzake den bouw van het Vredespaleis en inzake de gezanten van Korea De heer de Beaufort dankt de sprekers die hulde hebben gubrncht aan het Kabinet waarin spr zitting had dat ten opzichte der Vredesconferentie te strgden had tegen de anti revolutionnairen De kwestie van het Carnegiecomilé gaat eigenlijk do Kamer niet aan maar het heelt ook geen spot verdient De heer Carnegie is er zetr mee ingenomen Spr verdedigt s ministers houding in zake het garantie traktaat met Japan Neutraalverklaring zou hij een ramp voor ons land achten Het systeem om de Kamer over alles de buiteclandsche zaken betreffend vooruit mee lo deelen zg het in comité generaal acht spr verkeerd Het tegenspreken door de Regeering van onjuiste persberichten kan wel eens welkom zgn maar hier moet elk geval op zichzelf beschouwd worden De minister van Bnitenl Zaken sluit zich van harte aan bij de waardeerende woorden tot den heer Borgesius gericht Spr brengt hun die ham steunden dank Bewijzen dat spr angstvallig is zjjn eigenlijk niet aangevoerd Dat de Tweede Conferentie resultaat gehad heett blijkt wol uit de wgze waarop zij hier door sprekers van alle partijen is besproken De Hollandsche gedelegeerden hebben zooveel initiatief getoond als hun positie meebracht Dit is trouwens goen kwestie van beleid maar van politiek inzicht Zoo men achter een voorstel geen kracht kan zetten is t niet wgs het te doen Meedeeling van de instructies acht spr van geen belang Terzake van het garantie verdrag met Japan is de minister het volkomen eens met den heer de Beaufort Bjj de kwestie Korer heeft Nederland geen belang Een algemeen arbitrage verdrag zon spr zeer wenschelijk achten voornamelijk wijl dan de bijzondere overeenkomsten geen kans loopen met een eventueel algemeen verdrag te strgden Het tegenspreken van nadeelige berichten in de bnitenlandsche pers over Nederland is niet doelmatig Verzuimt men eens een bericht tegen te spreken dan zegt iedereen O het is dus zoo Na nog verder debat wordt de vergadering wegens onvoltalligheid gesloten Morgen 10 uur voortzetting PROVINCIALE STATEN ZUID HOLLAND Onder voorzitterschap van den Staatsraad i b d commissaris der Koningin mr Patijn kwamen de Staten van Znic Holland gister in l erfstvergaderiog bijeen De voorzitter herdacht bg de opening der vergadering het verlies dat de Staten sedert de vorige zomerbijeenkomst l den door den dood van den heer O A vaa Oriel een der seniores van de Zuidhellandsshe Staten die in lS7é voor het eerst tot lil gekozen zijn mandaat telkens hernieuwd zag zoodat hiJ 33 jaren achtereen deel uitmaakte van de vergadering wier bijeenkomsten hg trouw en met opgewektheid büwooode De voorzitter hield zich overtuigd dat de herinnering aan de persoon van den heer van Driel onder alles bewaard zou blgven Een commissie werd benoemd tot onderzoek der geloofsbrieven van de nieuwbenoemde leden voor Zoetermeer de heer W B van Liefland wonende te s Gravenhage en vo r Oud Begsrland de heer J Vlielander te Numansdorp beide velke leden na in orde bevinding hunner stukken werden toegelaten en na beëediging zitting namen nadat de voorzitter hun met een woord van gelukwensching had toegesproken Naar de in deze zitting hernieuwde afdeelingen werden verechillende onderwerpen verzonden o a het plan van geldleening en het voorstel van 7 Statenleden betreffende de krankzinnigenverpleging Do benoeming van een hoofdingenieur van den provincialen waterstaat zal nader aan de orde worden gesteld hebbende de voorzitter medegedeeld dat de tweede aanbevolene voor deze betrekking zijne sollicitatie heeft ingetrokken Naar commissiën werden verzonden snamgesteld uit de heeren a Evers Blink Gevers Deynoot Kolkman Pera van Staveren v d Toorn de Wilde en IJzerman lid van Ged Stalen de sub sidieaanvragen voor ambachtsscholen ambachtsteekenscholen handelscursus en andere inrichtingen voor vakonderwijs h Van Namen van Briel Sasso de Kruyif Overwater Vegtel Warnaar en van de Velde lid van Ged Staten de aanvrage van landbouwonderwijs te Middelharnis c Ruysch de Geer Goedhart de Ggselaar den Houter van Vollenhoven van Fisenne Gedeputeerde de adressen van de Inrichting voor ooglijders te Rotterdam van de Tubercnlosevereenigingen te s Gravenhage en te Rotterdam d Van der Gjjp Barendregl Hogenboom Van der Meer Paul Plantenga Visser en Krap Gedep de subsidie aanvragen voor wegenverbelering en wijziging der stoomvaartverordening c Kley Van Dobben de Bruyn Van Hoboken Van Wuteu en Limbnrg Gedep do voorstellen tot vaststelling of wijziging van polderreglementen Gerenvoieerd werden naar Gedep Staten om praeadvies o a het adres van den Alg Wieirgdersbond om aanvulling van het wegen reglement do adressen in zake het gebruik vnn loodhoudende verven bij provinciale werken Verschillende punten werden aan de orde gesteld voor de eerstvolgende vergadering welke bepaald werd op Dinsdag 3 December Hedenmiddag te half twee vergaderen do atdeelingeo der Staten Naar wij vernemen hoeft dr A Kuyper voor de hem aangeboden candidatnur voor Sneek wegens niet meegaan van alle rechtsche partijen bedankt Hbl Gemeng de Berichten Het Utr Dbl meldt het volgende omtrent de vier aangehoudenen Van Vaalen in wiens bierhuis de moord werd gepleegd is 31 jaar oud heett een vrouw en kinderen waaronder nog zeer kleine hg woonde nog maar kort te Zeist misschien pus een jiar Hjj heett vroeger meermalen in voorarrest gezeten o a te Amsterdam waar hij ernstig werd verdacht van brandstichting zgn zondenregisier vermeldt dat tot driemalen toe waarvan twee malen te Hilversum Hij oefende in verband met zijn herberg ook het beroep van bierbottelaar uit ZiJn huis bezat geen vergunning het had slechts verlof het werd door de politie steeds gecontroleerd omdi t men maar al te goed wist dat er clandestien drank werd verkocht Te Zeist kwam hji met de politie nog niet in aanraking Tennis van van Ee is 28 ja oud Zeistenaar van geboorte Vroeger was hij koopman in fruit maar toen het zaakje niet ging deed hij zgn handel aan kant en werd by timmermanaannemer HiJ bouwde te Zeist verschillende huisjes Hy werd eenmaal failliet verklaard en onderging bg die gelegenheid voerarrest omdat hg ernstig werd verdacht van bedriegelgken bankbreuk Na dien zocht hj te Zeist zoowel als te Utrecht herhaaldelgk bonwcrediet te verkrggen wat niemand hem wilde verleenen Ook aan de Utrechtsche rechtbank is hg geen onbekende al word hg nooit veroordeeld Zeer zware verdenking bestond er ook tegen hem wegens brandstichting maar de bewgzec daarvan weren nooit in voldoende mate aan te voeren Van Ee had veel omgang met Kers de melkboer in wiens gezelschap hjj vooral des avonds Iaat veel werd gezien Deze Kors is een zwager van Smits de beruchte bierhniahouder in de Stad Hamburg aan den Zeedgk te Amsterdam in welk perceel de Amsterdamsche politie herhaaldelgk invallen deed in verband met verschillende ernstige misdryven in de hoofdstad Kors werd dan ook verschillende malen op goede gronden verdacht van deelname aan complotten met Amstardanuobe inbreken Zso U btj ook by eau inbraak in de Vereeniging te Zeist betrokken geweest in welke zaak toen de beruchte Amsterdamsche inbreker Stubbe heett gewerkt Men bad Kors dan ook al meermalen in voorarrest het had den laatsten tgd sterk de aandacht getrokken dat Kors zich zeer dikwgls ophield met Van Ee en bg voorkeur heel laat in den avond Vele klanten van Kors waren bevreesd hem de levering van melk op te zeggen omdat menigeen voor den man in hooge mate bang was niet het minst door zgn buitengewoon ongunstig ulleriyk Kors is 30 jaar oud Van Overhorst was weinig ut niet bekend hg was kassierslooper in dienst van de firma Labonchere Oyens en Co en genoot vrg algemeen het vertrouwen van het publiek Men kan echter moeilgk aannemen dat deelname aan zoo n schandelgken moord s mans eerste misdaad zou wezen Gewoonlgk gaan daar andere minder ernstige mjsdrgveu aan vooraf Over het bezoek van keizerin Augusta meldt men uit Apeldoorn Van openbare gebouwen kerktorens en particuliere huizen werd veel gevlagd etalages zgn hier on daar met Duitsche en Hollandsche kleuren versierd en vele prgken met portrelten van het Duitsche keizerlgke paar Het stationsgebouw is eenvoudig versierd Op het eerste perron is voor de wachtkamer een baldakgn met fluweelen drapieren gemaakt geflankeerd door plantengroenteo en chsysanthemums De vestibule is bg den uitgang eveneens smaakvol gedrappeerd met exotische planten Daar is bovendien een fraaie kroon aangebracht met oog op het vertrek vanavond Den geheelen morgen was het druk in Apeldoorn en op het Loo Er zgn vele bezoekers uit de omliggende plaatsen De geheele weg dien de stoet zal volgen is door bereden marechaussee afgezet Voorts doen dienst gemeente politie en wegwerkers Onder de recherche bewakingsdienst zgn ooit Duitsche rechercheurs In het stationsgebouw waren aanwezig burgemeester en spoürwegautorileiten o n inspecteur de Jorissen ï e 1 uur ariiveerde H M de Koningin onder Inid gejuich aan het station Gereden was Loo Loolaan üranjepark Stationsstraat Door duizenden werd H M hartelgk begroet ook op bet Loo waar een dichte menigte om het paleis wachtte Aan het station ontving de burgemeester H M civiel met ambtsketen omhangen Het a la daumont met zes paarden bespannen rijtnig met voorrgder reed zonder militair escorte De keizerlgke trein stoomde 1 15 het station binnen Het salonrgloig reed voor de wachtkamer Ie klasse waar de Koningin met de grootmeesleres onder baldakgn wachtte Een hartelgke begroeting had plaats De Keizerin kuste H M In de waphlkamer werden de leden van het gevolg voorgesteld benevens de burgemeester Daarna begaven de Vorstinnen zich door de Vestibule naar het gereedstaand open rgtuig Onder luid gejuich der dichte menigte werd plaats genomen In maligen draf ging het rgtuig over Stationsplein Stationsstraat Oranjepark en Loolaan naar het Loo Langs de weg klonken geestdriftige hoera s De Keizerin beantwoerdde dit m et vriendelgke buigingen De Keizerin had naast de Koningin plaats genomen de Prins in generaalsuniform zat tegenover de Keizerin Men meldt nit Hoek van Holland Gisterenavond viel één der stokers van de hier liggende stoomboot Batavier in een 6 meter diep laadruim Met gel roken knie werd de ongelukkige naar het ziekenhuis te Rotterdam vervoerd In de beetwortelsuikertabriek der firma De Ram St Co te Rosendaal is de werkman Ant 8 tusschen een machine bekneld geraakt en dermate gewond dat de dood spoedig intrad De overledene laat een weduwe met 6 jeugdige kindereu na Stadsnieuws GOUDA 20 November 1907 VERGADERINÖVAHDEsGEMEENTERAAD op Vrydag 22 Nov 1907 das namiddags half twee uur Aan de orde 1 Oe benoeming van a een lid der Commissie voor Strafverordeningen b een onderwyzer aan de Ie Burgerschool voor jongens c eene onderwgzerea aan de Ie Burgerschool voor meisjes Het voorstel tot afbraak Van het bouwvallige perceel Wgk M No 32 Het voorstel tot het verleenen van gedeeltelgke ontheffing of teruggaaf opaanslagen in de plaatselgke directe belasting naar bet inkomen dienst 1907 i Het Tooritel tot onlnbaarverklaring van i aanslagen in het Schoolgeld op de Burgerscholen dienst 1906 7 Het voorstel tot onbewoonbaarverklaring der woning wgk K No 48 Het voorstel tot verhuur van de bovenverdieping van de Waag aan den heerO d Aumerie Ret voorstel tot afkoop der aan de ervenG Bouwman verschuldigde Igirente Hel voorstel tol het aangaan eener geldleening met de Spaar en Hulpbank De ontwerp verordening lot wgziging der Algemeeno Polilie Verordeninu huizen van koop met recht van wederinkoop 10 Het voorstel om aan den Heer A Krioger definitief concessie te verleenen voor den aanleg en de exploitatie vau een paardenlramweg van het spoorwegstation naar hel Nieuwe Veerstal Gisteravond waren in een goed bezochte vergadering vereenigd de belanghebbeodeu bg de Kermis in het café Harmonie waar besloten werd tot oprichting eener vereeniging Het voorloopig comité zal zich bezig houden met een concept reglement te ontwerpen tevens zal zg bg de belanghebbenden de omslag voor de gemaakte onkosten doen innen en degenen die zich willen aansluiten als lid kannen zich opgeven bg den penningmeester den hoer J Woudenberg Gistermiddag had het dienstmeisje der familie F v 1 te Schoonb ivcn lerwgl zy eenige werkzaamheden aan den kant der haven verrichtte hel ongeluk in hel water te vallen on vrg spoedig nnar hel midden der h aven te drgven Gelukkig passeerden eenige wandelaars die hel meisje hoewel reed jn eenigsiiins bewnsteloozcu toestand van oen wissen dood redden Door dr J A P De Bruin waren spoedig de levensgeesten opgewekt OuDKWATBR 18 Nov Een boerendienstbode van Maslwgk onder Montfoort had hier bji den rannulaclurier KI g uederen op een val chen naam gekocht welke oplichtery zg naar men veraeemt al op meerdere plaatsen had gedaan Zaterdag j I werd de verdachte gov inkelgk naar Rotterdam vervoerd en ter be sehikking van den officier van justitie gesteld Waddingsveen 18 Nov Woensdagavond j l vergaderde de gsclub alhier onder voorzitterschap van den heer F A van der Torren Na mededeeling van ingekomen stukken bracht de secretaris een uitgebreid verslag uit van het afjeloopen jaar voornamelijk van de werkzaamheden gedurende don atgeloopen winter Uit een en ander blePk dat de club door het toetreden van nieuwe leden het aankoopen van een beslunrstent en het aanschaffen vnn nieuw materiaal hetgeen door hot verbranden van bgna den geheelen inventaris noodig was zich in een bloeienden toestand bevindt De rekening en verantwoording over het atgeloopen jaar sloot met een batig saldo van f 98 57 Nog was aan de orde het benoemen van twee bestnursleden De heer Johs Alblas die periodiek moest aftreden werd herkozen terwijl in de plaats van den heer M Verzgden Czn naar Men vertrokken gekozen werd de heer O de Lange Beiden lieten zich de benoeming welgevallen Lekkebkerk Op het stoomjacht Spido dat Vrgdagavond een jachtgezelschap kwam halen dat ónder deze gemeente bad wezen jagen had een vry ernstig ongelnk plaats Er scheen een gebrek aan de lichlgeieiding te bestaan Bg een door den kapitein on den machinist ingesteld onderzoek greep een ontploffing plaats waarby beiden maar vooral de machinist ernstig aan bet gelaat gekwetst werden Onmiddeliyk moest hg zich onder geneeskundige behandeling stellen Later op den avond werd hel jacht door de inmiddels ontboden sleepboot Anna Aleida naar de plaats zyner bestemming gebracht BEÏÏRS VAK EOTTERDAM L K H K Staatskenlnoen PoKTüaiL Oblig 3e Serie tr 050 3 59 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RusLiND Iwang Dombr Obli gatien 4 96 Azm Japan Obligatien 1899 4 77 44 Columbia Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recepie L 100 IV 241 Hypotheek Banken Aandb idem idem 4 9 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOOV Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtscl e Hyph 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandk Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4Vi 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataatsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbri tbank 44 99 Pandb Hollandsche Hypb 99 Scheepvaart Maatschappijen Pand Holland Guit Slv Mg 35 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningen TALIE Oblig Zuid Italiaansche Spw IMg A 367 Premieleeninijen hBLQiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 l if D Vfrsen Mg tot Eipl Laan van Meerdervoort 1902 89 Ontvangen de NOUVEAUTÉS in Wintennantels COSTUMES TAILLEURS JAPONSTOF FEN BLOUSEN PELTERIJEN enz tegen de meest concurreerende pryzen M y jaj MMr vjyjt v a Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Qoederen gehouden door de Candidaatnotaris F van der Straaten als plaatsvervanger van den Notaris H Oroenendaal Winkel en Woonhuis aan den Kleiweg E No 43 en 43 k H H v d Wolf voor t 5900 AÜVEllTK TIEN Tot onze groote droefheid overleed heden in den onderdom van 73 jaren onze hartelgk geliefde Echtgenoot Vader Behuwd en Grootvader Dr WILLEM JULIUS Oud t irecteur der R H B S te Gouda Officier in de Orde van Oranje Nassau I M M JÜLIU8 DllMONT W H JULIUS B M F JULIUSEiNTHOVBN Baarn Haarlem M E JULIUS f C H JULIUS C E JULIUS D VOOKL Rotterdan f C D JULTUS E JULIU8 I PiCKKERS I M W JULIUS en Kleinkinderen Utrecht 19 November 1907 Wgde Begynestraat N 27 Rowvbezoeken kunnen niet worden fewacht In den avond van 19 dezer overleed te Utrecht in den ouderdom van 73 jaar rayn Zeerwaarden Broeder Dr WILLEM JULIUS rustend Directeur en leeraar der Ryks Hoogere Bnrgerschool alhier Gouda 20 November 1907 C D JULIUS Soci9teit Ons Q snoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Gekoeokn brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 2e Abonnementsvoorstolling op DONDERDAG den 21 NOVEMBER 1907 le aOClMTtSlT van den avond ZES VUÜ af genloUiH al xtjn Gouda 20 November 1907 Namens het Bestuur J VAN KRANENBURG Secretaris