Goudsche Courant, maandag 16 december 1907

IVo 10514 Maandag 10 Deceosber 1007 40ste Jaargang litetoomen en Verven mimm mium DlienwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Telefoon l ö STOOHEmSIJ EN SLECTBO CEEMHE WASSGHEEIJ Park Fluweelen Singel K 643 Gouda TtMt u Xo 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzcmderftig van Zon en Feestdagen De pry8 per drie maanden is 1 25 franco per liogt 1 70 Afzonderlijke Nomraer V IJ F C E N T E N TelelM St A D V E U T E N T I E N w mien gepUatst van 1 ó regels a ad Centen iedere regel meer 10 Cent n Oroote lett in worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advert ntiën tol 1 uur iIcs midd C F BUSCH GOLDA Markt 00 Oprniminff WnTEBHANTEIS Costumes en Regenmantels tot ZËËR LAGE prijzen A P MARTENS Co GOUDA Kleiweg E 93 en 94 m imimm m m m m GrooU OFRDHING VAN ALI E Dames en Ki tegen veel verminderde prijzen Mantel Costumes Cosluum Rokken en Dames Blousen worden teg ii Exira li e prijzen UITVERKOCHT MEN ZIE DE ETALAGES SAIVGlIli OSË Vinum Sanguinosum in Vacuo Sang uiiutse is en blgft het beste middel bij bloeddvinoede zenuwzwakte en algeheele verslapping M H Hot roote dankbaarhaid meld ik U dat het gebruik Ower 8uuguhu e mU heerli k geholpen heeft Ik vae ran Maart at al nakkolende doduktar zeidH dal bjj nng nooit talk eon senawpatient gehad had ik borfde over nign ganKcbo lichaam Thans na het li ebroik van vP flacons Sanguinuse ben Ik heerlgk i holppn Ik eel goed m jn slaap is rustig ik ben s morgens goed verkwikt Ik voel mjj tooals ik in langen tgd niet geweest ben Wateringschestraat 85 M 8 STAPPERS Dn echte ijani oinose looals Hejalfronw Stappers 7 e gebruikte wordt In groots groene flacons verkocht en kost por flacon I 1 50 6 fl f 8 12 fl I 15 Maar zorg er voor dat ge de ecbte krtjgt uit de abrlek van VAN DAM St Co Den Haag Hoest gjjf Sebratk VUOBNHONm Tot heden nog niet overtrolleu middel tegen den boest I Te OouJa bi WOLFF Co Weathaven MARKT A S8 GOliDA We d A PI1 0 Wegens vergevorderd seizoen Groote Opmimiog VAN alle nog voorhanden zijnde Goederen al § ïïeeren en Jongeheeren Demi Saisons W JASSEN W Colberts W Jasjes PANTALOIS CAPES Tricot Chev Broekjes Chambre Cloacks ene ene Bntnjding van BlOWlarmoede Blaekiaoht Kalsrla Rimwnkooru Algemeeae Zwakte voortdurende BoofdpUn en Oebrek ua eetloit De Echte SIHASRÜPPELS van Dr DE VRIJ dragen bollen op de roode doos den naam Ntmntmg onder neveustaand fabrieksmerk Ken lelte dmarop Zij lijn overal verkrijgbaar a f 0 75 Ook rechtiKeeki en franco van de fabriek tegen intending van poitwtsael i I 0 75 Obemtiobe FKbrtek van Dr a NANNINO den Sug Vn c OT nl Dr XtHXimi UWITSrAlL i i i m ftt IMtfitMk ftt IttwteMkf 7 SMta Dnk Tu A BKINK1IAK Z TWEEDE BLAD Stadsnieuws GOUDA 14 December 1907 Door den minister van koloni o is o a de heer P Qlavimaus alhier gesteld ter beschikking van den Uouverneur Ueneraal van Nederlaodsch Indie om te worden benoemd tot onderwgier der 3da klasse bg bet openbaar Karopeesch hger onderwgs daar t lande Stct PLAATSELIJKE AKBEIDSBEl RS Aangeboden 1 Winkelbediende 1 kantoorlooper 2 kautoori chrgvertjes 1 voor administratie 1 timmerman 1 metselaar 2 opperlieden i pakhaiaknechts 5 voor lichte werkeaambeden 1 werkster t 1 werkster i en 2 werksters 1 dag io de week Gevraagd 1 Dienstbode 1 dagmeisje 1 kindermeisje 1 haltwas schoenmaker Geplaatst 1 Kindermeisje Bg Kon beslait ijjo o a benoemd lot ontvanger der directe belastingen en accjjn en alhier A F Derki ontvanger derxellda middelen te üsa tol ontvanger der dir bel en ace te Monttoort N W A Vonk ontTanger derieltde middelen te Roden Ter gelegenheid van lijü lO jarig bestaan al bet lanlarekorpa Concordia te Waddingaveen in bet volgend jaar een concours uitscbryven ZEVExiiDitEX 12 Dec Tot beetnursleden dar zangvereenigiog Apollo tijn herkozen de heeren 1 A Verboet voorzitter J v Erk secretaris A Sol penningmeester W fan den Haak Ie commissarissen gekozen d beer J van deo Haak 2e commissaris BoDEORivEM In aaoilniting met bet voor eenigen tijd medegedeelde betrellende de beweging tot atschalflng nachtarbeid bakkers kunnen wg het volgende mededeelea Woensdagavond vergaderde de commissie tot Bitbrengen van rapport Daarnit bleek dal terug ontvangen waren 630 biljetten waarvan 60O met gunstig antwoord das bjjna 96 procent Een onverwacht en schitterend luccea voorwaar De broodbakkers kwamen Donderdagavond bgeen Zjl besloten met 10 tegen 1 stemmen Maandag 16 December de nieuwe regeling in te voeren B l niet v66r 5 uur s morgens te beginnen Ditgeionderd Zaterdags en niet v6or 10 uur i morgens verach brood verkrggbaar te stellen noch aan de huizen te bezorgen sZatardagi te 9 Dnr Deze bepalingen i JB notarieel opgeméakt en door allen onderteekend By overtreding wordt eene boete toegepast Bodegraven zal dus voor zoover OOI bekend de eerste gemeente zgo waar dank aller medewerking den nachtarbeid in het bakkersbedrijt is aigeachatt Van Bodegraven begint de victorie Moge het voorbeeld spoedig veel navolging vinden Wie iiadere inlichUngen wenschl kan het adres daarvoor aan oni bureau bekomen Het bezoek van den Duitschen Keizer aan de hoofdstad Dat da Hohemollarn Donderdag veel later t UBuiden aankwam dan verwacht werd wai ooruak dat een groote menigte die iich op ds kut aldaar had verzameld daar Mest rondwandel stMds in atwaehting van hetgew komen ion Een DuiekkorM aan boord ran de jFriMland H H pantserdakiehip hidd i wachtende menic en aangenaam bezig o dat wu wsl noedif het itartr f nd a to Ik kwam schrglt de verslaggever van de Deutsche Courant op het denkbeeld te wachten aan boord van de Friesland om het binnenkomen van do Hohenzolleru bjj te wonen Met z n tweeen logen we er op uil ten einde te iiiii rmeereo ot snlks zou geschieden en de kapitein ter lee Kablaa liet ons spoedig weten dat het verzoek was ingewilligd Spoedig waren we aan boord Otfleieren en matrozen stondun allen aan het dek de commandant op de brug Precies vijl unr passeorde ons de Hohenzollern eene mooie groote Irotsche boot Er werd aan boord vnn onzen oorlogsbodem gefloten en toen gingen de Jantjes joelen hoera hoera hoera En nog eens eu ten derdemale Toen zette de mnziek het Heil diria Siegenkranz in De matrozen waren een en al bewondering voor de Hohcnzollern Wat n kast die hoogzolder hs je die op zee teuge komp laat je n m ook links liggen en dergelijke oltdrukkingeo dienden tot nitdrakkiiig van hun bewondering Statig dreef het Duitache oorlogstebip voorby en in het donkere water weerspiegelden de honderden lichton in de patrgspoforten En ofschoon er een ware stortbui neerviel weerklonk van den wal een luid hoera Vijt minnten na V jl nur was de Hohenzollern In de siniskamer Aan boord gingen de koerier van den Keizer de consulaire agent en de bavenmoester Door een sloep van de Friesland werden we weer naar wal geroeid De llohen2ollern stoomde intosschen op binuengaats Onmiddellijk werden twee telegraafiónon en een telefooniyn aangebracht waardoor de Keizer in directe verbinding stond met Amsterdam en Berlijn Later op den avond ging commandant Fabius aan boord van de Hohenzollern waar ook de Duitache gezant uit Den Haag arriveerde Van geen van de oorlogsschepen mocht de bemanning aan wal komen De FrieilanJ blijft hier eerst liggen en stoomt dan naar Nionwediep Sisterenmorgen om 5 nur wierpen te IJmaiden de zoeklichten zilveren bundels op het Koninklijk jacht waar de mannetjes tot het uur van vertrek grerig wreven en poetsten Aanvankelijk beloofde het weer alle goeds er woei een stevige bries uit het Westen maar gaandeweg betrok de lucht iteeds meer en begon het te regenen Om acht uur werd aan boord van de Hohenzollern de keizerlijke Standaard geheschen Dadelgk daarop knalden er 51 saluutschoten van het forten de Friesland die tegen de strakke lucht lichtflikkeringen taweeg brachten gevolgd door een gerommel als van den donder Twintig minuten later trok een sleepbootje de Hohenzollern die den commandant Fabias aan boord had in beweging voorafgegaan door de Waterslaatsbuot en gevolgd door een depéehe boot en den kruiser Konigberg Van het fort en de Friesland knalden wederom 36 salnutschoten De Duitache schepen heachen toen ook de Hollandache vlag in top Van den wal hoorde men hier en daar het juichen der menseben Zeventig rykaveldwachlera waren belast met de bewaking Te Velseroord stond een dicht opeengepakte menigte De geheele dorpsjeogd waa mede aanwezig Van het nabij gelegen rjjkiwateritaBtveer wapperden de Nederl en Dnitache vlaggen Aan de Hembrng stonden de oil en manacbappen in militaire houding pauagiarboolen voegden zich bier achter ds flottille Bü Amsterdam spoot een stoombrandspuit zijn witte stralen hoog de lucht in terwijl risr kanonnen op den wal saluutschoten over het water deden weerklinken met iwaar donderend gelold Aan boord der NoordBrabant speelde de muriek het Duitache Tolkslisd op de Piet Hein weerklonk de csremancb terwjjl de jantjes parsdssrdsn Ma MMt Z U 4 Kslur nutlf la nUitalr houding op de brug in de Duitscbe admiraalsaniform dragende het groote lint der OranjS Naaiaaorde Het publiek juicht de Keizer salueert In een vierde eere paviljoen aan de Handelnhaven had vervolgens de ontmoeting der Souvereinen plaats dia zeer harteiyk war H U de Kooingiu droeg een zeegroen toilet waarover een lichte mantel Z K H de Pilns was iii de unilorin van generaal la suite bij de Pruisische Jagers De iulocht was een bigde Het Damrak was één rrengdetribune Jammer dat het stortregende Uit de dichte menigte schalden luide hoera s op vrooiyk wuifde men met zakdoeken Het gerucht was gegaan dat de werkkozen zich op het Damrak hadden gesteld om een flait demonatratie te houden doch er waren slechts enkelen tegenwoordig die door de politie werden verwijderd Hofteluk hiep Z H do Keizer Koningin Wilhi lmina bg bet nitstggen lil een stortreKOn werd de eerewacht gi fnapectoerd met fermen stap schreden II M en Z M langu he front In het paleis was H M de Koningin Moeder aanwezig H M was gistermorgen om 10 uur in de hoofdstad aangekomen Onmiddellgk na bet binnentreden in het paleis verschenen Z M de Keizer en H M de Koningin op het balkon daverend toegejuicht door een dichte aienigte terwijl de muziek het Heil dir lm Siegenkranz speelde De Koningin zag er gezond en bekoorlijk uit da Keizer maakte den indruk van moe te zgn miuchien ten deele door de tegenstelling Do cercle ten Paleize had daarna plaats en verschillende deputaties zijn in gehoor ontvangen Te kwart voor 9 reden de vorstelijke personen uit voor een bezoek aan het museum Sii op de Heerengracht waar niemand werd toegelaten Na bezichtiging der collectie schiiderijen aldaar volgde een bezoek aan het K k mniéum In de rük mei palmen en chrysanten versierde vestibule van den westelijken ingang werden H H M M ontvangen door den directeur jhr B W F van Kiemadjjk den directeur van het Prentenoabinel en de vertegenwoordigers van de commissie van Toezicht de heeren mr J A Sillem G 0 V SchoUer en mr G H den Tez In de groote hal stonden opgeateld een 150tal lesrlingen der Kaiser Wilhelm schnle die onder leiding van den rector von Diepenbroek de Keizeriyke en Koninkigke bezoekers als welkomstlied toezongen het Gebet fttr den Kontg Twee tienjarige meisjes traden daarop naar voren en boden ieder met een alleraardigste toespraak da Koningin en den Keizer blosoen aan Daarna volgd aen bezoek aan eenige zalen waar de werken onzer grootste meesters werden bezichtigd Den Keizer werd verzocht Z n naam te plaatien in het Gooden Boek waar reeds eenmaal hel Wilhelm met eerbiedwaardige lettert neergeschreven staal Bij hel terugkeeren in de groote bal klonk den vorstelgken bezoekers het kindergezang Wilhelmua van Nassauea tegemoet Na het Rijksmuseum was een bezoek aan het Bargerweesbnis aan ds beurt Op hel pleintje aan de St Locienstesg was een lange baldnkjjn als een oierdekle gang aangebracht ter weerszijden der pilaren stonden de weesjongans De hooge bezoekers werden ontvangen door den voorzitter en den tecretarit van hst burgerlijk armbeatunr den wethouder dr N It Jotephns Jilta en dr O ter Menien en vsrvolgsna naar de Ri gentenkamer geleid waar de leden van het bestuur aan H H M M werdsn voorgesteld Vervolgens srdsn de vsrschillsnds lalsn van hst gebonw bezocht en met bslangslelling namen de vorilel jke psrtonen allsa In oogsntchoiw In ds ksarif Tinlsr4 nsiaJsMstiaal ua gen de jongens en msitjas hst Heil dir l Slegerkranz en Bede voor het Vaderland van Valerius Voor het vertrek van H H H M longei ds kindereu Hon nog een alscheidslied tos Op den terugrit naar het palels was hst wser met luid gsjuich waarmee de vorstelijke personen werden begroet overal waar Zg langs reden Na vier nur is de Keizer met klein gevolg in de Nieuwe Kerk een krant gaan leggen op het graf van admiranl ds Kuyter Gisteravond om haltaobi waa ar san galadinar ten Palelte Te kwart over tien verliet Z H de Ksiisr de hoofdstad H H de Koningin Moeder it gisterenmiddag Ie kwart over v jl weer naar de Rsiidenlie teruggekeerd VI R6 DKRIN6V4NDIi K6l NKEïïEaAAD VRIJDAG 13 DECEMBER 1907 Vervolg Aan de orde Ds Ontwerp Verordening tot tfliflnf der Algsmsens Politieverordening De heer van Iterson In dit voorstel lee i ik dat het Van Bergen IJtendoornpark niet tal mogen worden bereden met door dieren gelrokken voertuigen ik zoo niet gaarne zien dal rtjtulgsn dis psrtonen vervoeren daar niet door zonden mogen zon het niet beter z n hier te lezen vracht wagent De Voorzitter In art 55 Ie lid der algemeene politie verordening wordt gesproken van rij en voertuigen en nu hebben wD daarin alleen maar gesproken van voertuigen dan i jn de rijtuigen daar niet ouder bsgrspsn De heer van Iterton Dut karren waaronder honden gaan mogen daar dan niet komen De Voorzitter Dat it jiiti zoo De heer van Eijk Wanneer daar geleten werd met vraehtwageoi geloot ik dat het bezwaar opgeheven it Stel er la een bakker met een hond onder die bakkerikar in de Crabethstraat dan moet hij eerst de Kattensingel en ds Wintnrdijk in om de menscben aan de van Bererninghlaan te bedienen dan is zoo iemand een uur kw jl daarom zou ik ailssi maar willsn tprsksn van vraohiwagent De beer van Ileraon Uit het ooi angi gevraagde vac den heer Vergeer heb ik gemerkt dat hi het park zich dacht voor pertonen die daar eent ruitig wilden wandelen en nu gaat hel niet aan enkels psrtonen lelt toe Ie staan ei weder anderen dal te verbieden wanneer wjj een verordening maken moet hij voor het algemeen zUn De Voorzitter Deze zelfde kwestie heeft in de comipistie ssn uitvoerige betprekiog nitgslokt wanneer wD bepalen dat het plantsoen niet mag bereden worden door vracblwageot dan zijn daar ds psIroleumwageDt niet onder begrej en alleen zoo het Ie ondervangen z jn door te lezen door paarden getrokken voertnigen De heer van Kük Ik ben nu eenmaal bang voor de politie en wanneer U meent dat een petroleumwagen geen vrachtwagen il dan isg ik hsl Is wsl degelijk ssn vrachtwagen ayn vracht is de pstrolsum maar wg moeten toch ook bedenken dat wü in bet Park nog grond hebben leggen en wanneer die verkocht word4 voor huizen ts bouwen dan bsmosiigkl dien de ineotchen Het bette Is dat wt leisn vrachtwagen ot pelroleanwagsns Ds heer Dstting Ik zon nog vsrdsr willsn gaan dan de beer van E k de weg it daar al een heel eind bebouwd en wanneer de mentchen daar gaan wonen ot verhuissn dan mogen zij geen eens hun meubelt daar door meubelwagant laten brengen dal gaat toch niet Dezs bnlienrtj it voor bet Park een mooi aanzicht zon daar nieti op te vloden zijn dal wjj dal voorkwamen D k r van It r on Ufnhstr Dstting