Goudsche Courant, dinsdag 7 januari 1908

o 10530 Dinsdag 7 Januari 1908 40ste Jaargang UITSTOOMEN É VERVEN m lenwS en Adrertenttehlad toor Gouda en Omstreken J H Let wel B Een ware nilkomst voor beter licht en weinig gasverbiaik is de aanschaffing van bet haiiseiid Echte Graitzin licht M MET SUCCES GEPLAATST UEEING KOUSJES VERBRUIK PLAATSING ONDER GARANTIE Wacht u voor imitatie Beleefd tnnbevelend M M VAN LOOIT Aanlcgger viin Gas Water en Electriscbe geleiding Dubbelebuurf B 13 Telefoon No 117 lelelnon o 8 A f V E R T E N T I E N worden gepUatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gioote letteis wiiiileii berekend naar plaatjiruimie Inzending van Advertentiën ot 1 iiiir ilev iiiidil Teletei n Ho 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Z n en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jiost 1 70 Afzonderlijke Nommert VIJF CENTEN Stoom VerYerij en Electro clieinisclie ¥ assclierij Park Fluweelen Singel R 643 GOUDA Telefoon No 196 Zooeven ontvangen De Kleurenboeken met de NEEUWSTE KLEUREN welke op verlangen aan huis tor inzage w orden gezonden Geabonneerden wOrdt herinnerd dat de betaaldagen der abonnementsg elden zijn van 1 tot en met 8 JANl ARl De Directiur Ü C M VAN DER L AAU i t HeerenmodeMagazijnen VAN MARÜT ziytii van af heden des avonds na 9 u r en des Zondags 6ES10TEN biOUDA 1 Januari 1908 Teleptioonnet Gouda Aanjresloten ondifr tel no 27 U EIJSSEN Kaashandelaar Kattensingel 132 r Hel be le onichadelykfle til MÊS makkdyluM poeMnüiUel vow Hnno fya UdeApprttinuTUC II MHIlrfcCa rlmfjf MlU B tt Slr l4 M l teo M I X num en fibriekemtik Vartmkur by Htirw Wtakettm hl iiliMiwarii llludrMi VIN DEN KEDKRL4KD lBllNPItOTE8T4PE BOXD Afdeeling GOCDA INSGÜJVING T n NIEUWE LEERLINGEN op Maaodag 6 Januari 1908 s middags van 19 tot 9 uren in de REM0NSTBANT8CHE KEKK ingang Kosterswoning Rum N B De leerlingen moeten op 1 Januari 1908 den leeftijd van 7 jaren liebben bereikt Namens liet Bestuar D H VAN AS8ENDELFT VosriiUer Zaal Kunstmin SocieKU ONS GENOEG RN Gond Woensdag 8 Januari 1908 UETRBSIDKNTIETOO EELGIiZELbGHAP Directie HENRI BRO UDGEEST OPVOEBINö VAN DE DIEF LE VOLEUK TooneeUpel in 3 bedrijven van BERNSTEIN RlCaABD VOYaiN Henri BrondgeestMARIZB tijn vrouw Alice Plato Entre 1 Leden der Sociëteit Ons Oenoegen OTS Pliiat beêprekeit bU lu ing op 7 Januari 190S anvonilii 8 ttur AANVANG 8 üüfi Op do roode doos naarin X IIVmilVWê echte UtnaAroppeU van Dr DE VRIJ verkocht worden staat niets anders dan Men lette daarop 1000 gulden telooniiig die hier tegp n concareert voor 2a gulden TE KOOP bet allernieawste model llaiidiiaalinacliliie mei vliflgwiel HpliuUr Dit aw 10 jaar garantie W VEHMETTLEN Ifooyulraat 78 Itotterdam Telephoon no 5263 Inrichting voor reparatie tegen lagen ri Onde mocbines worden voor den hoogsten prys ingeraild Filialen DORDRECHT Voorstraat 267 en SCHIEDAM Hoogstraat 54 EENISSEF0T7ANTESE ten irnrli fer ji UI i i I HK Cri te letten UIT Ï T MiOltUll VA H lUVENSWAAY ZONE OORINCHËM Dest THE££N worden algele r rd in Tariegtlde pakJM ran I H M N kalf en n Ned om mat T Bi ldiiig Tan Nommar Prga rooriitn ran uareustaan U rk Tolgtai d W i gedepo □ wrd Zieh Ui da uitroo id ran t Mfd ord ri aanb T ende J G BUL rourQe ii J BRERBAART Lz j ANKER V PAIN EXI ELLEIl i TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUOHSDtN RtliM 35 JAAR MOR JICIITEN RHEUMATIEKt DIK I MET SUCCES tSRUIKT i ARKFtIJGBAAR IN FLESSCHtN VAN 50 dl 7SClt 1 CN 1 25 NI H H MOTHEKDW EN DMomiN K Ad RlCHTERt C Rotteuam Te Gouda bö C LüdER Apotheke Uarkt en bö WOLFF Co Westhaven 198 Sana Drtk TM A BRINKMAN Z Remonstrantsche Gemeente INSCËMIN8 van NIEUWE LEBRLIN6KN voor liel GODSDIENSTONDERWIJS op Maandag O Januari I9U8 s middags van iZ tut 2 ureo in bel KERKGEBOUW ingang KoMerswoning Haam H VAN AS8ENDELFT Predikant SAMOSWIJN I 04 cent I er Jieêck Aanbevelend Firma Hsruia ii Zoon EoUte Oude JeoeTor l ightcap P HOI PK Verkrygbaar by PBKTKRS H Lil cp itctil M hirUrtmil Onnavolgbaar ign thans door nienw gevonden toepassingen onze In olieverf geêcMMertli rof treilen felutureBogaert Zjl geven kracht en diepte die namakers niet knnnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eekte te ontvangen GeïU Prjjseonrant met een aantal ongevraagde getnigscbriften gratu op aanvraag Boxtel a HOOdl tiSa Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen te bezichtigen Ejjn VmeBiging ARNËi ZORQ Afdeiling UHOHHGNHUIS ROBENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deie inrichting stelt zich ten doel om onde gebruikte en overtollige hnishoudelijke ïoerwerpen ufelke ook loo veel noodig te reparecren en hoofdzakelijk aan mingagoaden voor goedkoope prjjzen te verknopen De daarop behaalde Winst komt geheel ten gaede aan de neutrale Vereeniging Ar mennorg iLOMMLSl ONSCHA u RNHOUANf Uulleiiianüscli uverziclii Er is reeds gemeld dal men ongernst begon te worden over bel lol der Canadian Pacific Railway slooniboot Mount Royal op 7 December nit Antwerpen vertrokken met eeu voile lading van 3600 ton koopwaren te Antwerpen verzekerd 80 koppen bemunning en 380 tusBchendekpassagieis Zji werd den lOn December hel laatst gejiraaid in den storm lei hoogte van L zard en beeft sindsdien niets meer van zicb laten booten Als alles goed gegaan was had zg 21 December moeten aankomen te Sint Julip b New Brunswick en is dus reeds geruiraeu igd in vertraging Te Antwerpen wordt verzekerd dat bet beel goed mogelgk is dat hel schip een ongeval beeft gekregen afto de macoine of aan de Schroefas en dat alle hoop mei verloren IS bet schip eerstdaags op sleeptouw van een ander te zien adukomen in een of andere Amerikaansche haven Reuter seint nil Pargs dd i Jan De ministerraad kwam heden bgeen onder vouizitlerscbap van president Falliëres Den ircsidenl weid een besluit Ier leekeuing voorgelegd waarby benoemd woiden tot jawiister van ja lilio en eoredierist de beer Briand tol minister van onderwijs on scboonó kantten de lieer Duumerque tut minislei vuil handel de beer Jean Ciuppi afgevaardigde van Haute Garonne De kolonie Me ambique beeft een wetgevende vergadering gekregen en met nieuwjaar is zij te Louren o Marques geopend I e Dulnurschap van koloniën met zelfbestuur zal Portugal wel er toe gedreven hebben deze z jn Afrikaanscbe kolonie eenige zelfstandigheid te verleenen Er zgn er in EngcUch Zaid Afrika die van een vereenigd Zuid Afrika droomen waarin ook Duitsch Zuidwest en Porlugeescb Zuidoost Afrika dit althans ten Z van de Zambesie opgenomen zijn Die zullen dan in de opening van de wetgevende vergadering te LourenïO Marques een stap naar die toekomst zien Men weet dat de mogendheden niet zgn ingegaan op bet voorstel van den Sultan van Turkije om de met bet hervormingswerk in Macedonië belaste ambtenaren na afloop van bun huldigen diensttermljn in Tnrkschen dienst te laten overgaan Een weigering die alleszins begrijpelijk was daar over FtjjlLlLETOX I OP OEN ABTSBERG VertelliDg uit bet EiDilgdal Uit het Dnitscb van A 8TEIND0RF 3 Jaarlijks bezocht hij diens laatste rustplaats om op zijn graf te bidden Dat was ook de eenige keer dat hg van den Abtsberg naar beneden liep Eens toen hg neer van zoo n gang terug kwam liep de boer van de pacbïlroeve de 5 laatste jaren de Abtsberger genaamd hem vroolijk te gemoet Pater Placidu riep hij al van verre ons is een zoon geboren 1 Zoo zei de pater Benedictus zal hg lieeten en als gU en ja vrouw hetgoedkenren zal hij mjjn petekind zi n f Natunrigk was het die beiden goed en het scheen alsof met het op zich nemen van bet peterscbap en de daaraan verbonden plichten het leven en de wereld den monnik weer meer belang inhoeiemden De nabijheid van het kind wekte als t ware nieuw leven in hem o en het duurde niet lang o dli tw vuea itteli bU elkuder Turksche ambtenaren natuurlijk geen con tróle meer mogelgk zon zgn Het gansche hervormingswerk zou er dus 1 gevaar door gaan loopeii Maar nu moet I naar uu Konsiant nopel gemeld wordt de I Sultan den mogendheden hebben medegedeeld 1 dal hg besloten is du mandaten van bovei1 genoemde ambtenaren in t geheel niet meer Ie verlengen Als dit inderdaad liet geval is dan staat men hier voor een geheel o 1 verwachten zet van den fSultan die de looII gendlieden weder Vüoi nieuwe moeielgkhedenplaatst I U Do I Parlementaire berichlgevci van ht j Hbid V Antwerpen meldt aan zgii blad naar aanleiding van de berichten omn ent den ve 1 raoedelgken opvolger van deu Minister pre 1 sident De ïrooz Ik geloof dal men goed doet geen h lminste belang Ie hechten aan de inlichlin 1 gen der dagbladen over de mogeiyku com binaties 1 Men spreekt van den boer Scbollaert van den heer Liebaert men zet nog andere n t men voor ep In werkelgkheid zgn hel lot i u toe louter praatjes Tot hiertoe is er onder de Ministers geen I spraak geweest van de opvolging van den I beer De Trooz in hoedaiiiglieid van Kab neuhoofd en de wellevendheid alleen zegt I u waarom j In politieke kringen v oor zoovei deie g durende hel verlof bostaan spreekt men I natuorlgk over de qn ieBtie en de lening I die er hel meeste geloof ontmoet is die welke den heer Liebaert aan het hoold van I het m nislerie stelt Deze zienswg ze vindt versterking in het I feit dat de Koning het interam der binnen I landscbe zaken toevertrouwd heeft aan den I beer Liebaert I Dit bewgst dat er voor bet oogenblik I geen grondige omwerking van bel ministerie op til is Hoe lang zal echter dit voor het oogenblik duren f I Naar hel oordtjel van politieke mannen die ik raadpleegde zal dit nog aanloopeo tot dat de Congo qunestie in deieu of genen I zin is opgelost Daarna lal men zien Alles wel overwogen ranet men inzien 1 I dat de Koning met het karakter dat hi beeft er niet aan denkt aan bel hoofd van het ministerie een man als den heer Scho laert te roepen wiens denkbeelden in de Congo quaestte geenszins met de zgne ove eenstemmen Dit is de eenige gezonde overweging d e men voorloopig maken kan Later bleef bet vioolspel ook niet langer i onopgemerkt want de knaap luisterde oren lang met de grootste aandacht en verlangde weldra de viool zelf ook eens in handen te hebben Pater Placidns was gelukkig met de ontdekking dat de klaine gevoel voor zgn spel toonde te hebben en onderrichtte hem al spelende in de eerste handgrepen Allen op den Abtsberg waren verbaasd over het talent van het kind vooral de boer had er schik in Het kleine ventje zag er ook zi o grappig uit als hg met het ernstig te gezicht van de wereld de strijkstok voerde Reeds het derde menschengeslacht zag de gewezen monnik op den Abtsberg opgroeien Hoe oud Plandus was wist niemand hiJ zelf nanwelgka De schoons jonge pater van vroeger met dat bleeke gelaat en die dweepende oogen was een bevend grijsaard geworden De eenige band die hem nog aan het leven deed hechten was de liefde tot den knaap en den wensch om zgne vaardigheid in bet vioolspel op hem over te dragen Bij de groote liefde die beiden voor muziek hadden was het geen wonder dat Benedictui groote vorderingen maakte De boer bromde dikwijls om die leo hg bet noemde luttelooM fieuieUry maar had De Kroatische quaestie in Hongarije duurt 1 nog steeds voort Een bericht uit Boedapest I meldt dat de Banns van Kroatië Rskodezay die in de jongste zitting van den Kroatischen Landdag door de leden loo grof belerdigd is zgn ontslag wenscht Ie uemen Reeds wordt barou Ranch als zgn opvolger genoemd Uit Agram wordt gemeld dat daar met klaarbiyketgken steun van de Hongaarsche Regeering een Kroatisch nationale party is gevormd Deze heeft besloten met de Hooganrache regeering en met den Banus saam te wei ken De Kroatiscb nationale partjj bleef bt de jongste verkiezingen voor den Landdag in de minderheid tbans schijnt weer een poging te worden ondernomen om bü de aanslaande verkieimg de coalitit die door obstructie en oppositie elke beraadslaging onmogelgk maakt een been te lichten Het zal alleen te b zieii stnan of de Kruaten met die Hungaarsch gezinde nationale lartij weuschrn taam te gaan Een tegen allertje I De Cbineesche regeeling had gemeend dat hel in de bedoelint dor Vereenigde Stalen hg om wat reeds door China aun de Unie hg wgze van scha devergoeding naar aanleiding van den opstand der Bokseia wiis betaald weder aan China te restitueeren Doch men heeft te Peking de betreffende mededeeling van de regeering der Unie misverstaan Deze eischt in slede van de baar oorspronkelgk toegewezen 20 millioen dollars hot bediag van 11 655 492 60 dollars en daar hierop slechts een bedrag van ruim 3 millioea dollars door China werd voldaan zal dit nog 5 tot 6 jaren met de i fdoening moeten voortgaan voordat het geëischte bedrag waarin 1 pCt rente is begrepen zal zjjo betaald De president der derde Doema Cbomjakof heeft zich nitgesjiroken over de Jodenquaestie in Rusland op een wgie die in Rusland zeer de aandacht irekt Cbomjakof tocb zeide Ik ben overtuigd dat de beperking van de rechten der Joden noch van het standpunt der meest elementaire rechtvaardigheid noch val dat der verdraagzaamheid of met de beginselen van het manifest van 30 Oct is overeen te brengen Hierover kan geen andere meening heerschen De bewering dat de Joden geen gelijke rechten met de aidere bewoners kunnen krijgen omdat dan het Russisch volk door hen onderworpen ion warden Il volkomen ongegrond Het Russische volk is niet zoo den moed niet te verbieden omdat hij wel i wist dat dit des oude monniks eenige vreugde was en iedere dag diens laatste kon lijn Zoo was Benedictus zestien jaar geworden In hetgeen er in de school geleerd werd was hg anderen vooruit want bet onderwgs van den pater droog goede vruchten Van landbouw en boerenbedrgf verslond hij echter weinig en hg had daar ook geen lust toe Zgn moeder een stille zachtzinnige vrouw was gelukkig met haar eenigen zoon en zou hem liefst voor geestelgke opgeleid zien doch daar was niet aan te denken Den eenigen zoon van den Ablsbergerboer was Ie weg voorgeschreven hij moest boer worden Waarom had de hemel haar twee meisjes geschonken en maar ën jongen Ware het omgekeerde het geval geweest dan had althans èèn jongen een vrge beroepskenze gehad Lust en liefde voor de boerderij zal bij Benedict wel komen all bü zgn verstand maar krijgt troostte de boer zich en zijn vrouw maar het kwam anders uit Als had pater Placidns zoo lang moeten leven tot bg een waardig erfgenaam voor ziJn geliefde viool had verkregen werd hg van dag tot dag bulpbehoevender Geen oogenblik durfde Benedictus hem verlaten onmondig dat bet zich tal laten onderwerpen Even dwaas is hetgeen gezegd wordt over de lehadeiykbeid van de Joden Zgn er onder de Joden minder aangename eigenlehappen merkbaar dan ontslaan die ten gevolge vaii de beperkingen waaraan de Joden hlootbtaan En als da Joden opstaan tegen de maatschappg dan kan men hen bestrijden met de wetten Doch men moet geen heel volk straffen omdat er wellicht oproerige elementen onder zouden kunnen scliuilra Cbomjakof die dus in beginsel voor de emancipatie der Ruisische Joden optreedt vraagt zich slechts at of het wentohelük is een sedert eeuwen gehandhaafde staatkunde van rechtsbeperking in eens op te heffen r Do boitenlandsche importhniien in Japan hebben de gewoonte om den Japanicben koopers de cognossementen der beitelde goederen tegen betaling der koopsom uit te reiken bet aan de koopers overlatende om de dikwerf hooge invoerrechten aan Ie zuiveren vöör de inontvangstneming Dit ge bruik schijnt volgens een scbijjven alt Yokohama aan de Kblo Zeit aanleiding te hebben gegeven tot een minder aangename verrassing voor de firma Simon Krers Co te Kobe wier Japaniche afnemer van een groote partj saeehartno er een middeltje op schijnt te hebben gevonden om de invoerrechten te ontduiken Den 19eo Nov II had een regelrechte overvailing vah bet gebouw dier firma plaats door 26 Japansche tolb ambten die eerst op herhaalde vertoogen van den chef der firma den heer LUdecke dezen toestonden om den Dgitscbeo consul telef inisch hiermede in keonii te stellen Dit feit geeft den correspondent aanleiding o I er op te wjjten dat huiszoekingen als in dit geval in Japan niet zonder rechterlijk bevel mogen plaats bobben en toch steeds looals nu zonder zulk bevel geschieden waartegen zijns inziens een energiek protest niet mag achterwege bigven Verspreide Berichten Fbiixkiik De minister van onderwijs en eeredienit Briund heeft zicb bereid verklaard de portefeuille van justitie met die vaneeredienst in zijn banden te veremigen DniTSOHLAKD Donderdagavond zgn te Charlottenburg In Op een avond toen bjj eenige zjjnsr lievelingsBUkken geipeold bad legde H sidderend de viool in zijn leerlinga arm Do rechterhand op diens hoofd en hen helder aanziende riep bij Benedictus I en zonk bewnstelooi in ign stoel Verschrikt riep deze om hulp maar do toeinellenden vonden ilecbta een Igk Pater Placidui word met alle plechtigheid nevens igi abt bjgezet Met hem werd een deel van het verleden begraven Hö had zijn tgd uitgeleefd en eigenlijk gemist werd hij alleen door Benedicluf Deze was geheel verslagen Door des nonniks verstellingen uit den ouden tgd die hem soms aan sprookjes deden denken en droomen der toekomst verzonken werd hij nu plotseling tot de koude werkelijkheid geroepen De hoop van den boer dat Benedictus zich later wel met zgn plicht vereenigeu zou word niet vervuld Wel deed hg wat me uvan hem verlangde maar zonder Insl en ijver en maar al te vaak verviel hjj bij zijn werk in droomerijcn Trof zijn vader bem dan aan dan vielen er harde woorden De beste voornemenii van Benedictus hielden geen stand i Wordt vervolgd