Goudsche Courant, maandag 27 januari 1908

1 van een Uarokkaanscbe leening ten bedrage I van 150 millioen De heer Uelcassë ver klaarde do geheele verantwoordelijkheid van l de Marokkaansclie quaestie op zich te nemen i Frankrijk muchl niet toelaten dat andere mogendheden zich daar vestigden wat een bedreiging voor Algiers geweest zou zijn Fraiikrgk kan op zich zelve votrouwen Levende toi jaichingen De heer Delcassé verklaarde zich te verljeugen over de con frcniie van Algeciraa want door zijn gelukkige wijzigingen gedomen inden toestand van Kuropa De heer Delcassé werd geluk gewenscht met zyn rede Maandag vooilzetting Kn toch het ligt voor de hand aan een oplossing van die moeilijkheid kan de rechterzijde niet ontkomen Men voelt daar thans blijkbaar levendig de noodzakelijkheid om in verband met het betrekken van het regeerkasteel ook in dit opzicht tot overeenstemming te komen waarmede dan tegelijk erkent is dat de onder het Kuyper régime ten opzichte van het kiesrecht aangenomen houding thans niet meer mogelijk is De kerkdijken dienen zich thans wel uit te spreken over het kiesrecht omdat anders een groot deel van hun eigen kiezersvolk zich zou herinneren dat de vrijzinnige coalitie van 1905 bereid was om door Grondwetsherziening invoering van algemeen kiesrecht mogelijk te H ken En zoo zal voor de kerkdijken een beroep op de kiezers waarover in de rechtsche pers sinds hot begin der crisiü zooveel gepraat wordt alleen dan kans op succes bieden wanneer ook zij komen met kiesrechtplannen die kunnen leiden tot een oplossing van de kiesreclitvraag Wij vrijzinnigen kunnen dus den loop der zaken afwachten in het rustig besef dat de kiesrecht quaestie door de manoeuvres der rechterzijde geenszins van de been is dat die rechterzijde thans gedwongen is en zulks waarschijnlijk zeer tegen haar zin wegens de groote onderlinge verschillen om op dit stuk een compromis te treffen dat een uiteenvallen i der kerkelijke coalitie moet trachten te li voorkomen waarbij zij naar wij ver 1 moeden omdat bij dit compromis de f reactionnairen allicht aan het langste eind j trekken i haar gebrek aan vertrouwen op j het volk zal tentoonstellen op eene wijze die niet zal nalaten op een groot deel van het Christen volk een zeer pijnlijken indruk te maken In de toekomst toch zien zoolang het kiesrecht vraagstuk niet is opgelost de beide leden der Katholieke kiesrecht commissie die zich voorstanders van algemeen kiesrecht verklaren reeds niet weinige Katholieken hun eigen geestverwanten verloochenen en als kiesrecht uitbreiding de inzet is bij de stembus dan dwalen naar hunne meening vele stemmen van hen die volgens leer en leven tot de Katholieke Staatspartij behooren af op andersdenkenden wijl dezen in zake kiesrecht hun verlangen meer bevredigen De rechterzijde staat dus bij het vaststellen van haar gedragslijn in deze voor het dilemma öf een finale oplossing waardoor zij al wat conservatief is in hare gelederen kopschuw dreigt te maken M een compromis met reactionaire tendenzen waardoor zij hare democratische kiezers doet overloopen naar de voorstanders van algemeen kiesrecht betzij die clericaal of paganistisch van hun politiek geloof zijn In ieder geval dus voor de voorstanders van algemeen kiesrecht een goede kans en reden te over om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien Uuitenlandsch Uverzicbt Kenter seint uit Parjjs dd ii Jan In de Kamer interpelleerde de heer Janrès over de l ransche staitkunde in Marokko en de instructies gegeven an generaal d Amade Jawès vertocbt de Kamer Frankrijk te bevrjden uit het gevaarljike avontuur De beid Saltans hebben zich beurtelingi verheugd in de gnntt van Frankrijk daar wijlen dr Manchamp aan Jaurèa bad geschreven dal hij de olflcienie Inubchenpersoon was lusschen den minister van bnitenlandsche taken en Moolay Hafid Minieier PJchon ontkende en leide dal Frankrijk voor geen der Sultans partij mag kiezen en zicli moet bepalen tot bescherming der havene door Europeesche schepen zonder in hel binnenland door t dringen Toen de heer Janrès eeo toespelling maakte op de door üelcassé gespeelde rol vroeg deio bet woord De beer Janrèa kwam op tegen de geheime overeenkomst tuischen Frankrijk en Spanje waarbij Marokka wordl verdeeld Do heer Ribot bestreed de oplossing Vi Jtarès Frankrijk moet londer zijn posities op te geven voortgaan met het besct ermen van landgenoot en vreemdeling ïonder lusschen beide Sultans partij i kieieo Ujj vr ophaUtriDg aangaand het laobt Hel verslag der middiinafdeeling der Belgische Kamer waar Kruier gisternacht al over heeft geseind spreekt vol waardeering over den arbeid der NederlandhCli Belgische commissie Het verslag ispreekt de overtuiging nit dal de Belgische regeering aan den arbeid der coinramio alle aandacht schenkt maar de commissie heeft geen ambtelijke opdracht ontvangen haar taak is niet namens de regeeringen te onderhandelen ül onderhandelingeR voof Ie bereiden Da rapporteur Cartort de Wiart meent dat hut op de weg ligit van de Belgische regeèring zonder de uitkomst al to wachten der Nederlandsch Belgische commissie zelfstandig sommige mhatregelen in overweging te nemen van prattischen aaid welke zouden strekken tot vergemakkelijking van het verkeer tasschen België en Nederland De rapporteur noemt Oan verlaging van posltiriel brengen van Beuheid in de vrachtprijzen van spoorwegen oveileg plegen in de regeling van uangele eaheden die op de haven betrekking hebben zooals dal ook gebeurd is voor de rivieren en kanalen eenheid brengen in de bepalingen betref fende het verbintenisseilrecht en bepaaldelijk voor zoover het vef bintenissen betreft die in den handel te pas komen onderlinge regeling omtrent de niv Bibaarheid van vonnissen betere en practise ler bepalingen voor het vervoer van landbouwproducten voor boeren die hun landgebied hebben liggen op hel grondgebied van de beide ryken ophefdng van het patentrecht voor Belgische handelsreizigers op Nederland op do manier zooals dat overeengekomen is lusschen Belgié en Frankrijk De Peaple Baisse maakt stukken bekend die belrekking hebben op Naoem Moehammed Tannenbaum secretaris van de Russische sociaaldemecralische groep te Laasanne Daaruit zon blijken dat Tannebaum in dienst is van de Russische politie Toen hiJ in verband mot de poging tol afpersing van den koopman Sohiro te Geneve in hechtenis genomen WH en ijn makkers zijn papieren in veiligheid hadden gebracht vonden zu daaronder stukken die hun Tannenbaom s ware karakter deden kennen Nadat hij in vrijheid was gesteld hebben zijn vroegere kameraden hem gedwongen een schriltelijke bekentenis af Ie leggen Op nieuwe orders uit Bern heeft de politie te Geneve in het Russenkwartier aldaar andermaal haiazoekingen gedaan Veel Dpzien baarde de inhechtenisneming van dr Semasko een bekend Russisch aedicns die als afgevaardigde van de Geneefsche afdeeling der Russische sociaaldemocratische partij aan het congres te Btuttgart heeft deelgenomen Hij zou betrokken zijn in de berooving van een bank te Tiüit De Fransclie bladen bespreken natuurlijk den polilieken toestand die in Duitschlapd ontstaan is door de besliste weigering van do Pruisische regeering om hel kiesrecht in Pruisen te wijzigen De Temps zegt WiJ veroordeelen niet wij nemen slechts waar In Parijs moet men nog meer dan elders met reserve over Dnitschland s binnenlandsche aangelegenheden spreken want die gaan ons niet aan Ën wq zouden door bespreking den indruk kunnen wekken dal wij ons er mede bemoeiden wat het verwgt zon uitlokken dat wij in discreet zjjn Kn daarvoor willen wij ons wachten De Figaro oordeelt anders Na een scherpe bespreking van Bhlow s staatkunde zegt het hlad Dnitschland ligt te dicht bg ons dat zgn binnenlandschen toestand ons onverschillig kan zgn Dat zou zgn de omzichtigheid te ver drijven Wat er van Duitachland wordt gaat ons beslist aan omdat wg aan Duilschland s grenzen wonen Waarom zouden wg verzwijgen wat wij van Dnit chland s partijstrijd denken Tusacben indiscretie en de tegenovergestelde houding zjjn nog overgangen Wjj hebben in Billow s builenlandsche politiek zooveel weifelingen en onzekerheden gevonden dat het ons zeker niet kan mishagen wanneer wg tien dat Duitschland zelf eindelijk de nadeelen ondervindt van een steeds vlottende metbode eo van een iteeda wiaselend regeeriugairilMD De Corriere della Sera verneemt nit Vaticaausche kringen dat men daar vast overtuigd is van een spoedige verzoening lusschen de Duilsche regeering en het Centrum De Osaervatore Romano bespreekt in een artikel den toestand in Duitschland en zegt dat die steeds verwarder en onzekerder wordt wat wellicht spoedig tot belangrijke politieke wijzigingen voeren zal Zou Von Bttlow na reeds genoeg hebben van de bloc politiek en weer terugverlangen naar de cunservatief ctericate samenwerking die hem zooveel jaren van rostige heerschappij schonk De houding der Cenlruu part in den Rgksdag en in den Pruisischen Landdag zou het niet doen vermoeden Hetzelfde congres der Labour Parly dat eerst met 951 000 tegen 91 000 stemmen het voorstel verwierp om in de statuten der party te schrgven dat haar einddoel is de afschaffing van het privaat bezit verklaarde in een volgende vergadering hg motie dat het einddoel der partg is het socialisme Tegen deze motie waren 469 000 stemmen doch met 510 000 stammen voir werd ze aangenomen De beleekenis van deze stemming werd nii t duidelgk gemaakt Is een meerheid Britsclie arbeiders hoe gering ook inderdaad overtuigd dat hun wenschen en streven niet verwezenlgkt kan worden dan door de sociaaldemocralie dan belette niets hun lift hpufdbeginsel van het socialisme als einddoal te schrgven in het slaiuul van hun bond Zgn zij van meaning gebleven dat de sta t unde niet tehuis behoort in de vakvereeniging dan is hut on erklaarbaar waarom zjj een platonische politieke verklaring zoudeu afgeven ten g dil geschied is om een eind te maken aan het herhaald indie neu van een sociaal democratische beginselverklaring M iar dat is dan toch een zeer zwak argument voor zulk een motie een argnnienl dat te zwakker wordt wanneer men daarbij in aanmerking neemt dal in dertien vacatures m het bestuur der partij niet miuder dan acht sociaal democraten zgn gekozen Een artikel in de Daily Chronicle over den uitslag van de stemming over het beginselvoorslel brengt eenig licht in dit duistere geval De stemming zegt dit blad was voor een deel opportunisUsch hetgeen wel blijkt nit het feit dat verschillende verklaarde sociaaldemocraten tegen het voorstel spraken De werkelgke beleekenis ligt in de verhouding der partjj tot arbeiders die nog daarbuiten staan Tgdens de aanstaande parlementszitting zal in de mijnwet kers vakbond een stemming worden gehouden over de vraag of het gewenscht is zich bg de Labour Party aan te sluiten en daarom sprak de voorzitter van het congres in zgn openingswoord de hoop uit dat niemand iets zon zeggen waardoor deze stemming anders zou uitvallen dan de parijj wenschle Misschien ligt daarin de verklaring van de omstandigheid dat het congres weigert de partij te erkennen als een sociaal democratische maar vervolgens zg hel ook net een zeer kleine meerderheid een platonische liefdesverklaring doel aan de sociaal democratie De heer Shacklelon die tot leider dor partg in het parlement was gekozen maar voor dezen post heeft bedankt om nog onbekende redenen is over de uitslag van de stemming over da motie bijzonder alecht te spreken HiJ verklaarde dat naar zgn mecnin dit besluit noodlottig voor de partij zal worden Zoowel in politieke kringen als in de pers beschouwt men het lusschen de regeering en de partgleiders tot stand gekomen compromis in zake de herziening van het reglement van orde van het Hongaarsche Huis van afgevaardigden als een zekeren waarborg voor de aanneming van het betrokken ontwerp in het parlement Wat de houding der nationaliteiten en dissidenten betreft hot staat vast dat zij op principiëelo gronden de herziening zoo krachtig mogelijk bestrijden zullen Do rejeering is echter in geen geval van plan toe te geven en zal desnoods het parlement ontbinden Andrassy de minister van binnenlandsche zaken heeft n 1 woordelgk het volgende verklaard In gevat van dwarsdrgverij zal de regeering eventueel haar toevlncht moeten nemen tot ontbinding van het Hals van Afgevaardigden Mochten na afloop van de zitting der delegaties de dissidenten de nationaliteiten en de Kroaten gemeenschappelijk de dwarsdrgverlj willen openen tegen het gansche herzieningsontwerp dan zon weinig anders resten dan het Huis onmi ldellgk te ontbinden opdat nog in den loop van Mei de nieuwe verkiezingen kannen gebonden worden We vermoeden intusschen dat de ontbinding van het parlement niet noodig zal zijn en dat het herzieningsontwerp weldra voorgoed in behouden haven zal zgn aangeland Eeh dankbaar inwoner van Schoonhoren Wanneer de inwoners van SchoonhOTea denken dat tjj hun dankbaarheid toonen moeien talmen zg niet daarmede wat bewezen wordt door verklaringen als de volgende die van week tot week in dit blad voorkomen Hejuttronw J Eshnis wonende Kortendgk 8 te Schoonhoven meldt ons Sedert langen tgd heeft mgn dochtertje geleden aan de lastige gewoonte om s nachts haar bed nat Ie maken Wg hadden reeds verschillende ganeeswijzen aangewend doch alles gaf nieta totdat ik ten slotte hoorde van Foster Rugpgn Nieren Pillen Nadat ons kind deze pillen veertien dagen had ingenomen konden wij tot onze groote blgdschap zeggen dat zij geheel en al van haariaslige kwaal genezen was en ik durf dit geneesmiddel dan ook proefondervindelgk als afdoend aanbevelen Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het pabliek te maken cp elke wijze die U goeddunkt De bovenstaande verklaring zoo eenvoudig en oprecht bewgst ons het doeltreffende van Foster s Rugpijn Nieren Pillen Het ia een zeker middel voor alle ongesteldheden der fnieren en der blaas evenals voor hunne eerste kenteekenen als pgn stramheid en zwakte in den rug opstopping overvloedige urineloozing bezinksel der urine ragpgu veroorzaakt door een koude aandrang van bloed in de nieren of blaas ontsteking enz en al de zieklon daaruit voortvloeiend zooals suikerziekte waterzucht verlies van eiwitstoffen onreinheden in het bloed enz Vermijd dus de ziekte terwgi gij direct bg de eerste verschgnselen de kiemen doodt welke zich voordoen Verzeker U dat men C de échte Foster s Rogpgn Nieren Pillen geeft dezelfde die Mejuffrouw Eshais gehad heeft Zg zijn te Gouda veikrggbaar bg de Heeren Wolff i Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van poatwissol k 1 1 75 Toor één of f 10 voor zes doezen Verspreide Berichten FalItKRIJK Gisteren is te Senlis overleden generaal Lawal die in 1885 minister van oorlog was en een groote bekendheid verwierf door tal van goede geschriften op militair gebied Bg het 92e regiment infanterie te Cler montFerrand zgn ernstige verduisteringen ontdekt Door valschheid in geschrifte moeten van de catine geldeu ruim twintig dalzend francs verduisterd zgn Het toezicht op de administratie moet heel wat te wenschen overlaten Een kaantje voor de hervéisten OOBTEKRIJK HOSUARME Met pompeus vertoon heeft Woensdagmiddag te Weenen de bgzetting plaats gehad in de Capucgnerkerk van het stoffelgk overschiil van Ferdinand IV groothertog van Toscane Keizer Frans Jozef de aartshertogen familie van den overledene leden van het diplomatiek korps en ministers woonden de plechtigheid bg Spanje Uit Madrid wordt gemeld dat professor Moliner hoogleeraar aan de universiteit te Valencia die de etudenlen tot staking had aangezet als protest tegen de verwaarloozing van het onderwijs gevangen is genomen Ken uitbreiding van do beweging onder de studenten zal vermoedelijk het gevolg van dien maatregel zgn TUBKUE Het Ottomaanscbe rijk gaat zich meer en meer aanpassen bö hel midderua Veesten Voor de eerste maal is deze week toestemming gegeven door de autoriteiten het Igk van een aan cholera gestorven peraotfn bacteriologisch te onderzoek RusLaND De derde jaardag van den bloedigen Zoudag verliep te Petersburg zeer kalm De politie had dan ook voorzorgsmaatregelen genomen Alle fabriekswgken waren door sterke patronilles van bereden politie agenten bezet In de plaatsjes Knokalla en Terrijoki aan den Finschen spoorweg werden met behulp van versterkte militaire patrouil les huiszoekingen gedaan bij leden van een revolutionnairen bond van welke 21 in hechtenis werden genomen STATEN G EN EItAAL EKMSTB HAUBB Snikerconventie De regeering heeft beantwoord het afdeSlingsveralag over het ontwerp tot goadkenring van de additioneele akte tot orareeSkomit bettetlnde d laikerbtlutlsg De vrees Tan sommige leden dat als gevolg van het aannemen van het ontwerp een vermindering van l et verbouwen van suikerbieten zou zgn te duchten bestaat bjj de regeering niet Dat andere oorzaken looals hoogere graanprijzen en de minder gunstige uitkomsten van den laatslen beetworteloogst tot zoodanige vermindering zonden kunnen leiden kan gereedelijk worden toegestemd doch die oorzaken staan baiten eenig verband met dil wetsontwerp Beantwoording der vraag of de regeering te eeniger tgd de heffing eener surtaxe op suiker zoa voorstellen is in de tegcnwoordi e omstandigheden irrelevant Wat betreft de in art 2 van de ad ditioneele akte bedoelde certificaten is de regeering van meening dat deze in elk geval bg invoer van geraffineerde suiker nit GrootBrittanniö in Nederland en andere bg de conventie aangesloten landen een rol spelen in zooverre partgen die niet door zoodanig certificaat gedekt zgn 61 zullen worden geweigerd óf zullen worden belast met het hoogste recht zoodat de bedoelde invoer daardoor beperkt wordt Men meldt uit den Haag In verband met de dezer dagen ingediende crediet begrooting van het derparlement van oorlog beataat het plan de Tweede Kamer ter behandeling daarvan bgeen te roepen tegen Dinsdag 4 Februari MIST EN NOG WAT Hoek van Holland twee uur 24 Januari Het is hier helder weer Het schgnt of de zon die even doorgebroken is mee wil helpen om de laatste overblijfselen van de doorstane angsten weg te nemen Alles is veranderd sinds eenige oren Toen las men nog op alle ge ichtep vrees voor het ergUe nu kijkt ieder vroolijk rond toon was men bezig voorzorgsmaatregelen te nemen nu houdt men zich onledig met allerlei dingen waar een gezond mensch buiten kan weer op te beigeo in t kort natanr en mensch hebben hun doen en voorkomen gewijzigd Toch vertelt een oude zeerob dal hot wel niet zoo mooi zal blijven want mist zegt hg trekt op en valt weer Dat is jnist het beroerde mijnheer zoo is het weer belder buiten en je vaart nit en zoo zit je in je ongeluk zei de gebruinde zeeman Iiy scheen voor geen kleintje vervaard maar aan mist had hij en broertje dood Volgens hem is het binnenkomen van den Waterweg toch ultgd gevaarlgk Hg liet dat door gebaren met ziJn hand zien hoe het schip schommelde helde en zgn kop in de hoogte stak Ook vertelde de man dat hij maar niet had knnnen gelooven dal de boot weggedreven zou zgn dat was onmogelgk geweest want er lagen te veel schepen waar de boot voorbg moest Intusschen de menschen waren gerustgesteld en zelfs wordt er nu al om het doorgestane g lachen Iedereen had hot wel gedacht dat ze door een buitengaats liggend schip zogden zgn opgepikt maar die gedachte werd gisteren en zelfs vanmorgen om 10 uur nog ver weggegooid Toeschouwers nog onder den indrik van do Berlin ramp hierheen gekomen staan thans te kijken naar het binnenkomen van de scbepeurg dat een alleraardigst schouwspel oplevert voor gewone menschen maar niet voor de lui die van heinde en verre zijn saamgestroomd om iets vreeseljjk indrukwekkends te zien Gelukkig dat zg voor niets zgn gekomen want een herhaling van het gebeurde in Februari van het vorig jaar zon én voor do Harwich lgn én voor Rotterdam niet wenschelijk zgn Vroolgkheid en zonneschijn allerwegen I Maar hoe zon het in Den Haag zgn De mist die over de ministerieele crisis hangt schijnt langzaam op te trekken maar recht belder is het nog niet en zonneschijn daar zal Mr Heemskerk wel naar verlangen Of het zal komen dat heldere weer Laat ons hopen maar zoodra het klaar wordt laat dan de boot Vrgzinnigheid ter redding uitgaan laten de bestuurders van dat reddingsvaartnig weer de handen aan t werk slaan onvermoeid onversaagd vol van jong vuur Weg dan de mist leve de vrijzinnigheid Gemengde Berichten Men meldt uit Hilversum In verband met een inbraak in de nikkelwarenfabriek van den heer Wentzel alhier was deze week zekere M d J gearresteerd Hij ontkende bg verschillende verhoren hardnekkig doch gisteravond werd hjj door den waarnemend commissaris zoodanig in het nauw gebracht dat hij bekende op den avond van de inbraak op het erf van den heer Wentzel te zijn geweest Meer was er niet nit hem te krijgen en hü zou daarom weer door een rechercheur naar zijne cel worden teruggebracht In de gug Tan het yolitiebureaa nikte J lich los nam een sprong en holde naar buiten wat hem mogelgk was doordat de dear open stond De rechercheur holde den vluchteling achterna doch deie wist te ontkomen Twee agenten per rijwiel die werden uitgezonden om de J op te sporen slaagden hierin evenmin Tot ieders verbazing meldde de verdachte zich gisternacht om half een weer aan het politiebureau Hg had een bezoek afgelegd biJ zgn broeder die van medeplichtigheid wordt verdacht Met dezen had hg kalm besproken wat bij verder zou verklaren Gistermorgen kwam hy terug op zijn verklaring van Vrijdagavond on dischte een prachtige vertelling op die zfjn onschuld moest bewijzen De ve£klaring van zjjji roer luidde precieseendufT s Te Hardenberg Ov zakte Donderdagmiddag de 16 jarige A de Br terwgi lig bezig was met schaatsenrgden door hel ijs Zgn moeder die dil zag sprong te water om hem te redden doch mocht daarin niet slagen Zg zelf werd na veel moeite gered doch de zoon is verdronken N v d D Stadsnieuws GOUDA 25 Januari 1908 Onze stad vertoonde heden een treurigen aanblik De lelefoondraden voor zoover nog hangende waren bedekt met een dikke laag ijzel Door de zwaarte van de dr iden nu zijn alle telefoonpalen krom gebogen en loopen veel gevaar van omvallen We vermeldden gisteren reeds het omvallen van de paal aan de Naaierstraal Van de laal achter het Waaggebouw is het bovenstuk afgebroken terwijl ook van Arti Legi de paal is losgeraakt De verbinding door de stad is nu zoo goed als geheel gestoord De Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier zal in bare vergadering op Woensdag 29 Januari 1908 o a behandelen Een adres van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem aan Zgne Excellentie don Minister van Justitie betreffende het aangeven van de inhoodsmnat op flesschen en krniken Een motie van de vergadering van Nedarlandsche Werkgevers tot de instelling eener commissie van enquête over de gebreken der Ongevallenwet het instituut der risico overdracht en de inrichting en werking der Rijksverzekeringabank En een adres van de firma wed Hondorff Block eo Braet te Schoonhoven en andere aan dtfo Rand dezer gemeente en aan de Provinciale Staten betreffende hel verbod tot het gebruiken van loodhoudende verven Voorts ingekomen klachten over het vervoer van goederen an passagiers op de Staalsspoorwegen bg gesloten water Naar wg vernamen bestaat tot a s Woensdag nog de gelegenheid klachten te dien opzichte bg den Secretaris der Kamer schriftelijk in te dienen De Commissie voor Werkverschaffing hoopt Maandag a s haar gewone tweede of Schaal Collecte te honden Zij hoopt met het oog op de strenge winter niet tevergeefs bg hare tadgenooten aan te kloppen opdat zg in staat moge gesteld worden de geplaatste of nog te plaatsen werklieden nog geruimen tgd aan het werk te kunnen houden Ontvangen van een Collecte ten behoeve der Werkverschaffing i 12 40 Daarvoor den hartelijken dank aan het Bestnur en de leden van de Chr Nat Werkmansbond Men verzoekt ons mede te deelen dat do Onderstandscommissie van Armenzorg Maandag a s om twee uur hare gewone vergadering 7al bonden in Arti Legi Met vriendelgko dank bericht Armenzorg de ontvangst van de navolgende soeplgsten J V 1 J 1 H 2 S 1 B Wed P S D V V V N N i Mevr IJ V H 1 ï Z V Z Mevr Wed T 4 de J 2 V K V G 1 v D 1 B 2 8 d B 1 Th 1 V V 1 Oebr B 2 T D G H 1 S 8 V d L 2 C I C G 1 L 1 J 1 C r N 5 W V B 1 K 1 H V ARBEIDSBEURS Aangeboden 1 Timmerman 2 metselaars 2 opperlieden 2 kantoorbedienden 1 kantoorjongcn 1 jongen voor café 5 losse werklieden 2 voor lichte werkzaamheden 1 naaister 3 werksters Gevraagd 1 Dienstbode 1 dagmeiaje 1 huurknecht 1 loopjongen boven 13 jaar 1 naaister Uit Schoonhoven Al weder heeft het ijs in de Lek bg deie gemeente lich Taitgeiet Waar men Maan dag en Dinsdag nog booten zag Taren is nu weder een pad over de rivier OuDïRKEKK A D I IsEL 23 Jau Dc work ledenveroeniging Werkmansiorg alhier hield op Zaterdag j l hare algeraeenc jaarvergadering Door ziekte van de eersten en afwezigheid van den tweeden voorzitter werd de vergadering gepresideerd door den heer C Boater commissaris Tegenwoordig waren 109 leden en 2 donateurs Uit de rekening en verantwoordiug bleek dat over het jaar 1907 ontvangen was f 1083 97 waaronder f 906 10 als contributie van leden en f 123 als id van donateurs 1 en uitgegeven f 1129 72 waaronder f 1019 14 nilkeering aan zieke leden zoodat het jaar sluit met oen nadeelig cgfer van 1 45 75 Hel totaal kassaldo verminderde hierdoor van f 183 63 tot f 1787 88 Da rekening werd nagezien accoord bevonden en goedgekeurd De aftredende bestnarsleden A Goudriaan Penningnoester L H van Duren Secretaris P van Walsnm C Bbuter en H van Herk Commiasarissen werden metalgemeene stemmen herkozen OuDEWATïR 24 Jan J l Zaterdag vergaderde het bestuur van de Vakteekenschool met de ouderwgzers in t lokaal dier school tot het opmaken van den staal dor vorderingen van de leerlingen Over het algemeen gaf hjj reden tot tevredenheid doch ook bleek er uit dat enkele leerlingen nog niet goed begrepen het woord wat men jong leert schenkt later een groot genot Te moer is dat j immer daar da jongelui van minder bevoorrechte ouders grnlis den cursus knnnen volgen daar het bestuur door den steun dor ingezetenen daarlue wordl in staal ges eld Te wenschen higft hel dat achterIgkc leerlingen door do ondors wat wolden aangeiaoed gd INQEZONDGN Buiten veratitwoorilftijUteiU dtr liedaettt Geachte Stadgenwlen Welk een vreugde voor een vader als hg ziet dal jn jongi us flink eten dan zegt moeder beter naar de bakker dan naar da dokter En zulk een vreugde genieten wg op de Kindervoeding Daar eten zg er dapper op los en welk een groot getal zoodat ons lokaal te klein is zo alle behoorlgk aan tafel te plaatsen en we genoodzaakt zgn hen in twee parlgen te laten opkomen en dat verheugt ons zoo hebt gij het geachte Stadiïenooten ook bedoeld toen ons uwe gave werden toevertrouwd Maar waar de kinderen nn niet over d nken en dal moet ook niet wjj r iken ons gold kwgt Nu is het beste wat wg hier op weten IJ dal hekend te maken en nog eens vriendelijk vragen mogen we nog eens bg U aankloppen We weten er werd reeds en er wordl veel gegevt n daar zgn de inwoners van Gouda nu eenmaal voor bekend Maar het is zoo n bgzonder drukkende tgd daarom hebben wg vrgmoedigheid om aanstaande Woensdag een schaal collecte te houden ten behoeve van de arme kinderen en wg willen U verzekoren dat gö er geen berouw van zult hebben ons opnieuw in staat te hebben gesteld een groot getal kleinen wel te doen Namens het Bestuur H A THOEN Secretaris BEÏÏRS VAÏT EOTTEEDAM VRIJDAG 24 JAN L K H K StaattUenltuïen PoRTUOAL Oblig 3e Serie fr 500 8 60 60 Oblig 3e Serie tr 2500 3 607 RusLAHD Iwang Dombr übli gatien 4 87 AziE Japan Obligation 1899 4 81 CoiiOMBiA GeconsolideerdeBuitenlandsehe Schuld O 1000 P 3 liypotAeek Bankfn Pandb Rotterd Hypb 4 98 Pandb Standaard Hypb 4 09 Pdbr Stod Hypb sGrav 4 JU j Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 94 Pandb Zaid Holl Hypb 4 95 Pandb Algemeene Groninger Scheeps Hypb 5 101 Pandb Nederl Hyp APand briefbank 4 93 Pdb Ned Scheeps Hypb 4 98 Northw Pac Aand 172 Pandb Bataafsche Hypb 4 94 Eerste Ned Hypotheekbrief bank 96 Pandb HoUandsche Hypb 4 95 Pandb Nationale Hypb 4 99 Scheepvaart itaalieMppijen Aand Holland GnU Stv Mij 36 PremUleeningen btLOii Loten Stad Antwerpen 1887 Spoonee leenwgeti TALIE Obllg ZuidItaliaanscheSpw Mg 3 65 65 pcrMnOblig Mg tot Ëxpl Laan vanMeerdcrvuort 1900 4i 100 SEISSEK OFBÜIMINS VAN MANTELS COSTUMES MANTEI COSTIJMES AVONDMANTELS BLOUSEN BONTMANTELS PELTEKMEN juKftrrefff v f fr MJgllllttf M 411 KT Burgerlijke Stand GEBOREN 22 Jan Cornelis ouders D Tuin nburg on J Flux 23 Adriana Johanna ouders J F L Negsgii en A A M Beugelsdgk 24 Hendrikns ouders M Pepers en K Zondervun 25 Pioter Wilhelmus ouders P van der Klia en W Nülte OVERLEDEN 23 Jan C Bojawal 2j LA Verhoef 33 j 24 J de Joug 47 j en 11 m W M Lamers huisvr van C J van Ham 41 j P van Wingerden 84 j 22 L van Wankum 70 1 ONDERTROUWD 24 Jan G Raveuslein lo Boskoop en C C van der Post D P Alhlas en M Bojawal G Slobbe te Onderkelk a d l Tsel en t C van Dongen C Verboom en A O van Eyk M Zuidam en M Kool AÜVKIITI5 T1IK Curateele Bil vonnis der Arrondisaements Rechtbank te Rotterdam in dalo 20 Januari I90S ia SOPHIA DIRKJE VAN RIEMHDIJK z nder liejoep gi doinicilieord te Gouda ter zake van krankzinnigheid i eHtelil oufiff eurtiteele De procurenr van den verzoeker Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Genceskanillge Gymnastiek en Nassai e Met zeer unstig rt RtiUaat wordt door onderj etepkende behandeld rasgegr verkr lichnhm mifivorm beweginKSBtoorn ver8tnikiiii en npierverrekkingen rnz vetzacht rbenm ttek hchias rag en leodeniiijnen verstopping enz enz D VAN OUUREN KATTENSINGEL J 143 beMepotyantsee Wen wiir II verzocut i t BilK ie lellen UIT UZT MAOtZIJ TA W IUVE SWAAYZO E GORIMCHKM lh z THKKEN wordeu ai ül rord ill veriegelda pakjeiVSDu tioee en fn kalf eu een Ned om nip verineldiug Tan Nommer e l E ri F Toorzien thii nevBnitaau ÏMerli volgeo de Wet gedopo nepni Zich tot dd uitTt i 11 vai ge eerde orders auubev nude J G BIJL Tootöttöii J BBEEBAABT Lz Zenuw en Maa r ijders wordt ait orurtaigiugf als een werkelgke lial iu den nood het boek Kaad gre ver san bevolen Na ouirartgst ran adres per briefkaartworét d t boekje tranco per Oflt toegezonden door BLOKPOEL S llookUaa Za tbommrl