Goudsche Courant, maandag 6 juli 1908

47ste Jaargang Maandag 6 Juli 1908 No 10681 mmm mmm jyHeuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Telefcei i H A D V E H T E N r I E N worden gepUatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Croofe letteis worden berekend naar plaatüruimfe Inzending van Advertenliën o 1 uur U s aiidil relrroi n Ito 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijk s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nontmers VU F CENTEN en w o o Hl BAIUANN Co Harkt A 56 Gouda MAAI DAG 6 JULI begint onze GROOTE Alle Zoinermanlcls ilanlel Cosluines Costuine Kokken en Blouses worden oor zeer lage prijzen OPGEKtlM esH Eizonder vestigen wij Uwe aandacht op onderstaande Artikelen en Prijzen taa SB c V Fantasie Paletots fl 4 00 nantelcostuDiesi in Fantasie Stof fl 4 00 Mantel Costumes in Bruin Lalcen fl 14 00 Prima Laken Costume Roklien in Fantasie stof fl 1 75 Geheel geplooid fl 6 25 Wollen Mouselloe Itlouses voor fl 2 08 Prachtvolle patronen Witte ZUden Batist lilouses voor fl 1 15 en fl 1 50 O O cc et e AXiLE EJlNr F RXli A K W XjITEIT Prima Ciietlot Nieuwste genres in diagonaal effen en vischgraat Bruin en Marine tinten 110 cM breed voor 98 Cts Zuiver Wollen Japonstot in Marine en Bruin G 4 Breed vOor 42 Cts Prima l aken 120 cM breed in Marine Bruin en Zwaï t voor 98 Cts Crème Wollen Cheviot 6 4 Breed voor 32 Cts Diverse Zwarte Stoffen effen en open gewerkt Voor extra lage prijzen B I Satin de Lalne fin Serge 6 4 Breed in prachtige bruine linten voor 48 Cts Tafellakens Servetten Handdoeken vr iSref 2 S 3 IS ëS flfi l eze aanbieding is 50 onder prijs Ook Dames welke deze artikelen met direct noodig hebben moeten van deze aanbieding profiteeren Prima Halflinnen Tafellakens 6 4 X 8 4 58 Cts Prima Halflinnen Tafellakens 7 4 X 8 4 62 Cts Prima Halflinnen Tafellakens 8 4 X 8 4 68 Cts Prima Halflinnen Tafellakens 8 4 X 9M72 Cts Prima Halflinnen Tafellakens 7 4 y 11 4 88 Cts Zuiver Liiioen Dauiast Talellai eiis en üntbijlliiiens fl 1 70 Spotprijs Ook Dames welke deze artikelen niet direct noodig hebben moeteli van deze aanbieding profiteeren ti PEIIA lALELIOEN ÏÏAÏfDDOEKEN fl 3 25 per dozijn PRIIA HALFLINNEN SEE VETTEN fl 3 50 per dozijn Een kleine partij HALFLIKHEW DAüllfi T l§ l¥ETTEra oor 31 € ls f 1 DAIIAIST TAFELLAHEllll voor r I IO H Ook in zuiver Linnen extra aanbiedingen S g a EG03iTFE aTIOIsri£lE I I3E3 JDJiJl BlS 01sriDERC3 0EIDElI EIsr sa Ri e a DAMES HEMDEN met Handfeston on Entredeux fl 1 08 DAMES HEMDEN met prachtvol Borduursel fl 1 08 DAMES HEMDEN met geborduurd stuk voor 78 Cts DAMES PANTALONS Prima Keper 76 Cts DAMES PANTALONS Fjjn wit Katoen met Borduursel 98 Cts D Ij i a I iS I § xx m DAMES HEMDEN met HandfestoD en geborduurd Bink 98 Cts Afdeeling TAFIJTEIT EEDDEU MATRASSEl T LEDIKAUTEN Ge Zwaar gevulde 1 persoons KAPOK MATRASSEN voor fl 10 00 IJZEREN LEDIKANTEN persoon fl 3 50 persoon 4 00 Eeue groote partij MATTEN voor 22 Cts Extra zwaar en dik 28 CtS GROEN SERGE VOOR GORDIJNEN iets beschadigd voor 34 Cts as ü QO SS VITRAGES 10 Cts Dubbel breed voor 17 Cts AFGEPASTE VITRAGE GORDIJNEN 2 50 breed 3 50 lang voor fl 1 50 2 00 ft 3 00 per paar nca Prima Koehaar Karpelten 3 X 3 fl S OO 2 X S fl 3 00 3 x 4 fl 4 00 ÊSM 7t SI S Kxtra zware kwaliteit Tapis Beige Karpetten 3x4 voor fl 9 00 Prima Axminsler Karpetten slechts eenige stuks voor fl 15 00 5 Prima kwaliteit Kinder Ledikant met Staaldraad Matras 00 X130 fl 7 90 § = Prima kwaliteit Cocos Tapyt 70 cM breed voor 54 Cts f Vloerzeil 183 cM breed extra zwaar voor 08 Cts ALLEEJS gedurende dt sen Uitverkoop worden alle Tapijten GRATtS genaaid en gelegd Gouda Druk van A BRINKMAN Z TWEEDE BLAD Stadsnieuws GOUDA 4 Juli 1908 Oisteren slaagden te Utrecht voor het randidaatsexamen veearts de hoeren J S Hoogstra alhier en D Oskam te Bergambacht De stearinekaarsenfabriek Gouda te Gouda is voor f 1693 90 laagste inschrijfster voor de levering van 2 520 K G stearinekaarsen voor de Marine waarvan te Amsterdam de aanbesteding plaats had Programma van de 4e Orgelbespeliog in de Groote of St Tanskerk op Dinsdag 7 luli des avonds 7J uur te geven door den heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van Mej Addy C Prikken Alt den Haag en den heer W Bredins Bariton Amsterdam Fantasia Baud IV No 11 J S Bach Aria Sei stille dem Herrn uit het Oratorium Elias F Mendelssohn Bartholdy Gebet Ferd Hiller Fantasie ttber Seht erkommt mit Preis gekrönt ans G F Handel s Judas Maccabilus J V Mttller 6 a Immannel W Nossler b Aria Geheel de mensChen ziel uit de Vondelcantate R Hol 6 a Choralvorspiel Es ist ein Ros enteprungen Joh Brahms b Angelus M E Bossi a Scblofendes Jesuskind Hugo Wolf b Die Glocke lïutet Arn Spoel Uarche Solennelle nuptiale Te Deum laudamus A H Amory No 2 5a en 7b voor Alt met Orgelbegeleid 3 5b en 7a Bar ARBEIDSBEURS Gevraagd 1 Leerling Meubelmaker 1 Dienstbode 1 Dagmeisje 1 Loopjongen 3 Jongens boven de 15 jaar Aangeboden 1 Halfwas Timmerman 1 Halfwas Schoenmaker 1 Kantoorbediende 1 Bediende of Pakhuisknecbt 1 Winkelbediende 1 voor Schrijfwerk 1 voor los werk 2 voor licht werk 1 Werkster 1 Brood en Beschuitbakker 1 Opperman Geplaatst 1 Halfwas Timmerman 1 voor lichte werkzaamheden Bjj de beraadslaging in de Tweede Kamer over VerbetoriDg van Rgksgebonwen en werken en vag gebouwen door de gemeenten tot militair gebruik aan het Rp afgestaan die zich in de garnizoenen en op de legerplaatsen bevinden bestemd tot kazernen stallen loodsen maüazgnen hospitalen en bakkeröen enz t 504 890 werd door de afgevaardigden van Doorn en Duymaer van Twist voor het behoud van het garnizoen te Gouda het volgende gezegd De heer van Doorn Mijnheer de Voorzitter 1 Ik hoop dat de Kamer het mij ten goede houdt dat ik op dit late uur nog bij dit artikel bet woord vraag Uit de stukken is gebleken dat de Begeering plan schijnt te hebben uit Gouda het garnizoen weg te nemen Nu komt het raü voor dat waar de verdediging van ons land voornamelQk zal moeten worden gevoerd in het polderland het toch niet zoo kwaad is dat er een garnizoen gevestigd is midden in bet polderland en naar het mü voorkomt is de ligging van Gouda ook overigens niet ongunstig Intusecheo ik begrüp zeer goed dat mgn leekebeschouwingei voor de Kamer niet beslissend kunnen ziju wanneer de Minister net zijn autoriteit zegt dat het gamiioen te Qonda siet ku wordtn bthonlra Ik begrijp ook dat wanneer inderdaad het belang van het land en van de legerorganisatie het meebrengt dat garnizoen verwgderd zal moeten worden maar ik zon toch den Minister willen vragen of hg over de argumenten die voor bet behoud zgo aangevoerd zgn gedachten nog eens wil laten gaan Ik zou daaraan een tweede pont willen vastknoopen Het spreekt vanzelf dat de verwijdering van het garnizoen voor een stad als Gonda een zaak van groot belang is Ligt het na in de bedoeling dien maatregel plotseling door te voeren f Kan de Minister het niet Izoo inrichten dat men zich hierop eenigszins kan voorbereiden Nog een derde vraag Mgnheer de Voorzitter Ben ik wel ingelicht dan heeft indertijd de gemeente Qonda ten behoeve van den garnizoensdienst afstand gedaan voor vrij billijken prjs van gronden en gebouwen voor het Rp Ik geloof dat het niet anders dan billgk zal zjin waaneer het garnizoen wordt weggenomen dat het RiJk dan ook die gebouwen en gronden weder aan de gemeente teruggeeft Ten slotte kan de Minister aan de Kamer ook toezeggen dat hy haar de dislocatieplannen zal overleggen voor de garnizoenen alvorens daaraan uitvoering te geven Hoezeer ik vertrouwen stel in den Minister en het Departement vrees ik toch dat b j allo bezuiniging die wordt voorgesteld men steeds tot duurdere uitgaven zal komen Het slot is dat er nieuwe kazernes znllen moeten worden gebouwd elders en daarom zoo ik wenschen dat de Minister alvorens definitieve beslissingen te nemen de Kamer in staat stellen wil de aitigaven die daardoor noodig zullen worden te o Verzien De heer Duymaer van Twist Mijnheer de Voorzitter I Ik zon met een enkel woord de rede van deu geachten afgevaardigde uit Gouda willen ondersteunen Door mjjn 12jarig verblijf als officier in dat garnizoen meen ik eenigszins over de plaatselijke toestanden djt r te kunnen oordeelen en dan kan ik vel niet verklaren dat Gouda een bg uitstek gunstige plaats is voor een bataljon infanterie maar er zjjn toch nog wel garnizoenen waar de gelegenheid tot oefenen veel minder is Ik zou daarom gaarne een pleit i illen voegen bij dat van den geachten afgevaardigde uit Gouda voor het behoud van het garnizoen daar ter plaatse Nu is bekend dat er in Gouda door bat gemeentebestuur en andere corporatiën pogingen worden aangewend om bet garnizoen tebehouden en dat aan den Minister toezeggingen znllen gedaan worden die de bestaande toestanden zullen verbeteren Wanneer de Minister nu voorstellen zal ontvangen die daarop wjjzen wil hjj zich dan bereid verklaren ernstig te overwegen of het garnizoen wel uit Gouda mag verplaatst worden Ik hoop dat die overweging er toe mag leiden dat het garnizoen in Gouda blgft Waarop door den heer Sabron Minister van Oorlog werd geantwoord Sedert 1881 staat de gemeente Gouda opgegeven als plaats waar eigenlgk geen garnizoen moestzijn In weerwil daarvan is er toch altgd garnizoen geweest Men heeft toen ter tgd reeds gezegd dat het althans voor infanteriegarnizoen ongeschikt was Men kan niet behoorlijk naar de schijf schieten de omstreken laten geen andere oefening toe dan op de wegen Do toenmalige Minister van Oorlog heeft de ongeschiktheid in een Koninklijk besluit den Raad van State gehoord vastgesteld Sedert zjjn de toestanaen in Gouda misschien eenigszins verbeterd maar schitterend zgn ztj nog niet en voor infanteriegamizoen ia Gouda hoegenaamd niet geschikt hoe aangename plaats het ook is Men mag slechts zeer schaars gebruik maken van hetgeen het terrein om Qonda nog aanbiedt Toor de oefeningen van den troep Men wordt OTeral ali het ware weggejaagd Als nu de omliggende gemeenten en de grondeigenaren wat toeschietelijker waren dan zou het misschien niet kwaad wezen om te Gonda een bataljon te honden voor den polderoorlog zooals de heer van Doorn wenschte doch dit is niet het geval men kan daar den polderoorlog zeer slacht beoefenen lutusschen de plannen omtrent Gouda hangen nog in do lucht er i nog niets vastgesteld Ik kan den geachten afgevaardigde wel verzekeren dat als het intanteriegarnizoen te Gouda mocht weggaan en het mogelijk bigkt om daar dan een paar compagniJ n artillerie te leggen waarvoor wel gelegenheid tot oefening is dan zal ik dit gaarne doen In geen geval zal de maatregel plotseling worden genomen maar tgdig worden aangekondigd Bovendien kan ik niededoulen dat aan deze Kamer een dislocatieplan zal worden overgelegd waarop de verschillende garnizoenen zullen voorkomen Dat eventueel de rechten van de gemeente Gouda hy vertrek van het garoizoen volkomen geëerbiedigd zullen worden daarvan geef ik gaarne de verzekering Heeft Gouda zich vele opofferingen getroost dan zal zeer zeker daarmede rekening worden gehouden biJ de eindbeslissing over de zaak Ik hoop dat de geachte afgevaardigde met deze toezegging genoegen zal willen nemen Wat het gesprokene door den geachten ofgevaardigde den heer Duymaer van Twist betreft ik zal dit met aandacht overwegen NiEuwERKEEK a d IJsei 2 JuU Maandagavond j l ontstond bjj J V aan het zoogenaamde Kruis in den Prins Alexacderpolder brand in een hooiberg doordien kinderen er met lucifers speelden Hoewel de brand terstond een dreigend aanzien had wist men hem door flink optreden tot de hooiberg te bepalen zoodat de schade niet zeer groot is VERSCHEIDENHEID Merkwaardige schemering verschijnselen Het hier onlangs waargenomen verschijnsel waardoor het licht aan den hemel in het noorden te middernacht voldoende was om er bij te kunnen lezen en bet In een kamer naar het N W geopend zelfs schaduwen Wierp op den grond komt mij voor identiek te zjjn met de zoogen lichtende nachtwolken die sedert 1885 herhaaldelijk zijn waargenomen en bovenal door prof O Jesse te Berlijn bestudeerd werden wordt aan de N R Ct geschreven Deze lichtende nachtwolkeo komen alleen in dat gedeelte der avond en morgenhemels voor t welk door schemerlicht verlicht is en dit vertoont zich als een cirkel boven op den horizon die meer of minder scherp tegen den nachthemel afsteekt Deze lichtwolken vertoonen zich als de zon ongeveer een lOo onder den horizon daalt Zij worden het meest waargenomen omstreeks den tijd van den langsten dag wanneer nog te middernacht de heldere wolken over den noordelijken hemel lichten maar vertoonen zich in het noordelijk halfrond van Mei tot einde Juli in bet zuidelijk halfrond in December op hoogere breedten Door fotografische opnemingen van deze wolken in 1889 op drie plaatsen 35 en 70 KM van elkander verwijderd genomen bleek nit de parallactische verschuiving dezer wolken dat zij op een hoogte van 83 KM in den dampkring zweven Die lichtende nachtwolken schijnen te moeten teruggebracht worden tot hoog in de lucht zwevende stoffelijke deeltjes die de lichtstralen der ondergegane zon en bovenal de roode stralen nog voldoende terugkaatsen als de zon tot ongeveer 16o onder den horizon staat om een licbtgloed te verwekken In gewone gevallen rekent men dat de dampkring op 63 KM hoogte bet diffuse rellectievermogen te zeer verliest om dat op aarde bemerkbaar te doen worAan Docb byiODdera omitMdighedsn ola vnlkanische of koimische stofwolken die in de hoogere dampkringslagen komen knunen dat reflectievermogen tot aanzienlijker hoogte in den dampkring doen gaan De schoone schemeringsverschjjnselen in den herfst van 1883 en in den winter van 1883 84 werden toegeschreven aan da wolken van vulkanische asch die bjj de uitbarsting van Krakatau in de lucht steeg en die naar berekening op 30 KM hoogte dreven Dat ook cirrus wolken hetzelfde effect kunnen hebben is natuurlijk Maar het verschijnen van kosmische stofwolken in onze atmosfeer is evenmin uitgesloten He verschijnsel is o a ook waargenomen te Berlgn De directeur van de Trep towsterrenwacht nam Dinsdag nacht lichtende nachtwolken waar op een hoogte van 3Ü KM boven de aarde Deze waarnemer gelooft aan de mogelgkheid dat bet een elektriciteitsverschijnsel kan jjn geweest en in verband heeft gestaan met storingen in de atmosfeer der zoo Buitengewoon fraai is het licht o a te Kopenhagen waargenomen Brand in Polen De nijverheidswijk van Ozorkom gouvernement Kaliz is door brand vernield Tweehonderd huizen en twee kerken zijn in asch gelegd Vjjf personen ztjn in de vlammen omgekomen Men meldt aan de N R Cl Door den commissaris der Koningin In Gelderland zijn in Juni 1907 bewijzen van Nederlanderschap verstrekt aan personen die bgua allen in Duitschland zjjn gaan werken In het eerste halfjaar 1908 werden in Gelderland in het geheel 3550 bewijzen van Nederlanderschap afgegeven aan naar bet buitenland vertrokkenen Aan de Pruisische grenzen by Suderwick hebben de kommiezen eergisteren een goede vangst gedaan Btj deu slachter v B te Suderwick werden drie geslachte varkens nit Holland gesmokkeld binnengebracht Da kommiezen die de varkens wilden in beslag nemen moesten de deur openbreken daar ze niet in de woning konden komen De varkeus werden in beslag genomen terwijl een proces het gevolg is In de gevangenis te Hannover werd een man opgesloten Jozef Erdmann genaamd die wegens diefstal was veroordeeld Weldra bleek dat de man aan vlagen van waanzin leed en hij stelde zich daarhy zoo woest aan dat men hem het dwangbuis aanlegde Ondanks het dwangbuis slaagde Erdmann er in zich de beide boenen op verscheidene plaatsen te breken Een dokter die den patiënt onderzocht verklaarde dat hy aan een idee fixe leed volgens hetwelk bij zich verminkingeu moest toebrengen en het merk iprdigste van het geval was dat hy er niet de minste pyn van scheen te voelen en zonder een klacht te slaken voortging met zgn ledematen te vernielen De ongelukkige is terstond naar een krankzinnigengesticht vervoerd BurgerlUlta Stand GEBOREN 1 Juli Catharina ouders W Brnyniks en S de Jong Petrouella Maria ouders B van Zutpben en T C van Steen 2 Cecilia ouders A den Haag en C de Ruiter Erika ouders E S Drenthe en N Post 3 Martina ouders A de Werk en S Vonk OVERLEDEN 1 Juli T de Vos 63 j 2 J Keij 71 j 3 E Zandyk 3 m 4 F Boere wed D Baars 74 j ONDERTROUWD 3 Juli H van Es te Boskoop en J J Graatsma J Wiltenburg en J J Lngthart A A Weyman en M M J de Jong D J W Welti en N Dekker D J van Vliet en C U Erbervald