Goudsche Courant, woensdag 22 juli 1908

roatain is geweest is nog niet bekend maar ilienzellden Zaterdag werd nit Teheran geseind dat men te TabriS weer aan bet vechten was De Berlijnsche Lokal Anzeiger verneemt dat te Tabris de revolntionairen weer baas zQn Ook te Petersbnrg is bericht ontvangen over de gebeurtenissen te Tabris aar luid dier lezing zonden niet de revolntionairen doch de regeeringstroepen meester zijn in de stad Een ander bericlit nit Tabris dat via Petersburg de Enropeesche bladen he tt bereikt behelst dat ook de Rnssische consul te Tabris er b j Rakira Kan op heeft aangedrongen dat deze de stad zal verlaten en tenminste zijn rniters zal beletten geweldenarijen te plegen jegens da ingezetenen van Tabris Verspreide Berichten Fkaskbijk Te Tonlon zijn vjjltig zeelieden na het gebruik van kabeljauw ziek geworden eenigen ernstig De maatschappij der Seinebootjes heeft gedreigd indien de werklieden niet op de onde voorwaarden aan den slag gaan den boel voor goed stop te zetten Gaat zy den werktijd verminderen dan is het bedrijf dat toch al niet winstgevend is heelemaal niet vol te honden Het ParijscHe verkeerswezen zon daar zeker weinig dim gebaat zijn DuiTBCm AliD De socialisten hebben te BerliJEi drie groote vergaderingen tgohouden waarin geprotesteerd werd te n het stoken van sommige bladen tegenowr Engeland en Frankrijk In 19ÜB wetd te Elberteld een vrouw tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld Er werd op bijzondere gronden gratie voor haar aangevraagd maar het antwoord op het verzoek bleef uit De vrouw zat haar straftijd uit en stierf Maar thans is bü keizerlijk besluit de vrouw gratie verle nd Enuei am De Daily Mirror deelt mede dat het Kristallen Paleis in Londen ernstige flnancieele mooilpheden doormaakt en mogelijk gesloten zal worden om plaats te maken voor gewone huizen indien geen uitweg gevonden wordt IntBsschen wordt naar zOo n uitweg drnk gextfcht De Daily Graphic documenteert nu het varhaal der Duitsche spionnen te Epping met plaatjes van de punten die door de Duilscher gefotografeerd zijn Het ziJn de verdedigingswerken de ammunitie en fouragema gazijnen enz RoSl iND Als een typisch staaltje van de brutaliteit waarop de roovers op de Russische sporen optreden de roevers ziJn in dit geval beambten is gebleken dat onlangs een heele trein op den Moskou Kazanspoorweg op een zijspoor het bosch ingereden is en daar geheel en al leeggeplunderd Ahebiki Te Birminghan Alabama is door stakers mijnwerkers een trein met arbeidswilligen aangevallen waardoor zes man zijn gedood of gewond tJit Washington wordt geseind dat de gezant van de republiek Honduras aan de regeering der Vereenigde Staten officieel kennis heeft gegeven van de onderdrukking van den opstand in genoemde republiek BINNENLAND m BH V B U M n K H Vergadering van Maandag 20 Juli i uur Voorzitten de heer Sohimmelpenninok van der Oye BS de behandeling van het wetsontwerp nopens de schadeloosstelling aan bezoldigde beanibti n der opgeheven schnttei yen voert de heer van Velzen het woord De billükheid van het schadeloos stellen erkennende oppert hö echter twijfel aan de verplichting in deze voor het Rijk Destijds zoo herinnert hü heeft de minister Rink ook gezegd dat de plicht tot indemniteit op de gemeenten rustte en dat alleen wanneer het allernoodzakelijkst bleek dat ter voorkoming van groote onbilIgkhoid de Staat moest byspringen een wetsontwerp zou worden ingediend Is die noodzakelgkheid nu gebleken f De Minister van Binnenl Zaken de heer Heemskerk antwoordt dat dit inderdaad het geval is Bü de behandeling van het wetaontwerp nopens do invoering van oen wetteiyken tyd zet dezelfde minister in antwoord op vragen in de gewisselde stukken gedaan uiteen welke bezwaren verbonden zgn aan hot knnstDBtig veriDderen vas den t jd beiwaren die der Engelsche commissie ter zake benoemd duideiyk gebleken zgn zoodat zg het verzetten van de klok alleen in Maart en April konden aanbevelen en dan nog niet eens voor alle gevallen Te onzent zon daarvan zeer zeker een groote verwarring het gevolg zgn Bg het ontwerp tot wgziging van de we op de brievenposterg zegt de Minister van Waterstaat de beer Bevers dat hg zal waken tegen het misbrnik dat gemaakt wordt van den vrgdom van brietport die men in eenige fualiteit geniet Voor de verzending van geldsommen wordt het porto voordeeliger De heer Hovy vraagt ten opzichte van dit laatste waarom het recht niet geleidelijk kan opklimmen Waarom moet men voor f 12 60 5 cents porto betalen en voor f 13 dadelgk een dubbeltje f De heer Havelaar verdedigt het wetaontwerp dat aangenomen wordt De heer Van Waterschoot van der Gracht zegt naar aanleiding van het wetsontwerp op de registratiebelasting dat hg zich verheugt over de wgziging door den minister gebracht in het wetsontwerp door welke wgziging alleen de inbreng van onroerend goed in naamlooze vennootschappen wordt belast Daardoor meent de redenaar zal ontduiking worden voorkomen Echter vraagt hy of de rechten aiet te zwaar znllen drukken wanneer de betrokken vennottschap nog geen winst maakt De Minister van Financiën de heer Kolkman acht het doel van de wetsontwerpen zeer juist uiteengezet ook zgnerzgds beveelt hy het aan Y zal nagenoeg geen druk niloefenen dmr de rechten zelfs voor groote sommen zeer gering znllen zyn Vrgstelling zon hg alleen gerechtvaardigd achten in geval er een weldadig doel wordt beoogd met de vennnootschap Dat kan echter altyd I ö heer Van W v d Gracht vreest dat in zulk een geval zal gezegd woiden dat de wet in dat geval niet voorziet waarop de Minister antwoordt dat toch ook nu reeds horhaaldolgk ontheffing verleend wordt Het wetsontwerp tot verhooging van het zegelrecht van sommige effecten geeft den heer Van Nierop aanleiding tot de klacht dat aandeden en obligatiën over e ji kam worden geschoren hoezeer zg van aartK verschillen Met aandeelen specnleert men liiet obligation zeer zeker niet Is de verhoogijig ook niet zeer onbillgk jegens gemeenten bgv die obligatieleeningen uitgeven V Twinligiot veertigduizend gulden per jaar zullen mie rechten gaan opleveren Zal de minister4iet schaamrood worden wanneer hg die som incasseert V Buitendien is steeds gebleken dat een laag zegel veel voordeeliger is voor den tiscus dan een hoog hetgeen veel meer ontdoken wordt Eindelgk wgst hy er op dat reeds in 1857 word toegezegd dat do akten van den burgarlgken stand van zegelrecht zouden worden vrggesteld Zou het geen tgd worden dat men die belofte gaat inlossen De Minister van Financien erkent dat de zegetwet een slechte is maar dat alles heeft met deze wgziging niet te maken alleen gaat de aangevochten classificatie van de effecten dezen minister aan Hg erkent dat in elke classificatie iets willekenrigs is maar hg zag geen reden om het wetsontwerp zooals hg het van zyn voorganger overnam te wyzigen Na re en dupliek wordt het ontwerp aangenomen Zoo geschiedt nog met een paar aanvullingsbegrootingen De Voorzitter deelt mee dat in overleg met de regeering van de agenda is afgevoerd hel wetsontwerp tot opsporen van delfstoffen van Staatswege en dns ook de beraadslaging over de verzoekschriften van Maastricht en andere Limbnrgsche gemeenten De heer Sickenga is er echter op gesteld dat die conclusiën toch nog worden behandeld Z66 zal geschieden in de vergadering van morgenochtend 11 uur Gemeng de Berichten Men chrgft dato 19 dezer uit Warffnm aan het Nienis8blad van het Noorden Hedenmiddag geraakte het rytnig van M Sgpkens in de vrg diepe gracht naby het station Het paard dat onder den loop door een aanval van beroerte getroffen werd kwam in de gracht terecht en sleepte in zgn val het rgtnig mee Achterin zaten mej Sypkens en de heer C B Sgpkens voorin de bestnarder H Znidema en diens beide zoontjes Het rgtnig sloeg op den kant zoodat de zyramen boven kwamen Sypkens sloeg direct het bovenraam stuk en beeach zich er door zyn moeder alleen te redden ging niet maar het gelnkte hem haar zoover dp te hyschen dat gevaar voor verdrinken geweken was Door de zwaarte was het vooreind van het rijtuig geheel onder water zoadat Zuidema en de kinderen een oogenblik in groot gevaar verkeerden Den vader gelukte het eindelgk zgn hoofd en armen vry te krygen en daarna de kinderen op te heffen nadat hg vrnchtelooze pogingen had atngawend om ook bet boreDrsam itak te slaan Dit alles gebeurde in een minimam van tgd en weldra was G Boerma die onmiddellgk daarbg woont op de plaats van bet ongeluk benevens diens dochter de kinderen waren nu weldra gered en de vader redde zich zelf Mej Sgpkens was ook spoedig door vereende krachten van meerdere toegeschoten hulp nit haar benarde positie verlost Allen vonden eerst onderdak bg den heer G Boerma De heer Söpkens liep een erge beenwond op zoodat geneeskundige hulp werd ingeroepen Het rgtnig is erg beschadigd terwgl bet paard dood in de gracht lag Overigens liep het goed af Behalve aan Boerma en hnisgenooten komt ook een woord van lof toe aan den heer G Hogeboom en echtgenoote LTit Rozendual wordt gemeld dat de officier van justitie bg de Bredasche rechtbank een strafvervolging heeft ingesteld tegen het bekende raadslid E v W 4 Aagustns zal deze zaak voor de rechtbank dienen Als getuigen zgn gedagvaard een wethouder een raidslid de gemeentesecretaris en de gemeente bode Een vreeselgk ongeluk gebeurde Zaterdagavond te Zwolle De heer Ij wilde een eindjefietsen en nam z n zevenjarig oontje mee voorop de fiets Hoe t precies kwam is niette zeggen maar by de brug over de Willemsvaart viel t jongetje van de flets in hetdiepe kanaal en verdronk voor de oogen vanvader Deze is radeloos Hg is een jongemanen had twee kinderen waarvan dit jongetjede oudste was Tel Men meldt uit Doesburg f In den nacht van Zaterdag op Zondailis hier in een huisje aan het plantsoen 1 woond door den tuinman Sprong ingebroHep De vrouw des hnizes schrok wakker waalschuwde in alle stilte baar man die opzg beurt zyn getrouwden zoon die met vacantie te Doesburg was wakker riep Met vereende krachten overmanden zg den inbreker en waarschuwden de politie die den ongenooden gast inrekende Het bleek te zgn zekere Wilhelmus M dievoor een paar jaar uit ludi te Doesburgwas weergekeerd nadat hg om zyn schandelijk gedrag uit den dienst was weggejaagd Gistermorgen is hg naar Arnhem vervoerdom ter beschikking van de justitie te wordengesteld jHy kon de gelegenheid niet vindeniets te mtvreemden Dordr C t In de médie Francjaise te Pargs was Mme DelvairNdie de titelrol vervulde in Victor Hugo s JMarion Delorme in het 4e bedrgf plotselin g haar rol vergeten Haar medespelers moesten al hnn scherpzinnigheid aanwenden om te kunnen doorspelen tot het scherm viel Mme Delvair wist niets anderj te zeggen dan dat ziJ niets meer wist Gemoedolgke rechtspraak In t Engelsche plaatsje Stratford werd een arbeider voor den politierechter gebracht Hy had een vrouw geslagen Of hy die vrouw kende vroeg de rechter O ja hg kende haar goed hg had negen jaren met haar samen gewoond en dat was de eerste maal dat zy rnzie hadden Of hg van haar hield F Ja dat deed hg Kgk zei de rechter ga nu naar huis en zeg tegen je vrouw Sofle dit is de laatste maal dat we mot hebben gehad ik ga je trouwen Wil je dat doenP De beschuldigde Non De rechter Wil je naar hnis gaan en haar trouwen 1 De beschuldigde Ja en verdraaid als ik t niet doe De rechter Goed zoo on nu kan je gaan De Floraliavereeniging te Baarn welke hare tentoonstelling van bloemen en planten zal houden op 26 Augustus zal aan deze tentoonstelling een wedstrijd in het maken van bouquetten verbinden waaraan de leerlingen van de hoogste klassen der verschillende lagere scholen mogen deelnemen Bg een vechtparty onder Hoofdplaat ter gelegenheid der kermis is in den nacht van Zaterdag op Zondag een landbonwersknecht nit Ijzendijke levensgevaariyk door een messteek gewond De steek werd toegebracht in de linkerborst en is 3 centimeter breed en 5 centimeter diep De vermoedeiyke dader is gearresteerd en gevankelgk naar Middelbsrg gebracht Men meldt aan de N R Ct In Friesland met zyn vele meren poelen en plassen worden vele eenden gehouden Om de boerderyen in het waterland ziet men in hoornen of op stokken de eendenkorven waarin de kwakers de eieren kunnen leggen en broeden Na ia het volstrekt niet nit de school klappen als wg zeggen dat menige eend valt door het schot van jagers die alleen wilde eenden mogen schieten Dit feit is by de wet wel strafbaar gesteld maar vatk lietl motUiJli te coDittteeren 1 f De Coöperatieve Eierenverkoop Vereeniging overtnigd dat aan dit euvel een einde moet warden gemaakt heeft zich na tot eigenaart eq bnurders van landergen gewend met verzoek bg bet verleenen van jachtrecbt de nitdrakkelgke voorwaarde te stellen dat geen tamme eeiden worden geschoten Stoort men zich daaraan niet dan wordt de vergunning ingetrokken Een lastige logé Dr M een te Amsterdam gevestigd arts die aldaar de laatste jaren uitsluitend in hotels woont had laatstelgk gedurende eenige maanden zgn intrek genomen in jPalais Royal In dat hotel wilde men hem echter om zijn zonderlinge wQze van doen en zgn buitengewone lastigheid niet langer logies verleenen Daarom was den dokter reeds sedert eenige weken de verdere huisvesting ontzegd Toen eergisterenavond een der directeuren de heer Meger zich op zyn kamer begaf haalde de dokter een revolver voor don dag en moet hy gezegd hebben Zie zon nu znllen wy eens afrekenen De heer Meger die zeker vermeende te weten dat de revolver tot tweemaal toe ketste bukte zich en greep den dokter by de band waarin deze het geyaarlgke wapen hield Toen ontstond een worsteling waarbg de dokter moet gepoogd hebben het wapen op de borst van den hotelier te keeren Hg werd hierin echter verhinderd door eenige hotelknechts waarvan een reeds van den aanvang af achter den heer Meger had gestaan zoodat hy ware de revolver afgegaan over den heer Héyer heen door het schot zon zgn getroffen De politie werd gerequireeid de dokter meegenomen naar den politiepost Molateeg alwaar de geladen revolver werd in beslag genomen Kort daarna vervoegde de dokter zich begeleid door een agent van politie weer aan het hotel om zgn goed en zyn vergiften te halen Begrypeiykerwgze werd hem evenwel de toegang geweigerd met de boodschap dat men bereid was zgn in het hotel aanwezige bezittingen onmiddellgk af te geven De kamer waarin de grootste wanorde heerschte was door de directie van Palais Royal onmiddellijk afgesloten Een boot met een 100 tal schoolkinderen van Terschelling die een uitstapje naar Leeuwarden hadden gemaakt arriveerde opgehouden door slecht weer s nachts te vier nur in plaats van de i vorigen avond weer op het eiland Groote onrust bg de ouders groote blgdschap later toen eindelijk s nachts de boot aankwam N Gron Ct De Stettinsche machinefabriek Vulcan heeft Zaterdagavond de fabriek stop gezet totdat de klinkers aan den hun gestelden eiscb om van half zes tot zeven uur l i uur overwerk te verrichten voldoen Door dezen maatregel worden bgna 8000 arbeiders getroffen Een werkgever aangesloten by de RgksVerzekeringsbank werd dezer dagen lastig gevf llen om zgn qnitantie te toonen van betaalde premie in 1907 Hy kon gelukkig hier tan direct voldoen en hiermee wns dit zaakje geëindigd Eenigen tgd daarna maande de Bank dienzelfden persoon aan om betaling der premie over het eerste halfjaar 1905 De man die byna zeker wist dat hg deze gelden op tyd voldaan had maar de qnitantie niet meer kon vinden spoedde zich naar het poatkanloor om zulks in het register aldaar te laten nazien Hier bleek jnist dit register te ontbreken Het slot der historie was dat betalen circa f 11 plus kosten dwangbevel h f 4 10 waarop de bank hem intnsschen had onthaald het eenige was om voor verdere lasten verschoond te biyven Men beware dus de qnitanties Nwa Posterljeii en Telegraphic Bevorderd 1 Juli tot klerk der postergen on telegrafie Ie klasse de klerk 2e klasse D Bloemsma g v Verplaatst 1 Juli de klerk der pastergen en telegrafie Ie klasse J Nieland van Amsterdam telegraafk naar Stadskanaal 6 Jall de adspirant commiezen der postergen en telegrafie P Panwels en E tes Kate beiden van het postk naar het telegraafk te Rotterdam de klerk der postergen en telegrafie 2e klasse G C H van Krieken van Rotterdam telegraafk naar Leur 16 Juli de klerk der posterijen en telegrafie 2e klasse A van Zetten van Rotterdam telegraafk nkar Kerk Driel de condactenrs der brievenmalen 2e klasse A Lindbont van het spoorwegpostk No 2 naar het spoorwegpostk No 4 te Breda J A A i Wul tan ipoorwegpoitk Ko 8 tu Rotterdam naar Roosendaal en H Hoppenbrouwers ten spoorwegpostk No 2 van Vlisfingen naar Roosendaal 1 Aug de klerken der postergen en telegrafie Ie klasse R van der Brug van Ter Apel naar Amsterdam telegr afk en P Mulder RJzn van Amsterdam telegraafk naar Oegstgeest de klerken der posteryen en telegrafie 2 klasse M Ensemeier van Lekkerkerk naar IJsselstein K Nnraan van Amsterdam telegraafk naar Ter Apel en N van Dolder van Werkendam naar Rotterdam telegraafk Eervol ontslagen op verzoek 1 Juli de klerken der posteryen en telegrafie Ie klasse F J Tempel o v te Stad skanaal en G Gramberg g v te IJsselstein de telefonisten F V A Scbieke g v te Utrecht en R H Offerhaus o v te Amsterdam de adsistent bg het Hoofdbestuur L Hoogkaas de hoofdbrievenbesteller te Amsterdam P A Caviet 6 Juli de telefonist C M Rinck o v te Rotterdam 1 Aug de telefonist J H Kragt o v te Amsterdam Overleden 4 Juli dehOlptclegrnfist J F Snel o v te Rotterdam Stadsnieuws GOUDA 21 Juli 1908 Door de politie alhier is een persoon aangehouden die nit de Rgkswerkinrichling was ontvlucht Hedenmorgen geraakte een zoon vun v d Sloot uit de Baanstraat in de Spieringstraat te water Door het snelstrooménde water medegevoerd gelukte het den heer N D Gravestegn in het water gesiirongen van nit het huis van den heer Van Leeuwen den jongen van een wissen dood te redden VEBG4DËRIPi6V4NDEPii i MËliNTÜItA U VRIJDAG 17 JULI Vervolg De Voorzitter Ik wil het denkbeeld van den heer Dercksen gaarne nog eens hg H en W ter sprake brengen Ik meen echter voor zoover ik de leden van het college van B en W ken dat de meerderheid althans mgn opvatting deelt dat het schoolgeld niet wel voor verhoogiog vatbaar is De heer Van der Reo Ik wensch er nog eens op te wgzcn dat de leeraren aan de Ambachts avondschool per wekelgksch lesuur I 33 krggen terwgl zg slechts 7 maanden per jaar les geven Daarentegen geniiten da leeraren aan den Handelscursus die gedurende lOj maand in het jaar les geven in rekenen aardrykskunde en Nederlandsche taal f 40 per wekelijkach lesuur Dezen gevon dus gedurcndo IJ maal zooveel tgd les dan de leeraren aan de Ambachts avondschool Ik kan dan ook niet anders doen dan het voorstel van den heer Knuttel met warmte aanbevelen Het moge een klein offer van de gemeentekas vergen het verschil is te groot dan dat het zoo zou moeten biyvon Dan is hier ter sprake gebracht hetgeen de heer Vingerling indertgd gezegd heeft over den Handelscursus Ik meen dat hg daarbg hoofdzakelgk hot oog had op verhooging van het schoolgeld voor nietinge zetenen van Gouda Wanneer dan ook B en W met een voorstel kwamen tot verhooging van het schoolgeld voor de leerlingen van buiten Gouda dan zal ik de eerste zyn om dat te onderstennen Terecht hebt D M d V I opgemerkt dat de leerlingen van don Handelscursus grootendeels komen uit den kleinen en zeer kleinen burgerstand en voor hen raag het schoolgeld niet verhoogd worden Met de vreemdelingen is het iets anders velen van buiten maken van de school gebruik en ilr zou hot nuttig achten indien voor hen het schoolgeld werd verhoogd De Voorzitter Ik doe den heer van der Hoe opmerken dat de gemeente voor den Hande sonrsns ontvangt een subsidie van het rgk en van de provincie Die subsidiën worden juist gegeven als tegemoetkoming voor het bezoek van kinderen van ingezetenen van andere gemeenten on één der voorwaarden waarop dergelgke snbsidiën verleend worden is steeds dat geen verschil in schoolgeld wordt gemaakt linsschen ingezetenen en met ingezetenen der gemeente Het voorstel van den heer Knuttel om de solarissen geiyk te maken aan die van do leeraren aan de ambachts avondschool gronden de hoeren Knuttel en van der Ree op het feit dat de eene categorie van leeraren krggt f 33 en de andere i 40 terwgl de tyd waarin zy les geven juist de helft lachilt Wanneer men nu die tractementen gelgk maakt wanneer men dns aan de leeraren van den Handelscursus gaat geven I 50 dat is dns de helft meer dan de leeraren aan de ambachts avondschool genieten dan vergete men niet dat het voorit l viD den beer Kanttel osk beoogt om aan die leeraren toe te kennen 3 periodieke tractementsverhoogingen tot een totaal van f 30 Wat zal derhalve het gevolg zgn van die geiykstelling Dat de leeraren van de ambachtsavondschool ook wederom zullen vragen om gelgkstelling en om toekenniilg van periodieke tractementsverhoogingen Het gevolg van de aanneming van het amendement van den heer Knuttel zon dns niet alleen zgn een verhoogiog der uitgaven voor den Handelscursus maar ook een niet af te wgzen verhooging der uitgaven voor de ambachtsavondschool Laten degenen die veel gevoelen voor het voorstel van den heer Knuttel ook de gevolgen daarvan wel onder de oogen zien De heer Dercksen M d V In het voorstol van B en W lees ik Deze bedragen worden bg gebleken gver en geschiktheid te beoordeelen door Burgemeester on Wethouders na 5 10 en 15 jaren diensttgd telkens met f 5 verhoogd De meeste leeraren aan den Handelscnrsns zgn niet zoo jong meer als zg aangesteld worden Moeten zg nu nog 15 j iren wachten eer zg hnn maximnm salaris kunnen bekomen dan duurt ilat wel wat lang on daarom jnist gevoel ik wel wat voor hel voorstel van den heer Knuttel Ik wensch nu in afwgking van hetgeen B en W en ook van hetgeen de heer Knuttel voorstelt het voorstel van B en W aldus te doen luiden Deze bedragen worden by gebleken gver en geschiktheid te beoordeelen door Burgemeester on Weihouders na 3 O on 9 jaren dionsttyd telkens met f 5 verhoogd De leeraren kunnen dan 6 jaren vroeger hnn maximnm bereiken dan iAren het voorstel van H en W mogelgk is Zg zijn dan tenminste niet zoo erg oud De Voorzitter De heer Dercksen stelt als amendement op het vooistel van B en V voor de periodieke tr icleraenlsvcihciogingen telkens na 3 jaren te verleenen in jilaats van telkens om do 5 jaren Ik kan namens B on W verklaren dat zg dit arai ndement overnemen 1 0 heer Knuttel M d V Als ik den heer Deicksen goed begrepen lieb is zijn voorstel een amendement op mijn voor itel Dan zou ik geen bezwaar hebben het over te nemen De hoer Dercksen M d V Het doel miJ groot genoegen dat te vornem n Kr i wat voor to zeggen maar ik ben nog niet volkomen op de hoogto vau al de inehse s vnn het voorstel van den heer Kuuttel Ik Z U e orst daarover nog eens willen denken Het boHto zou zijn als hg voorstelde dit punt tot do volgonde vergadering aan to honden De lieer Knuttel beoogt zoo ongeveer een golieelo wijziging van do salarissen der leeraren aan den HahdelRcnrsns hg wil do leeraren in het Nedorlandseh golijkstellon in salaris met do leeraren in vreemde talen Ik gevoel er veel voor vooral omdat ik Nederlander bon om iemand die onze eigen taal onderwijst in salaris gelyk te stellen met iemand die in een vreemde taal les geeft Ik zon haast zeggen men moet zoo iemand meer geven De andere punten van het voorstel van den heer Knuttel kan ik niet zoo dadelgk overzien Het zou dus wel overweging verdienen dal het amendement van den heer Knuttel gesplitst werd opdat do leden van den Kaad in staat zgn hun stem te geven aan de onderdeelen waarmede zij zich kannen vereenigen De Voorzitter Het is mgn bedoeling de verschillende onderdeelen van het amendement van den heer Knuttel afzonderlgk in stemming te brengen Het voorstel van den heer Dercksen heb ik opgevat als een amendement op het voorstel van B en W en als zoodanig kan ik verklaren dat B en W hel overnemen Daarvan kan natnnrlgk geen sprake zgn als het is eei ê b amendement op het voorstel van dolC mi nuttel De heer Derfkiien M d V I Wanneer het voorstel van den heer Knuttel punt voor punt in stemming komt dan is er geen enkel bezwaar voor den heer Knntlol om als hg mot mgn voorstel sympathiseert dat in de plaats van het zyne te stellen De Voorzitter Ook wil ik er nog op wgzcn dat wanneer het denkbeeld van den heer Dercksen wordt toegepast op bet voorstel van den heer Knuttel daarvan noodzakalgkerwgs het gevolg moot zgn dat do voorstellen van den hoer Knuttel nog duurder worden want dan worden de verhoogingen telkens na 3 jaren toegekend Wordt vervolgd BEÏÏES VAN EOTTEEDAM MAANDAG 20 JULL L K H K StaatgUenmqen Nbdebi and Certif Ned Werk Schnld 2 75 PoKTOoii Oblig Tabaksmono polieleening 50O 50O0tr 4V 95 Rentelooie certif f 6 Oblig Ie Serie L 100 8 64 Bm aiRijE Zegelleening 1904 6 93 Hypothec Staatsl 1892 6 96i Rusr iKn IwangDombr Obli 8 ien 47 947 AziR Japan Obligatien 1899 4 80 CoiOMBu Geconsolideerde Huitenlandsche Schnld O 1000 P 3 44 nypotlteek Banken Pandb Rotterd Hypb 4 iOO Pandb Standaard Hypb 47 99 Pdbr Sled Hypb sGrav 4 lOOV Pandb Utrechtsche Hypb 4 lOOj Pandb Westlandsche Hyjib 4 96V Pandb Zuid Holl Hypb 4 95 Pandb Algemeone Groninger Schecps Hypb 41 99 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 93 Pdb Ned Scheeps Hypb 4V 100 Pandb Bataalsche Hypb 4 94i Eerste Mod Hypotheekbrief hank 4 yi Pandb Hollandache Hypb 47 5 Pandb Nationale Hypb 4 100 2 96 ScheepvaartMaat grhappijeu Oblig L Smil en Co Sleep dienst 41 100 Premieleenintjev bhi diE Loten Stad Antwerpen I8H7 97 Spoorweijleenintfen ITIUE Obl Zuid Italiaansche Spw Mg 3 6ü I tvrrseti Obl Ned Ind Gas Mg 1905 4 1007 i OUVKAUTÉS IN Costumes t lilluur Mantels Hlouspn Hokken en laponstoffen in 7cer groote kenze tot de meest eoncurreeiende prgzen j r £ iffi lfy j f yrjrJ rM Veemarkt te Rotterdam Maandag ao juli 1Q08 Vette ossen en Itoeien goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 38 ade Itwal 34 jdc kwal a8 rents per half kilo Magere ossen melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd Veltc kalveren goede aanvoer iste kw 30 ade kw 37 3de kw 34 cenl er half kilo Stieren goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 3a ade kwal a8 j de kwal 34 cents per lirlf kilo Handel over t geheel prijshoudend VERSCHEIDENHEID B en aangeleekende brief B en W van Rotterdam zonden per aangeteekenil schrgven een kennisgeving aan een huiseigenaar om in verband inol de houwverordoning aan oen hem toebehoorend huis verandermgen aan te brongen binnen drie maanden De brief werd echter niet afgehaald zoodat die weer by B en W terngbezorgd werd Is de man nu aansprakeiyk voor den inhoud van den brief Hg zegt Ik heb van B en W niets ontvangen on kan dus de last niet opvolgen Er is geen enkel wetsartikel dat mii dwingen kan aangeleekende brieven af te halen De ambtenaar van het O M by hot kantongerecht oordeelde dat met het ontvangen van de kennisgeving bekl moet geacht worden den inhoud van den brief te kennen want bii had dien moeten halen en vroeg veroordeeling lot f 100 boete of 20 dagen hechtenis Bg een vechtpartg onder Hoofdplaat ter gelegenheid van de kermis is een landbonwersknecht nit Uzendgke levcnsgevaarlgk gewond door een steek in de linkerborst van 3 centimeter breed en 5 rentimeter diep Do vermoedelgko dader is gearresteerd en gevankeiyk naar Middelburg gebracht Vóór eenige weken werd zooals men zich nog zal herinneren een brutale diefstal met inbraak gepleegd in de Tor Haaretraat te Amsterdam en daarbg voor ongeveer f 900 aan waarde ontvreemd Thans heeft de bestolene per post een briefkaart van den dief ontvangen waarin deze zgn apyt betuigt niet meer van zyn gading te hebben medegenomen Reeds meer dan vier weken verliet het 14 jarig zoontje van den heer L te Genlle L do onderlgke woning en keerde daarin niet weer terug Ondanks do gverigste onderzoekingen welke plaati hadden is bet tot heden nog niet mogen gelukken den jongeling op het spoor te komen Men vreest thans dal hem een ongeluk overkomen is Zoiidagmiddag viel te Loosduinen een wielryder doordat de voorvork van zgn flets brak De jonge man die een oogenblik bewusteloos was kreeg een wond aan het oog Door dokter van Laik werd hg verbonden waarna hg in een rytnig naar zgn woning te Honselersdgk werd gebracht Burger I ij k a Stand GEBOREN 18 Juli Helena Francina ouders A J M van den Ring en M Gravestegn Dorothea Maria ouders H M Q de Moree en P F Smits 19 Ggaborta ouders D Sgl en A Tom Hendrik Petronella ouders J P Langealag en W M van Hofwegen Hendrikns Petrus Antonias ouders S A de Zeeuw en M A Honinga OVERLEDEN 18 Jnli M C G van Qoch 18 j ADVEUTKNTIKN Schoenhandel KLKIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle rüj aratifn on aangemeten werk Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze fH oHecer getcMUertte t ortretlen PelHture Bogaeriê Zg geven kracht on diejite die namakers niet kunnen bereiken Men overtuigo zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geill Prgscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gntit op aanvraag Hoitel a BOOSUHJo Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te beziehtigon zyn Genresknndige Gymnastiek en Massage Met zeer gnnsllg resultaat wordt door ondergeteekende behandeld ruggegr verkr llchaamsminvorm bewngingastoorn verstuikingen spierverrekkingen enz vetzucht rhenmnliek Ischias rug en londenpynen verstopping enz enz D VAN DUUREN KATTENSINOEL Q 143 EEiMPOTTifTÏEE neii WAnll v r icUt o i t MKKK te If tteii UIT HKT MaüIKIJN VAN UOHINCHBM Dtize TÏIKËËN worden hi a eirerd iii verzegelde pakjes ran vijj wee I een fmlf ea een Ned otu met rermelding ran Nommer er Pr H Toorzieu ran uerenstaani iMerk rolgeuB de Wet gedepo neerd Zich tot de iiitruf in ran etirde orders aanber eode 1 G BUL vooriiBen J BREKBAART Lï nieuw oBovertroffes Trof Ur Liabers wellmkentl ZSKDW EBACBT ILIZI t AUmd echt met Faltriekimtrk tot Toortdurende radicale uisekere genezing vau He wU de meeat hardnekkige xenuW Miekten ooral ontstaan d X rafdwalingen op jeugdigen leeftj I loCa e enezing ran alke zwakte BIof ï icht Benanwdheid Hoofdpyn Migraine Hartkloppiu MaagpgD slechte Rpysrertering Onvermogen Impotenc PollatioQH en Uitvoerige proapectasienli j rcrflwck fl I fl t a 8 dubbelefiewh Jpiitrn l4 epÓt Mftttli v l Vos ta ï altboram 1 p ili M Olébin do Hotterdain 1 Happfll i Oravenhsge I UtlmmiaB d Jon J Cio Rott r tiii Wr Iff k Cj nouda D bü kUe drogiitea