Goudsche Courant, dinsdag 28 juli 1908

47s e Jaargaii £ Woensdag 29 Juli 1908 No lOtOI mmm coimnt IMeuwS en Admrtentiehlad mor Gouda en Omstreken Tel M Na St ADVB RTENIIEN worden gepUatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel niet r 10 Centen Groote letters worden herfkend naai plaatsruimte Inzending van Atlverlentiön o t inii iiihIiI relctn a N 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 iranco per I 08t 1 70 Afaonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N ISocicteil ONS GENOEGEN Iloeicliadc Ut Couda Doiiileriiaij 30 Juli lul en mei Ziiailag 2 hfnim l M Schitterende Voorstellingen DOOK VLEUGELS SPECIALIT EIT CE ZËLSCBAP TABLKAU DE KA THOUPK IBertla St X a lstg g i Hiofccopo Trannforming act met zichtbare verklce lingi n op bet Tooieel BioZkcan oll an a Tlxropp Excontrin lay Mtdelli nr 1 a lpers Tla o is Tario Miislcale Virtnoscn Hot gevierde Ijuottislenpnar in z jn reperloire Sclieveiiiii sche ZoiiK i pi et uitgevoerd door 12 Dames I l rarhtvollo Dcporaliou en Elcctrisclio Verlicliting o de IMer t Scbeveningen bj avond Modern Acrobatic ombinatitn Till37 3 v4 © s©tto i Klectrischo Domonstraticn in 4 aldeolingon 1 Ontwikkeling van een vlinder I serpentine en Vlammondan li Ijovendo bloemen 4 Op den bodem dor zee nDT7 3 S Do populaire Humorist in zun nienwsto voordracblen o n het imiteere van Chrfitionnl Nico do Ham Solser en Hosse on Abram do Winter Dnitengewono Kquilibristisrho lOvolatlon 1 0 escla T ister Edel TT eiss TyrolionnoH DE ELECTHISCHE SCHILDERKUNST o Borglandscbap b Wrak S S Berlin r liloemsuvaas met elactrische rozen Til © G ©li3D s American Hurlcsqno l antomimo Kn iicl werdcrc gexciMcliap lm mr Zie uitvoeriff Prograiuiim aan de zaal I Orkest onder leiding van d n Kapelmoesicr W Hlokland Zaterdag en Zondagavond na afloop BAL 99 Enlrecprijzen Wê Voor WH iT loden ook stadgonooton Middagvoorstellingen AO ets Avondvoorstellingen 1 D i toegangsprp alléén tot hot op Zaterdag en Zondagavond na afloop der vooriitellingen te geven Bal met Vuorwork is 9t ets Voor H H Leden vrgen toegang tot de MIDDAGvoorstellingen Hnnno dames en kinderen XÜ ets Voor dB AVONDvoorstellingen DONDERDAG en ZATERDAG H H Leden 29 ets huuno dames en kinder n ftO ets VUUDAG en ZONDAG H H Leden 9k ets hnnne dames en kinderen I rs ets ZATEHDAG 1 en NDA i i Al JU8TlJS MATIJ ÉE Aanvang half it i I ZONDAGAVOND 2 AUGUSTUS na afloop der voorstelling ter golegenlieid van den veijaardag van H M de Koningin Moedor Schitterend Vuurwerk vervaardigd in de Kon Pyrotenlinische fabriek der flrma KlIIJSCH Utrecht Oadergeteekende berirht het geachte pnbliek van SODDA en Omitrekea dat bUdU jaar weder met zgn fraaie en nienw gereslanreerdo Beigiiels Kraam i s gi plaalsl o i de Mtrkl le ennver bet SIgaren Magaiijg van den Heer DONKER Daar ik reed 24 acblercenvolgende jaren de gnnfct en het vertrouwen van Ooada s ingezetenen en ook van de omliggende Gemeenten beb mogen ondervinden zoo beveel ik miJ weder in lEds gnnst aan EXPRES VOOR GOUDA GEËNGAGEERD de llaiienisciic Eiite Trnppe Slporl Directeur AUOLP OISMANO welke de eer heeft gehad met zjjn kapel ïo r onderscheidene hovan op te treden Mjj in UEds gunst aanbevelende heb ik de eer te ztjn Uw dw dr P TEGI LAAR N B Miin Beignets worden bereid met VERSCHE APPELEN welke ik expres uil het buitenland heb doen komen POFFERTJES WAFELEN en BEIöNETS gewoon tarief Bestellingen worden als naar gewoonte aan huis ook bezorgd KINDERMEEL ent per 11 cent per pak Overal vorkrjgLaar HIIISHIIEDERS wacht U voor namaak Ziet naar liet Coultóleaegel Dr v HAMEL ROO S en HAHMEN S en den naam P MOLENAAR Co Wettaaan Bekroond in October jl te BRUSSEL mot de Hoogste Onderscheiding den ill Vl im WESTZAAN A T T K 8 T Landhaas Oberstein 22 October 07 Scheflau bei Berchlesgaden Bayern Hochgebirge Mjine Meeren Daar onze voorraad Prima Kindermoel van Uwe flrnia in Holland gekocht nu op IS en mijn dochterljo uilstekend gegroeid is verziek ik U beleefd 3 pond per postpakket te zenden Hoogachtend w g Mevr A KLEINSMAN Hommerich E E iv£Ïs aoTJiD A Wederom gearriveerd BENNER sStoomcaroasel Heerlands eieganfste inriciiling Geheel nieuw naar de elsciien des lljds Inserlchl Hopende even als voorgaande jaren met een druk bezoek te worden vereerd De Directie Beleefd lich aanbevelend AIMTOOfM BKINNI tt Gedurende de Rermis gclegcnliold tol Hansen in de nienw naar de eisciien de § IIJd § in ericliie Danszaal Prima com sumptie Ruim voorzien vWi alle verfrissching en Aanbevelend H G V D WOLF BOMLMKADB Houdt lich aanbevolen voor de bezoekers van den Schoawbarg Prima Van Waveren s Bier Dressuur Professor Bonnetty van Amsterdam GEDIPLOMEERD VAN H M DE KONINGIN DER NEDERLANDEN Standplails over Café lielfédère Ranst de Itaard dame zal met zgn 14 Wonderkatten Maizen Ratten Kaoarievogels en Honden die alle mogelijke kunsten maken voorstellingen geven Met m H pim mllra ran alle ërettnir Alle dagen om Z uur Kinder en Familie Voorstelling en a avonds voortdurend voorstelling ENTREE Ie Rang 25 2e Ran 15 cent Kinderen onder 12 jaar Ie Rang 15 2 gang 10 cent Bullculandsch Overzlclii Renter seint nit Londen d d 27 Juli De kouing en de koningin ontvingen op Buckingliam Palace ongeveer vier en twintig vertegenwoordigers op het internationale vredescongres dat te Londen wordt gehouden In antwoord op een adres waarin de koning als maker van den vrede wordt gnbuldigd bield de koning een toespraak waarin hij de gedelegeerden verwelkomde en verklaarde dat niets hem oprechter voldoening kon schenken dan de overtniging dat zgn pogingen ten bate van den internationalen vrede en goede verstandhouding tnsschen de natiën niet geheel vruchteloos waren en de nobele waardeering die deze pogingen van het volk van Groot Britanniè en van andere landen mochten ondervinden Regeerders konden zich geen hoogere taak geven dan de bevordering van de goede internationale verstandhonding en van de vciendschap tnsschen de natiën der wereld Die bevordering was het beste middel waardoor de menscbheid baar edelste idealen zou kunnen verwezenlijken En dit te bereiken zou steeds bet doel van ziJn streven zijn De koning hoopte dat Gods zegen op den arbeid van bet vredescongres zon rusten Renter seint nit Bombay 27 Juli Na heden vier uur lang aan oen bombardement roet steenen blootgesteld te zijn geweest gaven de troepen vuur op bet gepeupel Drie geweldplegers irerden gcwomd waarvan twee ernstig De gouverneur sprak een vergaAoring van voorname bnrgers toe waarbg hjj mededeelde dat de regeering teleurgesteld was geen steon van haar te erlangen Hij deed een beroep op hen om zonder vrees op te komen voor de wet en de orde Naar aanleiding van het aanstaande bezoek van president Fallières bevat do per reeds artikelen welke aan het Tweevoudig Verbond zijn gewijd en die niet alle getuigenis aleggen van een bijzonder geestdriftige stemming ten opzichte van dat verbond O a schrijft het Nowoje Wremja al op zeer koelen toon Het blad schrift dat het tiJd wordt zich op hot standpunt te stellen dat de bnitenlandsche politiek met de binnenlandsche niets te maken heeft Een diplomaat moet in staat zyn zelfs met den duivel een bondgeoootachap te siniten wanneer de belangen van het Rgk dat vorderen Zekere kringen FEVILLETOX BB ACTRICE 39 En zü ging nieti De font was slechts dat er zejïere heldenmoed toe noodig waa een geweldig verheven stemming om dit besluit te nemen en dal zj een te groote genoegdoening ondervond zich overwonnen te hebben Des Zondags ging zü naar baar moeder en vernam dat de graaf er den vorigen dag werkelijk geweest was Nn wist hg ten minste de ingebeelde dwaas dat by zich scbromelgk in haar vergist bad 1 Von der Heyden bield een klopjacht waartoe ook keeren uit de residentie waren nitgenoodigd graaf Leidesdorf niet haar acktgenoot sprak er ook niet meer over De wolk waa Toorbygedreven Elaa gevoelde licb Try en gelukkig daarby deed Earel lielitkaar moeite haar zys liefde te toonen hetgeen haar thans oneindig goed deed Op zekeren dag reed plotseling graaf Leideadorf de nieuwe directear voor Hy bad Tóor een paar dagen lyn ambt aanvaard ffiw Mt MUI Iwt TonUt Bit Ma hudwirk in Frankrijk ergeren zich aan de vriendschap met het land van het Aziatisch despotisme vele Russen vreezen kwade gevolgen van een bondgenootschap met een Staat die een geheel anderen regeeringsvorm heeft Maar dat standpunt is valsch Na opgemerkt te hebben dat een overval van vier mogendheden zooals in den Krimoorlog onmogelgk is m a w we hebben Frankrijk niet bepaald noodig betoogt het blad dat overwegingen of het bondgenootschap voordeelig is of niet nutteloos zijn het bondgenootschap is er nu eenmaal Het Nowoje Wremja spreekt over het bondgenootschap op een toon alsof bet zeggen wil liever stelden we het zonder Frankrijk maar laten we nu we er eenmaal mee verbonden zgn er ons maar zonder morren bij neerleggen Een geestdriftig begroetingsartikel voor Fallièrea is dit zeker niet Sata Kan de leider van de parti der nationalisten binnen Tabris heeft zich de laatste da en onledig gehouden met bet verbeteren van zijn 8 c M kanon Inderdaad scbijnt hg nu met dit moordtuig meer te kunnea uitrichten dan tot dusver Voorts heeft de leider der nationalisten een proclamatie uitgevaardigd waarin bij in naam der Grondwet allen vredelievenden inwoners der stad aanzegt Tabris te verlaten Volgelingen van Sata Kan gaan voort met bet innen van oorlogscontribnties bjj alle inwoners van Tabris die als rijk bekend staan De Inwoners der ongelnkkige stad hebben nu smeekbeden gericht aan den Sjah waarin zji dezen verzoeken met sterke hand de orde te herstellen of een vergel k te siniten met de nationalisten wt l de schaarschte aan levensmiddelen zich steeds nijpender doet gevoelen Deze smeekbede is dep Sjah overgebracht door de Earopeesche legaties te Teheran Men weet dat ook Rakim Kan de aanvoerder der regeeringsgezinden beschikt over geschut Het Engelsche Lagerhuis heeft met 204 tegen 19 stemmen in derde lezing de lersche Universiteitswet aangenomen Luide toejaichingen begroetten dit resultaat De wet is Zaterdagmiddag nog in eerste lezing in het Hoogerbnis behandeld In het Lagerhuis werd vervolgens de finance bill in derde lezing behandeld Qit de Engelsche bladen biykt dat de eerste woordvoerder van de oppositie de heer Ansten Chamberlain was Deze was eerst voornemens geweest om een motie tot naast baar sliep de kleine Max Zy vloog met bet kind in baar slaapkamer Karel moest hem ontvangen of mevrouw Von der Heyden zg wilde zich niet laten zien zy belde den huisknecht by moeat den bezoeker in het salon voeren en mgnheer balen zy zelf was onwel en kon niemand ontvangen Een kamer lag daartusschen toch boorde zg den graaf binnentreden en even later Karel de trap opkomen Wat zg wel zoo lang Ie verhandelen hadden Een half nur reeds I Als de graaf eens van bun ontmoeting by haar moeder gewag maakte Maar dat zou hy niet doen Waarom niet F Om dezelfde reden als waarom zy zweeg Deze ongewilde verstandbonding met den graaf door een geheim verontnstte baar opnieuw Eindeiyk ging er een deur Zou hy nn vertrokken lyn Haar echtgenoot trad binnen een ematiga trek op syn hoofd deed haar niets goeds vermoeden Uaiime had misschien toch geklapt Je moet een oogenblik komen graaf Leidesdorf is er Maar ik beb my immers laten verontschuldigen als zgnde onwel En toch moet je komen ik heb er myn reden voor Het betreft een gewichtig ieta waarin je ilecbta zelf beslissen kunt Een lohok voer Elf door da Men D verwerping voor te stellen maar hjj was hiervan ternggekomen De beer Chamberlain echter eritiseerde scherp het optreden van de regeering die met een pennestreelr zware lasten op het land had gelegd en daarentegen geen enkele maatregel bad genomen om dekking te vinden voor de nit de sociale hervormingen voortvloeiende lasten Hg wees er verder op dat de internationale betrekkingen van dien aard waren dat groote uitgaven gevorderd zonden kunnen worden en met deze mogelijkheid hield de regeering geen rekening Blijkbaar waren de verklaringen van minister Lloyd Qeorge vooral een antwoord op deze beschouwingen Zaterdag is in Hydepark te Londen een groetsche botooging gehouden ten gunste van de drankwet Tiendnizeuden betoogers uit alle deelen van de millioenenstad kwamen op den Thames Enbankment bjjeen en trokken van daar naar Hyde park waar van een twintigtal spreekgestoelten toespraken werden gehouden De verschillende sprekers stelden een motie waarin de wensch werd uitgesproken dat de beide hulzen van bet parlement de wet die voor de mntigbeidsbeweging zooveel goeds beloofde zoo spoedig mogeiyk zouden aannemen Het heette dat de te ienstanders van de wet pogingen wilden doen om de beloogiug te doen mislukken Zjj zouden en een groote brouwerij zou hiervoor de noodlge gelden hebben verstrekt gehnurde lieden de spreekgestoelten doen omringen om den sprekers het houden van redevoeringen onmogelijk te maken In hoeverre 4eze plannen van de tegenstanders liJn geslkagd blijkt nit de ontvangen bladen nog niet De khedi e van Egypte beeft een depntatie ontvaAgen van Egyptische studenten die in Z itserland stndeeren zij overhandigde bein een verzoekschrift waarin een grondn t voor Egypte wordt gevraagd Te Caen in Normandiü heeft Zondag een groot militair muziekfeeft plaats gehad Daar waren de minister president de minister van oorlog de minister van arbeid en een paar onder ministers tegenwoordig Minister Clemencesn is te Caen toegesproken o a door Laniel kamerlid voor bet district Lisienx daar in de buurt Laniel verklaarde bfi deze gelegenheid dat de bevolking van z n streek een afkeer had van den klassenstryd Deze bevolking terugkeer tot het tooneel en zy zelf moest baar echtgenoot wilde dan beminde hy baar niet meer alles slechts een droom GrQuan de rust haar kind I Kom toch het is henscb zoo erg niet voegde hi er daarna geheimzinnig glimlachend aan toe zy volgde hem werktoigiyk Graaf Leidesdorf ontving baar beleefd vol eerbied hg bad iets ambteiyks officieels in zyo manieren op zyn borst schitterde een reeks van orden en miniature Karel in zyn verwaarloosd toilet gedroeg zicb tegenover hem als een ondergeschikte niet als de heer des hnizes Het was haar als moest zy bem verdedigen tegen de spotzucht van den graaf als speelde er een boosaardige glimlach om diens mond en zy legde haar arm in dien van baar echtgenoot Wees zoo goed uw verzoek aan myn vrouw peraooniyk voor te dragen zei deae Het betreft een weldadigbejdsvoorstelling voor de stadsarmen mevrouw begon Leidesdorf Zgue Majesteit interreseert zich daar byzonder voor en heeft my opgedragen alles in het werk te stellen deze zoo schitterend aogeiyk te doen slagen Daarom mevrouw kom ik tot u met het verzoek tot dit doel nw medewerking te willen ver UEeD D ku bet niet oediehikt tblMn verzoekt n beer minister president die de bestemming van de repnbliek in uw hand hebt te maken dat liJ de repnbliek met den dag wljser liberaler welwilleader worde Op deze woorden van Laniel antwoordde minister Clemencean ongeveer aIJns Men heeft bier gesproken over de orde en over den vrede Die twee woorden die zoo goed samenklinken vormen het repnblikeinicli programma de orde van vroeger was gevestigd op den wil van een enkele de orde van onzen tijd is gevestigd op het recht op de rechtvaardigheid op aller toestemming j de orde Is de eerste voorwaarde voor bet recht voor de vrijheid en voor de rechtvaardigheid De heer Laniel loo ging ntniater Clemencean voort heeft daareven gezegd dat Ik de bestemming van de republiek in mijn hand had Neen de bestemming van Frankrijk en van de repnblik zjjn in banden van het volk Wat gij in mil toejuicht dat Is niet mijn persoon het Is het gevoel dat bet beele volk beheerscht dat voor goed de repnbliek wil vestigen op bet recht tot dat werk draag ik mijn steen biJ als een nederig dienaar van de demokratie Ik heb de vaste overtniging dat wij met aller goeden wil de maatschappelijke hervormingen znllen tot stand brengen die de demokratie verwacht en dat wjj aldus da hoop znllen rechtvaardigen die de reden van bestaan geweest la van de Revolutie en van de Republiek Caen dat Zondag door 27 mnilekkorpaen beblazen en bestreken Is moet volgens de berichten geweldig feestgevierd hebben en uitbundig gejuicht voor miniiter Clemencean De Indipendanoe bespreekt de gernchten die in sommige bladen opduiken over een aanstaande ministerieele crisis In België als gevolg van bet verwerpen door de Kamer van minister Renkin a opvatting van artikel I van de Congoleesche Grondwet voor loover betreft het actief en passief der geldmiddelen van België en de aanstaande kolonie waarover reeds het een en ander gemeld werd Het blad schrijft dan Zonder twjjtel beeft miniiter Renkin geen overwinning behaald toin de Kamer het amendement Woeste aannam en niet met itta opvatting meeging maar om nu dadelgk aan een ministerieel aftreden te denken is wel wat ver gaan ineens daar immers minister Renkin niet de vartronwe naeatle gesteld beeft by zijn uitlegging an artikel 1 van bet Congo charter De geheele stad zou zich daarover verbeogen Zyne Majesteit maakte leff een zachte toespeling heel zacht natooiiyk dat de zaak geen biyvende gevolgeè zou hebben En wat zeg jy wel van het voorstel van den graaft vroeg Karel Ik wil In geen geval niet bet verwyt op miJ laden aan zulk een doel van algemeen nut een hinderpaal in den weg gelegd te hebben Ik laat bet geheel aan jou over Dit antwoord sneed Elsa door de ziel de openbare stem wat hem bet gewichtigste in deze aangelegenheid ly trok baar arm terug Dan spyt bet my myalieer de graaf betlist neen te moeten zeggen Graaf Leidesdorf toonde zich geenitint rerrait Gevoelt ge g zoo zwak f vroeg by mret een fijn glimlachje Volstrekt niet maar ik wil eenvoudig niet I Elsa sprak deie woorden op ongepast bitsen loon uit Von der Heyden haatte alle bitaheid a gaat tocb eenigszins te ver dit is een geheel byzDcdei geval een weldadigheid voorstelling en als de koning zelf reeds een toespeling maakte over alles kan ven men zicb niet heenzelten wy hebben een zoon men weet nooit Wordt varvolfd