Goudsche Courant, dinsdag 4 augustus 1908

DtrmoHLATO Te Maaüdenhnri ztjn belanKwekkende proeven genomen met een militairen ballon captit Op een alstand van 4fXK meter werden 32 schoten gelost p den ballon daarvan waren ét 30 raak maar toch kon men den ballon niet tot vallen brengen Naby Holnis is het torpedoschoolscbip Wttrtemberg gestrand Men tracht het vlot te brengen In de wetgevende vergadering te Pretoria heelt Barlow er tegen geprotesteerd dat de onderwijswet bepaalt dat de voertaal van het onderwijs op de lagere scholen tal zijn die taal welke door de meerderheid der leerlingen gesproken wordt 7 5 püt der bewoners spreekt Hollandsch zei h derhalve lal bat onderwijs bgna overal in het Hollandsch gegeven worden Rusland T Simieropol heelt de krijgsraad IK gevangenen die gepoogd hadden te ontvinchten waarbij zü vier beambten hadden gedood tor dood veroordeeld Voor twee der veroordeelden zal begenadiging tot dwangarbeid worden aangevraagd TUBKUE Volgens bericht uit een Tnrkscbe grensslad hebben de long Tarken te Serres te ramen met de bendenleden van den Hnigaarschen Sandanski de republiek nitguroepen Het bericht dient nader bevestigd te worden Kr inllen voor het parlement 160 algevaardigden gekozen moeten worden van wie 40 te Constantinopel Marokko Naar gemeld wordt denkt de snltan Abdel Atis er over op zijn reis naar Marakesch ook Casablanca met oen bezoek te vereeren Gemengde Berichten Nn bij beslait van den gemeenteraad da kermis te Rotterdam otflcieel is algeschatt is op een deswege ingekomen verzoek om vormakelijkbeden te honden op een pnrlicnlier terrein gelegen aan den Beukelsdijk goedgnnstig beschikt Op dit terrein tal nu een kermis in het klein met heel den gebruikeliiken aanhang gehouden worden Van den 9eD tot den 24en Augustus lederen werkdag van s middags 12 tot s nachts 12 nar en bovendien des i ndagsavondi van 8 tot 12 uur zullenoaroussel draaimolens en andere tentenwar geopend mogen zi n voor het publiek De houder der vergunning voor deze vermakelljkheden de kastelein C M 1 Postbnma van het Roodetand zal evenwel zorgmoeten dragen dat het terrein electrlsch verlicht is dat er geen sterke drank verkocht wordt en dat een aantal verbeteringen wat toegangen eni betrelt worden aangebracht ten genoege van de desbetrellende autoriteiten N E Ct Het Volk deelt tar verbetering vanziJn bericht van Vr jdag omtrent de plannen van minister Talma intake den bakkersnachtarbeid mede dat het plan tou zyn van 9 tot 6 unr den nachtarbeid te verbieden behalve op Zaterdag en andere aan een rustdag voorafgaande dagen Ue vraag ol ook des Maandags en op andere dagen na een rustdag langer arbeid moet worden toegestaan alsmede het toestaan van uitzonderingen voor den proeltijd van één jaar op het verbod ook voor patroons ton de minister willen opdragen aan speciale provinciale kamers bestaande uit een geluk getal bakkerspatroons en bakkersgezellen met een door de Regeering te benoemen voortitter Bei Hoog Militair Oerechtshol heeti nit praak in honger beroep gedaan in de taak van R P 18 jaar korporaal bü het ceg grenadiers en jagers door den krijgsraad te 8 Qravenbage schuldig v rklaard aan dietttal in de chambrée ten nadeele van een kameraad en veroordeeld tot 2 maanden milit gevangenisstraf met degradatie tot soldaat met bepaling dat de trat tal gerekend worden Ie zgn ingegaan op 10 Jnnl Het hol nam als wettig en overtuigend bewezen aan dat de korporaal in April in de chambrée der Oranjekaterne een portemonnaie met geld heeft weggenomen behoorende aan z n kameraad A en bevestigde het vonnis met veroordeeling van app in de kosten van het hooger beroep Zooals bekend ie nan een Kederlandsche combinatie door de Chineesche regeering het maken van de werken tot normaliseering en bevaarbaarmaking van de Wampoerlvier opgedragen Een telegram aan The Times uit Sjanghai meldt dat de vordering van de werken by voortduring beantwoordt aan de verwachtiagen van den heer de Rijke en groot tarlroawto in het weUlogto van bet werk wettigen Het jonk kanaal is op een breedte van 500 en een diepte van 12 voet bffaag water uitgediept en de veilige doortocht van een Britsche sloep by half ty toonde dat er nergens minder dan 11 voet water stond Da baggerwarken maken het niet waarBchyniyk dat het kanaal voor het aanstaande voorjaar voor den handel kan opengesteld worden De dammen ten noorden en ten tuiden van tioogb Island zgii met 29B0 en 4607 voet verlegd en beantwoorden aan bun doel ondanks de ongunstige meening daaromtrent indertgd daar de Duitsche experts oltgeeprokeu De uitgaven hebben tot nu toe l milliocn taels I 2 100 000 bedragen De bitalingen geschieden met prijzenswaardige stiptheid door hot Chineesche gouvernement Hoe men op Java diefstal in t groot pleegt vertelt het Bal Nbl Op een avond in Inni moest Amat AH van de kampong Oetan Pandjang het ontgelden Er kwam een inlander tan z in deur klappen zeggend dat by een boodschap h id vnn den w kmeester Toen Amat All niet spoedig genoeg open deed werd de denr ingetrapt hy zelf gegrepen in een mat gerold en vastgebonden zyn vroow met eon revolver in bedwang gehouden Toen begon de roof De gouden arflbanden die mat s vrouw droeg werden haar afgenomen een mooie sarong welke zg aan had van het lyi getrokken de sieraden der kinderen van vingers en voeten gerukt Kleeren geld al wat de moeite van het meedragen waard was werd bg elkaar gepakt en toen trok de troep in optocht at met flambnnwen den weg dien zy volgden verlichtend Niemand in de kampong dnrfde een kik te geven want voor elke deur stond een gewapende rampokker en een die zoo brani was geweest de denr te openen had Amat AH in zyn mat gezelschap moeten honden En zoo kon de brutale root kalm geschieden eerst een halt uur later gaven de tong tongs het alarmsignaal Stadsnieuws OOIIDA 3 Angoslua 1908 Zaterdag slaagde te Delft voor het eindexamen der H B S met 5 jarlgen cursus mej A C van Ciltert D U Dull D Oskam W 3 F van der Meer allen alhier Ter gelegenheid van den verjaardag van H M de Koningin Moudor was van de rgksen gemeentegebouwen en enkele particniiere woningen de vlag uitgestoken Het garnizoen maakte ten U uur parade die gecommandeerd werd door kapitein Keyers De troepen werden door den luitenantkolonel Boonacker geiospecleerd De beer Vleugels Directeur van hetSpecialiteitengezelschap in Ons Oenoegen heeft laten zien dat hy by bet geven van zyn afscheidsvoorstelling er zich niet met een Jantje van Leiden beeft willen afmaken Het publiek was dankbaar en voldaan iets waartoe de volste reden bestond Het Doo Pauins had met tgn vroolgke geestige voordrachten waarin bet publiek too edht werd opgewekt tot pleiziermaken een reusachtig succes Dnmas de bekende hnmorist deed de betoekers schaterlachen en bracht er al spoedig de rechte stemming in En ook de andere artisten hebben laten tien wat ty vermochten te geven Ü en Ë Angelo lieten staaltjes tien van bun eigenaardige schilderkunst De boetseorkunst vond weer zyn typische vertegenwoordigers in Thropp and BicknoU het Thais trio liet tien en hoeren dat tyn leden behalve behendige gymnasten ouk goede musici tyn The Polders en Lydia and Albino gaven verrassende staaltjes te zien op het ebied van gymnastiek Coppee s Ensemble oogstte door frissche stemmen en dito geiichtjes een stormachti ien byval evenals Bertha Pallaggi die evenals altyd veel applaus verwekte door haar bewonderenswaardige varkleedingen en liaar zangkunst Olgft noft over te wysen op de kleurenpracht van Tilly Masetta s werken en het onweerstaanbaarkomische der Oebrhder Frenks met hun paredieUn Werkeiyk wg hebben genoten Aan het postkantoor Qonda en de daaronder rossorteerende hnlpkantoren werd gedurende de maand Juli 1908 in de Rykspostspaarbank ingelegd 1 39722 07 en tarugbetaald t 32905 24è Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 15372 Het Bestuur der Sociëteit Ons Qenoegen haait voor da atoittaoda kiaderkarmli ga eogageerd een Café cbantant in miniatuur terwgl nog onderhandeld wordl om do bioscoop te vertoonen zoowel voor kleinen als voor grooten mochten de onderhandelingen slagen dan znllen de jiarlgkche lichtbeelden vervallen Aan bet varslag van de toettand dezer femeente over 1907 ontleeneo wg het volgende Loop der bevolking gedurende bet jaar De werkeiyke bevolking der Oemeecte bestond op SI December 1906 nit 11593 mannen en 12319 vrouwen Beide geslachten 23912 Vermeerderd gedurende bet jaar door veboorte 38H m 357 vr belde gesl 745 Door vestiging 729 m 664 vr beide gesl 1393 Beheele vermeerderin 1117 m 1021 vr beide gesl 2138 Verminderd gedurende bet jaar door sterfte 228 m 194 vr beide gesl 422 Door vertrek 766 m 770 vr heide gesl 1536 Geheele vermindering 994 m 964 vr beide gesl 1958 De bevolking is dos vermeerderd met 123 m 57 vr beide gesl 180 Zoodat zy op 31 December 1907 bedroeg 11716 m 12376 vr beide gesl 24092 Onder dit getal zgn begrepen 70 mannen en 8 vrouwen gehuisvest in onder het militair gezag geplaatste gebonwen De indeeling der bevolking naar de verschillende godsdienstige gezindten is als volgt Mann Vr Tot Nederdnitsch Herv 6155 6633 12788 Fransch of Waalsi h Herv 20 19 39 Eng of Presbyt Herv 1 1 Leden der Scbotscbe gem Apostoliscben 1 3 4 Evangelisch Lntherschen 182 185 367 Hersteld Ev Lutherschen 21 20 41 Doopsgez of Mennonieten 24 16 40 Remonstranten 212 262 474 Hernhutters of van de Morav Broeders 112 Gereformeerden 698 723 1421 Christelgk Gereform 208 227 435 Koomsch Kathoiieken 3683 3790 7473 OodRooraschen of van de Bisschoppelgke Klerezy 10 104 184 Grieken Armenianen Nederdnitsche Israëlieten 157 176 332 Niet genoemden 89 51 140 Tot geen der genoemde gezindten behoorende 186 165 351 Totaal 11716 11376 24092 Opmerkingen omtrent den loop der bevolking gedurende het jaar Het getal der geborenen binnen de gemeente bedroeg levend 387 ra 361 vr beide gesl 748 Levenloos aangegeven 12 m 12 vr beide gesl 24 Te zamen 399 m 373 vr beid gesl 772 In het vorige jaar werden geboren levend 377 m 866 vr beide gesl 743 Levenloos aangegeven 13 m 9 vr beide gesl 22 Te zamen 390 m 375 vr beide gesl 765 Onder de geborenen in 1907 waren 9 onechte kinderen ni 7 jongens en 2 meisjes Er waren 5 tweeling geboorten De sterfte binnen de gemeente zonder de levenloos aangegevenen was 232 m 193 vr beide gt fl 4 In het vorige jaar bedroeg zg 194 m 210 vr beide gesl 404 Van de overledenen waren er ongehuwd 119 m 96 vr heide gesl 215 gehuwd 71 ro 47 vr beide gesl 118 in Weduwenstaat 42 m 50 vr beide gesl 92 gescheiden van echt O bnrgerigke staat onbekend 0 m vr b gesl Beneden het jaar 52 38 85 Van 1 5 jaren 30 15 55 5 10 6 6 12 10 15 4 5 9 15 20 10 4 14 20 25 4 6 10 25 30 2 2 4 30 35 7 8 15 35 40 2 8 5 40 45 6 17 45 50 9 8 12 50 55 6 6 12 55 60 9 6 15 60 65 12 13 25 65 70 12 9 21 70 75 21 21 42 75 80 18 17 35 80 85 18 16 34 85 90 4 8 12 90 95 1 1 Er werden lil huweiyken voltrokken dos 24 meer dan in het vorige jaar Van deze huweiyken werden aangegaan Tusschen jonkmans en jonge dochters 155 weduwen 3 gesch vrouwen 1 weduwnaars en jonge dochters 4 weduwen 6 gesch vrouwen gasch mannen en jonge dochters weduwen 1 gas vrouwen 1 Hawaiykeo aongegaoo mat vergunning van de Rechtbank krachtens art 550 Barg Wetb geval van afwezigheid kwamen niet voor Voor do voltrekking van 19 hnwelgken werden bewyzen van onvermogen afgegeven Bg 7 hnwelgken werden 7 kinderen gewettigd Er werden in bet afgeloopen jaar dria echt8Cbeiding n ingeschreven Uit den volgenden staat bigkt de maandelgkscbe loop der geboorten hnwelgken en sterftegevalleo Maanden Geboorten Hnwelgken Sterf gevallen Januari 48 14 52 Kebrnari 51 10 60 Maart 69 6 57 April 73 12 41 Mei 78 29 36 Juni 58 U 32 Juli 58 20 27 Aggnstus 63 16 19 September 57 11 22 October 62 13 28 November 63 24 26 December 68 5 25 Naar de Koloniën van den Staat vertrokken 5 mannen en 2 vrouwen terwgl 5 mannen en 3 vranweo van daar komende zich in deze gemeente vestigden Uit het buitenland kwamen hier 13 mannen en 8 vrouwen 24 mannen en 15 vrouwen gingen derwaarts Op het einde van het jaar waren er twee bezoldigde Ambtenaren van den Bnrgerlgken Stand de boeren W Kromhout en S Olman en vier onbezoldigde ambtenaren van den Bnrgerlgken Stand de beeren R L Hartens J van Galen H J Nederborst en C W van de Velde Wordt vervolgd FEEST DE MEID Na de uitvoerige recensie m ons nummer van Donderdag kunnen we er ons toe bepalen nog eens te herhalen dat de Nederl tooneelvereeniging weer eene in allo opzichten goed verzorgde uitvoering van deze stokken van Hegermans gaf Annemie mevr de Boer van Rjk was in een woord prachtig evenals do heer Alex Post en zgn vronw Stans Mevr W v d Horst van der Lugt Melsert Ook tante Bettina mevr de Heer was mooi Het verjaringspartgtje van Annemie met haar neef Dirk de heer Barendse diens vrouw Carlien mevr Post Braakensiek en Mina hun dochter mej Tilly Lus was kostelgk Ook de waachbaas de heer P Bron was aardig Het voor Gouda in grooten getale opgekomen publiek luisterde hier zoowel als in Feest zeer aandachtig toe en toonde zich door ülok applaus na elk bedrijf zeer dankbaar DE FABRIEKSBAA8 Al8 je o em gesmeerde dood verdronken en toen in Af rika bg de Hottentotten getrouwde dochter hebt als je naar dat veelbewogen wezen tusschen scherpe snikken sn kt in de cement harde overtuiging dat ze al jaren d r bonten paletotje aan heeft en als die dan de juffrouw n l plots den kamerhoek omzeilt en je om den hals strgkt in t zelfde 1908sche lichte manteltje ala vóór t Hottentotteriga avontuur ala je dan in één klap n schoonschgnende scburkerige schoonzoon als n model man in brave eigenschappen en n leelgk geslruikelde dochter ale n fatsoeniyke Atrikaansche vrouw geretourneerd ziet dan voel je je wel wat week worden wegens die bol positie Die gecompliceerde heerlgkheid doorleelden we gisteravond t Was lain n Geverniste verraager met n gecorsette en gespung lokte compagnon in spé n porrende baas en bras de chemise n vinnig meisie met n idioten vryer n stelletje behooriyk dikke minachtende jullrouweo die 41 maar d r reukinrichting ophalen als hoorbare kleineering voor d r ondergeschikten en t aartavaderlyke zakkie met zunrljes op de uitgestrekte schoot van je buurvrouw dan geniet je als bewonderende romantikér op z n Zondagsavonds t Was lain En toen de valsche verraayer behooriyk in den hoek was gestampt en de nog gloeiende vaaaies hard genoeg uit de oven in s baien bloote armen en boezem waren geklauterd toen desteankoollooze stoker n kasteel kon knopen en de gespuug lokte zich twee witte wollen handschoenen kon parmitteeren en o nog styver aangesjorde droit devant toen de vinnige en de Idiote één mengsel waren met o wettigen echten zoon toen de Atrikaansche tomermantel uit Amsterdam zich klemde aan de gekleede jas en alles nabehoorlyke helooning en bestratflng op z n pontjea was terecht gekomen was t takkie taurtjaa leeg en de bovenvermalde schoot eenzaam t Was lainl FOXjIUIJÜ GEVONDEN VOORWERPEN In de maand Juli 1908 zgn aan het bureau van politie alhier gedeponeerd eenige sleutels an een ring raet sleutels Voorts tgn te bevragen een gouden manchetknoop bg Kropman Kleiweg 1 een portemonnoie mei geld bg van Cittert Rogentesseplantsoen 320 een broche hg Weertman P C Bothatraat 109 een kanarievogel bg W 8 Boot Raam 13 een paar gouden oorbelletjas by C Jongeneel Cornelit Ketelstraat 539f een halskelting met gouden slot by J de Jong Boelekade 228 een kinder aehoagtje hg J v d Hendel Lazarnskade 240 een portemonnaie met geld bg W M Jansen Boelekade 182 een gouden oorknopje bg Ogier Ooathaven 83 een zilveren broche by Wed de Jen Lange Tiendeweg 32a een ceintuur bg M de Wit Bockenbergstraat 782 een pet by N Both Ridder van Catsweg 295 een gouden broche by Mej Balendnng Oranjelaan 13 a Gravenhage een koperen wagenbos bij A da Grnil Öroaneweg een portemonnaie met geld by C van Dam Stoolsteeg 70 een schipperavaarboom l y W van Leeuwen Spierlngxtrait 26 een zilveren oorbel een dito ring met gouden plaatje een kleedje van een rgwielzadel bg C Vet Bosehweg 559 een gouden ring bg J Kerper Boelekade 151 een kinderboezelaar by C de Jong Nieuwehaven 282 een parapinie by J N de Oruil Nienwiteeg 13 een paar gooden oorknopjea bg E J Ngkamp Naaierstraat 31 een portemonnaie by J de Jong Torlmarkt 104 een koperen gewicht bg H P Herfst Gouwe 170 een portemonnaie met geld bii W v Leeuwen Spieriogstraat 2 een zweep bg Mulliiart Zeugestraat 81 een manchetknoop bg W de Mol Markt 97a een parapinie bg M Lnneuburg Markt 147a een zilveren broche bg C V d Kaa Prins Hendrikslraat 292 een doosje met haar bg P H Roozenstraten Boelekade 80 een streng sajet bg C Brnikman Muilepoort 162 een vrouwenboeielaar by Leeflang Boelekade 125 vier beleenbrieljes bg C Brem Baanstraat 90 een ceintuur hy Oostenrgk Raam 491 een zilveren broche by J J W Vergeer Raam 352 een zilveren horloge by H Disco J v d Haydenstraat 43 eenig geld bg E Jager Jernzalemstraat 4 een kinderzak bg W Molenaar IJssellaan 741 een gutta percha band hy N Pninsteen Gouwe 176 een zweep by J de Oruil Wilhelminastraat 74 een pntbaak bg J P Kastelein Karnemelksloot 603 een brillendoos by A Mulder Spoorstraat 205 een bril by B Trooster Boomgaardstraat 4 een koralen armband met gooden slot by Buscb Markt een paar gouden oorbellen bg K Lngthart een witte kinderhoed by A M Wassing Lange Dwarsstraat 163 een pakje met theekopjes by Arends Gouwe 81 een portemonnaie met geld hy A Houtman Zeogastraat 5b een schaar hy D J Hordgk Karnemelksloot 345 een knipmes by O van Tilburg Gouwe 1781 een broche by L Wynhol Oonwe 210 een kaasboor by H Steenwinkel Boomgaardstraat 25 een vrouwenzak by de Jong Vronwenvestesteeg 224 een portemonnaie met geld bg G Blok Raam 470 een paar sokken byij Qretser Prins Hendrikstraat 687 De Commissaris van Politie A BERÏHEUX SSgSnSSId VRIJDAG 31 JULI 1908 Vervolg en slot Aan de orde De benoeming van een tydeiyk Wethonder ter vervanging van den heer Nederborst die afwezig zal zyn Uitgebracht worden 14 stemmen en wel op de hh van der Torren 6 Herman 3 v d Ree 2 Jongenbnrger en Dercksen elk 1 en 1 in blanco Daar niemand de volstrekte meerdarheid heelt moet een tweede vrge stemming pUata habben De heer Herman Ik dank de heeren teer voor het vertrouwen in my gesteld maar tal een evantDaele benoeming niet kunnen waarnemen Uitgebracht worden weder 14 stemmen es wel op de hh v d Torren 6 v d Ree 3 Daning 2 Derckaan en Jongenbnrger 1 stem en 1 in blanco De Voortittar Niemand heelt de volstrekte meerderheid behaald loodat herstemming moet plaats hebben tnsschen de hh van der Torren en van der Ree Cltgabracht worden 14 stemmen en wel op da hh van der Torren 7 v d Rea 5 en 2 in blanco Zoodat tot tydeiyk Wethouder is benoemd da haar VAN DER TOEREN Aon da orde De amanatelling aener opgave van les paraonen voor de benoeming van drie laden T a het Collega van Zetters Benoemd worden da heeren J VAN DANTZia mat 13 it en 1 op den hHr Joii nbw a ¥ R 0 JONOGXB0RUES mat 11 tt anSin blanco f A W ROES met ld st 1 op W Bokhoven 1 op N A V d fRee en 2 in blanco J DE JONG Ht metlfst en2inblanco W BOKHOVEN met 12 st an 2 in blanco C A VAN BERKEL me 10 st 1 op H M Dercksen en 3 in blanco De Voortitter Ik heb daar straks de cyters verkeerd verstaan bg de herstemming voor een tydelg k wethonder en heb gemerkt dat de beide in herstemmin zgnde heeren hebben medegestemd wat volgens de Wet niet mocht zoodat ik voorstel de stemming onwettig te verklaren en wanneer de raad mgn voorstel aanneemt over te gaan tot een nieuwe verkiezing Aan de orde De benoeming van een Wethouder Uitgebracht worden 12 stemmen waarvan 7 op den heer van der Torren 2 op den heer van der Ree en 4 in blanco toodat gekozen ia de heer VAN DER TORREN De Voorzitter Mag ik den heer van der Torren vragen ol hg de benoeming aanneemt t De heer van der Torren Ja M de Voortitter Aan de orde Het voorstel tot onbewoonbaarverklaring der woning wyk G no 22 aan de Cappenersteeg Wordt zonder hooldelgke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot het opnieuw voor tien jaren toekennen van oen subsidie ten behoeve van de restauratie der Sint Janskerk Wordt zonder hooldelgke stemming goedgekenrd De Voorzitter Alvorens de vergadering gesloten wordt geel ik het woord aan den neer van der Reo die my zulks gevraagd heeft De heer van der Ree M de Voorzitter daar U mg het woord geeti zeg ik U dank daarvoor M de V Ik gevoel zeer veel voor do Volks Concerten die door het Goudsche Muziekcorps gegeven worden maar ik zon B en W in overweging willen geven om langs de perken nog eenige lautaariiH te plaatsen de gasleiding ligt er toch ik ben van meening dat die volksconcurten in een beboette voorzien en het volk schenkt er meer attentie aan en daarom zou ik nog een tweede verzoek willan doen nl om nog banken die toch zoo ik meen op het stads erl aanwezig zgn tydens de aitvoering ie plaatsen men moet niet vergoten dat zeer veel werklieden met hun vrouwen van die nitvoeringen gebruik maken en dan g lat hot niet aan daar l i uur to moeten staan De Voorzitter Ik zal uw vragen bg B en W ter sprake brengen De heer Jongenburger Het het twoorie gedeelte wat betreft die banken kan ik wel medegaan maar niet met het verzoek daar lantaarns te plaatsen dan moeten die concerten maar vroeger aanvangen De Voorzitter Ook dit zal ik bg B en W ter sprake brengen De heer van der Ree In antwoord op hetgeen de heer Jongenbnrger daar zegt moet ik antwoorden dat die concerten voor bet volk gegeven worden en beginnen om half acht en dat het moeiiyk is die vroeger te doen aanvangen Niets meer aan de orde zynde wordt de vergaeering door den Voorzitter gesloten IHQBZONOEN Evenals andere jaren werd ook dit jaar door de Christeigke jongelingsvereeniging Daniël alhier in de week die voorbyging een aantal anti kermisvorgaderingen georganiseerd Donderdagen Zaterdagavond in samenwerking met de Jongedocbters vefee nigingen Dorcas en Martha en Maria en in hoofdzaak bestemd voor de leden der 3 vereenigingen Vrgdag en Zondagavond een Evangelieverkondiging in co nbinatie met de vereenTging Tot Heil des Volks en de aid Gouda van de Nat Chr geb onth Vereeniging Die laatste vergaderingen waren voor ieder toegankeiyk Werd de vergadering Vrydags slechts zeer matig bezocht gisterenavond was de zaal flink bezet Ook de Donderdag en Zaterdagavond mag vooral wat de opkomst betreft geslaagd heeten Het waren avonden die ons opnieuw leerden hoe Christendom de biyheid niet in den weg staal maar veeleer een waarachtig Christen zyn voorwaarde U om ware biydBchap ta genieten Toespraken voordrachten en samenspraken wanneer znllen die laatste eens verdwynenP wisselden af met zangen al wa natuuriykerwyze bat gehalte van alles niet van dezelfde kwaliteit elk deed tyn beat da avonden te doen slagen Vooral het gesprokene door de heeren Toen en Punselie moge het geestelgke leven dar vergaderden tan goede komen De vergaderingen op Donderdag Vrgdagan Zondagavond werden gepresideerd door den Heer Toen alt earelid der Jongelingsreraanlging tarwyi bat aanta gadaalta der Zatardagavond vargadartDg aadar laldlgg stond van den heer Punselie Ook de beide Evangelieverkondigingen mogen als welgeslaagd worden beschoow d al was sooals reeds werd opgemerkt de opkomst Vrydagavond wel rat gering Op deie avonden waren bet de Heeren Toen Rietveld Lafebar en Punselie die het woord voerden Met dankbaarheid aan God voor bet vele goede hun op die avonden geschonken mogen de samenwerkende vereenigingen terugzien op de afgeloopen week S BEURS VAN ROTTERDAM DONDERDAG 30 JULI L K H K StaatgUfHint irtt Nkd ri ahd Cerllt Ned Werk Schnld 2v 75 POETCOAL üblig Tabaksmonopolieleening 5005000 tr 4 95 Rentelooze certlf f 6 Oblig Ie Serie L 100 3 64 Bii uARiJB Zegelleening 1904 5 98 Hypothec Staatsi 1892 6 96 RoBLAKD Iwang Dombr Obligation 4 941 AiiK Japan Obligatien 1899 4 80 CoLUMHiA GeconsolideerdeBnitenlandsche Schuld O 1000 P 3 44 Hypotheek fiankin Pandb Rotterd Hypb 4 100 Pandb Standaard Hypb 4I 99 Pdbr Sted Hypb sGrav 4 100 Pandb Ütrechtsche Hypb 4 i lOOj Pandb Wosllandschc Hypb 4 96i Pandb ZuidHoU Hypb 4 95 Pandb Algemeeue Groninger Scheeps Hypb 4 99 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 93 Pdb Ned Scheeps Hypb 4 100 Pandb Bataalscho Hypb 4 94 Knrste Nod Hypotheekbriel bank 4 94 Pandb Hollandsolie Hypb 4 95 Pandb Nationale Hypb 4 100 2 96 Sfhefipvaart Premteteêtiimjefi liKuniK Loten Stad Antwerpen 1887 97 Spoortorytfeninyrti 1TA1 IK Obl Zaïd Italiaansche Spw Mg 3 66 Ihvfrtêtt Obl Nod Ind Ga My 1905 4 100 Gedoreoie de maand Aupstus mm oMiuiHs van allo nog rcsleerende COSTUMES COSTUMES TAILLEUR MANTELS BLOUSEN BOKKEN en JAPONSTOFFEN tol iSIpotprIJzeii M iArsiS £ fff £flg y vMS SfrSM Veemarkt te Rotterdam Maandag 3 Augustus 1908 Vette OBien en koeien goede aanvoer prijxeo waren voor iite kwal 8 ide kiral 3 jde kwal aS centi per half kilo Vette kalveren goede anvoer ut kw ï8 jde k f 14 jde kw 11 cent per half kilo Vette varkens goede aanvoer ttte kw 30 ade kw 19 jde kw 17 cent per hall K O Schapen en lammeren goed aangevoerd Handel in vet vee en vette kalveren yahoudeod Schapen en lammeren iets lager in prgs Varkens handel traag afloop ilecht VERSCHEIDENHEID Donderdagavond omstreeks tes uur vervoegde lioh ten hniie van den rywielhandelaar v R te Oldebroek een als heer gekleed persoon voorgevende uit Zwolle te komen an de tram naar die richting gemist te hebben waarom hy by R een rywlal wenschte te huren om dit by aankomst te Zwolle direct tarng te zenden R geen kwaad vermoedende verhuurde hem een rgwlel maar heeft het nog niet terug ontvangen De jaariyka terugkearaode Nationale Velddag van het Leger des Hells ui dit jaar gehouden worden op Woensdag 12 Aug a s op het Landgoed Ve erbeek naby station Vetten voor dit doel welwillend afgestaan door den Hoogwelgeboren Haar Baron V Tnyl V Sorooskerke Duizenden nemen ieder jaar deel aan deta Velddagen en extra treinen met goedkoop taiiei tyn door da Hollandicba Spoorwag naatachappy en door de Nederl Centraal Spoot wegraaatschappg voor dien dag lit verschillende deelen van het land gearrangeerd Vanaf 5 Aug tot en met 10 Aag s middags 5 uur tyn goedkoope kaartjat met programma s aan de stations dier Maatschappyen verkrggbaar De Velddag zal du jaar geleid worden door Kommandant en Mevr Ridsdel de leidors van het Leger des Hells in Nederland terwgl ook Kolonel Bollard die tot voor korten tgd de leider van het Leger des Haili in Japan was tegenwoordig tal tyn Behalve de gewone samenkomsten tal er o a ook een Maatarhappelgke Demonstratie gehouden worden waardoor ieder van meer nabg zal kunnen kencisraaken met den welslagenden arbeid van het l eger des Heils op maatscbappelgk gebied Verder tal er een Muzikale Slnitingademonstratie gehouden worden waaraan 200 Muzikanten en 200 Zangers tullen deelnemen 4Dvi ini i in iM V reeolglng 4HME K0RQ Aldeiling IlilOHHKIfHlIIII ROZENDAAL HOEK PARADIJS GOUDA Deie Inrichting stelt zich ten daal om oude gebruikte en overtollige hulshoudeiyka voorworpen tetlkr ook too veel ooodig te repareeren en hooldzakeiyk aan minga goeden voor goedkoope prgien te verknopen De daarop behaald Winst komt geheel ten goede aan de neutr üe Vereeniging Ar H ttUMVg GeneeskondlK GymnaüUek en Massage Met teer gunstig resultaat wordt door ondergeteekende behandeld rnggegr verkr Ilchaamsmisvorm bewegingsstoorn verstalkingen spiervorrekkingen ent vetiucht rhenmatiek Ischias rug en lendenpynon verslop ping etz enz D VAN DUUREN KATTKN8INÖEL Q U3 DB HELFT DER SLAVERNIJ vin hat huUwark wordt ta nl t KedMn soodra Bmilltbt bal buU Manan traadt Om vlocran tagala isHrvM hout wark fit door an door Khoon te niakan la Sunlight hal afdofndAta aa voordoalliata niUMal I aat Sunlight Uw hul doen tllnalarcn an Uw werk verltchiao i PAIN CXniLER 7 TEOEN RHEUMATItK EN VCRKOUOHCOtN RUIKI ti JAAR taoa MtUJOaKH JICHTCK KHEUMATItKLUDCm MET tuccH ecaauisT VCRKnilGiAAa IN FLCSSCH IIV ll5 cti 75cll tü LlS BUH H UfOTKUtia EN DdOOBVtH F Ad RICHTEKliC Kottemam Te Gouda by C LUtiER Apothek r Harkt WOLRK A Co Westhaven 198 en by ANTON COOPS Wydslraat Hit tMtta XMtlaMytMt ta 1 naklulyliaM poHanUaal vom Hmtm au voof aldamaa tn IQndaTiohaanwarlt ltd Aparwnt van C II SHir 4 t ti r l rlls ltitb Slr 14 M ilKla i 4 lllii v M naam tn ftlirltknntrk vartniiatt ly NttTM takritar It Mkataww lalannw rvtt rr BmmmI O 8 r M IIrMta