Goudsche Courant, vrijdag 25 augustus 1911

de betrokken handeluhuizen die zich aldus in rnimeren kring bekend maken Ook zijn dü Vlamingen geoa ondankbaren on geven zij altoos de voorkour aan haizen die hun ta in eere houden DUITBCHLAKD Uit Calcutta is het bericht gekomen dat hot versook van de Duitsche rogeering tot uitlevering van baron Korff König alias Stalmann die daar gearreateerd was wegens valsch spelen van dn hand is gewezen en deze zoogenaamde baron in vrijheid is ge teld To Berlijn is daarvan nog geen bericht ontvangen en bij don politioprosident weigert men zelfs het te gelooven Inmiddels wordt het onderzoek tegen de bende die onder leiding van S lmann do groote badplaatsen en andere plaatsen ou l on s amuse onveilig maakte krachtig voortgezet Tot die bende behoorden ook graaf WolffMetternich graaf De la Itamée de EngeUchman Newton de Fransohman Thiébault de Roemenior Bujos en de Duitsche luitenant Niomela Van dezen laatste staat een uitvoerige levensschets in het Berliner Tageblatt Daaruit blijkt dat Niemela een hoogst begaafd man en oen voorbeeldig officier was die zich echter door zijn hartstocht voor het spel liet verleiden om in bekende plaatsen Luzern St Moritz Pontresina on andere hazard te spelen Het is thans gebleken dat hij zich met de inter nationale spelorsbende in contact bevond Zijn uitgaven stegen reusachtig doch tevens was noch de wijze waarop hij zijn dienst als officier waarnam noch op zijn leven in het garnizoens f ilaatsje iet aan te merken Tot het aatst toe hadden zijne kameraden goen vermoeden van het donkere tweede leven van den jongen officier In het begin van dit jaar nam hij znn ontslag Hij kon toen waarschijnlijk het dubbele leven niet langer volhouden Kn thans is zijn opsporing en aanhouding gevraagd onder beschuldiging dat hy doel uitmaakte van de vals he spolersbonde die zich om baron KorffKönig alias Stallmann had verzameld Sedert maanden is or gisting onder het personeel van do Berlijnsoho tiam De beambten klagen over te lage bezoldiging en te lan e werktijden Met fooien zyn de Berlijners over het algemeen niet scheutig en de dienst is zeer afmattend Ook net personeel van de omnibussen en van den onderaardscben spoorweg schgnt ontevreden te zijn en zoodoende loopen er reeds geruchten over een op handen zijnde groote verkeersataking Do directie van de Berlijnsoho tram heeft zich totnogtoe ondanks de groote winsten die de onderneming oplevert niet bijster toesohiotelgk getoond maar volgens de laatste contracten heeft ook het gomoentebostuur in de zaak te zeggen Zaterdag zullen de beambten nog eens overleg houden over een nieuwe poging om met de directie tot overeenstemming te geraken Mislukt die dan vreest men dat het wel tot een staking zal komen Enoelakd De stakingen Het stakingscomité der tramwegbeambten te Liverpool besloot den dienst weder to doen hervatten waardoor de arbeidsmoeilijkheden zgn ge ëindigd Den bekenden handelaar in edelgesteenten Hopten die met zijn broeder als deelgenoot ook te Antwerpen en Amsterdam groote zakon drijft is gisteren op klaarlichten dag in den omtrek van zijn woning in NoordIjon den van losse diamanten robijnen en een paar sieraden tot een gezamenlijke waarde van 5000 pond sterling ontroofd door een paar mannen die onmiddelijk daarna in eon gereedgehouden motorcab sprongen waarvan de bestuurder als bondgenoot meedeeil De drie schurken reden ijlings weg en zijn spoorloos verdwenen Hopton die bijna geworgd was verklaarde naderhand dat de roovers zijn gouden horloge zijn horlogeketting on zijn zakgeld onaangeroerd hebbon gelaten Ëenige omstanders woonden de borooving bij maar waren zoo onder don indruk dat zij niet kondon doen om Hopton bij te staan bij het aclitorhalon van do brutaio dieven DB3 23 rxen la n d Uit do Residentie Hr Ma Begeering zal een receptie geven op Woensdag 6 September b avonds halftien in de Eidderzaal op het Binnenhof ter gelegenheid van do 13e zitting van het Internatiaal Instituut van Statistiek Eveneens is het gemeentebestuur van eÖravenhage voornemens de afgevaardigden op een der dagen yan de congresweek te ontvangen Tentoonstelliog te Koubaix De Nederlandsche afdeeling der intemationate tentoonstelling In het noorden van Frankrijk te Roubaix heeft thans een uitgebreiden en geillustreerden catalogus uitgegeven Deze verschijnt nu omdat er al in het begin van Juni een eerste ongeiUus treerde catalogus waa tegelijk met de opening van het Nederl Paviljoen van welk gebouw het jonèst werkje een duidelijke photo reproduceei t nevens andere interieurs van het paviljoen Aan het hoofd van de bladzijde bevattende eenige aanteekeningen over de sociale wetgeving hier tf lande staat het portret van den heer Talma Minister van Landbouw Nijverheid en Hflndol Verder vindt men in het boekje een beschrijving der HoUaudsche kerk te Roubaix en de veefokkerij hier te lande een geschiedkundig overzicht van de bloemboUenhandol en mededeelingen betreffende de visichershaven van IJmuiden de handelshavens van Amsterdam en Rotterdam do diïiinantn ij verheid de plateelbakkerij te Delft en handel nijverheid in het algemeen een on ander mede door afbeeldingen verduidelijkt Naar Het Volk verneemt is do commissie van voorbereiding voor de Ziekteverzekering weder bijeengeroepen tegen 7 September a B Ondei tusschen heeft minister Talma de commissie thuisgezonden een stuk bevattende zeven meer of minder belangrijke wijzigingen in zijn Radenwetsontwerp en 4rï zegge vierenveor tig amendementen op zijn Ziektoverzekeringsontwerp Voor een deel houden deze wijzigingen verband met de bespreking die over de vraagpunten gehouden is maar voor een groot deel staan ze er geheel buiten en zijn het dus wijzigingen ingediend door de regeering zelve nog vóór dat het ontweïp in discussie is Hoüde Kruisoefeiiingfen te Amersfooi t Gisteren was het de hoofddag van de oefeningen welke door hot Nederlandsche EU ode Kruis voor de eerste maal hier te velde worden genomen Er werd daarbij oorlogstoestand verondersteld Aan deze oefeningen namen velen deel zoo deden 80 niansohappen van het Be Reg infanterie dienst als gewonden terwijl het RoodeKruisper sodeel werd gevormd door de deelnemers van de Roode Kruis colonnes uit verscliillende plaatsen des land Verder werkte mede de militaire geneeskundige dienst en waren verschillende Roode Kruis honden op het terrein Eerst reed de RoodeKruïsautomo biel geschenk van den heer Lehmann voor en toen die in een stofwolk weggereden was kwam een geïmproviseerde gowondenattto Deze wagen een z g hulpauto is ontworpt n door dr Or W Boland den technischen adviseur van het Nederlandsche Roode Kruis op een auto chassis is een eenvoudig in elkaar ta zetten geraamte geplaatst met zeildoek overdekt erin worden de baren met gewonden gehangen twee n Ast elkaar onder elke baar wordt dan nog een ande baar gehangen Aldus kunnen vier gewonden tegeiyk vervoerd worden Verder kwamen de gewone militaire vervoermiddelen ziekenkarren brancards enz welke allen naar het Evacuatie terrein of naar de noodsiekeninrichting gingen Z K H de Prins woonde met zijn adjudant de oefening bij Des middags werden do oefeningen vervolgd door hot sorteeren en daarna uitladen der gewonden zooals dat ook bij de manoeuvres goschiodt Het laatste gedeelte der oefening had plaats in het tot noodziekenhuis ingerichte R K Jongenspatronaat te Amersfoort Men had geen beter gebouw kunnen treffen dat getuigde generaal De Waal de onder voorzitter van hot Roode Kruis reeds op de inleidende vergadering t is een flink gebouw voldoende ruimte biedende ora er een practisch ingedeelde ziekeninrichtlng van te maken In de gang was een administratietafel geplaatst voor de verdeeling der gewonden over de verschillende zalen Behalve twee ziekenzalen vond men er een operatiekamer en een verbandlokaal keuken cantine enz op de bovenverdieping werd verondersteld te zgn een depot van het Roode Kruis en verblijven voor het hoofd der Verpleegcolonne vei pleegatera hulpverpleegsters en help sters van het Roode Kruis in den tuin was geplimts een portatieve ziekentent van dr De Mooij voor 12 tot 16 patiënten een tent zootU er gebruikt is door drie NederlandBohe ambulances in Zuid Afrika De inrichting van dit noodziekenhuis was geschied door hot personeel eener in Den Haag gevormde z g Verpleegcolonne samengesteld uit twoe beroeps verpleegsters der Roodo Kroiskliniek en acht Roo le KruisheIpster8 die te voren eemgermate opgeleid zijn onder gezamenlijke leiding van de directrice der Haagsche Kliniek voorts had men de medewerking gehad van eenige damesbostuurtileden van hot Comité voor Amersfoort en van den directexir vanhet St Elisabethgasthuis dr J W Joriasen aldaar Naar deae noodziekoninrichting worden de zwaarstgowonden vervoerd en er naar de adekenzalon gebracht Ook hier was de Prins een belangstellend toeschouwer de gewonden werden door do verploegater en hospitaalsoldaten op de beddon gelegd enkele verbanden werden aangele en in de operatiezaal worden eenige demonstraties gehouden De oefeningen waren hiermede ten einde in deu tuin werden alle deelnemers gekiekt diiarna de leden van het hoofdcomité en van het plaatselijk comité In de daarna gehouden sluitingsbijeenkomst wees generaal de Waal er op dat het dool was geweest te doen zien wat alzoo van hot Roode Kruis kan worden gevorderd zulks in verband met het huIp vorleenenin tijden van ramspoed zoowol als van oorlog Prins Hendrik dankte ton slotte alle medewerkenden aan de oefenoningen en sprak daarbij den wensch uit dat het Roode Kruis in bloei zal toenemen en dat allen daarvoor hun beste krachten zullen inspannen Qemengde Eericliten Een onvoorzichtig schot Woensdagavond kreeg een persoon die langs de Oudo Vest te Leiden Hop onverwacht een schot in het been terwijl hij aan do overzijde aan den Ouden Singel een knal hoorde In het Academisch Ziekenhuis bleek dat een kogel uit een flobertgeweer in het been zat Vermoedelijk is aan de Overzijde aan c eu Ouden Singel uit een bovenverdieping een schot gelost Men meldt ous uit Amsterdam Een jonge man het vorige jaar tot l j jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens inbraak en aan wienbijKon besluit een deel van zijn straf was kwgtgescholden wferd heden door de rechtbank alhier opnieuw veroordeeld thans tot 5 maanden gevangenisstraf wegens diefstal van gouden voorwerpen en een rijksdaalder doen alcohol meer op de stembureaux Nu in den Raad door bet lid Helsdingen aanmerking is gemaakt op het verstrekken van alcoholischen drank aan de leden der stembureau s wordt gemeld dat ieder stembureau van het gemeentebestuur en aanschrijving ontvangt mededeelende dat op den stemmingsdag tusschen des voorlti 11 en llVj uur een dejeuner eu een halve flesch sherry benevens des namiddags 5 uur een eenvoudig maal zal worden verstrekt voor den voorzitter en de leden van het stembureau Is te voorzien dan de stemopneming spoedig afloopt dan wordt om 4 uur theo enz toegediend Reizende Bibliotheken Een van de jongste loten van den aiouden stam de Maatschappy tot Nat van t Algemeen vormen hare roizende bibliotheken En wederom zullen dezen winter thans reeds voor de vierde maal de ingezetenen van vele kleinere plaatsen in ons land in do gelegenheid worden gesteld te genieten van zorgvuldig gekozen goede en degelyke lectuur en op vruchtbare wgze de lange winteravonden te korten Met haar Reizende Bibliotheken immers beoogt do maatschappij goede boeken van allerlei soort on inhoud te brengen onder de bevolking van kleine gemeenten die helaas voor het overgroote deel van goede en goedkoope lectuur is verstoken In bet najaar worden naar plaatsen die daarvoor in aanmerking willen en kunnen komen kisten met 100 boeken romans vakboeken werken voor de jeugd en diversen alsmede eenvoudige boekenkastjes verzonden nadat zich eerst een ingezetene bereid heeft verklaard belangeloos als boekbeheerder op te treden Ieder kan van de bibliotheek gebruik maken In het voorjaar worden de kisten weder niar de Centrale Bi bliotheek te Amsterdam teruggezonden terwyl indien het gewesacht wordt in het najaar weder een nieuwe zending arriveert De 65 afdeeHngen die den afgeloopen winter van deze instelling proflteerden zijn bijna zonder uitzondering ten hoogste voldaan Thans kunnen in October 80 kisten worden veraonden Zij die voor de plaats hunner inwoning een inzending wenschelijk achten worden m enoodigd zicli vóór 10 September te wenden tot de Nutscommisaie voor do reizende bibliotheken N Z Voorburgwal 212 te Amsterdam Bij voorkeur ontvangt de commissie de aanvrage van een lid van het gemoputebostuur oen predikant onderwijzer bestuur eencu vereeniging e d Indien het aantal aanvragen het aantal beschikbare kasten overtreft zal door loting worden beslist aan welke zal worden voldaan Voor het Kantongerecht te Amsterdam Op een hoek van de Baangracht bij een boom had een revolver gelogen Hoe die daar kwam Mysterie Een jongen die langs kwam nam die op Een revolver is niet iets dat je lederen dag op straat vindt en als je hot ziet laat je het niet liggen De jongeling bekeek het griezelig wapen klopte er moe tegen een muur ondei zocht het belangstellend tot een polit agent kwam aangeschroden Die koekl ernstig eischte het vuurwapen op Isevond dat hot geladen was on schr0k De jongen ging mee naar het bureau werd daar in verhoor genomen en vertrok met de belofte dat ie er wel moor van hooren zou Dat nu gebeurde hedenochtend De kantonrechter keek heel gewichtig want oen revolver is nu eenmaal gevaarlijk De beklaagde een blond mager jongske stond te sidderen voor de EdelAchtbaro hoeren Hij wilde spreken maar kwam niet verder dan stamelen on fluisterde eindelijk M n hart klopt zoo Do kantonrechter kreeg modelijden on liet don getuige voorkomen Beklaagde knikte instemmend blij dat oen ander voor hem sprak Het was alles precies zoo gebeurd als getuige zei Waarom nam je die revolver op Beklaagde had zijn stem terug gevonden Zij was roestig ziet u Ton eerste Ik dacht dat het geen kwaad kon Maar de kantonrechter achtte dit nog veel gevaarlijker Jongen jongen als je nu al zoo n last van je hart hebt dan wordt het nog veel erger als jo met een revolver loopt En als zoo n ding roestig is kan het wel uit elkaar springen Laat nu in het vervolg een revolver maar verschrikkelijk erg liggen als jeer een ziet anders kan je nooit weten wat er mot je hart gebeurt En na deze welgemeende vermaning kon beklaagde vertrekken Hbld Gisternacht is te Epe de werkplaats van 0 Post en het woonhuis van do gezinnen Post en van Schoonhoven totaal afgebrand Alles was laag verzekerd Auto bekeuringen Het Utr Dbl Bchrgft Dat het met auto bekeuringen wel eens zonderling kan gaan moge blijken uit het volgende Een automobilist te Utrecht oenbekend stadgenoot kreeg dezer dagen eon rechercheur aan zijn woning metde boodschap dat mqnheer was bekeurd wegens het rydon zonder achterlicht het proces verbaal te dier zakoopgemaakt vermeldde nauwkeurig hetnummer van des overtreders automobiel h no De auto eigenaar was ten hoogste verbaasd want had ter plaatse in het proces verbaal der politie genoemd niet gereden erger nog was op den datum dien het verbaal vermelddo ganschelijk niet met zijn wagen uitgereden En deelde dit den rechercheur mede Antwoord Oohmtjnheei dat zeggen ze tegenwoordig allemaal als ze nekeurd zijn Om den politie beambte te toonen dat zgn beweringen volkomen volgens de waarheid waren legde de bekeurde automobilist den rechercheur een aantal hotelrekeningen uit Duitschland voor ton einde te bewezen dat hg op één bewusten dag kalm en wel tusschen Ems en Boppard aan den Rijn had gezworven en dusonmogelgk met z n auto in den omtrek van Utrecht kon hebben getoerd Tegen die bewijzen was niets in te brengen Conclusie i de poUtie had zich in het nummor van den wagen vergist Dit is de tweede maal dat deze stadgenoot ten onrechte werd bekeurd Ëenige maanden terug kreeg h een proces verbaal thuis omdat hij hadgraeden zonder voorlicht Het verbaal sprak toen van een lichtgrijs ge ehilderde auto de auto van denstadgenoot in quaostie is evenwel zéérdonkergroen van tint en óók a opgrond vad die omstandigheid kon bewezen worden dlat de bekeurendebeambte een verkeerd nummer hadgenoteerd Irres ist menseJdic aber Griezelige vondst Men meldt dd 22 Aug uit Vught aan Het Hgz Toen de arbeider van de wed Kamp in de Taaistraat alhier gisteren bezig was met het viasohen in de rivier den Dommel haalde hij een kH dshoofd op waaraan oen koperdraaoiuet een steen was bevestigd de poUtie i van het voorgevallene in kennis gesteld en stelt een onderzoek in l n vermoedt dat Jiièr aan een misdaad moet worden gedacht Een jaar of zes geleden werd te St MichielsGe stel een bejaard man vermist een zekere P v d F van wien men nooit meer iets heeft gehoord l en vraagt zich af doch dit ia slechts oen bloot vermoeden of het gevonden hoofd dat van den toenmaals vermiste kan zijn Nader meldt men over deze zaak Dezen morgen heeft onze gemeentepolitie met den gemenntearboider den Dommel achter Albregts afgedrogd om mogelijk de andere lichaamsdoeien te vinden doch tot nu toe zonder resultaat Men vreest dat deze zaak niet gemakkellijk zal worden opgehelderd Het gevonden doodshoofd waar voor een leek nietB herkenbaars meer aan is berust thans bij dr Hillen om een geneeskundig onderzoek in te stellen Om het gevonden hoofd was een koperdraad gewikkeld met een strop aan dieu koperdraad weer een roodkoperen draad en daaraan een stoon van een zwaarte van tien pond Het is niet met zekerheid te zeggon of hier moord of zelfmoord in het spel is Naar schatting moet het hoofd een jaar of 5 in het water gelegen hebben Dit komt overeen met den tijd sedeit welken P v d F uit St MichielsGestel een reeds bejaarde man vermist is Deze verliet nu ruim 5 jaar geledenzijn woning zeggende Ojj asult menooit meer weenien De politie zet het onderzoek voort De Trjd deelt mede hoe het zat met den te Vught gevonden doodskop Een Amsterdamsch student was onlnnga met vacantie aldaar Hij studeert in de medioijnou en was in hot bezit van een doodskop dien hij eon dog of wat geleden goed en wel aan een koperdraad met een zwaren steen verbonden in de Dommel had laten zinkon ter reiniging Door omstandigheden scheen de schedel van de plaats te znn geraak en een oindje afgedreven Zoo kwam het dat oen arbeider hem opvischte dat de gemoederen verontrust werden dat de politie in het gebouw kwam dat combinaties werden gemaakt met den sinds vnf jaar verdwenen grijsaard uit St Michiel Q stel dat deskundigen het geval bestudeerden en dat per slot van rekening de eige naar van het doodshoofd niet dood la maar een springlevend student die deze gevolgen niet had overzien van zijn zorgen voor den schedel maar nu erg veel schik heeft in het gevaU Was het nu eens 1 April geweest Men zal zich herinnoren dat eenigen tijd geledon een zwarte prins uit Kameroen Pundu Aqua geheeten zich in verschillende plaatsen in Duitschland aan bedriegerijen en oplichtingen schuldig maakte en dientengevolge herhaaldelijk in n inder aangename aanraking met de justitie kwam Ten slotte wenl de Duitsche grond hem te heet onder de voeten en achtte hij het maar beter zijn nieuwe Heimat weder te verwisselen voor de oude Daarvoor moesten echter zijn landslieden in Duola eerst het reisgeld bijeenbrengen Nadat hij dat eindelijk in handen had nam hij passage op een Engelsch schip Toen dat in Victoria de eerste haven aandeed aond de prina een schrijven aan den gouverneur te Buea waarin hg dezen de verzekering gaf van zgn vreedzame bedoelingen en een audiëntie aan vroeg om zyn plannen voor de toekomst uiteen te zetten De gouverneur betoonde echter weinig eerbied voor de prinselijke waardigheid van Aqua en zond het telegran door aan het districtsbestuur van DuaU met de aanwijzing den afzender mede te deelen dat mbootUngen hunne versioeken aan hun plaateelijke overheid moeten richten De prina die dns op zgn verzoek geen antwoord ontving reisde naar Duala maar daar wachtte hem een nieuwe teleurstelling Hg had nl het districtbestuur verzocht de te j ner eer aaa te richten feeetelijkheden in het Aquadorp te willen toestaan en blijkbaar waren er ook feestelijkheden op touw gezet want de bewoners stonden in grooten getale aan het strand om hunnen prins af te wachten Maar de kapitein weigerde den prina van boozti te laten gaan voor hg de 700 Mk had be Id die hij aan boord extra verteerd had En of de prins zich al boos maakte het hielp niet en of zijn onderdanen al hoog opgaven van hun ki dietwaardihheid de zwarte vrienden moeaten ten slotte huiswaarts koeren en daar een nieuwe collecte houden om het losgeld bijeen te brougen voor hun dierbaren prins Een tweede reis naar Europa zal Aqua vermoedelijk wel niet maken Moraal Het Vaderland Ghetrouwö een antirovolutionnair blaadje bevatte onlangs het volgende versje onder het opschrift de Gulden en de Cent Eens was de gulden bg den cent Zijn godsdionstzin aan t prijzen Hij wilde dat die hooger stond Dan bij den cent bewijzen Godsdienstig opschrift mist uw munt Zoo sprak hij zeer verheven God zij mot ons staat in mijn rand Zeer duidelijk geschreven Ik heb het zelf daar niet geplaatst t Zijn and ren die het deden Het spreekt van godsvrucht en geloof t Gebed verzelt mijn schreden Wat meent ge sprak de kleine cent t Toont niet uw goest Iijk loven Het staat nitwendig op den rand Door and ren ingedreven De gödsdionatzin blijkt uit ons werk Ons werk moet dien vermeldpn Men ziet mij immer in de kerk En ik zie u daar zelden Zoo menachen oenen arme zien Moet ik vaak hulp verleeneu Zeer zelden draagt men u dat op Eer t kleinste van uw kloenen Hou en Trou vrijzinnig weekblad voor Ridderkerk en SUedrecht maakto er het volgende coupletje bij Neen wat uitwendig op ons kleed In woorden staat geschroven Bewijfitt niet wat in t harte ons Van Gode is gegeven IWanneer een man zich christ lijk noemt Is hij het daarom niet Maar die moraal van t aardig vors Begr pt een Anti niet Het N V V en de A N T B In de jaarlijksche algemeone vergadering van don Alg Nod Typpgrafenbond is op voorstel van het biestuur met een kleine n eerderheid besloten zich aan te sluiten aan het Nederlandsch Vakverbond de gedecideerd aociaald nooratisohe arbeidersbeweging Dit besluit moest echter volgens de statuten van den A N T B worden onderworpen aan eon referendum alle leden van den bond moesten in do gelegenheid worden gesteld schriftelijk huA stem uit te brengen over het voorstel Hot Volk wist reeds te melden dat by referendiMbtotniet aanBluiting besloten was Dit bericht wordt bevestigd in het orgaan van den A N T B het Grafisch Weekblad Het voorstal zou twee derden der uitgebrachte stemmen moeten verkre t gen hebben Ongeveer twee derdea dor stemmen verklaarden echter zich er tegen Hot werd verworpen metf 1521 tegen 897 stemmen terwi zich 108 lecfen buiten stemming hielden De redactie van het Grafisch Wpokblad spreekt haar sp t uit over do beslissing Ds Idenburg te Amsterdam broeder van den Gonverneor GeneraAl van Ned Indië is voornemens naar Indió te gfuw om den eersten steen te leggen voor hat Militair Tehuis te Tjimahi en zoo mogelijk het Tehuis voor Militairen te Buitenzorg te ope Mr J F Neeb notaris te Harderwijk is gistermorgen op weg n r Nunspeet p et zijne dqgcar tegen een mtjl Mol aaagereden waardoor hij en zijn koetsier tpt het voertuig werden geslingerd De heer N had het ongeluk daarbij het rechterkuitbeen en een aleutelbeen te breken De oorzaak van het geval was dat het hoofdstel het C dl van den kop af was geschoven auto werd de heer N weer naar zijn woning vervoord Door mevrouw Bultman do Forges te St Gratiën bij Parijs overleden is een bedrag van lOO Odo francs nagelaten voor een stichting te Zwolle Doel van die stiiditing moet zijn de aanbouw van woningen ten einde deze aan behoeftige lieden te huur aan te bieden tegen de helft van den gewonen huurprijs De heer Buisman reeds vrpeger overleden was een oud Zwollenaar Men schrijft ons uit Zutphen Te vergeefs luisteren dos nachts de Zutphenaren naar hun trouwen torenter die met zijn hoorn om het half uur aas de vier hoeken van den eeuwenoude Sint Walburgstoren het sein verkondigt dat óf alles in het stadje rustig ia bt dat er onheil drmgt Het tempo van zijn blazen duidt zulks wel aan Thans is wat wol tot de zeldzaamheden behoort Zutphen s torenwachter met vacantie Het verlof is den man niet gegeven om reden van billijkheid omdat ook andere stadsdienaren recht hebben op verlof maar wegens de restauratie aan dien toren waardoor hij zijn functie niet kan vervullen Do trap welke naar zijn vorhoven zitplaats leidt is tijdelijk weggenomen Radium gestolen Een bekenti Rotterdamsch genooshoer oen der eersten in ons land die zich op do Btudio van hot radium als geneesmiddel hebbon toegelegd kwam toen hij dozer dagen van een vacantierelsje was huiswaarts gokeord tot do onaangename ontdekking dat zijn goheole voorraad radium niot mindor dan 25 milligram tot een waardo van ongeveer f ÖOOO op onnaspourlijko on onverklaarbare wijze verdwenen was Het vermoeden is dat hot radium gestolen is Men vraagt zich ochter af wie dit gedaan zou mooton hebben Een gowono dief toch kent de stof niet zon ze niet hcrkonnen zou niet woton dat de geneesheer ze in zijn bezit hoeft on zou or bovondion niets aan hebben daar hij ze nergens van do hand zon kunnen doen zonder gesnapt to worden Alleen voor oen wetenschappelijk man die er zelf proeven moe wil doon zou hot radium waardo hobbon tn moer daar radium zoer achaarsch en moeilijk te verkrijgen is Als een bijzonderheid wordt vermeld dat bij den heer C Q J do Kev er Breedeetraat 46 te Rotterdam ondanks den drogen zomer een 2 3 meter hooge seringenboom voor do tweede maal in vollen bloei staat Stadsnieuws GOUDA 25 Augustus 19U Dansloerarencongres De Ned Dan onderwijzersbond heeft 22 23 en 24 te Arnhem zijn jaarvergadering gehouden Nadat de aftre nde t stuursleden herkozen waren brachten de Heeren Goossens en Sternfeld uit Gouda een uitvoerig verslag uit van het Intern Congres te Weenen dat zg als afgevaardigde bezocht hadden De nieuWfete dansen werden geleerd waaronder die de afgevaardigden te Weenen had ingestudeerd Het bestuur is samengesteld als vdljft de heer D van Bommel Voorzitter Utrecht Gerard P F Goossens vicevoorzitter s Gravenhage J 8 H Chrispijn Secretiria Amsterdam B ötemfeld Penningmeester Gouda en H J van Leeuwen Jr Commissaris Leiden BoBKoop Ten nadeele van G Dongelmans wonende alhier zijn in den poMer Rijneveid onder do gemoonte Alphen door verbreking der loods daaruit gestolen drie kippen De rijkspolitie uit Alphen ia met de zaak in kennia gestold SE OI T Tentoonstelling 1912 te Ngmegen Op initiatief van de heeren W A VM Laer on H J W Smals hoeft zidi te Nijmegen een commissie gevormd tot het organiseeren van verschillende Tentoonstellingen in de maanden Juli on Augustus van 1912 Dtóe tentoonstellingen die op het terrein Keefkonsbosch en Gerard Noodtplein gehouden worden zuUeu bestaan uit sport schildei en bloemen paarden runden pluimvee Aan deze tentoonstellingen zal tevens een groot amusementsterrein verbonden worden b taande uit een imitatie van OudHoidolberg Het oog is jperichtophH diuirvoor zoo uitstekend gelegen benoden gedeelte van het Valkhof be DanA door de metamorphose van hot vor g JAMTi t dnu de el ctaioit itf tentoonstelling in Klein Zwitserlwid tevens het hoogorop gelegen Hiennerpork alwaar men het slot Heidelberg gedeeltelijk wil nabootsen In een in het Hunnerpark to plaatsen groot cafórestaurant zal het bokendo Hoidelbergervat geplaatst worden Dit café mot terras zal uitzicht geven op de rivier de Waal waarop verschillende watorfeeston zullen georganiseerd worden De beide amusementstorroinon die door oen diepe in de heuvelen gegraven straat van elkander gescheiden zijn zullen door middel van een brug en een electriseh spoortje met elkaar verbonden worden De plannen van tentoonstelling on van het amu eraent teiToin zijn ajjeu ontworpen door den heer Henri Smals de ontwerper van Klein Zwitserland in het vorig jaar Het dagehjksch bestuur van do commissie is samengesteld uit de heoren M Crommenie voorzitter Th O ton Pol onder voorzitter en F J V Baron van Hardenbroek van Amesstol secretaris Paarden Concours Hippiquo to T oiden Hot twoodaagsch concours hippiquo te Leiden dat gebonden wontt tor gelegenheid van de landhoiiwtontoonstelling op 13 en 14 September bovat do volgende nummert Eerste dag I Concours oonspannon toebehoorondo aan landbouwers woonachtig in do provincie Noord on ZuidHoliand voor paarden dio in lüll nog goen oorsten pr s gewonnen hebben in oonig concours voor hmdbonwpaarden Conoonrs aangespannen dokhongsten dio in 1911 UiV dokking hebbongoataan in Noord on Zuid HoUand Concours oonspnnnon van merriÖn ingü8ohrflvon in het rogi stor dor afd Noord on Zuid 1loll itid van hotA P S Concours twocfljiannpii opon klasse Concours eenspan non van handolaron stnlhoudora on ll o He r choIon Ooncoui éónspannon loobohoorondo aan stalhondors ni de gomeento Tweede dag VII Concours voor gohruikspaarden niot undor 152 M stokmoat Uitgesloten hiervan zijn hengsten waarmede t efokt wordt harddravors on paardcm jonger dan 3 en oudor dan 10 jaftr De paartlen moeten zïjn aangoapa iincn voor oen gobruiksrijtnig suikers on rijtttigfen jnot fllechta één zitplaiits zgn uitgesloten Een afstand van 20 fe M zal binnon U uur op den straatweg naar Sasaofthom en terug moeten wordon afgelegd Het afleggen van den afstand in kortören tijd wordt niet in rekening gebracht De paarden zuUon wordon beoordeeld naar de conditie bij aankomst en naar exterieur en gangen Concours eonnpannon ponoyi max hoogte 1 50 M Stokmaat Concours rgpaarden a hoogto 1 54 M en daarboven b hoogte onderJ 64 M Concoura ee nBpannen toebehoorende aan particulieren Groot Kationaaal Hpringooncours voor springpaarden gereden door officieren on hoerrijders FOLITIül De Comraissarw van politin to Gouda bericht aan belanghebbenden dat in verband met de op 1 September o k in werking tredende trekhondonwot Maandag 28 Augustus a s van dos voormiddags 10 12 uur en van dos namiddags 2 4 uur in het Botorhuis op de Markt aldaar golegonheid zal bestaan aan de houders van trekhondou hun gespan aan een keuring te doen onderworpen ter Verkrijging van een nummer bowijs als bedoeld bij art 2 der boven aangehaalde wet Gouda 25 Augustus 1911 De Commi aris van Politie A BERTHEUX Xijö lTüBOXJ W Do leden van het te Loouwardon f ehoudon congres van den Alg No uivelbond hebben p r oxprostrein een bezoek gebr icht aan Wirdum on Wargtt waar worden bezichtigd do Coöperatieve Zuivelfabrieken In Warga was het volop feest Do volgende autoriteiten hebben met do congrewisten fflede den tocht gemaakt de Commissaris der Koningin in Friesland de heer Thomson lid der Tweede Kamer de directeur van den landbouw benevens twee leden van Ged Staten In Warga bestond de ZuivelfaMek juiat 26 jaar Als belangstelling in den voortgaanden bloei van het bedrijf van de zijde dor Regoering overhan gde de Comnüuuis der Koningin aan don voorzitter dier Zuivolfabriok do heer Wybenga het Ridderkruis dor Oranjo Nassau Orde AMERIKAANSCHE STOOMVAARTLIJNEN Hot stoomschip JRijndatHj van NowYork naar Rotterdam passeordo 24 Aug nam 3 uur 5 min lieachv Hoad Hot stoomschip Rijndamy van NewYork naar Rotterdam vertrok 24 Aug a avonds 7 uur van Boulogne sur Mer Hot stoomschip Zoandijk arriveerdo 24 Aug van Savannah te Rotterdam liERKNIEüWJ Mon schrijft aan do N lï Ct Deu 31 October hoopt do Hollandsclio Protostantscho güniüf nte to R yibaix haar vijftigjarig bestaan t © hdrdonken Gedurende al die jaron voor volön ten zogou gost ld mocht z mode het hare ortoe bijdragon stambowustzijn on taalbolang ondor do Nodorlandors in Noord Frankrijk levendig to houden on tebovorderon Moge hot dozo gomoontio in don vroomdo dio in Nederland veler sympathio geniet ook op haar feestdag liiaraan niot ontbrokf n Laatste Herichteri Borgen 24 Aug Hedenavond werd to Borgen België on in do omgeving oen hevige aardschok govoo d Petersburg 24 Aug Hot voointol van den rainisterrtwd tot inlijving van twoe parochiim bohooronilè tot hot gouvoi noniont Tyborg bij het gouvernement Petersburg is door den Tsaar gofldgokourd Eon dosbotreffond wotavoorstel anl nu door oon spocialo commissio uitgewerkt worden on nadat do Finsoho tSonaat daarovor advios zal hebben uitgebracht aan den ministerraad tor goedkeuring aangebodon wordon Konstantinopol 21 Aug Hodon zijn hier 25 govallon van cholera voorgekomen waarvan 8 met doodelgken afloop Do brand te Konslantinopol De Kon Nod Stoombootmaatschappij zond hot comittt f öOOO Eon oproerigo gevangene Arnhem Tijdens hot luohten is oen gevangene in do govangonis alhior ontsnapt on klom op hot dak van eon dor voorgebouwen Hij toonde niet voel lust om naar boneden tn komen Van oen hooge zitphiats wierp hij allerlei projectielen op de bowakorw Eon drietal van hon begaf zich dakwoartH en overmanden de kerel die intusHchon we uitgeluoht was Stevig gebonden werd hg naar de oei teruggebracht Te Tilburg is hedennacht oen oud fabrieksgebouw van don hoer Verbunt dat door van Baast voor kuipoiij t n door Akkerman voor sohildorswinkcl gebniikt werd afgebrand oorKnak onbekend Hot gebouw is verzekerd de inboedel van den kuiper en den schilder niet Gen Synode geref kerken Zwolle In de gen synode gorof kerken word medegedoold datdoTheol school to Kampen zich niet ir oen guftstigo financioele too stand raag verheugen drtarom wordt geadviseerd tot hot beupemon van een vgfden hoogleeraar over te gaan en evenmin om voor de school recht van promotio aan te vragen Kr wordt te weinig voor de school gecoUecteOTd in do kerken De synode verklaarde zich woderzgydH hot toestaan van het prediken van studenten ook nahet Somicandidoats examon Staking te Eotterdam geëindigd Do maehinistenstakiiig op don sloepdienst te Kottordam is goiSindigd nadat een motie was aanvaard wojirin voor 1 Jan 1912 verbetering van arbeidsvoorwaarden door do directie wordt verzekerd De nu nog rcsteerciMU Mantels Costumes Blousen wordon tot SPOTPRIJS uitverkocht D SAMSOim mm Telegrafisch Weerbericlit van hot Koninklijk MotoriologisohInsfituut te de BILDT Hoogste barometers tand 770 2 to Horta Inagsto stand 746 7 to Stornoway Verwachting tot don volgenden dag Zwakke tot matige zuidwostoIijKo tot zuidelijke wind meest zwaar bewolkt waarschijnlijk rogonbuion mot tijdelijke opklaring Zelfde temperaiuur Officieele Prijscourant V N nKN Kf f eet en iiaiid el ie Amsterdam 25 AUG 1911 Sfati NlenMii n Nod Cort Werkolijke Schuhl 3 pt t Oo tonr Holastingvrijo Krouonrt nic 1 pet l oit Obl 3dH S nio Aiuort Schuld 3 j ct Russische Obl lOOü 5 pet ld Obl Or Rnssisoho Spw mii lrt H4pt ld Ob Nioolai SI o u wog iï 7 6i 4 pot UI Oltligfttio Go Emis io 4 pet Japan Obl 1890 4 pot Müjtico Afl Binnenland Obl 5 pot Urazilio Funding Loo naig 5 pot d Obl 1889 4 pot V nozuohi Dipl Schuld li 05 3 prt lliiHk en € rediet lii8t l Nod Hankanndoclon ludujktr OiideriifmiUKi ii Am Vioan Cnr Si Foundry Comp C V A ld Smolt ing Alïofining Co Coit V Aan l Ani hi Aniorioan Telograjih Cy Cert v A ÏT S Htüo l Corp Curi V Oow Aand Kol reitlet Instelt en l Blluur OudernemlACeii Handol tvor Aiu terdam Aand Jav Cultuur M i Aand Npd UundeUMy C v A Kotahoen Mijnbouw Mij Oew Aand ltedjangl obong Mijnbouw Mij Aand Groat Cobar Aand PftrolenfU Ondern Dortache Potrolnnm Industrie M j Gow A Kon Nod Mij totExpl V Poir Bronn C v A Shell Tbo Transp Si Trad Cy 0 v G A ï k li pviurt Jiyeii Nod Am S nonivaart M j A nd Stoomvaart Mij Zooland Preferente A lul Mou intiJo Marino Cy afgost Prof A t l ak Uiuleru iiil i eu Bindjey Tabak Mij A Nipuwe Asahan Tabak My Aand Sdau Asahan Tabak M Aand Olver ii Max wol T aiid Gpaut Cort V Aand Poruvian Corporation Lim Cert v Aand puorwL ii i Hall IJzeren Spoor wogmij Aaufl Mij t Expl v Sbutts spoorwügon Aand ZuidItaliaan Spwmij SerieA HObl 3pot WarschauWtwnon Spoorwogmij Aand 210 dito dito Act do Jouiss f 144 1X Amerika Atchison Alg Hypb Obl 4 pet Erie Spoorweg Mij Gew Aand Union i acific Raiiroad Cy Cort V gfw A Wabash Qew Aand Prcjuie eeiilnKPU Am terdamAand 3pct Hongartjo Thei Re gulirungs GoH 4 pet GKLDKOERS Prolongatie l Vl pCt De gchoolo markt byna zondor uitzondering was ilanw gestemd ilonr d slechte politieke berichtOn uit het Tinitonland Latoro borichlt n uit Lf ndon dio gnn ftigor waren gaven lanloiding tot koopon