Goudsche Courant, woensdag 1 juli 1914

der en doeltreffender vakonderricht en een onderwijsregeling die do geschikten van welken stand ook gelegenheid tot het genieten van een hooger opleiding zal geven El moeten middelen worden gevonden om de sluimerende talenten ook der mindergegoeden tot ontwikkeling te brengen Aan ieder dient de kans te worden gegeven in de wereld voorMÏt te komen Wij verschillen besloot lord Haldane in aanleg en bekwaamheid Maarais ook do jeugd der minderbedeeldengelegenheid krijgt tot verdere ontwikkeling hoe goed m u dat voor denatie zijn waar nu liog zooveel talenten bekwaamheid moeten verlorengaan Bxuam Do haven van Anlwerpen Ala gtïVolg vnn een ondta houd dat f ialerenniorgeii in het iiiiniBterie van Uï onharo Worktm hoeft plant göhiul InBHchcn do afgfivaardifjdoii van het K hopmi i OU de miiilstors Hol oput1 on van do Vyvere kon schrijft h ït II v A oon volledig arcuonl iinpcnH al dö vraaj stukkeu helroIN iuNi de nitbroidinj van de havi ninru htiii ftii bonofirden Aiitwerpon tot Htanil worden gebracht Di aocoord brengt wa uitbix idinK van grond pbiwï rnwle van 2ït 0 U A alHonk de overneming door dfl stad naar latifï van noodzakelijk hflid van al do havoninrifhtingon tot aan do KruiHHchans VËItraRERI 6MDENGËHEmR yD YRIJDAQ 20 JUNI 1914 Vervolg Aan de orde Do motie van den heer Muijlwijktot instelling van ooue commissie Vanbeoordeeling van liohtboelden V De boraadalaging wordt geopend ÜG Voorzitter Mag ik don heer Muijlwijk vragen of hij zijne motie wensoht toe te lichte De htfer M u ij 1 w ij k G aarno M de V Daar in de vorige vergadering het voorstel van de Commissie voor de Sitr af verordeningen verworpen werd en er m i toch iets moet gedaan worden om het gevaar dat een verkeerde toepassing van de bioscoop oplevert zooveel mogelijk te keoren wil ik gaarne oen poging wagen om dezo vergadering zoo noodig te overtuigen van de ernst dezer zaak De biflscoïip is een schoone uitvin ding liet gaat er echter medo als met vele andere schoone en nuttige zaken in het leven Goed toegepast zijn ze werkelijk mooi en nntj g iaaar verkeerd toegepast kunnen ze leiden tot een groot kwaad Wel is waar kan men verschil in ovirtuiging hebben en daardoor ook verschil hebbend omtrent wat kwaad is maar dit staat wol vast dat niet alleen onder hot christelijk volksdeel maar onder allo partijen door hen die het welzijn van ons volk zoeken de verwording van de bioscoop een kwaad genoemd wordt Ik zou tal van uitspraken van paodagognn kunnen aanhalen om te doen zien hoe schadelijk zij vele vortooningon achten voor lichaam en ziel van het kind Ik zal er slechts enkele noemen Een Amstordamsch paedagoog zegt daarvan dozo vormaaklokalon zijn kinderbowaarplaatsen waar aanschouwelijk onderwijs wordt gegeven in inbiftak brandstichting moord verkrachting on afpersing Een ander zegt van de 100 füms heeft do helft betrekking op zelfmoord schokkende incidenten ontrouw enz Vordor wordt tloor deskundigen opgemerkt dat het goziclit en hot zenuwleven der kindoren er ontzettend onder lijden n Amsterdamsch onderwijzer aorfeelt de bioscoop doodt de kunstgevoeligheid van het kind en vernietigt het werk van ondorwiizers en opvoeders do ontwikkeling van het kind wordt er door geschaad Hoe do kindoren er moreel door zakken zoo niet zinken blijkt uit de uitspraak van den heer Buttonaar ambtenaar voor de Kinderwetten te Amsterdam die zegt dat van de ruim 500 kinderen tiie onder zijn toezicht zijn gesteld 70 tot stelen zijn gekomen om zich geld te verschaffen voor de bioscoop Ken ander zegt het is vaak bedroevend te bespeuren hoe zedenbedervend deze inrichtingen op het gemoed der kinderen werken Waar deakundigea zoo oordeelen over een verkeerde toepassing der jj bioscoop meen ik dat men al zeer ver van de Christelijke grondslagen van ons volksleven moet zijn afgeweken om hier niet het kwaad werkelijk kwaad te noemen Nu kannen wij ons op het standpunt plaatsen dat iedere burger moet kunnen leven en doen zooals hij wit men kan zeggen wil iemand zich overgeven aan drank of spel of ontucht dat is zijn zaak Mijns inziens een bedroevend standpunt voor een overheid Maar wil men zulks verdedigen ten opzichte van volwassenen ten anzien van het kind in zoo n standpunt toch absoluut onhoudbaar Gaarne wil ik aannemen dat het kwaad hier ter stede nog niet zoover gevorderd is als in de groote steden maar het gevaar dreigt En daar de ervaring elders leert dat door verkeerde toepassing der bioscoop boefjes aangekweekt de ontwikkeling benadeeld de oogen en het zenuwleven verstoord en het gevoel en de gcede zeden afgestompt worden acht ik mij geroepen om een motie voor te stellen om te komen tot instelling van een commissie van censuur De heer van der Wa nt M do V Het zij mij vergund om met een enkel wpord mijn meening te zetten tegenover die van den heer Muijlwijk Ik doe dat vooral ook om aan te toonen en den nadruk er op te leggen dat het belang in dit geval speciaal van het kind mij evengoed ter harte gaat als den heer Muijlwijk De reden waarom ik mij niet kan vereenigen met een censuur is gelegen in het verkeerd principe dat naar mijn inzicht daaraan ten grondslag ligt Het is er medo gesteld als met andere zaken goed toegepast zou het eventueel goede resultaten kunnen opleveren maar slecht toegepast zijn de resultaten natuurlijk eveneens slecht Nu 8 hot naar mijne meening beslist onmogelijk om wanneer men een censuur instelt daarvoor karakters te vinden die zich op een onpartijdig standpunt kunnen plaatsen hetwelk vereisoht wordt van de menschen die de waarde van de voorgelegde stukkon zullen hebbon te beoordeelen Het gevolg er van zal natuurlijk ook zijn dat do commissie die de censuur toepast natuurlijk benoemd wordt weder door een andere commissie en de samenstelling van die andere commissie zal natuurlijk aanwijzen de richting welke do commissie van censuur uitgaat Den oenen keer zal het zijn ten genoegdn van de eene partij den anderen keer ten genoegen van de andere partij Maar de tegenstellingen worden daardoor zeer zeker nog scherper Ik geloof daarom dat het niet wenschelijk is vooral niet voor Gouda om tot dien maatregel over te gaan Er komt bij dat hier ter stede de censuur op de bioscoop daarom niet bepaald noodzakelijk is omdat reeds van een toezien van overheidswege kan worden gesproken Het mag misschien niet zoo sterk zijn als de heer Muijlwijk dat wenscht maar ik geloof j toch wel dat het alleszins voldoende i en dat wat Gouda betreft geen voorbeelden zijn aan te halen van toe j standen die werkelijk niet bestendigd mogen worden doch die bestendigd i zouden worden door verwerping van de motie Ik geloof dat voor zoover mij bekend de overheid en dit geval hot hoofd yan de politie zeer zeker zal kunnen ingrijpen terwijl alle lilras te Rotterdam en Amsterdam vóórdat zij naar Gouda komen reeds aan een onderzoek worden onderworpen Om deze redenen zal ik mij dan ookverklaren tegen de motie van den heerMuijlwijk De heer K o I ij n M de V IK wensch hier even uit te spreken dat ik mij geheel schaar aan de zijdo van don voorsteller der motie De heer IJ b s e 1 h t ij n Daaraan is niet getwijfeld De heer K o 1 ij n Met welk recht de heer IJsselstijn dit hier zegt is mij niet bekend De Voorzitter Mag ik den hoeren verzoeken den spreker rustig te laten doorsproken sDo heer Kol ij n M de V Het schijnt dat er enkele hoeren in den Raad zijn de vorige maal is het ook al gebleken die zoo langzamerhand hun kracht er in schijnen te zoeken om te interrumpeeren wanneer hier over een of andere zaak gesproken wordt Nu weet ik zeer goed dat IJ dat op het oogenblik niet kunt voorkomen maar ik meen dat die handelwijze toch niet getuigt van een goede opvatting De heer Muijlwijk heeft er op gewezen dat het bioscoopgevaar inderdaad onder de oogen is gezien en heeft slechts enkele uitspraken hier aangehaald Die uitspraken zouden kunnen worden vermenigvuldigd Te Amsterdam is een zeer breede actie opgezet onder leiding van de hoeren Ketelaar en Stokvis De brochure uitgegeven door een commissie onder leiding van genoemde hoeren brengt ons zooveel onder de aandacht dat het inderdaad voor mij een moeilijk te beantwoorden vraag is wat zou toch de roden zijn dat o a de heer van der Want tracht zich schoon te wasschen en zegt het belang van het kind gaat mij even goed ter harte als den heer Muijlwijk In een hier ter stede verschijnend blad is er niet ten onrechte op gewezen dat de gemeenteraad van Gouda zeer actueel i s wanneer het er om gaat ons te beschermen aan den lijve doch een ander standpunt inneemt wanneer het er op aankomt om ons geestelijk welzijn te bevorderen Ik beaam dit volkomen en daarom heb ik uit het betoog van den Ii er van der Want niet kunnen opdiepen het werkelijk beginsel waarom hij tegen de motie is Hij heeft wel gezegd dat hy er uitprincipe tegen is maar een principeais zoodanig heeft hij hier niet geponeerd Nu geloof ik dat wanneerdergel ke ernstige quaestie aan de orde is en men spreekt over een beginsel het toch in de eerste plaats gewenacht 19 dat het begineel worde vooropgesteld Do heer van der Want vraagt hoe zou een zoodanige commissie moeten worden samengesteld Hij kan dat evengoed weten als ik De gemeenteraad van Hilversum heeft ik meen deze week een dergelijke commissie ingesteld Door B en W zijn daarin benoemd den commissaris van politie aldaar het hoofd van een openbare school en het hoofd van een bijzondere school Ziedaar een commissie welke werkelijk niet naar de oogen van partijen zal zien Ik meen dat dergelijke mannen te hoog staan om zich als een Speelbal te gevoelen van een of andere partij Wanneer werkelijk in objectieven zin wordt opgetreden dan kan het niet anders zijn dan in het belang van het kind Het is merkwaardig dat men bij een zaak als deze wanneer in een beginsel quaestie werkelijk iets dient gezegd te worden met dergelijke groote woorden schermt zonder ook aan te voeren de zaak waarom het gaat welke beginselen er in zitten en waarom men zich er tegen verklaart Ik weet wel wanneer straks deze motie iii stemming zal komen dan kan men haar als ik dat zoo mag uitspreken links tegen rechts wel verwerpen ofschoon ik niet geloof dat dit het geval zal zijn Een vorige maal zijn in dezen Raad ook eenige hoeren van de overzijde inderdaad zoo consequent geweest om voor het voorstel van de commissie voor de Strafverordeningen te stemmen on waai de motie hetzelfde beoogt als het voorstel der commissie kunnen die heeren natuurlijk heden moeilijk ande rs doen dan voor de motie stemmen Tenzij zij aangeven waarom zij bekeerd zijn Daarom geloof ik dat wij ons allen daarentegen de vraag mogen stellen niet wat w1j te voren besloten hebben maar wat van ons eischt Gouda s belang in deze hoogst ernstige quaestie De heer IJ s s e 1 s t ij n M de V Ik wensch in de eerste plaats iets te zeggen naar aanleiding van den aanval die de heer Kolijn op mij deed naar aanleiding van mijn interruptie Ik wensch te constateeren mijnheer Kolijn dat interrupties niet alleen van mijn zijde komen Zij komen ook van den kant van rechts Het is misschien hier de plaats niet om een balans op te maken aan welke zijde de meeste interrupties geuit worden maar werkelijk ook uw partij gaat allesbehalve schoon uit in deze Ik zeg het u thans en daarmede kunt ge ook uw voordeel doen in de toekomst ik laat mij het recht van te interrumpeeren door u niet ontzeggen Wat de zaak zelf aangaat de motie is voldoende bestreden door den heer van der Want Alleen vind ik het maar weder treurig dat de heer Muijlwijk hier durft te oreeren alsof ons volk bestaat uit verschillende deelen Hij begint maar weder te zeggen het Christelijk volksdeel denkt zus en het andere deel denkt zoo Mijnheer Muijlwijk wij zijn een Christelijk volk Wanneer ge gemeend hebt het gereformeerd volksdeel denkt zus of zoo dan is het wat anders Maar ik ontzeg u het recht u hebt het op schrift staan u hebt het niet gesproken om ons Volk op die wijze te splitsen De Voorzitter Ik wensch den heer IJsselstijn een inlichting te verstrekken De heer IJsselstijn spreekt over zijn recht tot interrumpeeren Dat recht bestaat niet voor de leden van den Raad Integendeel in art 9 van het Reglement van Orde wordt het interrumpeeren aan do Raadsleden verboden Ik zou derhalve den leden van den Raad in overweging willen geven om wanneer zij door hunne medeleden geïnterrumpeerd worden op dergelijke interrupties niet in te gaan en ze stilzwijgend te laten voor wat ze zijn Art 9 van het Reglement van Orde bepaalt uitdrukkelijk Geen lid mag Ingezonden Mededeeliii gen Ziekte der Urinewegen Suikerziekte Eiwitziekte Nierziekte Blaas Baarmoeder Eierstok Qe heime Ziekten 14 Hardlijvigheid Aambeien Volkomen en snelle genezing door planten extracten Vraagt met opgave voor welke ziekte een der gratis brochures No 50 met bewijzen van genezingen aan Dr Damman Rue du Tróne 76 Brussel België Of aan J H I Snabilié Groote Markt 7 Rotterdam in zijn rede gestoord worden dan door den Voorzitter De heer M u ij 1 w ij k M de V De heer Usselst n valt mij aan alsof ik gezegd zou hebben dat alleen de Gereformeerden Christelijke menschen waren Zoo iets heb ik niet beweerd Ik heb woordelijk dit gezegd Wel is waar kan men verschil in overtuiging hebben en daardoor ook verschil hebben omtrent wat kwaad is maar dit staat wei vast dat niet alleen onder hot Christelijk volksdeel maar onder alle partijen door hen die het welzijn van ons volk zoeken de verwording van de bioscoop een kwaad genoemd wordt Ik meen dat hiermede de heer IJsselstijn voldoende beantwoord is De heer van der Want acht het onmogelijk dat karakters gevonden worden die zich op onpartijdig standpunt kunnen stellen Als dat juist ware dan zouden wij al ver gekomen zijn I Maar blijkens de ondervinding heeft men toch te Amsterdam en te Rotterdam kans gezien om een dusdanige commissie samen te stellen en waarom zou dat dan niet hier ter stede ijiogelijk zijn De heer van der Want merkt verder op dat dergelijke commissie zal moeten benoemd worden door een andere commissie dus niet onpartijdig Het schijnt dat de heer van der Want meent dat geen enkele commissie zich op zoo hoog standpunt kan stellen dat men zegt alle richtingen behooren er in vertegenwoordigd te zijn Dat is het uitsluitingssysteera in optima forma Het gaat toch werkelijk niet aan dat de heer van der Want den moed heeft hier zoo iets te zeggen Wanneer die commissie door den Raad zal benoemd worden dan heb ik zooveel achting voor den Raad dat ik meen dat hij de commissie zal samen stellen uit alle richtingen in deze gemeente Dan zegt de heer van der Want dat de films reeds gekeurd zijn maar ik heb niet gehoord hoe En achter de vraag of de ervaring nu leert dat zij werkelijk geijkt zijn zet ik oen vraagteeken want wij lezen in het request van den heer Scheepmaker zelf dat in de vorige vergadering is ingekomen dat hij erkent dat er wel eens iets opgevoerd is wat niet door den beugel kan Als ik mij goed heriii ner dan is hiet vertoond het vergaan van de Titanic Welk een iudruk moet het maken op een kind wanneer dergelijke ontzettende gebeurtenis als het ware voor oogen geschilderd wordt Moet dat niet het zenuwleven van het kind prikkelen Op tal van plaatsen zijn enquêtes gehouden teneinde te komen tot een goede uitspraak in deze en de eryaring leert dat de gevolgen voor de kinderen zeer verderfelijk zijn Als ik mij niet vergis dan is hier ook vertoond de Tango dans Ik vraag gaat het aan M de V De hoer van der Want lacht erom Hij vindt het misschien een onschuldig vermaak maar onder ons Christenen zijn de zeden nog wel zoo hoog dat wij dat geen onschuldig vermaak achten en daarom vind ik lachen van don heer van der Want hoogst ongepast De heer van der Want verklaart dat ook hij gevoelt voor het kind endaarin voor mi niet onderdoet Wan neer dit zoo is laat het dan blijkenuit een betere bestrijding want werkelijk het doet mij pijn dat een zooernstige zaak op zoo flauwe manierwordt bestreden als door den heer van ider Want gedaan is i Zoo mogen hier ernstige zaken niet behandeld worden Wij zijn geroepen het belang van de gemeente te zoeken wij hebben zoo straks nog den be i treffenden eed hoeren afleggen welnu dan mogen wij ons niet van dergelijke zaken als het ware met een grapje afmaken D earvoor zijn ze veel te ernstig De Voorzitter Het komt mij voor dat deze zaak is te behandelen kalm en nuchter of minder of meer warm Ik zou den leden van den Raad in overweging willen geven om liever de eerste manier te kiezen en de zaak kalm te behandelen Wordt vervolgd Bin nen laoad De Nederl officieren in Albanië Aan het Departement van Oorlog is een telegram ontvangen uit Walona van kapitein De Jongh meldende dat de kapitein Reimers nog altijd te Elbassan is dat de woud van weinig beteekenis is en dat de controlecommissie beweert dat de behandelins goed is Reuter seint uit Dnrazzo dat generaal De Veer die met verlof is geweest aldaar is teruggekeerd Een stadgenoot deelt aan do Dordsche Crt mede dat Zaterdag door een der bladen te Dusseldorp een bulletin werd gepubliceerd waarin o a de volgende zinsnede voorkwam De HoUandsche kapitein Do Jongh heeft zich bij Fieri bijzonder onderscheiden Hij leidde de weinige manschappen die stand hielden herhaaldelijk weder in het vuur en nam ten slotte de sluitstukken der kanonnen mede toen ook de overige mannen der regeeringstroepen tot den terugtocht gedwongen werden Posterijen en Telegraaf person eel Door den heer Helsdingen is tot den Minister van Waterstaat de vraag gericht of de Minister berfd is mede te deelen of gevolg zal warden gegeven aan de gedane toezegging dat een suppletoire in zake definancieele positie van het personeel bij de posterijen en telegrafie ingediend zal worden en zoo ja of de Minister dan ook kan modedeelen op welk tijdstip deze suppletoire begrdoting kan worden tegemoet gezien In antwoord hierop heeft de Minister medegedeeld dat aan de gedane toezegging gevolg 2ial worden gegeven en dat een ontwerp van wet bij den Raad van State aanhangig is Majoor Thomson Het Nationaal Comité tot huldiging der nagedachtenis van majoor Thomson ontvangt reeds dagelijks talrijke bijdragen uit het geheele land Ook de kleinste bijdragen zullen zeer gewaardeerd worden Sub comités zijn reeds opgericht teGroningen Leeuwarden Apeldoorn Alkmaar en Wageningen Te Amsterdam en in meerdere plaatsen wordtde oprichting voorbereid Qemengde Berichtea liot ongeluk op üc Noord Brabant Kon bijzondere berichtgever schnjft uit Algiora dd 2 i dezer aan het N V d D Zondag 21 Juni s morgens om ongovoor halï twaalf bevond de Noord Brabaut lch oen halven dag sloomene voorbij QueBsant op 45 gr ÏU min uu order broed te en 7 gr 56 min westerloijgl © Gr toon do officloruia fhinist dor Ie kl iï Vci hdj chef van de machinekamor met don korpovaal stokor Timmera bolast mét hot toezicht op de ruimen den i è t ïeiH nd i koloiivoorraad ging achatteu Behttlvo de zeer flauwe oloctrimihe verlichting achter de vuil geworiksn en met kolenatof gevulde schotlantaarns wordt aldaar gebruik gomaakt vau do bekend © veiligheidslampen nu t ijzorgaasboscherraing rond de vlam zooalfl in de koleuniijnen altijd gebruikt worden Een ilorgelliko lamp werd door den korporaal stoker Tiir mors dan ook gedragen Bi het openen van een verticaal luik dal toegang gaf naarecn volgonJ ruim mon was reeds in oen dor ruf men aau stuurboord kwam daan ccri stroom door de steenkolen oj wikkeld mijngas naar buiten datj vlam wist te bereiken Er ontstond toen oen gasontj fing waardoor beide mannen hrundwoiulen bekwamen Door den knal gewaaraohuwdj men spoedig helpers van de plaatsen die do beide gekwetste door de geopende kolenstortkokers vöi h t eerste ruim naar dek brachten on ondier behandeling van 4en officier van gezondheid stelden Deze coiislaleerdo hij beide zware brandwonden voomamoiijk aan handen on voorarmen alsuiode aan hot gelaat en h achterhoofd do vlam sloe blijkbaar over den vrij korten heer Vorhoy hoon De wonden zijn niet levensdfevaarlijk wel hebben de patiëntclj vcolpijn geleden U Bij aankomst to Algiers rfslcroflnamiddag Donderdag 25 Jujjr zijir de patiënten zoo spoedig het s h gemeerd lag met de geroedataani brancards die door draadloos legram over het waistation Fort del Eau nabij Algiers door tusscBönkomst van den Ned consul besteld waren naar hot hospitaal vervoerd d i de Cliniquodo Chirurgio 21 Avenue Pastour waar beide patiënten het thans naar omstandigheden redelijk wel maken Men verwacht echtOT een maand zal verloopen vóór atièuten naar Nederland kunnen eeren ns Ferilinand in Nederland ver Reu tw telegram meldt dal i het Prager Tageblatt aarteog Frans Ferdinand bij een N e rtandsehe maatschappij oon sverzekeriug gesloten heeft van millioeu gulden Bij deze zeUdu happij zou zijn gemalin de von Hohenberg voor 15 Hoen gulden verzekerd zijn De Tel hoeft zich naar aanJeivan dit bericht tot vorscheidone ote NoderlaudBohe maatschappijgewend om een bevtostiging van bericht te verkrijg ti Algemeen ttB meu hel in den vorm zooals door Reuter verstr it wordt on Zelfs trekt men Jet in twijfel oen enkele Nederlandsche mij B zijn die een verz ering tot i irgolijk hoog bedrag zou afsluiten nmogelijk is dit echter niet hoewel botrokken maatschappij zich dan ieder govai door een reeks horirwzekeringon gedokt zal hobbon Volgens de Haags he Courant lou dl vermoorde aartshertog verzc ierd zSjn gowoost bij de IcvensverzetoBriog mij Dordrecht welke maatschwipij oen agentschap heeft to W ften Duro lucifers j Een laiidbouwei te HIu dc Prui najn van Boerlango 0r eenkjo lucifers vgcflr 6 cent mede grens moest hü 38 marït of floto betalen jj f i üloÓsUg Men schrijft ons uit Kerkraldi Gisternacht ta halfeen is de ve tig arige m jnw er r Hansen vernl prd De ongelukkige A viel een café bï IkJiheb een messt t onmiddellijk dij arop zonk hij 6er nadat hij nog riaam van dênjnan 3i6 hem è messteek in de hartstreek tad toegel racht gemompeld h d Deverdacht jzekeïe N gehuwd en V dervan driei ItSnderen werd s nacht yanjjn bed iehaal en na i mareïbaussee JMzerne overgebracht Deorslagen li t een vrou en zes kin iron na t De Arnhemsche Politiezaak De Geld verneeüit dat door den Ünister van Binnenlandsche Zaken n den burgemeester van Arnhem is igedragen een onderzoek in te std naar de door de Soc Dem Ge mteraadsleden bij de 11 gehouden idiëntie bij Z Exc uitgesproken grie i over politietoestanden te Arnhem De vrouw die te Middelburg als § Mrdacht van overtreding van hot dez vous verbod j werd gearresteerd na verhoor door den rechter van ructie weder op vrije voeten gelid Molenbrand te ZaaitÖam Te Zaandam worden in den afgol n cht te óón uur de klokken geluid feor een feilen uitslaanden brand het Ameland aan het eind der Btemeonte op de grens van Koog aan te Zaan in een der pakhuizen bohoo inde bij den molen De Vogolstruis de wandeling ook bekend onder l n naam Do Menis en toobohooren aan den heer P Jonker te Koog n de Zaan Na dit pakhuis werden Bok spoedig de molen en daarna hot Kndere groote pakhuis door het vuur angotast en mot den aanwezigen voorraad goederen bestaande in afval i an cacao en afgewerkte producten maarondor een belangrijke partij cacao Koter zoo goed als geheel door het mur vernield Het aangrenzende pakhuis t Schaap khn de firma Key Co dat geheel vuld was met rijst van de firma C Samphuijs en reeds begon te branwïm werd nog behouden Echter leed i voorraad rijst beduidende schade door het water Te half drie was men don brand iaeester Omtrent do oorzaak is niets bekend ils gewoonlijk was tot half acht gewerkt on waren de eigenaar on hetnaar huis gegaan in hetvertrouwen dat alles in orde was Methet oog op brandgevaar dat in hetmalen van cacaodoppen is gelegen Rold de bepaling dat na theetijd nietmocht gerookt worden waaraan ook I rteeds de hand gehouden werd Hbid QirtWBVond bVacht het opbrengen van drie Huizer vrouwen inclusief kind met kinderwagen heel wat opaohadding in het stille Naarden Dit drietal had zich schuldig gemaakt aan diefstal van horloges bij den stokouden dooien horlogemaker Top aldaar Deze werd in den laatsten tijd herhaaldelijk bestolen en kreeg vermoeden 4at de drie genoemde vrouwen de schuldigen zijn Bij de arrestatie werd een der vrouwen in het bezit van een gestolen horloge gevonden Een slaapwandelaarster Het 20 jarig dienstmeisje P De V in betrekking bij een familie aan den Hilledijk te Rotterdam dat Isist had van slaapwandelen is gisterenavond 10 uür slapende opgestaan en uit de tweede verdieping op straat gevallen Zij bekwam daarbij een schedelbreuk terwijl linkerbeen en linkerarm gebroken waren De ongelukkige is per brancard van E H b O naar hot Ziekenhuis vervoerd Stadsnieuws GOUDA 1 Juli Arnold Spoel De Gemengde Zangvereeniging Arnold Spoel zal Wpensdag 8 Juli a s in de Réunie een buitengewone ledenvergadering houden Als punt van besproking vermeldt de agenda Een Operette Wegens het niet doen van aangifte voor de hondenbelasting werd hodeo weder tegen een inwoner dozer gemeente procesverbaal opgemaakt Van eey steiger gevallen Gisterenavond G x Mx had de werkman J Hubrechtj il fsrkzaam aan de fabrieksgebouwen det N V De Goudsche Machinale Garenspinnerij de onvoorzichtigheid ziek op een steiger staand te er vocfflover te buigen waardiibr hij oitl af vliel Deze val liep vry go id af De werkttw ti bezeerde zich alleen kan mn jrechBj ifviiot waardoor hij g6Moodzi WCt was k per rijtuij te laten Hegbrong en e rpjt jiaar zijn hdis doch t ipn z iik stbi opnem n a r htot kenhui l Gediende de mUri in de Volks gaarketjHbruikt In de aal i Afgehai ld Juni wo ü alltier ver Totaal 292172 portion Gedurende de m and Juni zijn door de Midlegafsluis geschut 2783 schepen met oen inhoud van 202134 M 732 stoomschepen inhoudendo 02589 M totaal dus 3515 vaartuigen met 264723 M inhoud en 13 houtvlotten uitmakende C9 koppels Gedurende de maanij Jnni zijn in do Spaar en Hulpbank ingelogd en terugbetaald de navolgende bo Inleg in 304 posten f 117 14 60 Bijgeschreven rente 42 00 Terugbetaling inflp7 poste I f 11800 66 ren 16337 79Vï Meer terugbetaald dan ingelegd f 4531 1372 Aan het einde der maand Mei was tenname der Inleggers ingeschreven G548GJ 46 Zoodat hun tegoed ultimo Juni bedroeg f 650330 3272 In den loop der maand Juni zijn 18 nieuwe boekjes afgogovon 3 afgeloopen boekjes opnieuw in gebruik gestold en 32 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der msïind Juni 2569 boekjes in omloQp waren Tot opzichter teekenaar bij do gemoeuto bed rijven werd gisteren door iï on W dezer gemeente benoemd do hoor J Balder te Oudkarspei Bosicoop Bij Kon besluit van 26 Juni j l is met ingang van don datum waarop hij zijn betrekking gal aanvaarden benoemd tot leeraar aan de Rijkstuinbouwwinierschool alhier don heer W van der Schans te Veendam Op Vrijdag a s dos namiddags half drie zal door Doskoops Harmonie Directeur W van Erp te Leiden in bottel Klaassen alhier een matinee worden gegeven De heer D Groenenberg alhier is voor zijne inzending beschuiten op de internationale Bakkerij ton to gnstelling te Amsterdam bekroond met de gouden medaille Sehoonhoeen Do griffier bij het Kantongerecht alhier Mr J de Vries is bij Kon besluit van 29 dezer benoemd tot substituut griffier bij de arrondissements rechtbank te Altnelo Uit Haastrecht s Raad llAAbTUECliT lu do vergaduriug van den geonoeuteraad vau lo Jufu j l lö opnieuw aan de orde gelfomon het voorstel om de moonte liaoj trecht auu te stmteu üij deu Koüj iugödieual up poedingö on geuotniiddolen welke do gemeente Gouda zich voorstült op Ie richten B W lozer gomeentü stelden zich op hetzoflde sUindpuut als B W vau Gouda dat het van groot belang is ie weten dat goon minder oardigb artikelen kuainrn worden verkocht Do kosten zouden bed agen ca 1 i7ö por jaar Werd het voorstel in de vorige Hae tkzilting aangehouden thans ia het Ha eenige discussie verwor peQify in hoofdzaak pm de kosten s verwea ping van dit voorstel goö l du mdordaud blijk van een weu fg breeden kijk op zaken die elang der iuwonei raken ida wit een keuringsdienst op u omdat door de keuringedien elders die gemeenlb gevaar ioopt Izolgebied Ie woi den van min ardigo voedingsmiddelen en Dit motiet geldt natuuriijk oor eiko andere gemeente aegt Haastrecht s Kaa J aanlig luj den Üoudschen Kuuringsvurdeit eon bedrag vau fü ö enwoordigend als rente oen k van oenige duizenden guldens üvendien als er ia Gouda nu een kouriug beslaat dun is hot iloastroc ht niet noodig De bers betrokken tq ih voor het meeel huu waren j lit Gouda en die zrffc daultoch deugtmlijk Een eigonaJMiU Blaiidpunt dit niet be ürderliMÜit voor den welvaart vaiydeueitl®i iondej ter plaats MaaM ook M f ijvuxidL er m de e gemoer mei rV üw datj i n i e t van jjouda icaidit i aar vj pi efeii Züoi IMtel b r WüJ ll KotrottoQ di4 uHleen ld ï vbiksgfezü dl vum fpeifig ld voöi dttfirïdiu I goüUc WuarbotM dub tb aÊ tjlüt iel idch JiM 1 üi het vtM gaaSj van oneerlijk du4 ldij4L hel lijehiV weï ii in diL Vop ïi iinti Jidü lülangon ijffl ë i haaiü luM uuerta voorby zuii J i i l l b il aai gelukkig ditt fij ife t èwwjdotr B W van Gct da at ïiH Kaad di er gemeente gtudaJSp vo iï el Prde aausluitmg niet onöfufeel k L geworöeu üaaetrecht s döeiacjl cu ku men zich beteren De 8to wijkersluisache kcrmiH i lamede ma onderwerp van beraadslaging geweetüt B W Vöil Üoudknaddeu hot verzoek ingezgud n omover Ie gaan lot afschaffing van dèkermis te Moiwijkersluis op grundhiervan dat die keniüs een verzamelplaats iB van minder gunstig bekend staande pecrsoaen Vechtpartijengebeuren dan ook niet zelden DeVoorzitter van den Kaad deelde ochter mode d t op Haastrecht s grondgebied voor do kermis te 8tolwijkerstuis geen aanvraag voor vergunningvoor kiamüuopölaau ooit is ingekomen alleen wordt den cafóboudordaar tèr plaatse verguiiniug verleend zijn cafó later open te houden Het gevolg vau deze mededeelmg wasdat het schrijven voor kennisgevingword aangenomen en l ericht zouworden gezonden dat B W vanGouda zich wenden moetett Jpt Stolwijk en Gouderak Ben oigena Edigotoestand is hot daar Wat onder 8tolwijkorhluis bekend is behoort Lotdnc vorschillende gemeenten Nublijkt dat öf IJ en W van Goudaniet goed zijn ingolii3ht óf dat er opllaoalrechl s gebied kramen hebbengestaan zondoivergTinning waarvando eigenaars ook geen verguuuiaghübtten aungiovraag l Do meuwe boot die de vorbindiljg Ilaastrofhl Uouda za omleiduiudonj s zoo Kooil als klaaa hetge i voloa zal verheugen Voor het oordte sedeelte der kosten is een 4J4 goldleoning groot f 3500 goedgekeurd Ito commissie die de diensiregeiing vaststelt bestaat uit den burgemeester als voorzitter en de ha eren illankou on den Hartog De bootcoramissie die thtms nog in functie ia zag faaar vera ook om f 200 subsidie aigewezeu niettegenstaande zij had aangevoerd dat hot in do vaü rt houden van de oude boot tnt 1 Aug uitsluiLond geschiedt in het belang van de gomeonte Haar plan was gewoesl den dienBt met 1 Mei te staken Uil het antwoord door den voorzitter gegeven op de hem gVEWtel de vraag hoe het met den aanleg van de olorIricitoit staal bleek dat gewacht wordt op do vergunning voo r hot eggen van den kabel Vïvn deKrim enerwaard en van de Staatsspoor en die beslissingen komen niet zoo snel Geduld nog wat alles is voor het werk gereed I Rechtszaliieiiru RECHTBANK TE ROTÏrERD AM Strafzitting Op 18 Mei had de 45 j irige A v 4 fe liuisviouw vaa 8 den A Capelle aan den IJssel den leeraar P A Verhoef uitgescholden Eisch wegens eenvoudige beleediging f 10 boete subs 10 d hechtenis De niet versohonen beklaagde A L V Z had op 31 Mei te Stolwijkersluis den lossen werkman A A Signer uit Goada met een mes in een zijner armen gestoken en bloedend verwond Eisch wegens mishandeling drie weken gevangenisstraf Uitspraken 7 Juli De rechtbank heeft gisteren veroordeeld J de J timmerman te Schoonhoven wegens mishandeling tot f 10 boete aubs 10 dagen hechtenis J K 26 jaar zonder beroep tè Langemigeweide wegens mishandeling t t drie maanden gevangenisstraf J 1 52 jaar opperman te Gouda wegen mishandeling tot zeven dagen gevangenisstraf K L D wegens wederspannigheid te Stolwijk tot een maand gevangenisstraf J de V 21 jaar lossen werkman te Waddipgsveen wegens mishandeling tot f 10 boete subs 10 dagen hechtenis H V E 36 jaar schildei te Waddingsveen wegens eenvoudige beleedigingj f5 boete subs 6 dagen hechtenis N R Ct i Koninklijke Onderscheiding BOSKOOP H M de Kwnugin heeft heden benoemd tot Ridder lo klas in de Huisorde van Oiau do heer J H vaa Nee alhier Deze zelfda onderscheiding word ook verleend aan de hèeren E II L Krelage lp Haarlem en J G Jïallegoi Ite I den Laatste Berichten J r 1 Thomson herdacht dborH M de Koningin p H M de Èoningin die zichhedeA l te Groningen bevindt ter gelegenheiüj van pet 300 jarig bestaan van Gro ningen s Universiteit heeft zich heden J ochtend te kWart over acht vergeaeldj van dên lyiBs aar de kazerne te Groningen begeVeu alwaar het 12 RegimOAt Infanterie onder commando vap jitiitenantkolónel Staal een carré had geformeerd H M sprak et Regiment aldustoe J j Officieren onderofficieren korporaals en soldaten 1 Het is onze wensch een enkel woord tot U te richten naai aanleiding van het sneuvelen van u fren wakkeren kameraad en chef Sedert de droeve mare tot ons k s am trilt in ons de snaar van vaderlandsliefde Nederlandsche harten kloppen sneller volk en leger wij allen gevoelen ons op een gansch bijzondere wijze één in rechtmatigen trots op den zoon van onzen stam die in den vreemde getoond heeft wat oudvader landsche plichtsbetrachting en moed beteekenen op zijn krijgsmakkera in Albanië die een schoone taak op do schouders namen in dienst der beschaving Van ooggetuigen vernam Ik van de onverschrokkenheid en volharding waarmede zij hun zwaren en gevaarvollen plicht vervullen van de ontbering en moeiten welke zij zich getroosten waarvan wij hiei wellicht nooit iets zullen vernemen Hun allen Onzen dank voor hetgeen zij voor den roem van Vaderland en leger doen Zij herinneren ons aan do veel omvattende roeping welke aan ons dapper Indisch leger onze vloot en aan het corps bestuursambtenaren is toevertrouwd in ons groote Nederland onder do keerkringen Wie zou de tallooze offers kunnen vergeten die daar gebracht zijn en iederen dag opnieuw worden gebracht die schitterende wapenfeiten de daden van zelfverloochening on moed in dienst van het Vaderland verricht Ook deze gedenk Ik mot groote waardeering en dankbaarheid Die mannen van graniet en Van staal zij allen gaan ons voor oj den weg van plicht van veerkracht en van moed Dat zij ons mochten bezielen groot te zijn als zij Voorwaar de dagen van Coen en de Ruyter zij behoeven zij mogen niet tot het verledene behoorou Na het beëindigen van deze toespraak zette de muziek het f Wien Neerlandsch bloed in Kapitein Sar is heden uit Albanië bij zijn familie te sGravenhago teruggekeerd Dnrazzo 1 Juli Het lijk van luit kolonel Thomson zal morgonochteiui te 8 uur aan boord van de NoordBrabant worden overgebracht H M de Koningin heeft hedoy hot ooro doctóroat ontvangen in deSletter kunde van de Groningscho Ünivei sitait TelegraËscli Weerbericht van het Koninklijk Meteriologipcli Instituut te DE BlLDT Hoogste barometerstand 768 0 te Horta laagste stand 748 1 te Vestmanoer Verwachting tot den volgendon dag Zwakke wind in Oostelijke richting Hchtbewolkt droog kans op onweer Zelfde temperatuur OfËcieele Prijscourant VAN DEN Effectenhandel teAmsterdam Vorige Koer koera VSD 77V 77 80V 80 7 f C2V 99 V 8r u S VI 8E a 82V 78 83 6 33 V 32 100 i 74 100 1 JULI 1914 Staat8leenini eii Ned Cert Werkelijkel Schaia 3 pet OoBtenr Belastinsvrije Kronenrente 4 pet Port Obl 3de Serie Amort Sohnld 3 pet Russische Obl 1906 B pet ld Obl Gr Eussischel Spw mii 1898 4 pet ld Obl Nicolai Spoorweg 18C7C9 4 pot ld Obligatie Ce Emis aie 4 pctl Japan Obl 1899 4 pet Mexico Afl Biunenlan Obl 6 pet Brazilië Funding Lee ning B pet V d Obl 1899 4 pet Venezuela Dipl Schuld 50 190B 3 pet B iik eii Crediet liistel 100 49 62 50 02 22 e cii llnit Fed Baqkaandeelen indnatr OpdernemiDKenl American Car Foun dry Comp C V A ld Smelting Refining 2 o 00 Co Cert V Aand Angjo American Tele graph Cy Cert v A Ü S Steel Corp Cert V Gew Aand Kol Credlet lustell m Gnltguc OndernemlnKeii 224 225 224 235 Handelsver Amsterdam Aand Jav Cqltuur Mij Aand Ned Handel Mij O v A HUnboiiw lltjiKn Katahoen Mijnbouwj i V IBO 5V Mij Oew Aand Redjang Lebong Mijn 150 bouw Mij Aand Great Cobar Aand 187 C17 A 194 18 i 124 Petrolenm Oiideri Dordsche Petroleum ln 180 dustrio Mij Gew A Kon Ned Mij totExpl v Petr Bronn C v A Shell The Transp Trad Cy C v Q A üctaoepvaart niljeii Ned Am Stoomvaart 178V Mij Aand Stoomvaart Mij Zeeland Preferentie A Int Mercantile Marine 2 92 J 93 Cy afgost I ref A Tabak UiideriiemliiKeii Bindjoy Tabak Mij A lliverseii Maxwel Land Opant 2 Cert v Aand I eruvian Corporation Lim Cert v Aand Spoorweseii IIoU IJzeren Spoor 93 wegmij Aand 100 12 = 98 fi 27 153 Mij t Expl V Staats spoorwegen Aand Zuid ltaliaan Spwmij 111 Serio A H Obl 3 pet Warschau Weenen Spoorwogmij Aand dito dito Act do JouisBAmerika Atchison Alg j Ilypb Obl 4 pet Erie SpoorwegMij 28 Gew Aand Union Pacific Rnilroad Cy Cert v gew A Wabash Gew Aand I KEM1FXF KNIN JKN I Amsterdam Aand 3 pet lOO J Hongarije Theiss Re gulirungs Ges 4 pet 140 OELDKOERS Prolongatie 3 l pCt Nat en Buitenl Staatsf stil en weinig varieerend Culturen geen omzet Tabakken weinig koersvorschil Petroleum vast voor Occonsolid overigens stil en zwak Rubbers stil en prijshoudend Mijnen eveneens