Goudsche Courant, maandag 6 juli 1914

in lokaal Van Dongen Groenmarkt Gedurende de congresdagen zullen gratis toegankelijk zijn het DordreohtBoh Museum het Z Afrikaansoh Museum het Musenm OudBor dreoht Introdnoties worden verleend voor de sociëteit De Harmonie Op nader te bepalen nur worden ter bezichtiging gesteld de hoogst belangrijke Middelbare Technische School de Gemeentelijke Keuringsdienst mot verzameling vervalschte levensmiddelen de Groote Kerk met het beroemde gouden Avondmaalstel De zee reis van Prins Hendrik To 5 35 Vrijdagmiddag kwam Z K H Prins Hendrik te I Jmuiden aan vergezeld van zijn adjudant luitenant ter zee lekl W C Bijl de Vroe Op den aanlegsteiger van Hr Ms Zeeland waren ter begroeting aanwezig de heer De Bruitjes Tack havenmeester en het dagelijksch bestunr der gemeente Velzen Nadat de bemanning van de Zeeland een driewerf hoera geroepen had werd aan boord het Wilhelmus gespeeld Bij het betreden van den oorlogsbodem werd de prinselijke standaard feheechen waarna na het inspecteeren er wachten precies te ti uur zee werd gekozen Van het pantserfort werden degebrnikelijke 33 saluutschoten gelost Z K H was in klein admiraalsteneu Het in de buitenhaven liggende P ngëlsche oorlogsschip de Seagull belast met het visscherijtoezicht op de Noordzee bracht een vlaggensaluut Thomson Het pantserdekschip NoordBra bant thans met hot stoffelijk overschot van luitenant kolonel Thomson op de thuisreis zal Dinsdag 14 Juli a B des nachts te twaalf uur de haven van IJmuiden binnenloopen om enkele uren lat r op te stoomen naar de De Rnytorkade Daar zal het omstreeks zeven uur in den morgen van Woensdag 15 Juli a B arriveeron Te negen uur heeft de officieele plechtigheid plaats De bevelhebber in de 1 Militaire Afdeeling deelt mede dat met het oog op de regeling der rouwplechtigheid te Amsterdam ter iuldiging van wijlen luitenant kolonel Thomson op 15 Juli a s precies te 9 uur 30 voormiddag het voor personen afvaardigingen of corporaties noodig is voorzien te zijn van een kaart door hem bevelhebber uit te geven Bij de aanvrage daartoe moet medegedeeld worden de Bamenstelling der afvaardiging en of gewenscht wordt een krans te leggen Met het oog op den beschikbaren tijd is de gelegenheid tot spreken be perkt of gewenscht wordt te spreken moet medegedeeld worden hier niet alleen hoffel kheid maar weloverwogen paoifiatiaohe overtuiging aan het woord bleek te zijn Verrassender dan het groote succes van het Engelsche Congres was de vooruitgang die ook in Frankrijk en Daitschland in het afgeloopen jaar aan de vredesbeweging blijkbaar is ten deel gevallen Méér dan in Engeland bestaat in Frankr k en Duitichland een bepaalde oorlogspartij die eenerzijds waakt voor de nederlaag van 1870 wenscht anderzijds een zgn Praventivkrieg aanbeveelt opdat Doitschland voor den naar hun meening toch onvermijdelgken oorlog met Fntokrijk zelf het oogenblik voor den aanval kan uitkiezen en niet als het ware door zijn tegenstander overvallen worde Tegen deze oorlogspartijen in beide landen hebben de pacifisten een zwaren strijd een strijd die te zwaarder is waar hun tegenstanders voor zich zelf den eerenaam vaderlandslievend opeischen en de pacifisten als anti nationaal plegen voor te stellen deze voorBtellingsw ze heeft echter thans gelukkig uitgediend en Eransche en Duitsohe vredesvrienden hebben het thans zóó ver weten te brengen dat hun Congressen den officieelen steun der plaat el ke autoriteiten ontvangen waardoor aan de twijfelaar wordt duidelijk gemaakt dat pacifisme en vaderlandsliefde geen tegenstrijdige begrippen zijn Niet alleen echter hebben de Burgemeesters van Kaiserslautern en van Lyon door hun officieel getoonde instemming met dit Congres aaii de lastertaalder oorlogspartij ongetwijfeld een groeten knak gebracht hetopenlyk bespreken van de verhouding tusschen Frankrijk en Duitschland en het openlijk noemen van ElzasLo thoringen zijn grooter bewijs nog dat ook in deze landen de denkbeelden van volkerentoenadering veld winnen Zoowel te Kaiserslautern als te Lyon hebben Franschen en Duitschers gezamenlijk betoogd dat deze beide Staten plichten tegenover de beschaving der menschbeid hebben die hun den oorlog verbieden en dat ElzasLotharingen tnsschen Frankrijk en het overig deel van Duitschland liggend niet moet zijn een scheidsmuur tuBschen beide volkeren maar de natuurlijke verkeersweg die beide natiën steeds moer met elkander in verbinding brengt Een dnizendhoofdig publiek juichte in Kaiserslautern den den Franschman Gaston Moh te Lyon den Duitscher Prof Quidde bij hun betoogen in deze richting warm toe Hoe de oplossing zijn zal van de z g ElzasLotharingsohe kwestie is op deze Congressen evenals op de bijeenkomst van Pransch Duitsche Parlementsleden te Basel blijkbaar met opzet in het midden gelaten Thans geldt het nog slechts do openbare meening warm te maken voor het denkbeeld dat Frankrijk en Duitschland met elkander moeten samenwerken in plaats van elkander bestrijden Wanneer hiervoor eenmaal een welgevestigde volksovertuiging in beide landen gewonnen is dan zal het verlangen naar revanche in Frankrijk zijn dood gestorven z jn en dan zal Duitschland Elzas Lotbaringen niet meer behoeven te beschouwen alB den twistappel gevaarlijk gelegen in de onmiddellijke nabyheid van den govreosden tegenstander Dan zal de grond vervallen Zfln om Elzas Lotharingen in een bijzonderen staatsreohtelijken toestand ten opzichte van het Duitsohe Rijk te houden en zal Duitschland wellicht uit eigen vrijen wil aan het Rijksland die zelfstandigheid die Pruisen Saksen Beieren en de anderen doelen van het Dnitsche Rijk reeds bezitten mede verleenen tot groote voldoening van het Fransche volk en de inwoners van den Elzas Dat hot Fransche en Duitsohe Vredescongres zonder dit uit te sproken in deze richting weder een stoot hebhen gegeven mag zeker wel de voornaamste reden tot verheugenis zijn J Bob uit Woerden met 3 24 M en verbeterde daardoor het Ned record door hem in het Stadion gemaakt Voetbal In Amsterdam werd gisteren de alg verg van den N V B gehouden Het geheele bestuur werd herkozen en bestaat uit de h h J Warner Voorzitter C A W Hirschman 2evoor zitter J P van Bel J Buskop mr J A Willinge öratama mr M S Kalma J W Kips mr Th Fortheine en L Verwoerd commissarissen Besloten werd de competities te doen aanvangen op den voorlaatsten Zondag in September De promotie en degra datiewedstrijden werden gehandhaafd Gouda 2 won gisteren aan de KarnemelkslQot van Celeritas 2 uit s Gravenhage met 7 2 seeren en van nieuwe boeken te voorzien Moordrecht Tot gemeente veldwachter is benoemd T P Kwekel thans agent van politie 2e klasse te s Gravenhage Woest rijden Door het woeste rijden is Zaterdagavond de pnardenkoopman 1 van Os Ir te Reeuwijk met zijn bespannen wagen terechtgekomen tegen de spiegelruit van het magazijn van den heer W Perk alhier waardoor deze werd verbrijzeld Het paard werd daarby bloedend aan den kop verwond Tegen den woesten rijder werd proces verbaal opgemaakt De heer Perk zal door dit ongeval geen schade lijden daar de gebroken ruit verzekerd was De heer C C Krom te Gouda vertegenwoordiger der asBurantiemaatschappy nam de schade op GOUDA 6 Juli Onze stadgenoot de heer J H Hoogeudyk behaalde heden het diploma als 1ste stuurman by de groote stoomvaart Opgave van Personen die zich gedurende de week van 27 Juni tot 3 Juli in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben GEVBSTIQDEN 0 J van Liere uit Goes in Hoogstraat 5 Th Scharten uit Hoorn in Crabethstraat 4 A Vingeriing uit Gorinchem in Crabethstraat 57 A B Vonk uit Duiven in Karnemelksloot 112 en W Zandijk uit Rotterdam in Lombardsteeg 16 YERISOKKEKEK A Smit uit Bleekerssingel 44 naar Joure A Th van der Sluijs uit Gouwe 142 naar Delft Zuideinde 46 A W de Groot uit Karnemelksloot 6 naar Bergambacht J Robertus uit Wijdstraat 41 naar Rotterdam Plantageweg 20b 1 A C Zeeman uit Crabethstraat 49 naar Baarn Paas Elias laan 13 Th P J van Pelt uit van Beverninghlaan 15 naar Den Haag 2e Adelieidstraat 243 A C Steenvoort uit Karnemelksloot 140 naar Waarder D J Burger uit Raam 40 naar Haastrecht J Huigen nit L Tiendeweg 77 naar Beverwijk A Muis uit Spoorstraat 4 naar Den Haag Charlotte de Bourbonstraat 118b en S E Stoppelenburg uit Voorstal 36 naar Moordrecht Nationaal concours De gemengde zangvereeniging Gouda alhier zal ter gelegenheid van haar lO jarig bestaan op de beide Pinksterdagen van 1915 een groot nationaal concours uitschrijven voor gemengde koren mannenkoren en voor Harmonieen Fanfare gezelschappen Aanhouding Door de politie zyn alhier aangehouden twee gesignaleerde personen waarvan de een 1 dag en de andere nog 8 dagen hechtenis moet ondergaan Beide aangehoudenen zijn overgebracht naar het Huis van Bewaring te Rotterdam Dl VredeKOflgressBo io 1914 IV De b u i ten 1 a n d e c h e Nationale Vredescongrossen lu Duitechland Frankrijk en Engeland zijn dezer dagen de jaarlijksche Nationale Vredearongreeseü gehouden die allo drie deze eigenechap gemeen hadden dat zij een overtuigend bli gaven van den vooruitgang dor vrodeeboweging Dat het Yredeecongres in Engeland oen groot succes zou zijn behoeft niemand te verwonderen die de krachtige werkzaamheden der EngelBcho pacifisten in den laatsten tijd heeft gevolgd Wie zich herinnert hoe tal van liberale vereenigingen met steeds toenemende kracht bij de tegenwoordige Engolsohe Itegeering van hun eigen partij protesteert legen de hoogs bewapeningskosten en wlen voorts bekend is dat Engeland als het ware de zetel is van de twee groote Btroomingen in de vredesbeweging de zuiver ethische richting en het economische NormanAngellisme deze had inderdaad allen grond om ook het Tiende Vredescongres dat dezer dagen te Liverpool plakts vond een groot succes te voorspellen De verwachtingen zgn dan ook niet beschaamd Niet minder dan 1 1 verschillend vereenigingen hadden zich op het Congres doen vertegenwoordigen zoodat het aantal Congresleden 461 was Uit de vele belangrijke redevoeringen over onderwerpen van den meest uiteenloopenden aard mag de openingsrede van den Lord Mayor van Liverpool wel bijzonder vermeld worden Dat de burgemeester der gemeente waarin een Congres vergadert tot de Congressis ten vriendelijke woorden richt is een bekende gewoonte De Lord Mayor toonde zich echter bovendien zoo volkomen deskundig omtrent de beginselen der moderne vredesbeweging en den inhoud van Norman Angella beroemd werk De groote Illusta die 94 90 61 29 156 lOO s Spoorwegongeluk Bij het binnenkomen van trein A 9 op spoor 3 bij Hoek van Holland Zaterdagavond laat is deze trein vermoedelijk door het niet kunnen stoppen het stationsgebouw binnen geloopen De locomotief is in het plaatskaartenkantoor terecht gekomen Twee bedienden van Hudig en Pieters belast met de uitgifte van plaatskaarten zgn ernstig gewond t w de heeren H Riemers en C S Aregaart Voorts zijn twee beambten licht gekwest Onder de reizigers zijn geen gekwetsten Plaatskaartenkantoor en vestibule zwaar beschadigd Omtrent dit spoorwegongeluk waarvan de eerste berichten luidden dat GELDKOERS Prolongatie 4 pCt Nat en Bnitenl Staatsf weinig varieerend Culturen geen omzet Tabakkon stil Petroleum kalm Rubbers beter Mijnen geen verschiU er duoden waren gevallen welke berichten echter onjuist zijo gebleken wordt nog gemeld dat verschillende autoriteltm onder wie de Minister van Waterstaat Dr Lely de burgemeester van Rotterdam en de oHicier van justitie de plaats van het ongeluk bezochten De machinist van de Amsterdamsohe express door den officier van justitie verhoord verklaarde naar de Maand Ct meldt het volgende Enkele honderden meters voor de gewone stopplaats van D lrein 9 even voorbij wachtpost 20 waar de eerste wissel wordt gepasseerd begon de machinist zooals te doen gebruikelijk is met het probeeren van de remmen Dat ging niet goed De stootblokken naderende maakten Teeuw en zijn machinist leeriing gebruik van alle remmingsmiddeleii waarover de tender locomotief beschikt dat zijn behalve de Weeling houseremmen hel geven van tegenstroom en het in werking stellen van don zaudstrooier Alle middelen faalden en kort voor het stootblok nep Teeuw zijn helper op de machine toe er af te springen Dal dedeu ze en ontkwamen daardoor een wissen dood De hoofdconducteur Klemvis eveneene t gevaar ziende aankomen sprong op het perron viel en kreeg daardoor enkele lichte verwondingen aan het gelaat Kan dit drietal van geluk spreken de passagiers in den trein evenals de aanwezige personen io het plaatskaarteubureau kwamen er met minder goed af Tot goed begrip van het gebeurde diene dat het dorde spoor aan het station is gereeei veerU voor de Amsterdamsche eiprees die in den regel te 11 uur 40 arriveert en reizigers voor de Harwichboot aanbrengt uit Zuid Duitschland Belgié eu ons land ïusechen de aankomst van dien trein en het vertrek van de nachtboot naar Harwich is een tijdsverloop van 12 minutom Wel wacht de boot zoo uoodlg tot s morgens vijf uur op den trein is by aangekomen dan moeten binnen de twaalf minuten reizigers en bagage aan boord zijn Het derde perron ligt bet dicntst bij den steiger van de boot onmiddellijk achter het kantoor van de Great Eastern en eenige meters ach ter het stootblok verrijst de muur van het plaatskaartenkantoor De tender locomotief 119 fabrikaat van de Naderlandscho Fabriek reed mot flinke vaart door het stootblok drukte don zich daarachter verheffeiidon muur van het plaaitskaartenkantoor 111 werd door de werking van den tïigisnstopin en door het puin van don m ir baar vaart gestuit Het gevolg van die plotselinge tegenbeweging was dat de twee wagens van den trein die onmiddellijk achter do locomotief aanrolden ten deele in eikaar werden gereden De hannonicawagen 16257 yan de Belgische staatsspoorwegen reed op den bagagowagen 1831 van de H S M de eerste wagen achter do locomotief in Daardoor werd de gooderenwagen ten deele verbrijzeld on het voorste gedeelte vajn den harmonicawagen tusechen de wanden van den goederenwagen gedrongen Een drietal rtrizigsrs zich bevindende in het midden van de wandelgang van den Belgischen wagon kwamen met den schrik vrij Een hunner oen zoon van Albion in de meening dat hem een andore uitweg was a jesneden klom door een raam en belandde heelhuids bij het bureau yan Hudlg en rieters de agentuur der Great Eastern Onder de reizigers bevond zich ook een Aroarikaan die begrijpelijk even spoedig zijn corpus had geborgen en in een vaartje op de boot toeeuelde Tot hij tot de ooIdAking kwam dat zijn hoed in de tirein was achtergebleven Hij keerde op zijn schreden terug mopperend dat het totch geen behoorlijte regeling was waarbij men iemand zonder hoed liet vertrekken Op dat moment wae reeds bekend dat het geval nogal scltappelijk bleek te zijn afgeloopen zoodat een der aanwezigen zich vermakende met het staaltje van Amerikaansche flegmatiek den hoed van öen reiziger opscharrelde die hem accepteerde met een gebrom van Nou zaj k er maar niet meer o ver spreken Tot zoaver wat b u i t e ir hel plaatskaartenkanioor gebeurde hoe t daar binnen toeging vertelde ons de lichtgewonde commifs der II IJ S M de heer A Aviegaart Hij was in dat bureau aanwemg voor de uitbetaling van het loon aan het spoorwegporsoncel In zijne jiabijheid bevond zich de heer L mn der Sande klerk der firma Hndig en Pieters Laatstgenoemde was gezeten vóór het loket waar de pluatakaarten worden verkocht Behalve dit tweetal wanen in het lokaal aanwezig do H S M klerk de li er W GeeirJing en de bediende van Hudig en Pie iers Aaliterson De heer Geörlinff werkte tian oen tafel in de niabijheid van óe ingedrukte muur De commies Avegaart had ham enkole minuten vó4r het ongeluk van die plaats Weggert epen om ham bij het nazicsa der ontvangsten uilbetalingsptaten te helpen Ingezonden Hededeelingen DEcJOlVG S Thbletten Rollen Doozen Vrij zeker daukt de heer Geürling daaraan het beèoud vau ziju leveu want de tafel waaraan bi placht te werkea is door de locomutiel geheel verbnjzald De heeren van der Sande eu Aalderson bekeken een nummer van de Lustige Blatter de haeren Avegaart eu Ueerling hielden zich met de uitbetaling onledig toen de heer Avegaai t plütsehng een geweldige bons gevolgd door het kraken van houtdeelen hüorde Avegaart van der ii ii Ui en Geerlings werden onderatboven geworpen en gedeeltelijk onder voortgeetuwd puin bedolven A werkte zich eruit eu riep om hulp Het publiek stroomde bet kantoor binnen doch toen hij weer op de been was wiet hij de menschen te beduiden dat zij het weer moeeten verlaten JÈienige bootwerkers hebben daarop den zwaarkreunenden v d Sande uit het puin gebaald ovenala Aalderson die buiten keuni vf s Met Geerling en Avegaart werden ze naar de 3e klasae wachtkamer gebracht waar dr Kijken de eerste hulp verleende Van der Saude bleek nogal ernstig gewond later bleek dat hij een schoudierblad gebroken had doch zijn toestand geen reden tot bezorgdheid geeft AaldorBon kwaqi spoedig bij Geerling had een kneuzing aan den rechterpols opgeloopen Avegaart een kneuzing aan den rechtervoet en eeu diepe schram aan de linkerhandr veroorzaakt door een jflasscherf Van de gewonden is alleen de heer van der Sande bedlegerig hij wordt in zijn woning verpleegd Het inrijden van d n muur kior de locomotief moet een geweldigen slag hebben gegeven In het dorp hebben de menschen het gehoord en deden dientengevolge al spoedig de geruchten de ronde dat er verscheidene personen door hot ongeluk waren gedood Dit bleek gelukkig niet het geval Heden zou de machine worden geinflpecteerd om officieel de vermoedelijke oorzaak van het gebeurde va t te stellen Oemengde Bericliten Een nieuw veiligheidsapparaat Hiram Maiim de bekende constructeur en uitvinder heeft onlangs een apparaat vervaardigd dat alle schepen in staat zal stellen zelfs bij de diepste duisternis en bij nacht en mist veilig en zonder govaar hun weg door zee te vervolgen Maxim heeft zijn idee te danken aan do vleermuis Hij heeft namelijk opgemerkt dat vleermuizen daardoor zoo veilig in het donker vliegen doordat ze uitgerust zijn met een zeer ontwikkeld gevoelszintuig dat hen in staat stelt op eenigen afstand nog de geringste luchtverplaatsingen waor te nemen Het gezicht van het dier is de drager van deze eigenschap De doode voorworpen die zich niet bewegen en op het gevoel van het dier geen invloed kunnen uitoefeneu neemt het heel anders waar De vleugelslag van de vleermuis veroorzaakt by het vliegen bepaalde luchtgolven Deze golven stoeten tegen de uabijzijnde voorwerpen af hetgeen ook op hun beurt golven veroorzaakt die de vleermuis op zijn wijze voelt Het geheel is dns te vergelijken met de werking van een lamp welks schijnsel elk voorwerp belicht waardoor wij het zien kunnen De lamp neemt hier de rol over van de vleugels het hebt vervangt de golven teweeg gebracht door de beweging der vleugels het belichte voorwerp is het levenlooze object in de schaduw en onze oogen zyn te vergelijken met het bedoold zesde orgaan van de vleermuis dat Hiram Maxim s aandacht trok Hg heeft een apparaat verzonnen dat bestaat uit een afzender en een ontvanger en dat atmosferische trillingen veroorzaakt gelijkende op die der vleugels van de vleermuis In plaats van de geringe energie van het dier wordt echter de energie van 300 P K aangewend Deze luchtgolven stooteu af tegen alle hindernissen die een sohip onderweg kan ontmoeten eo koeren hier reflecteerende terug tot den afzender weliswaar met minder kracht doch nog altijd sterk genoeg om door een overeenkomstig apparaat te worden opgevangen Een byzonder voordeel van het apparaat dat de trillingen door stoom tevoorschijn brengt bestaat hierin dat niet alleen een schipper in de duisternis hindernissen kan voelen dooh dat ook een soort telegrafisch vorkeer tns schen de schepen that pass in tb night mogelijk is Aan moeders van zuigehngen De Gezondheidscommissie te Leiden verzoekt het Leidsohe Dagbl het volgende op te nemen Door de groote zomerwarmte kunnen zuigehngen vooral indien zij niet door de moeder gevoed worden ziek worden en soms zelf ernstig Om dit te voorkomen is aan te raden de volgende voorschriften op te volgen Io Voor het kind een zeer koele plaats m huis uitkiezen het zeer luchtig kleeden en weinig toedekken 2o De melk dagelijks tweemaal versch nemen 10 minuten laten koken na het koken onmiddelijk goed afkoelen en op een koele plaats toegedekt bewaren 3o Voor de reinheid van pannen flesschen spenen enz zeer nauwkeurig zorg dragen flesschen en spenen dadelijk na gebruik onder de kraan schoonmaken 4o Hot kind niet te veel voedsel geven Ook te veel suiker of meel is dus schadelijk I 5o Als het kind diarrhee krijgt dadelijk naar den dokter gaan en voorloopig niets geven dan gekookt water zonder suiker totdat de dokter raad heeft gegeven Gisternacht heeft het personeel van de Haagsche Tramwegiuaatschappij georganiseerd in de Ned Vereeniging van Spooren Tramwegpersoneel vergaderd De besprekingen droegen een zeer ernstig karakter De herhaalde aan de directie ter kennis gebrachte grieven die reeds gernimen tijd op oplossing wachten moeten het personeel hebben verbitterd Er zal nog een laatste poging worden aangewend om langs minnelijken weg het dreigende conflict te voorkomen Blijft de directie weigerachtig dan zou Zondagnacht 12 Jali a s de algemeene staking voor het trambedrijf in Den Haag worden geproclameerd Niet slapen op een hooiwagen Bij den overweg te Groningen is een voerman met een hooiwagen door de Drachter stoomtram overreden De toestand van den man is hopeloos Door de booiing welke thans in vollen gang is kragen de menschen vaak geen voldoende rust zoodra ze weer op den wagen zitten slapen als een roos Dit moet ook met dezen man het geval geweest zijn Een voorbeeld voor anderen I Beslag gelegd Namens de gemeente Haarlem is Vrijdagavond te IJmuiden beslag gelegd op het circus Hermann Althoff wegens niet betaling van de vernielde bestrating m Haarlem Haari tt Te Delft zijn als verdacht van diefstal van een koe uit do weide door de politie aangehouden de koopman S uit Gouda en de koopman P uit Rotterdam die op do weekmarkteeo rund ver beneden de waarde van de hand trachtten te doen Als verdacht van medeplichtigheid is alsnog aangehouden de arbeider B uit Schiebroek Het rund is in beslag genomen en de eigenaar daarvan wordt gezocht Onweer Men meldt ons uit Aalien Vrqdagavond werd een jongen die bij zijn familie aan tafel zat door den bliksem getroffen De straal kwam bij de teenen in en verdween van het hoofd door den muur De getroffene was onmiddellijk een lijk Een boer te Aalten die Zaterdagmorgen zeven varkens inoest afleveren kwam tot de minder aangename ontdekking dat zes r ran door den bliksem gedood j arenTX In de omstreken vaii Hoogeveen heeft Donderdagnacht oen zwaar onweer gewoed In de gemeente Zuidwolde zijn een man en een kind doodgeslagen terwyl in de buurt van Echten een paar boerderijen in de asoh werden gelegd In de vill van dr S te HattfflB doet zich het eigenaardige verschgnsel voor dat de eeno loose deur der waranda naar buiten is gedrukt en een meter ver weggeslingerd Op vime wijze dit geschied is kan om niet nagaan want door den wind i bjna onmogelijk en van den bliksem kan men niets bespeuren alleen een klein bruin plekje tegen een der deurposten Zw Crt BHndedarm drama t Moet onlangs in Den Haag goïiaard zyn Een zoon van het Germaansqhe valk die als soldaat dient nam op n goeden dag wat al te veel tot zich en d wat meet gebeurd als gevolg daarvan dronken Bij zijn pogin gen om thuis te komen kwam de foave Germaan verscheidene vallen waarbij hij zich vrg ernstig bezeerde en daarom linea reota naar het hospitaal werd getransporteerd Hier werd ontdekt dat de man in hevige mate aan blindedarmontate king leed De val verwondingen bednidden niets in vergelijking met de genoemde ontsteking welke zoo gevaarhjk werd ingezien dat men meen de dadolyk tot een operatie te moeten overgaan En zoo werd Michiel in nog vry kennelijiïen toestand geopereerd Toen de chirurgische manipulatie afgeloopen was bleek er geen blinde darm aanwezig Die was bij een vorige reeds weggeopereerd SE= OI3T Zeilen Roei en Zeilvereeniging Gouda De uitslag van den wegens windstilte op 21 Jnn jl uitgostelden zeilwedstryd welke gisteren werd gehouden is als volgt Ie pr boeier Hilda van N H van Schelven 38 min 2e pr kielvaartuig Bio gestuurd door P de Boer 39 min 3e pr kielvaartuig Zwaluw gestuurd door B J M Leis 40 min Aan den heer K van der Torren de laatst aangekomene werd den poedel prijs toegekend Vliegen Het ongeval van Luit Spandaw Een berichtgever uit Soesterberg schryft aan het ütr Dbld omtrent het tragisch ongeval van luit Spandaw t volgende Heden bezocht ik het vliegkamp te Soesterberg om te trachten eenige byzonderheden te weten te komen in zake het treurig ongeval luitenant Spandaw overkomen Ik vernam t volgende Spandaw steeg op toen luitenant Coblyn reeds was gestartr Het wegloopen ging vlot doch toen het toestel een zeer kleine doch stabiele eendekker type Brucqnère even los was en de aviateur links om wilde zwenken zakte dit plotseling en helde voorover De punten der schaatsen drongen in den grond waardoor de vaart die de machine had plotseling werd onderbroken De machine kwam lager te staan de razend draaiende schroef den grond kon raken Door dit heftig werken der schroefbladen werd de geheele motor van de aeroplane gescheurd en rukten de onderdeelen van het vliegtuig los terwijl de geheele romp in razend vaart van het onderstel afbrak en eenige meters verder met den kop voorover tegen den grond geshngerd werd Dat dit alles in slechts enkele seconden zich afspeelde laat zich begrypen Ik i ie meermalen Spandaw zag vliegen op groote hoogte en getuige was van zyn kranige verrichtingen doch ook de razende vaart opmerkte van het kleine vliegtuig met zijn 70 paards motor wanneer dit opsteeg en landde ik kon me terdege begrygen wat de uitwerking moest zijn van het grijpen der schaatsen in de aarde bij zulk een snelheid De gevolgen waren verschrikkeUjk Toen men na het ongeval den ongelukkige ging helpen vond meij deze met de beide boenen beklemd tnsschen de ingedrukte zywanden waardoor de boenen op circa 5 verschillende plaatsen waren gebroken het hoofd was fel gedrukt tegen het aan verschillende zijden open en afgescheurde benzinereservoir Verdere byzonderheden zal ik u sparen het zij genoeg u te zeggen dat Spandaw nog het bewustzyn niet had verloren en hevige pijnen leed zoo zelf dat hy meermalen de omstanders smeekte ec toch een eind aan te maken Als een tragische bijzonderheid diene dat de aanwezige officieren hem voor den start aanraadden toch een valhelm op te zetten welken raad hij echter in den wind sloeg Deze had hem allicht kunnen behoeden voor de nu opgeloopen sohedelbreuk A th leti ek By de gistere te Arnhem gehouden internationale wedstryden won Gryaeels ket kampioenschap van Nederland kardloopen 100 M in 11 s sec ook in de 400 M internationaal wasGrijleels winner in BS j sec In het nr polsstokhoogspringen won Binnengebracht in den winkel werd teietond geneeskundige hulp ontboden en verscheen wddra dr H J de Voogt die gelukkig kon constateeren dat geen lichaamsdeelen gebroken waren De man die toen bij bewustzijn was gekomen klaagde over pijn in zijn heup en zijn achterhoofd Overbreaiging naar het ziekenhuis werd niet noodig geoordeeld De valleniüe ladder kwam in een bovenraam terecht hetwelk werd ver brijzeld Binnenbrandje Zondagmorgen omstreeks half elf werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in de Stoofsteeg alhier Stadsnieuws Bij den touwslager de B aldaar was door het l jarig zoontje met lucifers spelend op zolder een partijtje vlas dat de B ter bewerking in huis had aangestoken waarbij do kleine sinjeur met zijn handen in zijn zakken stond te kijken dat het zoo lekker brandde Het trok de aandacht van den vader dat do jongen zoo lang boven bleet waarom hij kijken ging en de brand ontdekte Met emmers water mocht men er met behulp van de buren In slagen het brandje dat nog in don aanvang was te blusechen zoodat do inmiddels aangerukte stoomspuit en een laddierwagen gewi dienst behoefden te doen Door onvooraichtigheid Een 9 jarige knaap die reeds meermalen de onvoorzichtigheid beging om op de aan de Hontmansgracht liggendeschuiten te gaan en er dan af to springen heeft nu kwade gevolgen van zijnOnvoorzichtigheid moeten ondervinden Vanmiddag omstreeks 1 uur was hy op een motorachuit gegaan en wilde toen deze wegvoer er af springen maar de afstand was blijkbaar reeds te groot De jongen kwam in het water terecht en sloeg met zijn hoofd tegen den steenen walkant waardoor hij zijn gezicht leelijk bezeerde en zijn tanden door zijn lip heen dj ongen Het Veerpontje a d Turfaingel Vanmorgen omstreeks 12 uur is het veerpontje VestTurfsingel onklaar geraakt doordat een voorbijgaande motorboot den tros pakte van het pontje hetgeen tengevolge had dat ze uit de op den wal staande spil werd gerukt waardoor deze werd beschadigd Het pontje was daardoor genoodzaakt den dienst te staken hetgeen met het oog op het middaguur velen onwelkom was Wanneer zal voor deze primitieve verbinding welke reeds zoo tallooze malen aanleiding tot klachten gaf en gevaar opleverde een afdoende verbetering komen Vereeniging Hulpbetoon Men verzoekt ons opname voor het het volgend verslag waaraan wij gaarne voldoen Het is voor het bestuur der vereeniging Hulpbetoon aan eerlijke en vlytige Armoede een aangename plicht aan Leden en Begunstigers dier vereeniging ons jaarlijksch verslag uit te brengen Uwe medewerking toch bracht er veel toe bij om onze vereeniging in stand te houden wy konden onze vrouwen geregeld van werk bly ven voorzien en verder ondersteunen door onze gewone uitdeelingen van kleedingstnkken brandstoffen en levensmiddelen waaronder de aoepUjsten ons weder welwillind verstrekt door Heeren Regenten en Dames Regentessen van het Oude Mannenhuis Wij danken de vereenigingen Tabitha en Moederlyke Liefdadigheid voor bestellingen en Dames Regentessen van het Oude Mannenhuis voor het geregeld voorzien vap breiwerk aan onze vereeniging Wij plaatsten weder ongeveer hetzelfde getal loten als het vorige jaar deze loting die onmisbaar is tot aflevenng van goederen bevelen wij tegen het aanstaande najaar ten zeerste aan Ieder die loten neemt doet een goed werk In ons bestuur kwam eenige verandering Mevr Zeper Honig zag zich genoodzaakt wegens vertrek uit Gouda te bedanken als bestuurslid zy werd vervangen door Mejuffrouw J 0 Calkoon Door hulpvaardige handen werd hij op het droge gehaald in het Maastrichts Bierhuis van droge kleeren voorzien en daarna onder behandeling van Dr J G Rups Theoret Geneesk Examen Boskoop Aan de EijksUnivorsi teit te Leiden slaagde Zaterdag voor het theoretisch geneoBkundig examen de hoer T A HoofBhSh alhiéf In de afgeloopen maand znn indeze gemeente 8 gevallen van diphtheritis voorgekomen Als bewijs van de vele betalingen welke hier in de afgeloopen week bij de verzekeringen tnssohen de boomkweekers zijn geschied kan dienendat op het Postkantoor gedurende diedagen ruim 18000 plakzegels zyn verkocht Vrijdag a s houdt Die Haghe uit s Gravenhage een excursie naar Oudshoorn en Boskoop Te Oudshoorn zullen de beroemde kerkramen bezichtigd worden terwyl te Boskoop een bezoek aan do boomkweekerij van do firma Van Nes wordt gebracht Oudewater Een gepensionneerd persoon alhier ging Donderdag naar Rotterdam om zijn pensioen in ontvangst te nemen Daar borg hn nu het geld ruim f BO in zyn tabaksdoos Thuisgekomen kwam hy tot de onaangename ontdekking dat hy zijn doos miste Hy veronderstelt dat de doos in d n trein is blyven iiggei en heeft den stationsohef alhier met do zaak in kennis gesteld Krimpein aid Left In de gisteravond gehouden vargadering van de Atd Krimpen a d Lek van volksonderwijs is tot afgevaardigde naar de algemeene vergadering gekozen de heer A C Mynlieff en tot diens plaatsvervanger mej O Drapan § j ► Door een ladder gevallen Vanmiddag tegen i uur waren twee knechts van de firma G de Kaadt bezig met het schoonmaken van de jalouzifti van do bovenramen van den winkel dier firma aan de Gouwe hoek Peperstraat toen door hot breken van de ladder do daarop staande J J Homis naar omlaag stortte De man kwam eetrt terecht hot zonnescherm waardoor zijn viel daarna De Bcheepmakersleerling W Doest had een klein wondje aan een hand waarvan geen notitie werd genomen Eenigen tyd daarna begonnen hand en arm zoo te ontsteken dat de hulp van dokter Willars moest worden ingeroepen die bloedvergiftiging constateOTdo op Lekkerkerk In een gecombineopde vergadering van het bestuur van het departement Lekkerkerk der Maatschappy tot Nut van t Algemeen met het bestuur der Volksbibliotheek is besloten met een lijst door de geI meente te gaan ten einde gelden te I Volksbibliotheek geheel te reoigani val werd gebrokeji en viel kjij n om dé zoo hoogst nuttige op straat waar hij bowofltoloos werd 1 15 V w opgenomen Telegrafiscli Weerbericlit van hot Koninklyk Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 773 3 te Horta laagste stand 751 8 te Aberdeen Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige westelijke tot zuidelijke wind betrokken tijdelijk opklarepd waarsohijnlyk regenbuien zelfde temperatuur Officieele Prijscourant VA DEK Ëffeotenbaiidel te Amstordam Koen vin be4au 77Vj 80 Vorige Koen 77 80 62 99 86 88 83 78 6 JULI 1914 StaatsIeenlBgen I Ned Cert Werkelijke Schuld 3 pet Oostenr Belastingvrije Kronenrente 4 pet Port Obl 3do Serie Amort Schuld 3 pet Russische Obl 1906 5 pot 85 ld Obl Gr Russische Spw mij 1898 4 pet ld Obl Nicolai Spoorweg 1867 69 4 pet 83 78 ld Obligatie 6e Emis sie 4 pet Japan Obl 1899 4 pet 33 100 74 Mexico Afi Binnenland Obl 5 pet lOO S ts Brazilië Funding Leening 5 pet 56 lOO i ao ea 22 = 61 d Obl 1899 4 pot Venezuela Dipl Schuld 1905 3 pet Bank en Credlet lnsteltingen Eed Bankaandeelen Indnitr OnderneminKen American Car Foundry Comp C v A 64 ld Smelting Refining Co Gort v Aaud Anglo American Telegraph Oy Cert v A 62 U S Steel Corp Cert V Gew Aand Kol Credlct Iiytell en Cnltunr Onderneminfen 209 i j 209 226 Handelsver Amsterdam Aand Jav Cultuur Mij Aand MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeien redelijke aanvoer prijzen waren voor 1ste kw 43 2e 40 en 3e 35 cent per half kilo Vette Kalveren j06de aanvoer Ute kw 32 2e 28 3e 24 cent per half kUo Vette varkens redelyke aanvoer 1ste kw 24 2e 23 3e 20 cent per half kilo Schapen en Lammeren goed aangevoerd Handel in vet vee pryshondend Vette kalveren met redelijke omzet Varkens traag en lager enkel de vleezige hokken i boven noteering Schapen en lammeren iets lager prijs Ned Handel Mij C v A nUnbonw HtJnen 15 156 15 151 5 Katahoen Mynbouw My Gew Aand Redjang Lebong Mynbouw Mij Aand Great Oobar Aand PetrolenmOndem Dordsche Petroleum Industrie My Gew A 628 620 Kon Ned Mij tot Expl V Petr Bronn Cv A 194 Shell The Transp Trad Cy C v G A Scbceprwrl myeu 189 Ned Am Stoomvaart Mij Aand 124 3 94 Stoomvaart Mij Zooland Preferentie A Laatste Bericliten Int Mercantile Marino Cy afgOBt Prof A TabKk Ondernemingen De toestand in Albanië Koritza ingenomen f Naar uit Durazzo aan deN Ct wordt geseind is Issa Bolje niet gedood maar te Durazzo aangekomen Volgens nog niet bevestigde telegrammen w Koritza na hevigen tegenstand gevallen en zijn de Nederl officieren Snellen van VoUenhoven en Malinckrodt en een Oostenrijksch officier Chillardi gevangen genomen Door een hoogspanningsleiding gedood SPASDiü 6 Juli Hedenmiddag zyn door aanraking van een hoog igLD ningsleiding by Bornin 5 personen gedood en 26 gewond Giftmenger Toulouse 5 Juli De apoth er Martin wordt verdacht zich door vergiftiging van zijn moeder twee vrouwen en oen kind te hebben ontdaan Bindjey Tabak Mij A Dlrerien 2 7 93 96 61 99 j 28 156 l i 100 147 Maxwel Land Gpant Cert V Aand Peruvian Corporation Lim Cert v Aand Jpo r eceD Holl IJzeren Spoorwegmij Aand Mij t Expl V Staatsspoorwegen Aand Zuid Italiaan Spwmij Serie A H Obl 3 pot Warschau Weenen Spoorwegmij Aand dito dito Act de Joniss Amerika Atchison Alg Hypb Obl 4 pet Erie Spoorweg Mij Gew Aand Union Pacific Railroad Cy Cert v gew A Wabash Gew Aand Bl RGERLIJKE SÏANÜ Pbemiblekninoen Amst mAand 3 pctIlong ije TheissRo gulirungs Oes 4 pet GOUDER GEBOREN 31 Mejf Jan ouders W vap Dyk en C van Gewezen 12 juni Jaoobu Arie ouders D Markus en A J Znyker 16 Cornelia onders W Oosterom en A W de Jong 25 Adriana Wilhelmina onders H F Rijkaart en T Scheer GEHUWD 11 Juni C Blonk te Stolwijk en M van Meyeren OVERLEDEN 12 Jnni Jacob Kloot 3 j en 7 m