Goudsche Courant, woensdag 8 juli 1914

DONAU HYPOTHEEKBANK s Gravenhage Budapest in stukken van f 10 Kl i iOl BRONGAS Wie wil prachtig liciit hebbeo Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz puttenboorder te Wleringerwaatdi die zich gaarne belast met hetinstalleoren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekendo met het grootste succes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aan lie volend J KOOIJ Kz WIERINGERWAARD Dames Haarwasschen met Electr droging Aparte Salon Levering van alle soorten HAAR WKRKEN BAE T A DE JIONCl Coiffeur Oosthaven 31 VAN Bl ommestein s InkT is proefonder indelijk de BESTE en voUomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND I 1 26 Daarbij zij moest altijd voorbereid zijn liem to ontmoeten Bij het binnentreden der balzaal koek Katbarma dan ook angstig rond gelukkig hij was or nu nog niet 1 Dadelijk kwam echter Iserstein met oen zegevierend gelaat op haar af zijn I dueling daarbij wha duidelijk Zijn verloofde had hem nog geen verlof gegeven om tegen anderen over hun verloving te sprekon maar om zijn ij delheid althans i enige voldoening te geven kon hij niet nalaten op deze verdekte wijze zijn eindelijk verworven geluk te toonen Zijn gehceie optreden was dat van don l ezitter die zijn rechten kent Katharina bemerkte dit zeer goed zij voeide oen hevigen tegenzin tegen hem opkomen Zij bad zich voor d tweede maal verkocht Juist was de cotillon begonnen Iserstein geleidde haar naar beur plaats en trok zijn stoel in haar onmiddellijke nabijheid Telkens boog hij voorover om iwar haar to Uiisterea nu en dan fluisterde hij haar tets toe kortom hij deed et mogelijke om do aanwezigen opmerk iiftaani te maken op zijn verhouding tot èJe aehoone vrouw Katharina hielp faora rhtj Zij danste gaarne maar bedankte nu voor alle oxtra touren om zich uit luttond mot den prins bozig te houden In workelijkhoid hoorde zij bijna niets FLE5SCHEN WORDEN OP REKENIHo GESTELD DOCH BIJ TERUGGAAF VERCO Vi LITER A 15 CT NATUUR BRONWATER A Q EiTID 8 Juli Bovenzaal Da Itóunie S n a i Buitengewone Alg Verg Am Spoel Beleefd verzoekenwij gerogcU S S medeileelng te mogen ontvangMf vergadocmucn oonoorten vanaaWS heden enz m deze dan i agenda te vermelden Electr Dr A Brinkmm Z Go Advertentiën Gehuwd W C HAÖE EM W J A BKGERK flio ook namons woderzijd sc hft famüiu hnn dank betuifjcn voor de blijken van belaüj stoUin bij hun huwelijk ondorvondon Boslcooj g jgj Uouua Groenten en Fruit Rijke brooilwinning drukke zaak DIRECT TER OVERNAME wegen ziekte rii f 1000 Inlielitinj onA LANOfcVELl Broeclstrant 14 sGravenhage 8 voor een o twee kinderen die de scliool te Oouda moeten bezoeken bij een beiolittafde familie alduar Brieven adres Bureau van dit blad onder No ÏÏT S ilaaglljderi Het MniiKPoeder van Apotheker BOOM is bi t beste gonensm i ldel voor mangpijn maagkramp zuur hartwatar en slcolito spijavortnrini Prijsper doos 75 Cents 12 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON OOOPH Fa WOLFF Co te otterdam bij E VAN 8ANTKN KOLFF Korte lloofdstoeg 3 Dienstaanbiedingen hebbon in de Goudsclie Courant tleedi êucce igtf Dez adverlriitiËii kosteu sleclils bij vooruitbeitling 1 6 regels 0 3 voof elke regel me r 6 cents Opgaaf uitsluitend aan liet Bureau LIBHT ZBEF H komt komt U tialverwege tci moet doet al het werk in de helft van den tijd en voor de heilt der koeten die U aan groene zeep zou uitgeven Sunlight maakt dat Uw goed niet lijdt Uw handen niet ruw worden en Uw leven geen elavernlj l UlUiÜtli Devolatraktezulverheld van Sunlight maakt haar alleen geichikt v oor het wasechen A 7 vankoatbaar linnen en i VO lljnekant Iej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 EN HAAG geeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heeren en Bameskleeding Koopt f eheole of p edeeltm van fiÜKMMlels Is ook naar buiten do stjwl aan huis te ontbieden Brieven worden vergoed Let a V p op NAA M en A UB BS üf Uej de Wed E ALTSB 26 Ged Gracht 2fi9 j DEN HAAG Baarn ais Tuinstad Brokkenhuis GAAT DAT ZIEN EEN DAG IN T SCHOONE BAARN Ontbijt lunch diner en den geheelen dag r den voor ongeveer 4 per persoon Vraag programma en prijsopgave Hotel DE PAUW Baarn ff N VERBEEK Directeur 2Ü Dames I Wilt U bij het opruimen in dezen tijd s v p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een der Commisaieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat ü wilt missen Adverteert iii dit Blad De Commissie W OOL Voorz I V DANTZIG Vico Voorz B ü OROOTENDORST Pen Een Wielrijdér aegl en ik mag niet nalaten TT mijn volle tevredenheid over de kwaliteit van Uw fabrikaat te betuigen Ik heb zeker reeds alle merken bereden doch een zoodanige duurzaamheid nog niet kunnen constateeren Continenlai Banden Op dozo on andere wijze wordt in honderden brieven onze banden beoordeeld CoRtinentai Caoutchouc enGutta Percha Co fAni terdam HOLLANDSCHE 1 Qrondkredietbai AMSTERDAM Let op den naafti Blooker een waarborg voor de kwaliteit KAPITAAL f I OOO OOO volgestort CommisiBtiasen M KLUWER Notarii Ic Am lerdam Gedelegeerd F A STEENSMA Lector aan de Rijka Univeraiteit Ie Ulrecht M MERENS Conagl Gencraal van Servië Ie Amaterdain Mi A W JACOMETTI Oud Advoca t te Balavia Ie Bloemendaal G J ERLACHER Ingenieur Ie Panja Directie J C VAN ALPHEN Jhr C M M VAN ASCH VAN WIJK Serietrekklng 15 JULI e k Hoofdprijs f 60 000 PrlJzBn worden direct uitbetaald zonder eenlge kortlog Mede verkrljsbaar bij de verschillende AKentschsppen PREMIEAANDEELEN £ 12 50 I Worden ten allen tilde tegen f ii teruEKenomen I Heerenoracht 520 yM9 C0 KH9 I DRACHEN QUELI I Nes wordt venooht op H MERK te letten 01T HET MaOAZIJN VAN N RAVEN8WAAYZ0NËN GOMTUfCSBM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vy twee en een kalf en een Ned onH met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de oitvoering van geëerde orders aan bevelend j a BIJL voorheen J BRËEBAART Im 135S3 Jaargang 53e Donderdag O Juli 1014 mmm comint ie CL w s ean d v©rtea a tieTDlstd voor Q o u d su © ara OracxstrelkcerL Verschijnt dagelijks behalve Zön en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post I M Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per posl 1 90 Abonnementen worden dagclglcs aangenomen aan ons Bureau Habkt 31 bij onze Agenten den Bockliandel en de Postkantoren PHUS DER ADVÊÜENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewgsnummer f 0 85 Elke regel meer 0 10 Hy drie achtereenvolgende plaatsingen wcmlon deze tegen twee lierekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Heclnine s f O 25 per regel Groole letters en randen aaar plaatsiuinite Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 na redenen kunnvn geven voor onze dankbaarheid Maar voldaan zijn w j niet Wij zouden lioven do nu gedane voorsteilen oen voorstel tot mrlchting van eon Igen gemeontelijkeu dionat hebbon geprotoreerd Immers at zal de directeur VMi oen keuringsdienst niet ambtenaarderig moeten optreden toch moot hij in de oogen van winkelier en fabrikant ten volle ambtenaar zijn 1 it nu is niet volkomen hot geval 1 ij aanstelling van eon hlor tor stede gevestigd apotheker die apotheker blijft tot directeur omdat allicht vele winkeliers in hem oen collega tien Dit bezwaar togen den opxct van don keurlngsdlohst geldt volstrekt niet don hoer Grendel persoonlijk wij stellen er prijs op dU te verklaren Togen eene aanstelling van den hoer rrendol tot directeur van oen eigen gemeentelijken keuringsdienst zoudon wij niet het minste hebben in te brengen B W hebbon geon voorstel tot inrichting van een eigen dienst gedaan op do volgende gronden Ie omdat de directeur scheikundige In de keuring van lovonsinKldolen alleen niet voldoende werkzaamhodoiii zou vinden 2o omdat het onderzoek van levensmiddelen nog pas ooae wetenschap In wor ding is io omdat een olgen dienst van f 4Ü0Ü f 5 KX zou kosten Naar ons verstrekte inlichtingen Ifl hol eerste motief niot juist En In het licht van het tweede motief gezien blijkt dit direct Inderdaad mooten er nog vele onderzoekingen worden godaan voor de voodlngsmiddelonscheikunde geheel k f zal zijn 1 zoodat de studio van de lovensmiddolenscheikunde oen belangrijk onderdeel is van de taak der directeuren van keuringsdiensten on als zij tijd kunnen vinden om zich naast io uitoefening van de contrOle op eet en drinkwaren daaraan te wijdon dan is dat In hoogo mate gewenscht Daarmee is het gewicht van do bi ido eerste motieven tot geringe proporties teruggebracht Blijft hot tlnanoteele ttozwaar endaarvoor kunnen wij wel iets voelon Bnitenlandsch NieuwSr Maar toch schijnt ons dal linonciofle liezwaar niet onoverkomelijk ook al willen nil de omliggende gemeenten zïeh nog niot aansluiten liij eon in to richten dienst zij zullen dat op den duur zekoi doen 2 Bij Leiden den llaag en l ordrecht zijn rcx ds enkele andere gemeenten aangesloten Do volle kosten zullen dus op den duur niet alleen op Gouda s gemeentelijk budget drukken Wij pleiten te liever voor oen eigen gemeentelijken dienst nu ons do Ilnantloole voorwaarden waarop de hoer Grendel don dienst zal lelden voor hem weinig aannemelijk schijnen Met oen dat moet hij zelf weten is do gemtMinte niot vau hare moreele verplichtingen to dezer zake af B ft W ramen do kosten van een eigen dienst afgezien van de kosten voor huisvesting op oone uitgave voor inrichting in eens van f 4 KKI h f JDOO op jaarwedde diroctcur f 2100 1 3 Klü Idem kourniBcHUT f HtXI t 12 K vernieuwing en aanschaf Hng van toestellen f 500 1 500 laboratorlum koBten dmk loonen enz f 600 1 600 de uitspraak geldt en aan hem ot haar die do iH zwaren inbracht Gouda den t Juli 1 14 De Hurgemoestor voomocnid ïï L MARTKNS Uitgevers A BRINEIUK EN ZOON lv£ilitle De toestand In Albanië Terwijl majoor Rluys oit Wnlona einde dut hot boricht omtrent do gevangGnnoraing dor NodorI and echo officieren to Koritza niot bevestigd on onwaarschijnlijk was behelst eon Itnfiaansch telegram naar wo reeds meldden dat dio plaats door Abdi boi werd onrnimd Van de Noderlandsoho officieren woi dt in het berioht niet gewaagd De tijding dat Tepelon door Rpiroten is bezet on dat ij Wnlona bedroien wordt tegengesproken Majoor luys commandant van Walona hooft allo maatregelen genomen om de stad in staat van tegonwoer to brengen Ook in den omtrek van do stad ia het naar do correspondent van do Frankf Ztg aan zijn blad meldt eveneens matig Daareütegen zyn in den omtrok ven Borat ftfdeelingen rebellen gezion Tot nog toe houdt Borat stand en daar ook Fierie nog niet aan do regooring ofltvflllen is heeft deze voorloopig don sleutel van Walona in handen De telefoonverbinding mot Borat Fierie en Tepeten is nog niet verbroken Intusschen werd uit Durazzo ixiMi do Seoolo een zeer pessimiatischo bqschrrjving van den to jtand gezonden Oaaiin neet het dat do nationaliaton geen vertrouwen meer hebbon in den vorst die in de openbare lokalen nog alechts als het levende lijk wordt aangeduid De nationaliston zoudon don Mbrot een brief hebben geschroven waarin zij hem verzochten tot oen krachtige actie tegen do opstandolingon over to gaan of Albaniö to vorlaton on de rogoering aan personen over te laten die daarvoor meer geschikt z n Onlangs is naar mon weet oen commissie van Mohammedaansoho Albanoezon naar Constantinopel geroisd om prina Buran Kddin den vijfdon B0 p van Abdul Ilaraid don troon van Albaniö aan to bieden Do Tribuna vorneemt nu van haar correspondent in do Turkscho hoofdstad dat do prins zich boroid hooft verklaard do Kroon te aanvaarden mits do Mogendheden zgn candidatnur goedkeuren Verder dat zijn civiele igst wordt vastgesteld op l a n ilHoon francs en dat Izzet pasja MinistorProsident en Minister van Oorlog wordt Bovendien stelt de prins do TWi l DE ZITTINU VA N DKN MlLITILUAAl Jf Keuringsdienst van waren In ons blad van 29 Juni heliben wij do voorstellen van B ft W aan den Itaad der ïomeente opgenomen strekkende tot uithroi ding van den keuringsdienst tot andere waren dan molk en karnemelk Do memorie van toelichting hebben wij eveneens afgedrukt Wij willen aan doze voorstellen nog een enkel woord wijden overtuigd als wij zijn van het groote belang dat eene wel gelelde keuringsdienst hoeft ftn voor do consumenton bn voor do handelaren in eeten drinkwnren Kn dan stellen wij voorop dat do boschouwing van de voor ons liggende voorstellen ons hooft geliracht tot de conclusie dankbaar zeer dankbaar maa niot voldaan We zijn dankliaar omdat in de voorstellen van B W de erkentenis ligt opgesloten dat do gemeentelijke overheid hare zorgen voor hot heil der burgerij heeft uit to strekken tot een toezicht op leVflnsmlddoloïi nu do Rijkswotgover nog steeds geen tijd lioeft gevonden zich aan de behartiging van dit groote volkslielang te wijden Wo zijn dankbaar ook omdat do bepalingen dor Aigemecne Politieverordening betrekking hebbende op de keuring van waren bij aanneming van de voorstellen van B W geon letters op papier zulIon blijven maar zullen kunnen worden gehandhaafd Gouda zal niot meer een afzetgebied kunnen blijven voor minderwaardige artikelen de firma s dio aparte voorraden houden van plaatsen waar wèl en waar géén koarmgsdienst gevestigd is zulten genoodzaakt zijn Gouda van de zwarte naar de witte lijst te brongen üoïiien het succes door den hoor Grendel verkregen bij de controle op melk en karnemelk hopen on geloovcn wij op oen soortgelijk succes bij de controle op andere eet en drinkwaren als dcii heer Grendel het directeurschap van don keuringsdienst wordt opgedragen Men ziet dat we dankbaar zijn en Do BURGKMERSTi R der lomeentp GOUDA maakt bekend dat de twpcde Zitting van den MitUiuroad voor de ingt schrovpnun voor do inllille lichting 1915 di ztT ifiiK ento zal plaats hebbou tt Ciouda op Woenfidag den 5 Augimtus 1914 des voormiddags te lU uur itt bet gi Iioiiw van de Auibacbtsavondachool aan i 1 loutinansgraebt In d tweede zitting wordt uitspraak gi aan omtrent lo geuübiktbeid voor den dienst van ht n te wier aanzien het gevoelen der geneeskundigen van den Kcurlngsraad niet van gelijko strekking waa 2o geschiktheid voor den dienst van hen van wie een nieuw geneeskundig onderzoek is aangevraagd io vrijstelling van in hetzelfde jaar geboren broeders lo vrijstelling waaromtrent buiten schuld van hen wien zi geldt in de orrste zitting van den MUitieraad geen uitspraak kon worden gedaan 5o uitaluUing van hen to wier aanzien aodert de eerste zitting van den Mililleraad eone reden tot uitsluiting ijokend geworden ie voor zoover zij niet roods liij onherroepelijk geworden uitspraak vrijgesteld of ongeschikt bevonden zijn f 4000 t BïiOO De ovoreonkomst met den hoor Grondel zal voor hom medebrengen de volgende uitgaven rente van de Installatie 5 van I 4000 f 20U vernieuwing en aanschaffing f 500 lalioratoriiim kosten enz I 600 f ViOO Ook al kan hij als particulier dit iets goedkooper doen dan do gemeente dan zullen deze uitgaven ook voor hora wel f 1000 heloopon üij zal dus voor zijn djreetourflchap 1000 per jaar krijgen De f 1000 die do gemoenfo do eerste jaren minder zal uitgeven dan bij inrichting van ei H olgen dienst komt dus feitelijk uit de te geringe beloonlng van den directeur Dit nu schijnt ons geon gowonschte toestand en wij geven op We aangegeven gronden verrowf do voorkeur aan oen eigen gemeentelijken dienst Moge dus onze Itaad met waardee ring vt r hot haar gcbo lene in dozen zin besluiton dan zullen wij behalve zeer danklinar ook voldaan zijn 2 Do vraag van de Boskoopsche Winkellersverceniglng toont dat daar aansluiting wordt gewenscht De liepaliiigon betreffende het geneeskundig onderzoek en vrijstelling zijn nader op de publicatie ten gemeentehuizo aangegeven Do Uitspraken van den Militieraad worden in het openbaar gedaan Bovcndion worden zij door den Burgemeester schriftelijk medegedeeld aan hon wie zij golden of aau hun vader moeder voogd of curator Tegen do uitspraak van den Militieraad omtrent do geschiktheid voor den dltmst kan geen JH zwaar worden ingebracht Tegen de omtrent vrijstelling of uitllulting door den Militieraad gedane uitipraak kan binnen tien dagen te roke i van don dag waarop die uitspraak geschi l ij Gedeputeerde Htaten l o waar worden Ingebracht door den Milltleconmilssaris en door den ingeschroveno wien de uitspraak geldt of door aijn vader mooiler voogd of curator 2 door elk der overige voor de gciiKwute Ingeschrevenen of door zijn vader moeder voogd of curator 1 Zal dit ooit hot geval zijn gelukkig is wat men van de lovensmlddelenseheikunde weet alh Kins voldoende om met succes talrijke knoelorijen togen te gaan Hij ot zij die bezwaren inbrengt levert het daartoe strekkend verzoekschrift dat behoorlijk met redenen omklood moot zijn in bij den Burgemeester der Gemeente waar de ingeschrevene wien do uitspraak geldt voor de militie ingeschreven is Van de inlevering wordt een bewijs van ontvangst afgegeven Verzooksehritten niet ingeleverd op den tijd en ilo wijze hier omschreven kunnen geen gevolg hebben I o uitspraak van Gedeputeertio Staten wordt door don Burgemeester ter algemeene kennis gebracht en bovendien medegedeeld aan don ingeschrevene wien FEVILLETOIM van de alledaagsehe gezegden van Iserstein ook fcag zij nauwelijks het bonto gewoel in haar onmiddoUijke nabijheid Meoniialon sloot zij de oogen en zag als het ware al dien glans dier kleuren als door een kaleidoscoop maar alles wriemelde met groole snelheid door elkaar I ons kwam de prinses dicht bij haar ti rwjjl zij met haar neeï Leopold danste en baar gelaat van vreugde schitterde Vrlcndeliik glimlachend knikte zij Katharina toe en haar blik vol verstaadliouding zoide duidelijk ik weet alles Katharina begreep dit geheime teekon niet maar zij zag daörin een nieuwe verraderlijke handigheid van Waldenburg lOd mocbt weten wat bij het argelooze meisje had wijsgemaakt en ancieriiiaai riep Klse von Staach haar In het voorbijgaan ecnige scliertsende woorden toe Bij het zien der kleine zondares herinnerde Katharina zich de verplichting die zij op haar genomen had en onmiddellijk viel zij Iserstein in de rode mot de woorden Daar ginds zie ik graaf Erbach staan Naar ik hoor heott hij een notitie boekje gevonden waarschijnlijk liotzellde dat ik sedert eonigen tijd vermis Och ga eens naar den graaf en verzoek hem het terug te geven Iserstein ging vol ijver heen en zij loonde vermoeid in haar Htoel Spoedig zouden deze pijnlijke oogenblikken voorbij zijn spoedig zou zij al deze nieuwsgierige blikken kunnen ontvluchten Q wat verlangde zij allonn te zijn mot haar smart 1 nskiaps werd zij door een ptem achter haar opgeschrikt Vijandig keek zij den man aan die bij haar stond Durfde hij haar toeh nog naderen na alles wat er gi beurd was Zij beefde van ontloenng haar kostbare waaier brak onder het kranipaehtige krukken barer vingers ISchonk mij slechts een oogenblik gehoor verzocht de gedempte mannenstem voorxicbtig Mag ik doch zonder het antwoord af te wachten nam hij plaats op den stool dien Iserstein zoo pas verlaten had l n zij moest zijn nahijb did dulden zij durfde niet opspringen zij durfde zijn ongehoorde aanmatiging niet terugwijzen O hij wist goed wat hij deod hij wist van de gelegenheid gebruik te maken Juist hier onder de oogen van het gezelschap was ZIJ gedwongen hem aan te hooren hlor was geen uitweg om hem te ontkomen Katliarina sprak bij zoo zacht dal zlj alleen hem kon verstaan ik moet mij voor n rechtvaardigen ik kan van u niet gaan zonder u alles gezegd te hebben Dit gebeini Zij Het hem niet voortgaan O zoo dus ook een geheim zei ze met een vreemden lach Dat treft goed Ik heb ook een geheim en gij zuU de eerste aljn aan wien ik het openbaar en op Iserstein wijzende die juist aankwam voegde zij er bij Die is mijn verloofde Met gruwzame vreugde zag zij hoe hij bij haar laatste woorden zenuwachtig trilde doch zij alleen bemerkte deze nauwelijks nierkliare Iteweging welke den graaf ontsnapte en ook den anderen die hare vrij luide woorden gehoord hadden Waldenburg was in een obgenblllt weer meester over zijn uiterlijk Hij feliciteerde het paar reikte Iserstein zelfs de hand on nam daarna afscheid met een diepe eerbiedige Imlging van Katliarina Het goiiolm dat hij haar zou lüodedeeIon scheen geheel vergeten te zijn Lr was nauwelijks een week na bol feest verloopen of de lento dood haar intrede Alles was holder de r onn ehijn de kleoding dor lalrilko wandelaars on hot vroolijlie gelaat der menlgti dio mot volle teugen van de h erlijke loutoludit geuool Op de liloembedden in de openbare tul nen hieven krOkuswri en nan issr n hun kopjes uit den bodem op en aan boom en struik sprongen do knoppen open eu iedere dag gaf nieuwe wonderen der lente te aanschouwen Ken gezeisohap van damtJ en heeren reed de Promenade langs stak de brug over en koos het vrije veld Iserstein en Katharina ontbraken evenmin als Wald nburg Ook Max von Ktasch was er mei zijn I Ibo die even flink te paard zat als Katharina l rins Leopold wiens verlof verlengd was reed met zijn nichtje een iHjetje ter zijde van de anderen Oie twee hadden elkander Itijd veel te vertellen Op Katharina wanton bad de snelle rit slechts een weinig kleur U voorschijn geroepen hoar ziekelijk voorkomen kon niet weer ontkend worden en daar dood zij dan ook geen poging toe Ztj scltoof de schuld daarvan op de vermoeienissen van het afgeloopen seizoen en zoide verder dat de tentelucht altijd verslappend op haar werkte Haar donkere oagm üchtnen noggroo iei i u doiikenlcr geworden en om linai uiond lag nu steeds een trek van mis noegeu en verbittering Prinses of Cfravin Die arme prinsl Men noemde Is Tsteln achter zijn rug nog voortdurend o arme prins en waarlijk niet omler reden Ilij was volstrekt niet l benijden Charlotte hod zeer kort gi lnjen m vir trouwen aan iiievronw von I i iuow gezegd dien armen prins moet bi pauld liet mes op zijn keel zitten anders zou hij niet zoo geduldig alles verdragen wiir zijn aanstaande vronw hem aandpet Hun onderling verkeer is zoo onaangenaam mogelijk het zou reeds lang tot een breuk gekoHien zijn als deprins zich niet aalglail overal in ïohikti Prins Isoisti Inia do zachtmoedigheid zelve rennnnKle voorloopig of hij n zijn huwelijk geen wraak aI nemeu voor alles wat hg van haar heelt uioeion vcrdiireuV dat Ifl weer oen andere vraag Zulke berichten waren bljzoniler vorrukkelljk voor HelwiB von b omow en voor de onimaudeuse die nog geen gelegenheid lieten voorbijgaan om wraak te kunnen nemen over de carlcaturen I orst had zij Katharina een proces willen aandoen maar Trotting had haar mleefd maar dringend verzocht dit niet te do n Men lacht nu reeds hartelijk om ons mamo had hij gezegd liet zou onverstandig zijn nu opnlfeuw die lieden roden tot lachen te geven Hoe eerder dio fatah geschiedenis vergotc n wordt lioe Ih ler het Voor ons Is Do Corrmiandi use had niot togotig Hproken zij schikte zich in alles wal haar schoonzoon wilde iVfotii vervolgd