Goudsche Courant, vrijdag 10 juli 1914

slot der geschiedenis is geweest dat de opvliegende luitenant een pro cesverbaial kre uil I ijii t fit IjdUenweri kl in aanraking koiiien Men Ui Hi deze IBaatrpgcl n getroffen om den Kuu kël snd In draokt n opiaten eu wapentt ti Vfrltinderen dU in df oiidf fvangt nisnen op groole Kf haal gedreven werd Uiï jkoHten der nieuwe gevangenU wordes Dp ruim n inillloen guldoa gesctiat fc DCITSCHLAXD Haiszoekingen Kaar het Berliner Tageblatt mededeelt zijn eergistt ren in den loop van den lag bij een aantal te Berlijn wonende Bervische stadenten haiazoekingen gedaan Naar aanleiding van dit bericht At van ambtelijke zijde wordt bevestigd verneemt do Frankf Zeltnng het volgende ïieeda tn April wati l ij het politie preftidinm te Berlijn bericht ontvangen dat in dezo stad oen JHervigchHloweensch comité beatant dat zich de propaganda van de daad ten doel hnoft gottteld De politie bewaakte daarop nauW keurig alle te I rlijn wonende Serviën en constateerde dat zij in de GemmuHHtraat te harlottenbarg verknorden rgiBt flMmiddng deed de pohlio daar een huiszoeking en nam oen groot aantal guBchriften in bo Ittg Het bleek dat du Servische xtudonten lid zijn van een 8ervo yiavi che voreeniging Bnheid genaamd De iMMtuursleden dezer veroeniging werden naar hot politiebureau gebracht Nadat zij daar verhoord waren kondon zij woder vertrekken Zij moesten et hter den volgenden morgen weer terugkomen In dien tuBRohentijd worden de papieren aan nou nauwkeurig onderzoek onderworpen Binn ©2a lan d Onzfl officieren in A t uië Uit Durazzo is te s Gri vonhage oen betrouwbaar telegram ontvangen meldende dat borichtüu betreffende bemoeiingen van Nederlandache officieren in AlbaniO met de werving voor een AlbaneeHch vreemdelingenlegioen geheet uit do lucht gegrepen zijn Viul j NederlandnHie laai jn lleii op H of ander lalion der KtnfttRK iüor plaatsten voor een lii paaldefi Irein iM Mprokeri werden werd in de euiip een kartonnen linrdje K ltH uf B waarop Htond gfreHerveerd iJlt wordt veranderd t p lie kurtonnetjeH taat voorlaati iM Hproken De Noorscho rui van Prins Hendrik Men moldt uit Kopenhagen aan de N R Ct Maandagmorgen te 10 ftur zou tie Zfloland aankomen Do Koning vnn Dononmrken verscheen dan ook om 10 uur precies vergezeld van zijn oom Prins Waldemar zijn twoe broeders Harald on lustav Prins Goorge van Griekenland on Prins Axel zoon van Prin AVaidemar Men had zich echter niet behoeven te haasten want eerst om 11 uur zag men do Zeeland in de verte aankomen en pas na anderhalf Uur wachten kon Koning hristiaan zijn gast welkom heoten Onze GOU sul generaal Kietbergen on consul T orontz waren by de ontvangst tegenwoordig Na deze hoeren den Docnschen Minister vjin nuitenlunilsohe Zaken Scavoniua en andere Deensche hoogwaaidigheidsbokloedora begroet te hebben begaf Z K lï zich met Koning Christinan in een met vier paarden bespannen rijtuig naar hot paleis waar de Koningin Z K H opwachtte Maandagmiddag word om 2 uur hot geschenk van do HoUnndsche kolonie een groep beren van Kopenhaagsch porselein door een deputatie aange boden en daarna een bezoek gebracht aan de Koningin Moeder oen rijtotur door de stad gemaakt en eenige museums bezocht Het middagmaal wurd op Amalienborg gebruikt en de verdere avond in den tuin doorgebracht Dinsdag vertrok Z K H reeds vroeg naar Malmó om daar de Baltische tentoonstelling te bezichtigen van waar hij om 5 uur torugkeerrle Intusschen hadden zich aan boord van de Zeeland een 50 tal in Kopenhagen wonende Nederlanders verzameld daartoe ultgenoodigd door den oommartdant Het waron een paar heel gezellige uurtjes die we daar op Nederlandschen bodera hebben doorgebracht De ofiicieren leidden ons rond hior en daar verklarend en ons vorder op de hoogte stellend van de laatste nieuwtjes in het vaderland In het officierssalon werden ons ververschingen aangeboden Toon kwam Z K H aan boori en hij heeft zich op ongedwongen wijze met verscheidene onzor onderhouden Ongeveer halfzeven verlieten de Nederlandsche be ekers het oorlogaBcbip Om 7 anr had er een feestmaoltijd aan boord plaats waaraan consnlgeneroal Rietbergen en consul I rentz deelnamen Den volgenden morgen is de Zeeland v rokken op weg naar Rusland Zweden en Noorwegen Het jaarverslag van de VOTeenigiog Volksonderwijs meldt dat de voreeniging thans telt 283 afdeelingen met 22 529 le ien H correspondentschappen met SI letlen en 44 algemeene lecien totaal 2 ï 05 i leden leden Er zijn in 1913 bijgekomen 65 afdeelingen en totaal 6172 leden E N Jannink t Te Goor is op 68 jarigen leeftijd overleden de heer K N Jannink sinds 1912 lid van do Prov Htaten voor het district Harkelo De overledene volgde don heer G J Jannink in de Staten op Ki n vraag n en antwoord floor rle Kftdactii van do R K Uni i Ko rler werd het onderstaand Hcbrijveo verstonden Maaslriebt dm f J ili 1914 Welt d Zeer IcI Hecr dr A V A Hoffman jouda WelW AiH r fiel H er M ü meldt ons dat de Anouymiis atiioKcuK Komanufl die In de Nieuwe Kotterdanmrhe Courant ingezonden Mtiikken HcliHjtt tJver de oorzaken en hel wezen van de liuidige crisiM in de ttoouwüh Kaltioüeke Kerk de lieer dr A A Hoffman art te ïouda it liet Mgt in pnze iMHloellng d z niedwleeling te ptiblicteeren waarbij wlJ u gaarne in de gefegenlieid ntttllen ohh de iiiogelijktieid U Openen die medodeüting van een tegenspraak ot wel Ihvextiging te doen vergezeld gaan lU leefd verzoeken wij II L ti one uw antwoord waarvoor po4tz el Ingesloten liljgaat vóór den avond van iU dezer te doen toekomen iloogaclitend Uw dw Uedactln Minb Koerier volgde ondertPflkeaing Het lilnd nniving nchnjven mot tont egr l tiTtig iK nevenB onderBtaand antwoord Uoijda 6 Juli mi Aan de JÏMlactie van De i inil tirgpr Koorier ieaollle lte lactie I Ik heli de eer il hlerliï te richten dat ik den Inhoud van hijgnanden mijdoor u geïonden tirlof heb gelezen Met Ituogachtlng Ijw dw A e A MOFFMA N Jhr C IL A van der Wijck f oonlH gJHteren gemeld Ifi te Üaarn overleden de oud gouverneiir generaal van Ni derlandsch Indlö Jhr 1 H A van der Wijek I e Knoyelopaedle van Ncd indifl geeft over dezen man van groote verdit nHte tal van hijKonderheden waaraan wIJ iiet volgenóe ontleenfln Jhr Cartd Herman Aart van der WlJck werd d n aOen Maart 1840 te Amimn geboren Hij ontving zijn opleiding In Neilerland aan het g umaHiuni ti Autphen daarna aan de toennmilge Kouinklijku Aosdemie te I lelft waar hlJ den 27 Juli lK i i werd benoemd tot ambtenaar 2o kl voor dl burgerlijken dienst in Ni derl IndiS In Indli aangekomen werd hij geplaaiHt Ier Algemeeue KecretttrU welke hij In t laatMt van IHtKl aln lo oonimieH verliet om al lioofdcommli ii bij lii departement van iUnnenlandtwh Bestuur to worden ttiwerk goHteld Tww jaar later Ixmoemd lot raretarin der reHldentie Balavla blwl hij ruim 4 jaar in die tunoüe tot hij 27 Januari tH7 l werd benoemd tot asH tentrt Mideut van Boerakarta welke lietrekt ing hij r Mei IH7t wlsMtlde met die van aHoUtent renident van Huitenzorg Als zoodanig verkrtHtg hij r n blzondere tevredinheidBbetuiglng der regwring voor zijn verdienstelijk ginlrag liij de l eteugeling van de In Jun 1H7H plaats gehad hebi ende ongeregeldheden op het particuliere land Tjltjrap en bij hel onderzoek naar de hootdaanleggers daarvan l en 7on Maart l HO volgde zijn benoeming tot resident van Tegal en 4 Juni 1884 werd hem het lH tHur over de residentie ÖoeralMij toevertrouwd dat hij den 7un Met 1HH8 mnlerlegde om zitting te nemen tn den Itoad van Ned Indid van welk boog college hem slechts i n jaar later op 8 Mei 18H9 het vioepre üldentHchap werd opgedragen Ongeveer twee jaar later den 4en April 1891 werd hem op zijn verzoek een eervol ontslag uil h landfl dienst verhM nd na bijna jaren zonder onderbreking door verlof in Indlschea diennt te hebben doorgebracht Uoch zijn Iadl chti loopbaan was nog niet gepi oli n want bij beMiiiit van 15 Juü 189 benoemde de Koningin regentec hem lot gouvenieurgeneraal van ed Indip waar hiJ den I7en October d a v de regeering aanvaardde uedunrnde zijn regeering hebben vela gewichtige getmirteolHSen pJaatfi gebod en werd menige maatregel genomen op nUwtlwundig en econoniifteh fpebled In 1894 werd een einde gemaakt aan het wanlieHtuur der vorsten vOo I rfnnltok en dit eiland onder ons r chtiitreek8ch iKwtuur gebracht Na den atval van Toe koe Demar 28 Maart 1896 werd in Atjeh agr tnief opgetreden tot onderwer ping van Iroot Atjeh en de geconcentreerde Btelling aldaar door ons bezet opgeheven Daarna werd krachtig geageerd In de l edirHtreek 1 aRangan ter oostkuat CQ ter westkust van A teneinde ook in de onderboorigbeden rust eu orde af te dwingen Tal van wegen werden in bet onderworpen gebied aangelegd de Htoomtramw g van Jleh leh naar Lautljaroe verlengd tot Selimoen een tramweg aangelegd van Begli naar en door d Vil Moekim Pedir en aanvang gemaakt met den aanleg van een tramweg van Segli langs de noordkoat door Pedir Merdoe en FaMmgaa naar Teiok Seinawé en vandaar naar l di ter Ooatkuot De HatMUigbaat op Poeloh Weh werd voor deo algemeeuen handel op ngetfteld en tïabang wet Oteh leh aangesloten aan het Indluche tetegraafnet Ilataksctie landschappen ter Westkust van Sumatra de landschappen der V Kota H in Midden Sumatra en de landHf happen aan het stroomgebied van de Tio en Plnwh ter WeHterofdeeling van liorneo werden onder het rochtittreekMch toestuur van het gouvernement gebracht in Ned Nieuw Oninea werd dat beatuur georganiseerd De spoorwegverbinding tusschen Oosten WestJava werd voltooid de oplumregie ingevoerd in de resldentiën Madoera PaHoeroean Probolingo en Fteaoekl en het eiland I mbok een postspaarl ankdienp t ingiHteld in 1898 het IWHchweZ4 n geregeld en tal van regelingen gemaakt tot beHchermlng van de economi che belangen vod de inlandscbe bevolking Den 3en October 1899 werd aan Jhr van der Wijck op zijn verzoek eervol ontslag verleend als gouverneur generaal en keerde bij naar Nederland terug waar hij in H ptemijer 1902 werd iienoemd tot lid en voorzitter van den nieuw ingeHtelden Mijnraad en In Februari 1904 door de Staten van Noord Holland werd gekozen tot lid van de F rrte Kamer der Staten iüneraal Na de ontbinding van deze Kamer in Juli 19 H stelde hij zich nlel meer verkiesbaar Hij w ft sedert 1898 Hidder OrootkrulH van de orde van don Ned lAteuw H t stoffelijk overschot van den oad goaverneai generaal van Ned IndiiJ jhr van der Wgck wordt Zaterdag 12 unr op de Atgemeene BegraafplaatB in Uen Haag teraarde besteld Brand van de kerk te Streefkerk In antwoord op vragen van hot Kamerlid den heer De Stuers heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken medegedeeld dat naar de oorzaak van den brand welke onlangs de kerk te Streefkerk vernielde een onderzoek ia ingesteld dat uit dat onderzoek is gebleken dat die brand door onachtzaamheid van een loodgieter is ontstaan dat tegen dien loodgieter een strafrechterlQke vervolging is ingesteld maar de Kechtbank te Dordrecht hem bij haar vonnis van 2ü Juni 11 van de lanklacht heeft vrijgesproken Qn dat termen om van dit vonnis in hoo te gaan niet zyn gevondffn knonen worden Qemengde Berichten Ëen VenloBohe Zabern quaestio Men Bchrgft uit Venlo aan de Geld We leven in een kritieken tijd Overal gisting verzet opstand De gemoederen zyn hoogverhit en bij de geringste aanleiding barst do bom Het feit Voor een der loketten op ons postkantoor wachten geduldig een burger een jonge luitenant en een juffrouw Nu zijn de planeten Mars en Venus van Adams tijd af steeds goede maatjes geweest AUerhoffelijkst liet de militair de knappe juffrouw voorgaan ja eischte zelfs dat de burger dezelfde egards ten opzichte van de vertegenwoordigster van het Bchoone geslacht zou hebben Deze evenwel die wellicht door huiselijke practische ervaringen er in dit punt andere gedachten op nahield weigerde beslist te meer nog daar bij weinig tijd had en antwoordde op het op hoogen toon gegeven bevel Ik heb met jou niets te maken Dat was voor den zoon van Mora te bar Ik wil met u aang proken worden donderde hij den burger toe woarop deze verstokt antwoordde Ik heb met jou niets te maken Toen ontgloeide in de borst van den landsverdedigor een hevig strijdvuur Pats kreeg de burger onverwachts een slag in het gezicht dat het hem duizelde Deze evenwel evenmin voor de poes betaalde de militaire attentie met woekerwinst en twee geweldige slagen daalden neer in het gelaat van den aanvaller Een vertooning een kinemfttografisohe opname waardig Achter hét loket het byeengeloopen kantoorpersoneel één hoop belangstelling Woedend begaven de atrgdera zich de straat op Ken juist passeerende mar haussci werd door den luitenant aangeroepen en kort en beslist luidde het nevel Arresteer dien man De kalme en beisadigde politie l eambte wenschte het gevat eerst eens duidelijk uitgelegd te zien en kon ondanks de gruwelijke beleediging den koninkiyken rok aangedaan niet besluiten in te grypen Het i We zijn vaat overtnigd dat in ons doodnuchter landje dit feit wel tot geen Zabemsche verwikkelingen tusschen militairen en burgers zal aanleiding geven Ëen goede vangst Politie en marechaussee hebben gisteren te Zutfen twee Duitschers gearresteerd Stoehr en Beijer die in Duitschland verschillende diefstallen ook een van 8000 mark te Leipzig pleegden Zij zgn ter beschikking van de justitie gesteld Diefstal van een aangeteekenden brief Naar het huis van bewaring te s Gravenhoge is overgebracht een hulp brievenbesteller die verdacht wordt zich te hebben schuldig gemaakt aan diefstal van een aangeteekenden brief De aangehoudene moet reeds bekend hebben Op hoogst toevallige wijze is de diefstal die Woensdag aan het hoofdpostkantoor is voorgevallen aan den dag gekomen De aangehouden postambto moetden brief in een der zakken van zijnjas hebben verborgen en daarna diejas aan een kapstok hebben opgehangen Bij het naar huis gaan heeft hijechter bij vergissing de jas van eenzijner collega s aangetrokken Toennu de postbeambte wiens eigen jasaldus verdwenen was de jas van denthans aangehoudene aantrok bemerktehij in den zak van dat kleedingstukden verduisterden aangeteekendenbrief Aangifte volgde bij den directeur van het postkantoor en spoedigwas de verdachte postbeambte wiensjas hem verraden had in handen der politie Hbld Armenzorg Baron van Wassenaer van Rosandeheeft een legaat van f 500 besprokenten bato van de armbesturen van Katwijk N R Crt iisternaeht omstreeks half twoe liemerUte een nachtwaker van den nachtveiligheidudienHt te Hilversum dat brandwoedde in perceel Iroest l i waarineenKigarenwinkel en fabriek ia gevestigdvan de gebroeders De Boer Hij trapteeen deur in en wekte de bewoners l ezemoesten in allerijl vluchten iJe buren door het gerucht wakker geworden schoten te hulp brandweer en politie werden ewaarHchuwd waarna de brandweer denlirand die Inmiddels l el ngrijke abnetingen had aangenomen met vier slangenop de waterleiding aantastte In Keer korten tijd was men het vuur dan ook nuiiieenler Alleen de bovenverdieping brandde geheel uit I e winkel en de daarachter gelegen kamer kregen alleen watepsühade fok het caf daarnaast beHepeenige waterschade Oorzaak onbekend alles was verzekero Hbl V er keersstromni ing Woensdagavond half zeven passeerde to Weesp langs de Vecht een groote drijvende boggermachine komende van Hasselt en op weg naar Utrecht Toen de iiiacliine ongeveer half weg in de Laugo Veebtbrug zat bleek de bovenbouw Ui breed en liep tegen de kleppen der ophaalbrug vast zoodat het gevaarte noch voor noch achteruit kon Door met de takels de iH ide klepp€ n der ophaalbrug zoo strak aan te halen dat deze bijna loodrecht stonden gelukte het voldoende ruimte tot passeeren vrij te maken en schoot bet gevaarte aan twee kab ls door de sleepboot getrokken door Te half negen kon de brug weer neer l n treurig ongeval had gisteren te Wijhe plaats Dg ruim ïO jarige arlwider H K kwam om 12 uur niet van zijn werk thuis Omdat de man aan toevallen leed ging men naar zijn werk Daar vond men zijn lijk in een om het land liggende slc ot Hl laat een vrouw met drie minderjarige kinderen achter Men meldt uit Heerlen De voerman H v E kwam te Kunstrade onder zijn zwaarbeladen wagen Ken 2e voerman evenals van h in dienst bij den expediteur M te Heerlen bemerkte niet dat zijn vriend onder den wogen geraakt was zoodat ook de tweede wagen over hem heen reed Ijater werd v K kermend van pijn gevonden het bleek dat bij beide tH enen bad gebroken zwaar gekneusd was en op tal van plaatsen verwondingen had iM komen Van K werd naar het hospitaal te Heerlen overgebracht hij is stervende Woi nsdagmorgen is de oloctricien De Huijter werkzaam aan het electrisch l edrijf te Soest door onverwachts stroomopzetten van uit de centrale uit een der palen geslagen Met hersenschudding en inwendige verbloeding werd hij in bedenkelijken toestand naar de ziekenbarak vervoerd Dezer dogen in den vroegen morgen werd de woning van den statlonchef te Wirdum Friesland met steenen gebombardeerd en de chef toen hij buiten de deur kwam zelfs bedreigd en in zijn kantoor aangevallen Nadat hulp w s komen opdi en wist men den dader met vereende krochten buiten te krijgen maar deze wilde het perron waarop hij door overkllmming gekomen woa niet vrijwillig verlaten waarom tenslotte de hulp der politie werd ingeroepen Het mes waarmede hij een Iwler die hem naderde wilde neersl en werd In beslag genomen en de loegebrachte schade aan het geIkiuw desitundig afgenomen Procesver liaal volgde natuurlijk zoodat de dader later wel ter verantwoording geroepen zal worden Omdat de dochter van denstationschef de verkeeclng met dezen longen man had opgezegd me ade hij ziefa op die manier te moeten wreken L euw Nbl De Statendam üit Belfast werd gisteren aan de N R Crt geseind Vanmorgen 11 uur 10 min is het grootste schip van de Nederlandsche koopvaardijvloot de Statendam van de N A S M op de reusachtige werf van Harland and Wolff te Belfast prachtig van stapel geloopen De ceremonie gebeurde door mevrouw Rypperda Wierdsma Grelle in het bijzijn van haar echtgnoot en den mededirecteur van de HoUandAme rikaltjn den heer A Gips den hoofdinspecteur Van Helden en den heer Kdixhoven belast met het toezicht op den bouw van het schip en de machines De bouwmeesters waren vertegenwoordigd door vier directeuren De eigenaar van de Harlandwerf lord Pirrie was onverwacht verhinderd Eenige dames luisterden het officieele gezelschap op de tribune op Het schip meet ruim 34 000 ton de lengte is 232 de breedte 26 de holte 14 5 meter Het gewiéht is nu reeds 18 millioen kilo De Statendam is het hoogste schip dat op deze werf is gebouwd De hoogte van de kiot t de commandobrug is 32 meter Het schip heeft elf stalen dekken en kan vervoeren 814 eerste 824 tweede en 2100 derde klasse passagiers De bemanning zal 750 koppen tellen De Statendam is gebouwd op dezelfde vaste stalen helling waarop de Olympic gebouwd is Op de naaste helling is de Titanic gebouwd Als de stapelloop een symbool is dan wacht de Statendam oen gelukkige vaart Het is een historischedatum voor do Nederlandsche scheepvaart Ëen goede les I De Aankondiger voor de Grafische Vokken schryft Elk staatsburger wordt geacht do wetten des lands to kennen Dat is zoo in theorie doch dat de praktijk anders uitwijst heeft een winkelier in oen onzer provincie plaatsen ervaren Een poos geleden wist oen reiziger in papier hem te bepraten een flinke hoeveelheid inwikkeipapier tekoopen Toen de party werd geleverd bleek er ruim 20 pet te weinig te zijn en de partij bovendien van zoo slechte hoedanigheid te wezen dat onze winkelier ter plaatse van inwoning voor lager prijs stellig beter papier zou hebben ontvangen Hij weigerde dan ook te ontvangen en ten langen leste volgde ten zijnen gunste een vonnis waarbij hij m t gelijk werd gesteld en de koop nietig werd verklaarrd Onze winkelier meende nu van het koopje af te zijn Doch hij had gerekend buiten de rechtskennis van den leverancier Immers zes weken later stond deze met een deurwaarder en diens getuigen benevens de volle hoeveelheid brateld papier voor zijn deur Of hij t maar wilde accepteeren er ontbrak geen velletje aan er was zelfs nog iets boven het gewicht voor tindrogen ziet u Onze winkelier naar een advocaat die zich heel het geval deed uitleggen en hem ten slotte ried zich maar niet meer te verzetten omdat anders weer een procedure zou volgen met alle daaraan verbonden kosten Wat was er gebeurd De winkelier had verzuimd en hij heeft niet geweten dat hij dit moost doen omdat noch kantonrechter noch wie ook hem gewwzen heeft op die verplichting bij exploot aan den papierleverancier binnen zes weken het vonnis te doen beteekenen Een goede les voor andere kooplieden die niet zoo juist de wöiten des lands kennen Een raadselachtige verdwijning De Arnh Ct meldt dat omtrent den heer E die sinds Vrijdojg vermist wordt nog niets naders is vernomen Zijn rijwiel met de daaraan bevestigde tasch is bij het Katervee te Zwolle gevonden In de tasch zijn gevonden de wissels die E terincaeseering had meegenomen en zijn hoed Er is gebleken dat hij voor ongeveer f 400 aan wissels geïnd had dst bedrag heeft hij waarschijnlijk in a portefeuille gestoken Uit de w j i waarop het rijwiel in het water is g vonden rechtopstaand tegen den lagen oever en niet geheel ondardon waterspiegel moet de gedachte n een ongeluk als het in de rjvier rijaen losgelaten worden De heer E die sedert een aantal jaren in betrekking is bg den heer L jnihem stond bij zyn patroon zeer tig bekend l Bg zijn patrooI zijn vrouw en acht kinderen heerscht een begrijpeongorustheid over deze nog niet elderde verdwijning Ve firma L looft f 100 uit voor vinden van het lijk van J C E aanwijzingen die leiden tot zijn K ring Gelijktijdig met E is te Arnhem ook fi wenen mej V De verdwenen ring De heer J aan den Kaldenkerwegtt Venlo miste reeds een paar weken rïp trouwring Het laatst meende hrjlem nog aangehad te hebben toen j zijn kipppn voerde Overal wordjezocht maar tevergeefs Dezer dagennrd een der kippen geslacht en indien krop vond men den verloren ring Geld Van den wagen geslingerd De landbouwer M v Z te Wijk aanZee had het ongeluk bij het aantrekken van den boom op een hooiwagen door het breken daarvan van den wagen geslingerd te worden De man vader van 9 kinderen was onmiddellijk dood De bijziende president Een ongelukje dat in de rechtzaal vnn het Landgericht II te Berlijn den voorzitter der Kamer van strafzaken overkwam veroorzaakte eenige vroolijkheid Er werd een zaak behandeld van een bookmaker De voorzitter wierp een vluchtigen blik op den beklaagde en zeide Sta eens op Maar toen er op de bank der beklaagde geen bewoging te bespeuren was herhaalde de president zijn bevel wat luider Sta op Maar alles bleef op de bank der J beklaagden zooals twas Toen klonk de derdo oproeping Hoort u niet U moet opstaan De beklaagde keek verlegen rond maar bewoog zich niet Toen werd de president boos en riep Voor den drommel wilt u opstaan of niet Mijnheer de president ik sta allang Inderdaad had de beklaagde die door de natuur eerder aan een dworg dan als een reus gevormd was reeds gernimen tijd te voren oon staamle houding aangenomen Dezelfde voorzitter vergiste zich bij en vroegere gelegenheid door oen 4ame met een heeronhoed op oon il een sportdas aan met mijnheer n tfi spreken en haar te gelasten kn hoed af te zetten Een knap stuk Zaterdag heeft do heer W Huizinga effectenhandelaar te Amstordam onende te Hilversum bij zeer ongunstig weder in gezelschap van vrouwen vriend en geëscorteerd door denzoon van den badmeester Qoezinne teÏ4 osdrecht den Lcosdrechtschen plasover gezwommen on wel in den tijdvan één uur on vijf en twintig minuten N v d D remakkelijke manier om aan den kowt te komen i e heele uitgeverswereld journalisten Iiubllcifitcn en letterkundigen spreken druk over de eommereieele operatit u van eeu z g literair agent een zekeren Julius die in de laatste jaren enorme sommen moet hebben verdiend met hot vorkoopen van monuscripten Over de zaak zelf schaamt zich eigenlijk de geheele Duitsohe uitgeverswereld oen l eetje Julius moet er toch Injna iedereen hebben laten Invliegen Vandaar dat de pers over het gebeurde een diep stilzwijgen tx waart t Julius een oplichter was Uch neen dat durven we niet lieweren We zouden gerust wel eens een toertje in z n auto met hem willen meemaken en als hij ons eens op een tea noodlgt ook in Berlijn organiseert men tegcnwoor tjea s zullen wij misschien niet IJeïïauT alms die in zijn studententijd be nd stond aisSgen aartsgrappenmaker Iwaall ambaetHMi en dertien ongeïJS km AchtereenvoIfe ina moet hij gezijn assl8tentact nUi reserveluiU aant chef van de afdeeïtog Correspondentie van een groote Dankinstelllng conwilair ambtenaar ijeroepsgeb eel onthouder publicist journalist uitgever Hij moet altijd wel wat verdiend hebben want hij hield een heelen stand op Nadat hij zijn uhgeverij verkocht had werd hij literair agent Hij huurde twee kantoor lokalen ft suite liet ze elegant meublleeren met ware bureauxministre en reusachtige cIuhBessels liet ze stelleren met PerziB e tapijten en luxe gordijnen en toen Areel hij aan verschillendo bekende i uit 4e auteurs dat hij zich gevestigd had literair agent dat hij zich aanbevok jhield hun manuscripten te verkoopen den meest biedenden uitgever welk fc uit den aard der zaak iK ter aon I toevertrouwd was dan aan den auteur een ander kan immers veel Iteter WHellen boeveel je wel pteateeft en dat hij het m ieder geval zivr op prijri zou stellen wanneer men hem een kwam bezoeken men kon dan eens vertrouwelijk over honorarium spreken Vele auteurs o a enkele Bterren van de eerste grootte bezochten den heer Julius Julius verbaasde zich er dan over lat de auteurs zoo weinig copy afleverden in een jaar Hij had utlfttckende asHifitenten zou hij die niet over een of ander onderwerp kunnen laten schrijven onder den naam van den l ekenden publicist die bijv de drukproef eens kwam doorlezen Natuurlijk Iwizweken enkelen voor du verleiding In theorie was het zoo erg niet trouwens In de practijk kwam deze methode echter hierop neer dat de auti ur Kijn naam verkocht dat die naam door Julius zou worden geëxploiteerd Het was een gemakkelijke manier om aan den kost te komen Up den duur moest die naam er echter door lijden Hedert l Jb t exploiteert Julms wn tachtig namen Allerlei onlx kendheden doen het werk Julius schrijft dan aan den een of anderen uitgever dat hij een Interessant manuseript moet onderbrengen van den bekenden schrijver X Over de condities wordt gecorrespondeerd Eindelijk komt men tot overeenstemming Julius ontvangt hel honorarium 25 hiervan ia voor den nomma en schrijver 25 voor den reëelen schrijver de helft sU ekt Julius in zijn zak voor zijn liemoeiingen Ue Duitache uilgevers zijn gewend aan een getypt manuscript Dikwijls hebben zij wel vernjoed dat de man die zijn iiaani aan het boek geeft niet de werke lijke schrijver U Romans novellen po pulairwetenschappelijke artikelen alles is op deze Wijs g JxploiU erd Kn Julius schijnt er njk mee geworden te zijn 1 Ct Mr H P H t Hooft te Haarlem beeft in de jaorlijksche vtrgaderiug van de voreeniging Ilaarlem een en ander oorgelezen uit een lioekje dat binnenkort verschijnen w i over den student Meolaas Beets HlJ is er achter gekomen waar zich het dagboek beMiid van den student rieets en heeft met toesteinmuig an den tegenwoordIgen bcittlter mr N ISeets daaruit mogen putten Het boekje al worden versierd met pentt ekenlngeii vnn Louis Raemakers Het dagboek loopt vau Ifiö tot 1836 Prinsesje kookt Sedert eenigen tijd verkeert de Paloisbevotking van Het Loc in de gelegenheid om getuige te zijn meer nog om deelgenoot te zijn van tie rusultaten door Prinsesje bereikt op het met voetangels en klemmen bedekte gebied dor kookkunst Hot chalet is middelpunt der demonstraties alles wat de kleine kookster begeoreo kan voor haar met heerlijk enthousiasme verricht wordenden arbeid ia derwaarts gebracht en ondor de dagelljkscho leiding van haar Koninklijke moeder bakt en braadt on kookt Pripsesje met ontoombare ijver zó6 overvloedig dat allengs een groop van begenadigde hofliedon gevormd ia dio tor gezetter tijd de proeven van Prinsesje s kookkunst oigenniondig mogen genieten Ook do eoovoudigaten van het hofpersoneel staljongons arbeiders lakeien worden ten disoK genood dit werd alleng s oen z66 bekend agendapunt van den dag dat Prins Hendrik kort voor zijn zoereis oen rechercheurontmoetend dicht bij het culinarischheiligdom dozen toovoegdo lien jijal gowGost ik moet nog No l Stadsnieuws GOUDA 10 Juli Hodon had vanwogo het Bestuur van den Polder Bloemond ial do herverpachting plaats van hot rocht tot het heffen van schutgelrl aan hot Bloemendaalscho Verlaat alhier Ingeschreven was door J Vormeij voor f 304 B Lakerveld 300 C Ooms 325 H Wulffraat 317 Aan den hoogsten yjschrijvor is het recht gogand Naar wij vernemen hoeft do hoor W Roepora die in herstemming kwam met de bh Bosman on do Pator als lid van de Kamer van Arboid voor de Bouwbedrijven zich teruggetrokken ten gunste van do candidatuurBosman Voor het eindexamen van do Handelsschool te Rotterdam slaagden do heeren H M van Triet on V II Z G Amsingh beiden alhier Gouden Feest Het gouden feest van do Aartsbeoederschap der H Familie fafd mannen waarvan de voorbereidingsoefeningen Woensdagavond in de parochiekerk van O L Vr Hemelvaart een aanvang namen zol naar de N Z H meldt vereerd worden met de tegenwoordigheid van Z D H den Bisschop von Haariem Zaterdagnamiddag wordt Mgr hier verwacht Herwonnen Levenskracht Het voornemen bestaat om op den avond van Zondag 19 Juli een liefdadighêidsaitvoering te geven ten bate van Herwonnen Levenskracht De bloemenverkoopsters zullen bij die gelegenheid hare medewerking verleenen en hebben daarvoor verschillende stukken in studie genomen Het hoofdnummer vormt het beroemde zegen zangspel van kapelaan W Smulders DeHemelsche Altaarwacht N Z H Electrische verlichting R K kerk a d Kleiweg Het D v G maakt melding dat de geheele electrische installatie benoodigd voor verlichting van de R K kerk en de Sacristie aan den Kleiweg door iemand die onbekend wenscht te blijven ten geschenke is aangeboden De aanbesteding zal 14 Juli a s reeds plaats hebben Door het breken van een steiger van een in aanbouw zijnd pand van den heer E Aronds aan de Gouwe zijn Woensdagavond een tweetal werklieden van een hoogte van ruim 2 Meter gevallen De werklieden zijn er wonder boven wonder vrijwel ongedeerd afgekomen Gemeenteraads ver kiting Capelle aid IJsel Gekozen tot lid van don Raad de heer J Teeuwen a r De liberale candidaat do heer Sigmond had maar 5 stemmen minder dan de gekozene Nieuuyerkerli aid IJsel Door den hoor J Terdu penningmeester van do vereeniging Het Groene Kruis is oen gift van f 25 ontvangen Krimpen ajd Lek Als consnlont bij do Ned Herv Gemeente ia wegens het vertrek van dn J A Brockers benoemd ds Batelaan uit Ouderkerk a d IJsel INDISCH JVIEÜWS Do diepe eerbied voor don Landvoogd Do Tava Bode schrijft Kort geleden doolde een Inlandsch ambtenaar ons mode dat do ontwikkelde inlandsche bevolking van Indië hoog togon don Oouvomour Ooneranl Idonbnrg opziet om zijh geloofsovertuiging on zijn immer dpOij Voord streven om het goede to botrachten Het IS bij personen uit do Inlandscho maatschappij bekend dat do Landvoogd in zijn liefde voor de monschIioiil de vraagstukken der Indische maatschappij met bedaardheid overwogen hooft iramor gedreven door zijn oprechtü neiging om goed to doen Juist in verband daarmoo beweert mon nu wanneor de heer Idenburg tot oen krachtdaad overgaat dio voor sommigen onaangenaam ia zoo n oplossing van een quaestio niet andera dan werkelijk hoogst noodzakelijk moet zijn Zoo iets uitgaande van den heer Idonburg wordt als een onvermijdelijk uiterst geval boschonwd dat niet anders had kunnen zijn on don Landvoogd zelf leed doet maar waaraan oen rijpo overweging en rustige beschouwingen voorafgegaan mooten zijn Hoewel do Christianiseering tijdens zijn bewind een reactie van verlevendigden fslam ijver tot gevolg had de persoon van den Landvoogd heeft bij do Inlandsche bevolking een hooge verhovenheid welke immer diepen eerbied voor hom heeft doen ontstaan Dat moet zelfs de reden geweest zijn waarom de propaganda voor den Islam in den laatsten tijd gemaakt is zonder het fanatieke streven dat nu on dan tijdens het bewind van vorige regeerders tot uiting kwam in de door dweopzieke Moslims voorbereide ex KERKNIEUWS Het kiescollege dor llomonstrantschGereformeerde Gemeente te Rotterdam heeft in de gisteravond gehouden vergadering uit hot vroeger vermeldeviertal het mivolgende tweetal opgemaakt alf dr 0 E Hooykaas Remonatr pred te Vlaardingen en W Mackenzie proponent der Remonstr Bro erschap N R Crt Hot Heilaleger heeft onlange van eeno vrouw te Liverpool eene erfenis gekregen van meer dan een millioen golden Doch er ia een proces over moeten worden gevoerd of deze erfenis geldend was volgens de wet Want het doel van het Heilsleger is tweeledig zoo men weet worden er ook handelsinstellingen door beheerd en deze jsgn niet onder do rubriek liefdadige instellingen te brengen De vorige week na Qeit de rechter beslist dat de gift klaarblijkelijk louter bosteoid was voor de godsdienstige propaganda van het Leger en dusmocht worden aanvaard Het geld magvolgens de erflaatstor uitsluitend gebruikt worden voor corpsdoeleinden binntjn Liperpool N R Crt ULnst In do nabyheid van Luxemburg werd een zandsteengroeve ontdekt waarin zich Romeinsche graven van zeer waardovoUon inhoud bevonden Volgens de meening van deskundigen zou daar een geheele doodenstad aijn Kenige kilometers vorder verwijderd van AltTrier werd eveneens een doodenstad met rijke groeven ontdekt SI OÏST Vliegen Narrow escape De Amerikaansche aviateur Frank H Burnside vloog met zijn vrouw als passagier bovon Tarrytown Staat New York met een hydro neroplano 3000 voet boven de Hudson stopte de motor plotseling de machino gleed achtoruit Maar Burnside bleef koelbloedig wist handig de machine weer met den kop naar benedon te dirigeoren Do godwongon glij vlucht eindigde zeer gelukkig ondanks het feit dat de aeroplane bijna op do rotsen dreigde te verpletteren in het water Daar werden de beide inzittenden spoedig gored door een fluks toogosnelde motorboot Burnsido s vrouw was in t gohool niet verschrikt daar had zij geon tijd toe gehad vertelde zo Kn bovondion verklaarde zij En daarbij ik wist dat mijn man ons veilig naar bunedon zou brengen t Was andora blijkbaar op t knntjo af Ubld Onze geïllustreerde Weekbladen Ons Premioblad Pak mc mcr bevat o m foto s van do ledon van het Ooatenrijksche Huis het bozoek van de Koninklijke B amilie aan Groningen foto s nit Albanic verschillende klokjes van het strandleven do nieuwste modes feuilleton personalia onz enz De Pnnfi brengt in boeUl hot bezoek van H M do Koningin en Z K Il Pnna Hendrik aan Groningen vorder natnurtaforeolon van Zwitserland en ItalitJ de foestolijko opuning vim het verdere gedeelte van hot Keizer Wdhelmkanaal tn Holtonau in togenwoordighoid van den DuitHchen Koizor foto s van hot drama to Serajewo kijkjes in Albanifi hot Hpoorwcgongcluk te Hoek van Holland het geschenk van oen aantal to Kopenhagen gevo tigdo Nodoriandorw aan Prins Hendrik bij zijn bozoek aan Noorwogen porBonalia romanbijvoegsel en feuilleton Laatste Berichten l i tot Htaii in ADionlö Wfcnon 10 Juli Vorftcliillcndf fültni wijzi n vT op lat lil UiiiiH nrtcli HcrciriiiK krntlitlRi ii Mtr iin Kcctt Riiii d iliiini cnHchc srijwilllgiTH voor liura o I crsti Kamer l e orste Kamer I Ie todstend io Mfxico Wftshinglon 10 Juli Villa heeft toeg steunt in eeri iiiet officie e liCHprektnK ioriHalea fii Jl regoti Iieliheii zieli diiartegen verwt 1 aar de f cHrhillcn tuHHclicn Villn en f aranxa tilt di n weg zija geruimd ge looFt men dat zoodra t aranza munitie 7ai lieldion gekregen op den opmar rli legen Mexico zal worden aang idroiig n Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ K putténboorder te Wieringerwaard die zich gsarne bolaat met het inBtalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste Bucces uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend d KOOlü Kz WIERINOERWAARD 4 Telegrafisch Weerbericht van hot KoninklHk Motoriotogisch Instituut to DE BILDT Hoogste baromoterstand 769 0 te Aberdeen Uagsto stand 759 9 te Biarritz Verwachting tot den volgenden dag Zwakko wind uit O richtingen licht bewolkt droog weer iots warmer Officieele Prijscourant VAN DEN Ërfecteobandei teAmsterdtm VoriitB koe Kotn no 10 JÜU 19U StutolMBlniceii 77 V 80 IW j 86 89 83 78 uov 74 i 100 51 Ü4 Nod Cert Werkelijke Schuld 3 pet Oostenr Belastingvrije Kronenrente 4 pet Port Obl 3do Sorio Amort Schuld 3 pet Russische Obl 190C B pot id Obl Ör Russiacho Spw mij 181 8 Ipct ld Obl Nicolai Spoorweg 18 17 09 4 pet ld Obligatie Go Kmis sie 4 pot Japan Obl 1899 4 pet Mexico Afl Binnenland Obl B pet Brazilië Funding Leo ning B pet d Obl 1899 4 pot Vonezueltt Dipl Schuld 1905 3 pet Baak eu Credlet tuKtelllnr H Fed Bankaandoelon loduatr Onder Demi oiren 1 Amoricim Gar tlfc Foundry Comp V V A Id HmoltingtScHtiüning Co Gort V Aantl Anglo American Telegraph Gy Gort v A U S Stoel Corp Gort V Oow Aand Kot Credlot loHtell e Collnar UndernemlnKen Handolsvor Arastor 225 dam Aand Jav Gultliur Mij Aand Ned HandolMii C v A i IS 151 4 Myiibouw lianen Katahoen Mijnbouw Mij lew Aand Rodjang l il oii Mijti bouw Mij Aand Oroat Jobar Aimd IH 194 188 124 91 U a 01 28 a I etrolram Ondern DoidHciio l etrohnim In luhlrio Mij Oow A Kon Nod Mij tot Fxpi V Potr Bronn v A Shell Tho ïransp A Trad Cy G v ü A jjcbeeiivaart niUeu Nod Am Htooravaart Mij Aand Stoom vaart M ij Xo lund Pn forentio A Int Mercantile Marino Gy afgoöt Prof A Ta bak Oii de mem i niren Bindjoy Tabak Mij A IMverseD Maxwol I and Opatit Gert V Aand Peruvian Corporation liim Gort v Aand Spoorweeeu Holl IJzeron Hpoor wogmij Aand Mij t hxpl V Stnats spoorwegen Aand ZuidItaliaan Sp wmij Sorie A H Jbl 3 pet WarschauWeenon Spoorwegmij Aand dito dito Act do JouissAmerika Atchisun Alg llypb Obl 4 pet Erio Spoorweg My Oow Aand Union Pacific Railroad 107 1 n Gy Gert v gow A Wabash Gow Aand PltKMIKLKKNINOKN 100 147 AmsterdamAand 3 pet Uongarijo ThoiBs Ro gmirungs OoH 4 pet ÖELDKOERS Prolongatie SVa pCt Nat on Buitonl Staatsf prijshoudend Gultnron geen omzet Tabakkenbeter Petroleum flauw Uubtwrs vast Mynen zwakker