Goudsche Courant, zaterdag 11 juli 1914

KASSA Een goed onderhouden KASSA Nationaal te koop aangeboden Br fr onder A 6 Bureau DEAV0NDP08T den Haag 7 Men is than bezig te trachten uit de scherven zich en denkbeeld te vormen van het K heel Yjbti biJ7X nder sieraad van het koor vormen do zeer vele wapenborden van de leden van het Gnlden Vlies die in 1450 de kapittele vergadering hunner orde in de Hint Jakobskerk hielden De oorspronkelijke blazoenschilden zijn bet vermoedelijk niet moer want deze zullen in 1539 wel een prooi der vlammen zijn geworden Groot was eenmaal het gelal wapenRohilden van Haagsche familifin die de muren van de kerk tooiden ter herinnoping van de vele dooden die in dn kerk begraven waren Toen echter in 17ï 5 de vrijheid gelijkheid en broederschap ook in doze kerk werd geproclameerd zijn zij van do wanden gehaald en bij pnbliekn veiling verkocht Van de graftoekenen ia hot voornaamRte dat van Jacob baron van WasRenaar Obdam die ïn den tweeden Kngeluchon oorlog met zijn schip da lucht in vloog Zijn stoffelijk overschot rast M oliswaar met in deze kerk doch in 1667 is op laat van de SlatenGeno raal dit monnment opgericht ter nagedachtenis aan dezen admiraal Vermelding verdient do gedenkplaat ter eero van onstantijn enChristiaan Huygons die roBpoctievehjk in 1 87 en 1695 hier hun laatste rnstplaats vonden De steen is eobter eerst aangebracht op den 8en Juli IS57 op den sterfdag van den beroemden wiskundige door de Veroeniging ter booofoning van do geschiedenis van sOra vonhage Ken menigte grafplaten hoeft oorspronkelijk nog do muren versierd luïhtor zijn deze voor hot grootste gedeelte verdwenen al heeft mon nog hoop veto onder de pleisterlaag terug te vinden als oen staaltje hoe vandalistisch onze Vfiorouders mot mooie voorwerpen omsprongen mag de kapel der familie van Assendelft gelden Aan de Zuidzydo van de kerk was een kapel uitgebouwd die als grafkelder van deze famdio zon dienst doen I ater hoeft men deze kapel kort en goGil uitgebroken on or kerkeraadskatner van gemaakt I J e graftombe hoewel zeer gehavend is in deze kamer nog aanwezig zo dateert van 14H6 In dit jaar overleed op den 9en October in do residentie do heer Gerard van Assendelft llaad van Karol den Stouton en MaximUiaau De toren van do Bt Jacobs kerk is natuurlijk een geweldige Hteenmassa de muren zyn aan don voet met minder dan twee en eon halvon Mutor dik Wel is het noodig dat het geheel stevig was als men nagaat wat do toren aan gowicht heeft te torsen Dat zijn ollereerst de onormo klokken waarvan do grootste l 2tX Amsterdamscho pom n weegt terwijl deze geaccosteord wordt door twee die te samen dit ontzagwekkonde gewicht vertegenwoordigen Het carillon dat op den ïen April löGtt door den Antwerpsohon klokkenmaker Molchior de linze werd geleverd weegt in totaal i rjOl pond Voegt men bierbij nog het geheefe uurwerk dat ook oen aardis gewicht vartogonwoordigt dan zal men wel willen toogoven dat oon solide onderbouw van den toren niet overbodig is De restauratie is thans in vollen gang en gesohiodt onder by uitstek deHkun ligo leiding Et bestaat dus alle zekerheid dat hot onmiskenbaar fraaie kunstwerk zal hersteld worden in don oorspronkelijkon toestand voor zoover althans de overblijfselen dit toelaten en den weg aanwijzen Want dit is ook hier weer gebleken dat er in onze vadetlandsoho goschiedonis tydperken zijn gowoost waarin de bouwkuuKt eon grooton bloei toonde die helans maar al te vaak zijn gevolgd door perioden van wansmaak on vandalisme Wij lovon op hot oogenbtik in een tyd van grooto Imlangstelling voor de kunstwerken en van fion ernstig streven om t redden wat er to redden valt Van dit strovon geeft do restauratie dor Hint Jacobs kerk ecui duidelijk bewys In do NedfiHandscho kunstwerken ligt do Neilorlandsche goHchiedenia vervat on hot lijdt goon twijfel of steeds meer zal de studio van doVaderlandsche historie in die richting worden gestuurd dat aan de hand der monnmonton uit hot verleden de wording van bet heden zal worden geleerd Ueel wat betor dan uit de opsomming van vochWebeurtenissen on de namen van allerlei onbokende grootliodon zal de historie onzer monumenten ons eon kijk g von op hot leven en streven van ons voorgeslacht Kn heel wat schoons zal roemrachtiger blijken dan do z g heldendaden van Jitn Kap die de zoo onveilig maakte HAOKNAAR Wanneer uw gezondheid h gtmt af U MBM Van de geboorte tot den dood stroomt het bloed onophoudelijk door de nieren om gefiltreerd te worden Indien da nieren echter ziek of zwak worden kunnen zij hot bloed niet behoorlijk fiitreeren en de urinaire onzniverheden in bet bloed verspreiden dan ziekte door uw gebeele geetel De patiënt begint zich onnatuurlijk vermoeid zwaar en dof te gevoelen hij wordt prikkelbaar en ellendig De onzuivorheden kunnen zich nestelen in de spieren en gewrichten en rbeumatische pijnen veroorzaken De urinewegen kunnen aangedaan worden on waterzuchtige zwellingen vortoonen zich Het hart schijnt niet goed te werken de handen en voeten zijn dikwijls koud on de patiönt kan aanvallen van duizeligheid hebben Nierziokton zijn dikwijls lastig tegenezen omd it zij zoo vaak ongestoord zich verder kannen ontwikkelen Kn noodlottige ziokten zullen ongetwijfeld volgen indien zij nog verderverwaarloosd worden Begint daaromreeds bij hot oerste optreden van debovengenoemde verschijnselen met hetgebruik van Foster s Hngpyn NierenPillen die do nieren wederom totwerking brongen hoelen en verstorken de urine afscheiding regelen enQw kwalen doen verdwnnen 48 To Gouda verkrijgb bij de hh S van I on v h Wolff A Oo Westhaven 11 on Ant Coops Wljdstr 29 Toezending gescliieclt franco na ontv v postwissel 4 f 1 75 voor é m of f 10 voor O zes doozen Kischt de echte Foster s Emva Ê gPÜ i Nieren PilJsSnjfnS K weigert elke aMaJJEl Sk i die niet voor ÉI QH zien is van neven mIvBh staand handelsmerk ÏNr Moei ei ieiluie m Tegen de Aardappelzlekte Het bespuiten van het aardappelgewas met Uor oauxscho of JBourgondisohe pap tegen de gevreesde aardappolaiekto is in vele streken reeds ingeburgerd de resultaten daarvan zijn dan ook onmiskenbaar en soms zeer groot Op de samenstelling van de in den handel zijnde poeders daartoe dienstig valt echter nog wol eens wat aan te merken schade kan daarvan bet gevolg zijn Uet In titaut voor fhytopathologio te Wagoningen dat zich bezig Jioudt met de bestudeoring on bestrijding van plantenziekten hoeft daarvan in overlog met de Rijkslandbonwproofstations on onkelo dor grootste handelaars in pappoodor bewerkt dat voortaan als poeder voor Bordeauxsohe of Bourgondische pap een poeder bereid volgens bepaald voorschrift in den handel zal worden gebracht onder den naam Normaal pappooder een poeder dus dat mot vertrouwen zonder vrees voor schade kan worden aangewend De aard appel verbouwers en landbouw vereenigingen doen goed or toe motie to werken dat het gebruik van dit poeder algemeen wordt Daarom VI age men voortaan van betrouwbare handelaars normaal pappoeder voor aard appolbesproei ing bereid volgens voorschrift van het Instituut voor Phytopathologie te Wagoningen on voldoende aan do eischen voor kwaliteit vastgesteld door de Kykslandbouwpro stations De kleine verbouwers zullen good doon bot te vragen in bussen elk bevattende een halve kilo dat is juist do booveolheid die noodig is om een rugsprooier inhoud 13 tot 16 L vol pap te maken ÏVfn gieter is voor dit doel veel te grof Bij fijn en gelijkmatig ftprg ien in deze inhoud voldoende om 1 tot 3 Are of 10 tot 20 Uyulandsche rowien eenmaal te bosprooien De levering van het poodor in bussen juist voldoende voor èén rugsproeier vol heeft het grooto voordeel dat het poeder langer goed blyft en dat de liykfllandbouwproof stations wegens de schtiding der bestai ddoelen on moeilijkheid by monsterneming bij pappoeder dat in grooto hoeveelheden wordt geleverd in den inhoud van znlk een bus een betrouwbaar monster voor contrOloondorzook hebben Voor grootere hoeveelheden verdient de levering in dubbele balen waarvan de binnenste geprepareerd in vaatjes of kiston b v van 50 kilo voldoende voot eenmaal sproeien van l a tot 3 II A oaubovehng daar het poeder hierin minder aün boderf geduionde het vervoer is blootgesteld dan m gewone zakken Heeft de levering in vaatjes plaats dan mogien dese bij het vervoer niot worden gerold daar hierdoor de inhoud in sterke mate in de twee bostanddeelon zon worden gescheiden Het verdient aanbeveling de balen vaatjes of kisien met pappoeder op een droge plaats binnen op te bergen en vóór het gebruik goed gesloten te honden Reetaaten moeren in gesloten bussen vaatjes of kisten op een drog plaats worden bewaard daar zij ander tot een groenachtige massa zouden samenbakk en en derhalve voor papbereiding niet meer zoodon deugeq Stuurt meai een gedeelte van den inhoud van zulk een vaatje naar een Kijkslandbouwproefstation ter onderzoek dan dient men den gan hen inhoud vooraf door omscheppen nog eens goed te mengen Hierbij kan nog worden medegedeeld dat i bter los uit het vaatje geschept ongeveer juist evenveel is als j iIo de hoeveelheid die voor oen mgpulverisateur vol noodig is Wanneer de vraag naar Normaal pappoeder voor aardappelbesproeiing te leveren in een der bovengenoemde verpakkingen algemeen wordt dan zal de kosten verhooging voor do aflevering in een dier vormen zeer onbelangrijk zijn tegenover het groote voordeel d een vortrouwbaar en meer duurzaam poeder algemeen ver4 krijgbaar is Hierdoor zullen knoeierijen tevens krachtig worden tegengegaan Nog maar al te vaak toch wordt aan kloino verbouwers of aan landbouwvoroeni gingen die liefst voor zoo weinig mogelijk geld de levering van pappoeder aanbesteden oen praeparaat geleverd van minder waarde of schadelijk voor do aard appel pi ant Mon weet waarschijnlijk dat in velejaren de besproeiing moet worden herhaald zeer vaak zelfs zal het noodigzijn om drio en soms zelf vier malente sproeion mn al hot voordeel tehebl en dat met besproeiing te behalen is C B Voor Buis en Hof Togen Tuberculose In een vergadering van do Académie demódecine het hoogste medischelichaam in Frankrijk werd met overgroote meerderheid do volgende conclusie aangenomen waaruit blijkt hoe de meosto goneeskundigen tlaar overde tuberculose en haar behandelingdonken 1 het publiek bolang oischt dat elk geval van tuberculose verplicht aangegeven wOhle zoodra de diagnose vassDli 2 do aangifte moet godaan wor don aan oen geneeskundigen ambtenaar gebonden aan zijn boroepseed Deze moot zorg dragen dat er voorbehoedende moj tregelon gouomen wor den als do behandeiendo geneesheer dit niet reeds gedaan hoeft 3 De aangifte logt de regeering den pHebt op bo oeftigo lijders aan turberculose de verpleging te bezorgen die hun ziekte vereischt en hun gezinnen finantieel bij te staan 4 Bij elk nieuw op Fransch gebied op te richten ziekenhuis moeten afgezondorde gedeelten bestemd blijven voor de opneming van aan open tuberculose lijdende zieken in omvang evenredig aan het aant al patiënten waarvoor het iekenhuis bestemd is Gevaren van den aluinstoen Iedereen kont den aluinateen waarvan de birbiers zich bedienen om kleine wondjes by het scheren gemaakt in te wryven Hij bestaat uit een mengel van glycerine en aluin waarbij voor de antiseptiache werking oon weinig boorznur wordt gevoegd De barbier behandelt het gelaat van elkeft klant met den steen hem daarbij eenigen tijd op de door het scheermes gemaakte wondjes houdend De steen wordt niot afgewasschon eerst bij hot volgende gebruik wordt dit oppervlakkig gedaan De proeven genomen met een steen die twee jaar bij een barbier in gebruik was geweest toonde aan hoe gevaarlijk hij was Ingedompeld gedurende 5 minuten in 50 oM3 gestt triliseerd water en daarna in een ander bad gelogd zijnde gaf hij 68 250 bacteriën af in het eerste bad en 59 150 in het tweede Togen aardvlooien Iemand beproefde efens het volgende Hij nam terpetijn oon hoekje grond dat hij met radijs wilde bezaaien verdeelde hy in drie stukjes Op t eene zaaide hy de radijs als alty l zondor iets te n de aardvloo to doen op t tweede stukje besprenkelde hg den grond met terpentijn en voor het derde stukje had hij de zaadkorrels eemt eenige minnten in de vloeistof gelogd den grond besprenkelde hij hier niet En wat bleek later Dat het tweede qtokje meer opleverde dan het eerBte doch dat het derde stukje het weer verre van het tweede won Ieder beproeve eens bet goedkoope en gemakkelgke middel dat ook bijerwten boooen en kool kan toegepastworden Waaraan herkent men den ouderdom der ganzen Poëten en snavel van een oude gans zijn rood di van een jonge gans lichter bijna geel De nng om de pupil is bij een oude gans blauw of geel bij een jonge gans nog wit Do nagels zijn s tser en do bekken wyder bij een jong dier dan bij oen oude Bij geslachte ganzen zijn verdere merkteekens Bij jonge ganzen kan het zwemvlies gemakkelijk gescheurd worden en de gorgel breekt bij het drukken terwijl die bij een oude gans nauwelijks te buigen is V o h liRe kelders Wanneer eon keia Jvochtifi is en niet voldoende gelucht kan worden of als er een duffe vunzige lucht in is zal oen zak hontskolen over den grond gestrooid de vochtigheid on de lucht totaal wegnemen ICen mandje houtskool in een vochtigen kelder noorgezet waar bi v molk bewaard wordt belet hot zuur worden en stremmen of ineenloopen der melk VOOR HET LEVEN Het geluk komt bij den een vroeg bij don ander laat En misschien is het maar hot best niot te voet aan geluk to denken Dikwijls vindt men het als men het niet meer zoekt Mifis Mulock Een Hindoosch spreekwoord kan eenigen troost geven aan hen die het in do wereld hard to verantwoorden hebbon Hot luidt Ik h l geen schoenen aan mijn voeten en ik mopperde totdat ik op den wog een man zag zitten die geen voeten had Verlies uw tijd niet in dr omen over verleden en toekomst maaf wees op uw hoedo om hut heden goed to besteden De dij is u nader dan de knie Vergeten van gneven is een onbewust vergeven Aan do armon wit menigeen zijnvoot wisschen Falen en struikelen komt telkens voor bij hem die er naar 8treeft een hoogero trap te bereiken ObbkbvAor Buitexüandscli Nieuws De toestand In Albanië Aan de None Frêie Presso wordt uit Durazzo geseind Pr ink Biptoda heeft hot ambt van Minister van Buitenlandsche Zaken op zich genomen Hij deelde de mogendheden mode dat do Berdhtoten uit Durazzo verdreven worden en dat de groote mogendheden beden voor de verdediging van Durazzo zelf maatregelen moeten nemen Aan dp Vosb Zeit wordt geseind dat de aanvoerder der Epiroton gisteren in Corintbe oen proclamatie deed uitvaardigen waarin hij zegt dat hij do stad in naam der autonome Epirotischo regeering in bezit neemt WusBOOs heeft het bestuur der stad op zich genomen Do inwoners van Koritza moesten hun wapenen inleveren De HoUandsche officieren werden vr ij gelaten Een afdeeling der Epïrotische troepen rukt op naar Maschopokoz dat reeds zoo goe l als ingenomen is Do inneming van Ebratz is echter nog niet l ovestigd Do speciale oorr van de Deutsche Tageszoitung seint uit Durazzo dat do toestand aldaar steeds onrustiger wordt Gisteren zyn weer 50 gendarme gedeserteerd Do Vorstin van Albanië zal zich niot naar Rumoniö maar naar Duitschland begeven De Berl corr van het Vad verneemt dienaangaande dat de vleugel van het kasteel Nouwied die tot dusver onbewoonbaar was dezer dagen in gereedheid is gebracht zoodat men hieriia oon bevestiging van het bericht ziet Bkloijï Een verrassing De vreemdelingen die gedurondo hot aanstaande nationale feest de mooie Belgische hoofdstad bezoeken zullen eon zeldzame verrassing beloven die bovendien lichtelijk aan do middel eenwsche gebruiken dor hertogen van Bourgondië herinnert Iedereen kent den oudsten burger van Brussel het kleine knaapje in de Rue de rÈtuve in do nabijheid van het beroemde stadhuis te Brussel dat daar reeds eeuwen staat en in zyn natuurlijke ongegeneerde bonding een krachtige waterstraal in een wijd bokken zendt Op feestdagen dnügt hij een prachtig goudgestikt Fransch mar kiezengewaad dat Koning Lodewyk XV van Frankrijk hem cadeau deed en ook dit feestkleed hindert hem absoluut niet in zijn weinig kiesche bezigheid Den 21sten 228ten en SSsten Julizal het schaamtelooze mannetje nuniet water spuiten maar bier uitsluitend bier het Brusselsche bier bekend onder den naam Faro DeBrusselscho bierbrouwerijen zullen het biergratis leveren en iedereen zal zijnglas onder den straal kunnen houdenom het te laten vullen Algemeen verwacht men dat het standbeeld het op de feestdagen vreeselijk druk zal hebbon Een j eciale politiewacht zal dan ook Mrfrukken om het goedgeefsche manifeke op de feestdagen te bescherm OoSTEMaUK HoNaAEIJH W Spionnage Een luitenant van het15deOosten rijksche regiment infanterie genaamd Schmidt is naar uit Tarnoj wordt gemeld in hechtenis genomen besohaldigd van spionnage Schmidt had zich dezor dagen naar Oatrow begeven naar hij voorgaf om gezondheidsredenon Dinsdag werd den stationschef aldaar medogodeelil dat Schmidt zich bij den spoorwegbrug van Ostrow don gowichtigaton van heel Galicië bevond en daar opnamen deed en teokeningen maakte Do stationschef waarschuwde den regimentcommandant die Schmidt in hechtenis liet nemen terwijl deze nog met zijn arbeid bozig was Toon een gendarme op hem toekwam trok hg zijn revolver De gendarme richtte onmiddellijk zyn bajonet op de borst van Schmidt waarna deze zich zonder verderen tegenstand liet gevangen nomen In zijn woning vond men toekoningen en brieven die zoor compromitteerond voor hem moeten zijn Aldus luidt het verhaal waarvan men niot weet wat er waarheid in is en wat aan den thans in Oostenrijk bestaande zenuwachtige opwinding moot worden toogeschroven Fbankbtjk De gearresteerde Russische anarchisten Verscheidene Parijsche bladen melden dat do te Beaumont in hechtenis genomen Russische terroristen Kiritsjef en Trojanowsky kort geleden een te Parijs wonende Russische vronwolyke arts Strofecka genaamd in haar woning met revolvers en andore wapenen bedreigd hebben ten einde ee aanzienlijke geldsom van haar los te krijgen Thans hoeft de politie ook bg deze Russin eon huiszoeking gedaan daar de politie er haar van verdenkt dat zij de Rtssisohe anarchisten kent en ben heeft ondersteund In socialistische kringen wordt beweerd dat de in hechtenis genomen terroristen het slachtoffer van Russische agentsprovocatour zijn De rechter van instructie te Pontoise deelt niet de vrij algemeen verspreide meening dat de anarchisten een aanslag op President Poincaró beoogden Het Booialistische Kamerlid Longuet heeft geprotesteerd tegen de in verband met do arrestatie van Kiritsjef en Trojanowsky bij Russische en Poolsche soci isten plaats gehad hebbende huiszoekingen S Advertentiën Autoraobielen Metallurgiqae Hurta en Krit worden te Oottda vertegenwoordigd door de fima P HULLEMAN LANGE TIENDEWE6 16 TEL 350 Prijanouranten on nadere inlichtingen op aanvraag 1 Brokkenhuis Dames Wilt U bij hot opmimen in deM tijd s v p denkon om het Brokkentall Zendt slechts bericht aan oen iK Commissieleden of per Tel n 17 en onze beambte zal halen W ü wilt missen De Commissie W GOL Voorz I V DANTZIO ViceVoor B D GROOTENDORST Pen GLEKILDE oc FREOERIKSBERG BROMDANSTALT Radiumhoudend Bropiwater Bet is bekend dat de meeste Ifonwateren Radioactief zijn nnneer zij aan de bronnen zelve pdronken worden Evenzeer is bekend dat vrgwel bronwateren deze eigenschap ffriiezen bij transport zoodat zij te eene gewichtige geneeskrachtige eigenschap missen Het Radinmhondend bronwater JH Maglekilde og Frederiksberg Bnindanetalt is bet EEN1U £ bronwater dat tengevolge van eene speciale behandeling bij vernnding zijn radium gebalte behoudt Het radium gehatte van bet Maglekitde bronwater wordt bevestigd door eene verklaring van Dr E H BücHNKK privaat docent aan de Universiteit te Amsterdam welke verklaring op aanvraag wordt toegezonden Van dit bronwater wordt de geneeskrachtige werking verhoogd door het radinm gehalte Patiënten wier kwalen genezing vinden door Fachinger Oastainer Karlsbador Vichyof Aiiles Bains zullen dos spoediger baat vinden bij gebruik van RADIIIMWATER MAGLEKILDE UNION is het fijnste Tafelwater Verkrygboar bij r j j gom ïiii ma Kiiiiei u coidi Vlieg enkooitjes Vliegenklappen Vlieg enkasten inmaakpotten Kurken Kranen Raamhorren Koinkonimerseliaaf eH Vlief eiikapi en Strijkplanken Strijkijzers Kersenpiti ei ser s Gieters Sjaniboltrekkers Knz Enz J H KROM ZOON Fotografie Artistique Atelier W J VAN ZANEN Oosthaven 20 FotograieSn in Aquarel Pastel en Olieverf ROTTCW OflM hEfJRI HUlnCK t ATËX IMHOfE utmcmtJ üiSBVruxt buchrl vln O üSiiSm worden in elk formaat uitgevoerd vanaf visite tot levensgroot Zeer veel noces on uitnemend geaohikt voor gelegenheidsgoschonken === RUIME KEUZE LIJSTEN VOORRADIO === MP Atelier geopend van 9 5 uur a Zondags tot 2 uur 10 rrtOERP05T 5l 3AR OOUDA VTMCMfr J VAN BEKKUM lastmimentmaker voor Orthopaedie VERKROMMINOEN enz HUGO DE GROOTSTRAAT 125 30 Telefoon 9913 Zonneschermen Markiezen I Wij leveren V ZONNESCHERMEN met ANTON S nieuw ge S patenteerde zijwaarts uitvallende onzichtbare armen Eenig In Europa EIGFJIARES DER PATENTEN IN EUROPA i ax 30 H g N V Nederlandsche Markiezen en Zonneschemienfabrlek O § v h LOUIS WEIMAR 1 Jensinsstraat 54 56 ROTTERDAM Telefoon 2336 nOMOEOPATHIE Dopot dor centrale Homooopatische apotheek van Dr Willmar Schwabe te Leipzig Op aanvrage per briefkaart worden franoo on gratis boekjes over homoeopathio toegezonden Do genooBiniddeten worden in te I ipzig verzegelde fieschjns afgeleverd iO Anolheek Gouden Hert P BORGMA ü en ZOOI Dr P J SkBievEEN BoROMAiv Apolbeker Mosiellrap 9 RoUerdani Aaiulieiea FarticuUer Kapitaal bMChlIcb tot elk bedrag en voor licdoeleind Ook zonder borgen naar omstandlgh Hoogst bill rente en voorw Zeer gemakk afloM Strenge gehelmh Br Ir po ti V antw No 94H4 Alg N l Adv Bnr Naadwl kKhutr 53 f Oraveahage a D jÊambelenma f van AjMtliekei BOOM geneest spoedig in en uitwendige bloedende en blinde Aambeien Het jeuken bedaart spoedig Prijs per potje 50 et 1 2 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFE Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 iuina Laroche 8taalwijii Drogisterij Westhaven 11 ƒ WOLFF hollandsche Qrondkredietbani Het Adres voor BURGERS E N R on ROVER RIJWIELEN K bij I IIULLEMAIV Lange Tiendeweg 16 Ruimo voorraad Billijko prijzon Grooto flortoorin toebehooren Bagagedrager Rijwielmandjes Stiiiirtipiegels Kijwiciclaxons Cyclometers Electrlsche KijwielUmpen Lucas en Riemann Lampen Zadel en Ta sclieii Kinderwagenbandje AMSTERDAM KAPITAAL f 1 000 000 volgestort Coniiiiii Tii cD M KLUWER Noun u Aii lerd n Cc l le e d F A STEENSMA Leciot u d Ri l U i c ii ii k UlmhiM MERENS Coaul Cun ui S m h Aii loa m Mt A W JACOMETTI Oud AdxKul k Bauvi k Blormcndul G J ERLACHER lii ueur P n Oi ecli J C VAN ALPHEN Jhr C M M VAN ASCH VAN WIJK Serietrekking 15 JULI eJc Joofdprijs f 60 000 Prilunwonl n dlr ct ultbetiaM loidir nnlr kortlni Mede vcrkrlltkaar bl de verschillende AxenUchappen s I PREMIE AANDEELEN £ 12 50 I Worden ten allen tl de tegen f ii tcranT nomen n Dames Ilanrwnsschon mot Electr ilroging Aparte Salon Lovoring vun alle loorten HAAB BAL T DB jone 3oiffnur Oosthavon 31 COPPIM Vanaf 12 TTJUiI zal la 3t HOEDÏÏN en PETTEJN MAGAZIJN SANATOGEN F A DEK Apotheker Woiithftven van A F VAN DER STEEN Kleiwegstraat 30 ==== Zondags GESLOTEN zijn Dieiistaanbiedingen hebben in de Goudsclie Courant tieedt êmeeei D te tdverlPDtKn kosten sleckls bij Toomitkeltlitg 1 6 regel 0 35 voor elke regel meer 6 centi Opgaaf ait8luiten i aan het Barean ROTTERDAM OOUDSCHE SINOEL 49 Chr Soh V M U L O voor Jongens en Metsjes Opleiding voor Examens en voor den Handel InschrQving van nieuwe leertingen dagelijkn Kleine klassen l rospectuB op aanvraag AANVANG NIEUWE CURSUS 2 SEFTEMBER N B 10 aiin van Spoor en boot 20 C DE BRUYN 5Q Pandbrieven met Winstaandeel van de O HollandNoord Amerika Hypotheekbank Haematogen F a dEK Apotheker Westhaven te QORINCHEM zijn verkrijgbaar by de Agenten voor Gooda T OOEDEWAAOEN Zn alwnar tevon de conpoiw bntaalbaar zrjn 22 Qeplaatot tot inde Juni 1914 aan Pandbrieven f fl M 9ftO