Goudsche Courant, vrijdag 25 september 1914

zyn reis naar Japan te s Gravenhage teruggekeerd Krijgsverrichtingen ter zee SOUTHSHIELDS 24 Sept BTet Noorache stoomschip Hesvik is gisteravond in de Noordzee op een myn geloopen en vernield Twee opvarenden werden gedood Vloot in het Kattegat LONDEN 25 Sept De Standard verneemt uit Kopenhage van gisteren dat een vissohersvloot die in de Zweedsche haven Falkenborg aankwam eenvloot van dertig oorlogsschepen passeerden in de buurt van het Deenscheeiland Anholt in het Kattegat Deschepen wier nationaliteit niet bekendia voeren in zuidelyko ricliiing naarde Sont De Sont moet vol liggenmet mynen Hbld De bom in Maastricht on betuiging van leedwezen van de Engelsche Regeoring Men meldt ons uit sGRAVEN HAGE wy vernemen dat do Britsche gezant in opdracht van zyn Rogeering ter kennis heeft gebracht aan deNoderlandsche Regeering dat op 22 dezer oen Britsch vliegtuig by oen verkenningstocht naar het Duitsche grondgebied een bom heeft verloren Tengevolge van den mist hoeft de bestuurder gedurende IV2 nnr geen plaats kunnen bepalen on is zich daardoor niet bewust over Nederlandsoh grondgebied te hebben gevlogen Aangezien het echter mede in verband met de omstandigheid dat de scherven van de denzelfden dag in Maastricht neergekomen bom op Britschen oorsprong duiden waarsohynUjIr is dat deze door bedoeld vliegtuig is verloren heeft de Britsche Regeering in deze onderstelling haar oprecht leedwezen aan onze Regeering doen beogen over het onopzetteUjk vliegen over Nederland s grondgebied en over het plaats gegrepen ongeval Zich verheugende dat geen verliezen van men schonlevens is te betreuren geweest wordt vergoeding van de veroorzaakte naterieele schade door haar aangeboden Begrafenis Engelsche Ze tlleden ne i Mlocliti ind hoeft te h Üravenzaade de hegrafenis plaats gehad van de eijf overledenen Hchipbreukellngen van de gwo i ken Kngelsohe Kruisers Dn lijkkisten waren gedokt met de Lngolftcho vlag Als Bllppendrag re fungeerden onderofticierpn van d Nod Mai ine en lorpediston van de pantserlortar lillerie Do stoet utond onder brviil van ilen Ie luitenant C Ecrdenbock de Wolf BIJ aankomst oJ de begraafplaats gaf liet vuurpeloton oen salvo D KngclHelic predlkant Itev Corryloo vwi Rotterdam verrichtte aan het gral de gebruikelijke ceremoniën Daarna sprakui de predikant dor Ned Herv iera Ds Iluljs van Ihigleren cti de öeref predikant van Gra Do l ngelflohe gezant bracht naimms Je I ngelsche Regeering dank voor de bewezen oor n Zeppelin bombardeert Oatende OSTENDE 24 Sept Hedenavond II uur vloog een Zeppelin over Ostende en wierp drie bommen op de stad Een bom viel in het bosch van Boulogne een kwam op de Vischmnrktterecht en een in de haven Er werdweinig schade aangericht Hot kantoorvan oen vischhandelaar werd vernield Zoodra de ontploffiingen worden gehoord werden overal de lichten gedoofd De ZeppeUn kwam van Thielt en verdween ook in deze richting Gebrek aan conrantenpapior PETROGRAD via Ix ndön 24 Sopt Tengevolge van gebrek aan papier komen de couranten te Lublin niot meer nit Het oorlogsnieuwB wordt door omroepen bekend gemaakt Telegrafisch Weerbericht van het Koninklyk Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 773 4 te Dresden laagste stand 757 5 te Boda Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige zuidoostelyke tot znideiyke wind licht bewolkt droog weer mogelyk nachtvorst zeilde temperatnur overdi soldaten de minderen zijn van de AustraUscbe onjai t is en dat deze hulptroepen onschatbare diensten kannen bewijzen Voor zoover wy kunnen nagaan zyn DAg geen overzeesche troepen van Engeland in Frankrijk aangekomen In Londen evenwel zagen wij een aantal Oanadeesche vrijwillligers die phjrsiek volkomen beantwoorden aan de besohryving ons door onzen Franachen zegsman gegeven Samenwerking van Fransche en EngeUche autoriteiten AU een voorbeeld van de voortrefr lelijke samenwerking welke tusschen de Britscfae en Fransche antoriteiten bestaat kan dienen dat reizigers van nit Engeland in Frankryk of omge ceerd aankomend ongemoeid kunnen landen zonder dat men naar hunne paspoorten en andere papieren vraagt De autoriteiten nemen aan dat gèsn reiziger uit het andere land het Ka naai kan oversteken indien hun aanwezigheid in het land van bestemming ongewenscht ware De Fransche consuls in de Engelsche havens en hunne Britsche collega s in de Fransche kust plaatsen oefenen daarom controle uit op de vertrekkende reizigers waardoor dezen by aankomst alle onaangename formaliteiten bespaard wordep terwgl de taak der grensbeambten van beide landen aanmerkelijk verlicht wordt Naamsveranderingen en naturalisatie van Dnitachers in Engeland Sinds het uitbreken van ien oorlog hebben verschillende Duitsche onderdanen in Engeland hunne namen verangliseerd of naturalisatie aangevraagd dau zij vreezen dat anders hunne zaken zullen vorloopen Van verschillende zijden gaan thans protesten op tegen de gemakkei ij khoid waarmede men in Engeland zoowel naamsverandering als net Britsche staatsburgerschap verkrijgt Vooral in Beurskringen is men van oordeel dat Dnitschers die jarenlang hunne zaken te Londen gevestigd hebben zonder zich te laten naturaliseeren en die bet grootste deel van het in Engeland verworven fortuin by testament aan familieleden en instellingen in Duitschland vermaken thans niet in staat gesteld moeten worden om door naamsverandering of naturalisatie voort te gaan met de verovering der Britsche markt Men verwacht dat zoo van reg eringswege geen wetsontwerp dienatngaande wordt ingediend meerdere parlementsleden gernik zullen maken van hun recht van initiatief Hierby zal echter rekening gehouden worden met de belangen der talrijke kleine neringdoenden van DnitBohe nationaliteit wier positie een geheel andere is daar zij zich slecmts een eenvoudig bestaan verschaffen zonder in t minst de Britsche markt te kunnen of willen germaniseeron De neutraliteit van Spanje BERLIJN 24 Sept M B Van Duitsche zyde De Ijondensche oorrespondent van do Imparcial schrijft Spanje heeft met den togonwoordtgen oorlog absoluut niets te maken Niemand onder ons denkt aan uitbreiding van gebied Onder alle naties zou Engeland overigens de eerste zgn die zulk een nUbreiding van Spaansoh gebied niet zon willen toestaan Op het oogenblik wordt de integriteit van den Spaansohen bodem door niemand bedreigd Het oorlogstoonoel is veel te ver verwijderd dan dat wg eventueele invallen der oorlogvoerende pajptgen np Bpaansch gebied zouden moeten vreezen liet zou dus niet in ons voordeel maar in dat van Frankrijk en Engeland zijn wanneer wg ons tot den oorlog heten overhalen De economisohe stilstand die zich doet gevoelen is niet Spaansch maar algemeen en wy zouden dien door hot deelnemen aan den oorlog niet in het minst kunnen opheffen Engeland en zgn koloniën LONDEN 24 Sept Van Engelsohe zyde Talrijke telegrammen uit de koloniën ontvangen wyzon er op dat het verlies der kruisers sioohtide overtuiging verstrekt die trouwens reeds door geheel het Rgk wordt gekoesterd om do worsteling voort te zetten totdat een bevredigende uitslag verkregen is Daarmede het voorbeeld van Canada volgende heeft thans ook Nieuw Zeeland beschikkingen getroffen om elke maand nieuwe troepen te zenden om de opengevallen plaats van het Nieuw Zeelandsohe contingent aan te vullen Generaal Botha heeft een beslissend antwoord ontvangen op zgn oproeping voor vrywilligers om een expeditiekorps te vormen voor DnitschZuid West Afrika Hot noodige aantal manschappen is reeds verzekerd Het besluit van Botha om zelf bet bevel over het expeditiekorps op zich te nemen heeft overal ia Znid Afrika groots geestdrift verwekt Een Oorlogecredietbank BERLIJN 24 Sept De stichting van de oorlogscredietbank te Augsburg heeft thans plaats gehad Het oorspronkelgk verlangde aandeelenkapitaal van 400 000 Mark is tot 4 750 000 Mark verhoogd De Reichsbank heeft de disconteereing van wissels tot een bedrag van circa 3 millioen Mark toegezegd De oorlogscredietbank zal nog deze maand haar werkzaamheid beginnen Oostenrijkers en Serviërs WEENEN 24 Sept Van Oostenlyksche zijde De Südslav Correspondenz publiceert een bericht van een op het Oostenrijk Servische front fltrgdenden Oostenrijkschen officier over een inval door OostenrijkschHongaarsche troepen in Servië gedaan Nadat de Drina was overschreden werd de Servische plaats waar de inval plaats had na een hevig gevecht dat den vyand op zeer groote verliezen kwam te staan genomen en werd de opmarsch voortgezet De teruggetrokken Serviërs hadden zich in goede posities versterkt en waren bUjkbaar voornemens onze vereeniging met onze tweede in de richting van V opereerende troep te verhinderen Het Servische plan mislukte volkomen Onze uitnemende artillerie verhinderde den Serviërs hun positie langer te behouden Toen onze dappere soldaten onder hoerageroep meC de bajonet op de Serviërs ingingen vluchtten dezen in een paniek Inmiddels had onze tweede troep bg K een hevigen strijd te voeren met de Servische troepen die door Prins George werden aangevoerd Ook daar werden de Serviërs volkomen verslagen Het vgfde Servische regiment infanterie werd geheel verstrooid prins George was toen onze stormaanval werd uitgevoerd en de vgand op de vlucht werd gedreven bgna gevangen genomen Intussohen bleven wg met onze tweede groep voeling houden en zetten den opmarsch voort waarbg in dagelgksohe kleine gevechten velekrggsgevangenen gemaakt werden die voor het me rendeel in ellendïgen toestand verkeerden Zy deelden mede dat zg in het geheel niets te eten kregen Bg ons is de stemming uitnemend de gezondheidstoestand is voortreffelgk Ook hebben wy tot dusver weinig verliezen geleden Krijgsgevangenen te Wezel i Een mzcT Gorrespondeaton nchrijftons Door wciwillunde Duitsche legerautori tclton word mij de gelegenheid gobodon het gi vangenenkanip In Wozcl te ezoekfti Het Hpreokt vanzelf dat Ik zulk een schoone gt Iogpnhpid niet afsloeg doch met Rraagto de loclit naar Wezel aanvaardde onder geleide van n vriendelijken luilenant en een ook in ons land welboken len Diiitschen iournaUat Hij aankonmt te Weze werd ons oen Het liinnwikotnen n het kamp heeft een wonderiljken indruk bij mij achtergelaten Paar werkten aan den weg ten aanKrhoiiw van ewilge honderden nieuwsgierigen e i aantal Franwjhe Boldaten roodbroeken kalm on gelaten tevreden zou men haaRl zeggen aan don aanleg van een oort weg Wal het eigenlijk moet wordon Ib mij niet diiideiijk geworden Die mannen in hun vrewnde nl ortiicn werktpn daar of zo hun ganache leven niciH ander gedaan hadden Het wtiren mowit iitanncn van middelbaren ieeftljd of reeds daarboven Landweer van oudere liehting en landstorm Jonge menlehen zag men maar heel weinig Duitsche militairen waren niet daarbij Do S evangcnen werkten onder toezicht van hun eigen onderofficieren wat natuurlijk veel l etpr Ih voor de goede orde daar ei thans geen kweHtles ontstaan door onkunde met do taal Zoo stag het Pr ült aan d entree van hot kamp Maar hot binnenste gedeelte 3g er nog heel anderR uit Van den weg af het kamp ligt oen eind buiten Wezel in de biiurtsehap Kriedrichslwrg kan men van het oigonlijke kamp maar einig 7ipn Men ziet van den weg af sleohta een open terrein met daarop werkende gevangene Het olgontijko kamp is haast onziehtbaar door een hat van kreupelhout We passeerden do wacht en komen door de haag in hot eigenlijke kamp Bij het binnenkomen atond Ik verbaasd E m lange rij van groote barakken uit hout nel opgottouwd titrekte zich uit en daartuscrhwi er voor i er omheen zag ik niets dan Pransche unifonuert Honderden en lionderden roodbroeken on artllleristen f en ontelbaar aanUI Men zag het de niannen aan dat ze zich daar niet zoo hiH l Biecht bevonden Ze lachten en praatten en rookten en voor zoover noodig waren ze aan don arbeid Ook hier meest oudere mannen geen jonge mldaten We begonnen geheel en al vrij in doentn laten m x wandeling door het kamp Voor et u der barakken waa een Fr isciie oidaat koic bezig het avondmaal te koken Hij ontving on heel vriraidelijk bbjumand te hebt en die een woordje FranscbMprak en lichtte vergenoegd het dettsel Hn de reusachtige kookpot op om ons Ie he riijke snert te laten ruiken 1 rzijn daar onder die Fransche Iwidweermannen geno koks zoodat zo hun eigenrriaal mogen bereiden en de snert op Fran eh manier kunnen eten Ken andereroodbroek waa bezig aardappelen te jassenen HIJ heelc troep zonder werk nog Htüud er firn schijoliaar met gretigheidK achtend op bet moment dat de soepklaar wa Kn allen vertelden ze dat zeliet heel Iwst haddon in bet Duitsche kamp Ze kregen goed on voldoende te eten naiiHirlijk de omstandigheden in aanmerking genomen ze waren gevangenon liè Maar de Dultschers waren goed voor hen Ze waren tevredwi wilden alleen maar dal hun familie leden wisten dat e veilig daar waren want de meesten waren getrouwd en hebl en vrouw en kinderen thuis en wal weten die nu van hen af Dat is het oi ste voor allen och is het zoo erg niet om daar Ie zijn t Is natuurlijk beroerd om in I en vri emd laad gevangra Ie zijn maar i Is altijd nog beter dan in het void in r gen en kou te liggen of een vijandelijke kogel te krijgen Was de oorlog maar gauw afigeloopen hoopten de stakkers dan koD n ze teruggaan naar Ze waren hier mot 14500 gevangenen n de moesten van hen waren gehuwde mannen Voor zoover ze Franschen walen kwaaien zo uit Maubeuge Daar waren nog eon goede honderd Kngelschen die meoRl in België bij Charleroi waren gevangen genomen en oen dertigtal Belgen uit Leuven en Charleroi We heblion die menneh nog iets gevraagd over het treurige löt van Leuven maar ze wisten niets daarvan waren al eerder gevangen genomen Ook de Kngeischon on Belg n raeten zich in hun gevangensoliap tameU la j oeó De Kngolschen Tiijn pr npfi h t slechtst aan toe omdat ij door hun taal bijna geheel en al van de anderen zijn afgeachoiden heelemaal op xieh elf staan Maar ook zij koken bun eigen Kngelsche potje en hebben genoeg te ten en to drinken on onderdak Dat Ih al heel wBt In dezen tijd en bovenilioa wordt het n beter Thans slapen in leder van de groot Itarakken welke daar zijn opgebouwd ongeveer duizend gevangenon Ze slapen daar op stroo en heblnm een paar dekens die zeer voldoende tegen de nachlehjke koude beschermon Run slaapplaat ion waren ingericht op precies dezelfde manier ats ik heb gezien aan een der Nederlandsche grenswachten waar een honderdtal van onze Hollandsche iandweormannon ook op stroo met een paar dekens op den naakten vloer liggen en zoo lekker maffen als bij moeder thuis ZooalB ik zei slapen die gevangenen thans mot zi duizendem in één barak Dftt is woj t n Iwetje erg voel on daarom is men begonnen om er nog oen zelfde aantal bij hi bouwen Handen zijn er genoeg om dat te doen Onder de gevangenen zijn er 800 die in vredestijd boel vreodzamo timmerlieden zijn Die kunnen nu hun Fransche timmertaionten toonen en voor zich en hun landslieden geseliikle houten woonplaatsen Imuwou Dan zullen or dus in elke barak 500 jnenschen zi in en ze hebben dan plaats on ruimte genoeg Andere gevangenen ook alweer vakkundigen zijn Iwzig steenen kookplaatson te bouwen zoodat hun Fransche n EngelRchp koks in den wintertijd niet in de vrije lucht het maal behoeven to bereiden het spreekt vanzelf dat de lieden met graagte dezen arbeid doen Brieven uit Parijs rv Parys 15 Sept 1914 EindeUjk eindelyk is er dan toch klaarheid gekomen in de berichten over de bewegingen van het leger der geallieerden We weten nu dat het voortdurend terugtrekken het laten naderen van de Duitsche legermacht tot onder de poorten van Parys byna een schitterende tactiek is geweest die de Duitsche berekeningen leelijk in de war heeft gestuurd t Werd tyd overigens dat er eens licht opging over wat er eigenUjk gebeurde Want uit strategisch oogpunt mag het nog zoo wenscheUjk en noodig zgn dat alles wat het leger aangaat strikt geheim gehouden wordt op den langen duur wordt die onwetendheid ondraaglyk en maakt zenuwachtig Dat we in Parys zelf van zennwaohtigheid men kan gerust zeggen géén last hudM n gehad komt misschien voornamelyk door het feit dat de meest impressionabele elementen toen ze hoorden dat het gouvernement zgn zetel overbracht naar Bordeaux ook maar gauw gemaakt hebben dat ze wegkwamen Ze zyn op een rustig plekje hun vacantie die ze gemist hadden gaan inhalen en de achterbUjvenden konden deze semeurs de panique zooals ze in de bladen genoemd werden best vissen Inderdaad is t niet heel opwekkend voortdurend variaties op en uitwerkingen van het thema er is verraad gepleegd te hooren en ik tart den hardnekkigsten optimist by tyd en ontyd een antwoord te vinden op de vraag Maar als het Pransche leger intact is zooals de commnniqué s melden wailr is het dan en wat doet het Enfin nu na afloop van den zevendaagschen slag weten we welke heldendaden onze pious pious verricht hebben en welk een groot tacticus de generalissimus is Ên na deze eerste groote vuurproef is het vertrouwen versterkt en als Joffre de Zwyger zooals hy genoemd wordt nogmaals een algeheele overgave aan zyn inzicht en beleid van de natie vraagt zal dat ongetwyfeld gemakkelyker vallen Intnsschen kan het niet genoeg gezegd worden de bevolkieg heeft een schitterende zelfbeheersching getoond on toont die nog t Is merkwaardigs hoe weinig luidruchtig de berichten ontvangen worden die toch zoo onomwonden duideiyk van groote overwinningen spreken Ën dat terwyl het Fransche volk toch zoo expansief is Er is innerlyke vreugde blyde opgewektheid en men durft weer ie laphen De vrooUjkheid zit in de lucht en uit zich in allerlei kleinigheden zoo gauw er maar een eenigszins belangryke menschenmassa by elkaar is Dat gebeurt nog al eens fay de Gare de TËst waar zich pen groot gedeelte van het bonlevard leven concentreert Gisteren was het er buitengewoon druk en woelig Want het gerucht liep dat een aantal Duitsche gevangenen waaronder een generaal met zyn heelen staf de divisiegeneraal Ereise 2 kolonels 4 commandanten 3 l apiteins 2 luitenants 26 onderofficieren en 281 soldaten tegen zes uur zou aankomen om dwars door Parys naar een ander station gebracht ce worden Om vier uur reeds was er geen doorkomen meer aan Taxi auto s rytuigen vrachtkarren alles werd bestormd door nieuwsgierigen die zich by voorbaat een goed plaatsje verzekerden Eén wagen bestemd voor veevervoer had in een oogenblik tyd een dertigtal passagiers De voerman liet ze begaan keek eens om tikte zyn paarden even met de zweep en daar ging t heele stelletje in vollen draf de boulevard af onc or luid gelach van de omstanders en van de passagiers tegen wil en dank Ten slotte werden de wachtenden leelyk teleurgesteld op het laatste oogenblik hadden de autoriteiten besloten de gevangenen niet door Parijs te voeren doch ze per trein buitenom van het eene lynennet op het andere te doen overbrengen Was dit een uiting van de aangeboren Fransche ridderlykheid die den overwonnen vyand hoe gehaat ook onnoodige vernederingen besparen wil Dat ze medeUjden verdienen de Duitsohe gevangenen heb ik hier nog niemand hooren beweren en toch moet een dergelyk gevoel de menigte die dat kleine bniten gebruik gestelde stationnetje van den ceintuurbami had weten te vinden bekropen hebben Geen kreet van haat of minachting is er opgegaan by het zien van die uitgeputte soldaten ellendige doodelyk vermoeide kerels bleek vervallen met een half onverschillige half wanhopige uitdrukking in de oogen Dicht by my hoorde ik mompelen Pauvres matheureux tout de mêmeen niemand zeide daar iets op Zoodra de gevangenen de zekerheid hebben dat ze niet gefusilleerd zullen worden en behoorUjk te eten krygen zonder dat men ze daarom al teveel vertroetelen zal klaart hunstemming wel wat op Vooral hetvraagstuk eten mteresseert hen Ikgeloof zelfs dat velen met zekere gelykmoedigheid den dood onder deoogen zouden zien als zy de volkomenzekerheid hadden vóór dien tyd nogoen goed warm ma te krygen Zyzijn letteriyk uitgehongerd iSds terwyl ze vooruitrukten was het ravitaillement blykbaar allertreurigst Enonderweg vonden ze niets omdat deFransche intendance geurende hetterugtrekken systematisch alles hadopgekocht Nu het Duitsche leger moetterugtrekken en niet altyd in de meestvolmaakte orde wordt het natuurlijknog erger De soldaten eten alles wat ze krygen kannen tot zelfs rauwe zóó uit den grond getrokken beetworteb en ti velde staande haver De Fransche intendance schyat de eerste drie dagen der mobiliaaije goed te werken Ën dat waar tg wat organisatietalent betreft Doibeh land hooger staat dan Frankryk Er is iets waars in het antvooij dat een Fransch parlementslid gain het feit dat de Franschen alle orgj nisatietalent missen Neen maar we vervangea iuL naar gelang der omstandighedtin door toewyding goeden wil zelfopofferijw n importe uoi en dat gaat even eooA A F PETILLON Voorzien van nieuw proviand Kijkjes bij de Landweer V Het ziet er nog niet naar uit dat de Landweer ganw naar hnia gestaard zal worden Deze gedachte kwam bn mij op toen we verleden weeli omg tenten verlaten moesten en verhtiisdeB naar een heele groote maar erg oude kazerne Erg aanlokkelijk zag het erdur heuBcb niet uit maar nu naeenvadi zyn wij er al weer heelemaal ann wend Merkwaardig zoo gaaw an lanweerman zich ergens thuis gevoek Den eersten dag wou het nog niet irg maar dat kwam alleen omdat er neg geen stroozakken waren en watiaag een soldaat zonder stroozak Dit ia hel oenige onmisbare en meest practiache meubelstuk Mag in geen huiageaia ontbreken Immers een groot gedeelte van den tijd van een landweermu wordt liggend of zittend op de stroozak doorgebracht Onder etenstijd is htt zijn stoel bij het poetsen en het schooomaken van het geweer zün werkbank Ik hoef U niet t vertellen hoe oo n stroozak er na eenige dagen gebmikt te zijn uitziet vooral wanneer ze zoo als hier het geval is vlak naast elkaar liggen en men wel eens geneodoaakt is er met zijn schoenen aan overli 9n te loopen Sommigen hebbon hun sluppliais netjes afgeschoten met pianktt aóó dat de stroozak er preoiea tnaachen past zoodoende liggen ie dan ia hokjes Het groote voordeel is dat am onmogelijk nit zijn bed kan villan want alles ligt op den grond l In een groote manége die vlak naaat de kazerne staat zijn kribben var scfaeidene ervan staan 2 hoog EU ii werkelijk de moeite waard dat ie én ITaar schatting slapen hier wn 400 menseben 1 De genie heeft zich zeer verdtesatelijk gemaakt door een flink waseblokaij en groote brandladders t timmeren Het neemt niet weg dat hoeyrel alle krachten zgn ingespannen een en ander nog zeer primitief is Een cantine is er niet een landweemun met veel koopmansgeest heeft ia een schuurtje op de binnenplaats ets toko ingericht waar speciaal kwatta en pruimtabak wordt verkocht De aak loopt best en voorziet in een groote behoefte algemeen heet het daar de cantine Concurrentie is echter overall ook hier in de kazerne vlak er tegenover stalt midden op de plaato een ander soldaat nit met sigaren en doet z n best z n slag te slaan De dienst valt niet tegen dan week hebben we groote oefeningen ge had en vannacht krijgen we nog een reuzenoefening tot slot Geweldig k het zooveel soldaten er dan in actie zijn Zoo nn en dan weerklinkt uit een der vele batterijen het gedreun va een kanonschot en ratelt het geweervuur Zal het bij oefeningen blijven LANDWEERMAN Glroepsvertegenwoordiging S SNiettegenstaande de door het per soneel tegen die instelling gevoerde obstructie is de groepenvertegenwoor diging toch weer opnieuw ingesteld De meeste leden zijn gekozen met zegge een stem terwijl de ledenplaatavervangers zonder stemming zjn aangenomen De Engelache zeelieden Naar het Vad verneemt zijn de beginselen van volkenrecht volgens welke de geredde Britsche zeelieden voor interneering niet in aanmerking komen niet in bepaalde artikelen van internationale verdragen met zooveel woorden uitgedrukt maar zijn dis beginselen tot uiting gekomen by de behandeling van de verschillende ooBventies van de Vredesoonferentie van 1907 Men heeft hier te doen met eene toepassing van de beginselen van hst Roode Kruis op den zee oorlog Alleen indien bet zeegevecht g ferd was binnon onze territorialewateren waar niet gevochten magworden zonden wg tot interneeringdw bij dit gevecht geredden moetenovergaan Art 15 van de Conventie betreffende de toepassing van de beginselen van den Conventie van Geneve op den zeeoorlog hetwelk behoudens het geval dat de neutrale mogendheid met de oorlogvoerenden een afwykende regehng mocht getroffen hebben de interneering gebiedt van in neutrale havens met toestemming der plaatseyjke overheid onlscheepte schipbreukelingen gewonde of zieke zeelieden der oorlogvoerende partijen heeft alleen betrekking op die zeelieden welke door schepen van de oorlogvoerende mogendheden zelf worden aangevoerd maar niet op zeelieden wdfo geiyk hier het geval is geveest door neutrale handelsschepen mrien aan wal gebracht Waren zy opgepikt door een neutgaal oorlogsschip dan zou overeenhoiistig art 13 der Conventie zooveel Bdgelijk zorg moeten worden gedragin dat zij niet opnieuw aan de krygsverrichtingen konden deelnomen Omtrent de quaestie van de betee kenis van artikel 15 van het verdrag betreffende de toepassing van de beginseleB der Conventie van Geneve mop den zeeoorlog kan nog worden medegedeeld dat de opvatting van die bepaling in den zin dat zq geen betrekking heeft op schepelingen aan ebracht door neutrale handelsschepen steun vindt in het rapport door prof t Lonis Renault ter tweede Vredesoonferentie uitgebracht aan de desbetreffende commissie omtrent den door ean anbcommissie ontworpen gewgzigden tekst van het verdrag Daaruit bUjkt dat men by die bepaling op het oog had de onderstelling dat oorlogsschepen der oorlogvoerenden in een onzydige haven gewonden of zieken kwamen ontschepen ten einde aldus met meer g mak tegen den vgand te kunnen optreden Er zou twijfel over kannen bestaan of de neutrale mogendheid aldus geen hulp verleent in strijd met de neutralitqit en geen verantwoordelijkheid tegenover de andere oorlogvoerende mdgendheid hiervoor heeft te dragen Indien zoo gaat het rapport echter voort een neutraal hanfelsschip dat bij toeval gewonden of éaken zelfs schipbreukelingen heeft jpgepikl in ee ne trale have aan komt zonder oen kruiser te hebben ontmoet en zonder eenige verbintenis op zich te hebben genomen dan vallen de individuen welke dat schip aan wal brengt niet onder deze bepaling zi zyn vry De geredde Engelsche zeelieden terug naar Engeland Door de Engelsche legatie te s Gravenhage wordt medegedeeld dat zy van de Nederlandsche regeerinp bericht heeft ontvangen dat de leden der bemanning van de drie tot zinken gebttchte Engelsche kruisers volkomen vrij M de gasten der Nederlandsche regewing zgn Binnenkort zullen de bedoelde personen naar Engeland vertrekken Staatscommissie werkloosheid Naar De Tyd verneemt is do Staatscommisie over de Werkloosheid voorzitter Minister Troab met haar arbeid gereed gekomen on zal haar eindrapport binnen enkele dagen aan H M de Koningin worden aaü geboden De geredden op de Titan Het Hbld geeft de volgende by onderheden van het Ip anige reddingwerk van den Amsterdamschen bodem de Titan welk schip zooals reeds uitvoerig gemeld zyn twintigtal Engelsche matrozen te Hoek van Holland afzette Een groot deel van de bemanning van het Nederlandsche vrachtschip bettend uit Volendammers die zoo goed als nooit doch stellig niet in deze kouder wordende herfstdagen de oude gewoonte aflegden zich van een overweldigende hoeveelheid onderkleeren te voorzien Toen de uitgeputte soms bgna geheel naakte drenkelingen daar aan boord kwamen bewees deze Volendamsche mode een uitnemende dienst om de ongelukkige Britsche officieren n matrozen zoo goed mogeUjk van het eerste Ujfgoejl te voorzien Sommige der brave Volendammers droegen tot zelfs zeven onderbroeken En zoo waa elke Vollendamsche matroos in staat zes Engelsche zeelieden van en beenbedekking te voorzien en r zelf nog één aan te honden Het i dus in deze Volendamsche wgde broeken dat een groot deel der geredde Engelsche matrozen later door de Engelsche kanonneerboot van boord van de Titan overgenomen den voet weer op Engelschen bodem zette Hoe zal de Engelache sympathie voor ons spreekwoordelgk Volendam er door stygen Stadsnieuws GOUDA 25 September Een ongewenschto publicatie Naar aanleiding van het tot de Eedactie van het Dagblad van Gouda gerichte protest fgisteren in ons blad vermeld plaatste de Redactie van het D V Ö daaronder het volgend naschrift In de eerste plaats wenschen wy naar aanleiding van dit protest op te merken dat hetgeen in bedoeld bericht geheel onjuist is weergegeven volgens het bestuur der Vryz Studieen Prop dub alleen kan slaan op do laatste alinea luid6n4ein het gemcrimineerde bericht Besloten werd een Comité te vormen uit de leden dat deze zaak nader onder de oogen zal zien terwijl voor dit doel f 100 uit de kas werd afgestaan De onjuistheid nu bestaat hierin dat voor een te vormen Comité f 100 uit de kas werd afgestaan en niet voor een Comité uit de leden Wat voorts de beschuldiging aangaat gericht tegen onzen verslaggever deze is geheel buiten de waarheid en het bestuur der V S P C had beter en zeker fatsoenUjker gedaan om eerst eens by bedoelden verslaggever te gaan informeeron naar de juiste toedracht der zaak dan op volkomen losse en in dit geval tevens absoluut ondeugdeHjke gronden een beschuldiging tegen hem uit te spreken Nu het Bestuur dit echter niet noodig heeft geacht willen wij zg het dan ook alleen voor onze lezers onzen verslaggever zuiveren van den blaam door dit Bestuur zoo lichtvaardig op hem geworpen wy ontvingen gistermiddag van hem een particulier schrijven waarin hy ons zgn verontwaardiging te kennen gaf over de volgende onhebbeUjkheid van het Bestuur der V S P C Hy was ter vergadering gekomen met de bedoeling een verslag daarvan te maken voor ons blad nam daartoe dicht by de be stunrstafel pteats ett maakte op voor ieder zichtbare wgze ook het bestuur moet het hebben gezien aanteekeningen over hetgeen verhandeld werd Niettegenstaande dat de secretaris is zelf liefst nog wel een journalist werd nóch by den aanvang nóch gedurende den loop der vergadering door den voorzitter of een der andere leden van het bestuur meegedeeld dat men van het besprokene liever geen verslag in de bladen verschynen zag En zoo bleef onze verslaggever dus voortgaan met het maken van notities Maar zie aan het einde der vergadering deelde de voorzitter mede dat hy by het begin daarvan met iemand had afgesproken dat de byeenkomst een huishoudeHjkezou zyn Met wien dit dan was afgesproken bleef onzen verslaggever een raadsel in elk geval was hem daarvan niets meegedeeld wat het bestuur dan toch fatsoenshaive had behooren te doen Uit het particulier schrijven nu van onzen verslaggever waarin hg ons o a van het voorgaande mededeeling deed meenden wn te kunnen opmaken hetgeen in ons bericht van gister is vervat En alzoo is de zoo uiterst lichtvaardig door het Bestuur der V S P C op onzen verslaggever geworpen blaam ten eenenmalê onverdiend Ten slotte zonden wy dit Bestuur ernstig in overweging willen geven in het vervolg vóór het een zoo ernstige beschuldiging in lïet openbaar uitspreekt eerst eens een grondig onderzoek in te stellen en bovendien eerst de hand in eigen boezem te steken eer men een ander van een minder fatsoenÜjke daad beticht Namens het bestuur der Vrijzinnige Studie en Propapandaclnb werd daarop heden door den voorzitter en den secretaris het volgend antwoord toegezonden aan de Kedactie van het Dagblad van Gouda Naar aanioiding van uw naschrift op one proteflt gifiteren In uw blad opgenomen een kort wpord Over den inhoud van het geplaatste he richt wenschen wij zonler de joi eid van de rectificatie te erkennen in het belang van het beoogde dool thans niets raecr te zeggen Het feit alleen dat u in heschennhig ncH int eon daad die ongetwijfeld door geen der aanwezige leden oitgenomen uw i verslaggever wordt goedgekeurd do t zien op welk em weinig loyale ijze u deze Mak bosohouwt l V it ia toch en uw verslaggever Hio t dat maar tegenapreken dat een T leden oa een uiteeiizetting van het iM Oogdo den wensch te kameo gaf dal an het gesprokene geen melding zon V orden worden gemaakt waarop door den iorzitler werd gezegd dat dit ook de iiii cning wafi van het bestuur en daarop wt rd ook door hem nog gehehuhouding Wat nu aangaat de wijze waarop u rwlaclie tracht niet allem uwen verslagRi ver van blaam te zuiveren maar waarop tegen het bestuur der Vrijï Studie dl Prop Club te keer gMi en insinueert 711 dat alle perken van behoorlijkheid Ie luiiten Wi zullen met unlet twisten ov r fatsoen en onhebheüjkhid VV ij laten het oordi l daarvan bmi het publiek over Uitvoering van de Müitoiren Wy herinneren nog even aan de uitvoering van de Goudsche Militairen Vereeniging hedenavond in d e Nieuwe Schouwburg waarvan de netto opbrengst komt ten bate van het steancomité alhier De heer K J Riemena leeraar aan het gymnasium en de Rgks Hoogere Burgerschool alhier komt vbor op het 2tal voor leeraar in de Fransche taal aan de 2e H B S met 3 jarigen cursus te Amsterdam Ds J V Walsnm emerituspredi kant alhier heeft bedftnkt ala hulpprediker te Hekendorp Het Volksbelang Een Voorschot uit a Rgks kas tot ten hoogste f 138 000 is aan deze gemeente verleend ten einde haar in staat te stellen een voorschot van geUjk bedrag te verleenen aan de Bonwvereeniging Het Volksbelang ten behoeve van den aankoop van grond voor en den bouw van een 60tal arbeiderswoningen Onze stadgenoot 5e heer E Bos Jr is benoemd tot klerk ter inspectie der Registratie en DomMien te Alkmaar Boskoop Deze week w fd allfiér oneervol uit den militairen dienst verwyderd met ontzeg ng van het recht het vaderland ooit eder by land of zeemacht te dienen een kanonnier be hoerende tot het 3e Regiment Vestingartillerie Genoemde persoon had na zyne opkomst onder de wapenen byna voortdurend in de cel doorgebracht daar hy zich telkens aan dronkenschap schuldig maakte Voor de vele alhier ingekwartierde militairen voorziet het ontspanningslokaal op het sportterrein dat op initiatief van eenige ingezetenen is daargesteld in een ware behoefte Voor een ruime leestafel is gezorgd terwyl eenige avonden in de week muziekuitvoering wordt gegeven Bovendien is een biljart geplaatst terwijl eene piano evenmin ontbreekt Krimpen a d IJsel De gemeen terekening over 1913 bedraagt in gewone ontvangsten f 24928 05 a de buitengewone ontvangsten f4550 totaal f 29473 05 gi de gewone uitgaven f26234 70V de buitengewone uitgaven f4095 78 totaal f 29330 53 2 Zoodat het dienstjaar 1913 een batig saldo van f454 22 voor de buitengewone ontvangsten en een nadeeïig soldo van f311 70 voor do gewone ontvangsten oplever Vrijdag voormiddag 10 uur zaleen openbare raadsvergadering plaatshebben Punten van behandeling Ingekomen stukken voorloopige vaststelling gemeente rekening 1913 aanbieding gemeente begrooting 1915 voordracht zetters sluiting geldleening benoeming lid commissie wering tot schoolverzuim aanbieding begrooting waterleing 1915 benoeming loden commissie van beheer der waterleiding regeling comptabiliteit De heer C v d Giessen heeftwegens vertrek uit deze gemeenteontalag genotóen als lid der commissie van beheer der waterleiding Laatste Berichten De kr gsverrichtlngen ter Zee rX NDEN 25 Sept Gisteren is het visschersvaartuig Rebono Huerto uit Qrirasby op een myn geloopen en na tien minuten gozonkon Alle opvarenden op 1 na werden gered De Dultschers in Belffië A NTW1 KPKN 25 Sept De DuitsoherH he tlH u opnieuw voor llea aaa Bdglé gedaan om te verkrijgen dat zij al hun iroept n die thans in Bel staan naar Frankrijk kunnen zenden België heelt deze voorstellen met venwtwaardigtog af 5e wezen A TWERPKN 25 Spl De algevaardig iii IVrwagne heeft in een iatervieuw verklaard dat do Uuitachers te Dinaot zoovi ei Imrgerw fusilioerdeo dat zij genood aakt wart u lien voor de mitrailleuses te i plaataen ANTWKHPHN 25 Sept Ilel korensyudicaat te Antwerpen heeft besloten alle liiituche oa Oostenrijksche leden zelfs de genaturaliseerde te royeeren ANTWERPKN Daar boven Turnhout Lfn Zeppelin heeft gevlogen heeft de burgfiiiet Hler lievolen dat s nacht ge n licht uKvt mag word i gebnmd ANTWi RPEN In Vlaanderen en In de Keiiipm hebben enkele kleine schennutseliiigiii plaats gehad die van weinig bcteekonls waren Ken geblindeerde trein met 2 X 0 Dnitschers werd door de Heljji u genomen 180 Duitschers werden gedood versclieidene gewond en een groot aiiiitHi krijgsgevangen gnuaakt De rest hirhtti in do richting vnn Miiij ti n GULPEN 25 Sept Gisternacht zyn hier drie vhegmachines gepasseerd kort na elkander De laatste om half 1 s nachts werkte met zoeklicht MAASTRICHT 26 Sept In Voeren België hoort men in de verte het geluid van zware ontploffingen Personen die uit Luik komen vertellen dat de Duitsohers bruggen rondom de stad laten springen die gevaar voor hen zouden kunnen opleveren 4an het WeBteiyk Front ANTWIIKPIN 2 Sept Do N York I vi nuig Jonm tl iiMng den lldcn ScplenilitT een telegram uit IlruHsel waarin uK dt gedci ld werd i u do Aui ru tant ch on l IMcdrich m Aiilwerpen d or rtu Ix vulking werd lastig gevallen omdat hij een DuitHchon naam had De oohkuI ontkent dit natuurlijk en heeft hiertegen gcprotosteord De Kathedraal van KelmB LAUSANNK 25 Sept De Begeering der Veroonigde Staten Iwlaste den Amerikaanschen consul een onderzoek in te utellen over di verwoenting vftn de 4 lbedraal van ReiniR liet is inofp lijk dnl Kostbare tapijten gered Uit Rgssel wordt geseind De zeer kostbare en zeldzaam oude tapyten die in do middenbeuk van de Kathedraal te Rheims waren opgehangen ztjn in veiligheid gebracht dank zy de goede zorgen van het bestuur van Schoone Kunsten in België Deze tapijten stelden toonoolen voor uit Frankryk s geschiodenis en nit den Heiligen Schrift PAUI JS 25 Sept m groep vluchtelingen du uit Lotharingen terugkeerden deden mede dat de DultricherB bU den annval op Verdun 2000 doodcn en l OOO Ri wonden haddon PAIUJS 2Pöept DIdclool Communi iir aii 11 uur s avonds Aan den Hnkervlnigel ontwikkelde zich een gevecht hl het centrum is bet ruslig aan den rechtervleugel deden de DultbchiTB verwotMle uitvallen PAniJS V D 24 Sept Ofschoon de vijand zirb tusschcn de Uw en de Alsno lerk verschanst heeft zijn wij vooruitgenikt Bij Nancy en in de Vogezen is gci ii verandering te constateeren i nige Duilftche detachementen die in l rankrijk Duitsohe troepen naar Frankrijk MAASTiariTT 25 Sept Voortdurend Jiel lien nog groote troepenfa ammunltie li nn iporlen plaats lp het trajeet AkenI uik werden twaalf treinen met Duitsche soldaten vervoerd die naar Frankrijk zullen worden gedirigeerd BERLIJN 25 Sept OffloieeL Op ons westeiyk oorlogstooneel is heden 24 niets byzonders beurd Wy hielden de overhand in eenige kleine gevechten Zoowel nit België als jjit het oosteUik oorlogstooneel valt niets te verdielden Amerika en Turkye WASHINGTON 24 Sept DeTurkBche ambassadeur Rnstem bey heeft president Wilson medegedeeld dat hy binnen twee weken de Vereenigde Staten zat verlaten Rnstem bey moet zich afkem sd hebben nitgefaten over het optreden van de Vereenigde Staten die geprotesteerd hebben tegen de afschaffing der capitulaties in Turkge H van Kol I Het Eerste Kamerlid H van Kol is gisterenavond in goeden welstand van