Goudsche Courant, maandag 1 februari 1915

KOIO ULHETHIAH IK OOLtEIIDE ZVDEUiHTiaEKRULLEII HOUOM iMO iiZiii uta HELDER OU TE OEBRUItEII CU HEIfT VERDIEMTE Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zonddgsblad Itou franco per post ilonnemenlen worden dagelijks JttpKT 31 bij onze Agenten den 1 Telefoon Interc 82 KIESWET De BUHCiHMEESTKE der Geirfèonte iOUPA Gelet op d artikelen 11 12 en 13 der rrwet Koodigt de mamifli ike inwonera dezer Genjemte mt om zoo zij in eono andere Gemeente over het volle laat tverloopen dipustjaar In eeao der Rijke directe belasliiigm zijn aangeslagen wat de groniMielastingi lietreft in oene andere gemeente ot in meer gemeenlen te zamen tot een Iwdrag van ten minste één gulden daarvan door overlegging der o vereenk ometig liet bepaalde bij ariikel la der KiesTvet FOOT voldaan geteekpnde aanslagbiljetten vóór den loden Februari a s te doen bli eu Heze aanslagbiljetten worden na de rastfttelhng der kiezerslijsten aan beltnjÈel b nd n teruggogevai Nog worden dö mannelijke inwoners fc op grond van hftt bepaalde bij het riurde lid van artikel 2 dor voormelde wel aanspraak meenon te kunnen maken om geplaatst te word en op de kiezerslljsl nitgenoodigd daarvan vóór den 15de Fohruan a n aangifte te doen l e bewijsstukken bij zoodanige aangifte over te leggen waartoe moeien hoortai hot aanslagbiljet of een door dien Ontvanger gewaarmerkt duplicaat dttarvan eene opgaat van hot bedrag van het aand l in den aanlag en de noodigo lieflcheidtni ton bewijze van het geiQfteaechappelijk liezit worden na de vaststflling dor kiezerslijsten aan belangheblienden teruggegeven Teven worden de mannelijke inwoners fteiet Geineonte die krachtens artikel ib l rzelUte wet aanspraak meenen te kunnen ranen om geplaatst te worden op dti kieaerelljfit iiitgenoodlgd daarvan vóór ricn lÖtPfeK Februari a s aangifte te doen Wi tot deze aangifte bevoegd zijn btyft uit de artikelen 1 en 2 der Kieewet Vdgens artikel 20 der Wet is voor hen die krachti ns vroeger gedane aangifte op do loopend kiezerslijst voorkomen hernieuwde aangifte noodig indien de plaatsing op die lijst berustte op lo Iiewoning van een huis of gedwitc van een buis of van een vaartuig mits U op 31 Januari alsnog hetzelfde huis of eop gedeelte van hetzelfde huis of hetzelfde vaartuig bewbnen 2o genot an pensioen 3o I e7 it van eene inschrijving in de Grooti ookon dor Nationale Bchuld of van een inlog in de Rijkspoatspaarbank io afleggen van een examen Daarentegen is hernieuwde aangifte wfel noodig voor hen wier plaatsing op de lijst berustte op lo bewoning van oen huis ot ged elte van een huis oft van een vaartuig indien ij niet meer op 31 Januari hetzelfd i huis of p i gedeelte van hetzelfde huis of het Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bq Hr Ms Zeemacht als FEViLLETOX die ons in het ongeluk tortien gedacht hel ben wanflC men slechts de eerste bleenlaag verwijuerd heelt is het alsof do liodeui beter wordt mm zou zeggtm dat hij al zijne slechte l eHtandde 4tni naar boven hix ft gedragen Alleen uiaar hoort Pr een ongeloofelijk geduld en volharding toe om het zoover te brengen ICom iih dti t ik za u de vruchten van mijn arbeid laten zien HoidluB volgde hem en zag weldra zeer fraai aardlieziön veldwi wijnranken en pruiiiienboomen Maar toen hij zich tot zijn gasthoer keerde om hera zijno bewondering te kennen te geven liet dere hem zijne handen zi i Zïj getuigden beter dan woorden van de inspanning welke het gekost had zoover ie geraken Onno horinnerdi zich nitrts zoo atzl ditolijks te hHiben gezien Geen poldt rwerker in Nixlerland kon zulke littoekenen van luwen arlwid beliouden Doorloop n van diepe sneclen vol blaren en wonden nnoeslen zij den ongelukkige bij eike beweging pijn doen Hij zelf bekoelt ze met eon Iiilter lachje m zeide I n te dffliken dat ik vroeger faeel rotach was op mijne handen on niet teP vreden was als er het minste aan ontbrak Maar klagen helpt bier niet het komt er hier op aan zijn dagelijksch brood niK de nagels uit den grond te h ea Eea beeld der w si k el ij k b ei d 42 Wanneer hij van zijn eigen arbeid wederkeert en inziet dat hem zelfs het noodige ontbreekt om mij geld voor hei huisliouden te goven gaat hij tot eemc van onze buren die te hnsk is om zoo aanhoudend voort te werken maar het geluk heeft nog een klein inkoiaen te bezitten a verhuurt zich voor oen dollar om zijn land te beploegen Dat is de wijze waarop men hier leeft Zij bewaarde op eens het stHzwijgen en rees overeind Marcelle die ontwaakt was en zich bij een Iwwbond huis had gezien waar zij aanstonds raadde dat baar eehtgenoot zich in moest bevinden trad met Elza op den arm binnen Van dat oogenbiik af beijverdte de oude vrouw zich alleen haar alles voor to zotten waaraan zij behoefte kon gwoelen en wist m loet waarlijk treffende zorg het gesprek aldus te leiden dat zij haar noch miBtoidde noch ontgoochelde omtrent het lot dat haar wachtte Trouwene men moeat spoedig weder afscheid van hunne gastvrouw toen deze uitriep Haar komt mijn zoon waï ht tenmin Kinderweegschaal TE HUUR bij P WEIJER Apotheker GOUWE 135 Telefoon 37 BROIGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz pnttenboorder te Wleringerwaard die zich gaarne belast met het installeeren van BRONGAS Reeda jaren lang ie dit werk door ondergeteekende met het grootste sncces aitgevoerd Begrootingen koBteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD Iej de¥ed E Alter 269 GedeiDpte Gracht zm f eeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedrag en Heeren en Koopt g eheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar bniten de stad aan huis te ontbieden Brieven worden vergoed Let 8 V p op NAAM en ADBES l MejdeW9d E ALTER 269 Ged Gracht 269 DEJV HAAG MeD wordt Terzooht op I HËRK te letteo DIT HBT MaOAZUN VAH M RAVE SWAAYZüNEX QOJtlSCBMM Deze THEEËN wcjrden afgeleverd in verzegelde pakjes van vyf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Kommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanai i l bevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz De Di ukkei ij van A Brinkman Zoon Markt rt spoedig en tot nar male prii n alle dpukwerke ODP dan handel an voor parti ouliap oabpulk Brokkenhuis Dames 1 Wilt U bij het opruimen in dezen tijd s v p denken om het Brokkenhuis Zendt slechts bericht aan een der Commiftieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat U wilt missen De Commissie W GOL Voorz I V DANTZIG Vioe Voorz D B QEOOTENDORST Penn Jiireay lol i fcii vao MDSÉppeijk iuE SINGEL 276 ic AMSTERDAM Tel Hos 10789 10148 CURATORIUM i Mr Dr C F SCHOCH hoofddirecteur der Surinaamsche Bank Dr H C PRINSEN OEERLIOS directeur der filiale Nederland van het Proefstation voor de Java Suiker Industrie Prof Dr a D J BODENSTEIN hoogleeraar aan de Oem Universiteit Jhr Mr L H VAN LENNEP lid van de firma Patfjn Van Notten Co Afdeelin Schriftelijke Oupsussen Onder leiding van Mu G FELIX griffier van het Kantongerecht te Appingedam Da F H FISCHER Du A A FOKKER privaatdocent aan de Universiteit en leeraar aan de Handelsschool te Amsterdam W C DE GRAAFF lector aan de Universiteit te Leiden Da J M HOOGVLIET privaat docent aan de Universiteit te Utrecht Mr Ch THORS advocaat en procureur te Amsterdam en andere bekende docenten organiseeren wy 110 diverse schriftelijke cursussen A Handelswetenschappen Handelscorrespondentie Nederlandsch Fransch Duitach Engelsch Spaanach Maleisch Boekhouden Handelsrekenen Warenkennis Ilandelskennis Handelsrecht Handelsaardrijkakunde de Techniek der Administratie do Techniek der Hedrijfsy reclame Schoonschrijven Machineschrijven Stenografie K B Speciale leergangen voor de praotijk diploma s B Taal en Letterkunde l Fransch Duitsch Engelsch Italiaansch Spaansch Deensoh Noorsch Zweedsch Russisch Maleisch Latijn Grieksch Esperanto Literatuurgeschiedenis N B Bijzondere cursussen voor het Staatsexamen A en B C Exacte Wetenschappen en Techniek Wis en Natuurkunde Scheikunde Dierkunde Physiologic Weeren Sterrekunde Werktuigkunde Electro Techniek Lijn teekenen Meten en Teekenen Vak Duitsch Vak Engelsch D Algemeene Ontwikkeling Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beschaving Psychologie Sociologie Logica de kunst van het denken Rhetorica de kunst om zich uit te drukken Aeathetica Muziekgeschiedenis Harmonieleer Bijbelkennis Gezondheidsleer en Sexueele Hygiëne Schrijven zonder Fouten een Goede Stijl een Goed Handschrift Vlug en Goed Rekenen Fröbelen Slöjd Spelleiden de Techniek van het Dammen en Schaken Fotografeeren Bibliotheekwezen E Opleiding voor eeg acte L O Fransch Duitsch Engelsch Wiskunde F Opleiding voor een actie M O Geschiedenis Staatsinrichting Staatshüidhoudktinde Boekhouden Schoonschrijven O Cursussen voor de Huisvrouw Do Techniek van het Hnisliouden Kookkunst en Voedingsleer Linnennaaien Kinderklecding Costuumnaaien Costuumknippen De cursussen duren minstens 3 maanden hoogstens 2 jaar Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Wekelijks wordt den leerling een les toegezonden Iedere les bevat de stof voor de week In de eerstvolgende les worden de vragen beantwoord en de opgaven uitgewerkt Er bestaat persoonlijk contact tusschen docent en cursist Leergangen voor beginners eenigszinsgevorderdon en meergevorderden Speciale repetitie cursussen De examen cursussen worden streng gescheiden van de meer populaire leergangen die men uit Uefhebberij volgt Ieder die nadere inlichtingen wenscht vrage dadelijk aan de Administratie ven het Bureau aan het interessante No 22 van de Mededeelingen bevattende Prospectus en Reglement van onze iiyeeling Schriftelijke Cursussen Dit nummer wordt U omgaand grat n franco toegezonden zonder dat U zich tot iets verbindt en U wordt er uitvoerig door ingelicht NIEUW PHILIPS WATT 125 VOLT 200 KAARSEN Matroos torpedoinaker Kleermaker Ma ooskok Stoker S klasse iminimum leef tijd 21 jaar maximumleeft 29 jaar minimnm leeftijd 21 jaai maximnm leeft 28 jaar minimTun leeftijd 19 jaar maximnm leeft 26 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende token maximumleefti d29 jaar terwijl voor jongelieden oi eenleeftijd van 17 tot en met 20 jaar imjner de gelegenheid ia op gesjfeld om bij de Zeemacht in dienst te trpdeiifals lichtmatrooa of matroos 3e klasse Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te Willemsoord den Helder 50 DE ZUID E0LLA17DSCHE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000000 Commissarissen Mr M M ScftïM v d LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEKEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W D KANTEB Secr D irecte ur Mr J W KONING I De Maatschappij sluit alle oorten Levensverzekering tegen lage premiSn Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende metn zich tot de Heeren HOVtrmBemrKH Uavem te ioikeeii re on Ij C jMVBHHH JTcaMaeea te flmuia POTTËLBËKG Het beste Tafelwater Zuivez en natuurlijk Bronwater Praefletekjet gratie nerkrygbaar Gen Agent voor Holland CATALONifi te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M W BELONJEJr Agent Amatel Bronwerii Kiizerstraat Tel 83 No 148 Gouda Hria llorrpEflViR Dipi u mmk m 1 4S0 Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel Wearwell RiJwieleA zijl m wlijk ie lii io prijs 4DB DE GKOOTriKleiweg 79 GOUDA Prijscouranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam Adverteert in dit Blad GOUMHE COURANT VerecMjnt dagelijks Skê behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT f 1 25 1 50 1 50 1 90 aangenomen aan Ons Bureau Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 B6 Elke regel meer 0 10 Telefoon Interc 82 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze legen twee berekend DienHtaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclarties f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Uitgevers A BBINKMAN EN ZOON dere struiken d w z op deze wijze toegt takolde alpenjagers h ben oen verderfelijke rol geepeeid De boste uumier ora zich teg een dergelijken vijand lo weren zou zi hem met rook te verdrijven of het boach eenvoudig in brand te steken eo zoo de hee le Vogezen to Ontruimen F en voorstel dat een Zweed in vollen ernst heeft gedaan Maar het is een onmogelijkheid zoolang het zoo xoebtig is als op het oogenbiik on van pogingen zou men niet ve l geaoagea lulilien In BelgiSi Antwerpen Men meldt aan de N R Ct De vesting Antwerpen waaraan de Ituitschers nu sinds drie maanden dag 11 dag uit gewerkt hebben is weer voortini van al de mogeli e versterkings erken die de moderne oorlogsteclmi ve eisehl Dö honderden werklui die tegen 40 centiemen per uur aan de zuidelijke forten maanden lang 8 uur per dag werkten hebben de sporen van de beschieting doen Verdwijnen de metersdiep omwoelde aardivallen zijn weer haakach geöftond de stukeeschoten stalen koepels zijn verwijderd de opengereten botonmuren dOOr nieuw pantserwerk vervangen In de forten van Waolheni en van St Kathenjne in de foilen van Liezele on Breendonck die t ZuidWesten dor stelling de Kupel en de Schelde behoersohon is reeds sinde ecnigon lijd het zwaar geschut geplaatst dal gedurende de laatste maand is aangevoerd Maar vooral de forten ten Noordon van Antwerpen gelegen zijn duchtig versterkt t Is opmi rkelijk dat de verdediging langs dien kant aan den Duitschen Staf onvoldoende scheen t Is een feit dat dra na de bezetting van Antwerpen dtt Vlijk begonnen word met diepe loopgiaven aan te leggen tusachen de forten van Tapollen en Stabroeck in voorzien van ruime ondieraardsche kamertjefl van eenigfl meters in t vierkant met uitgegraven en bevestigdie plaatsen om geBohut op te stellen Sinde de vorige week moeten d noordw Scheldefor ten ook good voorzien zijn van zwaar geschut want geregeld worden van uit die forten sohiet0 fening n gehouden Ifet bebwrschen van de Schelde wordt door den Duitschen staf van het grootste gewicht iM sehouwd en nog schijnt hij niet tevreden over don verkregen ultBlag A andaar de vestingUhvfeningen ttaarbii dl de Schol de forten soms dagenlang in volle actie zijn Uit Herhesthal MAASTRICHT 29 Jan rarl Langs Herbesllml passoeren per trein geweldige masTO s nuhtairon van allerlei wapens hoord zakelijk infanterie en aritlle zelfde vaartuig bewonen of 2o op genot van inkomen in dienstbetrekkmg of als inwonende zoon in itet bedrijf ot beroep dier ouders werkzaam hetzij met of zonder genot van pensio ni Aan hen die verkeoren in het laatste fnder No 2 vermeld geval wordt door den Burgemeester een aangifte biljet ter invfllllng toegezonden In de t bel bedoeld in de artikelen 1 en 2 der Kieswet ia voor zoover de Gemeente Gouda betreft het volgende bepaald bielen terwijl verscheidene troepenverzamelingen werden uiteengejaagd gelijk ook bivakken en convooien De Duitschers hebben 3 vruchteloos gebleven aanvallen in het boschvanLa Grurie gedaan Wij hebben het dorp Angermont behouden dat de Duitschers voorgeven veroverd te hebben In het avond communiqué van 31 Jan wordt gezegd dat geen enkel belangrijk feit gerapporteerd is Het Daitsche groote hoofdkwartier meldt d d 31 Jan In Vlaanderen hadden gisteren slechts artilleriegeveehten bij Cuinchy ten Zuiden van den straatweg La Bassée Béthune alsmede bij Carenoy N W van Atrecht plaats Aan de Fransohen werden eenige loopgraven ontrukt Uit de Vogezen l e oorlogscorrespondent van de Tilghche Rundschau heeft etn tocht gemaakt door de zuidelijke Vogezeu Hl schrijft Uit de buurt van Gebweiler Hiet zijn bet niet lange hellingen waanop die vijanden tegenover elkaar liggen en in ge rekte bij groepen aangelegde loopgraven elkaar afbreuk trachten te doon i maar do grillige bergkopjes bebbrai hier de overhand Op den rand van de bosschen op deze hoogten in éa diep ingegroefde dalen in de open plekken in hot boech li eft de vijand zich genesteld niet in loopgraven zooals men eld s gewoon is maar in een BOort van tetrnteten heuvels met platte molshoopen te vergelijken die bovendien in 7 eer onregelmatige lijn zijn aaiigel d heelt de vijandelijke infanterie zieh ingt raven Zoo een aardieu pantsertoren die ternauwernood hoven den grond zichtbaar is en nu door de sneeuw volkomen verborgen wordt is met drie of vier man bezet van wie elk zijn van buiten onziclitl aar Schietgat heeft Uit di ze kleine aardh lf i loopen smalle gangi n naar achter naar de dekking in het bosch Bovendi n zipi de daarvoor geschikte liOOTiitm bezet Er is eenkiaaiennest in waarin oen of op zijn hoogst twee man zich t mauwernood kunnen t ewegen of de mannen hangen meer dan zij zitten vast gebonden in de kronen en vormen voor onze soldalen die daar langs komen buitengewoon groot gevaar ijn onze maneehappen ongehinderd Ktn termietenkolonie voorbij gekomen dan ktinnen ziJ er zeker van zijn van bo en of in den rug beschoten to worden Hier zoud en Sionx Indlanen goede diensten dwm Hier voor deze guerila zou men troepen noodig hebben dfe bijzonder voor deze won van vernietigingsoorlog afgericht Zijn jagers misschien Met elke bedenkbare list wordt hier gewerkt Bewegelijke wijnstokken ot an rie op Weg naar het gevechtatenein l r komen treinen langs met boomen van ttvT mooi hout notenboouM n welke verder naar Duitscliland vervoerd wjrden Verder kwamen Jiier ruim 3lXl Franfcche krijgsgevangenen langs uit m omtrek van Atrecht = t2 B 3 t i a f Gemeente 1 S i S 0 V ï der B ii 0 Gemeente BEDOELD IN ARTIKEL ib 10 1 ib ao 2 2 GOUDA 1 75 450 00 87 50 300 00 Vanuit Zeebrugge kwamen vcwcheiderte kanonnen voorbij die op weg vloren naar Krupp in Fasen om daar gerepareerd te worden Ook passeerden twee Ungo goiderentreinen met lichtgewulde poldaten voor een groot deel komende uit liet Argonnewoad benevens 110 7waBr Igewonde militairen waaronder tiO FianBche uit do omgeving van Hijsnel De formulieren tot het doen van aangifte zijn kosteloos verkrijgbaar ter Secretarie der Gemeente De ingevulde tormulieren kunnen kosteloos per post aan den Burgemeester worden toegezonden met inachtneming van het volgende voorschrift dat de omslagen met aangiften en stukken moeten dragen boven aan de voorzijde het opschrift Vrij van briefport ingevolge art 60 der Kieswet en in den linkerbenedenhoek de vermelding van den naam en de woonplaats van den afzender gewaarmerkt door zijne handteekening GOUDA den 1 Februari 1916 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS KINDHOVI N 29 Jan Part Keu seÖert den oorlog uit Maoeeijck naarPtiam roy uitgeweken koopman B gehe U n dm vormo d ijk een uitgebreiden smokkelhandel dreef is thans uitgeleverd Deiier dagen werd nog een groote iioeveelheid niwl die voor België bestemd wa en B toebehoorende in beslag genomen PK1 R 29 Jan Part De wetliouder uit Dilsen werd door de Duitschers gearresteerd hij wordt beschuldigd zijn pas Vervalflcht te hebben De Duitschers heliben een borgstellilig geëischt van r ltO Mark I en bewoner van Hothem werd V epoordoeld tot 8 üiaanden gevang niH fitraf en 5ÜÜ Mark boete weg ns lieleediging vwi het Duitsche leger MAl SYC K 29 Jan Part In het kamp te Burg Leopold zijn de laatste dag ii ongeveer ÖIXX soldaten van het front naar de Vserlinie teruggekeerd De soldalen verkeerden In een clesolaten toestand de teruggekeerden zijn vervang n door verstAo troepen Opmerkelijk ii het dat dieze vervang ngs troepen lang hun totaal onbekende wegen in do richting van Dixmuiden enz werden gedirigeerd iM bovmdien ongewspwnd De iand Weermannein hadden voor hujri vertrek de geweren en patronen moeten inleveren blijkbaar vroeedm men ongeregeldhwJon Aaar slechts weinige landw ormiaonen im t r nlUu asme naar het front gaan De Oorlog Aan het Westeiyk Front In het Franache middagcommuni qué van 31 Jan wordt gezegd De strijd bepaalde zich op 30 Jan o er bijna het geheele front tot artilleriegevechten Onze artillerie behaalde overal voordeel Voor I a Basflée hebben de Britsche troepen alle loopgraven heroverd die voor het oogenblik verloren waren In de seotors Atrecht Üoy e SoisBons Reims Perthes hebben onze batterijen 2 vijandelijke kanonnen vernield alsmede verscheidene veldwerken en een aantal aatomo Naar wij vornesnen zullen voor liet vervoer van AniorikaansctiiB le vea niidüelen voor Bolgid bij gesloten water zoo noodig door de Pniislscho spoorwegen I mlHche wagens naar Rotlerdam wordt i gezonden om aldaar voor hk lgio in t laden VALKKNSWAAHD 29 Jan Part Do requlsltiee nemen getm einde Te Peer Kullen de volgende week 900 riinderdleren moeten geleverd worden Ook te BourgLeopoid Hechtel en andïTe plaatsen lu de oii gevlng zijn groote requislties gedaan Do Duitschers gaan bovendien door met overal de noUmlioomen op lè Jtoopen legen bespottelijk lagen prijs ïioo werd in Hechtel voor een pracbtigen boom lï Mark betaald Door do eherpe bepalingen die door het gene raalgouvernement zijn vastgesteld In verband niet het verkeer met Holland zijn liet nu VQornantelijk vrouwen en meiwje Toen liij ucliter dodiichlstbij liggend woping bereikt en den eigenaar aangetrofjen had een Hollander die hom dikwijls had liooren noemen was een zijner eer ile woorden Zijt gij iHWtolen geworden evenals Ut De ander haalde de schouders op en anlwoorilde 1 riB hier niemand die niot het slacht offer werd van het achandolijkste tR drog Het is wme uitgemaakte zaak en er valt mets aan te veranderen de ei nige vraag is nog maar hoe men zijne teleurstelUng dragen zal Op de liezitting die aan de nuine grenst leeft een gansch gezin wanhopigeu zij laten daardoor allee llggt zooals het is en leven van melk en brood en lioter aan de andere hoeven Als er morgen etme ziekte onder het vee uitbreekt moeten zij van honger sterven Ik daarentegen heb bij mijzelveu gezworen aan dezen ondankbaren bodem te ontwoekeren wal ik kan en ik zal u toonen in hoeverre Ik geslaa Ijen O l Ik zal nooit een Creeus worden maar ten minste kan ik op deze wijze voortleven Misschien verschilt uw grond dan van den mijne Ik heb op minstt s twintig verschiUendo plaatsen gespit want ik dacht dat Ik krankzinnig zou worden onder mijne ontdeltking mear overal tuitte ik op steeneo Dat was ook bij mij het gevai I d wat h t pij daartegen gedaan Gewerkt zoo hard Ik kon De grond ia minder slecht dan zertf de seharknt ste totdat liij met u kennis heeft gemaakt Hij zal blij zijn weder landgenoolen Ie oqtraoetep Zij wendden het hoofd om in de riehling welke haar blik had gekozen en zagen een man van hooge forsche gestalte met gebogen hoofd op hen loeireden hij had een fraai gelaat dat door een vollen baard omlijst was en zijae groote donkere oogen droegen een uitdrukking van gelatenheid die smartelijk was om aan te zien Ferst toen hij vlak bij was zag hij dat er een ongewone beweging op het erf heerschte on haastte hij zich op de vreemden toe te gaan Zijne begroeting was even hartelijk als die der moeder gewoest was maar daarna wan het alsof hij nletB meer 0 zeggen vond alsof hij zelfs hun bijzijn had vergeten Hij stond daar in gedachten verdiept met den breodgeranden hoed in de handen en den blik strak voor zich lut gevestigd op een onbestemd punt aan den horizon De aanblik van dien zwijgenden blijkbaar wanhopigCTi 0 1 greep Holdius vrij wat m er aan dan al de klachten der moeder Hij drong er dan ook op aan dat men aan geen enkele woning meer zou stilhouden want hij vreesde dat slechta zeer weinigen dw ongelukkigen de kieechlieid van Kermolen e moeder zouden bezitten om zijne vrouw niet vooraf tegen haar nieuw verblijf in Ie nemen Zoo bereikten zij in dien loop van den namiddag hun tehuis en het zag er zoo Ilonkernieuw eii zoo frisch uit Im was zulk een rust ten laatste aangekoincm te zijn dat zelfs Marcelle een uitroep van blijdschap slaakte T e buffeldrijvers zouden t nno helpen lleR af te iadii n en in k woning op te slaan en inrst tt en den nacht weder vertrekken Zoolang zij daartnede bezig waren en de jonge vrouw het zelf druk had met uitpakken en het gereedmaken van hun eerste maal voelde zij zich bijna opgeruimd te moede maar zij toen de wag iB eindelijk hoorde wegroUfflQ overviel haar een onuitsprekelijke weemoed was het haar alsof zij thans voor altijd van de wereld afgezonderd was Het waren sleohls ruwe onlKJschaafde mannrai uit het volk die hen verlieten doch zij vormden toch nog een laatstw schakel die hem aan het overige menschdom verbond Voor hot vervolg zouden zij geheel alleen zijn Clelukkig sloot de verraoeieni haar weidra de oogleden etihad zij het ook den ganschen volgenden da te druk om veel na te kunnen dt nken Haar echtgenoot was reodfl vroegtijdig het terrein gaan verkennen en keerde tegen den middag weder Welnu wat zegt gij van de bezitting Wordt vervolgd H f s een flink etuk bodem en ik zal over een paar uur naar onzen naasten buurman gaan om te zi i hoe hij het aanlegt om den grond het nieoat op te doen leveren antwOonWe hij eenevrooI lijke uitdrukking aan zijne stem gevenée