Goudsche Courant, zaterdag 20 februari 1915

ichip oui leli nauwlettend Ie verzekeren an de nationaliteit on deji aard vaneenkoopvsardijschip algaiieen erkend is endiU zoo aan deze verpilclitlng wordt V tdaan het liijBchen van oen neutraiovlag op oen Engelsch schip de neutraleselitH pvaart niet in gevaar kan brengen kngeiand is van ineening dat indienaan ne iraleii schade vi ordt veroorzaaktdoor verouaclitzaoiing van Aim plichtliet vijandelijke acblp dat zijn plicht yerKa kl en le rctteering die daartoe lastgaf daarvoor nlleen aansprakelijk go leld mogen worden Hbld De Amerikaansche Kota NEW YORK 19 Febr Volgeus do NewYork Heiald eal het NoordAme rikaansohe staatsdepartement aanstaanden Woensdag zoowol Engeland als DaitBchland op hunne antwoordnota s repliceeren De scheepvftUrt op de Noord Zee BERLIJN 20 Febr Uit Copenhagen wordt bericht dat heden de vertegen woordigera der üeenaohe Zwoedache en NoorBohe regeeriitg té openhagen zullen byeonkomen ter boBpreking van die kweatie dor scheepvaart op de Koordsee Do ui t v ö 6 r V a n v 1 e e 8 e h Als go oIg V4B do heden onder leiding van Minwior PosthoBHi gehouden onfereiitie met versciiülende exportttlaeh rs betreffend maalregelen in zake het verbod van uitvoer van viecHCli waarbij de wenseb geuit werd een grondige regeling lo tretlen zal hedenavond of Maandag Hl de titaatfloourant vorsohtin een Kou behluil betr fende de keuring voor den uUvoer die thans alleen lieetaal voor deu 1 ort op Ingeland en Zwitserland en welko voor alle landen van i uropa zal orden Hitg hroid Daardoor zal de export afnemen omdat zij slechts plaats kan liebln ii na gotvigekeurd te zijn Vwwacht wordl tevens dal dan ook zeer preolen de toesttand zal kunnen worden nageKaan hi d Uft lieter handelend kan v orli li opgetreden A e r z e k e r 1 n g van schapen n ladingen I en Wetsontwerp in naar Mlen Haad van Htato waarbij de MinUter van Laudliouw Nijverhoid en Handel in verband mei den üorlogHtoi land gemachilgd wordt iu ake verzekering van nrhepen en ladingen op te Ireden geschieden met ingang van 1 Maart 1915 1 en nieuwe wi ze van schuldinvordering Men meldt ons De afdeeliug ouda van den Hond van llijwJel handelaren heeft iiü uieuw middel ultgedaclit om de waniK talerH te dwhigen aan hare verplichtiiigw t voldoen deze zullen nu eerst door een bode worden gemaand om hun ntbiild te l eta i Doen zij dil niet dan wordt do bode wedi rom op hun afgezonden thans eclrter vergezeld van 4 of jongens por fiets met aan het stuur een kaart bevestigd waarop in groote irtiers to lezen staat jlond van Rljwiolhandelaren invordering a Jl b e I a 1 i BI g 1 Maart 2 uur Gebouw Bouw en Wuningtoexioht Dnd tandsoonHnissle Ar uK nzorg HAASTRECHT 22 Febr Bondsgebonw 71 uur Lezing NuUdepartement Haastrecht Beleefd veraoekenwij geregtld tij li mededee i g te mogen ontvuigenvui vergade nu n conoerten vermakelgk heden eni o dese dan in ontx ag nd te vorc t ldftn By de op 19 dezer door Notaris Korieweg te Hazerswonde gehouden veiling van een Burgerwoonhuis met Bcheepmakerij in de Biezen alliier was de inzet f 4600 De afslag zal geschieden op Vrijdag 26 Febr a s Haastrecht Voor het Nutsdepartement Haastrecht zal Maandag 22 Febr als spreker optreden do heer C Kuhn van Amsterdam Tidondo tericht dut de bcmaaning van hot hel Mtooin ohip l jord luot het oog Op het iiijnenguvaar weigerde naar 1 n eland to vertrekken en oen oorlogstooHing van 200 Kr eischte Men beeft hoo i do moei lijkheden loet de tx ulpage uit Aen weg te kunnen ruimen 1 fiD groot aantai Ueenache kolcn0ch pen en MotHUHohepen met Dccnsdie producten zijn naar l ngeland vertrokken Op alle Decnscbe sctiopen slaat het woord Öanmark en verder de ptaato van herkomst en ze zijn In d land kleuren ge nlillderd IJe Noorf clio tocmiechopün f kiurer KamuH on Ilaardrad dio naar ln eland s oudon vertrekken ondervonden di 9H do moeilijkheden met de equipage aln de I jord en aijn voorlooplg bliiv nliggen HWd Generaal von Beseler Van Antwerpen s bedwinger hoort meu weinig of ntets meor Dat komt legt de nmea uit omdat den DuitBohers het inzicht in de verhoudingen der dingen ontbreekt Von Ueaeler bijv is een van debekwaamste DuitBche militairen Ant werpen s snelle verovering is een bewijs van zijn bekwaamheid Waaromhoort men niettemin zoo weinig vanhem De schryver in de Times hoordede volgende oplossing Toen Antwerpen zich overgaf reed inplaats van do gewone militaire plechtigheden een man met een zwarte ja en zyden hoed naar het hoofdkwartier stelde zich daar als burgemeester voor daar de andere autoriteiten verdwenen waren on noodigde de Duit schers nit binnen te komen De teleurstelling niet zoozeer over de ontsnapping van hot garnizoen ipaar over het feit dat de overgave niet met de gewone militaire praal plaats had overschaduwde alle verdere overwegingen Do vesting Antwerpen werd overgegeven door een man met een zyden hoedt verhaalt do officier die het verhaal deed wel driemaal onder de grootsto minaobting Nieuwe Duitsohe Oorlogsleening BERLIJN 18 ï ebr part Uit goede bron kan ik mededeelen dat de condities van de nieuwe oorlogsleening die Duitschland zal uitgeven niet in de eerste helft van de maand Maart dooh reeds in de laatste dagen van deze maand zal worden bekend gemaakt Ik kan echter reeds mededeelen dat de uitgifte koers hooger zal zyn dan die van de vorige leening en ongeveer 971 3 en lOO o zal zijn Ook zal de tormyn van inschry ving langer zijn dan die van de eerste oorlogsleening De rente zal denkelyk dezelfde zyn a a die van de vorige leening nameUjk D Het Kolen vraagstuk in Engeland De duurte der steenkolen in Engeland beïnvloedt zooals van zelf ook de Steenkolen prgzen in ons land Het ia daarom van belang dat vraagstuk nauwkeurig te volgen Hoogst waarscfaijniyk zullen in deze dagen de prezen nog stijgen In Engeland beklagen velen zich daarover en niemand weet feitelijk waar de extra voordeelen aU die er zyn voortvloeiende uit de hooge verkoopprijzen bUjven Myn bezitters Spoorwogmaatsohappyen en in het algemeen do handel beweren dat zij niets van die voordeelen zien De verhooging der prgzen is dan ook meer een gevolg van de productie kosten Het Mynbedryf staat op hooge onkosten Er is weinig personeel het materiaal is duurder de stoommachines zyn duurder onderdeelen de myn Ëaarden kosten veel meer aan voeding aar niettegenstaande die factoren overweegt men in Engelsohe kringen betrokken by de steenkolenhandel toch ernstig hoe dat verder moet gaan en of de zeer hooge pryzen thans gewettigd zyn Hot spoorweg tarief voor vervoer van steenkolen en huur vao wagens zyn zeer moeilyk verkrygbaar en dus moet men extra vervoermiddelen huren Een en ander is ook van invloed op de verkoopspryzen zoodat by voorbeeld een ton steenkool aan de myn gekocht voor f 13 en te Londen verkocht voor f20 nog verlies oplevert I Op een byeenkomst van groote Kolenhandelaars te Londen gisteren is dan ook verklaard dat als de verkoopsprys niet nog met circa f 2 per ton verhoogd wordt verdere zaken onmogelyk zullen zyn New Yorksche Ueiirs 19 Februari De omzet bedroeg 190 000 Gew Aand Atchison Topeka 93 i Baltimore Ohio 67 Bethlehem Steel 56 Erie spw 21 Kans C South 2P Missonri K T lO s Mexico Nat Ie Pre 19 Messonri Bacific Vfi Rook Island ƒ Southern Railway 15 Southern Pacific SS j Union Pacific 118 Amalg Copper 52 j Car en Foundry 42 Smelt en Ref 61 Steel Corp 41 American Can 27 s United Cigar 45 Hidec Leather 26 Ontral I eather 33 Studebaker 44 i Inter Mere Marine 4V2 oObl 36i j Hbld Opg ave van Personen die zich gedurende de week van 13 Febr tot 19 Febr in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben GEYESTIGDEN D Schut uit Meerenberg in Graaf van Bloisstraat 28 G H van Gemert uit Haastrecht in Willens 26 C A Zinkhaan uit Rheine Duitschland in Graaf van Bloisstraat 11 G J van Deutekom uit Rotterdam in Willem Tombergstraat 66 A J E Zweep uit Hilversum in Oosthaven 3B A Lodder uit Zevenhuizen in Gouwe 198 Th van der Werf uit Rhenen in Spoorstraat 6b C Padding uit Utrecht in Spoorstraat 85 B Aalsters nit Utrecht in Willem Tombergstraat 65 L Gerlaoh nit Utrecht in Markt 34 Jhr A K J van Suchtelen van do Haarouit Rotterdam in Bleekerssingel 11 B Stolk uit Bleiswijk in Willem Tombergstraat 52 N G Klein nit Alkemnde in Turfsingel 63 en W van derHeijden uit Haastrecht in Korte Tiondeweg 16 VERTBOKKENElf T Woudenberg uit Willens 28a naar Rotterdam Bergweg G Heerkens nit Raam 179 naar Rotterdam Schinkelstraat 12a J de Korte uit Oosthaven 53 naar Haastrecht G Spee wed de la Cour uit P C Bothstraat 84 naar den Haag Heemstraat 278 J Spaun uit Willens 67 naar Oosterhout O E C J van der Horst uit Crabethstraat 42 naar Nederlandaoh O Indië II Prins oit Buurtje 17 naar Utrecht van Lonnepstraat 42 H W van den Nieuwendijk uit van Strijenstraat 19 naar Roeuwijk J Koster uit Gouwe 101 naar Bodegraven G Genkes uit Kuiperstraat 20 naar Haarzuilens B J Wink nit Vlamingstraat 7 naat Hekendorp J J van den Hoven uit Markt 31a naar Utrecht Loefbergmakersstraat 4 T Plak uit Oosthaven 10 naar Reeuw k A M van Buijten uit Gouwe 46 naar Nieuw Heivoet C Boon uit Kleiwegatraat 14 naar Hillegersberg Kleiweg 23 H Versluis nit Nieuwehaven 76 naar Woerden Poelstraat 17 en H H Braans wed SchlOBser uit Snorjstraat 109 naar Velaen Duinenbuurtweg i rijzen van voedingsmiddelen ConniilHsaris van Politie vestigt nogde aandacht van het pulilïek op di door den MiniBter van aMdbouw ij erheid en Handel vastgesteldi maximum prijjfü vftu voedingmaiJiielen e a en zulks naar aanleiding van ingekomen klachten I h leveranciers worden i r op attent gemaakt dat steods het gewiclit écT oi lingMiiiddelen en andoro redig uioet zi i aan ün ati lile maximum pri zcn Koffie Santos Java uikor wille geraffinoerdo basterd of bruine rilroop Roggï loein Tarwebloem rtft kwciluuW It brood a gel uilil tarweinolkbrood De Diaal artikelen evenhieronder ge p K i f l ltï 1 40 O 5 0 55 U 30 0 25 0 2 0 32 0 2A halfmelk brood c tarwe waterbrood nriiin brood itijst Gort lioekweitgruJten lta ermout limine boenen 0 26 0 21 0 20 0 2 J 0 i2 0 30 0 30 0 2 I p kopClUcr 0 2U p K l 0 30 p kop lllcr 0 2 p K ü SE=OÏST Voetbal Programma voor Zondag N V B Quick H B S Sparta H V V H F O V O C U V V Hercules Gouda Olympia Korfbal Fluks Leiden Swift I aimcijnerurwli ii 0 07 0 00 1 7 1 Aardappelen Zout Botor Margarine Volvette OoudiohD MM en 8ept kaas ro Ui ik8in p K Ci Volvetl JondBche Mei fn SeptenïlMirkaafl Volvette jonge Goudsclio kaas met Rijksmerk VoKette jonge GouilBchc kaöe rdainmer Mei en Septem l erkaa + Kaa in l dftnnner en Joudiwhe model 10 + KaaH in dammer l louósch model 20 + Friesolie nagelkaas LeidBCheen i lft8clie komijnekaaH Zeep zachte groene ol gele Soda Petroleum nierbq wordt onder kaas gemerkt 40 30 + of 20 1 kaas verstaan èie reBpeolieveiijk 40 pet o meer 30 pel ol meer of 20 pet of meer vet in de droge Rtol l evat Comité tot Steun aan Noodlijdondon door de Mobilisatie te Jouda Op 20 Febr wordt steun verleend aan 108 gezinnen Ingekomen giften Automaat f 2 30 particulieren f 26 16 Kleeren en schoenen warden ontvangen V Mej R Mevr M Mevr H omy O flO 0 62 4 O OO 0 55 0 40 Laatste Berichte u HrRGERLIJKK 8TAN GOUDA GEBOREN 18 Febr Nela Elisabeth oud n G J van d r Laan i N E Groeneveld Josephus GerarduB Carolns Johannes ouders H l H C Timiiiermans en M M 8 L P Dorbeck 19 Johannes Jacobus ouders C H Bardelmeyor on A M Schuling ONDERTROUWD A J Hagoman en E Slaman P C van der Laan en G C M de Jong J Snol on B Twigt OVERIJLDEN 17 Febr A vnn Gelder geh mot J de Roode S j 18 E van der Strigt wed van J van Nas StJ j J W van dor Geest 87 j P Verbij 35 j 19 N P A Meurs 04 j BOSKOOP GEBOREN Johanna ouders P van Pruissen en H de Jong Jan Leonardus Cornelis ouders N Uittonbroek en A van t Hout Andnoa Herman M G van Tol en M Mugge Cornelis ouders D Roore on N van Dam Ario Anrt oudora A van Gemeron en J J vnn Maren Clement Demi Mario Joseph ouders F A de Staute en L M C J Doheselle Hendrik ouders P Oudshoornen P de Vries Cornelia Geertruidn ouders N Hoogendoorn en M Rohling OVERLEDEN Marinus Treuren 8 m Johanna Maters 69 j wed van M G Guldenrapnd Leondert van der Linden 29 j wonendo te Leerdam REEUW rJK GEBOREN Johannes Adrinnns ouders N Blonk en O Maizo Grothns ouders H Nap on J F van der Stok Thoodorua Jan ouders G Bitter en M C Staal OVERLEDEN A P van Kampen echtg van E J Stolwijk 41 j L Stigter 10 dagen Aan het Westeiyk Front l AKUS 20 Febr Het comnauniciué van ii ieravond 11 uur lui In Brfgiö werd e i laanvalivOp een au orrzo loopgraven ten Uoaten van Yperi Tl afgwHlagen De vijand bad vijf com mgnieön in de oerate Imie gebracbt LU aanval die lnj Hoclincourt ten Noordm vnn Atrecbt JK procId werd öloeyen WIJ af lleiiniH werd geliombardeerd In haiiiIfiigne in de Htre k van Souain Perthes en iieaiihéjour deed de vijand m den iiucIiL van d4 n IKen a den I9en v ij legenaanvallen om de loopgraven terug lo winnen die hij de vooralgaandt dagen verloren had Alle aanvallen worden afgeslagen Het gevecht duurde overdag voort Wij maaklen nieuwe vorüei ing Ill de Argonne werden eenige poginIjt n dtir DuitscherH mn ons in den nacht van den IBen op den 19en Ie verraswen verijdeld Wij vermelden een blokbuiö en liezelten de onigtning iJrte legenaanval b n der iJuitJiiohers op de hoogten van de Maas l ij I parge op de loopgraven die w M d n 17en Februari hadden genomen werden door onze artillerie g4 öttnt In de Vogee en werd do vijand na vasten voi te hebben gekregen op heuvi l fiOT dio door een regiment aang vallen was dezen morgen door tegenaanvallen door anderhalve compagnie tusHchen IjUPse en Wisaenbacb In do ntreek van lïonhomme verdreven Wij l phiülden de hoogte ondankH lievige aanvallen i en vijandelijke aanval op Satlel tm Noorden van de boerderij Hudelle werd nfgenlngen Een Noorsch schip getorpilleerd LONDI N 19 Febr De correnpondenl Ie Dover van de i vening News meldt lat hel Noorsche a s Belridge vanmorgen lil de vroegte in het uïidden van lii t Kanaal door een Duitache onderzeeër gelorpilleerd werd iliH schip lag hedenmiddag nabij Deal in gevaarlijken toestand iiH t het voorste gedeelte onder iv aler Het meerendeel van d ï bemanning lievond zich nog aan Iword 1 ngclHChe booten zijn in de nabijheid van het thip Hfi andere mededeeling zou liet Hcbip op een mijn geioopen zijn Het Kngelsche gezantachap te ï tiraVI nhago meldt officieel dat van het Dopaitoroent van Builenlandisclio Zaken e Londen liericbt ia ontvangen dat hel NooTBcho fitoomachip tankschip Belridge onder neutrale vlag komend van Now t rleanö met bestemming naor Kotterdam in het Kanaal h r hoogte van Folkestone door een Dultaclie ondcrze oot is getorpiUeerd Fransch stoomschip voraiotigd Aan d I lcho de Paria wordl uit Dieppe gemeld dal op 18 dezor een Duilaoho 0 36 tt 90 0 55 p K G 0 20 0 07 Uier O tl LA ISr3DBOXJ W Mond en kiauwzi er Nu te Prmceuhage verwacht wordt dat het monden klauwzeer onder het voc ui geweken zijn in diy genieenle kan worden misdegedeold dat bij li laudliouwtTfl het vee la onteigend totaal 772 Uil s iJezL outeigoning komt bel rijk i l een uitgaaf van pi ia f 125 000 te 4laan IJNGËZOISDh Buiten verantwoordelijkheid der Red Collecte t o tl d e r a k tïeachto Ik iiootic Bij oorl aal lugn dank voor het on liT+taande + oiulerak hi clt ook de eer gcliad pen Olleclt iangö de liui m te iielibeii waar an do opbrengst M gulden bedraagt Dg collecte werd niet gehouden ten algemeeiien nulle maai wa l teuid voor wa gwcheiik aan deu predikant omdat jiii bedanitL beeft voor het beroep naar Krimpen a d l ek Nu iieb ik voor raij volstrekt geenheywaar tigen deze collecte maar ik zou nu tocb dt heeren die liun beat heblien gedaan in liet belang van éón peraoon in deze gemeente in ovei wegmg willen gr ven nu ook eens een coilecle te gaan houden voor liet Kon Nationaal Sliunco iiiitó 1014 Uaariiiedi zou k n zij den Itcl iM iang niet van één perKOon Iwhartig n maar zou bet algemeen In lang M oi di n gediend Daarmede zou fliijns inziena een veel beter werk worden verricht dan met de gt ouden coUecU Veel is er noodig en nielH lieeft Goiiderak nog godaan leaelilf lle4lactie ik hoop dat hot Iw Goud Tak 20 Febr 15 n Gouda Vliiohtelingenkamp b lijn niVBreda aangekomen 60 vluclilelingen en uit Sluis 2fiO zoodat liun aantal thans do 1800 lieoll overschredon Naar wij vernemen aijn tlians te ver waehten bepalingtm houdende verliod an uilvoer van koper koperdraad drijfriemen leder voor drijfrlemen riiwlBlbaBdenffliraapolie LiefdarLigheidöOpvoering D C G Do Dllottantenoliih Gouda zal Doiidfrilag 25 I ebii a s eim liefdadigheidevoorBlejling geven Opgevoerd zal orden een blijspel van im Moser getiteld I en Lebemann Bijzonderlieden vermeldt de advertentie in dit blad 1 0 Vluchtelingen De be olking van het BoskoopDo oorlog heeft ock voor Boskoop groote gevolgen gehad De DuitBche handel in boomen en planten ligt geheel stil iets wat voor verscheidene kleine en grootje kweekers een groote schadepost is Toch kan met voldoening worden gaconstateerd dat de Amerikaansche handel vrijwel zijn gewonen gang gaat Deze week worden alléén door de stoombootmaatschappij 3ar8JenB ruim 3000 kisten vervoerd met boomen en planten met bestemming Rotterdam om daar in een Onzer zeestoomers to worden overgeladen Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologiscii Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 748 7 te Haparnda laagste stand 735 1 to Bkudesnaes Verwachting tot don volgenden dag Zwakke tot matige aanvankelijk westelijke tot Znidelijko wind meest zwaar bewolkt wellicht eenige regen zelfde temperatuur Slxxneiii l€i d Do vteoechprijzen in vi band met lieta g uitvoerverbod Onzo AtiMtcrdamscho correapondflnt schrijft In la terikrlngon hier ter sWdo en ook in do overige plaatsen van Nederland la men zeer Ingenom i mM hot te verwachten uitvoerverbod voor vleescr Het bestaande verbod toch om geen levend vee meer uit te voeren hfteft weinig 8UC008 daar men nu de geslachte lieren over de grenzen brengt Het gevolg daarvan is een hevige stijging der A G EIsHD A GOUDA 22 Febr Het Schaakbord S k Vergadering CommiBftie Brokken hnis leeuc b prijken waardoor de conmmptie ver veruiinderd is en In het 8lageral elitjf veol Hiaple i gekomen 4 vrcoB is geopperd dat de vvehouilerH niet meer ia Btaat zullen zijn do vociHngHlasten te dragen wanneer do prijzen daten aangezien ook bet veevoeder ze r duur is Deze vreoB echter is overdreven Vil prijzen dio door het buitenland voor het vee gegeven wtfrden iiju zoo hoog dat die prijzen wel kunnen dalen zonder dat de l 06ren dan verliezen Zeïfii voor 72 et zouden zij nog kunnen lokken Sprekende cijfers Iwftrel endo de prijzen geeft de RotterdamHohc iiiurkl waar in Augustus dus direct na lift uitbreken van den oorlog ongeveer 3ó cent voor varkens l otaaid werd terwijl de prijzen in Februari 90 tKWas 92 k 4 et tiedroegen De gewone prijs is 50 h fj et Verled week werdwi te Aiiwlerdam 1883 varkens aangevoerd waarvan 8Ü0 voor het buitenland bestenrd waren De boeren brengen zooveel ter iiiarki Jat er groote vrees bestaat dat onze veestapel zoodanig zal uitgeput wor di n dal er in do volgende jaren een lajigdurig ingrijpen dor regeering is in ihbelrokken kringen voor het aigoiiMMsn l t lang noodzakelijk Daarover werd reedfl herhaald makm met de regeerii Keconfereerd Waren do betrokken autoriteitm oorspronkelijk niet ongeneigd een d rgi lijk verbod uit t e vaardigen later sohijnt men van meening Ie zija veranderd Fjofï der oorfsaken hiervan is wei ln t verciMHnde gebrek aan veevoeder en de anght dat men daartoe andere grondMtof n xou motsten gc Ijrutken Die anggt iH ongegrond en om deze artikelen te besparen mag volBtrokl onze veestapel niet wordfii uitgeput Do meeste voorkeur worrlt gegeven aan do beperking van den uit o r van lichte varken schapen en kalveren waarnaar hier toch weinig vraag i zou men don uitvoer kunnen toiwtaan In dezon geest werd gisteren ook gfitprokcn op do vorga lering die door het bestuur van Jen Ned Hlagurstioiui liü AU ledi n van den bond dio in de provinciale commiaslea van voeding oor iiicnHCh n dier zitting hebben in gehouden en men l e loot krachlig hij Sa icgiH riiig op tH n dergdijken maatregel te ilijvcn aandringen Niet alleun dat het hliT voor het publiek bijna onmogelijk is geworden vleimh te lidcomen hul be taan van vele alagers wordt bedreigd i egen het einde der volgende weck zal ie h 1 avenhagü ren vergaderihg dor entrole jommiseie voor voeding vaii iiii UHeh fn dier ter bespreking van dczi kwcHtit belegd worden Do Hoclallstische conloronlle te Kopenhagen Men schrijft uit Amsterdam aan Ao N K Crt la een druk l ezochto openbare vergadering belegd door do lotieratie AmstiTilam van de K X A P lu bbeii gisferHVüiid lU hoeren Wlhaut en Vliegen gesproken over de socialistiache conlorontie tw Kopenhagen Do hoer Wil aut gaf een moer llnM roliHchc beschouwing van hot op die coulerentio aangenomen besluit dt lipcr Vibgtm k vord ewi Ijeredenecrd overzicht van de conforenlio en liasr beeluilen lieidi sprekers gaven in hun inleiding iiiiing aan Imn gevoel van töleursteUiiig over liN breid dat do internationale sociaal diiivocratie in diszo dagen oplevert Do beer Wthaiit ontkende weliswaar dat do Internationale door den oorlog is uitwngevallen maar hij gaf toe blijkens de ervaring in het begin van Augustus het nationalisme vaster geworteld is in hel levi n der volkeren dan de soclaaldomo ci ai ii hadden godacht Wij heblion ons t pr iHwnt echler dat dit tijdperk van oorlujgoanden aard zal zijn Wie andws zegt beeft zich van den groei en de ontwikkeling van do Internationale solldariIt it gi i n rekenschap gegt ven Ilij verK et dat üij voorkomt uit d w z veroorzaakt wordt door het kapitalisme Zoolang het internationale kapitalisme aan do prolelariCrs van allo landen ziju macht y a Iftten gevoelen zoolang zal de interiittUonflle solidariteit blijven hoelaan De betfH kwiifi van de conferentie van Kopenhagwi vatte de heer Wibaui aldus samen 1 Zich aansluitend aan wat in vrof vre congressen is uitgesproken nieuwe ln in len mocht zij ihans niet naar vort n l rong hooft do oonferentie do Hoclaüstische partijen van de verschillendo landen nlel enkel gewezen op hun taak om op te treden voor dw vni h maar ook heeft zij de grondteiageu aangewezen voor oen vrede dio niet lu zich sluit de kienion voor een nieuwen oorlog De heer Vlieden verklaarde eveneens dat do conferentie to Kopi nhagvn droevige gedaohten heeft gewekt Immers in li IO werd in dieztJfde stad het laatste gewone internationaal socialistische congresf gehouden het daarna g houden congres to Bazel droc oen hizonder karakter nirt miiifipr dan 3 3 landCTi wftren toen te Kopenhagen vertcgöiwoordigd Vn thans wartm er alleen de afgevaardigden van vier n itrate lond m Nederland on de Scandinavische rijken aanwezig In 1910 n eigenlijk tot kort voor het uitbrevon Tan den oorlog hoopten do sooiaaldemo craten dat het georganiseerde intwnatlonate proletariaat den oorlog zou kunnen verhinderen Nu bleek er slechts ruimte te zijn voor vijandschap vijandschap tus Ht ln ü d j volkeren vou de grootsto landen die het beiangri ste contingent leverden voor de Internationale vijandschap tuHoehen dl vorachillt de naties hot proletariaat inbegrepen Vandaar dat wij te Kopenhagen gevoelden dat er iets in on gebroken was zei spr Als de oorlog voorbtj i zullen wij ataan als de landman ilie door noodweer zijn geheelen oogKt de vrucht van voei arbeid opeens vernietigd ziet en die moeilijk in de etemniing kan komen om van voren af aan II beginnen met frisschen moed met verJublM lde kraclit Want dal zai noodig zijn Al echter dit neerslachtig gevool kan worden overwonnen en spr gelooft lat dit £ 00 zijn zal dan kan er uit do katawlrofe die nu de wereld leistorl nog iet goed i voortkomen voor bet InternationaU proletariaat Daartoe het hare bij te dragen wat het doel van do conferentie ie Kopenhagen 1 r werd ged atleerd o a door den heer Wijnkoop van de S D P Uitvoer van gedroogde aardappelen De Minister van Landbouw heeft bepaald dat ondor het uitvoerverbod van aardappelen ook begrepen zijn gedroogde aardappelen zoodat dus ook hiervan de uitvoer is verboden Molest verzekeri ngen Op de Rotterdamsche beurs zijn de molestpremies voor schepen van en naar Engeland in de I tete dagen aanmerkelijk opgelooden Voor neutrale schepen ten minste met 50 l en voor Kng hche schepen XOO en meer pOt De ntarkt voor Engelsche schepen is zeer beperkt N R Ct Men seint nit Rotterdam aan het Hbld Volgens bericht zon de Regéering die in den oanVang van de crisis afkeerig bleek van de verzekering van Staatswege thana wel overwegen om de assurantie tegen molest ter hand te nemen in verband met het feit dat de toestnnd thana bezwaarlijker wordt geapbt dat in Augustus Wij vernemen intusschen dat geen sprake zal zijn van een volledige Staatsverzekering doch van een combinatie tusscben Staat Nederlandsohe verzeker ingmaatschapptjen en Nederlandsohe reederijen wier schepen in de vaart blijven waarbij elke categorie een te voren vastgesteld deel van het risico op zich zal nemen waarbij dat der reederijen 20 pCt zou bedragen Dit zou evenveel de reederijen niet behoeven te weerhouden die 20 pOt eigen risico elders tegen marktprys onder te brengen Uiteraard zal men te voren een voste molestpremie bepalen Reeds dezer dagen zullen de plannen vaste vorm aangenomen hebben en voor publicatie vatbaar zijn Post verkeer Men schrylt uit Baarle Nassau Orens aan Het Centrum Maandenlang zijn de meeste plaatsen in België verstoken geweest van alle postverbinding Allengs heropenen de Duitschers den dienst en dan liefst met Belgisch personeel Ook te Turnhout is het postkantoor thans weer in werking gesteld Er hangt een lange lijst alphabetiach ingedeeld der plaatsen waarmee de postdienst is geregeld De lijst der plaatsen voor het postwi selverkeer is veel kleiner Telegrammen kunnen slechts uitsluitend met Duitschland verzonden worden Schepelingen Ongevallenwet Kaar wy vernemen is heden bij de Tweede K amer ingekomen een ontwerp van wet ihoudende bepalingen betreffende veraekeringen van schepelingen en hunne nagelaten betrekkingen dié kunnen gelden tengevolge van ongevallen op zee tengevolge van of in verband met een gebeurtenis welke gevolg is van don oorlog Zeer waarschynlyk zal het stuk nog heden in druk aan de leden worden toegezonden Dryvende myn Men seint ons uit Vlieland Een mijn drijft hier aan de Zuidzyde onder den dijk en gaat in westelyke richting Men heeft getracht met geweerschoten de mijn onschadelyk temaken evenwel zonder suces STATKN GENERAAL TWEEDE EAMEK Vergadering van Vrijdag 19 Febr oorz Mr H Goeman Borgcslus Vervolg De heen T e e n s t r a v d repliceert Hij dringt opnieuw aan op het terugnemen dor bevoegdheiij tot uitstel De Minister vraagt schorsing der Iwhandoiing tot na de pauze Wat wordt oogeetaan Aan de ordo Is nu het wetsontwerp lot goedkeuring van den ondorhandfichen verkoop van 1000 H A dimtoingrond duinterrein mder s Gravenhage en Wassenaar voor f 240 000 aan do gemeente VGravenhage De heer Do Wijkeralootfa r k acht dit voorstel bedenkelijk bezien uit liet o punt van hot defensief karakter der duinen uit fuiAOcieel oogpunt oa toet het oog op d drinkwatervoorziening terwijl hot ontwerp zoodanig is Ingekleed dat het niet geeft wat het geven moet Bpr aoht het niet in het belang van de waarde dor duinen als bescherming tegen de zee dal zij in ooveel vers llende handen zijn Een doolmatig onderhoud is hot b Bi gewaarborgd als alleen het Ki daarvoor ztMrgt Wat die n financieeien kant der zaak betreft Den Haag krijgt o a de bovoegdl eid 6 73 H A grenzende aan het KurIiausterrein te beatooHnen voor iiouwgrond hn aan dezen Ijouwgrond moet eea V aardo worden toegiekend van f 4 per Ter zake de drinkwatervoorziening wijst Hpr er op dal deze zaak nog altijd in onderzoek is het rapport der betreffende Staatsoonimissie is nog niet verschonen en hel zou in hel belang der zaak ijn dit rapport af te wachten alvorens tot den afstand van zooveel waterhoudend lerreiu over te gaan i en slotte is het ctmtract formeel volHlrekt niet in o Zoo za volgens het ontwerp de koop ingaan op 1 Januari i J14 waaruit zou kunnen volgen dat Je gemeente reeds 14 maanden in het bezit van die gronden is Terwiji de bepalingen omtrent het vergoeden vwi aan do gronden toegebrachte schade vele duistere plaatsen bevatten Het w o tot verkoop van staatsdulngrond aan do gemeente Den Haag werd na eenige discussie verworpen met 41 legen Vii slcmmen iiij de verder © behandeling van het w o tol aanvulling van de Wet op de i aardenfokkerij deelde de Minister mede ilat luj machtiging zal vragen tot inlrritking van dit ontwerp waarna een nieuw ontwerp zal wordeai ingediend Bij de behandeling van iiet w o tot aanvulling en verhooging van Hoofdsluk dtT Staatsijegrooling opende de heer ri c h a p e r s d de algemeene beeohouwingen Hij wees op liet verband tusscben de prijzen der levensmiddelen ea de steunuUkeeringen Spr klaagde over onvoldoende voorlichting van het departeiuent De blnnenlandsclic graanprijzen slijgHi voortdltrend in navolging van do Imitenlandsche De lai we wordt voortdurend duurder en d tioeren verdienen schatten Dat de roggei ocren weigeren rc e te verbouwen gaat toch niet aan Omtrent do uitvoerpoiilidc verkeert men In groote ongeruatbedd Hiijtt er voor Nederland voldoende ogge on graan over De groentenprijs sti t is het niet gewenscht ook dien uitvoer te verbieden P Do stijging van de vloeschprijzen Jeklt ook tot gobrek daaraan De heer S m e e n g o u i besprak de distributie van het rogeeringsgraan het omploegen van do roggevelden de prijzen van aardappelen en vlecsch Spr noemt Ie hooge prijzen van varkenevleescli door ten uitvoer veroorzaakt een onduldJiarcn toei tand on gelooft dat het uitvoerverbod eerst zal komen als het arkensvlecsch 92 cl kosl De vergadering wordt daarna verdaagd tot Donderdagmiddag half 2 Gemengde Berichten Gestrand Men meldt uit Nienwediep Hedennacht strandde bij stormweer in de Noorder Haaksgronden de stoomtrawlor Eendracht I Y M 130 schipper W Prins Door de sleepboot Titan is de trawler met verlies van Bchroefaa vlotgesleept en hier binnengebracht Duitsoh schip gestrand Het Duïtsche stoomschip Liszy i gisteren by Schiermonnikoog vastgeloopen op de Engelsman PIaat Het schip is hedenochtend vlot gegekomen Brand Donderdagavond omstreeks half 10 ontstond te Leiden een hevige brand in de meubelfabriek van van Öelderen in de Haarlemmerstraat Hoewel de brandweer eerst laat ter plaatse was konden de nabijgelegen perceelen worden behouden Het perceel van den heer van G echter is totaal uitgebrand Voorbarig Men meldt ons uit Hoorn Dat het uien van het luchtsehip dat Woenadagmorgen boven ons land dreef groote schrik teweegbracht blijkt wel hieruit dat een ingezetene van Hoorn oamidid lijk at zijn gold van de spaarbank ging halen Verdronken Men meldt ons uit IJmuiden De schipper J Vermandel van den stoomtrawler Martha uit IJmuiden is over boord gewiagen i n verdronken Voor de zekwheid Men meldt oaa uit IJmuiden Do tfria iogg ïrs uil Katwijk die nu ata koopvoardijsdiepea vuren zijn evenals de groote schepen met naam en vlag in do zijdo beechilderd om als Nederlander kenbaar te zijn Mazelen Men meldt ons uit Heemskerk In t NoordHollandtfch dorp Ummen zijn op 16 dezer de achoïen gesloten wegene hel epidemisch heeraciico van mazelen mtrt kwaadaardig karakter Ook komen ia die gemeente gevalien van diphthoritis voor Voor Hengdaars Mmi Bohrijft ons uit Heusdea Dal de Bergftch j Maa nog steeds een Dorado voor hengelaars is ondervond dn visseher N v Ooijen die in de lUgetoopen week in ft den hengel niet minder dan 100 pond snorft bomaohligd w o exemplaren van 15 pond Stadsnieuws GOUDA 20 Februari 1915 Door Burgemeester en Wethouders zijn de volgende ingekomen stokken aan de Raadsleden toegezonden Gouda 19 Februari 1915 Bij de op 16 dezer gehouden openbare aanbesteding van het afbreken van de bestaande en het bouwen van eene nienwe gaarderswoning gelegen nabg den tol aan het Goudsche en Amsterdamsche rijpad te Alphon was de laagste inschrijving f 6296 ingeïieverd door Chr Zanen aannemer te Ammerstol Dit bedrag overtreft de raming met f 295 wat vermoedelijk een gevolg is van de tegenwoordige tijdsomstandigheden Uwe Vergadering besloot den 21 Augustus jl tot het doen uitvoeren van de bovenbedoelde werken en wees op de begrooting der Gemeente voor het dienstjaar 1914 de daarvoor noodige middelen aan Nn de uitvoering eerst in 1915 zal kunnen plaats hebben zal bet noodig zyn dat de vereiachte posten in ontvang en in uitsaaiop de begrooting van laatstgeno nd jaar worden overgebracht alk tegensc unniug voor hot ingescbreve b geen bezwaar bestaat Wij geven U dit laatst sn overweging en stellen U mitsdien vjpor daartoe te nemen het volgeniW besluit De Raad der Gemeente ouda Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders dd 19 Febr 1915 no 18 249 Besluit 1 Burgemeester on Wethouders te machtigen den bouw van eene nieuwe gaarderswoning gelegen nabij den tol aan het Goudsche eu Amsterdamsche r pad te Alphen te gunnen aan den laagsten inschrijver voor eene som van f 6295 2 do Gemeente begrooting dienst 1915 te wijzigen als volgt a aan artikel 3 van Hoofdstuk VII der Ontvangsten wordt toegevoegdeen nieuw onderdeel g Goldleeningter voorziening in de kosten van denbouw eener nieuwe tolgaarderswoningaan het Goudsche en Amsterdamscherijpad te Alphen Volgnummer 61 f 6295 b aan artikel 11 van Hoofdstuk XV der Uitgaven Kosten van anderebuitengewone werken die uit buitengewone ontvangsten bestreden mogen worden Volgnummer 239 wordt toegevoegd een nieuw onderdeel e Bouw eener nieuwe tolgaarderswoning aanhet Goudsche en Amsterdamsche rijpad te Alphen f 6295 De Raad voornoemd Secretaris Voorzitter Gouda 19 Februari 1915 Aangezien Mej U van Buuren onderwijzeres in het handteekenen aan de Ie en aan de 2e Burgerschool voor meisjes dezer gemeente eervol ontslag uit die betrekking heeft aangevraagd wegens aanstaand huwelijk hebben wij de eer in overleg met den heer ArrondissementsSchoolopziener na ingewonnen bericht van de Hoofden der betrokken scholen voor eene benoeming voor te dragen I den heer C J J BOSCH onderwijzer in het handteekenen aan eenige openbare lagere scholen n den heer J F GODDIJN leeraar in het handteekenen aan de Ambachtsavondsschool en leeraar aan de Ambachtsschool m den heer J H STEINBACH leeraar in het hand en rechtlijnig teekenen aan de Ambachtssavondschool en leeraar aan de Ambachtsschoo allen te Gouda Overeenkomstig het bepaalde by art 29 der Wet op het Lager Onderwns leggen wij het advies van den Sohoolopziener en de berichten van de Hoofden der scholen hierbij over Wy stellen U voor de benoeming te 99M omlei zeciir oui i uur s morgena liet Frauüolie trioouischip Dinorah torpedeerde iO mijI uit de ku8t van Dieppe Hel rttoonwchip kreeg wn gat in de romp doch was in staal om drijvende te blij eu eu om met liehulp van visachersvaartuigen s middags Dieppo te bereiken naar de loding gelost word iItH antwoord van Duitschland op de AinerikaanBclie nota Uit Washinglon wordt d d 19 Febr ftemand Het antwoord van Pultacbiand lieefi er e r toe gediend de ongerustheid van de Amerikaansche regeoringsperaoiieii ten aanzien van de mogelijkheid van eou piicaiiee te vorgrooten dan dio te verniiiuiereo lioewei de vriendscliapiK H e loon dor nota eenige hoop schenkt op ov ereenslenimiug De aan do nota toegevoogdo waarfichuwing dat mijnen in de I ngelsche en Iersche wateren zullen wwden gelogd woaM niet alleon boschouwcï aJs een bedrclguig van schepen die een wettige lading vervoerCTi maar oii don Auierikaou Kben handel ook vorder doen ophouden Van officieelo ijèP wordt to kennen gegeven dat de Vereenigde Stalen Aj hoop ko wlei5ei dat het Ie verwaohton antw oord van I ngeland eenige de er reienen van de ti enwoordigo verwikkelingen ai wegnenieu i etreftendc lK t gebruikmaken van neutrale vlaggen Ir wordl op gewezen dat indien ingeland en ziju bomlgenoolen do Vereonlgd Staten verzekerd dat geen van hun seiiepon de neutrale ving al voeren de veiligheid der Amerikaansche schepen in ie oorlogszone zal zijn gewaarlwrgd on de Duitsehe duikboolen znilen genoodzaakt zijn de neutrale schepen te door Oeken alvorens deze to vernielon I en tweede Nota aan Duitschland I en telegram uit Washington te NewVork ontvangen zogl dat men daar niet voldaan is met het antwoord van Dultsohland De regeering lieeft besloten om baar aangenomen houding ie Imndliav en en om een twcode uitvoeriger nota aan Diui Ncliland te zenden I e Herlijn iche eorre pondont van de Pehler IJoyd stelt vast dat de Aniorlkaansuhe nota aan DuilRChiand in et n V riendHcliappelijken toon Ih gewteld d corr viiHtigl er de opm4 rkzaamlield op dat ook n wordt aanbovolen om de Amerikaansche bandeiascl iepen door oorlog Bfhepen te doen Iwgeleiden hrt van zelf Bprei kt dat de uitg tl relde handel van Vmeiika in oorlogsmateriaal door zoo danige begeleiding niet gewettigd vonlt Men mag aldus de corr do hoop iiittpruken dat de regcerlng der Ver Stalen thau haar eigen program zal a oIgen en dat zij zulke schepen die contrabande aan lioord hobben aan een he handeling overeenkomstig de kriJipsrogBli ii van de zijde deV oorlogvoerende stalen zal prijsgeven Wanneer Amerika op ngeland druk uitoefent dat dit land tol zoodanige wijzo van oorlogvoeren over aai als in overeonMeinnilng is met de iaatsli liOndeiifiche verklaring dan zijn do moei 1 ijk hodon die ongetwijfeld voor dl leutrabn niel grooter zijn dan voor I uit ehlnnd geniakkeliik uil den weg te ruimen Zulk een druk zou daardoor kiin i n voorden uitgeoefend dat Aiueiikaein voiidig den uitvoer naar Fugeland on diT auiblelijke controle noemt Dan zal do Loridennchn admiraliteit spoedig moe ten toelaten wat recht Is wordt eclitei voortdurend de LondcnBcbe verklaring geHchf ideh dnn is hol gorecblvaftirdiiRd dal men ook van Duitsciie zijde aan l epfllingen op papier niet moer vaHthoudl tiiaar alleen aan datgene wat de belangen dringend eischen I ngetand H standpunt ten aanzien van de neutrale vlag op 1 1 n g o I H o h o b o h e j e m LONDi N 19 Febr In het niemoriw over hel hijHcheu van de Amerikaanachi vlag op de Luisitiania wijst minlBter Irej met nadruk op het lelt datdelnf eluüho Merchant Shipping Act aan builenlandHehe schepen veroorlooft in lijd kn oorlog gebruik te maken van de l ngeirffhe vlag om to voorkomen dat ij genomen werdin Hetzelfde geldt ook in audere lauden en in geen nket ln hel verboden Nu Duitschland dna het voornemen heeft aangekondigd om i oonvaardijHchepen oo lra ze gezien woiden In deu grond ie boren eon handel vijze tol diHverre door do wereld beschsawd niet aU wn oorlogwdaad maar fis zeeiooxerij gevoelt men dat de Vero nigde Hiaten billijkerwijze niet van d © l ngeiörhe regei nng mogen verlangen dat zij aan de handelBrtChepon gelast geen geliniik te maken van dil midik l om te ontkomen met allty n aan inlieslagneming maar aan bet veel erger lot van in den grond geboord of vernield te worden Jroy wijst er dan verder op dal het i voorgekomen dal schepen van do Vereenigde Htaten tijdentt den burgeroorlog gebruik maakten van de Engelsche vlag 11 l vorhimleren dat zij genomen werden Het zou derhalve niet i ehoorliik ijn nu de rolleh omgekeerd zijn dat de Vereenigde Staten en andere neutralen nan I ngolscho chepen do vrijheid zouden onlzegg om op d zelfde wijzc te handelen I r e rmg ia geenezina van plan om koopvaardiJBch pen den raad te g v ven ci n gewoonte te maken van hot gebruik van builenlanJJwche vlaggen of dit mifidel om andere redenen te gebruiken dan om inbeslagneniing ol vernieling te voorkomen maar zij verklaart itot Je verpiiciiting van een vijandelijk oorli pi