Goudsche Courant, maandag 31 mei 1915

HoUai e btar workWl fodwongen wordt d w p tt op Ie vatten dan zal bet Mtrijdeik met d taalbcid volbanHng ea nergle zijner voontaien Hrt ïonderlinge verhaal cin t wet de overigen julate opmerking dai Holland w uiOMntT tn zal toeMteotiuen tn n aanliangiwl vut Prulifen l4 worden Doitsohe spionnen CALAIS 30 Mei Te Calais worden Dait h6 officieren gflarrestoerd die als spionnen probeerden naar het front te komen Zg droegen Belgische uniformen en waren in het bezit van zakboekjes en vudwe papieren van Belgische militairen die vermoedelijk van Belgische krygsgevangenen war n afgenomen I e DuItKh iHilkbooKTi aan t werk LONni N 11 Mei Het l n elache ooni ohlp Tullocnioor van ïenua naar de T ne jj dwi i nabij i hwKant door pen lUillHclie ondi rzeejir getorped erf I e equipagi landdu Ie llar eu K rvotle teffcBaaavaUen tegen de bootte macht van èsn vi Biid welke ateh aan Luhamolka en in da toepen Kolaikoi n Nakbo aaa bekte oe at van de WisüQi gehandhaald Wij maakten daar op één dag ongeveer Ü00 man krijpgevangeneo waaroiwler 60 ofticieren ea veroverden machinegeweren acfaijnwerpera en een irelu aa de overzijde van de l ruth duurl de strijd vetbllteid voort l en 28cn Md itu vijanit 41 aig BMiene aanval in de rlchtiiig van Ha waar ona Irout een vooruitepriageiid punt vormt On Ame aanval te stuiten deden wij tegenaanvallen waarbij een onzer bataljona den vijand in den rug aanviel en heiu terugwierp Wij maakli n daarbij l iOO man on 17 officieren gevangen en veroverden acht machinegewerenAan de Ooiina gingen wij tot Itet ofteoalef over en vwdreven den vijand van den reohteroever van de rivier de ioa 0 erigena had aaa het front niet b langrijks plaals lie voordeel ervan kreeg la of iouilaliil ook inzag weel ik alel naar aak nuwerd vung opge en weikeli gelukteliel liouda de loidUig te neow Ben omzettend g 4 rul weerklonk m dit moedigde zoo aan dat er bijna aog een doelpiuu gekomen wae Nog een faeel e verde gen van Gouda en het etaddnilje w kionk liouda werd alzoo na een zwarenatrijd mit 2 1 winnaar vaa hel wisael iikie polder Bloemendaal werd voor de benoeming van oen penningmeester van den polder nitgebr op J B Bielenaar Jan alhier 87 B J v Galen ilhiarST en op H D v deWeerdt te Waddtnxveen 184 stemmen Zoodat de laatstgenoemde gekozen is Besloten werd de saUrisaen van den pwningmeeate en van den secretaris te verhoogen en nader vast te stellen op resp f 125 en f 200 per jaar Ma eenige discnssie Werd beslotenook dit jaar het kroos weer te vorsten Totok en Indo Iftn verzoekt ona de aandacht er op a veellgen dat de opvoering van Totok Indo door Verkatfc a gt zelachap op PoDderdag a s te half acht aannngl Postduiven wedvlncht Gisteren hield de Poatduiven Ver aniging de Zwaluw een stedelijk concours van uit RoodeschiMl op 198 K M afstand De duiven kwamen in deze volgorde binnen uur min sec iwnrjjs W Janaen 11 10 32 CobusHoltuhijsen 11 29 36 3 Joh Ravestijn 11 47 11 4 A v d Pool 12 3 38 6 Joh Raveslgn T2 5 il i 6 W Jansen 12 8 45 7 CM Holthuijsen 12 34 35 S idem 12 2 30 9 Jac idem 12 48 31 W F J Signer 1 63 65 11 idem 1 66 40 Haasta M Vrijdag j i ia ge ankelijk naar Hollerdanu vervoerd een knecht van den landbouwer van KI te Vllat die zijn baas 1300 oowlolen had Hoewel deie liet bedrag niet direct mlaie kwam de diefeuii nit doordat hel jongemonBCh hij teil 16 jaren by den nianufacturier v l 1 enige kleedingatukken kocht die hij moteen l ank e van 1300 wilde betalen lietgeen wei wat verdacht voorkwam v Z waarachuwda van KI en zoodoende kwam U diefstal uil Haaatr rl Icn l lelaar lichtte Vrijdag in denvroegen morgen de iade bij den bakkerDuijn liet he T ohap had ongeveer f4te pakk4 n toen do zoon van Ij bijtijdede verdachte bi wegingen van den dieflieraerkte Hij grei hem en dwong liem liet geld over te geven Vprder werd bij ongemoeid gelaten in kwam er dun vrijgoed tl Haaulr Cl He jaArlijkflcli liofiroeving van de brandspuiten had Vrijdag j l plaali Op een laar lekke alangen na bi ek allee uitstekend in orde Ken klein Incident viel voor toen dl pi plelder van de draagbare spuit etm der Inwoners lllnk nat npoot iHe daar alle lielialve over ge iliaht wan I dm pijplaliler te li l vilde gaao Het bllek wist eehter erger te voorlcoman Haastr rt op hrt KamAaebm Koode Knittr IHT Petragrad werdt é i 1M geaeind f e directie vaa b t Koode KjoIh Ineft an c B a gifiw nen ged b fft rdft OoutH kof d volg iide ifM dnd iing atvaiigen lp 34 Mei bebbwi twee vitamWijke vIWistTH u tUi n liMinwB giwOf en 0 i da barakken waar gewoaden vi ri iig l werdeiu ï y li l aW werd gedo d larrijl 15 ruatlg K 4cw i i HordM ttoviMMhm ontMtond brand hl twrm psktoawrtm en den luiiliulaiKKrtiM Ook viel een bom liij di eerte mo iielc MilHilanfT wm hoi Ro d KriilK naar bMr ziekenverpb ger Valiouliue aui tM id beenen werd gewond Het aantal krljgngevangenen CU Peirogradc wordt d d m Met geïnd Het totaal gevangeneB Aoor du KuiwlKühe leger gemaakt bedroeg op 1 April iÜ TM officieren m tK 7H wldaten behalve het aeer groote gi4al gevangenen m lalicië die vrijgelaten en naar bun baard b n teruggvaonden werden O i L u H 11 a n I a n o t a Uuiimabiaud luiult tbaoa de Auwrikaau Amsterdam V R C V V A Ajax de Spartaan Dordrecht DordrechtD V S Hilveranm A W D V V 3 1 0 1 1 0 1 1 N R Crt Wedstrfld op het Brasemermeer Men meldt ons nit Amsterdam Het bestuur van de Zeil 4 Roeivereeniging Hollandia bericht ons zoo juist dat zoowel voor de de roei als zeilwedjtrgden de inschrgvingen zeer bevredigend znllen worden zoodat ons wederom twee mooie wedstrijddagen te wachten staan In verband hiermede raden wy ieder aan om op Zondag G Juni a s een knkje te gaan nemen op het Brasemermeer waartoe de Nederlandsch Vereeniging voor ASatertoerisme zoowel leden als niet leden dar Vereeniging in de gelegenheid stel door s morgens 8i uur een boot te doen vertrekken vanaf de Overtoom Sohinkeikade die tegen 11 not P hetwedströdterrein arriveert Deze boot zal dea namiddags 6 ni in Amatardam terug zgn Pi TRtKïRAD 31 Mei OHldeel In tegenaitraak övet de dewbetrefttiid OulUffihe en Ooetenrijkaohe JflgMrIierichten kan vto din gHueld dal de lUiBHfn op Tt en irt Mfl bij Sieniawa vt erilen kanonnen veroverden CU BÜt tnan knjgi gwvaug n luaaklcn Bij l ejakol nauien de Riinwu rubo ItXK utaft krijgi vafl ia w v b niiitHchcrrt lil de hardnekkige verdt gintt van te Unie Plganl Tsloritji Diki en Uu Hani il Mei H t IVanxelit whip Ulnl Mbweerdu hit r op j g naar ItrcMi Aan ttoord lM ond zich de InHnanning van het l ngWiiehe tUooninelilp Itli nbtv dat 1 weg vau CardlU jUAT 44Nl I mt tüor een Diiiinchen onderaoeAr la nn grund waH gt boord Stoomvaartlijnen HolIan Ani Tlt aüjï Zuid rdljk 27 MpI Havana Aui t ik aw MpI tl New ürleanB WcMimHjk 2H Mi l vaa Battlnmn Ulehard Sew Vork Kotterdatn H Md 1 1 U 2 Iteachï Head gfpatwet rd l Di ldijk Philattolphla 2U v PhilMh l pbla Noorderdtjk Rotluhlain N w York f M i la NewYork Zaandijk NtW Vork RiHUtJaiu 2 Met Bii New YórkV KHIiergen l Mei 4 Ji van Holterdam I IUiUhiiU au Uoitenlauir Nt w Vurk H Mi l f 1 1 T laard g paHw iTd Nhniw Anmtt nhu van Rotti riWnn Ni v York aft Mi4 7 2ft n m te Deal l jipi raiM Rollerdani Ralüraon Si Md l a gepaMHoerd é Hcbe itoia Ml stake de torpedeeniig van U hiimlania iMvatwooril In bel antwoord wordt o a gezegd Dl KeiKerlijke llegvering wenMibl ook barerzijdN openlijk on vriendKibappflljk URde lu Werken loi opboldering vau luo elljku uaiataitdeu Ue Itegoering deetdc rewM UK de dat zij met ixioogt iii do tot KnjgagübieJ verkiaardo Mrouk n utralc HcJiepin welke gei vijandelijke handeling pleg n te doen aanvallen Zij deelde aau Mt iiil febe troepen beriiaaldelijk beveÉi u in dien geest uit N aiuie r lm ge ulgu van vyrgl BingWi neutrale MclM peii ijeteliadiitd xljn waren dit uitzonderingen alH een gevolg van bet miitbruik wakeu de vlagr doin du i ngelacbe Kegeering Hi nalatigheid of verdaebte houding van de ItetriAket iwiieepukaplU ln tn alle aoderu gevallen au bettcliadiging aau neutrakMubepen locgt bracht bi efl de Itegeering liaar bHtlwiwu betuigd on scbadevergoeding gegeven wanneer daarvoor ri deu be toiid l e Kegeering xal de gevallen iiiet lUAnM rikaanBcttt louutMcbepen imliyigtHi ïiiiri l fvenzoo liebandolen Het onderzoek iH aan óaa gang waarvan de uit lag wil worden luet iMlMd terwijl zoo bet geval er toe leidt door de internationale ooauniwiio Van onderzoek overeen koniMtig artikel 3 van de Ua gwoiie conventie van IH Jotober 19U7 aauvulliug kan plaalH b bbi n Wat aangaat bet in den grond l oren vau het Kngelflcbe tttoomnoblp l ala A wib Ie dft OHiau van dim UuItMcben ondt rHi r de paimagierM mi iW luanwtiapiten olkoiiN u geli geulield geven zich te r dr den 1 errt toen d ratal bi we rwil van hl t U vi l niui bijdraable vluchtte eu bulp m riep OMolile de Uuitaobe ooinitHUidant door Higualm en den Nshefp roi iK r dat de iuan cbappen eu paiwagierti biuwm Uen utiiuittMi biH aoliip luoei im verlaten inu ddeU liet bij hen 2 iiiiiMilen dtw tijil m iolioot oeriil Iwun wti lorpedo al lot u v dat hte vaariulgMi in tk ihatii ieid kttomeu U ai aangaat de vnrtieaen van uien K benlevi nj op de Luititanla bei t de Itelfe ring aan du ih tetrefltHhd neutrale Kefte rlngefi baar oprevlil b edwe en beuiigd iiiet den dood van bare onderdanen U llegeeringi kon overigeOH zicli dt i indruk uiK oniveinaen dat tielangrijke teilen utaaud in ouuilddetlijk verl and uwt bet doen zinken vait de lAiMtanta aan Je üpuierkKaaii li id dor rugeerinf van de V s konden ontgaan ij aeht int de weg iioodzakotijk nwi h dot om toi volledige overeeniKiwatdug l a raken xlc4i er loo poodlg loogeli au Ie overLuigen dal de inllubtingeii door Iwlde regeerlngen daarover verkregen vollt dlg zijn eu met i4kaar overtHHMttemuwn l e AuRTlkaoiwclio Itegwring gaat van liet olaiidpunl uit de LuMÜania alu eim gewoon oiitH wapenid liMtdelHwrblp tn l e whiMlweilt l e Hegeering van Uultsi land wijel er op dal d Lusitanla eender grootMo lil BnelHtvari nA met regeering nilddel ii alM bulpkruiw T ingerleiit baodoliMcblp ttildrukkoigk geplaatst wati op de vlootlijtn di r HngeliMbe admiraliteit De Kegeering weet Uit l titrouw Hire luuile le 4in feik van har iM aniltlen en van ntmtrakt iHMKa lerM dat t k rt geruiuHii il d zoo gon olH alle bolangrljke l nr lMvhe handelHttcheptn van kanonnen munitie en ander wapentuig zijn voorzien en uiei gtfoefendtt kantHinltva iH iand zijn Dok do LuMtanla had bij de alvaarl van Nt wYork kanonnen aan Ijoord die ond i r iMt dek ver oholen opgebeld waren Du Kegeering uiaakl d Aiumrlkaan xehe Kegeeriim er IHjzouder opmt kzaaui op dat de ItritM be athniraüleit aaiilH val aan bandeltMohep n niet alleen iH aDheriiMng e zoeken bij het hi ol en van neii trale vlaggen maar ook altijd vermaan b toor rnuiuea Dultaclie onderzei er aan e vollen Ib Itritnebe Itegeeriog loofde uit iti iMHaaltk boogv prijaen v oor de vernieiiginc van oodcrxeeérfi door ban ktfuiclM MHK Daaroio kan de Duilnclie Kegeering b Ingeisch koop van rdij ehep4 u In de eireken van den zeeoorlog niet meer al onverdedigd lH cbouwen De Duiti che oitH andaulen kunnen niet uhm T de a der gebruikelijke rc Hen op de zeeroo eriJ welk vroeger In acht geooaten verden opvolgt Ten lotte had de Uiaitaala g 4t ook bij Hw vorige rel het geval wao krijg materiaal aas boord waaronder MOO kleien intiAftle iMHHemd voor de verdelging van dappere Ibiltaehe oblaten IV Duit Laatste Berichten Het Italiaansche Front ROME 31 Mei officieel W hebben aan de greos vaa Tirol en Trentin de belangrijkste atelUng Sima Spezaa bij Stors bezet On artillerie heeft het fort Lotrena vernield dat daarop de witte vlag heesoh Een nienwerwetsche veatingverk op het fort Sima Fezena werd eveneena door ons vernield De infanterie heeft het dorp Fezena bezet dat in allei door de Ooatenrpers werd verlaten In Cadore hebben w een pas en de daarom heen gelegen vallei bezet ZURICH 31 Mei Part Naar bericht wordt hebben by atiUaerjooh BchenmtaelinnB toaittmi ÓueUètt flche en Itallaanschè troepen pToals gehad LONDEN Part Handelsblad De Times verneemt nit Rome dat het bericht van de bezetting van AU met geringe verliezen groote voldoening wekte De oorlogszone ia nu nttgebreid ook tot de provinciën Bologna Ravenna Forli en Rovigo waar het militair gezag thftPB de macht oefent Aan het Westelijk Pront PARIJS 31 Mei Het oommaniqé van gisterenavond 11 aar laidt Wij namen alle Duitaohe loopgraven welke aan den rechteroever van het Yzerlcanaal in het district Pilken en maakten 60 krygsgevangenen en veroverden 3 mitraillenses Ten noorden van Atreoht is een hevig artilleriegevecht aan den gang WÖ hebben een aanval gedaan op de Daltsche verachansing Labyrmth Ten Zuid Oosten van Nenville kwamen w 400 yards voorait en maakten een groot aantal krggsgevangen wy heb n nog loopgraven aan de grens van het Priesterwoud vwoverd en daarbij 50 krijgsgevangen gen gemaakt Een vyandeUjke aanval op Schaepfearieth in den Ëlzae werd afgegealagen Aan het Zuidelijk Front rKTRtillUA Ül Mitt Ollicieol Aan d ZwarKZet it lt onze vloot 99 M t een elaetrlwhi eentrale en andere getteawen v k een kolaoui vernield II oil I loyd l rlida m Mei van t ornH Idrla 2H Mei 11 Ayrtw lloUatidls 2 J Mt l van Prrnanibueo IQ Ital B UUJN 0 Met Part l e VoaftiHch Zt iiung vi mwiut uit l ugano dat in si er eukeie dagen tijde 7UU i er on n ta MUaaa zijn gevangt a genonwn Behalve vt rBchUU odi Dnltuclie ni oet nrlpcacho aaken en parllotilieru hulzni hadden ook wnlge Zwitiwrurtip ontW rdanen van do plunderende mealgle zeer v lijden Üc o l rp ètdla Hora drukt over het gtilMHirde sljn ijl uit Zoo jnlMi uU Milaan aan koiiH n vluohtellngen do n inpdede lingen omtrent den vomehrlkkellj ken toestand welk den laatatni tijd ti Milaan hoernotit OngfloofHijk klonk beigeun zl vertelden otntreot plundering van wn der grootute juwHlerRzakm Alle kOAthaarh tU n en i lcrad n wenlen op ritraat geworpen en door vroiiwcfl bljenigegaard lie woede en baal van bM gepeupH Kwijnen grenzriooi IJMUIpEN 30 Mei De kapitelfl van de in IJmaiden bionengekomeÉ I Noorsohe brak Httwthornbank raptsIporteert dat een Engelscho kruis t nabij Dungeness vier tot de bemaiMpning behoorende Duïtsohers ven Uoorfhaalde en medenam Moord te Kamerik Men meldt ons uit Utrecht In d f Mak tegen den 48 jaHgen molenaar knecht Andreas Schelle tegen wietf 16 jaar gevangenisstraf wan geillscl werd een nader onderzoek gelaitt Uitvoer naar Oostenryk I Voor zoover de uitvoer niet verbo Iden is kunnen thans van Nederland I naar Oostenryk Hoogarye tob nader r order per spoor alleen vervoerd wor den levensmiddelen en goederen die nonde voor het voortbrengen van le vensmiddolen materiaal dienende votxl ontsmettings en gezondheidadoeleiaden kolen cokes en briquetton bestemd voor openbare inrichtingen en indnsirieelo doeMnden alamede verlicht ingsarti kelen voor industrieeie doeleinden veevoeder en zaden land1 andbouw werk tuigen en mitchino ktinstmeet olie B ep papier wolleB ea gebreiden goederen voor troepen 4089 staats loterÏjT KI Trekking Maandag 31 Mei l rijfl van I LM 199 IIOOO HBO S267 7 13479 Ifdl lïie V 1974 14119 1717 tSWl 1800 loa V 2 M22 lOMl fCi t 14 1874 tlOO 197 1 8897 850 9481 1 1207 1085S 118117 12242 12547 13e44 16 4 IWI Prijzen van f 70 8 168 206 2tO 342 450 470 528 fiOa U9 992 lüOO 1034 1061 1125 11S9 W 1190 1283 lüO 1660 16W 17481821 aKil 21 58 2397 2 1Ü2 2805 23 19 2457 2538 362S iCm Z771 2854 9117 2948 3005 3109 3138 3 317 3806 8935 3998 4044 4060 4094 41544103 4 152 iiae 448 4605 4620 4708 4730 4880 4946 1998 l KOi 5095 5188 5 122 5487 5608 58 8 5889 49 6092 0103 6102 6118 142 0368 6287 6316 6 162 6 189 6477 0541 676 1 6953 70ISÉ 7060 7107 7254 7 123 7 167 7S88 7405 71 752Ó 7546 77S9 7813 784 1 7867 7948 80B8 8145 8ir 8189 8215 8227 8309 8321 8325 8358 849 1 8802 8811 9022 9154 9267 9498 95 10 95 5 1 9733 9781 STtü Sdtll IKIM 101 104 lOfiM lOftW 10786 10930 10950 10957 11096 11130 11233 11214 11261 113 54 lin 115331170511871 120UÜ mv 13047 12062 12116 121B5 12529 12687 12990 13013 13033 13069 1310013270 1 1272 l öi l 13 140 13370 1 093 1 1459 l 1 i44 13 42 1 1645 13861 14005 14076 14178 14227 14234 14255 14383 14400 14467 14499 14516 14561 14SaO 14661 14£80 147A1 14826 14844 14871 15111 15201 15316 15268 15i 8 15ÏÏ9 1 5291 16 176 15453 15814 1583016840 15917 luwe 16406 10477 16516 165 16 167 14 I6ail 16888 16980 17082 17090 17166 17317 17124 17 192 17495 17496 17587 17668 1786118110 18176 18178 18321 18491 18563 186 10 18612 18667 18786 18839 18986 19019 1918019292 19101 19908 19506 19707 20078 20115 20121 ifta 2oa 0 20S37 206 15 20649 20875 20956 Nieten Cl 138 166 216 320 236 299 348 368386394406435444 6 10 636 96 697 7U 733 736 783 816 829 8 58 897 1066 HOS 1198 1304 1317 1259 1315 1362 1415 1420 1423 1478 1571 16 V1 1662 1665 1669 17 55 1757 1792 1813 186 2 IMO 3918 3030 2041 SOW 3086 21 3146 Militaire MiMSverkUig d r geallletTdm H ULIJN SO Uel Part U Vo Uche Zeltung vemeeoit uil ZUritili dM de tnttrventle van Itall6 e u mUltalraiaia nwi klnf met de gealliperden lucl zloh bren i en dm balvf n uitwlimellng van ullltairfl atiftoh4 it noodsakf tjk maakt KeiHlb xij Franeohe en l ogolHehi ndlitalre atiaohé te KonK aanfekoniw on RuMlHcb oKioler wordt daar binnen mkele dag verwacht Verwihllli nde mil taire MtftebA S Oodt leUHng van een Oc neraal zull ci sl binnenkort naar het tront t eg vttn teneinde du krljgtnerrli itlnfcen gade lo Hjaao T gelleertijd zljti ook ItaJlaatiflcko attache s naar het Iront der gisallU erdcn vertrokken Holland n oet vechten U NI S 3U Mei De koloniale bladen aetten hunne leser herbaaldeli lusfkwaartlijce verbalen roor oinirent Nudsr laad Ond r liovenMaamk n tit d H4 hrtjN de H4 iHU r vau Adk 4al do Ook de NederlaodKohe autorltelUii ca koningin Wilhelailna uioeten kfren wU en dank de waarheid hiervan orkonaen HoUand rt leuze was en Im gednrunde cl n Atrijd v a Mrikte neutrallleit te hetraeblen lift niInLaterle van der MndNi lieeft gelrseht en zulka onder waarlijk niit gcmakktHijke ométandlgliedM do balans lUM 4ien de Vfrwïhil lende oorlogvoerintk inogefMlheden In evenwicht te hotiibn ook de Triple Kntente ImWi g reden ot klaffm Uultwhland echior na aanvankelijk llollan l onder zijne hoede genomen tf lH lien hoont m lart dli koninkrijk door ailcriol ttiveldaden zoodat N dwland geen vertrouwen kan tellen in den Kelier en zijn leger dat Op zoo lirutale wtjae Bdd avwrranyeld he 4t Waarlilc Hollaad bevft tterendc len Klrijd ree w r veel zelU vm DiliWcbland nioeten verdragen xAodat wanneer UultaeMaad s oagenbllkkelt e politiek li opzichte van Holland nwchtWij ven voortduren bet voor HM luid onnM gelijk aobtjot langer den vrede md Duitachland te twwaren De climax van eov dadM jeffeu Hollaad bedroven toont dat DultHcbland oorlog nM t Hollan wit leaelnde lo zijn wanfioplff pel Mwelk zijn val tmgevolffe sal befabm anderona tltfi mede t leuren Zoo het Ko liikrl c itijiia ontMiapt Te K latn U naar hei mid meldi aangfliouden wn offksier tU r I iMpHHobo marine gi ïnlerm erd op l rk Mei i en Helg wftM de zuKler van d ii oKicler per iiMitoHioot van AiUHlerdam naar l rk vertrokken Iit gelntarnverde hdteaant wdni naar hel bootje werd opgiiionien en naflr Vnlendait gidirat t Dw groepmroniniaftdant te Kdün liet to gangriwexen alz ttwi l n palroniUe gelukte M met Iwhulp van gemeente politie de vluchlaAq Kcn aan te houden AntO OngelQk MAASTRICHT Zondagavond is de 23krige P B uil Hotithem te Limmel by Maastricht doot een auto aangereden In zotgwekkenden toestand is hg in het ziekenhpis opgenomen Am het OottflQk Pront PETERSBURU 31 Mei Officieel In de richting van Olty hadden eenige ontmoetingen plaats tusschen verkenners wy hebben in de richting van het dorp Sjekeboelag en de paa Menjine en het dorp Reea beeet Er had een gevecht plaats tasichen onze troepen en de Turken by het dorp Mantselof Op de asdere fronten bleef toestand onze onveranderd PKTIUXlBAn 31 Met Ofricleel lod Mreek van Bcbawll bftjvea wij 4e DnitHcbtTH die do toegangen van derpen TMiarVihM m Kchny verdeifgen van na ij IwfïtrijdRi Rij Saldenll reroverden wij di Sj8hi m gen kaaofmen aevw na binagewer en ander oorloiganaterlaal en maaktcfi krijgagevangenen Aan Midden ti Beneden Dnhlfwa horvatt den vijand het oflMudpf Nadat ze troepen zl acltU r de rivier hadda tecuCfetR kk n be4etten xlj den vijand op B Mei d rivier ovrr te trekken Ia Oalloia donrt de strijd voort r en29 idr n9fa wij A vijand den reehteroevar van de Saa tot d moatiDg vau de l bakadoOca t oatmtaM ra drden eni rmfca Telegirafiieh Weerbexldit van het Konïnkiyk Ueteiiologucli iMÜtant te DE BILDT Hoog l Uromctentand 7C7 3 te VliMinKen laagate barometeiatand 756 6 te Uemel Venrushting tot den velgendeo deg Zwakke tot msti e noordelyke tot Doordwe teli ke wind meest zwaarbewolkt weinig of geen regen overdag ieli lachtor un de Beneden Dabiwa werddeTyand op vele plaatseB over de rirar gevorpen Bij de vervolging verd n n M 380 gevangenen gemaakt Op het zoi ooiteiyk oorlogtterrein naderden oom troepen dichter het noordfront Tan Prmiyil Op bet front totedien WyiaU en Lobaczowka en in densector ooitelijk van ÏUdynao Jaroelaw ledeu 1b RoMen herhsaldelgk wanhopige aaovaUen maar zy verden overal ternggeworpen met zware verliezen Het 178e infanterieregiment der Russen werd vernietigd WoBtelijk en zuidelijk van Sieniawa hernieuwde de vgaad zijn aanvallen niet Uit fit r lil n wordt dd 30 kl i ge hij lllokl Kmllff K M uidooiH ljk van Llliaii werd i eo vyMwMiike alcWwllng door onm cavalerie ia Noordeli o va NoordooHti liJke richting teruggeworpen ltl ik UuIiliiM aKMWt em kli lne Uuitsctie slditmiifï dv plaat Bawdynidty voor n vwraaiMi KwMiiwhwi aanval opg Vfn V i r MtukkMi gtMobul vie m a baoden van dun vijaodi V r t rltiiigini die van onut üljdi aankwani m licruamm im dorp drwm ik tt geiiHtaiid ri It rug In d iiirc van Scbawli werd en vijandollike aanval atgtwtagen 1 tvffraMan Ti Men xwarc vwUwsim Itij i HiiMiHohfln aanval op 1 Dult miu troi pi n In d n H nedf nloop van dv JutrfMOKOwka tti Noordtv van Jarowlaii itoowH In d itri k rm Htry If d vijand zware vi rllczen Om P r K t m y fi 1 ITU petroffrad wordt d d W M i K fif tnd K uiiaolitigc pogingra dood do vijand dn laataii dagt ii oni Frw nyttl In te aliiii n Ilctiigö Kt VfclitMi aaii de Han wer d n in de ochtend van d i aUn alg l rokt n n in d i vier daarop volgt ndv dafft n li Kd di vijand zich vr op toe om Hk offMijilftI van Noordooüt in ZaidQO t l wljxig ti rufi 6lifu Hit nlawa vn JaroAlui w rdt 15 liniggfn gt ijonwd BIJ de vpfandwlng van Iront werd eoo goi d dH van dn vliand 4 lro p n naar liM W t4iii ovcrg i4 r cbl hPtgf i do voroiultTMtHIt dat de iHiltMchcr iwginntnt iPTug tt trekken In d n ocbltmd van d n 24mi de d het Iftgcr van Von Ma kftmm i n nltsiwcn aanval op onno c llagt n tiiHHclMni do riviurtm du Uoabal cbiwka m Oe San Aan h t Zuldctijk Pront In iMi mu de I lardanollvu l oor h tt KraiiMcli minUieriu au ma rino wordt evn uwrxlulit gt gcvcn umt ik operaüoa aau tlij Uurdanwilt n gwhirfiidl titH Üidvak Jr April tot i MH Ij opt ratloH wi rdcu voorIxTüid op il lUiwliM lu d I gL IiKUv Ztw dit ftlH baüIm difndt u voor du oxpudlUf oorpM u van do I ngt4i uht n va Kranucbtni Zl iM gwi nin op 25 April Ion do i hebbti e tro r p n to ontaoitepi n op de kuMt Eoiidcr naluurll c iHwolmttlng ln Iiuerfcbt door wrrtlerklu hoogtepunten op korivii adrtand Hij liH krieken van dob dag iK Belteo d Hutii Hm dl aangewi xeu punten ou bet viTHcbrlkkuitJk vuur uit do groulv wtukkun iMigon Uu oudo T rksoho forttv tv KorluhKale Ytwiekm on Medll IWir wtf den vifrulMigd De 1 ngolHcliou deden een Hoofdaanval op do KohlerntUiulen ItTWijl hirt li rauMoho detaidieïid nt op du Aielatiaobe kuttt afgitng sieb richtend i i KorliH Kale tuldst k t ngelmilim gtiddiarqueerd waren l n KraiMcb ih taoheini ni iMvrtaande nil niarlnlerH iti Singaleextm uioiwt vamen vo H krijgen op nep t kleine Acbann dii oiwhT hel vuur lag van Korliii KHie ttat geiiH 4 llg verwlerkt won met mitrailleur I iH rHte vaartuigen wordendoor xéè4t nHH projoclleleli IV kapitein Mjirong Iti WH on de HlngaliH sen volgtUfi lunu KtJ maakUwi al raoewtor Van het fort en van het dwp en w ten d rand te beMkcn In dtvi naotit verdubbelde de vijand ajjn aaiivatleti die braken op den nuiur van bajonetten IdMi b vg ll eii Uk hij aotitif In Kfi naitiidilaft van den 2 k n boiuliapdeenk th vloot en do batterij di grootu TiirkttolM vf rdeaHglngwItnii Ui gevolge waarvan de hellt van de vmhMHgerH vliiehtte en di andere b l t gtwangen went gMMinen TerielWrr tl operewdwi de KngWHehifi op bet NoltltwtHtand waarbij aij op heldhariige wij o df bi rgkaiuitH n b i etien i e I ugiolHch l anN e troepen vorderden ondankix htM heftig vor el Op den eerMlen Mei nljn nlmiwe Turkmtlie re in4 nten welke waren aangfvwrd gedeoiHHvrd door hei vuur van onw Infanterlft en m e 7ft at M kanMineo Nadat de ontMohepInir had ptaatti gehad Iteiiii dm wfj onse veTHterkte NtoMinc n maakten wij oiui gereed voor h t offmMef ihil ibverdiMHgingHTWerken in hel binni nland xal ihien vallen en de vloot don doorgang Kal niogHIJk maken In den Kankaaun int PKrograi wordt d d Mei g Aeind In den Kaukainm hatldon onxe voorposten tHibe4e 4 enende ontmoetingw met de Turken naliij Arkina Kon onier regimrali ti koaakken bracht wn omMigo nederlaag toe aan den vijand nabij Mytmhkvine in de treek vajv ikouUkl In de Btrei v in Vantan vfvoverden wij een Turksche raotorbool en verwltllleiHie aell chepra öhe Kegeermg IuhwMi derhalve io recht vaairdlgio zuUv dediffiiig watuteer zij ma al de haar tin dlenMe Miaonde krijgsMidd l i daor vemletigtac van vtjaa eIfjlui munitie het leven van baar aotilhten iie iarM Ito i ngidwbe Mcbevpvaartinaaüicba i lAPoat aldtui ie LuMtaola gevacr doen loopea n tiiHtoan door hn leven van Aai rikaaarifbc liurgerH te wagen dezen aifl bMt herimng te g t ruikc t voor di laiUng MMuiitin ilierniedf handelde zij tegen d diitdi bjke liepaiiog éer AmerikaaaMtie itge viag dit bet vn voer van pama0oru op rfi be pen met een ont lon re laikng veriMetk en met Mraf u dreigt E e luaatw bappij beoft zich daardoor op roekclooze wijsse acbublig gemaaki aan kn dood van zeer vole paMMfier Voljfiiia de iiitdrukkeiijke verklaring van d tt Duliscfaen coimoandani van d n onder H r die door aJle dfiHtwtreJfende inncbtingw ti0vwtigA i i de ongetwijfebt finelk ori lerganN van de LueiUtnla in de lereerm plaalK een gevolg van de ontploffii der nMmiÜe lading ten gevo fe van be loFpeilioMChot Ware dh iiM zoo dan zouden de Muti gierH volgena iaeo icbelijke l er 4enlag gered 7 n gCTvordeo De Duilwehe tfl ring lieveelt dft l 0venHtaande feiten tn de aandacht van de Amerikaonwèw KegeraHng aan en behoudt süieh een delinltiel standpunt voor in k nemen tugeuover den AinerikaamM b eixcb tot na de ntvangHt van bi t antMOonl der Amerlkaaosoliu iH vinddding voorwlellen ten do l h hl fnde ei n modiiti Vivendi te scheppni voor den DuilHch Kngelwhoft z Oorlo r berMdwÜlig ontvangen heelt en daarop iOgaandi van baren gooden wil blijk gegeven heeft bvwij de verwezenli ing d r voontlellen door ée afwerende hondlnf van lCn pul nd iniH y lukt U y De Ptat OMT Spanje Uit Madrid wdrdt aan de Voasiscbe Ztg gemeld dat haif ambtelgk bevestigd wordt dat besprekingen hebben plaats gehad tusschen don panselijken nantina te Madrid den koniDg van Spanje en de Kegeering over even tueele overbrenging van depaaselijke verbiyiplaats naar Spanje Men had daarby net oog op Barcelona Valencia en Sevilla de koning bood tenslotte het Ësonriaal klooster aan dat groot genoeg zou zijn om het geheeleVaticaan op te nembn Het aanbod werd in beginsel aangenomen doch gelooft men niet dat net vertrek van den Paus nit Italië noodeakeli k zal worden Blxi3 4e3n laxxcfL De vrijwillige landMtomi I e opperlKvrfbabljer van land en zih iiwebt lieett bepafkk bij oautichrijving van IK Mei dat kr lM eiking van wen iiitmMievu oefening vfu dw vrijwitligi n landMtorui aan di It dMonnuannen d vt rplk hling wordt opgele zleb wekelijka beAbIktiaar te Htalk u voor een mininiuiu aantal oefenlngeci IHt aantal verplichte wekelijkwhe oefeningauren bij de landrtorin afA ellngen k k paald op 10 uren per week te verde t ovw k 4 oeIeniugadBgen voor retwutiii en op II k H uren per WPek Ie vercbelen over 2 o 4 Miing dagen voor ineergewlenden Mocbt dit aantal uren tloor omrtiandiflH den nit kunnen wonkn lM reikl dan moet getracht worden den achlernland ew volgende week in Ie bakn In elk gevaj zal voor eiken land lorminan afzonderlijk zorgvuldig Inoor ieebl dienefl k wordi of er redenen iieHlaau betii lijik lljk tot te staan een geringer ofnlal oerfi ningAuren per week iij Ie wonw De lH aling van t aantal oefenlng iiren lK ru t op het Ix nael dat de land stornunan na drie oatanden alH geoefend man mw kimne worden iK schouwd terwijl bet daarvoor vaMtgeateldi programma in niet miudM dan 1 uren IkfM ik or vrijwillige a enlngen op k vwren tol l W uren gekend kan worden t i bei in ih N nwoofdige tijdiKonwtamHgiK den aan H vt4in verdient liet n erut nlijdp rk x v lanf T Ie ckkvi dtinin dan maan ib n In In werking la eon oefeningalableau waarin zal wordi aangegeven op welkr wijze de leeratof over di aangi geveti l iii nn il te verdiWen Itenevi mt ivn boekje waarin wonfl opgvtnotnen all en daigene wat voor de landMomt afdei lingen van Mang Ie achlett Ui iilt de verwHiillenik regleiuenlen ea voorfRhritten In verband nM t twvenalaaiide onhT van dtn opperl evelh l ber moeten de vrijwUllgem ilj den laadMorm die tol nu loe wegen HtinHMtelan en A werkïaamhedw vrijfttellinK van de onfralngm haddt n gekregen zich opnieuw tol hon afdei ingi eommandant wendra met een sohrlftrlijk verwK waarin wordt aangegeven de tijd gedurende welken zij vrijtilelling wrai tehen l nevpo de reden die het hun onnMgi ijk maakt aan alk of een ged H lte der oeft ningen ded te nemen De afdeeHngAeomnMndanten zulkn elk geval afzonderlijk beoordeHen Allen WeerUar n Frandpi rat atroo r en der eorreiifXNidenl van de N ehrljTf aan dat Mad Door een tandgMuwt die eenlge dagen In nnhinhland virtaeM had werd onaimt v rw mderlng medeffedeetd dat hij op zijn dOorrelA Uoga den Ri akaot in een der fcrootaie piaatMc Nederlaixtoche wajeni niet Ktroo zofg afladm Tipen Wj wetende dat de uitvoer vaa dit artikH verboden ia mlornieerde naar dpze lerering aii Nederiand in strijd met de rerhoiMiepallnff ventaa hij tot zi Bog grooter rerbaalag dat door Zwit ser in one land rtroo wordt opgekocht Dit atroo wordt aiet beal milog naar Zwiüwrtand Ingeladea doch eeaotaal ia DuilMchlMid zijnde wordt het op e n of and r Dulbich station afgHadtv De ledige wagi fl wordt doorgestuurd naar ZwilHerlaod t n van daar weer bevracht naar on land Van de e fraude wordt WMMhwndy nieu ontdekt Mr De IfeeMer In e n der zalen van het Hotel Garni te Vdravenliage zal Vrijdag a L C Kaïimrelub aan den njk met bloemen verflierden feesh ich hhH haar twee gaHten den JubilarMiiT Th H de MeeKter en mr H ïo ffian Borge ilu voorzitter van k Twi Kacner De stroom van klegrainroen met geliikwenHeb die den ge len dag reed de weninK van den jubilarln wat iiinnengekomen had zloh Ihaea naar het Hotel Gami verplaatst Onder de gdukwen tiien waren er ook volo van Kacnerteden van de rechterzijde uilenant generaal F tand memoreerde in een kemachtig rede de groote verdiensten van den voorzitter der Kaïnerclub van hrt begin van diena politieke loopbaan af en hoer Ueftinck pelllkenk 1 meer fma ooit in zi speech op Ilorge i Hluii dr n vader der Liberale Unie Met dew heildronken en het antwoord daarop door da beide gofltm gegeven waren de offlcieek toosten ten einde en van de vele nlM offldeek die volgden vemiel ff wij bvbti die op de aanwezige oiidiiilniMterK die deel hetdien uilgeinaakt van het Ka dnfS r o Mffl Mer en die op den k er Meltlnck Tot half twaalf bb ef dicti in zeer opgewpkk atnmnlng bijo n Twee b Kamer In afwijking vmi net aanvankelijk voor miiMn van d voorzitter de Tweede Ka incr na het PinkMerreee zooak Inj voor bet uiteengaan der Kamer medmlwl b op Donderdag t Juni haar werkïiKaiiibeden te do n hervatten in thaii de Kamer Itijeetigcroepcti tegen DlnMbig de Hin Juttl m namiddag te half twee Auteurswet Ily Kon Iiesluit van 28 deaer Is de laat onmiiwHie lol voorljereldlng van de lierziening vau de Dvergangtitiepalinge der Auteurswet 1912 lngi leld bij Kon kwiuit van 2 Novenilier 1914 ontbonden onder kHuiging van liljzonderen dank tm lioc tevr d nbeld aan den voorzitter mr H 1 Drueker lid van de Kerste Kamer der Htaten teneraal den secretariw mr U ik Ikaufort en de verdwe ledtm iiir P 1 M Aalberse lid van de Tweede Kamer der btakn tieneraal mr A K Ulcti road advliteur bij bet departement van juHlilie mr H G HagMi adniiniotraleur bij liet Departement viui Kokniën W J 1 H M de Jong lid van de Tweede Kamer der BtatenGene raal F H de Mont ver I ren lid van b Tweedo Kaïnor der Staten Oeneraal ibr mr O K A M van Ni ipen tot Sevenaer lid van de Tweede Klamer ifcr Stalent litieraal mr L J Plentp van Duiveland mr M M Bchlm van der Loeff iid van de Tweede Kaïwr der Stateotle neraal mr P J TroolMra lid van de Tweede Kamer dor Staten Genera Gemengde Berichten Qoederenverkeer met DnitscUand Hen meldt nit Winter w jk d d 28 Mei Het goederenverkeer der vorige week heeft in den aan en nitvoer eenige varmindering ondergaan gelgk wel te verwachten wa Uit Dnitschland kwamen in het geheel 562 wagens met diverse goederen d i pl m 40wag8na minder dan de week te voren waaronder de gewone artikelen zooali gietgzer machinerieën met onderdeden glas petroleum en beniinevaten en vooral veel rails keislag kalk on gips Kunstmeststoffen worden weinig meer aangevoerd slechts enkele wagens kali en kainiet Het aantal wagens beladen met kolen ookes en briqaetten ging met mim 100 achteruit en bedroeg pl m 830 De aanvoer betreft hoofdcakelijk brandstoffen voor industrieel en niet voor hufshoudelijk gebmik Ten aanaien van den nitvoei naar Duitachland vermelden we ook een achteruitgang met ongeveer 90 wagens voor een gedeelte door den verminderden uitvoer van aardappelen n l 52 wagens tegens 95 in week te voren Daarentegen was ar weer een reusachtige nitvoer van vleeach tot 100 000 K G per dag toe Verder massa s eieren groenten boter en kaas In het geheel werden 405 wagens nitgevowd Met den verbodaa uitvoer van levensmiddelen door het Duitsche spoorwegpersoneel is het thans aoo goed als gedaan In drie weken tyda is er glechta Mn proces verbaal opgemaakt tegen iemand dia bet nog waagde 3 K Q vxaA mee te nemen Veel plezier lal deze spoorwegbeambte van gn bandding wel niet hebben waBt toen deie week aan een apoorbeamble word gevraagd hoe het Inram dat er lOO weinig gesmokkeld wordt pi bö tot antwOOTd Denk je datik mg voor wo pond boonen of erwtao naar het front wil Uten turen De directie dar Dnitacbe spoorwegen ongerust over de voortdurende vertraagde aankonut der goederentreinen heeft ten slotte tot deïen maatregel haar toevlucht genomen CoacurreAtl met Kegeeringabrood Ura schrijll uil MtarlMO san holHWil liTi MiJ worik dal hier ter tHaih Mtt broalkaiiruii word O angevraafd du browl voor oogweef 2Ü0Ü0 menAchen T e dirpctie der Haariemnclie brood en n HIaljritik he44t thaiu laten bekend tsskra dal lIJ loolang de geaieeotó het regeeringiMjrood roor 12 cent per K fl be ohlkbaar atdt ook hoUolHe brood voor 12 cent sal leveren zoodat hsar sto mtrs geen ttroodbone zullen liettooten te koopen Alzoo een broodoorlog I ren merkwaardige vond Saam de firma He Buaay Hokin 60 te AiuMterdam zijn werklieden Ijozig een nieuw gel ouw voor du flruia op to trekken Vrijdagmiddag onBtn eka hall tweeatootte een graver op een diepte van ong vei r H ttieter Ijeneden den l eganen gaoiMl onder het zoogenaamde maaiveld p een bard voorworp lïlj nader onderzoek bleek een steenen pot te zijn atukgeatoolen waarin een aanzienlijke voorraad oude zilveren en gouden nmoton uU de middelc uwen Ic UMinten zijn daarop in c li doek verzaiudd en naar het kanttoor dKT firma overgebracht Van den ifteenen pot wae nietit meer te vinden de tukken acbijnen in de modder te zijn weggezakt Hij nadere liemhouwing bleken er ruim 800 zilveren en 37 gouden munten te zijn uit d 11e en 15e eeuw geen groote waarde vertegenwoordigende maar deenietteniin vormende een merkwaardige üllectie liet zijn munten van Hofland Zoelatlit Tiraliant Vlaanderen en Oeire o a uit den tijd van Jan van Beleteft Philip den fioedo Jan van Vlaanderen Aibreeht van Beleren Reinoud i Arnout van lielre Bijzonder vallen op die van tlesbert van Bronkhorst heer van Anlioll van Frederik vaa Blankemheym en Jan van Heijnitberg heer van Sohoonoort welke edellieden blijken de biatorie van den leenheer het recht verkregen zelven munten te slaan Dan zijn er hij do ooilectle reracbillenA fJrooten de Leeuwengroot de laanieehe groot de Akensche groot alsmede eenige exemplaren van de miitd leeiiw che muntsoort de Rozebekera Alhoewel in het land wei meer oude uHinten zijn gevonden is dit nooit binnen de bebouwde kom van onze gemeente gelH urd In den grond waar het gevondene verborgen waw waren overblijBelen van verBobiilende fundamenten zoodat wordt aangenoim n dat de bewoners van hi t huis dat er frtonri vóór het nu afgebrokcne den pot In veiligheid hebben gebracht ten tijde welUcht van plaatselijke troelielen I e verkoopwaarde van de verzameling moe niot groot zijn voor een tnuseum lijkt teen oJel onbelangrijke aanwinal W Men meldt ona In den naoht van Zaterdag op Zondag is onder Velden aan het gehucht Hanik door de landweorgrenswacht een smokkelaar doodgeschoten In zgn bezit was een flesch gevuld met petroleum en een partgtje maïs Het Igk werd naar t militair hospitaal U Venio overgebracht Het is een persoon van circa 60 jaar afkomstig uit Straelen Dmtsehland Stadtnieuwt GOUDA 31 Mei 1915 De Witte Bioscoop Hoewel liet oorlogsjonmaal aardige opnamen geeft is bet toch over het geheel niet zeer belangrgk evenals de opname van het opbrengen van de Batavier V en van de Zaanstroom Eon aardige dreaannropname van defirma Oaumont is de film Geleerde Dieren Bunny de onlangs gestorven bioscoopkomiek i waardig vertegenwoordigd in de film Om Lotje te genezen Hartelqk wordt hierom gelachen Het hoofdnummer Het geheim van den sneltrein is een pakkende film te rwijl de film Hoe men zjn schoonmoeder temt door het lenke spel der artisten de lachspieren herhaaldelijk in beweging brengt Als altgd moslek en explicatie nitmuntend Polder Bloemendaal 1 In de hedenmorgen griionden verI gadering van gegadigden van den 1176 2 236 2J01 2308 2332 ötó 2371 J4ü3 2430 2443 2466 2463 2489 496 2499 2564 25W 2601 2661 2714 2721 2747 2783 2970 2991 301 6 10l ï J06S SÜ72 3146 3 208 3316 U2 Jii 347 3190 3494 3496 3604 15 21 1637 i Kl9 3677 3611 3686 3738 3769 3775 1801 38 7 3837 3 H 3947 3972 40214075 4107 4119 4138 4183 4233 4 283 4330 4366 4374 4380 4446 4462 4468 4470 44744493 4029 4632 4536 4673 4634 4639 4760 4767 1780 4904 4916 4933 4984 4974 4966 5002 ri 5 5066 5097 6136 520 1 5307 6239 526 kSUO 6312 6333 MÖO 6370 6379 6435 6444 5446 6469 5490 5634 6633 6611 6684 6669 fiOSl 6714 6718 6734 5730 5731 67516767 5766 5769 6776 6780 6819 5883 6962 6969 5874 6036 6071 6146 6196 6247 6308 6342 6380 l 38 6436 6469 6472 6691 6697 6698 6745 6760 6768 6809 68 25 6897 6917 6942 7011 7047 7üC 7082 7114 7129 71 14 7181 7211 7 281 7326 7328 7335 7375 74217427 7169 7506 7516 7525 7543 7562 7577 7691 7619 7630 7644 7696 77 10 7740 7742 7822 7863 7865 7877 7890 7911 7919 7926 7960 7969 7980 7983 80 20 8087 068 8072 8161 8171 8173 8177 8216 8240 244 8316 8 183 H373 8392 8W1 8438 8467 817b 8606 8674 Hti20 8633 8667 8679 8684 8696 8739 8750 S752 8813 3840 8868 8860 8914 8916 8061 8957 9016 90H 9106 9171 9176 9366 9 2 6 9289 9354 9414 9434 9431 9452 9M6 M69 8468 9493 9613 9622 9676 9700 9727 9746 IViU 9847 9885 9911 9915 9928 9975 10004 10028 IU06S 10076 10138 10146 4 188 10196 10214 IU215 10260 lailS 10 119 10 U J 10 160 1 K168 10382 1039U 10 191 iat96 10410 111125 10461 10512 10579 10581 10602 106 28 10760 10851 10964 10886 10917 10937 1106011067 11068 aiüA 11U 3 11333 11330 11346 11370 llSOli ll W7 11475 11517 116 18 11563 11581 U 10 11629 11680 11716 11785 11795 11802 11821 118 23 11830 11860 11864 11896 11921 11917 11973 11993 12030 12103 12104 12117 131 12168 12187 1 2313 1 2322 1229612317 13J21 1 2 lHO 1 2446 12473 12666 126701 2577 12688 13633 131171 13733 13739 13747 13762 12765 1 3803 12810 12863 12868 12899 1 2954 1295B 12965 12998 13019 1 1065 11251 1125 1 l 15li i tllj8 1 1 13448 1346 13491 11633 1 1 M2 13658 13S68 13605 1370713709 13743 11761 13792 l 00 i 8ül 1 1856 1 18711 1901 IJ9W 1 19 12 139 i3 1395 1 14013 14055 14066 11092 14110 11132 14132 14149 14156 14194 14195 14214 14275 14284 1429914 106 14 122 mis 14 i96 14480 14530 14 540 14542 14562 11593 14625 14637 14671 14 1 1468 1 14707 11724 14751 14762 14766 14814 14830 14847 14851 14861 14878 11893 1494014948 14981 15067 15164 15170 15191 15221 152 32 16236 1 5 278 15328 16408 16617 1 5 569 1657015592 15593 I560I 15647 15666 15676 15757 157 59 15763 15774 16779 16801 1 5827 158 15 r 7 rM l 871 1 5889 1 5902 1 59 141 596416977 liraa 1W 79 16102 16182 16168 16218 16281 16 127 ll 335 16 143 16407 16416 16440 16460 16495 16563 16673 16693 16601 16604 16616 16624 16678 16680 16682 16705 16725 16743 11 788 16790 16791 16860 16914 1698 1 16992 16999 17101 17117 17168 1719217334 17 i42 17243 17 270 17316 17327 173 1 1178 19 17357 17371 1739 l I7S99 17428 17449 17469 17482 17541 175 i9 17573 17692 17621 17611 17670 17681 17720 17756 17873 17891 17964 17969 18023 18026 18061 18070 18116 181 21 18132 18159 18221 18226 18 126 IM58 18444 18617 185 0 18602 18609 18621 18 124 1 6 18686 18760 18719 18734 18746 187 54 187 56 18781 18789 18844 18863 ISHeo 1880918957 1898 1 19021 19032 19033 19041 19068 19116 19124 19111 WliKi 191 1920 1 19225 10 229 19277 19282 1910f 19378 19 90 19469 19670 19672 1 9 I 19771 19788 19797 10806 19830 19156 l98 i 19 6 19886 19894 19902 19304 19916 JlXm 200 8 0042 20086 20113 20118 20126 20167 30 28l 3083 1 30232 20 152 20 174 20 0 20185 20 191 20 191 201 56 20165 20510 20 531 20541 20551 20567 20600 20618 20656 20824 20867 20976 30978 5e klanae 8e lijst No 18131 m z 18013 SE= OI3T Voetbal Jonda T o P 2 1 Htulii r grooti belangstdllng werd gW leren op Im I tloiidarvrfd aan de Karneniolkhlout Iv cindKtnjd gf peeid in iW jilvmren Kj ub oinpetitlo van dep CloudAi 9ci Voetbalbond Om ctrca halt 1 ving di wtolutnjd aan T J F vs aa RanHtondH met den vrij sterken wind in dtiii rug aajivallcnd op te treden doch Donlia wf rdc aicli fliak n in eon oogwenk had l t Kpel zich gekeord c a werd Cï u lii aan ller vaOrloffp aondiT Hirtct K Kwn op kt cr nKM t du T O IV achtwhwdide bal t rugKcndf n KlndeUik zwk litti d i doelman voor een nN oi lioojf cliol IhtTdoor aangemoedigd viel iouda onopliotidelijk aan doch ook T D P wiM nM niR looai door to lireken nn eonigc inooiiHchoU U In t zenden Na rust liad auda liet wiod e indvn rug en dat bet goen doelachletea werd i wel te wiitm aan hH nid op vw i xlxc van d tionda voorhoi fc iM ie vmel wciUit m b wrinig achoot ca aan hei en f f verdtdtgw van de T O P aölit T hoeée waar vooral d Wihh iiithlonk en nmilgniaal reddend wegkopte ZooalK bet ZOO dikwijlR gaat werd ooit nn f ver ofNgafcongin een uitval volgde m de eelljkniak r waM or Wol volgde n pronkt van lmiten i el on o l terecht doch 1 ai eidsrwhter we s het nilddenpnnt aan hal appl werd voortgwiet waarbij tïouda t d frtPTkw blM l o LHndMand niaaktf daardoor verliii gia noodaakf lijk IlH TKtt kwartier vnt i wediT met e n atecdR epgiièmKW Kijn van CkNid n soO ao tm dan ea nilval van T O n Ki n buitenapfldotHlilDnt van Gouda ax eat ongvldlf varklaard wonlen I n zoo naderdf f Ie l wartteI reiienKiog waarbij Gwda te