Goudsche Courant, donderdag 1 juli 1915

0 no 12821 de dijkeia En a4s he e de eerste zöot hebben moeien verlaten den vijand teisterend uM t het vuur I van mitratUeurs en geweren wordt daaV telefonisch beveJ gegeven om deifc oo te ijken dijk onder granaatvuur te ueiiieti aaropde vijand zich juist lievinik Dan klinkt een lumuut later het doffe dreunen van de verborgen batterijen iii hiH poildvrland en van de torleu vuurntonih n die m werkelijkheid dood en vernieling zouden uitbraken over den oprukkenden vijand iiij den korenmolen wordt de vijand sterk t grfiondea Daar ziet men plotseling een widrijderg seclle in de flank aanvallen om even later weer weg te snelten j Auto s met offiitieren rijden at en aan ordonna QC s te paard en per rijwiel brengen IjevelWi over t lllijft een hevig dreuEPö van t ge schut eea gepaiup van loeso patronen Dnzt infanterie doet een tegenaanval hij den hoogea grasdi waar eenige koeien iM ngst afhollen onder luid geloei Koewaobtersjoogen loopt ze gillend na verwenecbend de soldaten Dan lettert fijmje in de verte Staking der Bianoeuvre Overal duiken van achter dijken en uit liOHchage soldaionafdwlingen op hijgend en bezweet Otrft uit t poldttlamd koinen ze aangw wermd I K edonder van het g echut is geëindigd doch t Is alsof hel in de verte lilijft romuxden Dan ec rst ontwaart men I ivanwluwend donderkoppen in de lucht I lOven latei betrekt deze geheel BliksemI schiehten doorsnijden fel het rulia geI V olg t door een ratelenden donderslag Be I nauw der fordt de waniite ï e soldaten I rusten bij de aaoi rotten gezette geweren I achter deit tramdi Dan pletaen regenI druppels neer aankondigend den plasreI j eii die een kwartier d uurde I Kn loew s miiidiag de troep in het I dorp terugkwrtn met slaande troiit ge I leek hpt ais of zij bij een landingsma I noiHivre in zee gesprongen was I K Nbld MMir ttlleetk klinkt aog t geronmiel fau I l iwlK epsgeecimten dat der kustbatt riStt I De vogels wiekeïi angwlig weg en di 1 paardin der militaire karren Melgwtn i 1 spitsen Bchiehtig de ooren I Dan even achter de eerste looügiaa 1 rinkelt de lelflooo I ijand de kuel È iaderd op 8ÜÖ im I er klinkt d steia van den tfletpuiM l n t antwoord noteepend gee t hij t pa pier door aau wa ditenden ordonnance I Weidft meer nadert de vijand Ilij irf 1 thans zichtbaar üiec ea daar drijft een lioot af door branding doch t zijn flinki I zielen tKe de riemen in handiea hebben 1 Twee drie vier IwM en hchieten vooruit I maar dan pat tl bet plotM ling uit de I loopgraven mol mitrailleur en geweren Do vijandeli e soldaten springen uit dt hloepen het water u aangevuurd dtoo 1 de officieren d4e het voorl eeld gevpn l i met de revolver in de vuist stormen z voorwaarts naar het strand onder hoera gcfoep Maar vinniger ia het geweefvuur van ie diuinrug geworden en in wtTke lijkheid zoud n ilie voorlsluipende mo Irozen en soldaten weggemaaid worden Stevcte meer troepeni komen aan land I zich onmiddHlijk dekkend en soUieiend I naar de hooge duinen waar hel gewe r J vuur thans zwak word voortgezet Dan volgt de stormaanval der landings diviwie Daar hollen ze het steile dnin op wegglijdend In het droge zand som neerbuitelend in overhaaste jacht ala n aren ze gt trolfen dOor het moordend lood I Maar de eerste lodpgraaf is verlaten I feeworden en land weer In anterie en gre I nadSers hebben zioli teruggetrokken in I d duinstreek Daarginds op den land weg I trekken stevige paarden de kanonnen die I uit hun schuilplaatsen het vijandelijk es I kader beschoten I flteedrt laeer dringt de vitand het dniir I il Oor steeds verder trekt het Nederland I selie leger zich terug lang de dijken I die boven het veronderstelde geuI nind frde polderland uitsteken Langi I znani Irekt die vijand op hardnekkig ve I ded igen de laiidwoprmannen en genadiieFi kmiuHt Hamengaai uKi vad rlaudK li fd M ixut kiHi wij haar de internationale we I ifiinyhupj Ie hulp u kouK n aaü de be I bcbaaide wereld die verscheurd word k or woedo en haat Wij liopen dat uit I d academische kringen ge kichlen en initiatief ailfwi onlirtaan die lu taai zullen zijn e Hi veriM ening viiot te bereirleii die ook m staat zullen ffljn een omgoviBg van vrede te Bcheppen een hoogere ordt vatii l eechaving De Universitonwi zcmdm de aaugege veil dienwteii kunnen Ixiwijzen zij zullen i ineer leveml wowkn door zich uwt nieuwen ijver aan h4in oude taak te wijden de bron van alt werkelijke ineuschheid Deïjc oorlog dc®c ontzettende ramp houdt iniMechien die belolte in voor een nieuwen en k toren tanid van zakeu en don zullen de Ofig Jioorde opirfkringenniet vergwefach geweest zijn I De ondi rte 4enaars van het manifest g loovtm ee plicht te vervullen opgelegd door de bijzondere ligging van liunlanid door den wensch nit te spreken dat na zooveel racipen een duurzame vrede zal lol stand koinori op het recht l eru te di en allo volkeren toestaand in den HHH t verschil lenden zin hun vrije envruchtbare werkzaanïherf n te hervatten In dit ernstige uur van de ge ohied iiK wordt iedere gedachte een handiqHög eib if tere harideliug die duurzBamy wil I zijii moet onderhouden worden door gedachte i ƒ I Het zou de oer Ói t universiteiten zijn I in het eersÈc golid U staan vtfn dn weidie door dej vredelie Voor de verzoening I den Nwk rlaiKWcheii Attti Oor log Uaad wordt twH volgende niedcge k d I 3Ü0 ZwiteCTBclu proïcssoren en privaat I doceiiteri van dv Dmvermteiten van Ba ÖPrn GeoM e Lauaantte Neuchatc en Ztlrieh ln Wjffli een manile Jdertoe 1 komt dat van gelijken geest U als da an Af u Nederlasuteche Anti OorHog I ItBad van eotidge uiaandcu geted n I l e iViiftvrfiCÏXK geleerden verklaren o a hi t volgendie 1 Do t Kiiüiu nde kenniH van wetenschap I peU kp Ml züdolijke waarheden openbaar I aan de ntcmechhoid een steeds verdieren 1 vooruitgang op den weg ftaar het ideaa van eidulracht reohtvaaTdlgheid on vrij heW De overtnig ng die wij ton aan zien va dezen vooruitgang helilKm h de rolnste flcliol van onze beschaving Iw dit ho te goed rvenala zoovec and r bestPiiid oin In d ii ontketend n Kriiwfl van dini oorlog mnk r te gaan j Ware liet koo dian gaan wij dat is i unw va te oveirtuiging en ineenstorting legeinoet van alle wat ée rede n VMi be aan van dp hoogewchalen is In d z oc enblikken van haal en mi rhtnn l voelen wij de behoefte on ideaal luid te verkondigen en aan ledere n kenbaar te uiaken dat wij aan de ideaal onze ouontbind are eiiiheid danken De Zwitaerflche hoogleeraren wiizen vervolgens er op dal de gebeiirti niiinen van den la öt iten tijd v ira erkt hehlien ri ti wil oiu Bti ed nauwer aan te halen de bandon iu wlicqi T uit sch Franseh en Ilaliaansch SfrwiteerlanKji Maar Ma r voeg ii zij hieiaan toe vergaten wij niet dat wij als univerwiteiten tot een gemwnRchap behooren d ie d © nationale gedachte ov THchri dit Wij steiien vfrtroiiwen in de wetenschappelijkf niptililiek van ile geheeU wereld In nAoiii van diwi hoogKlaatwlen reehtvaardigheidwzln van zrije Keenlen die geen onverRohilliglH id ln nwiAr De Oorif Aan het Italiaansche 1 Hi t O osl tfar ijk se h e an 1 Juli luidt GiMeren lirrnii uwde alge ieene oauval Ttchc iaenf viiand lljk ialaaie cip oikzo KtHlingt u aan den n iiau aii sun Oobf rdo werd gi lootc tTlit zpn voor di Italiai sjagtii Do hoofdaanval van d richtte zieli tegen het front vai Monlt Oosioïi Ten Noord Monfaloone bij Soiz n Veni ei gm dl Italianfik onze voorHte li Wnmiii Bij oen tegenaanval Inrantcrlc werd de vijand wt der Inl tt riig wworpen i e helUngea n Jvn Moivd ffwieh lagoa met Italiai k n Indekt Eveneens miHltiktcn vondK f a aanval tt eoi k hoogten gelijk aii Moiiialeone een aanval Noi lijk aii Sagrado en verstheirfw kleirti io aanvallen i em het ioor hnig g i ioofd Na teze nederlaag van Ie vijand trail i on mat in Onze on fchokte iroe pen die in liet vaste hezit pn van al him t Ung ii xiyn tot nleii vM hten liereld In de oord Uikp I son zo s reeid nj d Karhi hi ehe p nw houdt h tftanon gcdreim naiu Aan het Westeiyk Fro4 Ilf l iMiEttrhe eoRHniiniquA kn 1 lull tiieldt Ten Noor n van Atf il naiiien i f g piV ohten over de loopgra n en ite vooTtgeertte rtl ieTii f ev ht V mii oor on guoBtlg verloop In Champagne tea Zuid Oosten vaj IJi niH vielim de Franschen aan on r i fii re iihaat te ttere4ken Op de hoogten t n in d e Vogexen haftden f e hts h vendige artillerie gevechten piaata t Vijandeli e vliegerB wierpen l imcn op Zef migge en Brugge zonder ehterj mUilalre RohaAe aan te richten Aan het Oosteiyk Front 1 Hel 1 o ft t e n r li k c i e conmii itpie van 1 Juli luidt In Oofit GalieiJi uren de geveohtwi voort aan lie Gnila L ia ent i Ooftten van Lemberg Onze ti epenzfin op verscheidene plaataen op khoogtpo ten Oostca van de GniAa Jpn voortg drongen en zijn in de vijani lijkeatelüngf n doorgebroken l veneens gi ukte h den verl onden legers na hevi gevechten den IlnkereeYor van de BenieflÜohatS ff te vei overem Aan de Dnjeeter heieraeht votttAnen kalmte In het monding tgeiiicd van de Weeprz weM Zamowz liezet Ten ffoor den van het laagland van de Tanew botiheo wij göheele oppeniakte hi Brt Ten Westen van de Weieiisel vorvolgA n onz e 1 roepen ïcn wijkenden vijajid tot vmr FEViLLETOlX willende krachten ende meniwihheid in werking itvorden gesteld bij den dag raa l van haar nieuw bestaan Onder de Landweermannen K en V ij a II d e 1 ij k e 1 a ii d i n g Zijn dftt geen schepen Heide Kchiltlwachten luren vanuit de loopgraaf in het blomlo duin naar dH n horiöton waar zich verraderlijk een aantal rookpluimpjpfl vertoonen Breed ge liekt Uk d zee onder de Btrooin nde grijpen eii itiedifwoelen die vol lie II 1 Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsclio Courant êlfeOê êuecei i Deie advertentièo kosten sleehls UJ Tooraitbeuling 1 6 regels f 0 36 voor elke ragel meer 6 oent Opgaaf uitsluitend aan het Bureau V ONDERTROUWD PETER WILHELM HEKKER aUZANNA JOHANNA ARlfijTZ Qoath aven 20 Pluw Singel 67 Gouda 1 Jnli 191B 10 Witte BiPSCBop VRIJDAG 2 JULI en volgende dagen Interessant Programma NS ZU HET HM lll OI E DE nDHCHIHEMUUEII HOUIIEII Biosooop Salon Gouda Vooruit PRACHT PROORAMMA met de kunstülm Hofintrige in 3 doelen Verder Nieuw Nieuw I DettiscigpCiiiraiil met het laatste wereldnieuws in beeld en verdere bljzonderelllms Men vraagt goede deugdelijke voorstellingen Men vindt ze in de 30 WITTE BIOSCOOP Iej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEN HAACi g eeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragfen Heeren en Dameskleeding Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan huis te ontbiedei Brieven irorden vergoed Let s v pi op NAAM en AVB ES U6J deWeilALTER 269 Ged Gracht 269 1 D S HAAG Leve de Koning Boeiend drama ii 3 deelon EEN HELD Gomedie amusante van do Nordisk fabriek Na de stortbui Humoristisohe scène gespeeld door Biu v Ritchie De geplukte nacttt Mil Komisch Een reis door Indiï 30 Prachtvolle natuuropname FirraaG MITS Schoenhandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN Moeder en Zoon Vqoi Export ZendlBjen Certificaten van Oorsprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Qouda benoodigd voor de verzending van goederen naar het Buitenland zijn verkrijgbaar ad 40 cents pei stuk Cinolusiaf zagaQ ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Gouda leubelkoopjesü r r a a i 6 M e u b el e n als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen complete Salon en If uiskame ameublementen Veeren en KapokBedstellen Buffetten Uittrektifels Leerstoelen vanaf f 17 50 de zes Theetafels Slaapkamermeubelen Brandkast Pianino Westminster Speelklok enz enz ALLES SPOTGOEDKOOP III 5imon itpaat 44 bovenhal b de Scbiekade Rl ttonl a in 10 Willv fi gelaat kleurde i cfa vluciitig rood Mijn broeder heelt nij zoo groolnioedig nwgelijk giiholpMi Ik zou onxMht plegin ia een eerlooze dnad begaaa ln Ik Ijn voptrouwcn teleurstelde Integendeel hi handelde verkèrd loen hij i vader iniHle ddv omtreatkijn verhouding tot ke vrouw Of dealfil omR dal je vad T ouder zulke m digheden hiH n a 0raat aan je brot h kou hebben laleii vervalleai de kinder fra die vrouw al zijn klojnkinderen a keiid hebhen De dood van den i a man kwam jie broedier ongotwijfeid 1 vHii pas Mevrouw von Altenhrak giiuilaehte q aardig en Irad aan lïftt venMer I ZIJ in heftige opgewondtoheid aan kaneen jsakdwk plukte WiUy li P u kanM r met een vluobtigen tred lieften weer plotsHing b ee hij voor zijn f fltaaii en zelde aangndann Spreek nooit weer over Ro la Je w i dringen als vergift in nïijn zie mi ik kan ik wil tegenover mijn der niet aj een achurk handelen Rogalta keerdo zich om baar e I lik nden eeïi Hcherp aotiroord ir op baar tippen docb zjj ajH akp rv MeowonIhnhliip IIEHItiiilli UIT HET MaOAZUN VAN U RAVENSWiAYZONËlli aoniNCHEM Deze THEEËN wor4aafgeleverd in verzegePe pakjes van vijf iwee ueen half en een Ned iis met vermelding valn Nimmer en Prijs voorzien nnevenstaand Merk 1gens de Wet gedeponetd Zich tot de uitvoemgvan geëerde orders inbevelend J C BIJL voorheen J BKEEBAABT I4 31TCA Maandag j i i Vergaderiï van i Os rsto ConmiBsle vaa Armenzorg Beleefd v4o k wij geregeld Ujfflg mededeeling j mog n fS llikh vergaderingen concerten r den enz oJ ie 4 te vennetóeo E Abonneert U op dit BI 1 tr Dr 4 1 Slectr Dr 4 Brinkman Zn Gouda omlielrting der ïoa Daör beueden aan het ttrau ï spat t blanke schuim van del aaodtoruMode golven di breken op Jl teeneiv pieren hier en d ar Ze iMSipnii 1 gen elkaar in ruwe worslelinig en rollen dan 111 iiilenM oïiistrengeling op t vei laten strand waar l oveii sonib enkek iiii euweo Klieread wentelen in kringen om liian w ler ver weg te zeihsi naar dt ee die haar majefltatisohe hymne doe hooien i en officier is bij de wachters gekon e lil hij tuuri door zijn kijker naar de lookpluimen Dt vijanid zegt hij Jelui hpbben I feOfsl uitgekeken 1 Dan plot önerpt zijn fluitje door de hooge lucht En evvn later duiken secii u land weer soldaten vanachter de boJlen l t duinruggen vandaan vlag in de loopgraven springend zonder lawaai en I leehtH luiwterend naar de commando s Als men ïoo onze landweer ziet mauioeuvreeren zou n n denken aldeeiingen inilicienfl voor zich Ie zien Die üonipaguio grenadlier s daarginds manoeuvreert niet beter dan onze lan weerm rmen Daar vormt zich een twee tirailleur linie gdiruik iitaken d van hel bedekte duintorrein 1n daarachter zwermt wn derde tandweer infanterio afdeeling tot een llraillenrslinie uit I De Mjandeii e vloot nadert intiwsohen I meer en ine ir en hrutafti neemt zij de I diiin enrij onder vu r I AIh antwoord begimjim de batterijen te I vuren verdekt ii Ylkiin opgesteld t li I een JmynW rfiTgediremi waardoor t lied I dï r grollende zw wordt verstoiad I Al naAtt kocnl ès vloot Kr wordien I vliiig boott Siiilgezet Ziet ze gaan die wit gekleele l ee sol lftt vn Ze g lijden I lang ïe touwen In le sloepen en stooniI barkassen en ondeir l vuur d er cheepKI kanonnen iiodtTen ze fttoods meerd eHolI InndM he ku t waar iTe fiere driekleur I apiwrl t en wn klare lucht 1 Al grooliT ttoi dien de sloepen en kijkt I men goe l dan ziet men aelfs de uitrusI ting der saldateni der landlngfïdivisie cL rrexteaa tiëxi tOU llZUWESH NtLDEIIO TE GEIRUKEN EU HEEH ÏEmilllllTL KOKOr HUR Keo BiitTwe Holdan Nlat ratta vloeistrf beTordert den HaargroeiVMOtorkt de kU n doat dletut ala een Tonioum vooraeHaarwort lo Hootdmer en Bon TOrdwjnen nadat men Koko en pau kodr gebruikt heeft men aprenkelt ml eenToudig op bet Haar dan wryrt men het taoht In eena nederwiwrtHchc rtehtlng en borslBlt he flink uw tromnii drmiit of upper heeft Wko vooiiuoki a m m o de TEfREDE HEIO VtN IKDERE VERBMIIKERS NEBEDEEUII UMP VtMIUG EEN KIEIRE FLEKH F 0 75 raUli Fl 1 Jl w II MD pw imn W AMKIKOWnn t lI lekend prop i Fim B HIIMDIHSMA loMk ANTON COOPS WIjdstraat 29 Gouda A VAN ZESSEN Schoonhoven Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwilligeverbintenis bij Hr Ms Zeemacht als minimnm leeftijd 7 jaar maximnm leeftijd 25j r Lichtmatpoos met kort dienstwerband N Matroos toppedomakepi i Matpoos kok i Stoker 2 klasse rrnm fil indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximumleef tyd 293aar Lëei ling Stokei m imum i tV7 P Nadere inlichtingen worden op aanvraag bet zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te WILLEMSOORD DEN HELDEE 50 54e Jaargao Vrydag 2 Juli 1915 mmxm mmm behalve Zon en Kefstdagen PRIJS DEK ADVERTENT IEN Van 1 5 gewone regels met bewy aiununer f 0 66 Elke regel meer 0 10 Bij drie acblereenvolgende plaatsingea worden deze teaea twee berakead Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f0 3S by vooruit Iwtuling elke regel meer 6 ets Keolaines r0 z5 per regel Groole letters en randen naar alaatsruinite Verèihijnt dagelijks PRIJS N HET ABONNEMENT Per kwartaal t f 1 25 Idem franco per post W Met Geïllustreerd Zondttblad 1 50 Idem franco per post I Abonnementen vvordetf dfigelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze A ten den Boekhandel en de Postkantoren Uitgevers A BBINKMAK EN ZOOH Telefoon Interc 82 Telefoon Interc Turlüw Ut totale buit der verhoudiii irooiien die in het Noord OoHlen onder iOKtPnn ki ch HoiigaaT eh eommando flrlj d n bedraagt gxMiurmde de maand Jiini Vil olficleren lïH OOO inannehappen 9 kanonnen MVl machin geweren 7H muniticwagenHi oic Het Duitse he eominunifiué van V Jiili Iiiult Op IM Oostelijk oorlogjiti rII111 in de tooftiand onverand rd Ut kfijgsbuit in Jiinfi liedraagt Iwei aandols a tiOri gevangenen waoromier 121 officierf 7 kanonnen 3 niijnenwerperH 52 inaoliin gewe en m een vliegtuig Bovendien i Cfi grooie hoeveelheid oorlogfHiiaterieol Op het Zu Oortelijk ootlogsternin nauten de iroepen van von Idneingen gisteren na een verhittendi gevecht Hlornn n lerhand de Riiafiisohe HtelliBgoa ton l o it ii van de inila Llpa tuKKohe Koeiiica en I oekz nce en ten Koonlen van BohMi n Drie ofHcIeren en 2328 nian weukii gevangen genomen l i inaehine fet Miwii hiiit ge iaakl Ook ten OoHlen van Lemberg drong n lie Oowtenrijksch lloïigaarsche trqepen in de vijafld li o stellingen Het leger vwn von Maekeiwen rukt verder voort naar dk n Boeg en den Weiehsci Ten Wewtcn van den Weiehsel wi en Ie Ru ft n eveneens na hardnekkige gevi ehten De verliondiei Iroepen achtervolgen hen aan belli zijden van Kamiennft U ge oiiienlitke buit in Juni der on l i Lin ingeii Madtentten on Woyrwh hlrijdende tpoopen bt raagt 4f olfieioren l50 Gr 0 manJK nppeii JO kanonnen en iH iHftchini ge weren Aan het Zuidelijk Frotit In den Kaukasus Het Rnssische communiqué van 1 Jnli meldt Uit den Kaukasns wordt gemeld t Den 28n had in de kuststreek een fusillade plaats In de richting Olty deden de Turken een vergeefsche poging om zich te verschansen op den linfiiToever van de Fortumtchai De vijand werd door ons vuur verdreven Om twee nur in den namiddag deden de Turken een aanval op den berg Gheidag Zij werden echter gedwongen naar hun stellingen terug te trekken Des avonds hervatten de Turken den aanval op den herg doch werden opnieuw teruggeworpen Op het overige front is de toestand onveranderd Hel Ku si che ooinmuniqué van 1 Juli zegt Op den 29eii hadden in dö kiwlatrt k Jm gewone geecluit en geplaatBi Onze niotorlKiot maakte liij Viine een vaartuig met TurksclH artitli iiKten buit Aan hei overige front i I geen veramk ring KriJKsverrichtingen ter Zee De Armenian getorpedeerd Uit Londen wordt d d 1 Juli gemeld De Ëngelsche paketboot Armenian werd Maandag in volle zee ter hoogte van Cornwall door een Daitschen onderzeeër getorpedeerd Er worden leden der bemanning vermist De Armenian was op weg naar Kewport News De overlevenden die te Cardiff aankwamen verklaren dat de duikboot in t zicht kwam ter hoogte van de SciUy eilanden Het schip trachtte te ontkomen doch de onderzeeër haalde het spoedig in en schoot een aantal granaten af De bemanning ging in de booten De onderzeeër lanceerde twee torpedo s die het schip tot zinken brachten De bemanning telde vyftig koppen met inbegrip van elf Amerikanen Uit Washington wordt d d 1 Juli gemeld Het bericht van den Amerikaanschen consul te Bristol over het vergaan van de Annenian eeaAmerikaansch schip heeft in officieele krinr opwinding veroorzaakt Volgens voorspellingen van een gunstig Antwoord van DuitschUnd op de tweede Lusitaniamota van wHson beweren de ambtenaren had het schip moeten worden onderworpen aan een onderaoek en hadden degene die aan boord waren in veiligheid behooren te worden gebracht vóór het schip vernield werd Page de Amerikaansche ambassadeur te Londen en Gérard te Berlijn hebben instructie ontvangen om inlichtingen in te winnen Schip getorpedeerd LONDEN 30 Juni Het stcomBchip Scottish Monarch uit Glasgow is ten zuiden van Queenstown getorpedeerd Een gedeelte van de bemanning is te Dun more East aan wal gebracht 1 De houding vau Bulgarije aii de Vos Ag wordt uit Sofia ge m dnl d rtufnirtrr prmirlent UwiOftlawo gisteren de jonrnahirten van alle pariijen tot een algeuneooe bespreking had opgeroepen een gebeurtenis zemder voorlieeld in Biilgarijei Ook vertegenwoordigern vaii de opporitieJjIawlen waren aanwi ziK liadoHJftwof deed nHxiodwIin be tieff iide n Mand van het oogenlilik dei znkcn Op he oorlo ooueel en in het bijzonder over het lieiang tHt Bulgarije 111 di n loop der verdere ontwikk eling dient te nomen Hij tfgde er d n nadruk op dat de vereentgende band van iilje partijen in het land is ea blijft Buignrye Kcif 1 r Ingaan zeide hij mot lietri kking tol de buiteniandsche politiek van on tand op hel oogiMibUk gt n par lijen sleehls Bulgaren daarnevens blijft lid oog aller Biilgaren op Maoedooilë ge vet igd waarvoor omt land ten strijde i Ri gftan Een nieuwe spoorwegverbinding Brussel Aken Naar aanleiding van een bericht over den aanleg van een tunnel door den St Pietersberg bij Loen ten behoeve van een nieuwe spoorlijn Brussel Aken schrgft iemand lÜe een tooht door het Zuid Limbnrgsche grensgebied heeft gemaakt aan de N R Inderdaad 13 een spoorlijn BrusselAken in aanleg er wordt daaraan op verschillende plaatsen met kracht gewerkt Zij gaat over Tongeren en Oostwaarts daarvan door het dal van de Jeker in België Geer genoemd die bij Maastricht in de Maas komt De lyn volgt dit dal tot Wonck waar de tunnel moet aanvangen die in het bericht aan het Huisgezin wordt bedoeld Het is welÏBwaat niet gebrul kelijk den heuvelmg tusscben de dalen van Jeker en Maas znover mij bekend is en zoo ia het begrijpelijk dat de berichtgever haar met den naam van de Noordelrjke punt heeft aangeduid Loen zeg Loon metLimburgsohe 00 is een buurt aan den voet van de steile oosthelling van den rug in het Maasdal jaist ten Westen van Lixhe uit het begin van den oorlog welbekend door de daar geslagen bruggen De spoorbrug zal wat meer Zuidelijk komen tuBBohen Lixhe on Visó Oostelgk van de Maas zal de lijngaan over Bwineau en Warsage enin beide dorpen zijn de werkzaamheden in vollen gang Berineau Ugt 1V K M bezuiden onze grens in het dal van de Belle die van daar langs het on gelukkige Mouland stroomt Het diepe dal va deze beek zal in de kom van het dorp Berineau worden overbrugd door een pl m tiOO M lange viaduct waarvan men de peilers van gewapend beton opgetrokken reeds hoog boven de huizen ziet verrijzen Oostwaarts van Warsage zal het tracé gaan over Fouron St Pierre en Remersdael dus in het algemeen vrt zuiver Oostwaarts om waarschijniijk bij Bleyberg benoorden Belgisch Moreanet aan te sluiten bij de lyn Verviers Aken die naar bekend is door een tunnel onder het Vierlandenpunt doorgaat Het Belgische leger geheel gereorganiseerd Reeds vroeger melden de bladen dat het Belgische leger langzamerhand weer geheel gecompleteerd werd Dat zulks niet alleen betreft het aanvullen der levende eenheden blijkt nit het volgende Groote motorwagens zijn thans in gebruik voor het vervoer van bruggenmateriaal dat van veel nut is in de Yserstreek met haar talrijke kanalen en andere waterwegen Bovendien is de zware artillerie aanmerkelyk aangevuld en heeft de cavalerie de beschikking over een belangrijk aantal reserve paarden Op dit moment is de Belgische cavalerie als zoodanig wel buiten haar eigenlijken dienst in de loopgraven doch eerlang hoopt men tooh van dit wapen nut te trekken Voor de uitmuntende inrichting of Ii ver herinrichting van het Belgische leger mocht dezer dagen de Belgische Oorlogsminister de heer De Broqueville een compliment ontvangen van den President der Vransche Republiek Minister de Br heeft zich nu een dezer dagen naar het hoofdkwartier van generaal Joffre begeven en gmïoot daar een hartelijke ontvangst In Belgische kringen verheugt men zich zeer over die hartelijke verstandhouding Duitsche gruwelen De Nordd AUg Ztg maakt nur uit Berlijn wordt gemeldt eau brief openbaar van 3 Fransche militaire artsen in het reeervehospita te Zwickatt waarin geprotesteerd wordt tegen de voorstelling van de ambtelijke Fransche oommiBaie van onderzoek in zake de beweerde Duitsche gruwelen Volgens do bewering van de Matin van 8 Maart zou een landbouwer uit Zwickau hebben verklaard dat zijn beenwonde door sleofate behandeung was verergerd en dat hg 8 dagen Uag door de Duitsche arUen moedwillig gekweld was geworden terwijl hem zijn been zonder dat hij onder narcose gebracht was aigoset was De ransohe artsen verklaren dat deze landbouwer integendeel zorgvuldig alu HieeHlerew ojftTf di Itoga al Mijn broeder ia wnniBii van WT al he ft hij tt gen de gtfwoontru vaik oniH u Hiand eu togen dn wKlelijkf VDOCHoliriften g zoi djgd in strijd met onM Itegrippen van eer zal hij n t haiult len Hij zal je niet in pijnlijke inoi iiijkheilen hrengen dat ge bier zijn vrouwatoi i aantroffen Ik w u zoo n ontmoeting wel weten Uontwijken KogMla hebt ge Am voor mij gwn enkel woordjr van lif tde over Hrt In nÜMMnhicn we de laatHti maal dat Vi hier Imj elkaadw zijn Hij Mtak 7 ijii vrouw de iH ide banden toe langzaam If gde zij haar fijne ariitoeratiBChe vinger daarin on xei Je weet dat ik H n atHchuw heli van zulk eomedie pel Ik heb je lief WUIy oonAi l k je liefhad op den eerflten dag van onfl huweliik Ik aeht en eer je 1 4 de vader van onze kinderen Ood beÏHX de jo in den Mrijd tegen Atm Tljaml van Hm vsderland Willy frok zijn vrouw aan zijn hart ea kuüt haar I rA oogerlblik ruMle Ro galla aan X jo boezem toen richtte zu zich weer op en zeiêe inet vaste tf m Willy ge moei uw plicht alit kri 4nLan vervullen msAr ge hebt ook plichten tegenover je kindieren en ik bid Je verllPB tlie nooit uil bot oog Oe hehtvolkon ii grtijk diiard kan nu zijn mtJdag niet vragon hij kan zijn verbinle nis uwi die vroiiw niet w 4ttgen mU echien wori f hij door het vijandelijke lood de oorlog is diiTilengi voige verklaard tiortog tegen Frankrijk Hoera Ik liifwondifr ji kri Bhaftig geewtdiift Htprok Kogalla maar denkt ge dan voUlrekt niet aan je htlisgezln p d i oogenlilik Hcliijnt ine die oorlogsver klaring zeer ong Segen te komen voor onzolielnngen Integendeel lieve Hogalla I Onder deze oiimtandigheden kan ICrtuard ijn onlwlag rriet vragen Zoodoemle lilijft do H k hangenuK wij willm daardoor tijd 0111 alle te overleggen Daarmee Is veel gi WOWien 01 iille verloren JJleu weet nie4 nie door het gHuk van den kri be giin igd zal worden en evenmin wieuil do krijg W end terugkeert RogMlal Sii jn he zou t di geen wonder zijn alu ge Bne iveldrt loen moet p ftlb R voorbereid ïijn Keri onaangevaani ijzig g voel ncjieen het hart van den olficier te veratijven Zoo koel n et zooveol pr erole kalntto kan zi vrouw ov r zijn dood preJ en I Dat was een harde Blag voor WÜlv a eigen liefdP I Hij zag in dat de liefde van zijn e en vr mw reed tang waa uitgeblust anders zoo aij zoo niet konnon spreken Hij keordie zich af en prak Imwt en Niet alla kogels zijn raak Overigenfl mwè vertrek ik Voorloopigbh t ge met din kinderm hier mijn broeder zal daar nietR tegen hebben Tot zoo tang die die vpoow hier niet nit Keil liedicndit trad binnen en rdkle e n lilegrMii over Dit lelegraui i zoo pas gebracht hoer liaron zolde hij Uil mijn gemlzo I riep Willy verwomlerd Wat mag daar weer gebeurdzijn Hij w heurde den ooielag open en las het beruht Dat bevatte lechtu weimg woorden maar gonoeg oni zijn gemoe i in hevige oniroering te l rengen Het telegram is van den regimentfladjiidant zeide hij het papier aan zijn vrouw overreikende Wi enH dienst aangelegenbe l n moet ik dadelijk terugkeeren Men verwacht dat het ïeger niohiel rklaard zal wordtvi Inderdaa i zeide Kogalla eveneenw verrast 7 00 Imdt het slot van hi leh grarii Waar zijn de couranten van vandaagi In db laatate dngen ht iben wehier goJeeW ak op een eenzaan eiland m den GrootCTi Ooeaan fleef hiw Bijna onbeleefd trok hij zijn vrouw de couranten uit de hand die zij vam het rtteltje hij den koorsteen had geMMnen Ving vloqg zijn oog over de telf rafianAo berichten Kijk daar ataM het Om de bezetUog van Spanje i er tuffiichen Frankrijk m Pruisen een boteing ontstaan De Franscho amhasfiadpur ia naar den koning W Fjk gRwIfld Koning Wnh 4ni beeft hem niet willen ontvangen en iie rgeveld wat dankt ge te doen Y l j volgdo e n lange stilte De echlgeiioolen Htondon oog lu oog tegenover elkaar Itogalla a blikken waren doorboreud o Witl govetMigd die langiww zijn oogcn neeralfneg Ie lieert het lot van de kioderen In lianden voer Uogalla iangcaant voort De bewijzen van dat veüwmachte htiwMi liggen 111 het funiliear ef Daar hfimge rit a leutig van wM wilt godora Ik went h H nuH ilogklla antwoordde Wlll nvA een HOhiiwet Hilik tori iée naar zijn vrouw tie in trotHefae houding bij hem tonitt IIK oogenbHk waarvan ge wjireekl 1 iK ii it i gHtomoo Ik kan ni g geen lioHiiiit mniN n breng mij niet In verzoeking f Wen het liefttifwendi oogenhHk ianog niel aangvhroken n r aln hrt aanbrw4 t denk lian aan dtt geiffprek enherinner u de pUc tten die g legehover mij KB de klndcfea l etrt te verviUleii Da r xal Ik aa denken woMdaarzeker van Maar ik kan goen eerloozeHchurk worden Wai ge ny daar asitt aa k m lm luid giwchreeuw op het friotpI fn onderbrak het giwprek dor echtgenoolen Fen dichte twhaar van mannen vrouwen m kinderen airoomde hrt plein op Aan hrt hoofd van den gnx liep de opziehtér van het dorp Middvn op bol pIMn bippf i eo nlaan Wordt MTvolgd