Goudsche Courant, maandag 26 juli 1915

Krampdnippels 40 et Aambêienzalf 60 Hnidjeukzalf 60 Rheamatiekzalf 35 WinterhandeDzalf 36 Uoofdzeerzalt 36 Ooglidialf 38 Vetwormpjeszalf 35 Abdijsiroop 73 Pinkpillan 120 Sanguinose 100 Forsterspillen 100 Koortipillen 100 ttaki 60 Casoaratabletten 100 t 60 Teercapsales 100 staks 60 54e Jaargang taal niai to weal oop uwe GEilEESIIilPDELEil Howtpoedert Hoofdpijnpoeders Kiespijnpoedera Rheumatiekpoedors Asthmspoeders AntiZw etpo der Maagpoeder Zaorpoeder Urinedruppels Bedwaterdrappels Oehoordruppei Maagdruppels ZeoBvdmppels AtpirioeUbleUen Koko Haarwater Laxeerpillen 35 ot 35 II 76 36 76 40 0 n 40 30 60 37 PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysiliimmer f 0 65 Elke regel meer 0 10 np drie achtereenvolgende plaatBingen iwonlen deze te en twee twrekend Dienstaanbiedingen jier plaatsing v ui 5 re eU f0 3 by vooruitlietuling elke regel meer 6 cLs Reclkmes fÜ 35 per regel iroote letters en randen naar plaatstuimte am Mialm UrtaeomlernMk H oant Sem llialati RECEPTEN MET ifU KoRTINO VOOR ABBONNÉ VAN DIT BLAD muumiEEi jHuiiFuimiUT n mneiiDiN ni m Oocdkooptte adres voor Breukbanden artikelen voor Zieken Vrouwenspalten gummlartlkkelen enz 60 Telefoon Interc 82 mt Koiineii liet u wij 111 vijandelijk blokbuia 111 de lacht springen Bij Launok t n Zuiden van Itan de Sapt dronffea de I ranwben In een klein gedeeJte van Onze voor te loopgraven D voMlng Dutnkei ki n hebben wij met veracheldnu bommen l eM hMen kamkh 1 i 11 r i 1 d i n g van den Landstorm It ll overzicht van die diiacussle ovor do iBittktormuBtbn id ötf waartan eeu kwari aii de Kbiim f kelnam kan uUcraard met mfN r dan eeti iiitkuk zijn Het is mooihik ondor d geweldige hoevoeHwid ovfrtolli heden lerug te vinden do pimtie woartmi liil ging Ue Mïnlöter heeft dit w el ondervoiuteft dwt niet nauw keurige lUl olu l i g ao hetgeen hg iKMioelt een z w fdodue uitwerking heelt llrt duii ellik t heeft de heer de SavoriiUi Lohnian d stawd van zaken uilit i ezM Uit orrtwcrp brengt niet dat t e wat men ftowrrt algenteene oefen ilirht Hel gwft slechts een tijdeJi e ver lerking van do legermacht die dleosiliaair w rdt geiuaakt aau de vervanging Mtn heti diie reedtj iMigeii tijd aan huQ v fkkring zijn HiUrokktqi Wat uien op IS Mei lil de Kawier heeft gewild wat lil bekend t l adrcBHanten vroegen ii liiM ItH anders I aariiit volgt dan ook dal dit onlwiTp aiiUer een uoodiwet i hel Is oen tijdietijke wijïigirig land torni is al rej i l roHorre llians wordt landwe r re i rve tiA oanvtilling van d n iand orm l u liHd graag wat preoleser zien aanX geven wa OT nu eigenlijk gaat gel enifEi WiMineer roept de Minisier de eer n nianiien op Hoeveel roept hij it op Hoeveel ztjn er nood4g om wn landweertiehting naar huis te zeneen Wat gotieiirl ei met hen dile oog vri zijn zoodia alle landweerlichtingen naar hui zi ronden er de vraag of dit ontwerp de oorloj iarlij zal versterken waren de hex i n t Hiel oenA De sociaiiwten vreezen Wal i 4 nil het eer te doel van d ze WH Lrgerversterklng o aflossjng van lie Landweer Het laatwie Waarom zeRi d MiniHter dit dOn niet In zijn wet Het eerBle dwi P W arom den Ie llchfinK 1916 niet omniddlejlijk g oeteml Al itczo vragen roepen oin e ii antwoonl en te Mlnisler had dit alloR kunnen vooritomen ala hij dtildelijkei zi fn ontwerp had toegi icht Vrij a geinoen RtPinA nn n metdesirekkitiff van hel voorstel in i n1lmenteele redevoeringen bravourennmniorR zijn er niet ten bortP gnDTevcn nik n het ben in him vreugde iet crlU oh l ehoudien Recht liartelijk titetindie niemand De oppositie der ooiaal deinoeralen la na d redo van den heer Ter Laan door tegenover Hotel DE ZALM Am het Ooatciyk Pront Het UuRslaobe oomuiunlqué van 2i JuU luidt In de buurt van Mitau werd op 2 i JuU niet gestreden Mear ommx hel ZuUien op het trwit Janlm kl 8auiwle lio weny zet de vijand zijn opntarsob i tOHtwaartM voort Op h Narenriront werd in den naobt van 2tt Juli op den linkeroevw dtv Vlsm een aanval door len vijand gedaan Hoewel hij attkfMtiOiiMnea gebrulkHe sloteen wij hetu met ucoeH lerug t e vijand doet zijn uHerate best om hei Narewfront te orceeren lilj de aectle van Rujanv PuUusk Op 2 Juli werd bier hevig geslredba Op bet WelcliMel front getw brdangvljk V erandering Wij sloageik eetidge vijandelijke aanvallen af W fn Nov t orgi WMk en Iwaucorod TuHHdiea de Welehsel en de Boeg went op 2 t JuJl een hevig geMchntfeveHU geleverd De vlJMid deed een poging om in dk riehUn van Berzloo vooruit te kioineD Op hi fronAKmel Bawico hadden hardnekkige gevecbten Haata Once troepen AtfAm ihuir In don nu t van 29 JuU ialri e tegenaaavallcn waarbij 4j er lierhaaldo malen bi alaagden om lilj d poaitlea der vijanAeMJke arUtlei k l komen Zij konden echler loor deomatandlglteden waaronder b strijd werd gi voerd de door den vijand verlaten kanonntm nUi medmciDen Hij iroiiliechof ooneetureerde de vijaiul Iteiangrijke atrijdkraohlen dl r In slaagden na hardnekkige g4 vechten j n leb een weinig naar hai Noorden nlt In breiden Aan de Boe btj Sokai woidlde irtrljd oortgeze Op bet oude troni kwaoMm hier aaahotidend nieuwe Dultsche troepen aan i hel overige fronl geni vefMi dering Hel D u i t H e h e eommunU uA van M Juh mddi Hel leger van generaal Vtm Below beiiaalde ien overwinning bij SJawli ovw ii t je Rtutsjsche legerkorps Na 10 dagen van vooridurandeu atryd op m kr ch ter vervolging der KuaMQ gelukte bol g i teren Vrijdag Ü3 Juli de Diiitsehe troepen do Russen tegenover Ko zalin pi m IH K M ten N W vau S ja tcw en Sjadow aan den spoorweg ijawll Dunaburg tol siami te brengen ila Ie leveren en ulh en te jagen ü dert hrt tiegin dezer operatie 14 Juli beblM n die iJiillsohera 27 000 ÏUi en krljgs Opniimin va ReNtanten GOEDKOOPE WINKEL Spotprijzen zie de Etalage = KLEIWEG No I hoek Turfmarkt op zijn uagt daohtenis kleed dal bij ulwi eerMjk tegenover u getiandeld heeft Lveji min als u geloof ik aan zulk een on rlJjko handeling maar d wereld de iriensdien De wereld Wie dt t Uu nog nan fdiiant von AlU obrak I Onder je mo lera naam hebl ge een zelfBlaiMHge powliie iu d maatschappij verworven draagt djen ook voortaan in hel bewuiü4in dal bel een eerlijke naam is IHt ge tpr k vond plaats in de eerste dagen van haar verldljf U Neurode eti Heden Üi n tijd was hierover Uisscheu moeder zoon geen woord meer gwproken Hel k wel of F duard bang wa er weef ovw u Iw yionen In de laatKte wekMi waM hij ecg veranderd en lag Iets drOef Ki e 1ign in itijn wezen en mew daa vroeger ïiochl hij de eenzaamheid van h i rb Zoo lag hij ook nu weer aau den x om van het woud op dezelfde plaau waar hij flerd von Altenbrak het eersi ontmoet had Het beeid van dit scfaoone nwHaJe bad h n dien dag steeda voorden g i geataan OmwlHekenrlg vertoefd hij imK zijn gedachten In de eerste tfafcs op de plek aar hij de joi barooee oninMot had en met toovermacht werd hij naar die plaatn onder den froofen benkenboom getrokken In vreeoMt een dvrgeli gevoel scheen ook de iKhoow paardrijdaier te t eheeraoli D CWorAt rervolgd Mloedei en Zoon 30 Na de vffMc jke gebeurtenis d e Marglwiia tot In hfot Hi pet van haar ziel getroffen had was HendHk Tinlenian de eenlge vriend p i helper voor df tieklagtwwaardigo vrouw geweest Krnellg had hij haar zaken ter harte genome hij had Mang üTltA B kleine vemM i gol riïlki lot aanicoop van zija ulachterijen liet in lip jjaaii rcntogevend belegd hlj liad voor de kinderen gezorgd en de Hweder gHrooHt i opgelteurd kortoni J had voor Marg4terita on haar hindcrm bij dag n nacht gezorgd at t haar V ertrouwdate vriend ï aten wij die ge t hiedenifl trachl i te vergeten nM rouw had liij openhartig geMgd toen Margherlla na haarfl wtPl h n pn brld uit Palermo hadgt TOnd waarin de pode ta uit Fratll ar melddp dbt zijn anibtffvoorganger l landverhuizer naaT Amerika wasg gaan en dat het door b n gehouden regiMW van den burgerlijken stand nerICtis te vinden was Hij de tegenwoor g podevita kon daarom het gevraagdet e jk9 ewiis ntet afgeven Wie weet wat voor schurk enrtrorft M r aebter Mmltt had Hendrik geaegd i i la het ook wel een misverstand g ©op©za d een WINKEL in 30 Visoii Consepwen en FpuH VISSCHERSDIJK 38 hoek Molensteeg ROTTERDAM AauhevtknA Jl KIUIIIEII PS Spedallteit In gebakken Vlsch EN GROS EN DETAIL Koninklijke Spiritisme Loge van Prof SALVATORE met zijn schrUvend medium Prof MULLENS dochter Het is algemeen bekend dat het Medium alles in haar slaap ziet ja zolfs vmSnSj Correspondentie zelfs tot Indiü fcNTRKE per persoon jn gezelsohap 90 cent dooh raadpleegt men de dame in tegenwoordigheid van den Prof alloen dan kost het een Kulden en kan men vragen stellen Van s morgens II tot s avonds te consulteeren M Prof SALVATORE Directeur Prof MULLEN S dochter Mo linm Een heerlijkzi e uit het kermisgewoel met een lekker glaasje bier in de veranda van Cafó BELVÉDÈRE üarkt hoek tioogstpaat S Aanbevelend C VAN VLIET lllJu A Rijwièg Agenten voor Gouda en Omstreken JEBR VERGÜNST Rijwielhandel en Reparatie inrichting TURFMARKT 113 GOUDA Op den grooten Betronwbaarheidsrit door Nederlsnd van 10 19 Januari 1915 gereden door d renners JAAP KDKN BI EKEMOLEN JAN VAN GENT FRANSSEN VELDKAMP en HOLTKAMP en waarbij meer dan 1000 K M werd afgelegd bleek het HIMII nijwiel een der bosten Bij den grouten 24 uursrit voor motorrywielen door Nederland op 13 Februari 1915 maakte de bekende Nederlandsche renner BLEKEMOLEN den geheele i rit mede op en HIM Rijwiel welke tocht voor dit Hedarlandsoll fabi kaat een reuaénsuooas is geworden Vnail pi1j8i iunuil aio ol U I ovfiÉieo Pilsner ürqn ell I RIJWIELHANDEL STEIJISVOGEL Firma A VAM VLIET STRUISVOGEL RIJWIELEN zijn olMa elegant HcM aa gaadkaa 34 MOTORRIJWIELEN in diverse merken Caiaplato Ra ratia larleiitiBa u Cmaillaaraa Varaikhalaa Onze nieuwe geïllustreerde prijscourant wordt U op aanvrage gratis toegezonden Beleefd aanbevelend J F W TURIOM 10 Holland Noord Ainerika Hypotfietkhank T CKKBAS OORINCHEM 48 5 j Pandbrieven met Winstaandeel i 101 aflosbaar na 6 Jaar 4 97 10 Terugkoop i beneden loopenden afgiftekoers Alles volgens clivulalre Geplaatst tot op I Juni 1915 f 2 288 8S0 Tepiiggekoclit 868 600 63 OEEN ENTREEPRIJS 11181 f SlaalijelowJillelksÉB Meliesl lfari l30 lelie2eikeo Optreden DUO DE ROOY Lachen Lachen Lachen Afé CH vond 8 ttttt varleerend programma XattvaBg Verder optreden van MeJ DINA BONTJE HolUndacbe Soubrette Duo s Kluchten en Solo s Ons Roomijs is bekend Aanbevelend A J ALDEIIHIIYSEM f Lachen Lachen Voor het eerst alhier Slaniipiaali UUT inrjmk k Cleiwiiliii Chinéesciie Lachteüt met Iniwgrip van Splegel Dwaaltul Grootste plezier en vermaak voor oud en jong Ieder kind dat do teat bezoekt krijgt een verrassing Gaatzien en gij staat verbaasd 15 De DIraelie Nog steeds voorhanden Binnen en Buitenbanden llle mileii si prijzm mtl ss ztBilir ganDlie Aanl evelend B J VAN Westhaven 55a GROOTSTE REPARATIE INRICHTING KERMIS GOUDA VLUGGE BEDIENING BILLIJKE PRIJZEN Standplaats MARKT tegenover Transvalia VOOR DE EERSTE MAAL ALHIER Het beroemde Theater N0Ü7EAÜ TSEMBE Directie HEINRICH PRISCHMUTH in de 30 B T Dopr onze directie zijn kosten noch moeite gespaard liet geachte pnbliek iets hoogst zeldzaams aan te bieden Uit het hootdrepertoire noemen wij vooral MT8B ISOLIN SPECIAAL ADRES VOOR Europa s onovertroffen Gedachtenlezeres on Mnemotechnische act Overal groot laohsQcoes Sensationeel Opgetreden voor koninklijke en hooggeplaatste personen 27 gouden en zil veren medailles en eeie diploma s Mr BALOTINI Muzikal Clown Act PRIMA HAARWERKE volgens laatste Nouveauti s AanhemknA H P van Wijngaarden Kleiweg THE GREAT ORIGINAL PROF BEN ALI and MISS HELENA Oriëntaliicher Komischer Qoochel act Nog nooit hier te lande vertoond MADAME BLANCHE ongeëvenaard snelrekenkunstenares Succes HENRI DION illusionist met zijn zwart kabinet o a Helont hoofden oener levende dame op open en vnj tooneel De doodenhand van Monte Chriito Senaaüonoel Do sprekende doodenkop ALFRED SCHNEIDER ongeëvenaard RflwleUcnnstenaar Verbaaingwekkende werkaaamheden ZATERDAGMIDDAG van 2 4 uur i GHirEIllilNI nril UE nHITEUJK met extra prograaiiu veer de an d Beleefd tot een bezoek uitnoodigend HEINRICH PRISCHMUTH Directeur 12840 Maandag 36 Juli 1015 m wm wmm Versehij nt dagelij ks t A behalve Zon en Feestdagen PRHS VAN HET ABONNKMENT Per kwartaul idem franco per post rn Met GeTlIuslreerd Znndagiibl d 1 qa Idem franco per posl Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 b j on e Agenten efen Bi ekhandel e n de Postkantoren Telefoon Interc 82 um K I Ih ïïitgevers A BRIBlUIAy EJ ZOON die voonieuieni zou 7ijii om onzen oiigtwhoud en titaat aan t randen met kracht te weerstaan Daarom nmet onze wi eniwu ht uitgelireid worden Zek r we iiioilm zuinig zijn t i de Re geerlng die in de eerwte oorlogflmaanden wel eens WHI rov al moe t zijn i h zuinig maar waar 1 zooaWt Wer nootMg l mogen Ünancleele o erwegiIlgen niel Af doorslag geven Do Milliliter lietrcurdo nog ei ns de agitatie over dit ontweflp in den lanile voor zoover de Minieer daaraan zelf schuld had door onvolledige loi liehtiii s belreiirdV de ttni ter dit evenzeer c wemsthte hij dii deel van de diuldnli t MUI zich a te laiden Hij de verdere uiteenzetting van de Ir do linfi van d n Minister ontstond een onaangeimam IncldetU tloordat Z Exc er toor interrumpeerende Kamerleden op Mrapl werd dJW wat hij zei la atrijd whjj met wal hij goBcbreven liad in de Memorie an Antwoord over de quae Hle iF de MiuNter Iwhalve wat voor aflossing nooiUg iff nog meer zal kunnen oproepen voor den iJindotOrm De Minister schroef t aan e ï lap i8 toe waarover hij menig ontutniffMiaam woord te Imoren kreeg en maakte het later w ci r eeiHgj zinH goedi door to Ie wggen dat hij vooi eveii ue l noeerdere oproeping een wetsontwerp iiij de Sta en fJeneraal zou Hidiipnen De stemming was echter door eni en under rumoerig en prikkelbaar geworden en bleet dit den vetdoren avond Veel gerepliceerd is er vwder niet zooda na een loeaeggjng van dpii MlniMer prewldent dat na 4 loDp v n den OOI 1 de Kegeering onH en verschillendl punten waaromtrent than nog gehfnmhouding geboden is het noodige licht zal ontsteken de inolie ter Laan al weidra in stemming kon komen zij werd verworpen met alleen de Ht imnen der Nooialisten voor l iiige nilmfer belangrijke amendemen len werden vervolgens ingetrokken ol door de Kegeering overgenomen waarna tH ïi vrij Iftng debatje ontstond over een artm iMlu nient van Hame van YsnieJt dat lol 4irekking Imd om te bepalen dat zooitra fle teg nwoordïge buitengowone omHtamHgheden hebben opgi liouden te beNtaan aan de Stalen Cieneraal een vooi ii l van wet zn worden gedaan tot Inln kkuig van deae wet De Minister ontried d it amendeïiient 0 grond van h S ijnuak voor volgende gelegenheden van oorlogBgii vaar waarvoor dian geen nie j we wetten zuHen noodig zijn maar de iiieerderheid van de Kaïm r H 24 vond d weinig overwegend en nam het amendi ment aan een we4ni bedu Idend éehecje loor den Mlniriler die vervolgens de gevolgen van zijn fout willendlp dragen het aniendWnent van de t onmiifwic van Rapporteurs overnam tmi in den eonsideran duid iijk uil te laten ko nien ihil liet ontwerp oen aflwMlngKwet is om door ulttfreidtng van dien Undwtörni de landweer met verlof te kunnm laten gaam Hiermee was de wet natuurlijk gered Zij Üfiag er door m 55 tegen t t stenmii n omerzoenlijk wajeR alloen de soeinlisten t kngin eer midd ernaeht was de 1and ilorinwet aangenomen kort daarna ginf de Kamer uiteen nadat hel Wl l land van de agenda was algevoerd en en aantal wetjes w o hel oorlog cri Het van 1 0 millloen en conclusies zotvder hoofdelijke stemming wan n aangenomen d ii lieer Schaper nog tH nH flink vit orki Z i bindt dit ontwerp de Kajner oru den algemeeneii enetplieht toe te tiaan 1 n levens acht hij den internatiouakti toeatacd niet van duw aard dat liet oorlog f e aar girooter is geworden oor Ofts land Volg ens zijn u eening a dat gevaar llian zew gering De MinisIer il zich daarover met uillaleu zei ikf htx r Schaper Was dat niet lete uit Itet coimttïgeneraal De Oorlog Aan het ItallMMSche Front ili liallaanHche eommunUfuA van J i Juli nteidl l o ïiaiianen de bezetting van Tofana In bet district Montciiero word de opinarwh langM de OreM en de Luznixa voorlgeiztit De Oofftemri Qsche aammükn aan de I mnzo op Montepiana ten N van Mi ttrima en op Isonxo atso zijn alle afgettlagCTi Op een gevangi u ge noini n olfldoiT werd een legerorder gevonden aarin het nlet Blagi n van den tto U nrijkKchen aanval wordt gemeld I e gisteren vcmn lde aanval van 22 jiiM wa eiii algeineene aanval ondernomen met het doi l onzen Unkervleugel terug ie dringen fn ons van di ze ziidie der Isonao te wrdrlJvMi Aan het WeiUlIJk Pront Hk f rainNehe namkMafi iMMnnHinl 11 van 35 Juli awidt De nacht ging kalm voorbij iH halro H nige adle dej artillerie in In de Vogezen bij Ban de Mapt behaalden de KrajvKchen opnieuw wn siic tti In deti avond van 21 JuÜ maakten 71J zieh nuH ster van zeer sterke Diillsche verdwdlglngswerUen die zich uitstrekten liiHsehen de Iwogte i27 bij Fonlenelli lil bij liet dorp Ijiunols bezatten zij een groep htiizen die bel Zuidelijk ded van liet dorp vormen De Franschen maakten tw T dan 7011 niet gewonde geMingenen iMhooriTnh lot 4 verschilleniU batnljonH en een compagnie mitrailletirs De hoev eelfieid bultgeniaakt materieel kan nog niet u or ien a tgej eld Ken Diiltflcti vliegloewiH daalde neer bij Belhancourt lU tvtti imailtenden werden gevangen geaomen Het D i i t si c h e eomujuivlriiiA van 25 fiili Uildl an Ht Dostelijken rand van de Ar De heer Marclianl begon aju rode met de opinerkolijke n e Ied eeling dat hij de disloeniii der IrooiMii nii l meer zou be=ipri4i ii = oindat iilj redenen had o i aan te neniens daf Mhilster deze zet r l elangrijke aangtMegenheld hi nadere overwin zal nMuen Ih dit nu aik wak bet l er den vrijwllUgen landatonu zijn de iiH iiJnftt ii verdeeld Terwijl de heer van di M oort van Zijp zoo ver wU gaan da liij dezen buiten de wet wil laten vindt de heer l odt heoleniaal Ifeen aanleiding out hun maar één voordeeitje te Dl motie Ter Laan wn de landweer eti fdelijk naar huis te zenden en alvas nwt 1 lichtingen te beginnen kreeg zoo goed al g e i leiin Whalve dan bij di partijgenooten van den voorMeller Trouwens dM 1 te betrrljpon Men kan de liegeerfng goen wet gaan voorrtphrijven aU zij de verantwoorde ijk lie id moet bitj eu dragtii Minieer iloslwoui heeft duidi li hel doel het karakter van zijn voornle ontvouw d Doel Ih versterking van de woerroacht niet van het o f f e o 11 e f Im dit ontwerp dan een floaeingBontwerp zonder m ér Neen dat is niet de bedo ting van de Regeering Zij vi 11 een drlededig voordeel bereiken Ie de vorming van een reserve iijel vérlof 2e hei naar huis zMiden van ouderen De MinJHter niUe vervolgenfl zijn aartlwwlng voor de mannen aan di grenzen om daarna oenige woordwi Ie wijden aan de l eww rdo oorlogszuchtige Mnminilng in orw land De Rogeering kan en wli nlH gelooven aan een dcrgeli e mming en m waar noodig aan di rgelijke neigingen den kop Indrukken N ederland aldus ging de Minlsler voort ifl vredelievendi eenag zind en aBt l e lo en om wie ter wereld ook FEVlhhETON iH antwoordiie zijii handdruk en vervolgde toen Ik geloof dat go gelijk hebt ll idrlk Üintben een paar dagen ga Ik naar Seiirodi I n ak ge Cireta nog eenigenHjd bij jf wilt houden t la me zeeraaiigenaani Zij moet diii cursus van deimi li4 HcliooI ten einde brengen don kanZIJ naar Neurode konien eti WMbten lolzit een gepafte betrekking ffevoaden heelt Maar mevrouw dat is iiiiH noodig Waarom Im I kind zoo te plagen Hij vreemde n en ehen aan hulfl U is nlei arm mevroii w en ik ik ben niw ariN meer een neen Hendrik ditmaal kivrt gip me niet van mi voorn nen lireltt moet op haar eigen beencn loeren laan Zij moet d n iviutt dea levens leeren kennen I en strenge opvoeding dnorliH praeti he leven yal haar goed doen ij mag niet als ik in mijne jeugd hetsladitoffer van onervarenheid word n Ie hebt hel kind een beetje verwend nitM vriend Zij schijnt mij een wHalgInehihariig en oppervlakkig Maar stil daar komt fJretó Hendrik Tledeman bromde leta fn zijn Ijaard maar hij wint dat hij op dit punt niets km uitrichten Ja Oreta vag zijn lievdlng dat wilde hij niet ontkennen Maar liet was toch onala dat Itevn kind ifi faardVoditlge WM in te zenden u huüht Hendrik eindeli komt tijd komt raad Voorloopig blijft bM kind bij me en dat is voldoende i KRTII NDK UODIDSTIJK Alt I dunrd s mlddagri vrij was plachi bij gaarne In het nalitirlge tmsch aati den oever der l Ibe rond te dolen Zi i moeijw die simls eenige weken bij bi ni woonde verg Mdi bein bij de wandHlngen h i cblH zelden haar zwakke krachten lieten zulke verre tochten niet toe alu I duard gaarne ataakti Dikwijle keerde fiij eerHt laat in ilen avond terug als de maan aau d4 n hejiiet rtlond In de eerste weken wa de nabijheid van het slot Alt nbrak voor Margherlta zwr onaangenaam geweest maar zij gewendi er aan in de nabijheid Ie leven van die niewtchen die haar ntel of zonder opzet In baar rechten tekort deden Zij bad de gedachte aan wraak aan triji om de reebten van haar kinderen reeds lang lalen varen En toen Flduard daarover begon Ie praten maande zij hem tot onderwerpIniE aan Lalen wij geduldig afwachten waler boven onze hoofden beatoten U zeld ze Onze krachten zlJo te zwak om onalot te besturen denk maar e na unje vadfT t Welke plannen had hij en Uw nabij waa de uitvoering en tochgreep hrt noodlot met ruwe hand In fnvemloorde alle plannen dif zijn edelegeest gavMind had Maar Juist om vaders naffedaohteniawilde Ik zoo gaarne openlig zien aangetoond dal tiw bMrering gefrond la Hetsobijnt mij ander toe dat er aco mat e4 ne verglMïiug Weg vavi die luuizeniasen die dienen nergena loe Wij zullen on zelven w l trachten door het leven Ie laan t n Marglicrita MtnUdli had dm raad van den eerli t n vriend opgevolgd Haar geof t kwam iangzauK rhand woer op verliaal van ganaohej harte was 7ij Ihndrik dankbaar Hii liad haar sedert dien tijd niet meer verlaten DoOr Ijver en voorkoiiK iwHieid was het hem gelukt het vertrouwon zijner klantten te winiven en zoo bracht hij de zaak op zulk e hoogte dat hij weldra een welgoBleld man kon gonoaiH worden Hij kocht n IruiR in fic ni uwe rriedriohf4raat en niiinde d iVenle verdieping daarvan aan mevrouw Monielji Ik kleine villa Ie FriedrlehMhagen werd voordeelig verkocht zoodot Margherita onlHzorgd de toekomst tegemoet kon gaan E m gedeelte van haar veritiogien wa belegd in soHede Rtaal papleren de kinderen groeiden voordeelig op ook nadat die oude Dorothea het tijdeiijke niet bw emiwigo verwlweid had I dnard werd een i ekwaam ing iaieur en Ctroia f iuie rde oHuaiek zij bad veel talent voor deze tichoone knnst Zoo leefde men tA I tevreden in het huia van oom JJendrlk zooals de brave iHedEmian door de ktoderm genoemd werd De voormalige bedieinde was thans Marghorlta a be e vrktid pfi raadranan geworden zij ondernant ni s zonder zijn otn dtfel Ie vragien en wat hij haar aanrawMe kwam altijd gon uit Zoo begreep MarfHietita dan ook beden dat Hendrik frii had Zij