Goudsche Courant, donderdag 5 augustus 1915

54e Jaargang INo 1284 lju ll Krijgsverrichtingen ter Zee lil lomhn woiHlt gunt hl dat d Ikt giwbi MttHwii boot Ivoopbantbl in ikn grond i gt liooi d Negtn man dtr ei iii pag itn gt ied In Duitschland UiiiHchland I hoef attn koper l tuiliialri ovtihuid lu MuilHohiand Il t l dtu Jltn JiiH naar d 1 1iml ou lant nifld bij virurduuinÉ liipaald dat voon rpm van rood tn gttl koptl tiiaii van iiiv i r iiikkt I ondirwoipin ullui zijn aan lubu lagutmiiiig Hti w tn maalrtigtl du iiijna vinyi i als li Ur broodlvaaiten naginotg olb knngui dor btvolking lu aaniakiug luuigt mtt tl oorlogHnoodzakelijkliedui oowtl buui krr aU buistig naai zkl Itli bij ond it In LU arllklllJ m htt üu iogelii woi dt trop gtvM ztn dat ni n Juiwt dt ztn v ig dti inbt iagneamug van buis lK udn lijkt vooi werpen gt iiiakki Itjk ayn k verkrijgen en in do mt t ale gwa Hen gemakktibjk gtimat kunnen worden of ver vangtn dooi andero van andtr maleTiiwl Ik regtiling van d e inyamelmg m ftan genitenU iijko v iroi t ningen ov i rgt Iate i ik groolt opoffeiingsgecmdlnld Kr Uiutscho Itovolking hee t leli na ch iili vaardiging van d zt vtronitning wohi g looml waar Maandag al ttedtlijk man san iniUiBchtn hun kopti bij tie aaiigt guvt n Saïim eJi ttllon pijn komtm ink Mren I Jt ileilijn wonU gun ld tiatdiitn eorsttn dag in dt hoofdblad nlltHuntds liondtidtn ctiilenflRis kopu tn nikki 1 ijn liiji tngvbrachl oor bt alduB in gfiknei dt metaal al den nut I liooientk tot dt HOOI tin van voorwtiptn du on ihi d iiiiïtwlagneBiung valbn woitlt l Inling vtistrekt lol tlt ze onaiïiddf llijkp mkvtring wns iiun ni t vtTpliobt wfel tot oangiflt van bttgiin men m zijn bozit liad Ëal dan rder bij dt botf itft rs in gt bniik kon worden gelaten tof tk opvonkiing nootl zftknhjk zou i n Ue groote mawa dn hivolking schijnl echter onmltMelli alli tt willen afHlaan waann zij ih mill tail e ov ei hl ld van nnt kan ijn U menflohen moet n in ttn nj staan te wftüb tl II tn zij dïe groote Iwtvidheden heb litn af tr gevon worden r cdu v r oelit OOI af meit de Sanvmt iHiotk n o i g ii plegoii De Oorlog Aan het Westeiyk Front Het Fransche communiqué van 4 Aug meldt In Artois werden in don nacht van 3 op 4 dezer slechts gevechten met granaatschoten gemeld Noordelijk van Chateau Carleul in de Argonnen had een zeer hevige strijd met bommen en granaten plaats die den geheelen dag van 3 Augustus duurde in het westelijk deel van het woud tot nabij 8t Hubert Do nacht van 3 op 1 Augustus was zeer bewogen De Dnitschers deden twee aanvallen één tegen de hoogte 213 en het ravijn van Fontaine aux Charmes een andere in de buurt van Marie Therèse De aanvallers werden overal teiuggeworpon in hun loopgraven door het vuur der Fransche infanterie en artdlerie Bij Pour de Paris en Hante Chevaucheo onophoudelijke fusilade van loopgraaf tot loopgraaf Voor Vauquois heten de Dnitschers twee mijnen spiingen die geep schade aanrichtten aan de Fransche loopgraven Levendig bombardement had plaats in het bOBoh van Apremont en bij Baudesapt In de Vogezen op den Lingekopf en den Schratzmannole werd de strijd met bommen en granaten voortgezet gedurende een deel van don nacht van 3 op 4 Augustus in het voordeel der Franschen Op den Barrenkopf wierpen de Franschen een tegenaanval terug Uu l pnfvt wordt aan do Lokal An aei ir fetiiuld dal in do an Iransolie zijii loigcgevra ond rin tn di r Duit öobtM ö tii echen HiuarMlIc n Bij r lil duren de ge ectitcn omen I diinrd b l wan vvie d tn hm loof baai dut tt iggi n t Ik anlwoorttidr lecblfl op knar iraag d al lichten Wflt wilt ge dom f Ik nciin d IhkI v lor nu lublH et 1 op I duard Ja moivlitr ik btn nu mnn feowoi ikn lang gtno g het ft uw inv loetl iinj weirlioudtn nu niet meer U Iet tlf hotfvuj onJiiil die onzekt rb ld kon win s biengen J fTida de waarhnd bad gcrtvttin on in baar liftil iionil li f tb V 001 dli n mail oulKtaaii n In gij don Mist g ij tiari oiif gt buiii niet In toeh bi mindW gi f er da von Alltnbrak Prg gimoig dal Ik bi t tb ert Maar die litfde zaj inii nitt teriiffhoudï n om mi n plicht te vervullen I Vaarwel nio der u houdt mlJ nm nit nu er teru Ik ga mee naar Berkm Neen binnen twee of drie daRi nkom ik met rtrela terug Rli biet om ï eai voor baar ontvMigist gereed te mnken aarwel 38 H el nisiig en getukki had iiil iJaör in ijn lie e woning kiuin n le en aU M ranip ftllg gehtiin iiet liefltaan nn liein en d linen nie4 iienoveld en ver luisterd had 1 en we iioedig amarteliik gevoel sloop zijn hftri binmn Ilij wend de hel oog an htt vrce lyaine land Bchap ai en nohlte het naar de lieuyel In hel lloitin wam het trotacln lof Sltenbrak nlend lint piijkle liaal als ilewilB van kraeht van htt oude geslacht I liotsoh 8tadv n de lorentjefl an hit gebouw tegen den helde avondlioratl al omgolfd door lul go n liolil der heidiemle zon welkir stralen m di lalriike vensters woerknatfll enlen Op den nohtergrond vcrliietzioh do oude grijze toren s n iiet verdiwonen ritMerka itool tijt en twmber praknd op jn zwaron bouw die eetiwen getrotseerd na Van het geslacht d t binnen die iMiren woonde ongenaakbaar voor liet volk govoolloos voor het zielB erlang n an een leader hart had I Aiard Mon Il oon nirtlrtijden Ie verwaehten Idiiard gelaat werd hoe langer hoe nniberder Het atond bijna dreigend on illokenrlg baldo hij de voi 1 Pe toom het Booiilot zijner tanulle over de Adverteniiën GliaÉm Ie Goiiila Het ADMISSIE EXAMEN zal plaats hebben 6 en 7 September Aangiften tot deelneming daaraanmoeten vóór 18 Augustus a s gedaanworden bij den Eector van het Gymnasium Dr A VAN IJSENDIJK Oosthaven 55 14 Bioscoop joudaVooruif DONDERDAG 5 AUGUSTUS onherroepelijk laatste Voorstelling ff II FATUM ENORM SUCCES 111 Verzuim deze hoogst interessante Olm niet 20 Prachtige mahonie linnenkast gebeeldhouwde deuren f 28 bilpassende Stoelen leer en peluch Tafels Spiegels Schil deryen Theetafels compleet Leer ameublement f 56 PelucheSalonameublementf69 Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Matrassen Ledikanten Leerstoelen vanaf f 14 50 de zes Theetafels Boekenkasten Uittrektafels onz enz 20 ALLES SOLIDE EN aOEDKOOP SIHtllSTIUilTWIl HnMlmisMlillileithle kldl Rotterdam Voer Export Zendingen Certificaten van Oorsprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda benoodigd voor de verzending van goederen naar het Buitenland aijn verkrijgbaar ad 40 fentH per stuk ClnolusM iHiaO ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Oouda W STIJNIS HAASTRECHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukengerei Rijwielen en onderdeelen en Werktuigen 14 BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hy wende ïioh tot JAC KOOI J Kz pnttenboorder te WIeringerwaard die zioh gaarne belast met hetinstalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang ib dit werk door ondergeteekende met het grootste BHooes uitgevoerd Begrootisgen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz tl WIERINGERWAARD Aan de Landbouwers Kaasbeceiders in Znid HoHand en Utrecht Ingevolge Besluit an Zyn Exc den Minister an I andbouw Nijverheid en Handel wordt aan de exporteurs van volvette Goudselie Kaas met ingang an 7 Augustus a s toegestaan 70 o an hunne inkoopen naar het Buitenland te exporteeren terw l 30 voor Binnenlandseh gebruik mpet worden afgestaan tot ile door den Minister vastgestelde maximumprijzen Het Bestuur van de Nedcrlandsehe Vereeniging vanKaashandelaren maakt hiermede bekend dat v an af 9 Augustus a 8 door hare leden aan produeenten en harnlelaren niet exporteurs de van af dien datum aan bengeleverde volvette üoudschc Kaas zal worden uitbetaaldals volgt 70 tot den overeengekomen prijs 30 met 38 per 50 K G of 40 inilien metRijksmerk ƒ 2 per 50 K G beneden de door denMinister vastgestelde niaxunum prij en 64 RiJwieleD Agenten voor Gouda en Omstreken GEBR VER JUNST Rijwielhandel en Reparatie inrichting TURFMARKT 11 GOUDA Op den grcinten Bptrouwhaarheidsrit dnni Npderlaml van 10 It Jftiiiiari l H i gereden door de renners JAAP KDKN HI KKEMOI EN JAN VAN GKNT FRANSSENf VELDKAMP en HOLTKAMP en waarbij meer dan 1 K M werd afgelegd bleek liet HIMII Kijwiel een dei besten Bij den grooten 24 iiursrit v oor motorrijwielen door Neilei land op 13 Feljruan l maakte de bekende Nederlandsche renner BIjEKEMOLEN den geheelen rit mede op een HIMII Rijwiel welke tndit ooi dit Nederlandsoh fabrikaat een reuzensucoes is gewoiden ïmjl prijseourafll aao of U I oveÉipo De Electrisehe Drukkerij == i A BRINKMAN ZOON MARKT 31 TEL 82 levert vlug en tot blHQken prUs ALLE SOORTEN DRUKWERKEN voor den Handel Vereenigingen en voor particulier gebruik KEURIGE UITVOERING ACCURATE LEVERING Monstercollectie ter beschikking II Ï Uol lijbFaliriiil eii taeD iLaao lommer OPÖERIOHT irM Voedert BW Vee met de uuivere murure LIJNZAADROEREN merk iSTERo en W L Ditmiintende door hoog eiwit en vetgehalte en groots voedingswaarde Beremploma Parljê 1900 Segen OouOen MeOaiUM Koninklijke Marine Kenmsgoving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eenervrgwiUige vorbintonis by Hi Ms Zeemicht ah mniimum leeftijd ITjaar inaximum leefti d25jaar Lichtmatpoos met kort dienstverbanci mininmm leeftijd 20 jaar r maximum leeft 29 jaar Matpoos toppedomakep Matpoos kok i Stokep 2 klasse Leepling Stokep minimum leeftijd lOjaai maximura Ieeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stokenmaximumleef ti d 29jsac minimumlee ftijd 16jaar maximnm leeft 17 jaar Nadere inhehtmgon worden op lanvraag hot zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te WILLEMSOORD DEN HELDER 60 Hof prottig p g eillustrecrde werkje DE HENGELAAR door BRAKDARIS DE BESTE TIJD DE BESTE KLEEDING GffiHEIMMIDDFLEN DE DIVERSE SOORTEN AAS HET VANGEN VAN VERSCHILLENDE VISCHSOORTEN ENKELE WETTELIJKE BEPALINGEN werd als gratis bijlage opgenomen in llorks magazijn liet Goedkoopste Geïllustreerde Groote Maandsehrift en is afzonderlijk verkrijgbaar voor 25 cent Nieuwe abonnós op MORKS MAGAZIJN ontvangen nog als gratispremie bovenstaand boekske on do beide kleuren repiodootiei Jarob Maris lie Woleti en lioühoom Kerkinterietir 62 vOordreeht C MORKS V Vraagt WOUTERLOOL s V bhk f2 66 3 10 2 20 2 30 3 60 3 60 Kalfsgehakt Kalfsgehakt getrnffoerd Galantine de Veau Galantine de Volallle Tête de Veau en Tortue Tête de Veau Hollandals bl k 050 0 55 0 46 0 45 0 65 WOUTERLOOD Leiden Abonneert ü op dit Blad Donderdag 5 Augustus 1015 mmm mwm ie vo Txrs ezi d erte3 i tie blstd Troor G o a d st ezi Oa stx© k ez i Verschijnt dagQlijkB behalve Zo n en Feestdagen PRIJS VAN HEI ABÜNJJEMENT Per kw irtaal Idem fianco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem Imnco pei post Abonnementen worden dageljjks aangenomen f 1 25 1 50 1 50 1 90 Bui eau PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew snunimer f O 55 Elke legel meer O 10 aan ons Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Bij drie achtereenvolgende plaatsingen woidoii deze tegen twee berekend Diensla nbiedingen per plaatsing van 1 5 legds fO 35 by vooruitbeldbng elke regel meei 6 ets Reclamis f O 25 pei icgel Groole letters en randen naai plaa siiiimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRIHgMAN EN ZOON Koupichki ligt ongeveer 40 K M ten oosten van Poniewiecz liet Uunlt nrijkt chi eonmutniqu aii i Viig uiLidl Op h t Ruft iseiiL ooilogstoonLtl htihbeii lusscben d Hoicb I tn dl Boeg de oet voor volI W iitt liokkcndo Uus n at naai gewoonti op i f tcbeiidine pulkten opnltuw legen slund g botten Uwt kwtun tt n w i lcn au Diiltenka f holni aan dt Swinka til aan d linie Lenczna owo Alt xan dl ia tot hardïu kkige gmechbn op v r bolHtdtnü detleu het front gmg dt ii and ttn eindt ons o Irinig n tegtn te houikn lot koitMtondngi tegtnaanvnibn o ir docli luj wlaagdiL tr nitt in Kland If htMidoii tttrd Uiiiggt worpen ui lie lis iniddtrnachtH zipi ttruglocbt naar bil Nooixkn voort He l op d n linker eiili siloivii gtltgtii Westelijk gi bittl van IwangoroKl ia m on bezit Ut tegenovet d RatToka montlang op den Oostdijkfii Ilusland en Bulgarije 1 it Weeiitn woidl aan liol lit rl Pa f tbl getmsld dat volgens een lienolit uit solia aan dt z I ftt pim Trotbet ko Imwunkort uU Nmj waai Sofia zal ver irokktn oih uit naam van de Ru8e4 h ugtuMig iiift dit van Bulgarijt te on doitiandtlui Ut Kusaisobt rngwiingver laufet dat Ilulgarljt nog v6ér dat do beriliKHiing in RuR 5ieüh l oien gt vallen i de nientt Ie hulp komt en tciïtn Tur klit optrekt olgeiiM int ooidieel van dt politieke klingen zal d zending van Iro bel kol naar Sofia evenmin re Uaat li veiui ais ziin intling naar Nisj Aan het Italtaansche front Ut slujtl bij lOi au Uiutsche zijde wordt geumld dat dt kont ruHt na dion Iweedin nlug bij orz Uot iidigd is Htt Italiaansoiio lt i r IS wedir liegonnen mtt skrke aan vallen tegtn hit plaUnu van I I op 1o welkö btfflit ztti beiangiijk ftohijnt geaobt Ie woiHlen om het groott bniggenhoofd oor Oorz tt ktinm n v rovt ren Uegii Itrtn i Aug door di Iialianui ondcrr in uit ri horhaaitói aanvallen oowielijk va I Olaz a op dtn bfig dt Stibum werden alk btoeilig afgesiogen H i wae voor iiame iijk dt OoHte iirifk obe artitluic die dtu Italiaiitn waio verlleaen loege kele punten van de oin=duken an Sou I 1 1 Aan het Oostelijk Front Het Buasi iche communiqué van 4 Aug meldt j Gedurende de drie laat ite dagen stelt de vijand krachtige pogingen in t werk om ons uit den Narew soctor tuschen Ostrolenka en Lomza te verdrijven In de streek van Kdwabro zet den vijand de loopgravengevechten voort In den loop daarvan hebben WIJ steeds de overhand behouden Aan het front van de Pissa en de Sclikwa werden wij aangevallen door een geheel vijandelijk leger dat vooraf de uit Frankrijk gekomen versterkingen tegen ons had afgezonden Toch zagen wij weldra de Dnitsche aanvallen in dien sector verflauwen want de vijand had een week noodig om uit het dorp Servatka een regiment van onze achterhoede te verdrijven terwijl het gevecht om het bezit van de Narew overgangenbij Nowogorod zelfs nog niet begonnen is Bij de uitmonding van de Schkwa slaagde de vijand er in dank zy het kreupelhout op den oostehjken oevei van de Narew over te gaan maar wij konden met succes beletten dat de vijand zijn artillerie over de Narew deed komen en met bajonetaan vallen vernietigden wy de vijandelijke afdeelingen die verstoken waren van de artillenedekking Deze tegenslagen noodzaakten den vijand uit dien sector de versterkingen uit Frankrijk gekomen weg te halen om ze te gebruiken voor de versterking van dö troepen bij Rozan die sneller vooruitrukten Deze troepen werden aanmerkelijk versterkt met hulptroepen die van den linkeroever van den Weiohsel kwamen Alle pogingen om naar het front voort te rukken werden niettemin gebroken aan de rivier Orshyz De vijand veranderde daarop de richting van zijn aanvallen en wendt nu op het front tusschen de Naref en de Orshyz krachtige pogingen aan om in Noordoostelijke richting vooruit te gaan achter Ostrolenka om Gedurende de gevechten der drie dagen ging de vijand herhaaldelijk met groote infantenemasaa s tot den aanval over maar hij leed gedurende die periode herhaaldelijk ernstige verhezen en kwam slechts twee en driö wersten vooruit Op den 2n Augustus zagen onze troepen tijdens den he Masten Duitschen aanval djen zjj te1 rugsloegen de vijandelijke cavalerie op de eigen infanterie charoheeren I om deze te noodzaken ons opnieuw aan te vallen De Dnitsche verhezen zijn hier zeer groot In den zuidelijken sector bij een gevecht bij het dorp Poksjiwitza concentreerde de vijand een groote massa infanterie om door het dal van de Oje te gaan maar onze artillerie deed den aanval van den vijand bij het begin reeds verloopen en noodzaakte de Duitschers zioh te verspreiden Onze verliezen zijn hier zeer groot maar onze troepen bieden moedig weerstand aan de plannen van den vijand om aan de Narewlmie n krachtigen stoot toe te brengen aan de Russische legers die in het dal van de Wierpz het offensief van Mackensen tegenhouden Het D u 1 1 s c h e communique van 4 Au meldt Bij de achtervolging van den wijkenden vijand bereikten onzetioepen gisteren de streek van Koupiehki ten oosten van Poniewiecz Ten noorden van Lomza werden de Kussen in de vooruitgeschoven verdedigmgsteUing der vesting teruggedrongen De Oost en West Pruisische regimenten namen nog de door veldschansen versterkte Nare w o ver gangen b Ostrolenka na hevi n tegenstand van den vijand Yersoheiden duizenden Russen werden gevangen genomen en 17 machinegeweren buitgemaakt Ook hier IS de achtervolging begoniien Voor Warschau werden de Russen uit de Btonie stellmg in de buitenst fortenlinie ter a gge worpen Het leger van prins Leopold van Beieren is bezig met een aanval op de vesting Bij de Duitsche troepen van het leger van Woyrsch die over den Weichsel zijn getrokken maakt de aanval vorderingen De OostennjkachHongaai sche troepen van dit leger zijn in t bezit van de westelijke deelen der vesting Iwangorod tot aan de Weichsel Tegenover de verbonden legers van Mackensen trachtte de vijand ook gisteren de vervolging tot staan te brengen Hij werd echter bij Lenczna noordoostelijk van Cholm en westwaarts van den Boeg opnieuw verslagen Sedert hedenophtend vroeg is de verslagen vijand op den terugtocht tusschen Weichsel en Boeg lu noordelijke richting Ook by en zuidehjk van Uscilng aan de Boeg wijkt de vijand FEVILLETOX f loii l diiid li k d naam Harrj vou W imbrok Hat wa d ia fc man du d ö luii yijmr zuritei Ooh natiunlijk hi beidt m d t groote wtrcid hg waft een Vlt nibrak en im zuHtei was nnits dan Gre a 1 in kreet m ttoe le en wraak ont Mong 7iob aaii d beklemde iKïrsl van tUn loiig trian Zijn luMö voor jeréa lyn hoop alUf was Mrgeten hij dacht dechts aan zijn anm ziielor wolke r on kchukl Daar dkïed h golind van d e Bohe4 aan d tuindeur hein nit zijn ge pems ojwohrikken Zijn moeder keerde van oen kitmi wamle ltnig terng Hll nchtie ich m zijne voile b ngie op bii had een bwhiil genomen IIij trad he hitls liinnen om in zijn kamer hot alkrnoo digste vooi Vn korte rois In een koffer hiieen te pakken Vorwondfrd bleef movroiiw MontoHl itï d e deuropening iaan toen zij de kamer n baar zoon iiinnentr d om hom voor bei avondeten fe roepen raat ge op relft I duard P vrroeg zcl Ja moeder ik nwet nasr Berhjn Saai litrlijn I oor zaken i voor aken maar lie4 iin aktii waarin u en Greta nauw Iwliokittii fijH Uaar lees den brief vanoom Htndrik 1 Wat i er gelwunl V Ixvw deo bril f maai dan zult uzitn wat het ge volg is van un tre ven om Int iariii alig goholm vanonaefomilii 700 zorgvuldig tt bewaren Ithiaitl I Op nik en loon bad i duard nog nooit lol ham gt Hprokm Rev nde la Il dtn bfiif en barrtlte toen In tianen los Uk ainii dn la klaagde ii Ia f dii rtl baaj mi n kind bier dat zijdbn litiiMiigt vtrgttt eit zij wetr uns vpoolijk oniffchuldlg kind worth M d vroolijke oiiBchukJ van haar kindergemoed is het nu godaan I Ik tlhaai alles zeggen I I duardt ge zult zoo wreed nietzijn Zoktr ik zal haar alles zeggenzoo allten kan zij van die ongelnkkigt liefde genezen worden I n dien voorna men jongt n zal ik tuchtigen l Je hoftighthi zat nog onheil aan riobten I Denk aan dordfl aan de lief dt die go zf t koestert I Uaar donk k aan antwootvlilo Eduflrd flotillier H berouwt n e dat ik dieliefde in nujo hart worlH hèb laten nchletegi ïerdia he ft me vandaag mijn afMobedt gegeven Zij weH dflt hot haarvader was die ons In onde iMbiea ett lekort gedaan Moedep en Zoon oiigfrwlitiglmd an die mensclun 4aai mti 7ijn iiiachloiooöhtidi du loorn cr drong dk ttfxlti gt voci iu Tijn liait Hij was ook Ik had er aan woeien denken dat uit Alleniljraii voor ii ij mols goodfl kaü koiii€n inouipeldo luj Hij Hier lu b ik ook i4 n aangoU ekend liriff vooi u mijnlufT Montclli fï if iiifln UTHijl hij I dHiaid d n tiiiif on hri ont angil wi s oi errpiklc l iard tpekond het oiïUangI c ije rq gaf dit d n l oe4 ip hnig 1 hrwt kwam lilt BcThjn van oom ilecidnk Welk K iclTlig uK Ki s zou du Ie mdd nbcljliim I duard sthenrdte d en oiii laig 0 M D tn Ix ïon haasiig lo It roiK Oom H n lrttt had ze4f geedirwens döt zag hij wi l aart de loiivpo lotlwa Wordt vervolgd Zoodra liij de eerste rcgeïa geioiet had kwam hmi een kreet van schrik over de lippen en hij verhteikte Hat wai nut niogehjk oom Hewirik moret inh vergiöt bebljen Die arme Orcda 70H zi werkeJijk ziek 7i n wegonfl een hopolooze helde Zij dat vroolijke oi fiehiilddgp kind Oom Hendrik wa al lild Hpoe lig hetiwrgd Maar wai waadai Hij inoest