Goudsche Courant, vrijdag 1 oktober 1915

12897 Vrijdag I October 1915 54e Jaargang l fn lie ayi echten kregen gaandeweg het aunzi i van een strijd van man legou maik waarbij de vijand groote verliezen leed Aan het Itallaansche front Het Oosteniijkscbe communiqué van ao Sept luidt Op het Tiroolscbe Westelijke front werd in deu atgeloopeii nacht in den AdameJiosector geatredeu Aanvalsipugjingen van iLi vijand op deu paa ten Westen vaS Cima l resenia werden door inzo ai llerie verijdeld Ook bg da iVIandonhÜtte moeaten de Italianen na een gevecht dat verscheidene uren duurde teruggaan Op de hoogvlakte van Vielgereuth vielen zij eveneens des nachts onze stellingen tweemaal te vergeefs aan Evenzoo mislukten tjp het Karintbieche front een nachtelijke aanval op onze versterkte linies ten Westen van Banbasch bij Ponlüfel De gevechten bij en ten Noordon van den Tolmino sector duren voort Een tegen Dolje gerichte aanval werd als steeds afgeslagen Hedenochtend vroeg begon bet artillerievuur tegen den Tolmeil sector dat reeds gisteren een levemlig aanzien had opnieuw Aan het Kaukaslsch Front Hot Itussiscbe cottuminaqué van dt Sept luidt In de kuststreek had mutïkelvuur plaats In de richting vuu Doukotb en m de streek van Feiick bftd ee ontmoeting van onze verkenmngstroepen met de vijandelijke cavalerie plaats Op het overige tront is geen verandering In en om de Dardanellen Het Turkschie Communiqué van 30 Sopt luidt Aan bet Dardanellenfront is de oe tand onveianderd Op den 27n brachten onze kust batterijen een vijandelijke torpedoboot in de streek van de Kervizdere tot zinken Wij beschoten kiacbtig de vijandelijke stellingen aan de kust van Seddul Babr In den nacht van den 27n op den 28n verrasten onze naar verschillende richtingen uitgezonden verkenningsafdeelingen een vijandelijke atdeeling in de achterhoede en vernietigde haar gedeeltelijk en nam het andore deel gevangen Zij joegen een andere verkenningscolonne op de vlucht en veroverden een aantal geweren en munitie Bij Seddul Babr beantwoordde onze artillerie den 2an krachtig het vuur van verscheidene vijandelijke batterijen die een oogenblik onze Btellingen hadden beschoten en brachten deze tot zwijgen Van de andere punten valt niets te vermelden He Oorlog Aan het Westelilk Front get Fra Bche communiqué vaiji SI Sept luidt 1 De gevechten in ArIDjit eii Champagne worden hardn k vuürigtzet terwijl de vorderinaaa uok voortduren In hitmpagne werd de geheele ergt linie der Duitachers welke door tea volmaakte inrichting gedurende taoge ntuanden uiterst krachtig was geiaaakt over eeu front vau 251 K M geheel veroverd De FranBcbej iroBpeii vallen onder gunstige omBtandigheden de tweede Unie aan De Duitschera g v n teekenen van TOrmoeidheid en groepea van ver öidene honderdtallen geven zich ttver aoiidor te hebben gestreden Dej toevoer van voedsel aan de Duit aehera kon gedurende drie dagen nietj fti rden verzekerd ten gevolgenvan Ie omlerbreiting der communicatie opl V tTöehillende punten der linie De ge j vaiigenen zijn uitgeput men krijg den indruk Jat er een zekere wanoide heeröoht zoowel in de vijande l lijko liities als daarachter In Cham j pagne alleen maakten de Franschenj krijgsgevangene die tot 35 infantexieregimenten behoorden tot verechiiiMide hatftiions welke van een an der deel van het front kwamen en geïsoleerd door den Duitschen comiBandant In het gevecht waren gemeld Dit bevestigt het ledt datdo SiMsehe aanval den vijand verraatte en t een wanorde het gevolg er He noraal der Franpche troepenJ 18 tajzonder gunstig De geestdriftf opfflbftart zich bij de gewonden diej an het front komen en de bewon 1 ierlng wekken van allen die huni nabij komen De Franeohe vorderingen in Ar j lois worden voortgiezet op den heu j n 140 het hoogtepunt van den berg 1 kam van Vimy die de geheele vlakte Tan Lens en Doual beheerscht en bijj te boomgaarden ten Zuiden van de J bergkam die in handen der Franfl efl is De gevangenen die in dezei reek worden gemaakt behooren tot 2fl verschillende regimenten waaroni öw 4 Pruieiache ganlerregimenten Het nritflche leger heeft in samenwerking met de Fransche troepen vorMriagen gemaakt ten Noorden en tenj Zuiden van Looe Twee voorste ioop SWvenliniee wer n reeds veroverd Je derde Unie wordt thans hevig en krachtdadig aangevallen Het totaal a r nietgewonde gevangenen welke door de Ofeallieerden werden gemaakt i P ïïen 29en tot 25 000 man ge Ondergeteekende lieeft deeertebfr richten dat door hem is overgenoiHfli de Bodedlenst Haastrecht Gouda vm den heer Th Knoors welko hij op denzolfden voet zal bhjven voortzetten Hopende door een anourate bediening Uw vertrouwen waardig te worden verblijft hij met SoogacMing K STEENKAMER Haastkechi Sept 1915 12 GEVRAAQD good gèmoubiloerde i nette Slaapkamer QveBtueol raet pensioen Br mot prijgopgnaf onder no 240 an flrriiaJ T SWARTSENBURQ ii Adv Boreaij 9 Bioaooop Salon Gouda Vooruit Praoht Program Succesfilm i ROCAMBOLE 9e $ ERIE Witte taoop VRIJDAG 1 OGTOBEB en volgende dagen PRACHTPROGRAMMA Als Hoofdnummer DeGeheimzinnige Paardrijdster de molenaarstei opmerkte Hei8l ge op uw ambacht vroeg zij Maar wat kunt ge met die blanke handjes uitvoeren f Het bloed H hoot bem naar het hoofd en van ergernis had hij wel op staanden voet kunnen heengaan Doch het was of hij door duizend banden aan die plaats werd vastgebonden Hij stak de banden uit spande de spieren zoodat ze goed zichtbaar werden en zei Met deze handen neem ik het op tegen iedereen wie het ook moge zijn Met een enkelen oogopslag bad de molenaarster bemerkt dat die handen ondanks de blanke huid toch niet aan het nietsdoen gewoon waren Nu nü sprak zij o p een toon die hem wat tot bedaren moest brengen het was zoo kwaad niet gemeend Heeft u some werk voor mij vroe hij kalm lk heb mijn vak goed geleerd zonals ik uit mijn papieren kan bewijzen Ik En hoe zou dat moeten wezen zeide zij Als knecht Zij zag hoe hem bij dit woord een rllüng door de leden voer en daarbij vloog haar een spottende glimlach over het gelaat Spionnendraffla in 4 actM De Geheimzinnige Pw rijdster is een zeer boeiend dr o vol alwusojing on spannende taforöelen Dit is weer oen v die grooto succesfllms die steeds volle zalen trekken m ROCAiOlE Een woolijk lied zingende stapte 2 jonkman rustig voort onder de S Ijpilekte boomen van een Jtlm bosch dat zich van de naaste WH 9 ioj s n jaA puia uea pu s heldere koude winterdag lot zijn spijt bepierkte onze wanJ aar dat hij weldra het eind van J bosch zon bereikt h togn De Jöomfti tonden lïrinder dic op elT hij kon den open hemel reeds oor bet houtgewas been zien en de wierp zelfs op de onderste takken nige atralen die de rijpkri jj en m duizend kleuren deden fon i hAll den uitgang van het ooBcft gnomen was bleef hij ver Z Op een afstand van on tL P if minuten gaans het dal u j molen voor bem et dak schitterde sneeuwwit in de 5 of het was van de sneeuw of bS a i eill onder fteiden en op de vensterruiten viel Wt MO lat het in de verte ET J d en alles in huis oraodde Voor het nette huis stonden Zeer spannende momenten Reeds meer waien in de ge legenheid Hocambote in sijn ontroereod atoÉtnron t vcig en Ofllt nu weer toont hij ons i 0 moed on vornnft Jn zijn daden Duur der film ruiéi IVi ma Airdi e Comedie met BUNNV in de hoofdrol De Witte BiftscoopCoursDt met het aHerlaatste wereldnieuws in beeld Singapoer Zeer schoone natuuropSanje OB TDjA Dl liuf ii lu I Hai nr Ort S c lo l nnie J f ViiK Verwniging lic whoril ior jnuda en Om Ofl VliMlwe Scho lwburg Ie Abo nemfflitsvoorstelling door Rolt Tooueetgozelschap CWordt vervolgd M étl ërVVn dil Mad PETIT m Heeren en Klnderkleeding GOUDA Overstelpende K0i in alle artikelen CtJÜDSCHE MELKINIUCHTINliJ Turisingel 33 35 r Telefoon No 21 7 $ Vanaf VRIJDAG 1 OCTOBER 15 Volle Zoete Melk wij voor onze 11 cciitper Liter 12 V Ffescl GepasteuriseerdtNJelkJI gy Ij ANTI OORLOG RAAD fdMling GOUDA I op VRIJDAO I OCTOBER dra avonds uur in de Ziil KSni kf Sue Ons GiMeiieii l SPITRKERS 21 Dr J VAN LEEUWEN uit Ulrecltt on Mr J ANKERMAN uit Gravenha ï Leden van de Se Kamer der j Stafeti Oeneraaf aclitereenvolgenfl over WIT KDHEII WU VHB DEN yREDE MEI f en MU EK IRIEID GEVRAAGD Electro MONTEURS en aankomende IVIONTEURS te vervoegen bfl B MINKEMA GrooiAmmors p TOEGANG VRIJ Hp t BKSTUuf lilj lofodinsche levertraan ZuidlandsehC levertraan Bergerlevertraan e QOUDA Hj BADworitGESWTEN Zat rÜaff 2 October P WÉ JER i Apotheker DRACHEN QUELL m FLESSCIIEN WORDEN OP REKENING i GÊSTElD DOCH BIJ TERUGGAAF VEROOEl K LITER A 15 CT I Namens d4 Q niiqf8fie A D VAN VREUMINOEN Secretaris NATUUR bronwate r 15 Gouwe J35 Telefoon 3f B eOlMlHE GOIIRAIVT jTi© w © ® 3Pl cL v ertean tielDlscd voox G o o ca © © xl Oaao str eÜKeza Verschijilt dagelijks Jbii behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew snummer f 0 56 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dien staanbiedingen per plaatsing van I 5 regels fO 35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f O Ï5 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HBT ABONNEMENT Per kwartaal 2 Idem franco per post Bet Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post d n Abonnementen worden dageljks aangenomen aan ons Bureau S KT 31 bg onze Agenten d n Bockliandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 üitireTer A BBINKKAN EN ZOON iruot aantal mitruil een Müu van lüusee De tweede verdedigingslinie was ingericht op de hoogten die het dal van de Py beheerschen even krachtig versterkt als het eerste en uitstekend verdek De ttfsland van 4 tot 5 K M die deae beitle verdedigingslinies scheidde was zoo ingericht dat hel lerlein geleidetijk verdedigd kon worden wann Jer de eerste linie was overgegeven Onze artiUeristische voorbereiding duurde drie dagen Haar uitwerking was versohrikkelijk Loopgraven vveiden met den grond gelijk gemaakt holen volgeworpen ijzerdraadnetten gebroken Ons vuur bestreek de geheele rste stelling terwijl de zware stukken de toevoerspoorwegen vernieldeni Het moreele effect was g ijk aan het deBtructieve Van den 2en tot d n 25en Sept duurde het schieten meedoogenloos voort Op den 2óen te 9 uur werd het sein ten aanval gegeven Onmiddellijk kwam eën golf van inenschen over een front van 25 K M te voorschijn en overstroomde mei een gelijk elan ftl e loopgraven van den vijand Onze troepen overmeesterden de verdedigei a en vervulden hun taak met een elan en een sttoutmoedigheid die alle moeilijkheden van het doorweekte terrein trotseerden terwijl ze over het algemeen lichte verliezen leden ondanks de aankomst van Duitsche reserves die in 4 UB8Cheng6legen HteUingeu mitrailleur n geweervuur richtten op de flantten van onze troer pen die desondanks voortj ukten Binnen een uur waren de eerste loopgraven genoipen Te 12 uur kwamen onze troepen op de eerste hellingen en hadden toen 4 K M gewonnen De Imie en koloniale infanterie de Atrikaansche en marino troepen wedijverden in geestdrift kwamen alle hinr derpalen te boven en braken aÜeh tegenstand ia een sohltterende charge Op het einde van den dag waren wijten Noorden van Souaine ten Noorden van Perthe in contact gekomen met de tweede vijandelijke stelling die aanleunde tegen de heuvels van Souaine en Tehure Onze batterijen hadden do voortrukkende infanterie gevolgd en naar de loopgraafverbiur dingen getrokken Toen d avond gekomen was trokken terwijl de aombere figuren van de gevangen genomen DuitBche colonnes naar achteren gebracht werden onze munitieconvooien ea veldkeukena naar het Noorden waar onze strijders met blijden trots de vermoeieniseèn van dezen dag bespraken Aan het Oosteiyk Front 4l6t D u i t c h e communiqué van iO Sopt luidt Legergroep Hindenburg Zuidelijk van Dunaberg ie de j vijand in de meernauwten Oostelijk van Weaselowo teruggedrongen De ca vale ri e gevechten lusschen het Dnjeswjaty meer en de buurt van Postawy waren voor onze divisies gelukkig Oostelijk van Smorgonwerd de vijand ijke stelling in een atopm loop doorgebroken 1000 gevangenen waaronder 7 off 6 kanonnen en 4 machinegeweren vielen in onze handen Zuidelijk van Smorgon duurt bet gevecht voort I iOgergToep Prins Leopold vanlïeijercn Vijandelijke aanvallen opvele sectors van het front werdenbloedig afgeslagen Legergroep Mackensen Tneeland onveranderd Le ergroet Mackensen De Ruseen aan de Roven Kormin werden in Oostelijke richting teruggeworpen Ongeveer 800 Russen werden gevangen genomen en twee Russische vliegtuigen neergeschoten Het D u i t 8 c b e communiqué van 10 Sept meldt dat de dag van gisicren aan bet Wolbynische froftt verliep met de Voortzetting van den terugtocht dor troepen van generaal Iwanöf achter de Poetilofka De Oosleniijksobe troepen die de Kussen vervolgden sloegen de Uussiöche acbteihoeilen die op den Westelijken oever den tei ugtocht op den Oostelijken oever moestem dekken terug Over het algemeen werd de terugtocht der Kussen tot dusver met beleid doorgezet Het afbreken van de aanvalsactie het sn weder innemen van het front achter den sector van de Poetilofka werd door generaal Iwanof op dezelfde wijze uitgevoerd als indertijd bij den terugtocht van het acht te Rus sche leger uit de Karpathen Hij wachtte geen tegenaanval af op de onderbreking van zijn offensief maar ontweek een botsing met de legergroep van Lineingen die aan den Noordelijken vleugel van het front aan de Styr was opgesteld Ik O o s t e n r ij k e c h e communiqué in Oost Galicië aan de Ikwa en PuLzlowka ia onveranderd In bet moeraögebied van de Kormin beek hebben de Ooatenrijksch Hongaareche en Duitsche troepen verscheidene steunpunlenjfetortmöiiideifianidigenomen waarbij 4 Uusei ohe officieren enlOOQnmnschappen krijgsgevangen gemaal werden Twee vijandelijke vliegers werden neergeschoteU De OostenrijkBchIlongaarsche tro Bipen hébben in Lithauen Russieche aanvallen afgesla Htegen waaronder meer dan 4 X officieren Tot heden werden 103 kanonnen geteld Er werden evenveel stukken zwaar geschut ale stukken veldgeschut veroverd De telling van den buit is op verre na nog niet gereed lici D u i t H c h e communiqué van u bepi luiüt Ue vijand zetie zijn iloüiutaakpogiugen alleen lu L hamiiagijt Alle Fraiische aanvallen tusscben den weg Sommepy Houain en den spoorweg Jhalleran e St Menehould werden gisteren voor een ded in verbitterde handgemeens onder zware verhezen voor den vijand afgeslagen Hedenmorgen vroeg zakte een krachtige vijandelijke aanval op het front noordwcBtelijk van Maaeigee in elkaai Noordelijk van Maesives ging de aan het vijandelijk flankvuur zeer blootgestelde Hoogte 191 yerloren Op de overige fronten hadden artilleriegevechten van afwisselende kracht plaatfi Het gevecht in Champagne Eön Havas correspondent geeft het volgende verhaal van het gevecht in Champagne Het gevecht werd geleverd tuöschen de berggroep bij Molonvillera en het dal van de Aiene in een terrein met groote golvingen van 180 tot 190 M begroeid met pijnboomen en doorsneden door kleine rivieren als de Suippe de Aaln de Tourbe en met hier en daar een enkel dorp De eerste stelling die de hoofd linie vormde van den tegenstand van den vijawl bevatte van twee tot vijt loopgraven op eenig n afstand vann elkander over een diepte van 3 to l tOO Meier met complexen verdediging werken ondoordringbare draadversperringen Spaaneche ruiters holen schuilplaatsen pantaerfortjes voor FEViLLETOX een tafel en een bank aan de eene zijde lagen een paar groote molensteenen aan den anderen kani stond het hondenhok weiks bewoner een sneeuwwitte mopsfaond naar den junkman keek als wist hij niet of hij zou blaffen dan wel hem stil zou laten naderen Ook liep een troep Itippen onder aanvoed ing van een haan op bet erf rond vlijtig de verleren graankorrels oppikkende Naast het huis ruisehte de molenr beek die het groote waterrad in beweging bracht waarvan de met mos begroeide borden hier en daar reeds een ijskegel vertoonden Op zijn stok Mennende neuriede de vreemdeling Wat klappert de molen klip klap klip klap terwijl bij met welbebagen naar de nette woning staarde Met een flinke vrouw aan de zijde zou het daar wel beerlijk zijn mompelde hij Ën als had men in den molen slechts op deze woorden gewacht werd de groote deur geopend en op den drempel verscheen een slanke vrouwengeatalte in liehte jftpon en met een ruim wit voorachoot Knorrend duwde de molenaarster een jongen buiten de deur on dröig Ie hem met de hand op een manier die niet misverstaan kon worden De Jongen bukte om den alag te ontwijken liep tot aan den hoek van het hals ke om en was in een wip weer bij de vrouw die hij beschroomd de handi toestak De vreemde zag dat zij de knaap eeu vermaning gaf en hem toen moederlijk ll kozend over de haren streek Dit maakte den vreemde wel een beetje Jalöerach Waarom was zij zoo teeder tegenover een jongen die volgens zijn ouderdom mgeniijl geen knaap meer genoemd kon worden Oevolg gevende aan een plotseling opkomende gedachte snelde de vreem de de heilingi af sprong over de bedden van het tuintje voor het buis op de plaats voor den molen en nam beleefd den hoed af voor den molenaarster die half verrast half boos bet oog op hem richtte Is dit soma de rechte manier om bi fatsoenlijke menschen aan te tomen vroeg zij misnoegd terwijl ïij zijn groet nauw merkbaar bearilwoordde Het antwoord bestierf dea vreerade op de lippen toen hij de spreekster aanug Ha r klassiek schoon gelaat zou hem koud gelaten hebben miaischien evenals haar krachtige aJanke gestalte maar die donkerblauwe oogen en die frissche mond gaven aan haar voorkomen iets recht bekoorlijks Haar n snoegen kwam haar ook niet uit het hart het oog der molenaarster had geflikkerd als van bewondering De vreemdeling had dit opgemerkt en herkreeg bierdoor zijn zekerheid van houding Hij richtte zich in zijn volle lengte op en vroeg half snaaks half ernstig Waarom werd die jongen zoo vriendelijk behandeld terwijl Ik met een bjfsch wooid wordt ontvangen De dWenaarster lachte nu werkelijk tegelijkertijd kleurde een zacht rood hare wangen De knaap beeit geen ouders on gevoelt toch zeker obH wel beboMte nan een vriendelijk woord Ik verkeer in betzelfde geval Zij lachte luidkeels 0 met uw vrijmoedigheid Neen dat laat ik mij niet wijsmaken zeide zij nog hnmer lachend en daarbij liet zij het oog met kennersbük rusten op de nette kleoding van den jonkman welke onder deil i opgeslagen mant zichtbaar werd op zijn glimmende laarzen zijn hagelwit linnen eu zijn mooie blanke banden Ja maar tocb ben ik een wees En wat zoekt ge hier in on stille dal in dezen tijd van het jaar Wat ik zoek Ik zoek bet gehik juffer Bq ons Wie weet Ik houd veel van h toeval Toen ik me dezen morgen op weg begaf zei ik tot ipij zelven Waar je dezen avond aanlandt blijf je en vraait Je om werk Ik reis namelijk op mijn ambacht voegde hij er ter verklaring aan toe toen hij het verwonderde gelaat van