Goudsche Courant, maandag 7 februari 1916

er op oea dat art 18 der Woniiigwet dait Kaad in ataat ddt den teritoju voor ontruiming telltena mat 6 inaawien te verlengen Het voorstel ia leo slotte goedgekeurd zoodBt d woningen m de LooierflpBort ingang Groeneiute l T Jde na een zekeren U d niet BSeer zuilen mogen worden bewoond Met dit bedoit wordt een weldaad bewezen aan de mei ohen die daar op h d oogenblik hun verblijf hebben mtosdiien el tegen hun nln on dat het toeh vaak gebeurt dat zulke bewoners het niet eens eng vinden in zulke hulzen Ie leven omdat zij er aan gewoon zijn geraakt Dat de dgenaate door dit bealutt tKliadt zullen OMtervinden zooal o iH aangnvoerd deae bewering kan t Hh kwalijk in ernat worden volgehouden maar al sou dit hd geval zijn dan zou tooh in elk goval ala bedissend moeten gelden wat door de volksgeGEonidhaiid wordt voretsobt Hel afkeuren van deze woningen ringl opniauy t t ket bouWen vato nieuwe wasoaait er zeer voel gebrek ia De uitbrdding van it Eleciriai lie Jemtrale i t goedgekeurd nadat doordon heer Jongeiihurger Inlichtingien waïen gevraagd of gerekend waa met iiKigiihjke aanslnhlngen In amiigipsk de geuieeiiten De inllohtingon zlln hem door d n Voorzitter zoo duidelijk mogelijk verstrekt waarbij de urg ntle van dit vooislel naar vorp la gebracbl SS 9H eUtaltaa aKh ala voM twataitsn Uoudia GroenewoadJ lleparuu de Jong ïauae ftuaa Nooida aal VoMtoep Katkhul V OolAoora Uroeoeadal v £ ijk BaiAera riaiwÓB v Waal D i B Mooijaard Hallon W Wagnaa N N v Iterson Kettler U lympia Wagner Mede dank zij deu wind wOljn uia reeds direct de netpdore mvatt ou oudebjk aan Oouda s adturboede blijkt op haar plaats en werkt Itard um zich de tageoalaiAie van bet Ujl ta houden wat haar vrij goad gaWkt ook door bet werken vaa l isÉm die heel wat baUeiJea weal vrU te maken om aan de voorhoede te geven Hel Gooda vijftal heeft hel echter tegen wind bard te verantwoorden en hel IS dan ook ai l te verwonderen dat dechta nu en dan Wagner bereikt wordt Be h gevaar dat ar w was in deae ttitvalleu stewhi weet te keeren Kettler blijkt nog uet zoo trapvel en zoo n el er zells tweemaal ten kuste van een hoekacliop gered worden Ib hooUzaak ta ecfctar hel Ooudh kxl in govaar en na aan kwarüer spalens kwpt Oui eaa keurig voorgeaelte bal van links in het doel Groot g uich bij da OJyuijiia aanhan genl wat nog grooter wordt als van Wed eenlgen tijd later de bal in het net kopt 0 2 Otjiapia a rechlnhuiteu lijkt met erg op dreel en vrij ontoandig vertrapt hij inoenB een paar laodo kansen die Mj mei inhouden keurig had kunuaii verwerken Beeda veiwlrijkt de speelojd met een meerdeilieid van Olympia en veiw iillende uitvallen van GfJuda t it van Weel nogmaals een vrijgeepeelden bal benut en In bet doel loopt Daarna komt pood de rost met 8 0 voor liljmipia Na rust heeft OowPt hel voordeel van den wind doch fU men algeOMcn verwacbt een inhalen van den aohteretand door Goalm wordt niet bewaarheid Inlegeitdeel Olympia bHjlH vurig achter den bal aan zitten vooral van Weel STOi on en Backers in actie Duljm trekt zich zeer taotydi terug en bUJft dMrOoor roemtec van een groote terreinrtrook dsüitoor is het hem mogelijk menigeo b ople k i n titaan te goven aan de blauwwitte voorhoede die dinig bUJft z oe m Ctt hetdenUoiid elnnn zeer laaHg maaltt Salie gelukt het van Weel oog vnor een vleid dnelpnnt te taftcon 0 4 Datj schl op de Gloud iianeohen toch te werken haar vooAoede pakt nog eens eiits aan en T aett ook dea Olynniiaaohtorhoode hMi wat te ver wwfceM Van Itareon t echter traptaisl on ook Kettler weert zich biJ zander teirwijl Wsgner ala steeds opli zIJb plaats ie en ar enkele gevaarlUke ballen uMuwdt Todh gaat hel Chnsda niat bepaald yoor den wind en heeit zij eenige liulen neoh o a toen V Oudkhoom e vr Jgemaakle bal juist naaat die paal verwerkt zag Van een even lo aten van denllnkabinnen e hler komt eenkeihanl hn dal Olympia noo 9ottl la en bulten bereik van Wagner It het doel lan tt Daarmede is dsn het pleit beelisl ondankis zwoegen van deOouda voorhoaiie den adkentand niet verminderen en al wordt Olympia enkele malen ingesloten eir wordt stug verdedigd en het rinde komt oader uitbuA lig gejuich van de üli m ianen welvMaUend met 4 1 voo Olfmpla LaniiweerBchüng 19U j Man mddt ona dat da Laadwaaipfiditigen vaa da UchtiBg 1911 oateolfieün karporaala anmansnh n aB op 10 Maart mat vaorloopig ktain verlof aallaD wordan gaaoBdan £ groot aantal aal reeds mdian hat belang van den dienst anlks toelaat met voorlooptg klain varlof bniswaarts kannen keoren op 18 Februari Wi taktk iuoUyntig ia aan deK V tst niirft f vaa werken voorheen H J Hedarfionrt alhier opgedragen het maken der f undearing van aa tannktaan en het versterken enJvatlangeB der HolUng No 3 totaane lengte van 142 Meter voor da som van f 29943 voor rekening der werf dusto n ma A F SmsWers te8ohi dam llu ivuni banluit is de l te luitenant B O van Oenaee van het leguocnt Jagiere benOemd tot adjudant Mj dht korpai In vMiband mei ileie benoemiig wordt hiJ ondievon va zUn delacheering bi hal WMliJiterBd nog aan varbonden was vrg sterk proDsitsah aa tapte ja taan ja ia bat gav l BarbaroBsa aan voordaattja M itit aan andar vaatje ffilja ook dat ttui aau aan het publiek madadaalaa Ik hab ja aiat opg drou a schuaniga liedjes te auigan an Taraoak je bdeeld deze beachlddiliHC h te trekken Tot slot een raad Koos als ood ViieBd Indien je geweten bezwaard is door bat gaU eMl me de jou door m opgedrongsn st naica liadjas ntet het volgens jon door mn gasokieten bemchte Zgn Edel lid thai a geef dan jouit aandbd fat da iM van het Watelanood oomité dl M n liefdadige instelling De baaliaB ign er nog we kunnen het preetas ijtlakaBaa All je dat Odel Kooi Bpaaahoft dan ai ik gelooven dat je werkalgk aadan bant gawordaB ait volla ovw t ging Ke getoet ik hat aiat I JMat vantodc om voortun mm naBB ta hoadeB bntoi ja Bitlatlng orcr je noegsre sleoUheid taakan ik ana a ek wae werd de aanvi aa Awrde euwsauMitt van viil iniriftf J et iéuy uieeue tHeimneu beve ti Vrjjtbg nuKÈt iw ln Ko Na S eHiic iniUt lui tail VoUeiJtoVe 1810 4 rii Hitvau en iiiK eeii betui9iii4f van er kwUUJkhHHt Miyti de m UoMier verleeade bulji het keHtuur van het plaaiaeluk elegnooaité gal xQn laaiwann er over t kennen htirraap da reAÜutia van het aubaUto aq 1186 laaeat onlbrefceu z ai eeiv g volg van een l el ngn keii aclunte poai te Ainiierdasn geleden Til het geheel wei een hoeveel bei i van 436 0U0 pond apierin verwerkt tof en waarde van f Ui 600 De vMKbeta ontvingen fl3t 0 i 4e recN wanj aa ttanaport en adininiatratiduiflten baateed den t ii vey n St Eag i ItegaacuK MA M idaelia van h l Uofxie Kruui eVeneene op ai h geWMim or ververaehingan csM te zai én De uil ewecenea kwaOMiuu veii hil eiide kannian le waren eetdt 111 ecu tiatfpitaal gawceat Over Ida vcrplitliDg en voeding wares nf t laUeii ov B good t Brsfcaa Brood Ij eag miip volop Wir wder edUd moa biJgqkucbC wofdm ABen iTiragatt van n aaawatieen MitI la ben coitfftü hunne paaaen en zouT den QSR oa strfvvt T utar Hiaar Ooell ♦ fi rekkm Om 5 uur 12 kwam de l n c hudpltaaltrelnbiuiien niet 104 gewonden EiJillKi ep nit vefab kaïnpen in ken III UneabraiAt Officieren warKi er niet bij OpvaUaad wt hat aantal zwaar gewonden en i die c n be n naaten Voordat zij aam booM g i acltl wudan kra e zij vei pe higO i waarvoor d tdeeling van het Hoode Krola zoi te ITe lraniij ortco onne had druk werk om een groot aantal aan boord der niaHboot t bresgen ulij waren eergiMeretiavond rWn 10 Wir uit Akesi vertrokken kWaman vla Brtwael alwaar 80 BUgiaebe gewonden zijn algMet De lèpéaten waren een hsK aar ol langer geladen gewond Nivg zouden giateravond met de laatrte nMihreIn 86 Hgowezen Engelwhen uit Oodb aankomen Onder hén zijn enkele Itwio a Hl grostrte deel gaat aveneeni lie gewoniten Uaanda cbtand om 7 uur met de apeclaal hiervoor ini gericttte Oranje Naaeav naar Ent g and Op de temgiiela worden morgen l Hnadagi Ht gewonde DuiKtrtieni n e gefcra lil en waartn van een onwettige daad lAe DntlMMaiid een hebben epteesé geeu Hipraice ia Voorts zei Zininerinann dal hij den teeMnd ercWc aolit Hij ie b ei4 ver Ktreldieiidet tj 0inoe i ominsen ten aauzien van Amerika maar zei ki üulbilMand wtigert bet wapen van den iikbootenoorloe uit hêoden te KVtn In è Zvkrte Ze Uit Petrograd wordt d d è Febr gemeld Twee van oat torpedobootjagen die op de Znidelgke knst van de Zwarte Zee toelicht hielden kregen bn Zoengoeldah vaar van kastbattergen des vgands Terulfdert d Tiai een duikboot se aan Behendig maaoeavteerand ilo en de vaartnigen de aanvaUea gemakkeUk a en trokken cioh volkomen ongedeerd ait de wateren terag die door het vnar wwden beitreken De gevlpfsbte Koniqgin van Montenegro Farnwhe bladen vernemen bgsonderheden over de aankomst der Ko niogin van Montenegro en twee harer dochters aan bet station te Lyon Daaruit bigkt wel dat hals ovet kop moeaten vlnohten Da Patii Paririen viadt dat d Koaingin wat haat bagage aa gingi op een arme vrouw van het landleek Dit kwam te meer nit daar de Franaohe tUig bat geuUohape ea axtratrein tar beeohikking bad geatal4 Meaftavoerd werden volgens den Franaohen jonrnalist eenige gebarstaa kartonnen doocen die dan inhoud ia letterljjken nn aan den dag brachten eenige oada versMen koffers die eveaaeni naawel jks meer sloten e eindelijk eenige in papier gewikkelde met touw omwonden pakken Baat geld hadden ia maar eer weinig ba iob Bovendien bestond dit byna ait sluitend uit Hervisch papiergeld da e aan niemand konden kwft makaü Niettemin trad de leventigjarigi Koningin waardig en met majeateii op Ten slotte vraagt de correspondent tich af of de opmarsoh der Oosten rfjkara in tlontenegro dan als ee springvload gekomen is Sl3a 3a e3a lft ra c5L Ulnla f Hel heengaan va ter Treu b Umir een aantal voar an taat ie NederlandeM groot indaatneelea geleerden en tinsHKiiera lal hetvotgeod adre tot de Tweede Kamer worden gericht naar aanleiding vanhetkaenIIMA vati Miptater Ttet b De oudes eeli nden voelen zich gedrongen en achten ztch verpliobi aan de Tweede Kamer der Staten e era l te doen weten dat z l pijn lijk getroffen en voor de toekomat van laivt en Volk in hoo mate zi verontmat d6or de aanneraine op Vrij dag 28 Januari 11 van een motia waarvan het gevolg Ie dat Ur Treuii Minteter van VlnamelDn als zoodanig zijn ontalag heeft aangevraagd Oiuler de tegeawoordige omstandlgf heden nu de grooiate eoonmniecli vraagMitukken oxiêer de oogen moeien woix i gezien waar ftogdehoog oUKihen nl het gdbiéf d9r gehëala polltlBk geKteld zullen moeten worn den aan d genen die de ultmafceif di r Hegeering achten zij hetiahooga male betreureneiwaardig liuKen Mr Treub ale MIaieiter zal aftreden Zij dringen er op aan toch niet to vergeten liat hij mede een der maur nen ia geweeat die in de AugM u dagen van 1914 oiw het vertrotswe hebban gegenren dat hot landbelang in krai ittga handen wsa en dat hel voor een Vfillge toekomat noedtnajfe lijk zal zijn dat de peiwonan dSa om leen dat v rlroiiw n hebben g i geven gedurende de huidige were dl IcriMW g éu ndhaatd blijven Zij ztjii overtuigd dM Nederlani than down man van eiiBrgfe eii I weAkrnrtrt nleti kan mtaaem en el len er prija op van deae hun overill Me wbrift ran de OoatgiiBBS d d 4 daaar aasvbot UMd Voor f raohtbaak tv Oanabraak heelt ta teckt staBn d aldaar Wonaoda IIad rlaBd r M die reeds versekaideiia jarw ia Duitsnhland had varUgf gaboaitaB Ufj ha4 m een koffieltau qi da Uoitacha soldaten gaaah ldaa an van in België gl leegda gfuwelen gewaï Üe mvafida satdM P aan Unitaohar dia daarb mtaganwoordig was had da bewariagaa van dan Nadarlaadar door aado iHdadaaUagaB aa doorhqoidkDikkeo bevestigd Op da daarbg gevolgde aaaklaoht was 4 aaak dnor ilaa miaistar van Ogriog stiatnahtaitik vanrotgd Bdda bakUagden werden elk 6 maanden gavangemsstraf veroordeeld Tegen den Nederlander Jt wetd tnena een bevel tot onmiddellgka iatieeht enisnaming uitgevaardigd k iB i tipourwag Geudst Waddln veetk UoAoap Alfbau Men sehnjlt opa De iiotu van antwoord vau den Minieer op het voorlooplg vamlag uiotreut den spuorweig ia voor Boskuop mat hoopvol IM Wdatar die bet vouratel tut aanleg indieade twtyelt nu zdlaau de noo feakell klii iid ar van voor Boskoa i dkar déae gemeeuls toeh aan i goede wegen ligt ajc Ja selis in de Nuta zuoato die a gwlrakt waa in de N B C ataat dat Boskoop aau den siraalweg hgt Wie echter met de locale toestanden bekend m weet dat Boskoop sleelila te bereiken is iBügis zeer zwakke potdarwegen bijna oiigfltiahikl voor moderne varvoermiddeten als auto s voor veitmiirwapetrolaumwsgens geaohut enz De proeven tMt mat een auto oailklbus luSBcheu Gouda Boakoop Leld B in den afgdioopen zomer hadden Juist wegens de slechte wegen een ttagalief reaiAaat Neen de verbiadüng van Bedkoop met de groote verkeerswegen IV alierongelukkigat reden ook waarom hel groote gaxidzoen van 1400 man in het afgeioapen aar bier zoo ontevredeu waa Ook l wst men in b Autwooid v n deu MinMer ahwl tet aUeeu om hoakaoii at Neem l d r die met de ii kale toeelanden bekend is iriordie kijkt op de spoorwegluiari ziet dat hal gaat om een ZuldhHollai dsilHbelang om bet belang ook vaa An ivtcrdam Lelden Rotterdam Nog mm laten de mannen vijninrvloed mm rzdzan per poor vaa Lolden naar Gonda of van Alphao aati Hotlerdaro i Per boot zijn die tochten nial te doen aA ook nog bazwaarlijkerdoorj de lage Spoorbrug te Gnuw4al dl j voor do doorvaart n wnrdt tl del brng bij Gouda vroeger waa Men vreest hier dat in daM de MailMchappij voor Staataepoorweg i een bezwaar is eu vestigt raat belangalelllng hel oog o 4a Holland Bffhe Elortrlj 4ie waarvan het el punit n Alphen IS doch uit een kaartroogpunt het eindpunt loods befaoorde te zl n MiK hl er dus deze keer dnor do geringe FeigeerlnsMeun nieta van ko men dan wordt wolUoht de HoHandache eleclrlücbe oiae reiUler uit ona hcHtlste iSoUsnssit Boskoop ligt geiaolaer aan KWakJie mails landwegen 1 MARtTBERICHlEÏJ RotlerdamBche Veemarkt 7 Ftbruart Aanvoer 564 vette mnrieren 98 vette on graskalveron 279 schapen lil lananeran 1220 varkens 1 bok al geit Prijzen Vdie kodeu lekw f 104 2e kw 194 3e kw f88 oasen la 1108 2b f92 3e f 36 Slieren Ie f9 2 2p f90 3e f 86 Kalveren Ie f 160 2e I 126 3e f 110 handd rèdaH Scbapen Ie f74 2e f 70 3e 166 Lannraeren Ie f 80 2e f76 Var kenx Ie f98 2e f 92 3e f88 handd inallg licht oort f76 f82 handel g ed Kaatmarkt OUDEWATER Febr Aangevoerdi6 partijea 1170 stilks wegende plro5850 IC G Gondsche kaai re loorl f 71f Jf ü twaardere t 1 id se loorl t6y 71 id met RijksBiark l7S 75 met conditie Allei per i K G Handel vlug Mep seint OM uH Den Haag In vertiaiwl met de uitwiaaeling van En elHche en DuJtfl 4ie vwkatigewotwle kriJBNgevangenén i giatarocWwnd vanlhier vertrokken om aicii van Vli Hingen nAar Engelamd te begeved Jhr E van Loon lid van bet HüOfd ooralt ven h Roode Kruia Dr R Ro wr alhier heeft zich welwillend bwi etd verklaard de ral mede te iTMikan Uit Purmerend Meu meldt one alt l urmereud iDe Kaad der gwna s n te baalt lu Zl4us foedeuKiMnde vergadering met alge macne atenaueu besloten een uidelijie galdleening van f üO OOO te stutten voor den aanlag van de kiatdansnen a voor de koaten dsr beoadinv Ue ttaad was Benatamjnlg v4a iKirdeal dat biUiJkbeidBha ve de provinne lu dB kosten blylraagt terwijl de hoop werd uHMKokeo dal ook da befhikken iWllWilfti p iBti n hsm itoun niet zulten nthauden omdat di genomen maatrsMlen der geastente ook aan het Noordelijfc gelegen deel der provineie ten goede ko sen Hoveadoen hebben de eigeniavan het hier olkdergeloopen land Hi STAATS LOTEIIU M KI Trekking van Ua sdag 7 Feb Prt van f 50 000 18284 11600 240 I IIQOO 1909 2677 2899 1 4568 6039 6776 4i ♦ 1 tiügiing aw dé Tweede Kamer de ISI lss ndni l te doen blijken Naar aanleiding van dM adraazeg het llanitaiablad Het ia een kdrea dat blijkbaar g heel buiten de politiek staat ja b IH alaol de heeren voor da polltl heUzolMe gevoal habben dat de Sdiaper eena gezegd heelt voor JuflaMaU ita koasteaied ZIJ laeeneni dat de miniater die nds he begid van den oorlog zulk een groot aan deel in de leiding van a landbzaf ken heelt gebad die ook da inJwna lloiittlo ecunoiniache eu verkoere aanf galegeiihoden heeft helpen regalen dia de penlonen kamt en begffi t met wi underhandeld moet worden die v l d gei iodeiu eu d reden van bei wtaan van vele overeeokonaitesi op da hoogte ia niet thaoa moet weggaant ZIJ spreken niet over de Outedomai wet en denken aan geen penaiaen belaating maar nieeuen dat have den politieken atrijd ovw die bint nendandHdie wetgeving thana een a dar en p at r beUiBg primeert Uil het lelt dal nog ateeda H M de Koningin het ontalag van mini ter Trenib niet geeft aanganoraeih té mogen afleiden dat raadigever vat d Konii ln een nvogalljIctHM aiw om minlAer Treub in de ragaerln lo behouden Hoe dat ui moatan gabauress ot mintoter Treub wellioht een aoderf porteleuille zou krijgen dian wel d 4 de Kamer op eenige wij e doet blijken dat het wantrouwen in den niliilater ipi weikelljkheid dgenl ik niet bestaat wij weten h t alet ao ba grijpen bat niet goed Met dat al het adree van de vyf lig Nederlanden gaelt ulling aan eedmeening die daarvan zijn wij overlnig l in iMr wijde kringen bealaat En de Vol4mvertegenwoordlgin niad wel rekening houden met He nveoninK dat meer nog dan de toch zoo ho belangrijke binnenlandschewel geving Uiana een goede vervorming der biiuwnlandache en intaroallonal econon aohe vmiioudlBgen voor et voortbeataan en da welvaart nn ni land noodluikelt U eo dal hat i ei geniakkeli Is daarvoor deo realaM man to vinden i Laatste Berichten Aniline i Men iiwldi uw uit AaiMe li in i in een ter salen van de ImlMSitri Dele Uu aan deu vygendani geliuwlen v rg deriu vaa verbruüiora van Uultstihe Jbaniiicbe teorkleur èotten WW neer tairgli bezodtl üi alle deelen das l nda waren verbrtd kei van daae kleuMtuHen aanwaüigt In de uMlerUu e beapr iiai en vóOi de veiigaderiug bleek dat de prkiseA eikomt waren geMtegen dat de vroei gere luHeering in marken in g ul ileiMf waren omgeaet en bevendieil duur de iabrikanten de n rk ep voll vrndnawaanle moeai worden gek taxeerd oo moet o a voor eei K U aniUne in gewone Ujden koat teode U 4 7 mark thaas twintig gull don worden betaald Over t alge meeu kan worden aangenomen dei de Dnlloohe regeenng alleen uitvoer eouaeoleik voor partijeu deier kleur atoflen verleend als de prijjaen om gBveer viermaal de normale i le4 ring bedreigen I esie maatregelen worden door b leiighebbenden daaraan toeg aohr venb dat de UuItatte regeering 1a vaj uiue regseilng openatelllng dargirenr eii verlang voor een aantal artike ten waaraan Uuilaehiand beboelti bedt 2o de koere l r marken wil emvoorea 3a wil tegengaan dat teet J I WWioH n over ona land naar £ n gaUud luUeit woidatt uilgavaard 7426 7612 6986 13652 u 1 200 510 728 6162 9714 l 4 i 1180 250 1834 2982 8075 i J e ü 9382 10285 11718 14662 15280 16957 17369 17725 Fiijiwn vaa t 70 107 141 147 182 217 804 893 590 787 786 8 6 946 1076 115S 1262 1456 1669 1857 19 1 1971 2016 2020 2174 2272 2 68 2562 2592 2595 2683 2689 2744 2747 2826 2888 3069 1131 3138 3a S 8491 8497 3502 3550 i 90 3597 8617 S618 36 22 3646 366 3690 3719 8760 3896 4187 4201 4408 4495 4519 4505 4574 4631 4677 474S 4932 4942 5033 6070 5160 5296 5363 1076 5434 5606 56Ï7 5661 5850 5944 5962 6994 6001 6026 6120 6191 6281 6386 6622 66éi 6893 7007 7094 7283 7892 7404 7484 7486 7586 7551 7689 7789 7828 7904 8016 8048 8076 8208 8228 8270 8838 8481 8485 8537 86S3 8640 8746 8784 8991 9176 9254 9856 9868 9436 9475 9673 9619 9711 9987 10017 10113 10136 10847 10382 10558 10590 10595 10715 10746 10769 1077S 10790 10792 10864 HOOI 11085 1107J 11153 11261 11268 11824 11480 lUii 11491 U798 11868 1191S 12013 1205 12072 12092 12225 12242 12288 1281i 124 52 12516 12607 12609 12684 12711 12735 12984 M9 a 12994 18170 18202 1 121 1 13490 18416 18465 13631 18645 13871 1 3942 13947 14080 14176 14171 14182 14839 14876 14427 14466 1448 $ 14626 14660 14668 14726 14895 14927 l iO80 16269 16607 15747 15748 1879J 16091 16200 16426 16449 18496 16598 16628 16618 16644 16667 16680 16758 16936 17009 17017 17063 17116 17191 17194 17197 17 206 17568 17666 17714 17775 17882 18044 18078 18828 1884J I8t3 18492 18542 18719 187S 18740 IHT VJ 1H941 18998 19102 19106 19289 19r U8 19 672 ideao 19677 t W7 19831 199 J l 19981 20192 20885 20818 20663 211369 20379 881 20401 20667 20661 U880 20MS aOMO Ifiatan 62 1 144 21j 224 888 SU 409 464 81 9S 661 568 662 640 678 724 760 m 779 181 789 9W 965 985 993 1002 1028 IMS 1046 1061 1069 1067 1064 1104 111 $ 1132 1243 1269 1388 1J 0 1871 1894 1405 14 7 1661 1686 1848 1582 1600 1686 1697 I70ft 1714 1721 1739 1799 1R26 1838 1844 1924 1934 1966 1972 2 M9 2066 2061 2106 2107 2148 2912 2364 2288 2296 2849 2862 3377 2878 2401 2403 2452 2467 2472 2476 2483 2487 2489 2J97 2 594 2676 3 196 271 2713 2716 3l e 3798 2863 i B66 3871 2S90 2896 2 4 2929 2964 3000 3018 3071 3086 8080 3068 3099 3140 3180 3844 SaiT U70 32Ï6 3291 3311 338 3411 3440 SlÏ86 3487 3488 3489 3634 De Oranje Natiaii Muigevaren LOMDEN 7 Febr Kaar hier gemeld wordt is het Nederlandsoh stoomschip Oranje Naasaa Tan ds Maafaohappg Zeeland ia aanvaring geweest Het stdiip zat erantral dereis voort Het is onbekend of het schade heeft bekomen Hat schip rtrek hedanmorgan van Londen naar Vlissingen De Koningin Uerstald De Koningin hoeft gisteren voor de eerste maal sedert haar ongesteldheid een kor t rji OBi P antomobiel gemaakt f j De Minister Tan Binnenlandscha Zaken Oort van den Linden begaf aioh bedaa op amtartia h 4a mi ook belang hij de droegmakingg zoo 4it het billijk is dat ook zij in de ifOéUm zullen bijdragen Wal den eventueel te varieenen ateuii van de Provincie betrelt werd door èén der rewdBleden herinnerd aan het eemtgauimisi besÉiiH deer l KKvlndle om voor hat e wiceiilng een wateikeering te leggen vanaf de sluis door Padjedijk Breedatraat £ B lliele Buurt ene let t treeloi uaar den spoordijk bij de Gasfabriek Op voorstel van het lid Jb deVciea uU B en W bel Day Beatuur van Zaandu kennis gffimii dat de Haad der gemeente de handelwijze van het marktbestuur te Zaandam wat betreft hot adverteeron iq de groote hlSkden omtrent de maritt aldaar aUgepant vindt Ook werd begoten op uitnoodlglng van den heer Maat dat B au W de Ka vereenlgiag zullen wijzen op het onnood ce Van den maatregel om Zaandmn aan te wijzen ais tijdelilie marktplaat j de 8e kl D la than 10 6 2 ï 14 24 13 1 40 4 2 ï 10 16 12 1 25 4 8 8 1 14 11 1 22 4 1 5 9 11 14 0 90 3 re a 8 16 066 8 O 7 6 18 0 60 De aUnd Olympia t V V Gouda Alphen T O P dportman m Ulaisterraad Heclanraiddag is een bnittngewotaMinisterraad jonden Man maldt ons oil AmsterdalB d il 7 Fabr öadarende de laatste dagen hebban zich hier geen nieuwe gevallen vftn pokken voorgedaan In het geheel zgn tot dusver zes gevallen geconstateojM daarvan zgn reeds drie lijders nit het ziekenhuis ontslann De ovarigtn worden nog in hat wilhelminaguthois verpleegd De oollacta in Wormerveer Naar wg vernemen heeft de coUaCte ten behoeve van de slachtoffers van den watersnood te Wormerveer mim f24 000 opgebracht s e pisx Bezien we dezen land dan la door deze nedariaag de kana op bét kamploenaohap voor Olympia nog niet voor Gouda el vari ek s terwijl L V V u gsed VOO ataat door haar overwinning 1 V V kan nu eveneena 14 punten behalen ndan boven 0 ympia lc i e dOs kaïnploen worden tndlea hel baar gelidit Gouda en T O P te daan mits deze 2 geen lagenpunleB mafcsa H kil van 04 nnipia s dus van eaa G o u d a e h kamploenaohap zal dan afliangen van twee GmiMlie otahs We wacktes de r i anda Zondagm Voetbal van Zondig ge ieelda 1 2 UilaUgen wedMrlJdeo Jekl H V V H F C Haarien Sparta 0 1 U V V Horcnle i l V O O H B 8 0 0 3akl D Gouda Olympia 1 4 Sportman L V V 1 2 Gou che Voetbal Bond Ie k Woerdsw Boskoop tkmda 2 Sefcoonboven niet doorgegaaik T O B a AU Weerbaar alg k 2e kl Al W wh ar a Gouda 3 3 2 0 10ti el3 ©4 l Trö wt a o Gouda Olgm ia l r4 Een zeer talrijk publisk waa gl leren aanwestig op kat terrein vat Gouda om tegenwoonlig Ie zijn b den wadMri Qoarta Olympia welka zou plaats heibben onder leiding van scheidsrechter Meemwn Torwogt zooals wij reeito meldde Het Ooudabeatiuur had alle pogingen in het werk gcateld om den wedstrijd te doen doorgaan en daarom waa in de bmiate dagen hard aan het te rein gewerkt o het onbeapeelbare gedeelte goed te maken wat haar vrijwel gelakt wan mede door het drags wear Olynyki wint dea opgooi ani eett eerst mei wind meda waania belde Kops waarom heb ih Wien to ö5 htba a katwM o vondt nog het vorig jaar Maart bj je jaUlanm mg niet alleen varzooMi EdeUditbare mat ja ta spelen m i Stadssohonwborg te Amsterdam maaf mg zelfs gevraagd om niJg méér voo stellingen te geven hetgeen door vw bintenisaen door mö reeds aangejpaiij Biet aogai was Je bekeenng komt wal plotseling Koos vreemd dat die nn pas komt nu je van zeW znde wordt aangevalloB Tegen het R K geloof t de EatholiekaB hebba jij noch ik aoit geagaerd Zelfs f da limbargache Kowiar onverdstAt B K bladTna aan voorstdling M MaastriaU vaa ZEd Aahtbaro eaa ganstiga oritiak waarin om stond dat man nmt begreep hoe daarin een aantastiBg vaa Katholieke gevoelens werd geaien Tenminsto iets dergelijks ik heb ds courant niet meer Vriend Spaenliblf waarom wsai je mat alle winden mee Waaroi laat ie ja hg je jubileum door d haar Spiakman aanspraken als juda part jgaBOOt en aing je eiM dagan later aan lied tar verheerlgking van hat koningsohapf Waarom wi De Ware Jacob toen je Turf Hel Twantaolie Dagblad l t i GOUDA 7 Febmari 1916 Di Ghwellen van den Kpele Onder leiding van Jan Boeker heelt het gecelwhap Die GfcaaeUan van dan Spela gisterenavond In de zaal Kunatmin der Sooieteit One Genoegen voor een uitertt mager bezette aai een opvoering gegeven van De otMinslJiii v Saapin klndMH fc 3 bedMJvan van Molitee Dit gezelschap heeft den indruk g maakt alsof hot behouidena enkalen voor het eerst op de planken waa Gegeven arbil dat het Stuk van bun keuze vreeeelijk lan dradla was en dat de Soofflenr aahfer in db zaal dHideliJk wa te hooren dan volgt daaruit de conclusie dat Jm ghgASohap voor zich en voor ons beter had gedaan Gouda vooratonog niet mat een bozoek te vereore De heer Riw Hos sl Soapin en de heer en mevrouw J Bo er Bruijniiw aW Zerhinette en Gerente waren de beaten van hel geselschap De jet tfige pianM en de vlollat valden de pauzen zeer verdienateHJfc aan Naar wij vememen hebben da maeate brandatodnhandelareo l E4 adiadè nog maar voor eenige dagea turf zoodat wanneer d aanvoa Biet apoedig toeneemt bet er met d levering van turf aan Ingerastene droevig uitaial Enkele aooiten ziji aeHa niet meer oi aleohla bij groots nitzoiidering verkrijgbaar De ver zemlli van turf door de verveners ia reed gedurende em paar inaandao meer dan slecht zoodat de wintervoorraad der baadelaren geheel is ingeteerd Zeik twan hadaldand hoogere prijzen daa de door da ragea ring vaalcs l d4e wenSchen de ver venera g en tori at te gaven Al leen tagoo aaer abnormale prUian H ioo nu en dan tkog turf te heitomen afl rk = Uit 911 eetisdMB Baad itauieu ao atMten Ban aanbesteding Onbewa Biba4r verklaring van woningen ia de Laol r 09rt De Hec aohe Cssdratai In de jongste BMdMtting hebben wij het genoegen gehad weer eendi cussie bij te wonen over het gevea van namen aan nieuwe straten en zooals dal wel eens nwer gebeurt daaitiij ontbrak ook thans de nol gaie niet Burg snaaaler sn We eialenl stalden ata oaor gewomOe voor dedmten ontetaan door tat bouwen dar Telegrafisch Weerbericht van het Koninklgk Meteriologisch Inatltaut te D £ BILDT Hoogste barometerstand 76 ta ZnldlMitschland laagste barometarstand 785 7 U Bodo Verwachting tot den volgenden da Matigt tot krtohtige tydel li wellicht stormaohtige zuidelgke tot znidwestelgke wind zwaar bewf lkt of betrokken mat tgdalgka opklaring wellicht eenige regen zalfde tamperatonr 43 I m 926 748 962 Ultwl sdlng vaa EngelMbe a Didtaciia zwaargewonden i Men adnl ona ait VUaaii len Het de mMlIboot Oranje Maaaau dia te hall vtjf g ater ZondBg inlddagibi nenJiep kwainiaa 114 nitgewesen DnittK hei mee Waren de oltgawaienaa vroeger vtelsl vrouwen en klnderan thana waren het MJna allen mannaol De meesten waren ehter aiek eb ge brekki Ai er van moesten doo de traaapoTteoloDne vtffi hel VUai singMhe Roods Krnia gedragen laor Kon Nat SteunoómlU 1914 Als een bewijs van dan nuttigej arbeid door het Kou Nat StauisN mité ldl4 Verricht makU men het Spiaringiviaibberij op gang ta helpen w rd In Ootaber 1 1 door het plaat telijk ateunconril te Stad VoUenhove aan het Kon Nat Stauii oimit 1914 een ubaldia van 1 1004 gevraagd Toegelicbt ak dit ver arbddawwoirfngen op het tarrdn tiaMohen de Nieuwe Vaart en den dervangen door den VotHzUtes MW UJ de indu av an a wi Iz g Meekpoeda ÜS y 3657 3679 699 3758 38 iiua m i ma mi am mio 3au den regel eelheid adM aanwa ta onderzoek niêilila w 8 te Waum terwij de koopw iaï mr t hooHzask aaideiooie kaUM erttóBngen ontvfc Zooab bAcndib werd d e afcf fcrf to U tadteuland erkr i nool®IWrde uitvoer opoflvouden ia weid deaanwadge voorrtaii mat n i i isls i l at In ofsu waardeteoze alerte aang wtd Wij vermesneji dat de atol nu hier te lancte vaw rtfgd zal worden en hopen itat bet NodarlBBda e fabrilajt den loett vw awkearig onderzo zal kimnen dfcorrtaan Speenhoft betaatd De polemiek in De Tg over hst by wonen dar militairen too aan voorstelling aener operetta in daar drcas Carré heeft ook den heer Speenboff naar voren gebratht dia ah Kiitho Uek heeft beloofS zorgvuldigeciAafi in da keus van zgn liedjes Volgenl een Verslag in de Nieuwe Haarl Ct verklaarde de heer Speenboff o a dat hg zichzelf en zot kunst voor en liittet bedrag geldi om der wille vaa z8n hoisgezio ver i rt i i ii ii I Wol 3993 4108 4113 4155 4260 4260 éïKS 286 430 $ 4368 43M MT fK 44S9 4464 14611 447l ÜB Wb 4S72 618 4b41 74 K MB U 4 04 4 si 496 mi mm om itx 61 4 6169 6 44 S261 tmb 5HË üMS 6t29 iS ó 380 m 5394 5414 5 5i38 549691 5161 5 62 6504 56 5593 5B42 5632 6703 JI742 5751 5 5W7 5770 TH mui 6910 6014 6013 BI 6137 bl30 6141 6160 6180 6189 6284 6 286 343 6349 6421 6423 6439 6513 651 6S46 6588 6595 6611 6642 6674 6691 6724 6737 6742 6758 6851 6856 6864 938 6950 6964 7003 7051 7089 709B 7099 7145 7260 7297 7321 7328 7872 7380 7382 7441 7497 75J5 75 7607 7642 7682 7718 7765 7768 7810 7815 7827 7842 7859 7880 7924 8067 8074 8094 8127 8184 8204 8217 824 r 8261 8290 8341 8362 8375 8413 8451 8460 8466 8474 8488 8493 8552 8579 8582 8688 8692 86t 7 8645 8662 8705 8712 8749 8767 773 8822 8t 36 8837 8859 S90 8959 8976 9012 9072 9091 9188 9J36 9277 9396 9482 9506 9520 9536 i 5 l 95 3 9563 9566 9574 9686 9616 9620 9644 9 87 9688 96 9727 9783 9 43 9761 9807 9888 9890 9929 9960 9971 9980 10058 1UI 92 10157 10160 10180 10188 10220 10253 10289 10306 1UÏ31 10415 1IM63 10516 10518 10543 1U600 10626 10663 10672 10678 10726 1U7Ö 10775 10782 10631 10888 10920 11 75 10775 10782 10631 10888 IWA 1 om oer wuio u b 10996 11058 11114 11130 11191 11228 kooht lieeft a n Variétêa Welke hem U I9 11240 llin5 11292 11881 1133 opdroagan de meest scbannige liedJM 11358 11461 11481 11551 11667 11658 t fabSceeren in het byzöBdar met 11691 11733 11741 11808 11863 11878 11896 11968 ia087 12126 12186 12164 12179 12197 12008 12280 12240 12818 12339 12347 12855 l S890 12403 12414 12449 12459 12481 12486 12492 12511 12544 12579 l i651 12731 12733 12778 12788 12845 19686 12998 12940 13600 1 101 13091 13105 13135 13138 1319ë 13199 13310 18313 18371 18373 1339 1 140 1341 18418 13421 13610 1351 13648 13577 13678 13652 13717 1872 13837 13844 13849 13857 14026 14021 14062 14Ü71 14129 14846 14416 14442 11494 14539 14557 14611 14690 14796 14811 14él6 14903 14909 14916 14936 14968 14956 14970 15016 15102 15103 16158 15180 16308 15349 15355 15416 15584 15684 15617 15643 15674 15686 15772 15829 15879 15889 16927 15934 15978 18060 16064 16162 1618S 16208 16294 16291 16316 16317 16333 1688 16387 1644 16464 16488 16507 16531 16533 1656 1 00 16607 16614 16662 16692 16761 16771 16784 16782 16796 16802 1681 16854 16884 16890 16905 16906 16934 r no na nftrt ilrutn iT vïQ fTnod t laonoeeivii i c uy vu V zijn toaDmaligaa compagnon Nap de la Uar En diep batraart dat hg aijn eigen naam en dian agner kinderen op die wyse bezoedeld heeft Verder dat hef zoo beruchte Z n Edel Achtbare niet van hem Speenhoff is ma r Van denzalfden Nap de la Mar met wien hg in den I laalsteo gijl alle relatia verbroken I heeft ene ena 13948 13991 I Da baar 0e Ia Mar sohrgft na aan 41 I m L n brirf waarin hii o 1468f 14880 14946 15090 isaea 14665 148 14940 15069 15194 Oada TTiand Speenhoff het sp t ma dat ik tegen jon moet gaan sebrijvan Utaar je dwingt mh er toe Waarom SStohuldig je m dat ik in het bïafSnÖ je OpdiéBg da meest schannifee liefij es te fabriqeeren tVOin lUCKJ AVU V W n u wvu wv 11 938 16985 1700O 17060 170S8 170M 17146 17156 17157 17158 17179 17282 17236 17242 17437 17451 17461 17490 17550 17576 17627 17656 1766 17722 17984 17936 17942 17957 17994 18009 18015 18064 18079 18114 18123 1813 18174 18209 18222 18248 18272 18288 18309 18311 18326 18345 18366 1836d 18437 18466 18467 18498 18604 1851 1 18527 18539 18548 18577 18610 18620 186 34 18684 18697 187S0 18854 1889 1 18906 18968 18966 19006 1908 1903 ItKXO 19062 111013 19D86 tf 111919 1 19S 53 19èB6 W322 19Mri937 l 19130 19600 19507 19611 19543 1966 111573 196S1 19608 1 1 § 19616 1967 1 19698 19719 19780 19739 19790 19808 19811 19919 19982 200D4 20010 20O5i 20077 20097 20138 30180 20334 2033 i 20 349 208 55 20S7l 20407 20460 2048 1 2ft604 20580 20674 20596 20695 2066 1 2Ü701 20786 20810 20868 20IM0 2087 20872 20907 20969 6e klaaae 13e lijat No 8290 m s no 18290 no 1364 flO m z niet no 2303 m z 110 Kooi Wet valt je nusB l an noaiIgk I mkaJ waas aaos earlÜk heb jg v rj ik je oompagugat tnL en nadat wij elkaar verlieten dmi fat K anJg e liadjaa geatngan jsn diiiaan tsk Bat mH Tindas geen nkel né liadjaa onfataoeltl maar er l menschen dieeèiiatad l opiaia bacibqi Ben jij zonder mij attyd bnif geweett h b je nooit op dr Kttypir éen mopjjetapf of andeM stoute dingan ijadaan He je nooit geiongen van jongetjes meisjes da Hefda Kom Koos atal me niet aan hét pablijek voor als aan Mefisto die joB tot bjpoza daden haeA veileidllk vind hat coo naat Koos Speenhoff dat jy je eigen mooie kunst de modder intrapt door i verklaren dat je jezelf an ja klust voor een luttel Bedrag gaMs erkotiht aan Variétés Ja was een man van wieh men daclit dat hg liedjes long volgens z n over toigitig Je was een nar Wat bip er Van je over Sn wai dat bedrag gelds zoo etg luttel tla jaren kom je nn verklaren dat wat je sahreef niet ja ovaitniging was mjaar alleen tar wille van kal geld wjsrd Baergepané Vergaat niet dat aai iga van ja beate liedjes ook vata zekere cfida lijn aangevallen I Gemengde Bericlitea Wa Zyn Edel Achtbar bAiaft datj j my dat oil mga hals wil schnivJn bagrgy ik mot ja eveDgotó als ik dat not dus 6 en 8chnldig I als ikl Urove vervalacfaiuMb van Kxla en cMooikalk In het Maandblad t d Verval De brutale varvalacUngen vad roedii iaailddelen speciaal van cacao m vetten xijn door de pablicatiea op ruime Schaal belangrijlt verminn dard dotA waar dit terrein niet la ger te eizploiteeren viel hebben de kiwdera een ander n nlel ntnde vruohtbaar uitgekozen Wij bedoelen de knoeierijen mri de zoo belangrijke artikelen voor de lodiistrie en hikiMboiiding ala soda en cMoorkaik Waar officieei de èoda met de vreemde beMUning Sel de Sonde aangM dluid werd hebben velen een gratig gebruik van de door dece benaming gestichte verwarring genaakt en da mee rt onmogelijke mengsela samen eteld die op alles behalve op koolzure soda geli en Zoo troffen wij nwnMera aan met niet minder dan 42 66 onzulvar kankansout vermengd natinriijk voor het reinigen geheel waardelooa en warden deaa aitikalcn lagen o a acblmaal van dé waarde van gamwe aoda aan dea man gabraciitl Wij waanaibawen nadrukkelijk bij den aankoop van gewone aoda uitaluüend te eMhen c a 98 Ugo gafcrMatUaeiade koolanre eda beantwoordssde aan da olMMWehe toraula Na2 CX 3 rf 10 mo enrilé andere praducten die oadarnMMenDt ai4ie bouunblgen allailei gskmel varl betgen henlint te walgersA Hel tweede artikel waarin op i groole schaal geknoeid wordt ia de Wuilerdijk te noaaiea naar parsooan die aleh in eaUleBrtst opaiaht in vroeger tgd voor Gouda verdienatfrUJk hebben gssnaakt en zij hadden daarvoor gekozen de sohiklei van ramen van de St Janskerk Lambert van Noort Ül van Zijl en Adnaan de Vrij Die benabdng waa volgeus tian heer vait der Wart en anderea Biel hesn luat pmcUaoh de naam vande ijtiaat nnet aanduiden waar se on sveer te vinden ut en bovendien die eesnde namen zijn lastig te outbuuden Zoo waa hij er dan toageItoineu de namen uit te denken Ie Kanaalstraat 2e Kanaalstiaat en de derde mowl dan maar heelen Paikalraat Die namen kent ledereeu zoo zal de heer van der Wert Kaaaalalraat Is keelaaiaal niet nieuw ieder weet dat lu dea Uaag Ui de Ka naalsliaat de Kaaavei seuigiue zddt en de heeren van da rechterzijde kennen eu naam des te beter wij Dr Kuyjier s woonstede daar staat £ r at humor in de manier waarop de heer van der War daarmede voor deu dag kwam er weed dan ook gelachen en bet pleit was gewonnen Tegen lie benaming Parkstraat He zeker niet gelukkig gekozen lu viMir een verbinding der belde vo rige straten is nog eenige oppositie gevoerd maar de naam was lü vaatgaiteld voor den heer Jongeabiafari die daartegen bezwaar had geoppard 01 erg in had Zoo hebben wij dan uu als een groote stad eeu P rk uaai gekregen maar op een plaats waar ze niet behoort Dat aan hel verzoek van de Bottwvereeniging Het Voikabelang alhier om een der stralen den door haar voorgestelden naam van Aargezneester Martenastraat te gtiraa oiet is voldaatt vindi zeker niet djii oorzaak uit getirefc aan ffillerentie voor den Buigemeeatsr dlW bel ia In deze zlKIag wew zoo duldKlijk geblek een warm voorstander id van het bevorderen van den bouw van goede arbehdsrswoodngeu maar eo dat straten hier niet wonden genoesud naar nog in leveu zljnile personen Die eer geniet men paa na zijn dood Mat den bouw üm de danieC enbare Bewaaradbool Is het tot kaïlni niet biMer gelukkig gegaan DeaanboMedlng n Noveanber 1916 gaboudmi Is niet naar wsnaoh ullgeivallen en bij de daarop gevolgde bei cdedlng tal Januari j l waa da laa ste iuaohrijver die voor het wark sou zijn aai ewezen ruim 500 hooger dan de begroeting van den Oe m s i a nie tteowmsester bedroeg Daarop l a toenido gunning algealuil en ba i ien B en W het voornonien opgevat omi het we ondeihapds op te dragen aan de N V tot aannesning van werken v h H J Nederhorst die bereid was het wbrk te maken voor een bedrag dat Biet bet begroatlngscljler van den Gemaeata Bouwrneester weinig of ni ts venschilt Over deze wijze van doen ia du aannemerswereld niet tevreden geweest en ook den tweeilen inadtrijver den beer Zanen was Be bsdoollng van B en W nlel naar don zin hij reïtuesteerde aan den Itaa l daaiblj te kemua gevend nog I lUO lager Ie willen gaan dan de N V v h II J Naderborst en lu iljii reqneal voerde bij nog twee Oaudsohe aaunemere als borgen aaa en zalls wilde hij twg eeu bedrag van f lU tlOO cautie atdlau Ue Haad heell in aaa moUa lutr spraak gedaan dat het baaj gewenseht voorkomt dat B enW n heer Zanen het werk fumien daar inede te kennen gevend dat van den gewonen gang van zaken gunning bij aaubesteiHng aan dea iuaohrijvor dl het meest daarvoor in aannierklag komt ulet moet warden afgeweken Dat bij een aanbesteding van Oemeentewoge ala thans is geaohiadde grootere aaaueniera niet insvhrijven wijst op een ogenaardlgeu ongewenaohten tocatand waarvan bet zijn goede zijde kou hebben Indien do oorzaak daarvan bekend werd Hel voorstel tot onbowoonbaarverklarjng van een aantal woningen lu de Lacdari oon is aanleiding geweest tot een breedvoerige discuseiie over het woniogvruagatuk in deee Gemeente Er was oodsr da laten enig veraohil over dm toealand der wonlnr gen de heereu van der WM en van Eijk noemden ImI krotten waarvan de bewoning gevaar oplevert zoowel pbysLek als moreel daartegenover verklaarden de heeren Jongenbui r van Galen en Kolljn dat dit overdravea was en dal die woningen voor hun bescheiden huurprijs hed ijoed waren Tegen deze woningen zelf badden zij geen bezwaar beboudena de verbeteringen die zouden moeten worden aangebracht Hd bezwaar ook door hen erkend en mede door den heer van der Want aanrgsvoerd goW de nauwe toegai Nsar hunne meening was het echter OBgewenadit ds woaiagen fte keuren omdat voor da bwronar geen andere woningen batdt baai zijn nt laalMe ia velkemea Jalatenwerd dan ook door alle leden gevoeU Dit booHheswaar is kunnen Worden on dl