Goudsche Courant, donderdag 13 april 1916

m No 13064 dte overige provinciën voor leveringon tot 80 April voor zooverre be Jotdde leveringen door de DniWche Kalinüjnen zullen kuq iea worcton uitgevoerd aangezien na bovemvennelde tijdstippen dte levering naar Nederland tij edijk zulten worden geëtaakt dat roet ingang van 15 Mei cie pri van kalizout zal worden verhiK gd en va esteJdl op f B 46 per 100 K G voor 20 pCt ea f 7 06 voor Tateht Kali franco op dien w ggon vrachtba e Sta afurt loe verladen bij directe verae idir aan den v€a ruiker dat waarschijnlijk tua chen 15 Mei en J Aug een bdangïi e hoeivedheid kaldzout 20 pCt door deDuit9Che rogeering zal wordlen vrijgegeven terwijl na laatMgenoemdien d atum de uitvoer van kalizouten uit Duitafchland vermoedeli wödterofnii zal wordlen gie ibaakt dlat in verbandi hiemwide met ingang van 1 Mei a d de egenheLd zal worden opengesitedd tot het dioen van beetellingen alleen van 20 pCt k liflOiut op nieuw mod l kaartea w eLUe doOr de commi Bie Vf die gebruikelijke jze ter best lkkinig zullen wordlen gesteld van den handel dtait dte oommtófllafie in vetrbandl nw het voorgiaan die verbruikeriaUn overweging gleeft htunne be0te41ingen aan hun gewonen handelaar ten aipoeidügittte in te zenden waardtoor tedeuT Ée4ling zal worden voorkomert Ten overvloede wordt hier nog herhaald dat er tot 1 Augtustuö gteen Paterut Kali zal worden geleverd dodh alleen 20 pCt zout en dlat alle oiide bestellingen met ingang van 1 Mei zijn vervallen De dorlog Aan het WestelUk font Het Fransche communiqué van 13 April luidt In de geheele streek van verdun was de nacht kalm Een aanval welke door de DuitsoheiB gisteren tegen den avond op de Fransche stellingen van Honvel 304 werd voorbereid tkwam niet tot ontwikkeling Het bombardement der Fransche batterijen in den nabarigen sector op de Duitsche colonnes die in het bosoh van Malancourt waren aamengetrokken schijnt deze operatie te hebbeu verhinderd Het Duitsche communiqué van 13 April luidt In het algemeen heeft zich gisteren bij ongunstige weergesteldbeid geen belangrijke gevechtsactie ontwikkeld Toch bleef aan beide zijden van de Maas in de vlakte van Woevre en op de C5te ten Zuidoosten van Verdun de artillerie levendig in de weer Ten zuidoosten van Albert nam een DuitBohe pSG ouSlfi in een Engelsche loopf graaf 17 manVevangen Een Fransohe laanval in de streek van Puisaleine Men NoordoosteS van Oompiégne Weef Uon ler resoltaatj Aan heywstelijk Front Het Rusf d fii e h e Gatnmunóqaé van V April luMI Na Ben aitlllerlevoorboraiddng trachtten de Duitachers ete aw tor van IkakcSel s hruggeJiooJd te jiwljoren maar on vuur dreef h n tmi Aan het tromt bij Jaoobstadt eil Dwtnflk arüUericHjIuata Beweflten het NaroMJHBteer boiöbandBerdte d vijand 12 April om 6 uur alavomto ongeveer onae ötellin en met kracht Kort nfldlen rukte hij in dlerlohting V n het dIoJT Mokritaa eerst in kleine groepen vervolgens in sterke colon efi op One giesobutvuiur verstrooide de Duitachers die maar hiuuloopgraiven terugtookkeiL Krqgsverrlchtingen ter Zee De SusBiex Uit Pari wolxit Ad ia April gemeld De Temps öohrijft den tekst der Duitache nota aan de V S ton opzichte van het torpedieeren van stoomBBhflpen mat name van te Sueteex aanhalend Om de bewarlngien uit Berlijn te beantwoonïen i h € voldoende er aan te herinneren dlat er in dien romp De Redenaar behoudt ileedi door hel gebruik vwnWybcrtlablettcnecn p heldere en onvermoeide slem H Zy smAkcn aangeiMMn en ver9 Q friMdwud en lesfcfaen den S S dorsL bü lie polhélurt en droglikm t F 0 60 S I TableiHBn 30 De Geluksster door NATHALY VON É CHSTRüTH Nadruk verb o d en 11 Marga lachte Zeker hfilftae maar al te velea Wat voor huweilijken hebben onze groote zaagepaBsiein wed nipt geflloton TÈn hoe slöohtó is dat aon afgeloopen I Hetot gij nw it gehoord vaa £ iiger€i8ia 0Q die in één nBbfat bare atem verloren en van d e grootete W6el ie in êe düepate armoede werden gedtoraipeild Waarooi atop t gij uwe ooreai toe Margia God behoocte u voor zulk een vreeeöli lot Ik haal dieze fedten alleen ütear op o mEckert te veB edSgen la het werkedi ruÜt een ftpeoUlant en geUJwolf al gSj denfct d ah heeft hij natuurlijk ook deze mogelij hfidd overwogep Ikbwi eveniwel overtuigid d t h ij Benediota legde den klesotoon op ddi woond teirwijl een diepe blos haar wangen oVertoog nooit het huwelijk zou uitateUeai totdiat gij naam hiadE speinaaltt miaaT d at hij trouw en earli alff hij i liever een Tm nwfisje Bondter toekomöt lot ée zijne zon maken I 0 HiiienlhinotlilDp l MERItilellii ÜIT HET MaGASSIJN VAN n IlAVK SWAAYZO E GOBINCMEU Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van wee en een halt en een Ned mu met vermelding van Nommer en Pr a voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde ordera aanbevelend J C BIJ t voorheen J BEEEBAABT Lz Tnii= nca te o u w Gebrek aan Chlli eialpeier OHicied Naar aaaleiddng vao verBK llende vragen over de gevolg en van bet vas out £n van de Lodewijik van Nedsau udtEfluiteDd geriladen met chilisalpéter geadj eeoeerd aan NexierLaadiaiche regetering In het EiLgeli hie Kanaal deelt het MlHÏdiverüe van Landibouw Nijrerhedd 9n llanidet het volgende media De dte rk regeoa in dem nawitxtar w aai oor die grond veel op Loébare stikMofverbincQngien heeft verloren en het thans heerechentte ale weer Kijn oorzaaic diat d roggje dut voorjaar groote beiioefte heett aan eva kraohtige saipeterbetmeBÜng Door het niet tijdig aankoroen dtetr atcihepen met chtlisalpeteir zal dteze beraeeiing echter vee te weneeihea overlaten Dit zal vrij zefear ten gevolge hebben dlat de rogigeoog it in I9l6 zeer onvoldoende zoX zi n Laat dlaarbij de maiaoanivoer te wenachon over zoo zal meer rogge aan het vee hiioeteih wordten gevoederd Ken en ander zal leiden tot ömi aterite vermiindletring van de voorbroodi besciiikbare hoe veeJheii d rogge f Ka zo i£ten De KunMmeBtCommiiaBie maakt bekend dat de gedegenheid tot het doen ven na eBtedlingen op kalizour ten voor voorjaar enieHiting met ingong van 15 April ift gesloten dlat de thanrï geldlende prijzen voor Kalizouten sleohts van kracht zullen zijn voor leverin n tot 15 April wat beirelt dieaprovintïie Groningen Frleölandi Dreoitbe en Overijawl Voor Mevronw HOYNO Crabethstraat vraagt met 1 Mei of later 7 t Een Juffrouw vraagt een onj emeublleerd KAMERTJE Br No 2841 Bnreaa GoudsolieOonrant 5 TE KOOP eèi prachtige PIANINO voor 165 Old heeft rnim het dubbelegekost bfl A J L v D VEEB Achterkade Boskoop 8 Bioscoop Gouda Vooruit M HEDEN Bedrogen Geluk Drama in 4 afdeelingen In de hoofdrol HENNY PORTEN Het Bewijsstuk Oomedio van BUNNY De Veidrat Wet sohappelijk Lieve kinderen Humor Poiyoarp bassist Hoogst komÏBoh 30 Alle Ziekten zooals Asthma BleekTOoht Bloedarmoede dalsteen Nietïiekten BlaasKiekten ZenUwziekten Rheumatiek Heupjioht Maagziekten Huidziekten Verlamming giweer slechte spgsvertering litliliiglLJ E IIiiiliu IliniBlinlniit4i de laat te toevlucht ook bij de zwaarste ziekten Dagelijk van 10 4 nar te consolteeren Patiënten niet in staat zgnde zelf te komen zenden iemand met bqn toestand op de hoogte Geef alle hoop op genezing nogniet op 18 VAN Bl OMMESTtlN S IN Kt is proefontlerVliidelijk de BESTE tl volkomen ONSCHADELIJK i APELnOCf N HOL ANn Mund en Klauwzeer Aan het antwoord A an d€ n Minister van L andibouw op de vragen vau den heer Drion betreffende den ktiand van het mond en klauwzeer en zi n bestrijding onUeenen we hf volgende De tand van he mondi en klauwzeer m al0 voilfpt t nasliwiid vnj ffodert 10 Fetoruari 191 J Groningen vrij sedert 1 Januari 1916 Drenthe vrij Sedtot 28 Deoemiber 1915 é OverijpBol vrij öadeo Februari 1916 Utrecht vrij Mdert 3 Februari 19l6 Noord Hollandf de maatregelen venband houdende met de den 12en en 15en Februari wegene mond en klauwzeer ingegoten hoeven worden eer3 bdlttag8 opgetheven In Zuid Uollaml beetaan nog 14 weigene monid en klauwzeer ingeftloten boerderijen te Maasland Vloardingen PoortugiiU Spi eniflse Nieiuwenkerk al d IJ Be4 iPJinacker Vrijenban Melifiöant terwijj 23 Maart teSitoïapwijk en 30 Maart en 6 Aprilte Hof van Delft gevallen zijn geconötaleerd waarbij het vee id af gt ajtaakt Zeeland e Noord Brabant d e maatregelen wordlen eerstdaagfl opgeheven den 25en Maart werd teRooH0n l een veebeC ag afgemaaktIn Liiüburg zijl van 2 17 Maart VI hoeven wegens mond en klauwzeer geüHoleenf n lV te Beek Meeretvoni Uleaitrate Geulle Sittard en Broe töitlard A n het dleo 4en April te Poflterholt goconatateerd geval werd dbor afmaking een ednd getneakt Er bestaan duö nog vereehillende b niettingBbronnen maar het laat zifh aanzien dat otder de beetaande omWtandaglheden met de inaluiting erarötjgB uitbreiding kan worden voorkomen mits de maatrageden nw ie uiterste geötranghedd woonden getoandhaaËd Ondanke de nauwgosetheid waarmede dit plaats vond i evenwel niet getieel kunnen worden voorkf nwn dlat fltoetfltof uit enkele afgeaUoten hoeveai i ontenapt n l te Vlaairdingen en Pijoaoker waar 15 dagen reöp 21 dagea nadat het eerate geval van mond en klauwzeer wa geconstateerd deze ziekte uitbrak op een aangrenzende hoeve waaruit moet worden aangeBnomea dat de overbrenging van öroetatof heeft plaatü gehad nadat de boepderij wad atfgeeloten Op grond van een en ander mag wordlen veawacht dat het mond en klflrtiwzeer in den loop van dit jaar niet tot algemeene uitbr ading JbX komen en dat duS di0 vrees die bij aOinundge belanghebbenden beBibaat dat door die nuaatregelen in het vorige a ar genomen een algeoneene eplzootie iiteohte voor eeu jaar zou zijn ver tchoven ongegïond is Maar hoe gun g de toestand ook fliehijnt men mag zich niet ontveinzen at de omfiitandigheid dat in Nederland geen doorgeziekte en daardoor al anö tijdelijk inttnune dSereal ajp in eik geval redten moet zijn tot groofe vooi ziehtigiheid mede ook oondiat het niet onmogelijk isi diat door d e heffötelde dieren dde in het verkeer wordten gelbracht opnieuw beömetting wordt veroorzaakt nietBtofdragerfl en er bovenden nog öteedl op een 20 tal boerderije i dagelijks gipoote hoeveelheden i cL vexteara tiëXL WiTTE BIOSCOOP VRIJDAG 14 APRIL en volgende dagen De groote pnaoiitfiim Van de Kribbe tot het Kruis Deze opname in 5 deelen g hiedde op de oorepronkel ke plaatsen in Paleètlna en Egypte Deze film tweemaal te zien is hij overwaard Dit schouwspel wordt opgeluisterd door Orkest en de Liederenzangeres Mej IDA WUZER Alt Den Haag Ondanks de groote kosten Oewone prezen Vr QEEN DOORLOOPENDE VOORSliELLINGEN WÊ Aanvang dezer Voorstellingen alle weekdagen behalve Zaterdag en Zondag 8 uur ZATERDAa 6 uur en half negen ZONOAG 4 uur B i en 9 uur Woensdag 19 April 2 uur Grroote Familie Voorstelling Kinderen half geld 80 Goede Vrijdag gesloten Verklaring LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR van aansprakelijkheid van den kaaaproducent tegenover den kaAshandelaar zooals die is vastgesteld door de Ned Vereeniging van Kaashandelaren is in boekjes van 50 stuks i 25 cent en van too stuks i 50 cent voorhanden bg de DRUKKERU A BRINKMAN ZOON MARKT 31 TOOT Ut l ImI i I p Bij bestelling van minstens 500 Verklaringen ineens vorden dezezonder extra kwten met firmandambedrukt 80 KOKO i HAAR KOKO DOET HIT HAAR OKOtlIN OAAT HIT UITVALLIN TEOIN HtlPU At KWSTAL EVAT OIIN KLCDKSTOr OUI OF VIT VCirtlSSCHIND VOO DE HOOrDHDID oor mr vandaao van sw dkmiut or ooimin rfm n l ne a uo ikmm DEPOTHOUDERS Oonda ANTON COOPS Wydstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lm Zegwaard A OOSTEELING 68 Adverteert in dit Blad worden geprodiuceepd Dit than nu die wedd ijd snel nadert zoo bedenkelijk dat de Miniöltjer zich niet nwer verantwoord acUxtte de gevaren daaraan veiflaonden te vermeerderen en daarom de laatste 5 gevallen n l t Stom iwiik 23 Maart te Roofleindaal 25 Maart te Hof van DeÜt 30 Maart en 6 April en te Poeterholt 4 April door afinloken hee t laten opi uimen bovenrdien zijn in verband met de gevaren verbonden aan het vluchten met vee de moritten in een groot gedeelte van Zuid Holland ten Zuiden van de lijn Ben Haag Utrecht verboden en tevenö de uitvoer uit dden kring ten einde te voorkomen dat dftt vee eldieprö wordt gemarkt Dit zijn de reöultqAen der sedert 10 I ehr gevolgde beejhjdingfiwijze In lemoning heeft deze wijze v n besitrijding allerminst ontmoet bij de belanghebbendlen d le daarmede hebben kennis gemaakt Hoewel de meertingien ten opEichte van het afmaakflteleel verdi edd waren kwamen toch herhaaldelip bewijzen van inatenHping in terwijl ged urende de toepafiëing van het Istilatieoteleted van die zijde van belanghebbenden nog nimmier instemming hierro e betuigd id Wel blijkt uit meerdere berichten dat de bezwaren dezer ieolatie zeer hinderiijk zijn en zw iar drukken De Minister isi van oordeel rfat and ere nuaatpelgelen kunnen en inderdaad ook moeten worden genomen daar in den komenden wedd etijd conaequente voortzetting van het isolatiesteleteil in verband met de genoem de bezwaren te veel gevaren opleveirt te GOUDA op MAANDAG 17 April 1916 des avonds 61 2 uur in het lokaal der Ge HEEL OnTHOUDEBS Veseenioing aan de West Haven uo 6 ten overstaan van Notaris J KOEMAN te Haastrecht van waarin sedert vele jaren met gunstig gevolg de broodbakkerij wordt nitgeoelend verdere betimmering en erf aan de Spieringstraat no 95 te Qonda groot 92 centiaren Te aanvaarden 1 Jnni 1916 Te bezichtigen 2 werkdagen voorde veiling en op dien dag van 10 tot 12 eo 2 tot i nren 82 Zeer mooie sollede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderden Theetafels Buffetten StIjlameublemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamemieubelen enz enz altes spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 50 Stfllkast f20 StHItafel f 9 60 Spiegels f5 50 f 7 50 enz 20 SliHWTUIi BniiiiWiiHlitiltkbiekade Rotterdam Dienstaanbie dingen hebben in de ïoudsclie Courant tteedê tueeet 1 Deze idverteDiiSD kosten slechte bi Tooraitbeialliig 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 centa Opgaaf nitamitend aan hetBnrean Eenver tronw dadres S voor het maken en stoffeeren S van MEUBELEN is bQ i N HESSING S Peperstraat 24 Qouda tuit g Biliyke prgzen prima mate gg riaal Reparatie aan alle men sa beien 14 Electrische Drukker A BRINKMAN ZOON Good 55e iaar ang Vrijdag 14 April 1016 GOMCHE COURANT 3 5 © ws © XL d Tr©xtea a ti©TDlsud Tr r G o u cia © ars 03ao ©tr©Ikc ©xi Verscliijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 Ï5 Idem franco per post ll50 Met Geïllustreerd ZondagsbUid 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Uabet 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Vaii 1 5 gewone regels met tMwyfnumMer f 0 Elke regel meer V j Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO S5 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Haclamea f 0 Ï5 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte mtgevers A BBDniMAH EI ZOON dat zij Üe niet daarvan zijn voorzie iiiogen gevangen genomen wor den Ten ölotte meent de nota dat d e Vereen Staten giezien doze feiten niet zullen willen volhouden dlat de gevangenneaïing der DuitflchorÉ te Shanghai ongerechtvaardigd a Duitadbland en de V S Uit Wa h4ngtOD wordt d d 13 April gemeld Naar aanleiding vanDuilschilanidi s vo tatel tot het uitlokken van een sdteidereohterlijke oitgipraak nopend Ëet tot zinken brengen van k oopvq arder wertl in dekringen der amOjtefiaren van hctidep van buitenl zaken verklaard witeen zaak waarbij de levenö vanAmesikapi botrolcken z oietlfngi den wef vuv rbitrage wordt getost W i De ontruiming van Qallipoti Oeoeraal Sir C G Monro die den28et€ai Oct 19J 5 het 05 perbevel vande Dardanellenexpedtitie op zich aam heeft een rapport uitgebracht ovor de ontruimdng veJb Qalipoli Hij JKfiri uitgiezonden om uit te maken hde deloe taibd op bet siohiepedland waf oiop zuivere ipdlitaire gironden lallip ol i ontruimd dan wel gehovdeninoeut wordiesk en hoeveed troepe i hijin het laatate geval noocËg zoubebben OnmdddeUijk 1 zijn aankoiBErt besloot Monrotot ontruimingi De toe ilanid n het expedQÜeleger wa oahoudbaar en imabicdb leQ oenig ia de geSKAïiedentó Alle tfteUingen en ook de laodlings laatfiien waren voofftdlurend blootgctfteèd aan het vijan ijtc vuur Waar roe batterijen kon plaataen bleek hun uitwerking nog on voldoeode De verbinding waa onzeker en die apiproviandeering afhan keiuk van de weeraigeateldlheid Ook wad het onimiogeli remrveid ond r te van de Sussex brokken van torpödio fi zijn ontdefet en éaA d e rdgieering van Fran krijk dwouanenten bezit die aamgieven hoe de oomaman dflnt van dte duikboot heet evonalö het nunflner van het vaartuig diat dte Snsööxi in den grond boordö Men kent lien naam van den gflzagtvoerder en het niuminier van denEhidlsdhen ondieirzeeër welke de JBufiöex tot ziinken heeft geftjr cfct eamien id oadlerricht aang aande zita oanzwervingen vóór zijn laatste n bri f De DuitB e duikboot ia den bdlënApril vemiatlgd hetgeen oveBeemöteant ns alle berldtten waaaipvetr men beéchUtite j Een Router teleigranï uit Loéden meldt d d 1 kpril Lloydö boHdut dtat de Britek bank Inverlyon door een onideirzee©r tot zinken iif gebracht Twaalf leden der bemanning werdien opgepikt De rede van Aaquith in de DmtBche pers De KülndBiohe Zeitung sK rijlt over de rede van Asttuibh dat deae veeè bojiciheidener klinkt dan een jaat leden bij de dtaatalieden van K iand g ibruikeli k was en vervd dun Aaquith zou van Eng elsohel üenien kunnen leeren dat düor ötaaitaragelingf van 1867 Noord en Zuid DuitHohlanid omvenbreke ijk ü verbondlen dat Pruisen Ehiitalcihiand m aooalö Duitecfcland j ruieen jAöquilih uit höt verwijt dat I uifelchtand gedlurenidie de laatste 10 jaren in Europa bedtreigingien heeft g iit wij zoud ön hem dankbaar zijn wamneer hij wilde zeg gen bij welke gleiegenihedlen dSt iS geöohied Op de waardige oP feiten gegromde rede van oneen Ki csdlaiglkanselier tsegt het blad heeft Asiquith oen antwoord gegeven hetwelk bestemd ie d be aluiteloozen en twijfela htigen bijeen Ie houdien De Berliner Lokal Anaedger iverkliaart A lquith s aotwoord op d et edie van den Hijkskanaedier niet gicfceel eriiBtig op te nemen en gaat dan voort Wij hier te lande kunnen one nog öteede niet goed voorstellen hoe men datgene wat Affquitii de milltaire hesralohappij van Pruisen g elt te noemen geheel en besdisisenid vernietig en kan zondter I dt9chlani i te verpletteren en zijn nationaal leven te verwoeöton Wij begrijpen ecjitar zeer igoed dlat iAEfqudtii zoo opraken moasit aisi hij gemolken heeft De Kftlniache Vo lkdzeltung z t Aöiquith heeft een teinigtocht aangievanige dtaar hij de dïTiiven te zuur bevonden heeft In werkelijkheid eöbter is het oorlogsdoel der BngeJöCheu niet veranderd AUeen g öft ABl uith een andere beteekenis aan zijn vroegere uiUalingen hij rekent blijik baar op ocheatiang van Duitöc e bandiBsitaten van Pruisen fee zioh möe en losImiBken of Pnüöen be ïnvloedieniaan het Engielfllohe doel toe te geven Men begtrijpt niet hoe ee © Eng J staatsman op de gedachte komt dat het Duitetehe volk geakïheïden kan worden cttn weder te vervallen tot ziin vrO ögiero hiulpelooflfeedd Deze dpecnlatie berfuit het blad on zar vijanden zal gcbeel née uikken Draait DuitóoMand bii Een Reflitertede raiB uit Nefw Yojk dd 13 April zegt Een draaAooö telegram uit Berlijn aan die Aööociated Preeö ïneldit dat de Dnitöolhe nota aan dte Vereenigde Staten de torpedieerüng rftent van de EngiHtshman de Eagllepont de Manchester en de Borwiaidale De nota poogt den onid erzeeachen ooirlog te reOhtvaardfigen De nflta zegt voorts dat een Duitsthe oraderzeeër in de nabillhedd van de SuflPex eenrtgoim s hdp bepit getorpedeerd doch erklaart aan de hand van bewijzeni dlat M gietorpedeerd itfc niet de BuU om KoniStantiniOpel te bereiken Daarom achtte generaal Monro verdere opofferingen onnoodig en besloot tot ontruiming die in diie gedeelfcem zal pjaata hf beoi Eerai zou men die re ervea heen laten gaan dan de niet drimgiend noodzakelijke maiuslcftiapp n on edmteli de overgeblevenen Dit laatste wae buitengewoon gewaagd omdat op vele punten de vijandieiliike loo iaven niet nneer dan drie honderd meter van de Britfiöhe verw derd lagen Het eerst ontruimde men een gedeelte der Soewla baai Men moest daarbij een giuoatigen winid afwachten Den 20en Dec wa d operatie hier aïgeloopen De Eraniuehe infanterie veu liei het SIcMereiland in den nacht van 1 oP n Het weer wa ongunstig en ean van de grooteite paard ransiKirtein zonk doordat het hKir een Fian hco kruiser weird aangievaren Den 8en Jan verlieten de laatelte tro ï en üal poli Het waa een kalme nacht en het Fransche geschut bleef ongewoon rustig Eehtea stak weldira een aitorm op dSe de inscheping belangrijk itemoeilijkjle Een geheele pier dloeg weg een aleeippont raakte aan demi grnnd en kon niet meer vlot worden Nlett gendt aiide dit alle klaagde men er in manschappen en geschut aan boord te brengiBjp Uat Waabingtoip wordl d d 12 April gemeld Het antwoord van Groot lïritanmië op dte nota s van Ainea ika over hot wegthalen vam 38 Ooetenrijkeörö J altödbiemBi o Turken van het ötoomöohiiipachip China bi Shanghai e door het Departement van BuitjenlamdlBk e Zaken openbaar gemaakt In dit antwoord wordt d e arreötatle vardiadigd omdat de vijanden der geallieerden wapens verzamelden om diifl naaj Inlüë te breingen en zich aan mSsdadige complotten adhuldlg maalfaHen Verder wordt beweerd d ajt indien deze personen met hnn handelingen hadden knnnei vonrtgaaïi zij de neutraliteit van Amerika in gevaar hadden t gebracht In den tegeniwoordigen oorlog Z90 zegt de nota bleek dat de vijanden van Groot Britanniè © en 4 reno trekken bij de iwethodoa wfearmerle zij de overwinning willen behalen Op verftdhillende deelen der aarde ook op neutraal grondgebied zijn vijandelijke aanslagen ontdlekt die het kars ter droegen van revolutionaire samenzwering Er wondt gewezen op de vele Dultefche aaaienzweringen In de Vereen Staten en dat de aanvragen om yrijgeleddie voor DuJtsieherB dïe uit Amerika tarugkeereri gebasteerd waa op d e erkenning brengen teneinide ze bij de haddte hebben wa Jf het noodjg was Bo I jj opaiagplaatflen van vendSe 1 ledmi de man appen h9 J J vig door ziekte Zoo viel den ïleia u 1 Nov een stortregen die onmldld efllj4 gevolgd werd door een ijekoudfcsr torra die 24 uur aanhield Het gêf volg waa d t 3D0 man stierven tej wijl 10 000 man ziek moeeten wofdlan wetgtgevoerd Ten slotte hadden de vele gevediten een groot gebi tfltan fficieren veroaraaakt Het was ondeor die ometandigS l deai duidelijk dat de Turk i nvet eoii betrekkelijk kleine trbepenroacht kbft expeditieleger kouden t Bn houden terwijl zij vrij waren in hun b wfrgilngen te en Bagdad en Egypte Oeen vnoTniitdiringen waa roogielijk teajwijl er in het gefheei geen kanfl beö ond Dienzedfiden avond wen gemierd dat een vijamlelijike duikboot door de zeeöngte voer en ongf v er tegea middernacht seinde het oorlogschip Prinoe Ue iige dat 2000 man tioepen aan booiid had getroUen te zijn door een torpedo die echter niet ontplofte De aanwezigiheid van een onderzeeboot maakte dat mien de troepentrandporlen niet meer veilig achtte Daarom befllo t de vice admiraal om de maatregelen te wijzigen genomen voor d e beisicihieting der ontruimde stellingen S Nachtd om half vier was de laatste man aan boord en pro V miud en munitie in brand göset I J cn eerst merkten d e Turken dat wiets aan de hand was Roode vuurpijlen gingen op en hun Kwaar gieSchut opende het vuiur op de verlaten stellingen en nkei liaatsen Men had U 15 pon d rs een kanton van 6 Inch en 6 oude FranaCfce zware kanonnen aohtergelaten die echter alle reedis te voren volkomen waren vernield Ook 508 gedood © lastdieren vielen in Turkat haadiewi De voorraden zijn door het vuur vernield = T = Feuilleton Uit Londen wordt gemeld HetLagerhuia beeft nieuwe belaetingen in de begrooting voorgesteld aangenomen De regeering zag af van belasting Marga schudde ongeduldig met het hoofd ïk begrijp u niet Benedicta waarom werpt ge u zoo ineena op tot verdedigster van dezen Monden reue Alsof ik u niet róedb heb verteld dbt ik in Roman al mfijn ge luk en töekomet heb gevonden Uw nwdelijid jn met den armen AdeH ert doet u verraad plegen aan irtijn lie ven Ermony Wee u wanneer hy hert gewaar wordt Hij zou wooéend zijn De baroneff van Floringhovenihield de ffiiof vNor het g icht Marga dieod hetzelfde Men had het boöch verlaten en reed een kleinen heuvel op De wind gierde over het vrije veld en joeg een woJk van fijne hflgelkorreltjes en ffneeuw in die van koudte roodgeldnte gietftichten de lucht betrok al meer en raèer kke wolken pakten zioh saraien Pankauken loeg de annem tegen het lijf en Koenraad stampte mét die vo ten A 0 de heeren bij zulk heidenöch weer maar uitgereden zijni zei de eerste toen de slede boven yp dten heuvej Ihield in het boeclizijn ze nog niet geweest dan had den wij het aan de apoxeai moetenzien Beaiedtiota waa in de sledö gban staan en overzag de vlakte die zich voor hear uitstrekte Nieniwegderag hief ook Marga het hoofde op en za om zich h iii Wawteer de jachtatoct lïter werkelijk voorbij komt kunnen wij het prachjtlg zien juichte zij weef vol na yiteit en overmoed O hemel aU zij jnaar ni t al te iiieht bl onB Meten dat kan ik volistrekt niet verdrogen I Schieten Wei er wordt Tand aag niet goöohoten men jaagt dezwijnen met honden Stil 1 hoort gSjgeen g ft laf Paniceuken lichtte ewen de pels nm tfl van zijn linkeroor en Imfltprde aandiachtig Neen FilipS t te allee nluisai il zeide hij En toch heor ik iets daar glndein het boiflch Werkdijk een signaal Zij bullen om het meer heenriid n Jiiiöit goed glefaoord zij rijdenom ftet meer Alweer een signaal t klinktveel diohter bij Ik hoor ook dejachthonden Wij nsoeten eigienii nog eijbeetje verder gaan 1 Opdat zij on overrijdein weerde Koenraad af Neeti neen hier kunjuen wij het het beate zienl Daar benëdien zie ik een paarhondten en een ruiter achter hen Hmi ik zie hera ook waar eohter d e anderen zijn Wei vpor dèn dirommd ik gi oof dftt adj allen a ter het bo h zitten Het geh i van dehond klinktopeens weer verdeer ai De ruiftir maakt rechl mkeierten jaagt hiethflea 1 gelaitó dirukte Hij valt hij valt van h paard schreeuwde BenetÜlGüa ontzet Helpt 1 helpt hernf Voor nog Pannkeuken hulp kon biedeen was dfei jonge dame uit de slöiie gesprongen en snelde zij het paard te imoet dat door naar één kant nverhdlen van zijn last bet eveniwiplit verloor Met wijd opengesperde neusgaten viel het opdevoorpooten Stond weer op struikelde en Bakte wederom in een diepe vaor van ïen met Sneeuw bedlekten akker Eer bet voor de tweede maal kon opstaan grepen twee krachtige melatjeahanden de teugels vaSt en drongen zij het weerspannige dier roet bwvenanenstiheiijk geweld aoWberulC In ademlooze scanning was Pannkeuken zijn roeeHtereS gevolgd en hield nu met beidie handen het paard terwijl hij het zijn bedarend Daar komt hij door het demneboSch Alle dromanels hij lijkt wed g k 1 Wat rijdt hij van den eenen lant naar den anderen I De barones van Florinsphoven Swaarechtop blii en staan en staarde deoruiter met angSt en beven na Zij die zelf een voortreffeli geoelanidrijdster was aag dadelijk dat geenhand het paard bestuurde maaedftt7ijn bewegingen zeer willekeurig waren Panikeuken lachte Die mijnheer hanigt alfi eem pop In den zadel Ha ha 1 io aanstonds rolt hij er fcate over k p af vast Een angstkreet ontsnapte Bcnedicta s liippem God In den lieoj Hij heeft de teugels verloren Er is een ongeduk g eurd I Ziet tocto iet hij valt vocrover 1 hu hu 1 in de ooren Suste Het arme dier was met schuim overdeöct en trilde aan al zijn leden toch beproefde het nog eeraaanl weer op te springen Houd hem houd henï om GodMwil Pannkeuken de voet hanigt nog in den atijg b ug l t n g BenedScta ontsteld en meteen maakte zij naet zonder moeite en in apanming de laar van d Em ruiter uit de stijgbeugel loS CWordt verrolgd In wilde vlucbt kwam het paard nader Zijn luid gesnuif zijn dMlooS heen en weer fingeren bewee i dfat Benedicta goed had gezien en geen krachtig band het befltmirde Als aangetrokken dbor het gözJrbt der fraai opgetuigde paarden verliet het decn weg naar het hoOdh en joeg recht op de slede aan Koenraad greep met ijzeretft vuiM in de teugel en rong van si is zitplaats DoodHbleek volgule Bene l i i Wte bewe ng van den ruiter t MMaTga nwt een laoordefl giïi m de kuBb n zamk eo d mof teg b baar