Goudsche Courant, maandag 17 april 1916

f80 2e f78 handel traag varkens Ie f93 ie f90 3e f88 handel redeli fltoUighedd door den Vooüwiitter word betilredm tc en het vooiïitel inzake den aankoop van hat unrredtt aan deu üoejanverwëdleudljk ie van meerdere zijden geopponeerd in hoofdzaak om het feit t de Raad van d zen koop te voren niet wiat en gesteld wwd voor een voldongen feit De heetr Van Galen wm verrast over het vooffirtd a kon de bedoeling ervan iLauweiijk bevroeden Het was hem te macÉitlg om zoó maar voor f IftOOO laad te koopen waarvan de beBtcËnnnng hem niet diuideiijk was En naar zijn meening was dat land peperduur Het wafli wel wat nadif van een raadslUd dat xoovde jaren deel heeft uitgemaakt van het degelijkseb betüluur der gemeente dat d e niet begreep wat de gemeente moet doen met tenrednen deels deel uitmakend vaa en dlis grenzeaid aan bouwterreinen jn de onandddedlijke nabi eid der stad En wat au ifo dliurte van dien grond aangaat de heer Vaa E ij k no a dc dea naam van iemand die bet terrein terstond voor f 300Ü hooger aanfvaardleD wilde Hf hoofdtootkf vun den heer Van Galen door dezea wat naar ai hteren geschoven ntaar doordien heer Jo U genb urge r naar voren gelbraCht waa dat de koop zonder medeweten van dien Itaad tot stand was gebracht Nu diftarvoor is wel wat te z en Maar veel klemmendier wAshet molitf doot den Voorzitter genoemd dat voor dtee zaak het niet In het belang tlar gemeente zou zijn geweest eeu aparte besloten zitting te houden want deize had ze er dB aandacht getrokken en het hier bedoelde teirein zou vrij zeker hed wat n ceir aan de gemeente hebben gekodt Krii wat de h tor Van E ij k hieraan tiievoegde dbt het beter is gem verIronwelijike raadi ergadeilingen voojp dergelijke zaken biieen te roepen op gr jral van h et gepassieei de ten aanzien van den verkoop van het huis üan de Uouwe dat deze weg boveur dien in de grootere eden de gebruikelijke vf e is om niet te dliur in het bezit te komen vau poroeelen of groiufen doet de wijze waarop deze za ak is geregeld als vooi dé geaueente de meest gewenfliohte betM houwou Er mogen dan raadrteTlen ï n die meeaeu dat aaa de waar g iield van don Itaad te kort wordt ge aan er dUiat tegfaover dat bflKwaar tnakea tegen de than gevoljpde wijzo van doen geüjk sUat met geea vertrouwen In het beleid van B aiW Maar ixjk dat m n geen zin hebben lil dit gwal nu de risico van de tmnaactie door den heer J L van Kijk persoonlijk op zich w ai genomen woanneiïe hij de gemeeciité zeef tieflter herft verplicht De overeenkomst met de Qottdscbe WAterleidinig MafvttfGihappij k th n0deHmtid geregeld De Maatiidhappiji heeft thffufi de conoes ie vöorw arden van de gemoeale Gouda aanVMrd en daarin is nog opgenomen een clausule dat bij de totaftandkomiug van eeu iti s plan tot het tichtttft van oen Centrale Lek waterleiding B en W de Maatschappij ontheffen kan van de veriilicbting tot het nmken van bcpaal te werken Vorr ie toWtamikoming van den aanleg voor de ele triciti i voorzi ning van Haastirecht heeft de HéM Ihans rk meerdere bemoi KÜgicte gelden toegeetaan zoodat de finsnciaele zijiie dözser zaak geen stoorntó inde afwerking zal geven iJe vo jrgeiStel ïe wijzigingflti inde pnlitio verordening in hoofdsUrak betrekking h€ri bmd np den keuringsdietirit van wfl ren zijn alle goedlgekpulrd Maar buiten dwte mag er wel lie aandacht r worrl n gevefftigd dnt wleItiid BiB dlonr de thans anngefcrachte wijzigingen op geen kleineateentjeB nieer rijden nwjgen hetgeen voflural op iltm Stationriweg aan tnenlgeen een waaiwehuwing of een bokeurüig kan bezorgon Het ie d ar invmeni gewoonte het voetpatl met een rijwiel te l tirij ien omdlat de straatweg aan wielrijderfl mimfer aangename ge waarwoniingen gfeeft De iiaad fungeerde Vrijcfejpp vowï voor kiachteniburaau er kwamen in een adiea van den heer J M Bakker die aiöh beklaagdte over een uitlating van den heer I ve der Want In de vorige RaadWzitttog bd van den werkman Koolwijk bij den Keinigingsidiienat dfe zicJi bdclaagt over onrecht hem aangedaan Deze idrefiaen 7 uilen nailer in behahdeÜng komen m dé Ingekonom Mukk nU tdbtbet penütoneej der secretarie een betere bezoldiigSng frtaat te wadhten waarbij nekouing wordt gehouden metden dienffttijd In hun tegenwoonligfn iSang doorgebnaeht hetgeen alle nebilHik H reeds in potten gezet en do afgesneden rozen zullen een bgzondere attractie vormen De heer J H van Nes te Boskoop heeft de leiding m handen kan teXêèfdam Eun reeds bêlangri k ingekrompen bedrijf aA Woenfldag vnjwel geheeJ zullen moeten stopzetten indien geen nieuwe aanvoer van loda plaaitS grijpt r i iributie van geneeBmidMen Vernon en wordt dat zich eenconïmlASie gevormd hee t die zl ten doel Stelt ito dSgtribuUe van genecSmiikle en voor ons land te regelen wulke commissie daartoe op het oogenr blik overleg pleegt met de Regeea iog TWEEDE KAMER Heffing voor eenS Memorie van Antwoord De voorstellers van het ontwerpBos kunaien geen gevolg geven aan de uitooodiging van sommige leden om hun voorstel in te trekken omdat volgens hen een goode tlnancieele en eoonomdsohe politiek edscht de korten van den oortogstoeeiand zoüveei als maar eenigszine mogelijk is te beatri den uit belastingen geheven binnen het kortste tjjdBbceteic dat praktijk en techmek gedoogen Zij achten van vitaal belang voor Je toekomiit van het land dat hun voorstel wordt gevolgd en wel zonr der verdere vertraging Waar de regoering zeAi geen voorstel deodi had den zöj zich verplicht gerekend een pogiiiig te dtoen om het gestelde doel te bereiken door het initiatief van de Stat i Generaal Wel heeft de regeering intuflsohen ontwerpen ingediend tot een heffing Voor een en tot het botooten van oorlogöwinöten döoh de voonafteJlerH blijven aan hun ontwerp de voorkeur schenken Ter veirdediging van hun voorstal 111 tegonöldllng met dïLt van déregteering ccawludteeren zij dat èn om een bedrag te verkrijgen als zij nooJig achten èn om hat beginsel te hiillügen van betaling voor allen die ilraagkranbt bezitten het onafwij ar is liftt de kkune vermogens moer bijdrn en lËaoi do regeering voorstelt Voor de heffing van een belangTijk groolor bedrag AindoregeoringoiSoht is haar progreHaieechaal onbruikbaar A tiierlka en Duitschiand Naar een ultunatum Uit Waahington wordt d d U April gemeld De openbare me iung m Ainerika bersohouwt dé uiteen scitingen van Von Jagow als onaannemeü en ooeertijk Men gelooft dat WiliJOn niet nijt een nieuwe nota zal autwoorxten do zich zal behalen met Ucritftortr te verklarea dat zij den VereendgHen Staten geen votóoeoia scfaflnkea en dat een afbreken der betrekkingen onverrod delijk iri indien Duitechlandzijn wijze van optreden iJet wijzigt Het bericht dat de Goallieerden bewijzen bezitten aangaande de idemtlteit van den onderzeeër dde de Sussex torpedeerde heeft groote ontroering verwekt Het Belgische leger UM Parijs wordt d d 16 April gemeld De NorddeutBohe Allg Ztg Iiublieeerde het bericht dat het Belgi öhe leger tot op een soefide van zijn effectief ia verminderd en op het front Door d Franache troepen is vervangen Dit zou ten gevolge van een bcfliuit van de conferentie der geallieerden zijn geschied De beweringen zijn onjuist Het Belgisdie leger i zoo weinig geslonken dal bet I en front van 35 K M bazet houdt De Pers en de Oorlog Men schrijft ons uit Rijnland Volgens de ofËcieele opgave zijn iu 1916 weder 1266 dagbladen en tijdschriften wegens den oorlog opgehouden te bestaan Het totaal aantal der sedert den oorlog opgeheven dagbladen en tijdschriften bedraagt 3000 üit Parys wordt gemeld Heden is een besluit uitgevaardigd dat uitvoer naar N erland uit de Fransohe koloniën en protectoraten uitgezonderd Tunis en Marokko van niet verboden goederen slechts mag geschieden door consignatie aan de N O T oen iegeaamai zijn ovBrgegaau 11 1 natuiuriijk geen succe hacJ zij rod tem dat aaleen op 14 April ifrio Fi nsohfi oHemSeven hebben plaat gehad één ten WaJten en twee ten Ooaten van te Maa De waarheid y dat onze troepen eed in het deiensief zijn Zij zullen hierin bli ven zoolang generaal Pétain dit nooi ajcht Aan het Ootteigu Front Het Uu 8i0che conuouniquévan iS April luidt Bij Dwioak giu en onze tirailleurs in den nadit van U April tot het offeiuief over in den aector van bet dorp Gainovka Bezuiden het dorp üarboenovka droegen onae tiraillounB door vier i epUtraad Undee en bezetten twee heuveU bewasten en bezuiden van dit dorp De vijand Ipok op den heuvel aijn kanon en geweervuur aamen en dbed vervolgen versohiltenide teg enaanvailen maar telkeng werd hij gaBtMit Het lagiveld was bezaaid met lijkm van l uit0cbem Op de laiiiden t tusKhen heil Miadzïo zïo en het Narot0j meer eveiuU in de atreek van Smorgun woedde een artiUeried ued Na een arüUerievoorbereiding vielen vijandelijke afdeelingen ten N O vaa Smorgan aan One vuur joqg zo terug In het gebied Zuittelijk van het taüon van Olyk drongen wi voorwaart Wij groeven 000 daar in ten Spijt vanhetstormachtige vuur der vijamïen Bi r het gevecht in den nB van 13 April naderden êe Oostenirijkera tlie behalve met geweren en baj aetlon roe dolkein gewapend wartn beoosten Trziboekhovce onze loopgraven Ze wierpen de geweren vKg Blaken de armen in de hoogte en riepen diat ze zddh overgaven Toen wij aankwamen begonnen ze een harjiijjemeen met de dolkem Nieuwe Tulniersverecniüing Oouda GroenteaveiUng 17 April Salade p 100 krop E 1 25 f 2 60 Prea p 10 bo 15 22 ot Dunsel p oianKlje 30 4O et Spinaic p mand faöO fl eO Znritig p mand 12 18 et Wortelen p boe U 1 M Kroten p pd 2 a ct Rabapher p boe 2 3J ot Selderiep 10 bos 20 35 ot Peteraieiie p 10 4m Kaasmarkt OUDEWATER 17 April Artngevoerd 97 partijen 4365 stuk weï endp plm 2i8a5 K G Goudsche kaas ie soort f 67 4 1 69 if zwaardere f 68 f 69 id ac soort 65 66 met Rijksmerk f67 f60 met con Alles por 50 K G H nd l matig COKltESrONDENTlE F J Uw 0tnk vordt onoryedagepUiatöL BED Uit deu tiotttteclieü Itaad Vorbeteriag vau het tadi deel Küite Akkenea Grondpu liuek ia den Kaad De Waier leuia uigK onceeBiie defi niliiei iiaafitrecht ff etectriciteitövoor wemiig verordening op den keurïugtidieuet van waren Fae op de kleine ötj enyes i e Kaad een klachtenbureau i e iitUiiiö tuiig vau vrijuagavouid lae i Mou gieuienui riU éuor zeer be tanfen Ke btsüiLUien ue goeuih euruig vuu ut4 voordftei inzaKO de vorrui imng ea voroei iiüg vaa wegen in net stadugedeettte AO te Aiutereu en vervolgens doof aamcoop vaa terrei in Ue oiBUMidued ke aabijlieia aer öiartt weakc voor een gedeeitte be Uüoren tot het pjan vau omoigening van giomien aisaiev iiea rluweelen oiiifeCd on waarvan h anidw deel oeatemd ia tot bouwterrein V at eerütgeaueiiHl beaiuit aangaat ml bel in dit blad gepubliceerde vooratei k het reeds gentekèn dat door de tranöaotie welke ue gemeende uju ne ijiiectie van üe Kon öteariiwj ivaartteniatiriek heelt kunnen aangïijin een ruiüng vau grond aal plaats hebben waarbij de Kaarsenfabrietk de besohiklcUis krijgt ov dr de j i urKhoiiaan oie aan den opennaren ülniifit wordï oüjttrokken waartegenovur de Kaaxseniabnek aan de gemeente aifctaat het terrein noodlg voor iiet düorti ekk ii van de Vuratmaiiötriiat tot aan d n Tortaiagel de verbioeding later van den Turfrfingel tuad hen de verlengde Vor lmaniJtraat en hett Buurtje met 1 Meter en voor de verruimang van de l rine aendlrik traat vóór het hek der Algotiteenpe begraafplaats ea daarembo tn aan do gemeente bi etaaU een som van f 25ÜOÜ Van gemeentewege zal nu een kindeftjpeelplaata wordfen ingericht op hot teirrein naast de VoiiÉVttnanwLraat welke straat op 12 Maler breedte zal worden gebraoht en welk terrein een grootte heeft van o5 Mtter breed en c 190 Meter lang Het midden daarvwi zal diepen voor öipeedplaabs en deze zal wohlen omiooimV door een Meter breede beplaulaag van contfepen en groen blijvende hee t r wkhrmede tSveast oen I aftfoheiiiüng wordt gemaakt ffAn de Al em ceae Begraafplaats Op deze wi e t ong Wijfeld hflt volkrijke slad ded Korte Akkeren Worden verfraaid De trftn ctie w ike Burgemoeeter en Wethouderei hebben kunnen bewerkatelUgen niet de Kaarsen f abriek Dire ie komit zeer tea guede aaa de gemeente die thani zonder eenige opofferiBg harerzijdis in het bez it kouïit vuin een flfnken breeden verkeersweg ia het stadisideel dat ji ie toOKaiuSt w uneer de planawsn tot aüchting van eea nieuwe flluie aan den ijeel werkelijkhead zullen wojxien aan belangrijkheid zeer winr non zal terwijl de tichting vaneen opemburc speelplaats in een reeds lang gievoeide behoefte voorziet En bulten dat all 6 heeft de gemeenle dan nog f 17000 ter beschikking om te worden beateed aan do verbetering en le verdiere be trating van den Bosohwög en den aauleg van eea goeden prit naar den Eottfiondafniacbien dijk wjiajdogr de gelegemheid wordt iwi shapen tot uitbreldiiing der Koite Akkeren door nieuwe gromden voor bouwterrein geschikt te maken lip aanneming van dit vooratrf is votyr de uitbreiding der geiineente een atap in de goede richtin j Uok van het andere voorsted kan du woivlen goz d De li ad keurde den flankfM p goed van eenige per H eJen hooiland en water g legen aan den Ooeianverweliendi k ter grootte van 3 H A 12 A en 65 cA voor den prijfi van f 18752 50 wdkon koop door den heer J L van Ei k op verswrfï van B en W doch geheel op eigen risico geöloten wa Een gedeelte van dezen grond behoort tot het terrei n hetwelk begrepen i m het ontèSgenlngBplan van terrciiaen arhter dien l luweelen ing el welk lan Iri dese raeds zitt ng tmxte werd go dte k urd Het overgroote dieel heeft nog geen deficitlevp br l ininiin mflai het zal voor ieder duidolijik zijn dat het de bedoeüng l4 gflWCMt vaa het gvamentieif bft iuuir ora zich den eigendom van dien grond te zekcffen opdiatniet later wanneep dit terrreSa voorde goniTen to een noodzakelijk bteit zou worden een prija daarvooi zou moeten worden betaald die dien van thamï wel bed wat zal overtreffen I tegen het voorstel inzike de Vorstmenff rwièr he weinig a ïigevo de heer Derckfï n loeh wns de wnige die tegen hei vonnitrt alfl geheel eenige bedenking bad omdat hi het be hoBw4e al e wdwüï van een bepaald plan dat nu bij Mtttkjeö en brokjee wer F afgiefweritt wrilke nnderatelling mrt GOUDA 17 April 1916 Klachten by den Eaad Bij den Raad is Vrydagavond X ingekomen het volgende adres i Gouda 12 April 1916 Geeft met eerbiei te kennen de ondergeteekende J M Bakker In specteur van het Bouw en Woning toezicht te Gouda dat hem uit het stenografisch verslag van het verban delde in Üwe vergadering van 24 Maart j l is gebleken dat door het lid Uwer vergadering de Heer I vwi der Want ter motiveering van aga standpunt betreffende het verzoek van den Gemeente Bouwmeester om ala particulier architect te moges optreden is gezegd dat hem aangas de den bouw der arbeiderswoningea aan de Nieuwe Vaart waarvan ondergeteekende met de boofdloidiB is belast dingen zyn ter oore gekomen over de wijze van bouwen dikte da 1 heipalen enz waaromtrent htj zich ds uitlating heeft veroorloofd dat het misschien waar was misschien ook niet waar was om ten slotte te concludeeren dat de Raad er in elk geval voor te waken had een dergelgkes toestand niet weer in het leven t roepen dat door genoemd optreden onder geteekonde zich zeer geblsmeerd acht en gegiiefd gevoeld dat hij zich tegen deze in het ojtb baar gedane bescbuldiging niet in hef openbaar kan verdedigen Redenen waarom by U met aan drang verzoekt er by den Heer vaa der want op aan te dringen zyn beschuldiging te bewezen ol als lonten insinuatie in te trekken t Welk doende enz i J M BAKKER Dit adres is ter visie gelegd SI OIST Voetbal Uitslagen van gisteren lo kl H V V Haarlem 2 1 H F C Sparta 2 8 H B S D F C 2 4 Promotie oomp 2e kl A ai r V S i 4 iekercompetitie A W U V V I nidai D V C Or a 21 a verl 8 a 3 8 D V V DH C H BS S Y V V R A StorniT Stonnvogols winnaar Vlissingen Quick 2 7 D E CH Ml in 3 a na veH Wilhelm V O C 26 N A C Oonoordia 4 0 Goadsohe Voetbal Bond deStruis Öonda2 l Olympia S Woerd 0 8 Soh Sportcl Bosk nfgek Gouda 3 T O P 3 oitgost Het OoBtenr Hong communiqué van IB April luidt Giitermorgen na vyf unr versobeoen ceven vpandelijke vliegtuigeD waaronder vier gevechtsvliegtuigen boven Tsernowits en den spoorweg ten noorden van de stad Eenige van opze vliegtuigen stegen op om den vijftnd te verdrijven Na een Inohtgeveoht van twee uren boven Tsernowits gelokte het onzen vliegeniers een vijandeiyk gevechtsvliegtuig naar omlaag te schieten Het vyandeiyke eskader vlaohtte terwijl bet getroffen vliegtuig bq Bojan tUBscheo de Russische en onze linie landde en door onsgesohutvuor vernield werd De vgandelyku waarnemer werd gedood Onze vliegtuigen keerden ongedeerd terug Overigens verliep de dag van gisteren ïoowel in Oost öalioiS all in da andere sectoren van ons noordooatelgk front betrekkelgk rustig Aan het Italiaansche Front Het O o t 6 n r IJ k o b e oooiowir Uiqué van 12 April meldt Up het ku roni vaa over het algemeen het jgei ihu vuuT Hechte iu aotie in den èeotor van de hoogvlakte van I oberdo wa0 de geveohtdwerkzaamdieid wat levenjdlgler Ten Oosten van zijn edlerom kleinere mivecihten aam den gang In den Plooken Botor beschoot onze artillerie de rijaodehjke stellinr gen krachtig Op het lyroler tront baaohoot de vijand enkele steüKnigen opti hoo K Vlakt n van L alraum en Vialgereuth Ie kl Het Staatsbelang en de militaire verloven Aan de troepen is naar de Asser l Ct mededeelt het volgende telegram van den opperbevelhebber van landen zeemacht bekend gemaakt Regeering en ik verliezen geen oogenblik persoonlijke belangen van de militairen uit het oog maar zoo lang de Regeeiing schorsing der periodieke verlovett jn Staatsbelang noodzakelijd acht moet particulier belang hiervoor wijken De soldaten moeten vertrouwen hebben in Re geeing en opperbevelhebber en hierin berusten Commandanten moeten hun duidelijk maken dar de tegenwoor dige toestand niet langer zal duren dan Regeering in Landsbelang be slist onvermijdelijk acht B IxxzxexilajacL 2e kl In eerste klasse word H F O geklopt door Sparta en niet met geringe cgfers et 9 2 bleven deRotterdammers de baas Daardoor biyft Sparta boven aap d ranglijst direct gevolgd met 1 pnai VMaohilin 16 wedstrijden door D F C datmet 4 2 van het Baagsche H B S wgn De laatste p aat bezet definitiefHaarlem door den nedeilaag tegenHiV V waardqor B rlem moettrachten zich te handhaven in deprdmotiecompelitie 2e kl in welkeoompetitie D V S goed werk deeddoor het Amsterdamsche Ajax teflaanmet 3 2 tot groote teleur tielli vaoheel Amsterdam Olympi a Wowd 0 3 Voor den Goudschen Rond zijn we eens een kijkje gaan nemen bij den wedstrijd Olympia 2 Woerden daar we het kampioenselftal va TlfqiBrden nog niet hadden zien spe En het is ons niet tegeogevaiiep Woerden beschikt over een vrijaaidig elftal waar wilskracht in zit plus een paar goede spelers die echter moeten oppassen Toor tti i ii PB hetgeen zeer vjel voorkwam en de armen meer moeten bedwingen De wedstrijd was niet veel byzonders Olympia had niet haar sterkte tweede in het veld de achterhoede met uitsondering van Jüngeling rechtervleugel en linksbuiten waren bovendien ver van goed zoodat Woerden steeds d i meerdere was Met een betere vo yhoeite hadden we het verloop nog niet geweten hot harde werken van tinksbinnen en middeavoo baatte natuuriyk niet hoewel Woerden s achterhoede wel te passeeren was Het einde was een verdiende overwinning voor Wqerden De leiding was niet bijzonder iierziendwg van a rt 192 der Groiwi we in die Tweeü Kamtrr is in eilieiwi © en wetfiantwerp tothet ia overwr iiig iiamea vaa eea vooraiel vaa V eraufiiönii viaa artikeJ 192 dier rüiidiwet ViMJiTgtöiteldl wardU te bepalen dftl art 19 voo rnoenttii wor h g€dezen als üigt 1 liet on Ierwije ia een voorwerp all tto aanihoudende zorg der Kehtoai iiigi liet g 0ven van onderwijs isvrij behoudens het toezloht dor Overheid en bovendien voor zoover hetaLgemean vormend zoowel lager alsmidkltatbaar ondterwi betreft b wuilBi hot onderzoek naar de bokwaaifcl nd en de zedelijkheid van den oPuerwij ier het en en ander door dtewet te reigeilenj 1 liet opcuubaar onderwijs wordt iiioL eerbieUig ing van ieders godsdienstige begrippen door de wet gelegeld 1 Overal in het Ri k wordt van UverheidBw gie de gelegenheid gegeven tot het ontvangen vvi voldoend openbaar algemeen vorrtend lager imJorwijs i De eiechen van deugdelijkheid aan het geheel of ten deete uit dto openbare kas te baicoStigen onderwijs lo stellen wordön bij de wet gereg old met inachtneming voor zoovetr hot bijzonder ondarmcht betreft van de vrijheid van richting 6 Het bijzonder algen een vormendlager onderwijs dat aan de bij de wot te stellen voorwaarden voidKiet wordt naar denizalfden maatstaf alshet openbaar onderwijs uit de opbn ijare kas behartigd De wet stek devoorwaarden vast waarop voor hetbijzonder algemeen vormend midBielbüar en voorbereülend hoogar onderwijs bijdragen uit de openbare kas wordkHi verleend 7 De Koning doet jawrlijks vanden Staat van het ond wijs aan deSlaitenGeneraal verslag geven In de toelichting wordt gezegd Do ooraaaiiSsSe IngeBleld bij Kon bosilult van 31 Deo 1913 i bahoud s het afwekend gevoelen van een der leden tot overeenetoimning gekomen t a V de wijziging die art 192 der Grondwet behoort te ondergaan Dat reBultaat het gevolg van geduMiig overleg en verzoeningagezlndhoid is in hooge mate verblijdend omd t mag werden aangenomen dat daarmede de glrondlSlag is gelegd Voor een kradhrüge ontwikkeling van ons nationaal onderwijs in zl gansetan omvangj Bij het aangiebodten ontwerp is ïoowal door de StaatscomimlsBle overeengekomen tekst als de toelichUnsr Jondter eenige wijaigJng ovorgenomiBn De herziening van art 192 kan thenS gelyktijddg met die van art 80 wor m behandWdl De OüudBöhe Padvlndtars Men sohiijlt ons Uiüteren werd er door een aantal üoudBehe padvinders weer een fieiStoclit ondernomen Ditmaal waranj bloembollanvalden het doel van o reis JJïS ochtends te aoht uur wamtvsrzajneld aan t eind van de Wadlt straat Ofschoon t weer zich ni U te best liet aanizien en t aantal ofj komers niet axtra ordinatri gioa waa werd toch besloten den todlM ondernamen Nadat eerst nog één jongens in die SUid was atgBha verliet het olpbje om ongeveer m negen Gouda De heenreis gingdwr Boskoop en Hazerswoude envarvot gene langl dön ündffll KijnnaarL den Onderweg werd mtgiani in eai speeltuin waar de jongens door i grappen der balde palMken p lurken een padviwioniwoord voor grappenmakers Bed van de vereomging Voorbij Leiden lieten ao do eerste bloemen zie en ni MJ daarna reden dte padViiidfflB te m den der kleurige vddcn Zoo gW men verder via SaJanheimtot voo bij LisBe Da r ftd afgestapt uitgerust en voorzag het van tulpen hyacinten en loef jS liflsbhan Het weer i i aaimerkalijk verbeterdbaalloten weer terug tedeO zaltden weg It AldbS geschiedde OnderwegJWnog eens gerust gegeten en gedjkcn an behouden bereikte het cm Leiden weer Daar had het versierde tro W vooral in de hoofdstraten veel kijkfl en weerde d hoomblaaar ter dee De tarugtooht P Alphen en Bodegniven dus iii Jomweg Zoo bereikten de padirlttf na ongeveer 85 K M te hebbeo gelegd nog vrij friSoh om hsU Gouda waar Achto de Waag m bondto werd Zeker verdient een woord ra de te warden glSbracht aan den Siatentvaandrig den leider van m tocht door wiens flink optreden uitStaipje zoo uitmuntend slaagde pratöge geest die ook weer gw rende dit toahtje onder de heerSchte en dte goede ding tuBSdhen padvinder doen bet lid worden der nu ff aportiave vereeniging der InEngeland i Gebrek aan sohaepsrulmte UM Londten wurdt d d 15 April gemeld Do Daily Ohronlcio meldt dat gdstorenmiddag een balang rijke kabinatsrajad plaats had Het voorneamKe onderwerp dat werd besproken was het recrnteiering vraagstuk Men kwam niet tot een besltosing De quaestie van den algemeenen dieni pUdht wordt volkomen In de sdhaduw gesteld door het nog gewiettiger probleem van de scheepsruinite Het fait kan niet worden bamanteld dkit d Dultscbe duikbooten in de laatste drie weken ernstig afbreuk hetbbeai godaan aan onze koopvaartiSJBCbepen maar de voornaamBte oorzaak van het giebrek aan schoepsruimte is een gevolg van de zwure elsiüben die d talrijke overzeea he expedities stellen Er is aangetoond dat het leger bij het gebmiik van de gerequireenie schepen wat verapiilend te werk gaat en het kabinet diringt aan op bezuinigingen in dit opzicht al zal zuinjgheidi bij het gebruik van ehqien iets er toe bijdragen om den toestand te veo beteren wat we noodlg hebben om het verliee en de slijtage goed te maken en te voldoen aan de Steeds stijgende elsichen is een uitgebreid program van Scheepsbouw Voor veel meer d n honderd koopvaamSijsbhepai bleet maandeni ng op onüe werven de arbeid liggen omdat er geen werkkrachten befloiatbaar zIJd Het kabinet is vaslbesioten dat deze gnhenen willen wonden voltooid en dat de noodige airbeidi kraohten hiervoor milleo worden gevonden Laatstxi Befioijt ii i iiii ii iHr i lilJfc en lar w keeran 1 HC Fftbrieksbrand Uit Blerik wordt on geseind De Btroohn zenfabriek van de firma Breura Btaat in brand Oorzaak onbekend Veraekering dokt de schade Mijn ontploft Men eint on aii Vliasingen Hedenmorgen te 10 onr was de sergeant torpedist J van der Heiden uit Hell evoetsiui aan boord van de mgnenlegger Triton I gf cnde aan de ponton van de M Nederland bezig aan het naeien vao een mijn toen overwacbts de mijnrevolver die dient om een tnijn tot ontploffing te bren r afging waardoor de sergeant in borst werd fgetroffen en onmiddellijk werd gedood Be man laat een vroow en twee kioderan na MARKTBERICHTEN RotterdaniBche Veemarkt 17 Apdl 4a vocr V 4 vette en grariialveren VJ5 apen en lammeren 1 varkenfi I riizen vette koeien Ie kw f 106 kW f fM kW f 88 Oasen Je f104 2e 190 3e t86 Kalveren Ie f l iC 2e 1120 3e f 10 ii eohanen Ie Soda Gemeld wordt dkt de witglaeCabrie G liet blad meent dat de gieJdquaeBtie voü r geen gering deel het vraagstuk zal blijven beheerschen Wanneer zal djt nieuwe paradijszijn poorte ontsiuitein Het duurtnog vier jaren mdnstwis terwijl Aaxk altoos nog de vraag spannen blijft llo zal t Rijk al de vrede nietspoedig hersteld wordt het geld voordeze nieuwe regaling vinden kunnen Het gaat niet om een klednigiheid En toch zoiiVt zoo hard zijn zooSohittereaide vooffliitaachtea aan one ond wijzcrs ta hluiben voorgespiegeld als i er ten slot op neörkwam dat t wel in de wet o zoo praohtig geformuleerd Stond maar dat de Minister van Financiën Impotentie J leeili M naam Novo Fruto zal diageo benoemd de heer J E Oterdoor Nieuw Beerta Als teofcnisch adviseur treedt op de heer D Brons te Wtgenborgen terwyi dearc itecttturvaB de fabriek in handen is van den heet Broekers te St Jacoba Parochie Hoog water 4W STAAtS LOTERIJ 3 KI Trekking v Maandag 17 April Men schrijft ons uit Wcesp Het regenweer der laatste dage alsmede deiaanhoudende Noordenwinl hebben de Vecht weer aanmerkeljl doen rijzen Op verschillende plaatsa treedt ze bniten haar oevers De bleebrijen in de onmiddellijke nabijheid langs don Klompweg te Wee8pe karspeel ondervinden hiervan veel last van f2000 16180 f 1000 14516 t400 360 694 faOO 415 62B8 f 100 3500 6M 12877 Prijzen van f 46 228 286 303 498 517 524 646 786 825 979 1010 1024 10 1130 1143 1 nj y Stadsnieuws 11890 I 8327 425 646 m 1063 1242 1664 196 0 2089 2404 2567 2791 19 1Ü4 iói 441 bl4 629 961 976 i uai 10 4 ia72 1341 169a iiaa 1999 iUÜó iW JüiA 410 527 864 1042 1164 1421 1438 1586 1623 1765 1807 1842 1919 2012 2048 2049 2057 2233 2247 2288 2294 2356 242tJ 2438 2460 2468 2531 2565 j84 2644 2647 2671 2710 2721 J 94 2B28 2856 2896 2977 2997 3065 8117 3129 3144 3816 8329 8481 8S65 iU 1002 5609 36ü9 3000 öldü 3 aö o9U2 4045 4067 4111 4157 4173 4j 27 4243 4254 4263 4270 4288 4313 4605 4M4 4 563 4573 4601 4624 4657 4666 4667 4701 5020 5044 6105 6119 51S1 5159 5174 6199 5332 5482 5499 5646 1574 5654 5666 5679 5761 5812 6878 tl 5882 5901 6904 5934 5936 5965 5981 6025 6090 6175 6188 6268 6401 6430 6449 6521 6623 6607 6609 6621 6656 1678 6689 6726 6765 6828 6962 6955 h 974 6996 7 58 7068 7211 7352 7882 7425 7548 7568 7642 7671 7683 7713 7828 7S78 7881 7948 7973 8032 8085 8106 8127 8167 8245 8279 8292 8302 8312 8350 8354 8365 413 8414 8419 8542 8545 8546 8 594 8688 8712 8764 8864 8968 9014 9016 9023 9035 9066 9088 9211 9241 927Ö 9öS 349 9857 9899 9409 9536 9552 9 9 9665 9683 9739 9749 97S 830 10105 10134 10198 1029ë 10805 10346 10393 10605 10582 10612 10624 10638 10638 10648 10659 10684 10782 10865 10895 10B40 10943 1 74 11024 11040 11Q60 11103 11129 11131 11152 11227 11349 11374 11390 11413 11414 11444 11463 11493 11496 11507 11640 11696 11717 11748 11755 11787 11810 11832 11852 11841 11982 11970 12073 12116 12166 12167 12231 12238 12289 12307 12324 12433 12438 12437 12490 12496 13612 12627 12692 12701 12703 12740 12745 12874 12890 12901 12959 13011 13022 13109 13117 18189 13254 18370 13887 13455 T7 it d © E=©rs 13465 13632 13715 13769 18907 14136 14478 14768 15177 15589 15806 15965 U174 14196 14288 14279 14415 11 et üuderwij rapport Ju eeu eeraten indruk bx engt De blwiduari flank aan d jn comimiu8ie uie net Happort uitüraoht voor u j groote zoiige in de iii paniiingi uie bhjktbaar van meet af door haar iiuu ue haar foevartivuwde taaK gew ijd is J r zit veelomvattende er alt diepgaande er zit hoogst ernstige tu lie 111 het Rapport en ook al mocht men er met in fltfagen wat het wet wil zien worden ook niettea daad wettelijk vast te stollen todh zal dit rapport in hot Groot Archief van onzen öcüioolBltrijd een dar gewichtigste en meest moedgevende mouumentan blij ven Iteedls bij de eerste inzage weu pL echter voor de Stand een sdhaduw op het Rapport dat het slechte voor oen zoo klein deel van het geheale onderwijs kon doortastan Vooral toen we van drie Conoöptwetten hoorden hadden we ona gevleid dat ook wat boven imager ondorwijfi staat zou zijn 14477 14578 14590 14719 14748 14768 14866 14927 14940 16173 15184 16273 15276 15402 15534 15668 16597 16693 15698 15787 15809 1 585J 1 5868 15920 16851 15982 16003 16010 16088 16079 16118 16189 16233 16289 16250 16264 16298 16322 16359 16360 16390 16410 16428 16440 16506 16 536 165 56 16572 1661X7 16760 16821 16879 16946 16955 17014 17129 17164 17307 17253 17302 17497 17580 17851 18040 18816 18607 17 503 17514 17 537 17 554 17560 17602 17616 17798 17808 17809 17903 17942 17975 17991 17999 18076 18105 18160 18189 18201 18412 1H475 18497 18581 18561 18627 186 56 18671 18688 18805 18868 18869 18968 19089 19077 19113 19133 19181 19 t7 19276 19291 19293 19297 19 328 19 3 35 19363 19415 19431 1M 37 19173 19476 19511 19588 19618 19624 19P 54 19725 19734 19743 19749 19840 199 54 200 35 20069 20146 20195 20294 20 T 70 20417 20460 20470 20511 20658 20 563 20603 20688 20663 30696 20775 zoo het Gemengde Berichten 30812 20901 30942 20961 20970 Omgekochte militairen Te Zevenaar zijn gisteren 12 militairen en een bnrger gearresteerd verdacht van zich aan de grens tehebben laten omkoopen Het onderzoek is in vollen gang Tel Gedroogde groenten In de provincie Groningen hSeft zich een combinatie gevormd voor het stichten en exploiteeren van een fabriek voor het drogen van alle poorten groenten Aanvankelgk waren er drie combinaties en bestond het plan dergelijke fabrieken te bouwen te Zwolle Seheemda en Kieuw Statenzgl doch de partijen hebben zich vereenigd en thans zal één groote fabriek verrijzen Een groot stuk grond aan den spoorweg bg Eexta is voor dat doel reeds aangekocht De fabriek zal op de meest mc erne wgze worden ingencht Tot directeur van dsze ia ons land nienwe onderneming die den op ordb gebracht doch thans blijkt dat deze Oonicoptwatten zich alle tot het Lager Onderwijs met invulling van het Bewaarschoolonderwijs bepalen Een beperking die zalf ai vergelijkt men dit Rapport alledhIS met het Rapport van Se Gommiseie Woltjer teieurSbeilend aandoet T cii belet dit ons niet hetgeen nok in zake Lager au beneden Lager Ondarwijs wordt voorgeBteW in velerlei ► paidit hoogelijk te waardeeren Het blad gaat dit dan na en vervolgt Maar dit alles raakt noghetteadere puntje niet en juist in dat teederste punt blijven we staan voor öomtbere vragen Ideëel kom t nog geenslzinfl tot aobfi recht Inmiera het Openbaar Onderwijs blijft eerste klasBe in titel en rang De gelijkstelling bereikt ge nog alleen in dte geldzaak Het openbaar ondterwijs zal vaei sterker dan nu concurrentie aan de Chri Jtelijke Söhool kunnen aandoen in zooverre de absolute neutraliteit der openbare school wagva pauiviodlom tieu tfterkBte aanbevelen J U k a ti l aaschvaeantie tkui e de üoudl be padTinders een tocbt naar Utreclit te ODderoiecïesi dieèiie uiagien iluren zal m Utroeht zuilen Q femng in en wedUto ijdeD wopden geboiuiesi fie waanffutu nlijk d oor Z K H Trina Hendidüt dier Netterlanjien en waaraan veffitohiüenide PadviadereVereeaigia gea zullen meedoen o a ook de af teölii Gouda Uitvoer van kaad De NcswrlaiwlyieMie Vereeaiging van ivoadbaiijaeiareiD gevestigd te taouda tieef t lüt tea MuusIbt vau Laud beuw eaz eeia adires gezuadeut huu ieaUe het verzoek haar iu keuais ie wiUea ötailea uiet de vüorwaartlea waarop aan tiare letieaexpür leurd ia het nieuwe eeizoeu conse teiL voor den uitvoer van kaaa 2nillen warden vertrekt Aan dtt aiUres is het voléeiul e oiulJeemt Teaigovoige van te wi gingen vféke m den ioop van het vorige jaar in de reigelia vaa de bescaitt baaiitrtelÜa eo dte ddstributie voor bhiiueiiianidBch gebruik zyn geutóakt kan aaa ie voorwaairdea waarom oon ïen tea tot uitvoer uu wopdenv Btrekt en zooale dde zijn neergelegd ia üe tfioor axporteure geteettteode verklaring voortaan niet meer wordien voldaan Daarin toch hébben de esportoura tóch varbondlea tot eea nader door ten Minister te bepalen tijdistip een boeveedhdkt kaatf van dieugdehjKe hoedaai eid en voor binnenlandBcL gebruik giefiichikt in voorraad te houdéa en diaairuit ten hoogste tot de door den Minisiter va il g esieliitie imiximunBprijzeu vooit binuenlondKCh gebruik te leveren en d aarna dezen voorraad weer aan te vuUen Softert Uec 1915 zijn de exporteurw verplicht het door deu MiuiBter bepaatde percenlagie hunner inkoopen aan diaartoe aangewezea ceubi aile pakhuizeji af te leveren Mooat dot MinisWr deae wi e van boschtkbaamtoUinig en dtotnbutie door berawldolin van de pakhuizen wenBcben to dioen voortjgaan dan zal bij ÓBex paiieura geen verplichte voorraad ni oer aanwezig kuanoa zgn teiiizij üe Miiiiiwter de exporteur zou willen verpiiohten een god eelte van het betichikbare percentage niet aan be dooldfe pakivuiz eai af te leveren doch in bun eigen op lagpiaataen achter Ie huuiiea tüt eea nader door tea MiibiSter te bepalep ti iip In dit ge val verzoekt adre siaate den Mmioicr de voorwaancben voor do bij aflevering aan de centrale pakhuizejt te beiekeiwn prijzea i eet nu te wilten v iötiteggea opdat de expoïieurö niet iia inoaMlenlang bewareiL evenaltf in hpt afgieloopeBtt aeózoen voor een belaagri k en niet vooraf te berekenen verlies op dien verpiiohten voorraad worden geatekl Tevene verzoekt adreöSante dien Minaaber oen regeling te treffen wiaarbij aan Kporteua ae zekerhedd wuixllt vensiohait vao contante betaling van hun vordlenngen wegene leveringen aan de oamtnaie pakhiuizen daai ook aij op huu benrt d e prodiucenten con tant moet betalen Het zal voor vexsoheideae exporteurs een groot bezwaar opleveren een deel van hun beidlrij£slkapita al te moeten miife en douruat aan de cenitrale pakhuizetn wannear de atleveringen geen gali ken tred houdlen met d te oatvan gen ho W€ eIheid hetgeen in den zomer en iu het najaar zeker het govAl zal zijïj dte maddtelen tot be hog ontbreken Het kan toch zeker niet verlangïl wordeo dat de eiporteu ns ook daarvoor het bödlrijtfökapitaal reniteloo vereohaffen it ij die thana bestaande reeling misöen de exporteurödie zekerheid van een prompte betaling van hun vordepiligiea daar niemand hiervoor aans rakeiijik is terwijl belangrijke vea liozen op dte eocploitatie der ceotrate IMikilijuizeni hetzij door oorlog hetzij door plotöelingen vrede niet donkibeeldiy zijn Het zou dian van het toeval aftiangen welke exporteurs daarvan slachtoffeffS zouden worden Adieösante zou er èe voorkeuiraan g ven indien overoemkometip het door den Minister bij d e oprichting van e Kaaevoreonóging op 11 Sept 191 iri hgeBproiken veriang n de hbiud cj zooveel mogdijk in normale banen word gehouden ea aan de exporteurs ondter de meest denkbaar ötreoge Controle werd to g s aan zonder tu Solienkomöt van centrale pakhuizen de beBohikbare hoOTeolheid voor biniWnlandiech gefcnrfk zelf te plaatsea tear de tegenwoordige regeling tot algemeeme ontevredenheid bij groeiBietë detaillisten en oonffumenten I ddt en de geheele binnenlandeche handel ontwric ht wordt Mocht de Miniöter aan dit laatste niet wenscheo te voldoen dan varzoekt adireösante met het oog op het a s nieuwe aieizoen haar zoo spoe Eig dit doenlijk is te willen bekend mak in met de door den MinietBr te stellen voorwaarden Bioscoop Goada Vooruit De Biosooopiialon G onda Vooruit heeft deze week als hoofdnammer Bedrogen 3 lnk waiirin de hoofd rol vervuld wordt door de bekende kioo actrice Henny Forten Het stuk speelt in de visscherswereld en is behalve boeiend van inhoud zeer mooi door de vele toou ltjes aan de rotsachtige zeekust De explicatie thierbij is zeer goedVerder een aardige comedie van Bunny en eenige kleinere nummers Kaas voor DuitsohJand De J K Ot van 2ïtóffl dag bevatte hot volgend beaicht Vanmorgen hebben de iMftren J L van Eijk Uit ioudla en Kvert uit Em nerik namens de Zeatral Eiakauf Geeeilö 4iaft te sMjravenliage hun eewite iuKoopen vaa kaas gedaan te Bodegra vcu Vau iedieron handelaar werd de Miorraad aauwkeung opgcnoanem ea d e prijfl be aald naar den inkjxtpsprijiB zuiyleir wiasunarge Partijen met ufwijkiW werden niet aanvaard en hierbij fgezegd dat deze open biijvea V oor lua reg ei iag akliuize n De kaag ijs iBaafook nerg€ai0anderi3 te plaataesL De iWe kaas gaat zoodoende naar J uit6öliland eïL voor Nederlaadöeh ebi uik blijft de niet ewiide kaas uvor i e prijzea waren voor deee week vastgeelteid op f 64 tbt f 74 voor ite oerete twee dagien van de vo lgende week op f 60 tot f 70 Maajirdag vergadert de Z E ü te AiiiMier Hm om te zien of vwlaging dter kaasT rij i£en v oor de vofeemie dagen luogelijk ia Ter iniormiatie v n het boveiQ taaa l hebbeu wij ona tot dea heei J L vaa E ijk gewf ml en deze heetft onfl ni6 Eege löeld dat dit bericlit verfoohilleiide onwaarhedfea bevat Xaar on is medegedeeld m het onwaar int do iiLkoopaiprij van de kans i ea wordt tepaald zonder wiiietinange en diat partijen met afwijking niet werden aaavaard Wel de tdijv wcrM een wimatraarge toogeetaaai bij paptijea met afwijking wordt nietf aUrB tot dea hoogatoa prijs aanvaard anoató beRrijpdijk ia Wat aaagaat dat partijen met affti king op B bli ven voor de reget ringiapakhuizen voor ieiler dLe ook raoar eenlgennate ietH van di kaas regeling afweet ia het duidelijk dat dit eeu zi ia zonder beteekeaisi Dat de beate kaae naar DuHöchlond sOQU gttan en de niet gewikie kaaö hdeff zou blijven werd one njede ate onjuist geoioesod Een droevig auto ongieval jifltaronnamiddag tuaschen 1 ea 5 uur heeft op deu Bodegraafeiichen wegi nabij de Keeuwi he linig eeu droevig autoongeval plaats gèèadi Daar aan den weg waren dorJe jonge med jee op Ilea graarand aan het bloemen plukken toen oen auto nacter le De eigtenaar beeïuurder vaji de auto de heer E B alhier zag de kinderen in het gras bezig en deze nipt denkende aaa gevaat wilden iui rt den weg oversteken maar aarzelden toen ze de auto zagen De bestuuixïer dit ziemie reed met een kalm vaartje verder doch aagt plotseling tot zijn siphrik dat de kinderen tn h nog den weg overstakem op zeer kfirten affftand van zijn wngea Een ongeluk vreezend gooide de heer B zijn atuur om teneimle de iede ji te ontgaan nwt het gevolg dtot de agcn nwt i c voorwielen a ali d ca weg afsicboot en tf water geraakte Deze wielle wending kon echter nJet verhiadeiren dht twee dej dTie kiiwU ren de G © n 7 arigo doohtertjral van ion heer H v M alhier door hed achferwie en het achterrfpatbnrd w i deu gegrepeni Een der melöjoff tcret tx hramimen aan het hoofdije de andere daarentegiën brak een herer iXiOntiCB De hier lï heeft de meiöijoö daarop nanr hat aabljf Café geibracht waar de bijstand werdingeroepedi van Dr van Staveren die de efrfttehulp verieêade De mais jefl zijn daaix p jK r rijituig naar ioudu Kf hracht en vervolgens maar het Ziekenhuis alhier Naar wij vernamen is het g ilmv ken beentje reeds gezet ep ia dB UteMtand van het mefiaje vrij wel De ftutït die dV or den heer B in den Bteek was gelaten is door ntensohen uit de omgeving weer op d n V qg gebracht Voilgrf a verklaringen van ooggetuigen en ook van dte kinderen zelf ia helt ongeval te wijten aan die onvfnorziditiighead der meisjes en treft den bestuurder geen blaam Boskoop f De Antodienst Bt koop leiden Station H IJ S ia heden weder geopend met 3 diensten vice veraa per dag Op de vlugge verbinding mot Leiden wordt hier veel prgsgesteld Bozen ten toonstelling te Den Haag Op 19 20 21 on 22 Juli a s wordt door een aantal Boskoopsche kveekers een tentoonstelling vaa rozen gehouden in de groote zaal van den Dierentuin te s Gravenhage Men wil het groote pnbliek laten zien wat Boskoop op dit gebied presteert en men wil aan het 4taleeren de grootste zorg besteden Daizenden rozen zgn voor dit doel