Goudsche Courant, donderdag 20 april 1916

J v d Bmk te Woenscl ha iegtugebrek aan g Md ra tahakaas Ugthuiswerkers het werk opgezegd HatIS te voorzien dat ms dere f abnkantiabiaitoe mllen bealiipea 1 Afiefcdüg voor de troepen Ten etnde im pvf gedurende daa s feestdagen é jex geen veriol Uit Terneuzen woi t tffwiA De NederiamWehe rootorwooewsr Angelina kapileui van do Lala van dt reoderij J van fiompu te Nen waarvan onlangs wegans Uog rilr blijven van bencht i kat vinnoedsn van verlies werd xaigt fK9kmi pas 1 ueerdé giSlereti Agscar Vanaoedlelljli word bedoeld het bij Schbtlaad bshoorend ellaBd Aflskerry Het sohiip ia 30 Novemher vaoBio Grande DüSti uitgevaren met bea eniuiiing naar laver io De oorzaak van de vlokkoorts Keeos verscheoueue geleerden hebüeii tut uuMver sveeus vergeet gezoem naar üe oorzaak van de vleit Koorts Jien nieuwe verklaring geelti rui Dr W btanipald in de iJeutache Medizinjsohe Woohensebrit V i Üüju omtorzoekipgen naar de verwekKer van deze zieate sluitteprof Stampeui op een tot dusver oahakeodepa rastet van de kieerentttis dae nu onuer stetlte v dBnking staat de vlokkoorts te veroorzaken Zekerh dvoorme meening heeft men echter nogniet die zou pas Verkregen ktsnnenworden door onderzoekingen van eenaanzieiiliik iuiisenmatenaal Om dit te verknjgen heelt prof StempeU zichin verbinding gesteld met de mediache atdeeling van bet mdnuSterie vanOorlog De verdachte parasiet vermoedelijk een protozon maakt eengadeaite van zijn ontwiltkeüng doorm het weefsel van de kie uls komt dan in het darmkao der dieren en vamtear itaar buitej Doorde nauwe aanraking tueBthempenaaben luis wordt bij ZOO in gyootemasisa e op den mensoh overgedragen Het is te hopen dat prof St peMzijn veirraaiSande modedeeëng spoe1 kan laten volgen door een tweede n l dat hij een middel gevondenheeft tot het bestrijllen van dexeolang vergeefs gezocfiten zlekteverwskker Meningitis In de week van 12 tot en mei 18 April j l zijn ter kfflMUS gKkomen van dan Centralen Gezondhèidtoad de volgende gevallen van menl litls cersbroapinalis epidtiotica SOrtWenr hage 7 Leiden 1 Utrecht lenBergh Geld 1 Te Houten op t fort Vechten zUb 3 nieuwe gevallen van O0 mf voorgekomen Inbraak In de afgeloopen nacht is zonder dat de bewoners er iets van babliei gemerkt ingebroken in een bovenhuis aan de Weteringkada te s Oravenhage Vermist worden sieraden zilveren voorwerpen en ean bedrag f 175 aan bahkpapier en specie kotpuiezen premiën toezicht op ullvoen en naturalisatie van J J Warndorfl en 25 anderen De oorzaak 1 Hei Volk sohHJlt naar aanlaidinB lan den maatwgel der Regeerin van 31 Maart waarbij de verlovea aan militairea werden ineetrokken en waardoor in onS land ongerusUield werd gewekt bet volgende is hel niet mogelijk dat de miUlaire autoriteiten zioh al te bezorgd maken Deze vraag stellrai wl met bijzondleren Mdruk De Telegraaf brengt een bericht dat ongeveer ovareenatemt met wat ook onB ter oore kwam De plotsalöige ongeruSthakJ van 31 Maart zou een gevolg zijn an het voomanen der geallieerden om een landing te beproeven op de Belgische kust üp de Schalde zegt De Telegraaf Dit zou bekend zi gewoixlen bij den Diutsdben generalen atal en deze zou den Nedar lamtoahen generalen staf hebben gewaarschuwJ dat indien dit gebeurflie Dmtdöhe troepen Holland zour den binnenvallen OnEO inllehtlngen lulden dbt de IhulHche generale ataf zich ongerust zou habben gemaakt of Nederiamd wel sterk genoeg zou zijn om aan Pen EngelSch invalaleger te voubdndoren ook Zeeuwaich Vlaanderen tot zijn operati ba0is te maken en in dat geval zou pogen de ÉngelSchen voor te zijn door zelf ZeeuwsdbVlaanderen te beizetten De berichten komen dua ongeveer oVereen en geven een aleutel op allerlei wat tot nog toe onvarlilaanbaar ebbeen historische kerkgebouw te Altóven Elaa Graasau de iHva van hotTïan bnult theater PiSuiase en Antolueete villi Dijk hêt leven in caricatuur een betoorlijko reServe gebuild meei wanoeer het door bijzondere omStan di iedeD niet mogelijk of niet geraden was een voldoende reserve aan tarwe te vormen voor het geval dat de regelniatige aanvoer van tarwe zoo worden onoerbroken Se Wdke maatregeleo gjotroffen zijn om in de naaste toekomst verzekerd te wezen van voldoenden aanvoer van tarwe en meel 4a Voor wdk tijdsverloop het Sub 1 bedoelde voorsdbrlft vannoedelijk zal gtldenf 5e Of en zoo ja weUte maatregelon ontworpen zijn die tengevolge zullen hebben dat in de toekomst een zoodanigen aanvoer enreeervevormlng van tarwe en meedzal plaats hébben dat het bakken n brood uit gebuild tarwerooel behoudens onvoorziene omrtandiglieden niet zal behoeven te worden verboden Vo y BrulnbroodrelgdinKi Glstenuiddag beeft tuSsdien den minisler van landbouw nijvei eld en handel en een delegatie uit het hoofdbeiftnur van den Nederlandaöhen Bakkerag z lleni Bündeen conferentie plaats gdiad over de bruinbrood regeliii Het hoofdbertuur beeft na afloop meegedeeld dat de minifller onder geen enkele voorwaarde wl zigingi aou brenr gen In d n aangelcondSgden maatrel rl welke naar het oordeel van den minister ongeveer 4 weken zou worden gehandhaafd Sterk zou wonten slefUng genomen tegen die patroons welke getsellen zouden ontölaan of den arbeidsduur van d geilen zoud verkorten De medfeiwariting van de g zellenorgBnisati € werd door dien minister ingeroepen om geregeld opgave te veirtrekken van die patroons welke de regeling ontdoken of go collen zouden ontslaan De manister was voornemens dte biurgemeeBtere te verzoeken aan de bruinjbnoodlregellng fltipt de hand te hoiwlen en opgave te verstreltken van ïe patroons die hieraan niet voldoden opdbl die bakkerijen varatoken zouden Wijven van de veratrekking van isegeeringSmeel Nog deeMe de minister mede dtit het verzoek van d bakker atroons om de aanwezige oorrad vol ne die geaellan geraamd op 400 Oon balen bloem te mogen verbaloken tol klein wftle brood niet kon wot den toagf taan dSar hj vooAomen wildlB t looate in het begin van de nrbilWaöe hol klein wittebrood vw iiu i jieaeu verïoiwieu naar ftea vvuanuuie en Veuasue w arvuu le aauoieüiiig kaii geMhledna tul V uur dea avooutf op M Apni lu ueiiiuieni worut getoracÉM tat luii zeepoiiuanec allMB van Tarwe ol meal aaiwoer Men jliruit van niet anKKdijne ayuM In nel tour K baooaiwein m bunt nuinuach meel tot de iweedeKauwr geriuuie adres worOigeira htaan ie louaaa iBt in de liiiiciige aobattnKbl o U e beste wijze kau worden voordien door AmerikaaMdi meel iQ plaats van tajwe aan te voeren i jeu dergetgk pleidooi nuts gegrond op tujsus gugieveiw ligt oogetwgleld op bun w g tiü verwekken de in dut adres veiatnkte oijlets welke op de laad roiuite betrekking hebben ecu punt wa r bet lu 1 eerste plaats om gaat een onjuisien indruk ten boot wBike ÖUUO ton tarwe kan vervoeren is namelijk niet in abut 5000 ton WK te verplaatsen Elke ton graan behoeft atecUs 40 tot 45 kubleken voet Uudrutmte terwill voor een ton meel met miikder dan U zertig kubieke vo t benoodkgd ia Volgt hieruut reeds dat zulk een boot per reis een en een derde tot apderhall ntaal meer tarwe dan mee kan aanvoeren dsareuJbovea verliest diesellde boot voor het laden en loaSen van 5000 ton tarwe nauwelijks i i da i torwijl voor bet lad en lossen van 6000 ton meel tien dagen Verloren gaao Ue mtnder aoelle expedlUe van met meel gfdaden booten is in sen tijd van schaarScfate aan laadruimte evenzeer een punt van gewiobt In normale tijden spiegelen deu veiHohUlen zich dan ook al in de vpaahtprijzen welke voor meel hooger zijn dan voor tarwe Kunnen dus bij tarwe aaavoeren belangrijk grootere hoevealhedtea voedsel wordmi gttfinporteerd deze hoeveelheden kunnen bovendieu naar gelang van de omstaodlghedsn gelxel als menaohelUk voedsel oi ook gedeeltelijk aU veevoeder worden Verbruikt Neemt men in aanmerking hel buitengewoon groote aantel molens maal derijen en latirlcken waanheen d te Ilotterdam aangekomen rageerlngatar w wontt geftxpedleerd dan moeten er bij dé maalinduatrie ved meo arbeidere betrokken zijn dan de 840 in genoemd adraa venndd Ot i Wer wellloht een oljler weggevallen FmnScfae boelien f 0 Gravenhage is berioht IngekoaiMi dat voortaan boeken en gedrukte stukken uit Frankrijk vrIJ zullen mo0en worden ingervoeóyl evenals uit Ëngelknd en dus niet meer door bemiddeling van de N O T behoeven te Binorden verzowfen S OISX Voetbal Het t V B UI zal legen H V V H een wedstrijd spelen op Maandag 24 April a s nam 2 uur op het terrein van H V V Was enaawcho Weg te söravenjiage Soheidsreobter J Veldhoven Laatste Beric ht8 i Au het WestcHtk Front I ARIJS 19 Apnl Het oonnnuaiquö van gisterenavond meldt WestoUjk van de Maaa grodte artillerieactiviteit tegen hoogte U 4 en onze eerste HndSn ttiaSdhen de Mott Homme en Jumlf rett Oostelijk van de Man krachtige beschlatlnc in do stroi DouaiinwintVaux In Woevre w w het kalm Hedenochtend deed de vijand drie lu htereonvoTgonde koeren eon aanval togen onze St llwgen bij Lre EpargcS die allen Stijn afge elïen Hij den laataten aanval be t dte vijand voel gekregen In onze loopgraven over een front van 200 meter doch ia door een tegenaanval onder are verKeizjBn onmMfWliJk wed verdrevenAan het ItaliawiscHè Pront RUML 19 April Officieel In hot Adumella gebied hebben oiiae Alpenjageis na de laatefo vijandelijke dotttihemeiUen verjaagd te hebW den ITeii April deu Monte Furno pas op een hoogte van 3402 mater bezet u versterkt On£e g iei leiiJ Le opmaisch in het Ledro dal naar den top vaa den MoiUo Sperone duurt voorl waarbij wiJ de opeen volgandle verdediging Uuibn vaji i u vijand venueWon In de treek tust phen de AdSge en de Ui eiSa was onze artillerie bednjvig lu W nacht van deu 8en April zijn In het Suganodal invallen van den vijand op onze atelLlligen wostPlijk van d Larganoa rivier op krMiÜj i weorBtand van onze troe ien gffltwit In fl n elfd n nacht nitdat Ofi e troepeh d Mnlftn van den vijand ha lden verwoest door kracJitlge mijnen te doen tforingeii d den zij een aaii val waaAi tl en westelijken top vfin dten bei g welke nog m het lic zU vau dwu vijand wiis veroverden Eon vijandelijke ftfdoeiijig dat zich do loopgraven bpvond is voor het gj uoVOe deel bedolysn ot igadood De oveitlijvimdau 6i kal zeragigA S waatotiider 0 sffideran lAaalttsn wi güvaiigeii Wij veroverden een groote buit aan w penai tminltio en oorlogsmateriaal In den ochtend van tien 19en wierpen wij een vijande lijke colonne die naar Sief opruktej tenig Op lie andere dMen van het De Scheepvaart en de Oorlog Amenkaansche mail aangebonden Het 17 dezer uit Zuid Amerlka te Amsterdam aangekomen stoomschip Hotlandia heeft de post te Falmouth moeten lossen De Eemdijk Het ofËcieele bericht betreffende de oorzaak der vernieling van de Eemdijk van Baltimore naar Nederland onderweg die na op 7 April getroffen te zijn op de Ëngelsohe Zuidkust gezet werd en vervolgens naar Sonthainp on gesleept concludeert dat het schip niet door een mijn maar door een torpedo is getroff n De gevonden stukken metaal zijn zoo verklaarde de deskundige na onderzoek ongetwgfeld van een torpedo afkomstig en zien eruit als de stnkkea die in andere gevallen waarin een sobip is getorpedeerd door Doit ohe duikbooten gevonden lijn De Eemdp vracbtboot van iBoUand Amerika lgn was uiterlijk zesrdnidelgk als Nedeilandsch schip kenbaar De torpedeerings raadselen zegt de N Ct waarvoor Nederland staat maar naar welker oplossing de Regeering met alle macht moge blijven zoeken zijn dus weder met éin vermeerderd Elk nieuw geval maakt het moeilijker aan een toeval of een vergissing van welke zijde dan ook te gelooven Wedterom een IJmuider atoomtrawler vermist Te U muiden begint men zich in vISSohariJkringen ernstig ongenuSt te maken over Het lange uitblijven van den aldbar thuisbehooreuden Stoomtrawler Prima Vera EHt vaartuig hetwelk gewoonlijk 8 of 9 dagen uitblijft en tevens ook maar voor zulk een tijd is uitgerust ia nu ree fe 13 dtagen in zee zonder dat men iets van bet schip gehoord if ge jen heeft Men vreest dat de trawler op een mijn gestooten an waarschijnlijk met aile opvarenden gebleven is tB M Initeiprii en voor de meergeigo Klen beetliikbear zou zijn en allïwn de volkÉklasBe brulnbrood zou moeten e en Kloa voor Bulgarije De bladen melden aldus bericht de correspondent te Sofia van de N fc Crt dd 8 dwar dat de 3ofiater Kamer van Koophandel naar aanleiding van de bij haar ingekomen dkiBbetreWende aanvragen en aanbiedingen in hare zitting van eergisteren beeft besloten zich met enkele groote firma s in Nederland en Uoutenrijk te verstaan omtrent de levering binnwi zoo kort roog liJk n lenttjn van aanzienlijke hoeveelheden klonmon letterll k vertaald uit het P ulgjaareich bouten aohioeneni De invoer van dat schoeisel sal indkirdaad vooral voor de mlngegoaden een groot weldaad zijn daar bat gewone loeren Sohoenwerk hier o goed als niet meer te krijgen Is De nog voorhanden geringe voorraden In enkele soorten en nftimmersis voor het meerendeel verlegen waar welke iMxhtans tegen drie vier ja ze4fs vijfmaal den prijs van vroeger te koop wordt aangeboden Moeilijkheden voor de tabakslndu rie Op Donderdag 13 dteer hadden de vier hoofdbesturen der werkliedenorganjsaties in de tabakehedrilven een oiwlerhoud met den heer O J K van Aalst voofeltter van de N C T en een baatuursUd der N O T over de groote prijalstijging vanbbnengoed dtk en omblad waardoor de HollandBche tabak en sjgarenlndustrie In zóó groote rooeilijkhedki komt dM stopzetting van een aantal fabrieken Medlg wordt verwacht Door de boofdbaeturen werd er op gewezen dat vooral bet noenemend gebrek aan hinnengoed een ramp voor de industrie zal worden en ongetwijMd het ontslag van nog maar weiklladen zal ten gevolg hebben Op adviw van voornoemde heeren zal nu getracht wordton in SaCTenwarking met dé patroonsvereenigingen de roiiHelen te vinden die het dreigend gevaar kunnen afwenden Een ondsrhoud met de voorzitlerS der patroon orglamefemes is reeds aangevraagld TVeede Kamer In de vergadering op a é Woansdttg des voorm te elf uur zijn aan d orde hel wetoontwarp tot varleenin van ouderdkimsrenlen aan bchorfligen an regeUng van w kzaamhedlBni In de Savend te acht uur voort Ie üeD veirpidaiing zijn aan dé orde de walabntrwarpen betreffende tagetDoelkomfingen wegens duurte van levensknlddelsn aanmaak zUverbons a iideM aanstelling builangawane jiielS bijzonders front JDulteohlaiid en Amerika WAÖUINÜTON 19 April i a niüta geMt DuitSchland te kenneni dU de regeering der Vereenigde Statei bereid IS verder te besprt eh tioedfl duikbooten oorlog zal mogen worden g oor niidal l uit ehland verklaard hcetl dat de tegenwoordige methoden zijn verlaten Hoewel r geen üj lip voor het antwoord van I iiii iland is vaatgiesteld wordt bekend ilhl het Ministerie van BuiteiiJandSoh Zakoii voor het einde der weak het antwoord HliMetnUKt 9 Hedenmiddag wordt rfe gewone Mi nisierfead getimilen v i jjirtweo wi tjilteni gewone I é H B r 1 Zoinarlöd J Naar wij vernomen is heilen het wetsontwerp betreffende de luvoeting van dtni z g z o m e r t ij d bij de Tweede Kamer ingekomen Mijn voor Scheven Inge n lledenoiAteDd vreeg ia bij het Scha veoingSche Jitrand 6 A 700 Meter vai don wal eau mijn ontdekt Vanaf het Strang wq dt door militairen getracht mol geweer en njitrailleuBe vuur d roi n onschadelijk te m en Nakkrsmp De OpperbavelbAber hooit aan M larw on zeoniaflit een ord uitgelg VM waarbij ta T i and met het vooikomen van gevaUen van nakkraanp in Nederland ook onder d miUtsIrap MdhnMi 4ëen aanwijzingen ter bevorilMng van reinheid enz wor tai geg ven op d nakoniiig waarvan zw worden toegezien De algemeens vergadering der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering darQeneasicnnst wl 3 4 e zeo noodig 5 Juli te Utrecht worden gehouden Autoiniioblalvepkeer Den Haagi Lelden Inzake bet automobielverkear tuaisoben i eu Haag en Lieiden is na langNl urige oodertiandellogea in hoofdzaak overeenstemming verkregen tu achen het Uijk en de gemeente en wel op dien voel dat de Minister Le ly aiziiet van het voornemen om voo r ket snelverkeer een weg dwars door het llaagisobe Bosoh aan te leggen waar tegenover de gemeente zlöh bereid hedl verklaard den Benoordsahuaitsahen weg te verbreedsn en door Ie trekken en wel zoodanig diat dliBe gelieel zal worden ingeriofat als een grooten automobielweg Deze gmote weg zal niet beginnenaan de Koulngi ade maar ter plaatoewaar bij de brug over den Benoor denliouts hen weg eindigt Dit beginpunt wordt uit het centrum der staddoor mMdel van goede verkeerswegen bereikt lange den hooldtoegangsweg tot bet boaiA o langs de Boorlaan en vervolgens langs den DwarSweg waarover lijn 7 loopt terwijlhet in Noordelijke riohting op Soortgelijke wijze san bet bestaande wagennet zal worden verbonden doormiddel van een breeden verkeerswegaan te leggen over het stratenplanop de aan de HIJ Koningehade behoorende weidegronden aohtar het Nassaukwartier en vervolgens met denWassenaarSohen weg en de Koningskade Het gedeelte van den Öenoordanhoutsoben weg gnlegen tusacfaen ds Koningskedie en t bovenbedoelde beginpunt zal In verband met deze groote toegangswegen gebed vooT automoblelvarkeer gesloten worden Deagetgks aal het gdheale Boseh nu uitzondering alleen van den weg In M verlengde van de Laan van N O tiK i voor hel autoax bl iv r keer worden geaMeo Voor de totstandkoming van Ut plao heeft de Minister zijne medewwklng raeds toegwegil Tkomaon moimmani Wae aanvanlcellflt het voornemen geweest om bet Thomson monument op 15 Juni a Thomson terfde te onOnillen we kunnen meedeeleiii dat dit niet mogeliji aijn zal De maquette Is eersi dezer dagen van ReohtBoken Voor de rechtbank te krpham hebben Dinadlag terecht gestaan vee broers J en L V d H fc H lügd van dletalal en aie met uraak Op lal van plaatsen in o s Jandi bSbben zij nachtelijke troofitochlen oiiKiernomen op fabriekaterreinèn enz De gestolen goederen werden san boord va een schip göbracht het anker werd geliobt en de vogels ws ren gevlogen De baidie bektaagdea zullen voor dergelijke leiten ook terecht moeten slaan voor de rechtbanken te Rotterdam Tiel n Zu phen Thans was hun tan laste gelfgA dat zij zich in den nacht van 3 oji 4 Maart door braak tqegang hebben versohaft tot het ketelhuis van eta ateenfaibriak ondar Bheden en da van een looomlobiel de koperen m ohinedeelen hebban gee olen in tweede plaats dat zij ia den nadilvan 19 ao Maart van hel eiH rdn der steenfabriek De KieelSct Waard te Arnhem ongeveer 300 M koperen draad hebben weggw Een on ander hebben zij ie GoO voor f180 verkocht Van ditbediag beateedden ziy feo aan Meeren om dj droegen dte reet aan hun ouders at Het O M dschte tegen beide beklaagden e volleile bekenden 6 meaoden gevangenisstral De venilBdlgw Mr Wolff pleit clementie N R Ct Het QamiAlabot ta S Riventa Gemengde Berichten Een hondenkoffer Beladen met een handtasch en eenoitybag en voortgetrokken door eensoort spaniel wandelde gistermiddageen juffrouw in den Haag over hetBuitenhof zwenkte de Gevangenpoortin en daar in een hoekje hield zehalt Ze zetft den citybag op dengrond hurkte met den mg naar hetpubliek neder opende oen der zijdenvan het koffertje en op een wenkwipte de hond er in Poppetje gezian kastje toe en met quaai lnchtigen trad alsof het handkoffertje slechts loc ten geen hond bevatte stapte deuffrouw naar de diohtsbyzijnde tra nlalte In welke tram z stapte varklappen we niet bg wgze van huldevoor de vernuftige wgze waarop ghet verbod van honden in de tnonmee te nemen ontdook Maar of betarme dier voor zijn plezier uit isgeweest gednrenden den rit valt tebetwgfelen I Gebr k aan tabak In vele sigarenfabrieken te Eindhoven begint de voorraad tabak sterk te verminderen De sigarenfabrikant de seboonlieid0 eonaniaaie terug ontvangen eo op 15 Jutti zal het raontunent niet gereed kunnen zijn D unthuUiqg zal u vawiscbt iilük ü Uclober plaats Tinden Het niaiiwe artikil 192 Al zal het nog wel eenigen tijd dur ren voor de door de StaatSnmani itfe voorgestelde regeling in wetsontwerpen zal zijn omgezet in elk geval l0 M bereikt zegt Het Vaderland dat in NMerlaud ook in den letsien strijd die in de laaMtejarai CeHtreden is tuMchen linksen rechts een modue Vivendi te vinden is Naast de gioote coueearie aan het hijMnder ondAwiJs door de finaneieele geUJksteUing staat ook een vertrterking der positie van het opair baar onderwijs Immen het openbaar onderwijs houdt in dien zinden voorrang dat hat voor leder verkrijgbaar gesteld moet worden die er om vraagt terwijl het bijzonder onderwijl niet alleen door een bepaald gelal leerlingen ala mlniimun aannetiielijk moet maken dat zijn op te richten obolen in een bepaalde beboette vooralen maar daarvoor zelfs geldeliike cautie aal moeten worden gesteld Ën ook is art 192 in zijn 3e alinea thans zóó geredigeerd dat geen kinderen voor wie openbaar onderwijs verlangd wordt daarvan verstoken iullen Wljiven zooale in de praoti van het bestaande artikel veelti k bet geval waS Dat zal liu uit zijn de oveiiieid zal ook al iS bet aantal kinderen dut openbaar onderwijs verlangt nog zoo gering dit moeten verstrekken hetzij In de gemeente zelve hctizij In combinatie met een naburige gemeen te waar wel een oponbare sdiool ie Het Vaderland betoogt wijder dat het aan de waarborgen voor de deugitelijkheld van het bijzonder onderwijg ndel veel hecht Dat onderwl heeft er hel grootste belang bij op peil te blijven aangezien het lager onderwijs in het algemeen meer en meer het karakter heeft aangenomen van voorbereidend onderwijs aansluitend aan het M U L en b t M O Ook zal men bij reehta zeer goed beseffen dat een bijsonder ondérwljB beneden peil aan bet openbaar on derwij buitengewoon ten goede zou komen Het Vad boofit dat tot overeenstemming zal zijn te geraken zoowel over art 80 als over art ïK InUiasdien zal men met het oogop de Concentratie goed doen niette vergeten dat de voorgestelde wijziging van art 192 niet U één vande punten van het Concentratieproftram maar een programpunt dalie het tenminste allengs geworden van het extra parl n ntalr kaW Zoodnt wij bier allen taan ln dsvolle vrijheid V De Statsnveriiiezing in ZutdHollagd Bij de a s Periodieke Stdteavejktezlng in Juni a s treden af d volgende leden LeiderdBiT Mr L M J H Kerseiie en U Quwaham Lelden H PAul en Mr P E Bril Zoetermeer X J G J baron van Pallaodl er W B van Liefland s GravenhafO Mr J Umlburg A Deking Dun E D eo Mr J J Uenny aa J C Jansen VUiardlt en A W Soblppere en iM P van Ruijïoo Delft Mr H A van de Velde en L d n Hoed Schiedam Mr J C von Briel Saese Uotterdtan I ftr C F A Hoogeweegen en Mr A de Jong Uotlerdam II B J GerreWoo RoUerdam III Dr A Plate lm l J de Jongh Rotterdam I V H Bo Kz Rotterdam V P R Mees enH G M van dbr Vijver Alphen F H yan Wloh en W Los Gouda J van Galon Mr l W H M van IdMnga en P J iBnutCzn van Gorinctian Mr A C VisAr IJzendoom en A O de Kniy Sliedreoht A Pijl Ji n H van deï Hooven Donk echt E van der Grijp Barendregt i H J Wiohers OiK BBiJ rland J Vli andijr Rldderkeik Jhr Mr D J Geer en W Stens Sr Brlelle L P sM dien Blink MiddelhaniW S Veglel enC Warnaer Hat tarwe en meelgnbrek Het Kameriid de beer Samiei heeft Dinsdag d navalgen le vragen aan den minister van landbouw nljvarhdld an bM M j len voorzitta der T eaie KMnar iiwiszonden IS ia müdsler bereid med te dealen la Welke felton babben geleid ol den gailngen tarwa voorraad tengevolge waarvan het voorschrift iSuügovaariMgd dat van 24 April as af slecht brood van ongebuild tarwenieel bralnbrood mag werden gabakken 2e Waarom nlat ataoifd W voor heeft gWteren auaM gowcsen in de zaak tagen C P werkman ts Oudeakerk a d USel dbor de rechtbank te Rotterdam veroordeeld tot 1 maand gavangeDlsStmf ter zake van wederspanr nigfaeid H4t hol veraordeelde den beklaagde tot deeeüde straf evenwel met bepaling dat die straf niet zal worden ondergaan bij bet voldoen aan bepaalde voorwaarden P J V W minrdenarige meubelmakaraleerling te Gouda appellanten gelnlimeerde van een door deRechtbank te Rotterdam t Bn hemgewezen vonnis wagens diefstal vankonijnen Het vonnis werd bevestigd N a Il STAAT 44 TERU 8 KL Trekking v Doodetdag 20 April Fri van f200 198 8 Prijian van f 46 212 958 1206 löU 1580 2V 1 2095 24 b 2b o 2700 2878 305U 3268 87U7 3 47 38b3 3ÖB7 4087 4170 4360 444b 4569 45 19 4651 4068 5066 5126 5195 ii j J ua 5825 5960 6105 6144 66Ü3 6552 6582 7516 7528 7672 7985 8056 8307 9UÜÜ 9400 9762 9961 l0156 103 12 10557 10667 10740 10780 11083 11124 11478 12286 12359 12489 12810 12824 111878 12886 12965 13311 13448 18615 U628 13853 14104 14217 14381 14403 14656 15074 15104 15128 15422 16629 15906 16 202 16936 16994 17023 1772S 17 48 18186 18242 18764 18962 19084 19101 19509 19711 19924 20007 20378 i0508 20526 3e kilawe 3e hj i No 19527 m z w 19627 Stadsnieuws OOÜDA 20 Aprü 191 6 StaalSBpaor Door de Directie is een order uit gevaardligri dtit bet vn varvoer behalve met jfuirkaarten en giunstvnjkaarlen model P voor a S iaterdag ri en Maaudlag 24 April met geldendto is i it is voor beA personeel een geduchte tegcmvaüer Vanwege de Permanente Commiasle van samenr I werkende categorische bonden is een verzoekschrift aan den Directeur Generaal gericht om dan althans die vnjbiljetten op Maandag 24 dezer voor de terugreis alleen gHldlg te doen zijn waardoor het personeel dan op den eersten Paasicbdag de heenreis en oP den 2en Paaschdagde terugreis kan doen indien voor 25 April geen verlof is te bekomen of men geen vrij van dienst heeft Gondacbe Vereeniging Vooir GflzondhoidISkolonién Maandagavond 17 daeer ward inde fiooitteit da Biania onder leiding n den haar C J M Kroon voorzitter de jaartijkache ledenivergadering eehoudan van de GoudMhe VarMt ae voor Gezondbeidskoloniëoi De rekening van den pepninganeester den heer Verstal sluitende niet een batl saldo van f 1376 89 in we hedrae het legaat van f 1000 van bet vorige jaar is inbegrepen werd op voorstel der commissie tot Eet oAzian daarvan goedgekeurd Hat jaarvenalag over 1915 werd Ultgebr öbt dbor mej Kortonoevar Hieruit bleek da ook in het vorige laar geen kolonie werd uitgieeonden D bat Koloniehnis geheel ongebruikt o ook onverhuurd was aven Pogingen om nog enkele kindaren in de Sophia Stichting te doen opnemen iÊl n mislukt doordht er geen plaatsen be ikbaar waren Na deze rust van 1916 hoopt dB Vereeniging Spoedig haar nuttigiwerk Ie faervatl t Reeds zijn maatregelen getroffen om in Md aS een kolonie uit te zenden Het aantal contrtbuanien blaef nagenoeg onverandterd Niaitaiiiin blijft vermeerdering van inkomsten steeds gewenöcht Het ver dat den leden in druk ad wor n toageeondien eindigt met dfen Jons dat de volijverige propagSnda b zooveel succes zal hebben op aar nieuwe pogingen diatsteB raini a l ran voor wie toch een var j MZomMheuvd noofflg is oelm worden atgeweBen Afternoon tea D proef welke Zondag j l door kat Bestnnr der Sociëteit Ons GteBOegen ia genomen met een aftfrBOon t a opgeluisterd door muzi k is dermate geslaagd dat de proafnaming sal worden voortgezet A i Zondag 23 April op denzelfdèn tgd lal deaa waar plaats vinden in da Torwaohting dat zoo n gezelBg middagia steads meer en meer bijval al vindan Het ligt in de bedoeling van die middagen par advertentie zooals in dit nummer kennis te geven waSrmede de omslachtigheid van h t dmkksn en rondbrengen van convvoatlabiljettan irordt ttoorkoman Óe leden der Sociëteit orden dsarotn vsnooht dia annonce s al da offioieala keoniigaving ta willen bb ohoawan Hel Christelijk L Uerkttlldig Varbond houdt a s Woeni ac ita Jaarvergadering alhier Deheer C V van Noppen zal fra nenten kun geven lu de pauze zullen dé leetai van het Verbond de St JanaWerk bezoeken en bet Sted Miueum Wielnjdei dct 6t Do 2e Luitenant W ï Biaman van het 9e Regiment Inlanlerie is feedetachoerd bij het Wiolrijderadsiiót alhier Vergoeding wegens koelwinaerScbap De Minister van Oorlog schrift aan de burgemeastars Door mij is de indruk verkregen dat het vaak voorkomt dat eenmaal vastgestelde vergoedingsbedragen latef wel nu en dan worden varhoogU maar dat vermindering dier bedragen met dikwijls plaats beeft Het komt vooi dat door veranderde laves onwtanidSgJiedBu de aanvankelU toegekende vergoeding zeer goad voor vermindering en zelfs voor intrekking vathaar is In het bijzonder kan dit het geval zijn in het voorlaar in welk jaargetijde voor vele gezinnen de verdleneton weder ruimer worden Ook in beoswaarachriften belroffendte toekenning van vergoeding wordt wel eens de meoning uitgesproken dbt er gezinnen in bet genot van vargoodlng zijn zonder deze noodig te hel ben Teneinde te voorkomen dat peraonon ten onrechte vergoeding ol meer vergoedlliig gemeten dan noodig is doet zich de noodbakelijkheid gevoelen dat zooveel mogelljt ouutrenit dén bestaanötoestand van de vei goadiog genietenden regelmatig een onderzoek wordt ingeBteld en naar bovinnlen van zaken de vergoeding wordt ingetrokken of verlaagd Verkoqping Notaris Gambler van Nooten De heden door Notaris N F Cambier van Nooten gehouden verkooping had den volgenden uitslag lioffitedB aan den Niouwdorparweg gemeente Reeuwijk kooper A both te Kwuwijk voor f2810 Plm sy H A Wel en HooUand te lleeuwijk kooper J van Leeuwen Lzn aldaar voor f 22600 Botsing Vanmorgen hall acht heeft op dén L Tiendéweg oen botsing plaats gebild tussohen een met een paard beSpanaou wagen bestuurd door den landbouwer V R en een vrachtwagen van den groSSler In koloniale iwarenl L v d B alhier t ii evolge weaiTvan de vra twagen tereoht kwam tegen dé glasruit van paroeel no 90 De ruit brak en eenige Schade werd aan bet houtwerk aangericht De aangeriobte schade zal worden vergoed Vrijz Studie en Prop Club Naar wij vernemen zal de heer A Smit Jzn secretaris van de Vooruitstrevend Liberale kieeveroeniging Rotterdam op 26 dezer voor dé leden der Vrijz Studie en Propagandaclub in de iaal der Sociëteit de Uéunia een ui teenzetüng zal geven van Onze wijfie van grondwetsherziening en die ingediende vooratellen Vanmidüag omstreeks 1 uur heeft een aanrijding plaala gehad tusseben een fietsende slagerejongen en een varkanawagen De bestuurder van dén wagen de koopman U uit Lopik kwam met vTi giroote suelhrtd van de Nieuwe Markt afrijdien tervrijl de alageraiongeti C V L in dienst bij den heer J ScUnkel met een mand met vleesch op zijn rijwiel met evenzoo groote sndheM v n de Zeogstraat afkwami Op het kruispunt is de slagerSjonF gen legen het paard aangereden waardoor hij met zijn rijwiel viel en waarbij het vleesch uit den mand rolde Het njwiel kwam in aanraking met het wiel van het voertuig en werd daardoor vrijwel vernield De jongen zeli kwam er wonderlijk genoeg met een Weerde linkerknie af De poliüe die In het geval werd gemenfed nam den wagaübeStuurder mede nito het bureau waarheen ook de slagersjongen ging om zich te laten verbinden Daar bleek dat beiden sohuld badden door daar ter plaatse te hard te rijden De koopman betaalde een deel van de geleden aéhade en daamiode w ds zaak uit De gesp van verdiessteHedenimiddag 2 uur is voor hel front van den troep van het IVe Depöt Bataljon te Leiden de geep van verdienste voor 30 jarlgen trouwen dienst nitgerdkt aan den korporaal J Visser van het 15e Regiment Inr lanterle Met de nmziift aan het hoofd defileerde de troep voor iea gedecoreerde Oudewütni De koopman L M aljner dia voor zaken ie Amsterdam vnrtoefde is daar plotseling ongesteld geworden Per auto word hg naar hier vervoerd Enkele minntan na zgn thuiskomst is hg gestorven FHEDIKBEURTRN GoMi VrIKiag 21 April GOUDA REMONSTRANTSCHE KERK Qeen dienat Si JANSKERK 10 n v m Ds J E BIJL Voorbereiéilftg Avondmaal 6 n n m Ds H dANNEOUrTER B Avondmaal LUTHERSCHE KERK 7 u n m Ds Th SCHARTEN H Avondmaal BOSKOOP REMONSTR GEMEENTE 7 tt n m Db K H HOESSIHGH Avondmaalsviering MOORDKECHT NED HERV KERK 10 u v m Ds H CANNEGIETER te Goada HAASTRECHT NED HERV KERK 10 u v m Ds E V d BROBK 6 u n m Ds E T d BROISK Avondmaal GEREF KERK 6 Va u n m Ps B VANHAtSEMA A A H T b iH K 1 C H T K A QOUda lo April 191b UK NEN Uoqgei larwe l eeüwatii J 15 95 a 15 0 inindcfc ditoy 14 75 y 5 Atwijkendc 14 50 i J 14 7c Polder 14 4 75 Ions CuwscUc y Polder y 4 Buitenlandsche per 70 kilo J a Gerst Winter ia 50 ia 55 omet lj i5ay ia 50 Chevalier 4 rBuiienu voergerit per it kilo ƒ ja k ia a5 Haver per H L 8 8 15 Per lookilü y 17 4 1785 Hennepzaad fiuilenl i dtiChe per 50 Kilo aa a a3 Kananeiaad a5 a y 35 50 p H L Karwijzaad per 50 Kilo j 3i 33 50 Küokaad 35 50 a 36 per H L Kiwten KopVer iK i8 ta a y 18 BuitenUnds he vpera wt tfcr 80 Kila r Bponcn brmne boooen 37 Il y a witte boonen y 37 a y 38 PaardeubooDen y 34 50 ay 35 Uuiveiiboonen 34 4 aj t i Mau per 100 ilo AmerikaBosche Mixed y lt mB r nd 1 if 50 4 Z i VsmaHar Melkvee go dc a dvo andel vlu j Ze r duur Vette varkeni goede aaovouf handel vrijwel 40 4 45 ct per half K ü biggen voor K ntjeland geen handel Magere Biggen goede aanvoer handel icer matig 1 90 a a 35 jier week Vetie Schspen geen handel Lammeren goede aanvoer Uandelaiatig 14 4 y 30 j Nuchtere Kalveren red nvoer l oael matig J l I 4 Fokkalveren 10 4 y 16 Eieren groote aaiivoer handel mmdcr pei 100 § 101111 y 6 50 ay 675 Boter matige aanvoer Handel matig Goeboter y 1 40 4 1 50 Weiboler y 1 35 4 i 35 KaMinarkt Aangevoerd 118 partljeo ÖoudKhe kaaa ie soort f ja af74 zwaardere f a f74 aes9ortf68 f71 met conditie Alles per 50 K G Handel vrijwel CoOp Tuinlertvcrceidgtnc Oouda en Omstreken te OaucUi Vailing van 19 April op de Houtmuuvracht Ohalütten p 10 be 8 9 ct Bloemkool p st 16 ct Worteieu p 100 bos f 7 f 16 50 Prei p 10 boa 7 40 et Rabarber p bis 1 5 ut Hsdlji p 10 bos 27 tóot Kropala p 100 f 1 30 f8 Sptoazio p mand my th40 ld p K pd f7 35f9 40 Uien p 100 pd f 10 Zuring p mandje 17 26 ot id p mand 36 ot Selderij p 10 bos 7 19 ct Petereelie p 10 bos 12 20 1 ct Kipeieren p 100 f 6 80 f 7 25 Raapstelen p 10 hos 14 17 ol Sulkorijlof p pd 191 cL Mr A W Kajap Naar dé Avn vemwnt zal Mr A W Kamip bekende voordrachtkunslenaar dtezer dagen acbo i gaan naar Amerika waar hij vooniemeni is een tonmie te gaan maliën Tot dit doel heeft hij zijn gehede r pcrtoire in het Engielsc laten vertalen Osie ge1llflstre ril Weekbladt n Het Leven VMi deze week brengt In JieeW bet bezoek van de Servische kroonprins aan Londen hot Fraiir ube goircdittlront 1 die onigevitigl I vaa PartfuS en SoMiit Touwen éls brandweerpersoneel bet afgebrande StoomMMrtmiMn Mg Nederland Prinses Juliana thuisr verti 18 v Kirkwall Jan Pietersi Ooen thtti vertc lD V taa Palmss Karimata thai rr 19 ta Uai settle Holl Am lgn Theauta 19 April t 8avannah A Sommelsdgk 19 April n m 11 uurEizard Norfolk 19 April v m 11 25 I ngenesi Weeterdgk 19 vm 6 uur Kirk4ill Gbriitiaan Uiohielsen 18 v N4w PortNewB Telegr fiscli Weerbertcltt van het Koninkiyk Meteriotogiso Instituut te DE BILDT Hoogstebarometerstand Ï61 0 teHaparanda Laagste barometeratand 742 5 te Holder Verwachting tot d n volgenden dag Meest matige Znidolijku ot WeiteIgke wind betrokken of iwaarbsivolktx6at tgdelgke opklaring waaracbfjn ök nog legenbtian Iets zaohthlf overdag I BUIU EHLIJKE STAND GO ÜDA V L1 ÜHEN 17 April Trijnljfcdi 1 A Coonmns en T lionefaaa Bil abeUi Maria Uurarda d v A U i on S NaelaerlS Cornet z v J Stoute an M Urost 1 Eiütb Miry d J vaa HeoSiJa en 1 B Vlek Arend j z v L de Weger en A van dor Wint LTKOIIWÜ 19 April 1 Arrten M liluk J VV ÜMim au K J i uit l V ULEXJE J 17 April Le iu LaurijMm 18 nmit Viatoriaa MeuatA tU uutd Aart 0 aim 97 j W CSornolu D liinee 3 j JohanncH vim Klaveren 3 J IIEBIIWIJK OEHOUBN AtrtaSnljd oudferS J M van der Star en H Waginpsv kefK üerttis Jaoobus ouders ö Bnjcker on J M van ter Meek KftHiarina ouiiei l de TIaan end P 4iinlzf n Genielia oudenit F Kraan en H l nibbeiif OVEKLKDEN i tBIenk n jaar eohtiïBii van O B r8 i P de Jiiiit 7 jaar htgen van M JW NuniiwenhtiiKen L N v jij lilauwfé W laar Sriitgisn vap P f C llloiik A Koolwiji 73 aar cohlgMi vhn T Bm gw 9 fS Adv M U ii i n T op Woensdag 26 April 1916 In het Kerkgebouw van tie Rtmonstrantsche Oemeente te GOUDA sonria tsii itrt RftmoDBtr predikant te Scbooaholen Onderwerp De Weg tot yrele met welwillende medewer cing n Mej TRUÜS NACHllWEH ihi imiSA HESSFy soprain lt te Ijlotterdam de Heer E MIEDEMA tenor te ItotteriJam L i tJ DE BUJ b ll it terd m i M DE BLOEME viool Schoonhoven Ö DAS orgel Schoonhoven aar VHI toagang oor Mier ttsp zooSar plaatasn iwaohlkqaap Da tekst der liederen zal in hetkerkgebouw kosteloos wofden uigereikt j Na beSindiging vïn de MjaeokJiBstaan den uitgang vSn het gebouw collecte tot dekking vajn onkoatenen bevordering van de vredesprfi aganda 1 g 43 VERKRIIOBAAR ter drinkkerg anA BRINKMAN ZOON M4rk 31 Gouda f iPrijzen van Kaés met ftrek van de 20 j voor het binotniuii I bérskand vaa f 40 11 f eO Prijs 10 oeiit I F Van bgzonder emak Iroor iaderan hanéelaar en pro eeént