Goudsche Courant, dinsdag 16 mei 1916

55e JaargaDg No 13089 Een sedert jaren bestaaade Jjovensverzekering Maatachappij met af deeling VolkBverzekering vraagt voor Gouda en Omstreken een Agent Condition nader overeen te komin Brieven onder No 2854 aad het Bnreao Gondsche Crt Markt 31 Gonda 11 TE HUDR of TE KOOP gevraagd een HUIS met tlmmermanswerkpJaats of p kbuls Brieven onder letter V V Bureau Goudsohe Crt Markt 31 Gouda 8 Telefoon Interc 82 AANGEBODEN tegen l Juni GEMEUBILEERDE ZIT EN SLAAPKAMER met pension in het centrum der stad Br fr No 2853 bureau Goudache Courant Markt 3i 9 Bekendmaking DRANK WET BURGEMBESTEh en WÉTHOU 0EHS der gemeente GOUDA brengen ter openibare keaoiö diat op 10 Mea 1916 bij hen iB IngBkOTneh een verzoekdchrift van Hendtrik Jaoobuw van Wilügien van beroep as duraidJeuR wonendie te Goudia oanvorlot veor Den verkoop van alcoholhoiKlleiidtar d ank anderen dian öterkeii llrarïk in de beniedenlocaUteli vnn het perceel kadastraal bekeod Geinweiite Goudia plaatselijk gemerkt No 3 Bu gelegen aan de K Tien ieweg ajdlaar Binnen twee weken na dte dlagteekonilng dewer bekendmakmg kan eeto ledeer te en het v rleeiien van dlit verli i i Schriftelijk beB waren bij Burg mecater en Webhoud rff inibreng ti GouA dön 16 Mei 1916 Biirgeaneeeter en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris J V HEUSDE V 1000 Gulden gevonden m Veel geld ontvangt men contant voor oude Wapens Sabels DogeilB oude Galons Borduurwerk Veel geld voor oude Kunstgebitten en Tanden oud Goud on Zilver en meer voorwerpen Brieven worden ingewacht nun het adios H SALOMON Christiaan Brijningstraat 12 den Haag en is dagelijks te Gouda te ontbieden ilïïEJflSCOfll Wegens schoonmaak tot en met DONDERDAG GESLOTEN De Oorlog Aan bet Westeiyk Front ilet F 1 a n ö o h e coinmiundqué van Ij Med luidt Ten Zudd n vaa de Somime kondlen de Franööhttiu baji Ver marwllovillerff dlanit zij oen overrorap leiii ie bowe mg een I intalcfc loopgraaf van d e eerste Unie van vijaa dipiii ztuiivetreni In Ohanilpagn e was dte irtlUarie oVier en weer in dten seoLor van Matöor de dïamilpfi ne en de Mestailhóogle druk aan den gang Een iOh val in een Duitech werk beweistetn den Mofnrt Felu steldie de Franöciiein in ötaait vijfitien gtovangenen mee terug te voerea In die streek van Verdun woedlcÜe een bomibardleinient bij het Boiö Avo court en hoogtte 304 Het D u i t 8 c h e communiqué van 16 Mei luidt Op vele frontdeelen waren beiderzijdsche artillerie en patrouilles druk in de weer Pogingen van den vyand om onze pas veroverde stelling by HoUusch te hernemen werden voor zoover deze niet in ons artillerievuur smoorden in handgemeen verijdeld In het gebied van de Maas werden Fransche aanvallen op westeUjke hellingen van den Mort Homme en bn het Calletteboch gemakkelyk aig slagen z Franco door geheel Nederland zenden wij 25 prachtige Bolbegpnia s met potkluit die direct op perken serre of haloons kunnen worden uitgeplant Dit pakket slechts f US pakket f 0 75 ledere besteller 10 Wit bloeiende Leliën gratis Noord Nederlandscbe BlobmboUenkweekery on Zaadhandel 16 i GRONINGIA Soheemda STEMPELINIIT voor het stempelen van kaas levert de DRUKKERIJ A BRlNKMAfN ZOON 17 MARKT 31 Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsclie Courant leMia cee ff Deze advertentten kosten slecliti bij vooniilbelalinic 1 6 regels l 0 35 voor elke regel meer 6 cents OpgasJ nitiiiiitend aan het Bureau leDWorilhirziielitiip IIElliiML tnt HET Magazijn van H HAVE SWAU ZOMEN GÖMINCHMM Deae THEEËN worden afgeleverd in verzegeld pakje van vint een hdf en en Ned ont met vermeldiBg van Noni mer en Prijs voorzien van nevenstaend Merk vd gens de Wet gedeponeofSi Zich tot de uitvoerig van geëerde orders aa bevelend ƒ C BIJL voorheen J BEEEBAART U De Geluksster door NATHALY VON ESCHSTRUTH Nadruk verboden 36 Waarom zich zelf te miislaidten O kon Ke rgE toch dloor hare oogen zien Daa iaa zij ten eenvoudïgen opzioh ter van Florinigihov n ver tellen boven dien roet lauweren gekWondBn kuastenaar Ermoniyi Üuwdlekeurig zi Benediota naar ie loge waarin Eckert zit Zijn plaatst iö venwal ledig Zou h5j we egiaan zijn Dat ifli haast niet te diensten Zou htj Benedicla in haj r loge willen opzoeken Daartoe tö hij veel ie beswhedden En tocfc keert zij ziioh om naair de döur tevargeefa dieze wonH niet geopendl Van 13 tot 18 Mei Vi J GOTKla Qroflt CirWi Jrf 18 Mei Café het Schaakborf L vurgraiCTin Mercurin Beleefd verzoeken irIJ geregeld W mededeeUng te mogen e 2 vergaderingen conoertea TermaHMfl den enz om e te Tarmelden Terwijl de iadhende opgewonden ii eiügte zich in de gangen en in Ae foyers verdringit zit de opziohter stil lïi het dlonikerrfte hoekje van d © log n et het hoofdl in beöde handen Geen oog diat h n ziet geen oor dIat die zu ihten hoort dde opwellen uit zijne bomt teirwij hij alle moedte doet om mfiOHiter te worden over de vele gödaohteiii e zidi aan hem opdiria 6 ElleotriAJhe Drukkerij A BRINKMAN ZOON Got ÉiuniEiiomüi Advertentiën MiwüiOiwEKimen PROPAGANDA VERGADERING ott DONDERDAG den 18en MEI des avonds te 8 uur In de Sociëteit De Réunie Mevr Dr O DOCTERS v LEEUWEN v MAARSEVEEN Amsterdam Waarom is Vrouwenklesreclit noodzakelijk Mei C GROOT Rotterdam Voordracht Wat Maryke d r van docht Mei M V OPPEN a Gravenhajje VOOEDRACHTEN 3Q Namens het voorloopig Bestnnt i P A SNOEP Presidente Minimum entree 10 CElfl M P PRINS Secretaresse VE op DINSDAG 16 MEI avonds 8 uur in de Zaal V4 KUNSTMIN Soc Ons Genoegen Boelekade Spreker de Heer A Dijkgraaf Onderwerp s Onae aktie tegen de huiseigenaars Goudsohe woningtoesianden Oure lewensmiddelen Toegang voor arbeiders 5 tets VRIJ DEBAT DE BESTUREN 4a S D A P Gondsche Best Bond Nog leohts 3 dagen MARKT Hedenavond 8 4 uur Jour Fixe opnieuw het nieuwe interessanteProgramma met medewerkiög vanalle Artisten Specialiteiten enPaarden CIRCUS OHDER WATER 100 000 Liter water tortbn als een waterval in 3 minuten inde Manege Kaartm rltrliBli r in hrt 8lBor iim B i ii J Hooa lr t n aan Oireu lui aal 10 ur m LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR 0ri DaB nii ♦ Een vertrouwd adres voor het maken en stolfemn S van MEUBELEN is b i i N HESSING S Peperstraat 24 Oouda KÖKO ïï HAAR U Billijke prgzen prima mateS riaal Reparatie aan alle meu belen KOKO DOET HET HAAK OIOCIEN OAAT BET OITVAILEN TEOEM FirmaC SMITS ScliaexLliaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN VEKSTEIKT OE W0 TEL8 HELDEI AIS lUIISTAL EEVAT GEEN KLEOISTOF OLIE Of VET VEKrKISaCHEND VOOE DE HOOrDWO KOer IBT VAMDAAO VAM UW nKMIlT Or COBVWll nuJSi n cifc a ue auo Hm m MiHmBUU a DEPATHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat Schoonhoven t GROENEVELD Lm 29 P OPGERICHT Joedert aw Fee met de Muivere iurur LIJNZAAÜROEREN merk STER en W L 28 en SOYABOOMENKOEKEN merk W L üitmantende door hoog eiwit en vetgehalte en groote Toedingawaarde BereIHvloma Par s 1900 Segen Gouden UedaOU OOUB AM DER Pn5T 5IBAR NIEUWE VEimililllllli van AANSPRAKELIJKHEID vandenKAASPRODUCENT tegenover den KAASHANDELAAR Boekiet bevattende 60 verklaringen van aansprakelijkheid van den iaasproduoent tegenover den kaaahan elaar oaU die jf T gesteld door de Ned Vereeniging van Kaashandelaren ten aanzien van de zomermelk en het vetgehalte van de kaas PRIJS 25 CENTS r Bii bMtalling van mlnatenaiO CTakiM in n worden xtra ko taa mat rma naam nadrukt DRUKKERU A BRINKMAN ZOON Markt 31 Oouda Tel Int 82 Stillef 7 50 I 20 I leStbll l Zeer mooie soliede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schllderaen Theetafels Bu etten St iIameublemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen ena enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf 17 60 Stfllkast £ 20 Stflltafel 9 60 Spiegels f 6 60 enz VAN BL OMMESTtINS InKT Us proefonde r indehjl de BES E n volkomen 0N S CHADEUJK APELDOORN HOILAND UMMSTIUTUIi BomlwisMliilile Mt Rotterdam Dinsdag 16 Mei 1916 fiOllDSCHE COIMIVT Verschijnt dagelijks ySki behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew snummer f 0 56 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende pfaatsingen worden deze teeen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 36 bjj vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Het Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Telefoon Interc 82 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Buread Harkt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren TTitgevers A BBINKHAN EN ZOON gLji z i l de l ruwiactie regeonngi dt iie quaeöLie behamielen het besilutt vüü d en Bomdöiraad ifl kort daarop te verwarititen Vernioeileli ml een Kijkaceiiitrale met vèr9treki aidie bevoeigdhoden wurdlen opgiesrioSit waaraan alle laniiibi provinciale g l neentebeeitaren zellö büvelivoeiendie geoeraalö ondtergorjicliikt zijn aan hei ministeiie van jjinweiiiaiidtiohe Zaken diooh oiidej den Ui kölkanöelieT kom tn le ataan De prw dtont van het nieuw op te r Ch terii cfuti aald ep artameiit k rijgt den litell en rang van miniater iim men iiuit hem zal ve noedehjk edE generaal workeu die voor de ïmlangen van het legorbastuur injzaKe lie voiinzieniing d er lervenöiracMeleai heeft te waken VoorWlaorde lödat dte Hondtisibatcn ten opaiohte van deor initóia tip tter levenettïfidld ellenivoort ieniiii aJwtand doea van alle igroni et ichjke loobten gedureftde len gBuur au dien oorlog wellen tot nu toe aan een rijksregeling in iJen weg M tonden Hel bli t te betreurïök diat niette j emstaamlle de toei eakefode voorraden in gi oel Diutaohlaiid ff op enkele plnaitsen voornamelijk bi de groote eteïïeai e it zeker gdbr kon iiutrelien De oorzajik hierv lag echter UI ökeie MndKvettelijke vooneiohten an de ala ncrUjke s taten waaiop jJbrmk en het m4nist rie van Binnenlaiidöohe Zaken goeit irivloedl had den en waarover lanig oiuSertiaudeliiugen noodSg waren ooi een ti elijrkc opheiffingi Bwef iüiOL jStifire SlF rBiJ ook hf plaatsteiliiik gebrek aam voedingöiniHidelen zullen nu overwonnenkunnra worden wanneer hetgeen te verw achten y de regeeinngen dter BomlÖ j talm tegemwetkoniiing toonen Jn dut verband krifigt ook het kort verbli f le Berlim van den Beiersöhen iniiniö ter prcaidoiit giaaf Hertling een bij ndere beteckenisi Vredesstemmen De Socolo bespreekt in oen hoofdartikel Vredesstemmen de mogelijk heid van een vredessluitin Het arti kei begint met eenige woorden over prins Von Dulow Hie zijn diplomatiek o servatorium naar Zwtserland verplaatste pn daar natuurlijk nauwkeurig in het oog gehouden wordt door allen die eenig belang bi zijn werk hebben Terwijl Bethmann HoUweg voortgaat als oorlognkanselier te sproken is volgens het blad de veronderstelling gerechtvaard gd dal Balow het ambt van vredeskaaseUer op zich Aan het Italiaansche Front tiet ooötenrijkache cojraimiiiique van io iviei luiüt üiflieiein uiiitwikkeiüien zieh m ver8lcheidieai sectoren lavendiigieartillenogevectiltóiL uie vaujLUia ii ug vourtiliuieu in uien inaoht bei trooaden onze vlieftöiMerrf die vei tiedligingawerken aani d © KUjJ t der Ajdiraaittsche Zee bij Monte Uauiifir het ataüon van Corvigumno ou un iei o werken van naiitair karakter met büuiimea Alle vliiOgtuugiefn Keerden OHjbeeohadligd t ug W töteJijK van 8an Martiuo wici p inue iiiianterie den vi aü uit voorgeaiohoven loopgiaven Ze öLoeg verftohoideii tegenaanvallen aï VoürwaAiöyohe bew egingen diooT de Italianen noordelijik van öt Micheile oiiaei nodiieui werdien tot staan gebrdiüht De flltiid Goerz wend h avondis bcflohiüfcon Ook benoorden h t 1 ollueuiei brujgigohootd drongen onsse ti oepffli herliaaldelijk in de ItaüaanBcliü loopgiaven Aan het Üositeli k en Zuid oetelijk front IS de toestand ongewijzigd Frankrijk oorlogedioeLü it l arijö wordt diui 10 Mca gelutdd Ue i laiuaoue bladen zwaaieni üiuicaré hulde toe um d beslisitewijze aiop deze te kennen gaf dat de Ueallieèfden de wapeiie wetzullen neerleiggebl I zoolang de tejgenwtauders z ioh n i bsÖverwoniieu veirklaren Ia De Matin acht hét gesprokene n ttj £ al0 i pË êi lidg o die woorden dioor den ttijkjsikaneelier m den llijksdag geuit welek er volgene het blad op uit waren den neutralen een rad voor dte oogen te draaioni D Képuolique 1 rancaase achnjft Men kan er nooit genoeg op hiame1 en WIJ fftriideii ter wille van den vr ede Wij voeran een grooten oorlog vüor oen grooten vrede Voigeiiö de Kcho de l anö ifl er riiaar één vrede mogelijk duoDmleohlund niet het vrijina hLig bosohikkinge leoht zal laten om d©n knjgi opnieuw te begininem De 111 eu w e lev onöimd del euv o o rzjeniug 111 Duitschl and Le quaestie van het opvolgeieChap vun Deibruok vormt nog öteentts het muUiieLpuiit der balangiatediing Züoalia die Korr JNorden iiaar ml iiej Ign wordt gemeld te bevot gdei plaalde verneeunt zal de vei vulliag van het iinïbt nog een week op aieh doen waehton Uaareiutegen zal de nueuwe regedmg betreffend © de voor jenaiig van levensmiddelen roedö effratdaagö in werking tredien Mor genomen heeft Niemand is door zijn positie daar beter voor geschikt dan hij Daarbij komt nog het aanzien van zijn naam en de ervaring welke hij als leider van de neutralistische propaganda m Italië opdeed Na nog een reeks beschouwingen komt de Secolo tot het besluit dat men niet moet gelooven lat de in de Earopeesche pers kunstmatig verspreide vredesgeiuchten beantwoorden aan een ernstige verslapping en het wantrouwen welke zich in het Duit scho volk gevormd moeten hebben Een beetje heriie in Berlijnsche slagerijen mag niet als teeken van oproer worden aangemerkt Het Duitsche volk lydt wel onder de moeilijkheden van den tamelijk ernstigen oeconomischen toestand maar het weet dat zgn legers als meesters van den toe stand op vijandelijken grond staan Het is er trotsch op talrijke slagen gewonnen te hebben en het zal in den geestdrift voor den militairen toestand niet verflauwen Het blad yermoedt dat het gepraat over vrede vooral een polemiach doel heeft om namelijk Vüor de voortzetting van den oorlog den vijand ver antwoordelijk te maken Ten slotte zal echier wel door regeering en volk van üuitschland begrepen worden dat er geen ander einde dijljn kan dan of hun of ons de zegepraal J iJiZK ndiere verloven Bijpondere verloven wonten lecihto verieend aan niet boroepali Ut rcTk Naar gelang van hunne aa tup raken op de te verleenon verloven worden deze militairen verdeeld ovetr te voijgenrie groepen a peröonetn wcfrkzaam bij sipoerof trainwegen bij d en telegraaf of tulefoendftenöt b perstonen werkzaam bij deai aanmaak van miundte kleedlng uitrufllting of andere voor den militairen dieriat noodij voorwerpen c ondierofficfteren met uitzondering van vaandlrigs en kornetten en minderen die zijn h frfden leidere o proeuratlefaouaeiw van onderneaningiw of aMcelingen daarvan bedTijven o ondlerdeel aairvan zakeoi of nerinr gen rij ft provinciale en geaneeflaits airibtenareru leerki ehten en leerll j en van inrichtingen van ondiepwij vakon terwi daaronder beigirepeo indien zij gedurerde bedoelde verloven welke verleend word tfn voor termijnen als hierna onder öosnöchröven in hun nuaatslcAiappeU amibt beroep bedrijf enz werkzaam zijnt d peröonen behoorendie tot onderdeeflen ier dtri dlmaciht waarvan de aiterkite tljdielijk wordt vermdnderdl SinDn en la ra d e per nien dïe hetzij door hunne mftatöchaippelijke poaftüe he za dloor die afwijicing in duur van het door hen verlangde verlof niet kunnen gerekenid wordten tot groep d te beftiooren Hieronder ook te rekenen dte niet beroepaofÜciereni de ViandhP m icwnietten Al i t 1 l a 11 e verloven Ue iviuuiMer van oorlog heeft thane gelei op het Komnkliik boaluat van ly Januari lS lb no j5 en met in iiukü ii g van punt O van LeigerorL er lyj B 17 van Legeionder WlJ u Jyj en van Legerorder l9iö B iO V awtgealteld de volgende verlof jogeiuig unüeiistheiding der verloven 1 iJe V ei lüvei van andei en aard ijan grooitveilof bepaald kleiajverlof verlof tot hé itel van gwioiuDhtud vBiinf m k flihting van vn ielling van deii aiFil ftieduenöt of varloPjn aiwauhlingVï ontsilag uit dendienö t wordoiL löjdenö deii verderen tliujua van tlten nfl obilisauetoefltaiwi on deiHioheidien lu Algenieene Bijzeniiie10 en LilizuiwletingHiverlüven Algenieene V erloven 2 Algornee e verloven worden volgeiifl legeïen dooir den Oppetrbe itheibl or va d land en zeeniiacht tetflollen penodiek aan alle rmlitairen vorleeiwJ belwudene het bepaaldem punt 14 dezer regeling 4 Bijzondtere verloven aaai gtroop 3a worden volgen regelen te stellen door den Opperbevelhebber van landen zecimaoht verleend Bijizondere verloven aan groep ib worden in verband met d e behoefte dioor den Minister van Oorlog verleend Tot het verleenen van bijzonr dere verloven aan groep 3c worden de ootmqiatgtnieö eskad ronö batterii t irt detaehements comtoandianten door d en Minister van Oorlog gein aehligkl Deze verloven wordden zoodhnig verliMnwIl dïM olkeverlo6 teirmdjni waarvan de ilkiur naar keuze van den betrokkene 3 werk 7 14 21 of 28 dijii en reiSdlagen inbegirepen berlfraaigt tolkenfl worU gevolgd door oen tcirmfijn van denizelfdem iuur welke onder de wapenen wordt dloorgebracht Kuiiling vaa verlofbeurten kan worden toageötaani verkoopen of afstaan van verlofribeurten of verlofdagen is venboden Feuilleton gen Toen het gerd i n wa opgetrokken toen 1 ij Manga in hare fltialendie hCheonJieid voor zieh zag toen hij hrftre siteau had gehoord die etein die hem trof m hart en ziel toen wna voor een oogenbhk allee vergeten wat de baronee van i loringihoven hem züq efven waarschuwen tl had gez gidi Hij kon zich niet onitrekkeai aan die bctoovering die uitging van d e jonge zani reö bij haar gcEidht vergat hij de geheele wereld omi zioh heen Maar een aohrille waniklank had hean eenslklaptf tot de werkelijkheid taruggeroepen De dames en heeren diie bij hem in de loge zaten waren tooneellepelers en zangei reedö lang ontvatbaar voor ind rukken ala dde welke Eckert beihoerffchten Zi zagen in de zangieres op het tooneel met het engelachtige wezen dat zij moeftt voorstellen zij zagen m haar enkel Margft Daja hunne kunetzuöter èe veel bemjde met afguneiige blikken beeohouwde vartoiicfiter van de titelrol Nu nw een beetje bedaard I spotte eene corpulente ödhboi metgToote dliaroanten knoppen in d©ooren het tooneel lijkt wei g v©e®dl Zij behoeft niet zoo methaar sïeop te zwaaien Mijn hemel aiff men Jen sleep en het haar wegneemt bli Et er niet veel van hetkindl over 1 Ik vreeirf dat hij haar Bantoc4i niet loepen laat fluileterde de bfiMzangej Zij heedt vooi een enkelenkooi weoi eenö de kleine sOhoenenaan Jiaaj voeton moeten tot eikenprijd kjiidervoetjee blijven maar nahiukt Mi als een kreupele hen oplil t tooneed I Of het mooie oolliör al geeöldeercl i s lachte eene slanke collei a mot een vemjnigen blik toentk het die laatste maal leetnd e voor de Eli jabetJh had de schoo ne Majga het met wit garen aan eikaar gebonden Dat doet er mets toe Het effect blijft hebzelfde Wie m rkt diitM itto draadije op Waarom ook nog nKi kloon geven voor z ulke onoidvte pruilen Zouden ze werkehjK onechtzijn Men zegt tocih dat het kindl jn den laatsten tijd wije genoeg isgeworden om do echte steentjeö van de valHohe te kunnen onderöchedden Wel dian zou men de gevers wel een achter de coulisBe hebben Mozieii Zoe dwaas zal zij niet zdjn ommet goudfvirfschen te spelen nu zij een echten viaich aan den haak heelt + Als zij maar niet met zoofuhemelsohcn blik omhoog zag I ziet toeh eene Algemeen gegrinnik Eckert vuis ten haldion zicih Stil kinderein ieder zijnalmaak grijnsde een oud heer Ató Roman zin in haar heeft moet hij t 7 Bijzondere verloven te verleenen aan giroep 3d worden in elk voor zelf weten gi behoeft haar niet te ni ineik t Hangt alle van avondi vftnde iiuiue al 1 piept een jongeHchüone terwijl zij naar Eckert omt lot die uU louter ergernis ala eenoniziniiJge in de handen klapt Alleoiiu jttoiiiden Bichudden van het lacfaen O ja IVlaiga Daja weet haaaP ippenht iners wel te vinden Alsei vanavond niet geduoht geapplaudiHHeerd wordt valt Roman Ermonyien met hem alle luchtkasteel en dSehij gebouwd heeft I De opzichter waa gloeiend rood gewortioii hij was zoo verlegen ale imi aiohooUcnaap die op heeterdaad wordt betrap t Had Marga hem werkelijk stleöhte lUï claque willen gebruiken Zij had hciin dniideli iik genoeg te kennen gettev a diat hij moest applaudSöeeren en roepen om den comiponast en oro baar Hij hwH in zijn verblinding d aaraan njet gedaciit nu vielen hem ineenri dte a ohellen van dte oogettu Hij had wel van haamte in den grond willen zinken en had hij al willen loepeu hot zou hem thans oiumiogie uk zijn geweest ilet wad ook niet noodSg andieretn dellen het wel voor heiffl Ja ja de claque doet goed haarbest alpette d e schoone verd tcTwijl allen opflitonden om ia de pauzede loge te eÉ laten HelJiJidt w in éen laatsten tijd ai0i giuikerzo6t teigen iedier een Menschen die zij andtera met geen blik verwaardigde knikte zij nu allemiinQ aamB t toe Zij heeft in elk geval flink geleer l hare rekening te maken stoimle de baSzangeff toe met een bijr na ntedelijdfendien blik op d en forHfihen buitennmn in wiena oogen hij ge Hurende d e opvoering glotdendio geetftd nft had gelezen janiimier d at hare vriend edijklheid zoo zeldlen echte munt iti Ale wij daarmee weri t n betaaldf vriendien zouden wij sipoedlig droog brood moeten eten Alle gangen heen het werdl ledig en til in Eckerfö nabijheid Langizaam ging hij op een stoel Zitten en verborg het galaat in beidie handen Het waa hem te moede ale nweet hij bittere brandende tranen weenen om zï n verloren gieJuk nlaar zijne oogen bleven droog Neen hare vriendeli heid wad geen eehte nuunt aij gebruikt e ale middiel om tot haar doel te geraken ook ze ffl tegenover hean En hij dwaaö die er ie B ander in had gezocht Zijne illusies waren voor altijd vervlogen en het ajgoedöbeeld dat hij ncii van haar had gevomvd vid ate verbrijzeld aan zijne voeten neer Hij zftg niu dat de gouden lokken voor het grootffte dee4 vatóöh het goud en de ed gesteenten onecht waren dat het lieve klndei ezicht aüec tö een merfter wari waarachter koele bere kening aioh dohuil hleJd Wordt Tervolgd