Goudsche Courant, vrijdag 4 augustus 1916

NIEUWE SCHOUWBURG öUii vei hiage en rector van het Willoro liodewiiik f tymna ininii te Jrortingen k h i ée N Ct meodleelt dloor d m Mimal T van Oerlo g onfeepaald jtw ïUt uT verlof varieend POLEN BLOEt ALLERMOOISTE OPERETTE VACANTIEPERSONEEL Ter tfeleienheid ran de racantle van het personeel zullen de Kantoren en Werkplaatsen van ondergeteekende Drukkeiijeii sï Jiiftl l op Zaterdag 5 Maandag 7 en Dinsdag 8 Augustus GESLOTEN ZIJN VAN BENTUM ZOONji M A CATS I EDAUW J0HANNI8SEN n I 41 a Dedkkkbu KOCH KNUTTEL T 54 I 5 I il M MALLON Il JOH MULDER B J NIJK MÏ B A VERZIJL N I JAKOBS ZOON Schiedam 43 55 Overschiesohe straat 43 55 FABRICEEREN SPECIAAL Verf en Teerkwasten VOOR HILDERS EN SCHEEPSQEBRUIK Vervaardigen behalve STALEN BORSTELS BORSTELWERK en BEZEMS voor hnishouding en indnstrie ook StootsEakken Reddingsboeien en ZwemgordeU s ten dienste der Scheepvaart 40 REPARATIE INRICHTING VOOR MAOHINEBORSTELS ENZ IMPORTEURS VAN ZWEEDSCHE TEER EN ARCHANGEL PEK MUIH II IIILTIH HINUIHIIH lUl Rffill itimfflU Fotografisch Zltelier VAN ZANEN Öosthaven 20 Opnamen tot V avonds 9 unr met eieotpisch licht 24 JewnïMBUijle FaMeo pesiglleforinemer OPGERICHT ir A Voeitert nw Vee met de xuivere murve LIJNZAADROEREN merk STER en W L 38 n 80TJIBOOIIENKOEKEII merk W L Uitmanteiide door hoüi eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde Ff rel ltflofnn Pnrii 1900 Nt en Gonfli n Mefialllen ü onthoudt u van veel genot indien Ü ons GeïUnstreerd Zondagsblad Ak me mee nieti ia nw ïiaisgeitn hebfc Voor de kinderen aangename lectnnr en pr sraadsels waaraan groote prgzen verbonden zijn Voor u zelf wereldgebeurtenissen in woord en beeld Bovendien boelende Romans en Verhalen Voor slechts 3 cent per week kunnen de IraserB van dit blad deze premie geregeld ontvangen Vol dus nog heden onderstaand inteekenbiljet met nwnaam en woonplaats in en bezorg het aan ons BnreanMarkt 31 60 INTEEKENBILJET Ondergeteekende verzoekt geregeld toezending van de premie PakMb Mke it 3 cent per nnmmar NaaH WooHrtAAOT Bleotriitohe Drukkerii A BRINKMAN ZOON fioudft Opènljare Verkooping op Donderdag 17 Augustus 1916 bij veiling en op Donderdag 24 Augustus 1916 bij afslagt telkens des voormiddags elf nar in het Hotel DE ZALM te GOUDA ten overstaan van NotarisJ KOËMANjteHaastreclit De BoywnswoÉi genaamd WERKHOVE gemerkt C 20 met stalling voor BO Koeien Hooiberg Schnrer Stoephuis en verdere betimmering benevens diverse peroeelen UITMUNTEND Wei en Hooiland enz zeer ganstig gelegen nabQ Gouda aan de Haastrechtsche DQIi te HAASTRECHT ter grootte van 23 Hektaren 32 Aren in één perceel strekkende van de Haastrechtsche Dnk tot do Qondsohe Vliet Te aanvaarden de Woning enz 1 Mei 1917 het land Kerstmis 1916 EN 4 Hektaren 59 Aren 76 Centiaren HOOILAND gelegen in Beneden Haastreclit te HAASTRECHT Te aanvaarden 1 December 1918 Breeder bn biljetten Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd en zgn ook te bekomen ten Kantore van deHëeren BLAAUBOER Huddestraat 3 Amsterdam wat perceel 1 betrrft 58 Geldleening BURGEMEESTER en WETHOUDERS van HAASTRECHT Stellen ten behoeve dier gemeenteopen de INSCHRIJVING in aandeelen van f 500 rentende ten hoogste 5 o Aanbiedingen vó6r 11 Aug a ia te zenden aan den Bargemeester Haastrecht 2 Ang 1916 Burgemeester en Wethoudersvoornoemd V HEJtERT 4 De Secretaris 28 A DE GROOT DAMES Het adpe woop leasen in Maatknippen Nuttige HaBdwerken Frawe 25 Italiaansche Han erkeB Kantmaken Filigrunwerk Brandischilderen Hontsnijden IS MeJ TIESEMA FLUWEELEN SINGEL 14 IHUCHTIMEII BIMlriS Vacaiitie Drokkerii Persoflee Hiermede geven wij kennis dat onze drukkerij wegens algameenen waoanliedag voor het personeel Op Zaterdag Augustus zal GESLOTEN zijn In tegenstelling met de regeling welke door andere drukkerijen hier ter stede is getroffen zullen teneinde niel de uitgave van de Qoudsche Courant gedurende drie dagen te behoeven stop te ietten de aan het personeel volgens de bestaande arbeidsovereenkomst nog toekomende drie vacantiedagen bij afwisseling van i elkander worden verstrekt A Brinkman Zoon GedHi ende de maand Augustus Groote Oppuiming Van diverse Luxe en Huish Artikelen u edei wapen enz i HANDtASSCHEN II met 30 pCI korting h MAGAZIJN RIO II iioek Wijde Marktsteeg ii Hoogstraat 306 ROTTERDAM C iMAHLMANN i 0ERP05T 5IBAR OUDA Adverteert in dit Blad BEI m m MiHtrillTiriiiiililgp imiettD Zeer mooie sollede meubelen all Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Tbeetafels Buffetten St jlameublemen fels Buffetten St jlameublementen In leer en peIncH Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamcrmeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 Styikast f20 Stflltatel f 9 Ë0 Spiegels f $ 50 f 7 60 enz 20 SIII0nTIIUT44li BiTeshiilsiulilldiUhifi kali Rotterdam ini HKT Maoazuh van M RAVËNSWAAYZO EX QOBINCBEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vi t twee en een half en een Ned ana met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet ged oneerd Zieh tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAABT Lz Tweedt Biad INIUCHTINGBÏ f eLke Govaar Sohact k p Hinder kunnen ve r a o jf z ak en wyKi ËMEESÏER D WETao4 DijtHfi ym GOUDA tiezien an Ü dfer Hliwii rwet Doen te weten Uut uj vw uüillhjg hebben vöp U t aaiL A 1 t axatp k oopmiani odjjdaaf en Ai ufi re tv rkriKendieia tot h t iprjQ tfin eentsr huiilenao utea i © a btw a rii ate van iiïlidlen haar vel leii i iw in eein te üLichten giöboluw g fegcii aan Iie Witl ens achter rfe pereeelen No 19 en 21 kaKiiaMraal belterid titectie K No 1933 tTomift ilea 3 AugueH ue 1916 Burgemeester en Wethoudert voornoemd E L MARTENS De Secretaris R MOERKERK l o Suikep Voopziening Le BUKUEMEEöTER vanÜUUDA t t let op de cdrculaire dl 29Jula li lü niü Vii n het S mkeiidltalUibutiiïkaïiiuor iirengt lur kennjfl van belanglhöbbeiuHen I ïat van 1 Oct ber I9 iti al of zooveel lateir aüö de nieuwe ooigl t voor gebruik beaohikJbaar lö uitfilluilea mikar zal wordbn gölefveril dbor btiuuil leiuig i oiujlei cuntrole van het Smkardtetrlbu iiiakantoor te Atnfcitordant Oü i an le 15 M dat atle Mffinad eur witEalbrikanlon en kanid ijfaib rlkaAtein wejllke hwuTie waren dadiedijlc tactnu eoren aan leidlüre van kldabeilinjveii tail jrikanfeen van euikerh mdtendc goeiilteiün besteniNt voor bmnionlaindBit Jh gieibn iils kleiniiaiudelarm comimasislünaira gtrostslerfi leiiifli ö van klem bodirijveiL fabrikanten van suikerhoudtetode goeidleren faetiteind vooi binneniaiindteldi ver kruilc fabrikanten van sluikerh 3uid en Jl gü ederent bostenwl voor uitvoer en Klcinhamlelaren die na l Öctobor 1910 wenfl iheri te nn tvan®en dteelbebreffende Wancfit inuliereii aan hei stub I gpTwemde kantoor dienen tö vragen € n fi jwst en voUedlifj ingiöv ih vóür 1 Septeöiber a n dtaï kani tonr iriioe en t Tiig € n ïpJii III d U MinimiSBiVinaire en giroel siei a aUewn uilier kumriien onltvanigen intUoii zij als tuflöohcnhandtplaar Ai a iiigiMfc faroven bij h rt aKvh 1 gen omill kajiitoor en door hen na iinelrthrijving nij s luifce nd suiïceir raiagl wot dein geleverii aan insg UjiksiingieWohre vön leidiea van klednibedfnjvon fa J o ikanien van atuikerhoudenrie goedfpfcn bKïtomiil voor bin nienlanKlfeioh gebruik en kldnhandledaren IV dat raffinadeiur witfabrikani tea en kaadijfabrikanten dlie hunne waren dAilieliJk fatotureeren aan leidera van kiedn bedirijven tfïbrikanteirï van suikerhüudond e gined erefn be fltónw voor binnrfsnlandlsioh venbniik en Ifjieiïnhaaddiaren zieh bij h et stub I geaoe mrfe kantoor al tustilBhenipersnon moeten döon in sl0hri ivea V dat tiifilBbhenlhaaid elaren diie tevens in i ein win kel ö ia het któin verknopen Kich bij h t önjb I g e FEPILLETON Edelmoedigheid door PRED C BRENT Mevrouw Elae van Al ml oo zat voor haar toilettafel en legde zenuwachtig de laatste hand aan haar kapsel O zuchtte zei als m n man wist wat het voor me beteekende die eeuwige mooldoenerij zonder slot of zin Het is afschuwelyk Op dit oogenblik werd er aan de deur geklopt en Louia de deftige bediende trad binnen Hö boog lichtelijk terwgl h Else een toegevouwen briefje overhandigde t Is goed Louis zei Else het briefje aannemend De knecht vertrok en Else vouwde het briefje open en las den inhoud Ik moet je dringend verzoo ken beneden te komen Ik eisch in ieder geval dat je de eer van m n huis hoog houdt Op dit oogenblik faèb je plichten als gastvrouw Het briefje droeg geen onderteeke ning doch dat was ook niet noodig Else begreep toch wel dat het van haar man kwam De eer van m n huis herhaalde ze spottend Waarlük ik geloof dat de eer van z n IfÖis hem meer waard is dan de itoenriNte kaïitaor aia klmüinjid elaa nmetcin dO Cii iuBt hr ven VI dnt ni t na 1 SeipieSntwr 11 1 liitootrfjefldt of onjuiaft of omvoUodu jn avüldê tormiiriieren ais geuioeiin ï mih ÏI i t tein iiekeninig zal woonton gie teffMfilen ï Viti ilat v or il © lovoring vanduaitwi aoja f vhnikant va n i ilcerhoi lieaile good erea bestetBxJ voor na voer nnd ere b wüngfen zuAlem wolden iï niioafet Ooiu ffa dipn 3 AughlBtitó 1916 De BurgemeeBter voorn R L MARTENW SirrLrleri laxxd De Koningin heeft gisteren vei gezeld van freule Rengers den commissaris der i koingm in Utrecht en graaf Schimmelpenninek per automobiel een bezoek gebracht aan de door den Januarivloed geteisterde streken in de provincie Utrecht Té Bunschoten en Spakenburg en aan den Eembrug werden de huizen en boederijen bezocht die het meest hadden geleden Te negen uur vertrokken keerde H M te ruim één ure te Paleize Soestdijk terug Uitvoer vön landerwten uu iiiuiiib i br au lawlloouw mjivwriiLiu Vit ji wiiutól heelt Dt paalu uat tie X g tuuukanvLea waljke lu de oiinr ikicvuu vau öappeiL ea en vVintSteho OU vvüfiAj n gtïLeeid en aitiuiar op mgewuhieven veian g i wiirém aarngevuent uu ei coneenit er uitvoer zulion wuiuön ljo€igedaten zonder dat eeii eir w porceawigie er van voor het iiaiiairtukuiiü uabuait te rt üi dioni g Cfvtiiid i e expoitisurs zullen euhter erpiKtu Aijii van een nader tlooT ue jajketujiigii ifliaiu van loewicht op de V r eeaig ing Wruentouoentivi le vatit te sLüUea tiag af toa g öni iegien dlea Vereüiugiins i iro nFten Oentiale van elke iUO K Ü waarvoor zij van af hüden coawant aanvragen hot aaaial kilogramniuea pronikömjboontfn besohiikuuai i artailen dat door dien MiajHk lei viin kintllbouw najfverhiaid ea haauiel te aijner tijd van elke 100 K U pai nivMiijüOonün waiaivoor uitvoerconwent vvordt aaiig ovraagid voor binaenlandedi giebruik zal wordion gevoruerd iJe exporteiw van de bediodile lamlervKtea zullen tot grootere zoUerheid diat zij de g eetelde varpliohkagda z aUen nakomen alvorens on wol te kuimea verkrijgea ten aameJei ropnteiicentiaile bij het AgeoïtiKhwp Ier N ij rlandtfcihe HaaidlefliBliiuaataebappij te Travenihag © vom olke I M K Ü waai voor y conaieïitaawv iiagen efen waarborgötfin stortenvan f i m per 100 K G a 4 Le tuettlagi cent vooi CDJ3 unïpti€Hnieik iNaai aaaJeidluig j u deze kweeUe hadt lu t hcofübeöLuur van deji bi tionalea Loiui vaa Melkaaijtei ia Nedtenlöad een audiëntie met tha niiniaitcr van landbouw g had Het hüofdibesiduur deelde diea minJBitei metile dat uit tal van brieven van de aMbelingem van dbn Bond bleedï le Ut de veehoudem ni t genegen £ p om i orwler dien vollea cent toealüig tp ontvangen hun conaimmptjete blijven leweran 2c dat d e burgömws ters er ia do meeste plaafcien naet aan deakeOL om tot verhooig ing der maxilinurrtp riteen ovpïte gnan en ten slotte dIat do m elkhandel met in staat ie iio70n eer van z n vrouw Zenuwachtig plukte haar vingert aan de prachtige haarkammen Feitelijk was haar toilet reeds in orde doch ftls ze in de spiegel voor zich de twee roode plekken op haar wangen zag die door toom en opwinding te voorschijn waren gerpepen wilde zich Else nog niet aan baar gasten vertoonen Die behoefd8n niet te zien dat ze verdriet had dat ze gebukt ging onder een groot zwaar leed dat haar te zwaar viel om te dragen Beneden zat haar man in de serretemidden van eenige vrienden en kennissen die hem met zijn verjaardagkwamen felioiteeren Ofschoon de heerschende toon over t algemeen stgf en gedwongen was klonk uit den tuin die aan de serre grensde tocheen vroolijk gelach van een bank waarop drie jonge meisjes zaten in gezelschap van een jongen man Henri van Almloo zelf waa druk in gesprek met een deftigen ouden heer die een ridderorde op den borst droeg en een groeten rooden neus had De plaats naast Henri was ledig en herinnerde hem op onaangename wijze aan het gedrag van zijn vrouw die niet tegenwoordig was om de gasten te ontvangen Tegenover hem juist tusschen eenige bloemstukken in aat Henri s schoonzuster onder een kolosiale palm wiens bladeren eich als een troonhemel boven haar uitstrekten Zooals zg daar zat tusschen de bloemen in op een klttinQ verhoog geleek zg eerder cisiit uiÉ eig eïE zak te betalen faia lio iiuai ei KfeR filijterrii dtoa veel t klein Mu woriian i uNaiaj aaüJeidAng hieirvan werde ilon imnii tti die navolgKHMte vragG gL idd j Gemengde Berichten le Ij het mo öliJldbifct alaiaog d i toöHiügbent door de üaaövereenife n Lot ei jde heïJtoiïïbBr ifortjj mtbettuW okkelen Gistereniiiaiönt is e n geïnterneerd Belgisch otfderofüoier werkzaam ija één der mijnen te Heerlen bij het smokkelen aangehouden Hg bleek in het bezit van een partg koperdraad Een lastergesc iedenis Te Hulst ging het gerucht dat een zoon van een daar gevestigden bakker die veel brood naar België verzendt gesmokkeld had De vader die overtuigd was dat dit niet waar rfas gevoelde zich over diet laster beleedigd en beloofde per advertentie f 26 aan hem die kon aanwijzen den eersten verspreider van het lastergerucht dat zijn zoon gesmokkeld had Al spoedig meldde zich aan de eigeinaar van een café uit Nieuw Namen een Belgisch grensplaatsje met twee getuigen waaronder een soldaat oom mies en beloofde op voorwaarde dat hij de f 25 kreeg den eersten verspreider van bet lastergerucht te zullen aanwijzen Overeengekomen werd dat dit zou geschieden tegenover den commandant der marechaussee naar wiene bureau het gezelschap zich toen begaf In diens tegenwoordigheid werd nu als eerste verspreider van hot lastergerucht aangewezen de zoon zelf 1 Tableau Wat toch Was I et geval In het café had de zoon nl in tegenwoordigheid van verschillende personen verteld dat hij dien dag het grootste bedrag van hen killen met het smokkelen vaH pepei had verdiend Terwgt de een beweerde er f 40 aan verdiend te hebben een ander f 60 had hij gebluft dat hij er f80 aan verdiend had ofschoon hij in het geheel niet gesmokkeld had doch alleen maar had zitten opsnyden De vader stond verslagen Die opBi ijderij Van zoonlief kostte hem f 23 plus de advertentiekosten en had den zoon zelf den naam van smokkelaar 2e Zdo met miogeb wij dlaa verwattlitea dttt van rogeering weée itMaü egel ea wordien geaonïea dlie zullen voorzien in fe uiöoetating van genoemid ea toeBlla e Imtóeu ook dSt niet mngdijk lö welke niaatregeden denkt de r gu ering daa te 7UiUen uenion HLorop heelt ée ipiflister het volj ende geantwoord Wfit de eerate vraag betrol dtee V ilrie de manjster overneanen en daar ttn medediüfliiiig aan de Kaaövereenigiiig doen Zijafe Ex meende dat waar hel tctiHlotte aJleeïi over de maand feieptwiJjor gting de e eeae BHaand er n g v d bij zou kuaiiea Of ilP KaïöVereondging er evenwel k ZDO o vei dariit wiist de mmiattr niet d oeh hij aou het vetrzoek lenittangaanille Qverbr ngiea Wat de vulgteïiide vrajgen betrof verkl iarde de minietor döt van rögerünpiSweüge ten opzichte van den toealf g gejeii maatregelen waren te verwachten I r regieeiriiig löwr iteze eerst niietbdallen en daarvoor een extra bögroilirig in te dfionen giing nftet D fi n Mer wilde de vönslohillondie gerrrcpten h P©n voor armen zieftiïeoen Kwtt kken doch nneer kon de reiffwlng niet doen Td Dnurtetoefliagi Loor het Tweede Kamenlid denhiei Maiühant i8 naar aanEefiddng vfln iiie njeUedeeling van diea Miniöiter van Landiboiiw in d e Memiorie in Antwoord betr ifende het zgi 20 ni dlioonnontwerp iovenfllmidldtelen voüiviieniiag d at de loonea in tal an partiouJiere bedirijvea tijdenei dlaan irlng belnnignik z i n verhoogd ongoreigeklc dimirloetoasla en vaa beteekcnif worden gegevoa 12 JuU 1 gavraaigidi of de ReigeeringtflrLdeLïe oinwuindliglhedlen niet aanleüdlingt vindtü in dleiï dlaurtctooBïag voor ambtenaren en weiicliiotte ii in lüjksidieneit tevorhoo en 4 He MiiïiitfteT vftn FinanciÖnUl heer an lijn heetft dftaax p het v i giefiii liö cntwooii i inigezondSen Eiportslachterijen Het aantal exportslachterijen en vleesohwarenfabriekeri op de Veluwe neemt steeds toe meldt de Arnh Ct in de gemeente Epe komt over enkele dagen in exploitatie een groote inrichting van de N V Blonk s Exportslachterijen en VleeschwarenfaK rieken Op een terrein aan de spoorl lijn gelegen is hiertoe een groot complex gebouwen opgericht geheel ingericht op exploitatie in bet groot Niet ver vandaar is in aanbouw een nieuwe fabriek Quadbeck a Vleeschwarenfabrieken die na enkele weken gereed zal zijn Bovendien heeft de maatschappij Vianda te Hoek van Holland on langs te Epe aangekocht de teeds bestaande exportslachterij van wijlen den heer Veldman Dat in verband met een en ander de varkensfokkerij op de Veluwe zeer toeneemt ligt voor de hand De omötandiiglhedeii waarop ia dte rfi ii wordt geid oeld mwon d e Regeering niet oabokenid ten tijdfe van die be anlC Öling van de wetóontwerpen waartrfj Se dldhT Kir dlenrdkiiur tetociHlag voor arabbeiaaren ea werk li eit o ill b RiJJca dVenet alelmiede voor die o meter wijzere werdien aanip ovraa ii Hieruit volgt dat ia dlie omwiandiigihttiloa geen aanJeddlagt wordt gevoaden om dön than verJetHidien d uurtett csaflag voor aimlb einaren en werklieden in a Rijkd diea belan ri k te voHhoogen In hoerver het na de uithetnling V in lüpii dluurte tbefllag aoodl akoH al Hn opndeoiw eeai dwirteUieisilag Ie vealeenen en of dtóze alaiiian tot een hooger bed pag zal wordlen verleend m aan een grootere eatagbnio van ainbUsnaren zaJ tijdHg wordlen ovei wogeik Mi lirfelbaar Oadctnvijö Aan den kapitein Fa biuiS en aan de luitfflianï Pool Van Aadtell en De Jone res ectievehik ddnocfceur dier Gnotofhe H B S der H B S te WiaiJM hoteii der Thr H B S tö de jubilaresse dan haar zwager die onrustig was en telkens een uitvlucht zocht om de afwezigheid van zijn vrouw te verbergen Een oogenblikje wist hij zich van de overigen af te scheiden en ving nam hij den knecht terzijde wien hij vroeg Heb je mevrouw het briefje gebracht Louis Jawel mijnheer Was mevrouw hm ikbedoel eh was mevrouw gekleed vroeg hij aarzelend bang eenontkennend antwoord te ontvangen want reeds meermalen had z n vrouwer niet og gelet wanneer ze zich en négligé aan de bedienden vertoonde Jawel mijnheer antwoordde de knecht met een effen gelaat Op dit oogenblik klonk de stem van zijn schoonzuster Is je vrouw niet thuis Henri vroeg ze bijtend Verlegen wendde h j zich om Ja zeker natuurlnk Maar door de drukte heeft ze hoofdpijn gekregen en is e even naar boven gegaan om zich wat op te frisschen O ging Hortense voort omdat ik haar den geheelen namiddag nog niet gezien heb Het spgt me waarde heer zeide d heer met de ridderorde dat ik je vTonw mijn opwachting niet kan maken Henri beet zich op de lippen van spijt terwijl e preker afscheid nam Even ter trad Else de salon binnen De opgewondenheidsvlekken waren nog ziohtbaar ofschoon Else zich zwaarder dan gewoonlijk had gepoederd Een oogenbhk bleef ze staan in het geroezemoes van stemmen toen trad ze op haar man toe die bij Hortense en haar man stond Hortense I wenschte haar geluk zonder op te staan van de gemakkelijke sofa waarop zg zich ahi op een troon had neergezet De vergelijking ging geheel op want de manier wa op zij tot Else sprak had iets koninklijks waarbij Else s eenigszins bargehjke houding scherp afstak Over het geheel scheen Hortense eer gekomen om hulde te ontvangen dan om die te bewgzen Een voor een begonnen de bezoekers afscheid te nemen Ook Hortense en haar man vertrokken en alleen de jonge man die de meisjes in den tuin gezelschap had gehouden bleef Hij trad binnen en volgde zijn broeder Henri en diens vrouw naar de eetkamer Wel He6ri wat kgk je zwart zeide hij Neen tracht Henri te ontkennen Ja hernam Alfons Beste Alfons je moet je toch vergissen ik beif in een uitstekende luim antwoordde Henri op korzeligen toon die zijn woorden logenstrafte Zijn broeder zweeg wijselijk en het dinei verliep stgf en koel Terwijl Henri zioh na het diner even verwijderde wen lde Alfons zich tot zijn schoonzuster Wel Else sflid hfl vertel jg m © no eens v at De oplichting van ruim f35 000 Men meldt uit Amsterdam Nog alijd is de instructie gaande tegen een ge individuen die enkele maanden geleden verschillende bankinrtellingen voor een gezamenlijk bedrag van rnim f 35 000 hebben opgelicht Die oplichting geschied Je gelijk bekend door middel van valsche vrachtbrieven in zake eieren verzendingen naar Dnitschland Door de Rechtbank is herhaaldelijk de preventieve hechtenis met 30 dagen verlengd in afwachting van het sporen van keren De Groot die de belangrrjkste buit moet hebben bemachtigd Hoeveel moeite de politie van het bureau Singel zich ook getroostte De Groot was en bleef weg Tot nu eindelijk b de justitie de tij ling kwam dat de gezochte zich in een der steden van de Ver Staten van Noord Amerika be vindt Er zullen nu stappen worden gedaan om zijn uitlevering te ver krggen Uitwlsaeling Engelsche en Duitsche gevangenen Uit Rotterdam meldt men aan de Te De eerstvolgende nitwisseJing van Engelsche en Duitsche zwaargewonde krijgsgevangenen over Hoek van Holland zal plaats hebben 7 en 8 dezer De Engelschen komen 7 en 8 dezer per extra trein via Esschen Rotterdam te Hoek van Holland s middags 1 50 aan terwijl de Duitschers van daar 8 dezer s morgens 5 17 vertrekken en ongeveer 8 50 te Esschen 4ullen aankoQien Stadsnieuws GOUDA 4 Aug 1916 H J W Huber f In den ouderdom van 78 jaar is te sGravenhage overleden de heer H J W Huber oud directeur van de Rijksnormaalleasen en oud faooffl van de eerste Burgerschool voor jongens alhier Bij Kon Besluit is bij het personeel vanjden geneeskundigen dienst benoemd tot reserv fficier van gezondheid der 2o klas8e 6 ja gedeeld bij het militair hospitaal te U cht de heer H Berkelbach van der Sprenkel arts Klein verlof De dienstplichtige onderofficieren korporaals en minderen van de landweerlichting 1916a Cvoormalige mili tielichting 1906 worden op 18 Au gastus e k in het genot van onbepaald klem veriof gesteld ató Afstang van De Wielnjdersv feiug Rotterdam zal van 12 op l J gustus bij volle maan een 24 uur andsnt houden Af te leggen routCg Rotterdam Den Haag Haarlem Afj Uterdam Hilversum Amersfoort Al doorn Arnhem Utrecht Gouda Rotterdam Vertrek s avonds 6 uur en aankomst te Rot terdam eveneens des avAds 6 uur Afstand 300 K M Zaal Concordia Voor eoa i er goed be ietto y aal gaf gisteren hot go elai liap I a eiur er tusschen jou en je man bestaat Ik heb al lang gemerkt dat jullie geen van beide gelukkig zijt Je vergist je toch gaf Else gedwongen ten antwootd Neen heusoh niet hernam Alfons Ik geloof werkelijk dat je beter Boudt doen het mij te vertellen Daar je zoo aandringt wil ik jewel bekennen dat zoowel Henri alsik ons na ons huwelijk ongelukkiggevoelen Doch geen mensch derwereld kan hierin veraaderingbrengen Toch wel Else Je gevoelt je in die deftige Almloo familie niet thuis Ze laten je zoo vaak voelen dat je eigenlijk van mindere afkomst ben dan zij dat je daar thans diep van doordrongen bent Je hebt gedacht met Henri alleen te trouwen en nu heb je zijn familie er bij getrouwd Alfons je hebt gelyk doch wathelpt het om er over te redeneeren Toen hij me trouwde hadden we elkander lief en meenden dat voor onseen paradijs op aarde was gekomen Daar wg evenwel niet bij elkanderpaSBfln is er een verkoeling tusschenons gekomen die hoe langer hoegrooter wordt Ik zoek tevergeefscheen liefhebbende man en Henri eenvrouw die geschikt is om zich metallerlei pluimstrijkerijen éa gehuicheldemanieren op te houden Ik geloof wel meer rede tot klagen te hebben dan hij Else waarom grobeer je niitéónnuüd om werkelijk eens de chtge