Goudsche Courant, zaterdag 6 januari 1917

venUutM in de vHje mutechappü oaaindlg ve l mmt xoodat un 20 nm de 20 K H B Sjm het T k PI en Dierk door ees onbeToegde wordt gedocerd Et xyn w rkeiyk tal T n arrumetjten behalre hun eigen toestand van nood die de Leeraren kunnen aanvoeren Toor onmiddellijke Nlariohersienlng Uit een staat achterin de brochure opgenomen blijkt dat in den cumui 10ie I7 verdienen 26 Leeraren ƒ 8000 120 idem ƒ 2000 ƒ 2600 terwijl 129 beneden ƒ 2000 bleven Buitengewone leeraren dw x zij die minder dan 10 wekettikKhe lesuren geven z n daar niet onder begrepen 2 7 ran het corps verdient ƒ 2600 of meer 5 7 minder dan ƒ 2500 En dat voor menschen die een veeljarige vaak scademiiche studie achter den rug hebbanl Uit de t laatst opgenomen Regeling biykt verder dat de Leeraren voor uren boven de 20 een salaris geDieten van 60 60 en 40 cent per uur gedurende de 4 eerste jaren verminderd met 17 H storting wat tii met begrijpelijke minachUng oppermans tarief noemenl Hen kan met den Groninger hoogleeraat pag 20 seggen Hier valt met lang te talmou GroeaUn De Minister van Landbouw heelt met wliBigiDg VMi vroegure beechikjangen betreflende dEo uitvoer en de beechikbaarsteltlng voor bet binnentond van diverse soort a groenten bepaald lo uitvoer van bepaalde pwtijen van Deensoho wUte kooi van roode kool van roode bewaarkool en van gele savooldkool in Noord Holland benoorden het Noonlze kanaal floteeid a hoevwthedoi die een door de RijktKommlseie van ToeKicht bedoeld 10 art 6 der stotuten van de vereemglng jioenrten CerjLrsAe voor ell wetk vaet te atedlen mnximuiu met ovoischrljden mag alleen gCMcliieden op ver toon van oooaenten a egevoa door de Kijksoornmiasie van Toedicht 2e exporteurs van Deensche witta kool zl verpMoht voor eike lÜO K ü waarvoor zij otwuwot aottvrojgen 30 K ü Deensobe witte kool geteeld hi NoordHolland beooordm bet Noordizeekaoaal in prmia bewaarbare kwaliteat tcai gieooege der vereeniglng üroeoten C ntrale baschikbaar te stelleni voor bhmienlandisoh verbfuik tegen dm prijs van 1 cent per KG 3o eiportieurs van roode kool èa an roode bewaarkool ijiij verplicht voor elkfl I5 K G waarvoor zij coneent aanvragen i5 KIj noode bewaerkool geteelt in Noord HolhuMt benoorden het Noordzeekaïtaal in prima bewaorbwo kwaliteit ten genoegienf der Ver Groenkni Centrale beschikbaar te sboilen voor MnnenluidfiCh verbruik tegen den prijs van 5 cent per KG 4e tnporteurs van gcto eavooMJtOoi zija verplicht voor elk © dö K G waarvoor zij consent aanvragien 65 K G ge4e sovooie kool geteedd in NoordJ Hollamd beï oorden het Noordizee4 anaaJ in prima bewaarbare kwaiiiteit ten genoefpen der Vereen Growrim Centrale bectohiktiaair te fftfiüleo voor bhuicaUandBoh verbruak togen den pnjH van 4 oent per K G Stijgende kolennood Van dl8 meest bevoegde ïijde vernemen wij dot de aanvoer van koten uit Duitsohlanid bij voortduring nog oobevredlgmd blijit terwijl die uit jtugeland zeer aanraoritoll grootor i gewordien dan gedurende de laatóto niéandtn het geval wa Wonnocr echter ia den algenieencn toestand gefla yeariMeroi s wordt gobracbt zal de uiteiBto pötntaambeid bu voortduring geboden zijn en zal teven zoer sbelHg tot meer imgirljipeude mast reigelen moeten worden overgegaan Thana heeft alleen l eiapa rin 0 op het kf eniverbruik p aa 8 iu dieu zin dat het verbruik vaïi gaatooilen en van koien voor de eieotritiohe centrales is ingekrompen en dat en zekere beperkmgi van den spoorwegdlcnet ptaats vindt Len en aader brengt pecf eker lasten en nedeelen uïede niöor het eoonwmasotii leven is 700Yoel mogelyk onaangetaat gei teveo Wanneer ecMer do aanvoer va kolenui h t buiteiHandi niet in sterker mateplaats heeft daoi op het oogenbliki het geval is zaa ook het goederenvervoer door dw spoorwegien mo en worden fngcikïouvpent op het oogeabuk wordt sieiditrs bet penaonenvervoerbeperkt en zal moeten worden overregaan tot beperking der prodkictie 4è ln krlmiplag van den ar tdstgd In fabrieken e n Wkir ij ven waarin kolon prï uikt worden 1 Do riciu ijver beeiuit Vj sign meer don tw o jttwn Iwsogpogaan sedert Antwerpi n viel boderl dien is dé houdutg van da Mdo l udöülle Kegieenng aaaeelend e i dubbelzannig Maar itoewei het tOdsverloop lang is geweest de kone staat nogiopeu vooi krachtig optreden dat HoUandnaar behooren zl pjoate ouder de juogjeudr heden die db vrijheid van i airopa verde figen zal CwugigeveD De gielegeniiead Is eoiiter niet aan onbetpaoldna tijdi gebonI den a zal binnen een beperkt aantal I maanden voorbijgaan Dan zal HollBnd da laatste kano verspeeld hebben Waaneer de be ldeaende piioae in den strijd bereikt en voorbij ie doet het er els toe wat Holland dAn zal vooratelUn lutervecUle zou don alle voor zijn etgen plfimien kunooi dtenen en t zou uiet verraeeend zi ads de geatHieerden er dan geen belang in abe den en met meer zoudeui hedpen aan de verwezmlijkmg van die pUumen Maar er 19 nog tijd voor Holland om een meer edele tn voordeelige berimsing te nemen ni 1 door snel optreden waardoo f het zijn nalkmalo reohten zal verzekeren door zich te verzetten tegfineea Duiteolkéni aanval te land en ter zee kan het maar dan eenafl andfir land ter wereld tot een sneller beëdadlgilng van d n oorlog bljdragien dank zg zjjpi ILgging Voor zulk een sonnenweritMig bijtijtte zou bet zijn e4gen voorwaarden stellen en de geaiUeeirdlea zouden dit ïn niet geringe mate waardeeren Maar thans ua bet oogienblik daar om te beellssen Er is geen verdedlgingi te vinden voor do stelling dat uitówl verBtandSg zou zijn Wel wordt het ons v rladKdljk voorgesteld W6 zullieu toch maar niet meedeen aan deze zu öit tot vemneopdenag van grondgebied ten ko0te van blood In het doolhof van tegenstrijdige belangen zullen wij den draad van Ariadne moeten volgen Rustig temidden der woedende golven bljjve het devies van bet abhip van Staat muuchap de som vui 120 000 Zieh be drogen achtrade deed de heer Hethay au aangifte b de politie en de commissaris de heer Tiassens Keiier het twee vmi het drietal arr steeren De derde die ziek was q volgens de verklaring van z n medicus hei huis niet mocht verlaten kreeg een agent voor de daar Den volgenden dag werden de speculanten ter beschikking gesteld van den officier van justitie die ze spoedig op vrije voeten deed stellen Deze speculanten zgn J A Faesen J Ë H Zikkmg en J M C Ligtermoet voomalig adjunctinspecteur bg de Staatsspoor Hun mathode is bijna steeds dezelfde Zikkhig ais bouwkundige neemt de terreinen op hun naam en h zelf of Faesen bieden ze aan Ze strooien rond dat er een groote winst te maken is maar dat hun het noodige kapitaal voor zulk een tnumactle ontbreekt AlliUit meldt zich dan iemand aan Is dit gebeurd dan laten ze doorschemeren dat se een goede relatie bij de Staatsspoor hrtben iemand die er wel voor te vinden zou z jn inlichtingen omtrent de gronden te verschaffen De zaak wordt m een geheimzinnig waas gehuld en de hooge ambtenaar der Staatsspoor verschijnt ten slotte ten tooneele Dit is Lagtermoet wiena solide verschoning er wèl naar is indruk te maken Hü wordt overgehaald een dossier voorzien van het waord geheim komt voor den dag en spoedig liggen ó i plannen en stukken op tafel Deze papieren dragen t hoofd Staatsspoor en Centrale Dienst Op dt kaarten komt het ontwerp voor van de lijn door den Greeted Duivendrechtschen Polder welke spoorweg de landerijen snudt In werkelijkheid moet de nieuwe lyn slechts I een kleio hoekje der gronden snijden In hoeverre hier vervahKshing m het spel is zal nog door de justitie uitgemaakt dienen to woeden De grond is van de boeren voor lagor prys gekocht In den laatston tijd echtw wordt de grond in optie genomen Tal van particuUeren hebben voor grooie bedragen grond gekocht Zoo zou een no taris te Epttordam een bedrag van ƒ 90 ƒ 110 000 besteed hebben een scheepsbouwer te Bolnes by Rotterdam voor ƒ 40 000 Toendeze echter zag dat hy meer betaald had dan de grond naar z n meening waard was nam h een advocaat mr Kappeyne i V d Coppello in den arm en slaagde er in zijn ƒ 40 000 terug te ontViEUigen Een enorme slag van ongeveer 3H ton moet geslagen zijn te Rotterdam terwUl een directeur eener Uaatschappij te Amsterdam ƒ 110 000 betaalde Een poging om een directeur eener schoenfabnek en den directeur van een hot$t te Rotterdam in een transactie te betrekken faalde Een der laatste slachtoffers was een iif 4 mant van een boekhandel die f 260 f be taalde De terreinen waren m fct 60 000 waard De bewuste g rtiter geen aangifte maar b 4 Ar in deze hadeeligetransactie Tal T n rechtsgeleerde raadslieden zijn a rff l De Tel in deze zaken aan het werk Behalve dezen ook nog n practizïjn Baruch geheeten die d ovaiftagtDg van dan cmH ken opzet van de grondspeculaties tracht veld te doen winnen In hoeverre de handelwijze van de drie geno de heeren in str d is met de strafwet zal de justitie dienen uit te maken purrscH Dnitsehe Taal en Conrertttie Haadelscorregpondestie Oh UIFEBEII ItaiHMli M O C HoBtmantgracht 19 OOUDA Singer Dit êén oord zegt Ues wumeer er sprake is v n ITaaimacMnes w nt SINGER Naaimachines xyn een EersteKlas Fabrikaat datiieh reeds meer dan 1i halve eeuw voor alle huishoudelyk ea indastrieel werk met roem gehandhaafd hoMt SQTGEB yUTMACmCTBS kunt U kragen n al onze winkeb 10 tl r m Dl Th SOHARTEN BOSKOOP HmiaMtrvirtMlw Rark 10 n r m D H v ASSENDELFT ait Ooada aV o n in Di KARRES nit Huanwonde MOORDRECHT Han KiFli 10 o v ia D A Th L v d VEN Doop en bevestiging v n Kerke raadsleden STOLWUK fiUITËNLANDSOH NIfiaJW Een kaasdag in Amerika Ruim 70 Jaer gelede kwamen 1Ö5 ZwltsoTAObe koiotiMm op koeten van hun gouvenMmctut naar Amerika Na een aesr te van 46 tag m IsoddeiL zij ie B lUmore a vervoigdten vandaar per rivierboot hunne reia Waar gieen vaartuigea be cfaikbaar war n glnffeu uiJ te voet vprder 5S6ó beredkteai zij St Louia trok b n aaar Ualetia in lUdnote om vandaar te New Clarus Wisooown aan te köowo Gedurende de reis baddKn eeuilgeu den troep verlaten doch de owigea lOÖ in getal liwemen den I ca AuguMue 184fi te N w Ülarus aan m vveH dea zich aldaar jKoo spoediig mogelijk wercten huizen gebouwd d üh niut vóór Kerstmis waren alk woniingvn gereed De eeimo jaren na buimi aankomst verbouwd de meuwo kokKaiaCen twwe liOGb voet voord e4 Urv hun dit niet op de ADrarikaanBobe laodbouwuwthodee waren Jum onbekendi geld mi goede werktuigen te koope i otufbrak nun en eindelijk wao co ki dien omtrek geen goede niaokten voor dten afaet van hu product Al db tarwe moest met voel moeite iuia r MUwaiukae woirdion vervol waar Ij zelden Brtw opbracht dan 35 ot de bushel icoi andere moe ijkheid waanuMle zij kregien te worefiejcn wad d o afnanwnde vrucbtbaairhead van dien bodem Daariegcn moest iets gedaan wofdao en fat woH natuurlijker dian diBt zij d ncradswkeiykbetd iikzagcn zloii van vee to voorzi i i vea to voneatr haddica dlrijvera uit Ooett Hjker staten koelm gebracJtt te hxrttór destijds een wljubouwHtad Van dat vee W rdien zooveel tuks giel o riit dei olke lamüle eefi kom krlJipwi De dSt rm kostten 12 doilST pet stuk en werdni Ix teald vau geld dat uit het moodterlftmi wsa overgtieondien Dei koop bleek eop keerpunt tebroi 0u iu ds zaJcea dar koloolMsn Klwver en audure voodergowamou werden verbouwd meer koeien wwnkau ftojigiekooht de boerdf rijen it gooium produodt f te i gorden l nketo kaaiétobrukeii werdjL u gebouwd en bhnwn enkele jairea w a 4e kaasfabricag nagenoeg het eenlge bedrijf washmKde men zioh bezig liieJd Zoo wa men dun t rug gekeerd tot het oudvaderlgk bedtriy hetwelk men in liet moederland had uUgeoefend n waarin men Sedrevcni was Met de umerdero produotlviteit nam tegelijk de ore etwaard heéd toe aast de woningen werd ou meer zorg boridtaedon niet heel lang duurde Jiet dat Wiaoonflui gtwQ welvar d fT luwiHierA had dandeafl kaaamskera van het Upocne HHtriot In iMtt eenit warm de kazen die men maakte ndet girootar dan oen schotelt dooh longuumeiriiandi mooktei men ze groo ter totdst nven ze eindeüijk afie eH ter iwaarte van 200 pond zooals de gewone Zwltseraciie kooKtt In dat gewicht i men Mt heden gebleven Uit dit kiiedne brgin heeft sJCd met on kendB velheid de ka tAtaaArie van het ddmriot ontwikMft 4 de girooto hoog Ie waarop zii r oordlg eJdaar staat aij is bvti m voonuuunMe bron van de wmf t m e er thans heorscftit w die tot een der rijkste düstrlct n vaai het land maakt Ir zi than 17 kaasfa brielcen mo een geMmenlijko keaepiodut tie van meer dan 11 mUlloeni poud jjur MÊnr Vanr deee hoeveelheid i ruim de hedtt Zwil ec d c bijUA een derde Urn burger onigeweer oen leevendlD la liriek en dka rest Amerikaansehe kaa Om dese kaae te producaetren henA meo jaarlijks 196 million pond melk noodig m m 9 ée sKMMiek juist i9 wogndt deoe hoeveeJheid melk voorigiebrBoht door 39 duizend stuks rundvee zoodat per koe een gemiddcidip inrjkopbrengnt van omstreektf 000 pond wordt verkreigen Do inwoners van ht t Groene dïgtrict zij a er vtai ov rtuigd dnt zij hun wet vaart to danken hebbm aan K mingi kaa en te tij uet eer hebben zij hem een dag van het jaar gwwl d Het is de Kawsdag een daig waarop de kigeeetencn niei al leen maar ook vcien uit aodere diatricten en zelte uit andere Stetm naar Moor roa komen cm r vroolijk bijeen te z jd H f Arict n Koning kaas zi n du de gaoükeopcn n de laaUte geeti siju liobaam om het onder de menigite te verdmien w nt geen koffletaiel of maAlt d Is volledig zonder kaoB Op 10 Ootobev van dit ia r is de jaarlilEACbe Kawdag voor de deirda maaj g e Vrij gebruik van alaulrwiotu isi altijd een aai rdck dijkh id van den KoaedafT weest doch steed waipen er te weinig saiuhvi4 M0 voor het groot aontoJ lief 1 hebberfl Het feeetoomité Iwd dit jaar be Bloten dat er genoeg wmden zUn Den avond v6ór den aanvang van het feest w r n 3 perwmot begonnien do noodlge sandwiciHifl klaai te maken na 6 uren waren lli 000 gier ed elk giewikkejd in papier Om 10 uur m morg w wa het duldedijk dai de e hoev eibe4d niet voldowde wa tf vvraohcddlGnB duixcndeo DIE MEN AM DITt ÏÏITEMGBOBS GEMENGDE BËHICHTEN 8IN6EB Maatscbappij Depéta alem GOUDA Kleiweg 5 Dienstplichtige Belgen ontvlucht Omtrent het ontsnaippcn per stoomboot van een honderd dieoatpUobidgie Belgen verneemt bet Hbl nog het volgende Hunne onbanapipine hee t volgendarwijzu plaate gehad Woensdag begaven zij zich elk afzon derlijk naar die aanigeduidei plaate namelijk oen sleepboot liggende te Duik Du inischeping duurde van balfzes tot g avonds U uur Tegttoi 12 uur werd het aoker geboht en üet do boot zleh met den stroonf meednjven om oomiddellijk daarna vollen ateoiu ie geven en zoo gdng het met een vaart de hoogHbaondo Maas af Bil Visó worden zij opgeroerkt Mjmlddollijk wenden zoeklichten op hen gerichten wetTden zij van meerdere zijden beschoten zelia met de mitralHeuse doch op h dek wm manand dan de stuur man n deze had zioii door ijzeren platen goed boveUagdl De nieuwe spoorwegbrug waa met b nl k u afgealoleni dooh ge nood Jï Vf speed werd daoawp angwvaren ifli p de balkm aan a linters vlogen i de iimivtenden niets mérm jmtfmf dan dkut zij naar den keddter ffiS Benige seoonden was t L tewft o er don grond oshuurde Tj iMiBche boot met een initrallj an boord wedke zioh daar dichtbij ond werd gewoon door midden gevaren en eendge nrinutaoi later tegcb twee uur arriveeó men aan do lan ngsplaat0 te Eysden FirmaC SMITS Schoenhandel Kleiweg 48 Gouda Opiwiolit 1879 HET ADRES VOOR Hartol ke dankbetuiging ook namens mU e famflle aan den Weledel Zeergel Heer P DE BOER voor de verleende hulp èn toei diDg h het ongeluk dat mij den i7en December jX getroffen heeft waardoor ik in staat ben m ne bezigheden zoo q eetb te kunnen hwvatten verder aan de leden van de afdeeling Gouda van de Ned Vereeniging Eerste Hutp hu Ongelukken voor de verleende bijstand en verder aan allen die bewyzen van belangstelhng hebben betoond J H VAN DE WERKEN Bieriwttelaar Blauwstraat Gouda 4 Januari 1917 18 EEBKNIEUWS Wij lezen in het Weekblad voor ds Vrijzmnag Hervormden In Onze AÜIitaiie Tefauazen maand blad van het Comité voor de gecetel jke belangen der Protestauteoba Militairen in Noord Brobauit en Lamfburg wordt medegedeeld dat bij oent mgeeteld onderzoek hetwelk nog breeder tt worden voortgez t ki gebleken dat een zeer groot peroentege der Cbnstelijke bedoeld 7ijn orthodoxe HMWiüen en jongelingien zioh met geen keik of godsdienstoefening meer ophoud n Van een pogang om het oateI cheüsch ondorwijs bij te wonen wa vanzelf heel goeu sprake En het werd bekend dat er heel wat mfi 9XK wei omier de Gereformeerden alfl Hervormden die zcld e of zeer ontrauw ter kerk gaan De Bolmjver noemt het een vreerad verschijnsel dat er oodterecheidleneioagp mannen zijQ die thuitf met verlof getËwee met vader en moeder meagaHL maar due in hun plaate van iokwartiermg stelaeima SI de godsidaenstoefeniugien verzuimm ij vindt het in droevig maar meant dat er weinig tegCkb te doeoi ie zoolang niet meer bi ki ohten voor den gieesteit teo arbeid te Brabant komen Het Weekblod 6eek nt hier o a at bij aam Ziet db scdinjver de dSngen met wat heel kiean ala hlj het aGgeiceuxde gedaag enkel toeschn earn bezwijken voor verlening der wereid en niet aan denkt dat er ook vel i kunnen zijn die vroeger in bun kleinen kringl gedwee met de meerderheid meegiingen en daar ook niet terstond er mee wüdeu hrekfn maar thans door bet sanMnloven met vele aia deren een UÜDeren blak hebben geicregien en inneriijk van de oude reobtzinnigheid en het oude formaÜBme reed h zijn geworden Al zljQ de resultateni natuurlijk thansnog niet vaat te atollen bet spreekt naarwil meenen bijna vanzelf dat de mobilisatie eens zal blijken m nwaiig opzicbt ook wat hot godsdwoetig leven betreft I op vele jonge mannen een groeten infvloed l te hebben geliad a En het laat adob verwnohten dat dl 1 invloed nooh louter gunatig noch kHiitf ongunstdg zal zijn te noemen IntU0B ii zal in elk geval de gedweeheid ovorhèt alganeen wel niet grooter zyn geworoaa NATIONALE BANKVEREENIÜINB Kapitaal en Reserven f 5 500 000 Kantoor OOUDA Firma Hottraan è Coi Het ongeluk oif de SckeUe Ovex het ongelut o i do Schelde verneemt De Tel nog dat de oommandant van een torpedoboot zioh In een jol naar een ander marine vaorteig op de roede wilde begeven Door den starken stroCHn en het ruwe weer dtnee do jol af Toen zij bij do torpedoboot terugkwami bleek zij zelfs vol water te ataan Terwi eeni ge leden van de bauianndngi der torpedo boot poigbigien in het werk stelden om den oommandlant aan boord te haten kreeg hetf vaartuig zulk eOn geweidigwi aohok dat do manjOThappon tegen dereehng werden gendagan Dese boog door en de vier opvarmdan met den oommandaiDti gieraakten te water tTen sergeant e ouder do dnenkelio gen was en zeer goed zwemmen kon l toonde groote tef nwoordigheid van geest Hij broebt da hen ttwgewarpm redfegbi ien naar zijn lotgöiooten Er gin Eulk eeu abeiken strown dat de oonmttndant n eani der onderen aedfs mdlor da I torpedoboot doorgetrokkien werden en aan de andere zijde weer boven kwamen Intuaschen woa ook van bet tweede marmevaartuig een jol te hulp gekomen De dreoikelingien werden opgepikt met uits indoring van den korpoiaal torpedï t Bogaard die zooalis reedb gemHd verdronk ZiJa lijk i tot mi toa niet t UIT DE PERS Holland s laatste kans The l orlnigtjy Review van Januari pubUoeerC eeii artikied getiteld Holland s laatste kans De schrijver die iMt Y taokent betreurt hot voor Holland s eer prestige en glotiierijk verleden dat de Nadertandsohe rc eeringl onI bewogen is giei leven bij de achandehike bahandattog en het lijden van Bolgaö De Ned IandlBclu r georiiig hul gt blijkbaar de meeoing dat Duitöchlond onoverwinne11 is en dot een aitervantie ten behoeve van België Nederland sleohta ia de algemeene diAbacle zou meeeleepcaii De schrijver jhetat de beiOedigangen en het onrecdït zoowel von materieelen als van moreden aard die Nedorlaiul van zijn OoflteiijitOT nabuur heeft te verdü 1 ren I De aohnjvor ziet Nederlapd m twee i strijd luascihec het populaire standpunt en bet intglcht dat di hooge Hsageche kringen wordB gehuldjgid en vraagt zich af of do Nadlerlandsche regeenng niet een vertakking i van het Duitaohe bestuur te Berlijn Hij vraagt zich af waarom aeo éo Nederfandsche scheepvaart op de Noordzee geen beeohermiug wordt verleend waarom der herhaalde grove flchendingea van bet NederlandBoh gebied worden geduld waarom de Duitsohe saMienzwcrlng ii in N dlerlamtoch lndl6 op Simiatra en Flores behandeld zijn alBot ze den leidende pemooen op het Noord dnde n het Plein niet aangl gm De schrijver herinnert aan het geval van don Belgiwhen re ugé dSe bij de Bdgisehe gnemi door de Duitsohe grenswacht op Nederlondsch gebied werd dood geschoten zonder dat da Duitache regeering om gmoegdoeniiig wcird gevraagd De uitvoerpoHtilek heeft aan enkelen groo i te winstm v r htót maar bij de massa j van hec vojk groote ontberingi veroor zaakt T NHIjkentijd nmnt Hoitaudllfoor Duttschland op voordeeUgo voorwaordm vantevensmiddeien te vowtaen gieen waarlijk onpartijdlgb neutmalitdt io atfht Ten slotte verklaart ds hrijvw dat de hoo behuwen van Nederland toenadanbu vooraohrOvea tot de landen die voor de vri der natlM strijden terwijl de salHeenkn vooral Frankrijk Ëngctend on België later niet de meest vriemlHiiappcdl e gevoelen kunnen koes teren jegttis hen dSe hun tütMljk voordeel booger du hon ew abeiiim en dooT zijn g è ev n voor do roepatemi der hu Handeleoredietena RekeniiHl oOHi ant en Dapoaltoa Effaotan en ooupona InoaeaaeHtngen ep Binnan en Bultenianda Vreemd Qeld Administratie wan Varmogena ararai m Za w4a ni l l m Electroteclinisch Bnreau Tnrion Aanleg van LiÉ en Kraclitinstallatiss De oommandont wa in bewuertelooaKn toestand aa i naar Vlisslngian gebraolU waar bij than onder geneeskundige behandeling ta Oplichting Pvar d wl ze waarop dne grondspeculanten waarop de Amsterdamsche politie de hand heeft gelegd te werk gingen geeft De Tel een uitvoerig verhaal Wij ontleenen r het volgende aan De arrestatie geschiedde op grond van het feit dat de dne mannen den Duitschen bankier Hethey der firma Erdmann en Hethey hadden vooi respiegeld dat zekere gronden in den Groeten Duivendrechtschen Folder zeer in prija zouden stijgen wanneer een spooriUn er dwars door zou worden gelegd De dne speculanten hadden deze landeriien gekocht eh slaagden er in ze aan dftn heer Hethey te verkoopen nadat te hem plannen hadden voorgelegd waaruit zou moeten bl ken dat het spoor door het grootste deel der gronden zou snijden en i dat vermoedelijk een rangeerterrein aldaar zou worden aangelegd Deze meuwe plannen hielden verbond met de Haven West De beer Hethey beUalde ten slotte t drie M m ± v m m J F W TÜRIÖN Telcf 326 LANGE TIENDEWEG 34 MÈas mFiÊTandBn MkÊiiÊMindmflÊeml y werdcu nog in ger edbeid ebraciit Tooh gelukte liet nto voorraad en vraag met elkander ia vunwieht te brengen De koawfabrikaaten van h t UroeiÉI district zi blijkbaar goed omtuif d wn de waardB ener goede rediaiue Iteede ettelijke jarcu is by de handelaren raaig naar hum product en bereikt t langa d z Q weg de oodsumesiMn hvenwci üM anders don ouder oen vreHmido vlagL Somnrige der beeie 80orl n wooxiKn verkocht ais grïmporteurde kaa en de 10106611 au dere vmdea hun weg ondw allwKn andere benanOngeni don die hun tgcnlijk bockomt looh doei éezo kaas voor geua andere onder Hei streven 1 er nu op icht II daartoe moet de Kaosdog meewerken om dOï koopera den oorsprong van het door ben w gewenschte product te leereu k n en BINNENLAND PaardenuJtvoer naar DBltschland tjtisteren wend te Zwolle de oorete keuring gehouden van paarden met otmsenton voor uitvoer nooir Duitsoblaud aangekocht Do prijaen daarvoor waren vaa gefAekl voor 4 kioeaen voor koudbloed of gokrulat 625 a7ö 67 en 775 gld voor wed mbkKd 425 475 50 oa t 50 gld Ciroa 400 paarden warot aangebo d n Ae otmwilflaie van keuring beatond Uit 4 DuitBcfaerB die vau taxatie uit 3 Nederlanders Algemeene onitstommfaiig outstond toen de prijzen der oommdeeie bekend werden ijiieoht euke4 weinlen uéthotooJd vol I geus ie en ae Soort de meeste naar de Se en 4e soort l r wenl daardoor heef wat verlor i luasd nwn moest leveren daaraan door contract gebonden Een der handelaren berekende dat hij op ziju paarden dezent dag ruim f 10 000 verloor De paardenhandlËaarfini criliseflrdm tel do tai ótii4M immas e en zuUou overwegen hoe in deoen op Ie treden De inkrimping der Spoorwegdiensten Met ingang van Maandag as zal de dlenat der Nederland obe spoorwegen wor den ingekrompen Bij het beHtudiüwreni van do beperkte winterdHentitregeliiug blijkt het inknmpen met mate geschied Wat op deze beperkte dlieoetr gelhv het eerst opvalt la dat zij de zusterli ke fusi dw beid grooto spo w e8maatschftppijen toont H 1J bM n S h zija vooriaan een Siameesche tweeling Zij geven aJie conourreodie op AI0 2ij voo riieen in het snelverkeer owkourreerdlen laAen zij t nu aan een van bedde over i e S rijdt noet meer tUHBoheu Rotterdam en Auisteirdem de U IJ8 M laat voor haar doel het verkeer met het Noorden en metNi ueigien cnAni hem aan S S over Do mooie v rbiml5fflg en RottRffdiaia Twente per H IJ M dSe men vroeger over de intuurbaan Utrecht Amera loort had zijn op één ok iie na vervallen en moet nu per t ia de riehtiug Hengelo Deze dfienatregieJingfnlpagiBiHnde ziet men dat veei mindier dan oaof zuivere beperking geetreiedd is naar l et doen wegvAIlen van ajle oaocurireierende verbhidlngien Op dit feit t welk voor de toekomst na dcA vrede n bet narmaa i liersBeld I spoor weigvvrkeer aileri edenk 4ijkat kan zijn belioort h oog goveötifd te blijvm OndH de huidige om tandlghMlefi zaler weinig aan te doen w Bfln liet reizen OMK thaoA lot het noodzakelijke bepert worden zuinsgJiedd iff gebledwide eisoh dooh zoodira we weer tot noniialo verhoudSngen terugkeeran behoort devolk0v rtt g eowoo ttging er bij den Mlnist op aan te db ingen dat aoo hetvolk do goede Bipoorwegjvcrfcmdkigen aaraan het behoefte bpeft verzekepd lfc ven Het redxeiud publiefi mag dd dupewordea van de ootmns VKtee overwegingen der mnir Oji irii en mlddfclen W den Minister van Binnenlaodscbe l aken Is een ad B verzonden waarvan de hwridbhoud ongeveer is Het hoo dt aMubr der Nedfirjandeohe Mij tw bevordering der Pharmoole heeit de eer coder de aandacbt van Uwe Lxoel lentie to brengKu dU het in de laatete moandlen weer herhaaldelijk klacbten vernam over oravoidoende voorziening van geoeepmiddolen ais gervolg van den gebrekkigen of geetaokten aanvoer van gPon Moffeu n geneosniddldejen uH Duitech land of vocL overzee Vak nkele der gvneeemdddelen ie de voorraad hier te lande gieJiecd gerufaad van lindere ifl do voorraad zoo gering dat éö dücwijttf t en deo lp tot Mvoudiien prljö wordt verhandeld Volgens IfJhritren van de N O T aan een dei eerfalte ja porteur van krvertrasoi i estaat er ook oog steedfe geen gelegenheid dat dtt liohaam zi bemdddeling kan verleenen voor dèn invoer van t genee sriddel Het hoofdbeatuur veroorlooft zich dtaar om de hulp van Uwe Kxoellee tto In te roepen om irt deeeen noodtoe t odr aooveel mogelijk verbeta ingl te brengen Te meer doet het dit omdat het goede gronden heeft oon te oeniaa dat os toevoer van uit het buitetiJaad betKokken geoeesiniddelen no meer zal wordea kemoeilijkt dan reeds het gevoi i0 Het wlbt er op dat in verband oMt Nederlaad s afhankeIijk Mdd van de buitenlamtoche ohoniArhe industrie de Oipotbeker door dergw i ce bemoeiiljking ernstig zou Ininnen worden belemniMtK Inde uitoefening van zijo beroep Dit sou kunnen verhinderd wtËirden Door de ber dintp vaa gaoeeemiddelen en ondstafl durvoor hier te lande 100 kiadïllg QMgelijk te bevorderen Door nnnhreffslen ne Dem n waardoor de vooTOoemdb airiik i a voor zooverre de Nedwtandtocfce najverheid dhhrinnog niet kan voorzien ia het belangidervolksgezondheid en de NnSeriandsoh apotheiter in voldoende mate wonden ver jstnkt Ban volgt eeoi lijat van gcoeesttdddelen die in de laatste maanden s etotscbMuwhl verkrijgbaar zijo PREDIKBEURTEN ZONDAB 7 JANUARI OOUDA Ter oTemame cvraa ri een Nette Zaak welke een lood bur erlljk bettean opl ven Pr bflevm onder letter R S bureui OtmdKhc Courwt Mvkt 31 4S 8 F G IJsselstün lO a 1 vjn Dl D BOER Ned Ssrv Prod t6 Orootebroek M JaMhwk 10 n v m D J E BIJL BerMtiging v Onderlüigaii on Diakenen 2 n ii m Been disiut 6 u n m D H OANNEGIETER 2 o n in Db J Q DEUR B n Schrijfbureau t koop lOVTMfld Aenb adree Bode B OUDSHOORN Bm koop 262 7 Genda Hoogstraat IQ Enorme Sorteering TE HUDR QEVRAA6D leKn hair Fa niari e nu BOffMMBAIIinUlSa Huurpriji ongeveer 200 250 lier laar Brieven banco aan O DE HAAS Oude Schaaa 36 AMSTEftDAM 277 10 H 0fd Eau 4a Ooiognas tfaiioa IB ol an Bijloea Berafalwark Magalaohafapa 8 el Wrlffaraa li PaaMpamada Soboanoréma anz Bap iHuraal Linnankant Llnnanband llaparband OngablaakI Kateapi aNSa Het adrei voor GRONDIG ONDERRICHT In KNIPPEN EN NAAIEN van Jap na a Maatolaoatiiuai en OndarUaadlag 1 Mej M TIESEMA n w bM 14 IMJOHTIMaEH aiUTIS Zie de étalages I Openbare Verkooping te OOUDA op MAANDAG 22 JANUARI 1917 des avoiKl 7 ara In het Hotal J Zalm ten ovenuao van NOTARIS J KOEMAN van Huizen en Erven te Gauda ali Ben aan de Ooitfaavan No 14 Dria aan de Boalakailt Noi 77t 79 9S Ben aan de KamtnialMloat Na 7 Dria ua de MladerbnMdanteai Nos 14 Ben un de Uimbardstaag No 11 Baa aan de Jaruulaniitraat No 4 en Baa un de Wal BStoa No 9 met bet Pakhal daarnaart Breeder omKhreven bi notitiei welke van af 19 Jaanarl aitn te bekomen bii Notarii KOEMAN te Haa tiecht 2S3 30 10 n v m D F A FRANOB Bev van Eerkeraadsleden E ng liuittaflabau Gouwweg 9 a v m en e i n n m Den heerH J SOHOONOERBEEK flodd Onderw te Patten HAASTRECHT Urn Hmn K 4b 10 n v m Ds E v o BROEK BarafOf mMMa Kark G een opgaaf ontvangen OOUDA Woensdag 10 Jannari I Jamkarll 12 M m Ds J E BIJL Hnweluksinze ejiirtf UtopbetÉisilaiisfloOOStraatlO tcromlam ii i It rn èMm imtldtMrpiiMusttn 6RAT1S VERZCKERDA d amMtv futtma 1 TtK QHCSHAM ll a Timo o rJSOOO i OÓO AAN ONZE LEZERS Wilt tl voor TTw sezin een urdig fezelUf Zondanbiwl ontrangen waarin TT naait frMUe foto s nit binnen en bnïtenland onderhoudende lectuur knnt Tinden abonneert ü dan op 03ïTe ZOiTlD A a SBL A lD da t elke week veiiohignt in 16 pagina s A4ye fentiën WW tP Zonda blad u de goedkoopste Tan alle in Ned land venohg nende Illnttratiea en biedt aan oud en jong een tohat van lectuur PrQsraadsels wedstrijden Humor enz Wij leveren aan onze leiera ONS ZONDAGSBLAD tegen den prgi van J0 Voor dé vele bbjken van belaa itelUn bij mijn 40 ari iubileum ontvao ea belui Ik biermede mijn hirtetijken dank J VERMEIJ t87 5 80 oent pap kwartaal of 4 oent par week Dazoskt MKLKSALON RONA ZEUGSTRAAT IIW hoek Nieuwe Markt Bekaad on liin Choooiada aa Aataaialk AANBEVELEND 993 10 gi Lezers die onze premie nog niet ontvingen gelieven onderstaand iDteekenbiljet te doen bezorgen aan on Bnreaa of aan den looper medete geven 90 INTEE KENBI LJBT OndergeteekfiQde WenKht geregeld ÖNS ZONDAOSBLAD te pntvangen ANTON COOPS DROGIST W IJDSTRAAT 29 TEL 321 mm Sanatogen Haematogen Winoarnis Op een fabriek van Qoudra werken te SelioonhoTea kunnen eenige Meisjes GEPtAATST WORDBN on optcleid Ie worden loi foudpoUMi Werktijd Tin d trein half negen te Schoonhoven tot 4 uur uit Schoonhoven Brieven frinco letter M un de Bockh S ft W N VAN NOOTEN Schoonhoven 275 12 Zvirdkke Zenuinreii Jongats Badlenda of Juflr ouw GEVRAAGD bij G VAN BUKK Boekhentlelur Kleiwe 39 288 6 ZIJD tegenwoordig de ooruwk van veel en namclooa tijden Zenuwboofdpiln muf krampen nerveiue iplerpijnen pijnen in den rug of de lenden dal illea komt ran verzwakte zenuwen 0e 2enuwen die deze organen voediel toevoeren moeten tijnoververmoeid en kunnen liuo taak met foed meer vernchlen Van daar dan die pnkkelbaarheid luitelootheid opzien tegen eiken artieid spoedige vermoeidheid tlapelooibeid angit zooder te weten waarvóór Dat ii een zwaar lijden en dat kan alléénoverwonnen worden wanneer men er in elaagt de zenuwen te venterken en de vroegere veerkracht weer op te wekken 60 278 Saognliioie ii het eenvoudig natuurmiddel dat aan de uitgeputte zenuwen lure natuurlijke veerkracht weder gech De heer Dr Pol Demade zegt m zijne bekende tudie over de Sangmnoae aan dien uitgebreiden kring van zwakken en lijdvttfen biedt zich de Sanguinoie aan all een plantaardig totllcum veerkracht opwckkeqd nrtddel van den eeraUn ranc De zwakste geitellen verdragen de Sanguinofe Indien gij lijdt door verzwakte zenuwen en ali gij geen bati vindt by uw tegenwoordige behandeling probeer het dan eene met de Sangmnoae Wat si voor höaderd anderen gedaanheelt doet zij gaarne ook voor U hfevnaiv KROON KiiUKT Bleekeminlel vra t tegen 1 Pebnurl een dienstbode Priji per fl flSO 6 fl f8 12 fl fl5 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM ft Co Den H de Riemerstraat 2c 4 Te verkrijgen bij de meeite Apoth era en goede DrogJattta A Te Gouda bij ANTON COOPS Wijdatraat GEVRAAGD door Militiir Te Schoonhoven bij A N v ZESSEN Zitkamer Brieven onder hummer 2936 Bureeu Goudiehe Coorul Markt 31 251 7 Imnii loÉijke Fatriekeii pmijiilleVoriniineiir opaEBioflT irea Solieil lleereDliuis Te koop aangeboden Te aanvaarflen 1 Mei j Te bevragen W7 15 A J i Vos Turfmarkt 112 Voedert V Fee met de ruivere murwe LUIVZAADROEIiEJN merk JSTER en W L en SOYABOOIIENKOEKEH merk W L nitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote Toedlsgawaarde EmvDiploma Pariit 1900 Stgien GouOeit UadaUUê Men begrQpe de b zoodere beteekenu van de merkraardige werking va i Odol ia Terwgl andere Mond en Tandreinigingnniddelen voorzooverre die over t algemeen voor de dage ksche liehandehng der tanden in aanmerking komen alléén gedurende de weinige seconden van t mondreinigen hnnne wirking doen gelden werkt Odol nog urenlang nadat man zich de tanden gepoetst heeft na Door deze zeer bgeondere dnnrcame werking van t Odol worden de tandenverwo stende i s ngi envervnilingiprooessenin den mond orenlang tegengewerkt en doeltreffend oiiderdrakt i Men vrachte xioh voor namaaltt iC Het echte mondwater Odol wordt alléén in flacons verkocht ala hier afgebeeld Pr t Zbtne faam 60 ei groote flacon toereikend voor maancliin fi 1 85 I