Goudsche Courant, maandag 8 januari 1917

men eit l teoaiiaaeu Maax ditt laettAoiiKMH d t ia t uieerato ovemlaan b v d or walutxiiitt Maeor dose 1 niet v or adie klaiHnii bercdkbaar Sport is diter vetdal eemzij IKg Op de aoholea wordt door de nieiejes veot utew t o de i van h ehrek aan UdiauieUjke opvoeding gevoeki J m9mf wetm door lum apetea uier meer a a te tanoet te kioawn bij de Uobamelijke opvoeding sÊè men echter op harmODMChe ontwikK Ëiie moeten letten Bij de tegeawoorddge rae iaiesoipvoMlfaig wordt ie wemig rekening gettUMden met het apreekwoortk i en gezondb geeM in een gezond liuhaam Er wordt te weinig MUuiacht gË8cfaonken aan 4e zoo iuood akeii e Uctiametijke opvoeding De verKtandolijtie ontwiKkeÜng wordi te ve l op den vobrgnnd geiBoharven VeraohületidB afwijkingen o a bij de menaUuatóe zijn er hot getvolg van Öpreker gat er uU eigen ervaring ersctuitoade voofbeeiden van ook doorau toauigeetie ontfltaan Ui een lichamelijlM opvoeding Me qeeemiddei zou kuamen wotden genoemd aou prekea niet direct bevestigeul kunnen bcaukwoonkn Wei zoutkn meoit apr er vooriBekef ea groot aantal mee gebaat ZiJDu Spreker Ut van uiecning dot iijdKsuide periode da Üt amelijke opvwddn geen kwaad kan t Spreekt vanzeif dat mm natuurlijk g c en rou cenizwaai of hoogstand zai kuTUuai toestaaa MB r daannedia zal elk ver Umdig gymoastlejconderwijzér nétuurlijk rekenaug IkmuIiw Ten slotte zette spwiwr in Jefi breed uiteen het nut van de UchenK ijlap opvoer daag ook voor het g e zan Om kroMitige Ji geaoiwkj moedMra to kunnen vorniai zaï tam het meo e eeai goedm jachnfoelijlul opvoeding moetien genren v CBISI8 ICAATRËGËLEN DiatributieprUzen van voederartfkekHb De Minister van JUUi bouw maakt bekend dat granen en veevoederartikeleot die in da maand Jknuari worden toegewezen tegen de volgende prijzen door de Regering zullen worden afgeleverd Hixed La Plata mnia ƒ 17tf6 per 100 K G voertarwe ƒ 177 25 per 100 ILG voergerst ƒ 17 26 per 100 iCG voerhaver ƒ 19 per 100 K G Amerikaansehe Ijjnkoeken ƒ 200 per iftOO K G baaia onbepaalde merken van La Platazaad geslagen bepaalde merken en aoort ten 90k schilfers naar de g wone verhouding L Al deze artikelen te leveren vrii boord opslagplats der Regeering L nrneel ƒ i i 76 per 100 K G inclusief baal bruto voor netto af fabiriek samen gestelde koeken ƒ 19 76 per 100 K G netto af fabriek zopder vérpakking zemelen en grind A7 50 per 100 K G griea ƒ 22 per 100 K Q ingaande 11 Januan 1917 Inclusief baal netto ewichA af fabriek of op slagplaat der provinciale broodcommifsie J Boter Na kr wIj vemeiBen heelt de MlUiHter van UufldBWiw b pa ldi dnt geduïeode de ek vtük ï Mc 1 Jsmwi voor 30 pet dar bod plpod tie oeatifioateni vai uitvoer zuUen w le verleend eau 70 pCt voor 1 hrt W in nlto d cJ i verbruik zal moWen oi be pMtba j e teld atem ie dat dié hemjfmS van toelating toi uitvoer vui boter a ge eveiii door de RijksoomnmsdDe van Tooiiwhi op die Botorvereemgsng op grond v n dda oturtdfieaiten zullen geiden tot Dinsdag S3 Januari de voormoddoga to 12 uur I t SchieepYHart ea de Oorlog 0e OWambt Men weeH dbt oen beo ioht uit Berlijn m ltld0 hoe de OWamtot naar Zeebfrugge opi Mtoht wan Beworden Do Oldainbt beeft wed zomdvrlinge afvOflAuren beieeïil naAr d Tel voa d uit België terug eetrde bemanning vamam De OldamM was anngehoudlou door een Duilsc en onderzeieer Drie Duilaoherfl kwameta aAa boord heeciiea de Duita he vlag m namen tiet beetuur vani het veroverde vaartuig op zioh Men sou naar Zeebrugfe koeiBen Het wad ruw wedra l e Diuitscher koereteu zoo dat de kapitein besuerkte dat het schip n ar de buurt van NSouwpoort verdwaaidlo Ook dei Duitsohers aan de kuB i merkten de zonderlinge poaitie op van hei vpeei de scbiip en begonnen er uaolr te vielen Ze buBtookten duef een vaartuig dnt hun eigen vlag Voerde IJet warwi oogenblikken van ontaeetting Het beate wal men doen koB wa in de bootem te gnao om du Duiteohers op db Vlaaowche kust te beduideni dot pwn met vreedBam © maamen toe doen had Twee sJoepeu weurden gestreken De Duitaohera bierven aan bo H d Van de kust giogi men nog met vuren door txi de gTaoaten viekn d i4blj D sloepen atakeQ at In da ridOii der kust Nog onUplofteo granaten hr g mt tutoge zeeön en ni€n stcHid aao dubbel giennuu bkwt het vuur der kust en de wUde zee Een der sloepen li € vol en kaatelde om en zes maunea geraakteo te water n worstelden met den dood Gciukkig kwam er juist een torpedoboot van OsUudis opdagen ii en dhi dreokeiUngeii geraakte nog onder dit vaartuig maair kwam aan dei endere zijde we r te voorstAijoL Hij werd met de anderen en de opvaj nden v n de tweede sloep op0e t door de torpe4K ot Me nu nasar ü endo voer Hier leidde men de mannen n Ar etxt lokaaJ waar ze bij het vuur hun kle de ren koivden dr n Helaas de drenkeiling die onder de torpedoboot had gedreven Heek bij annkoomt te Ostendo overleden Vier ledlen der bo antiing waren in zoo n treurigen toeStond dat ze in het bospitaa moeden worden opgeaomen waar ze thans nog verblijven dZajterd moe m de Nederlandsrs Ostnnda verlaten Ze gln on ecbtfir niet naar huie Bruggo wend nU hua vwblijfniaAW Eeiflt bracbt tam bm onder in bet OUdeliuie thans een vluflfatelingaeyl voor de bevolkingi v n verwoeste kundorpec H ubleven de Hollanders evenwei niet llmg Den volgenden dog Wdda men hen nwu een andi lokaal dM w niet mochten verlaten voor Woen ge artikef 7 in verbwid met artikel 21 der wet voorloopig een rente toegekewl In 1014 bedroeg dit geUl 6 058 4 982 maal werd eeu voorioopif t Mt kende rente verlaagd of Tcrhoogd Voorta werd 1 616 maal eene rente kimchteoB artikel 21 of 23 der wet varlMnd en 1 081 iiiaal eene dergetf ke rent in t to pasaing ran artikel 70 der Onc va tenw t 1901 henien Uit het f iDttKieet tnrmicht bl jkt dat t i de geiamenUjke paitkastoren ontrangra werd 3 784316 66 D Uitgaven bedrve ƒ 5 108 87 e De itaUstiek der ingeate ie beroepe wljtt uit dat den lm Jan nog 828 t rt tg dinffen i ftuhangig waiMi pp N dCrUnd lw regeèring en de vredcabemiddeUng B $ iVe de Kamerlid de heer Van Beat lond d d 27 December J l de volgrade vragen in Ia het den Hiniiter bekend dat door d n ï resident der Vereenigde SUteu van NoordAmerika een Nota ter jbevordering van dten vrede aan de oorlogvoerende Staten ia overhandigd Il bat den Kiniater bekwtd dat van het ferModeo di f nota aan den Zwitserschcn Bondaraad ia kennis gegeven U het den Minister bekend dat de Bondsraad een Nota van aympaUiiebetuiging heeft verEonden aan de oorloityoerende S+a Tima d Uinister mededeelen f o k de Nederlandache Begeering naar aanleiding v in de voorgeeoenidd gebeur enissMi atap pen ter bevordering van den vrede h eft g daan en indien sfuika niet eachiedde kan de Miniiter mededeelen waarom die mei werden gedaan De Minisier van Buïtenlandscbe Zaken de heer Loudon heeft daarop dd € Januari het volgende antwoord ingezonden op de eerste vrasg Ja op de tweede vraag neen i 8 op de derde vraag Ja 4 op de vierde vraag de Ntodertandache Regeering heeft geen atappen tersbevordering van den vrede gedaan naar aanleiding van de in de vragen 1 tot 8 genoemde gebeurtenissen z deed eulka niet omdat zii overtuigd was dat zoodanige stappw harorzyds onder de omiitandi eden van het oogenbUk het beoegde doel niet xouden dienen i Zonder comnientaaF Xn verband ntet bet antwoord door dm Miniater van Buitenlandsche Zaken op de vragen van het Kamerlid van Best wordt vernomen bü navrage aan hftt Departement van Buitenlandsche Zaken dat de tekst der vredaanota van Presfdcnt Wilaon aa n de oorlogvoerenden niet gelijk te Madrid eh nt te z n geschied schriftelijk en met verzoek om ondersteuning aan onzen Minister van Buitenlandsche Zaken ia medegedeeld doch eenvoudig door Dr van Dyke aan den heer Loudon is overhandigd zondar enigerlei verzoek om ondersteuning AardAppeleo Haar het Hbld verneemt M de inventarisatie die de lï ceering heeft doen houden omtrent den in het land aanwezigen Voorraad aardappelen afgeloopen De uitkomst waaromtrent waarsdujniyk binnenkort een officieel communiqué zal zjjn te verwach ten is zoodanig dat de verwachting mag worden gekoesterd dat man niet voor een tekort lal komen te staan Intuischen zullen daartoe alle soorten ook die welke hier te lande gewoonlijk niet iJs consumptieaardappelen worden gebruikt moeten worden gegeten Binnenkort zal worden begonnen met de witvleezige soorten Ematige tegenalag is ook nqg mogelijk door het buitengewoon natte weder van delaatste weken waardoor vooral de veenkoloniale en zandaardappelen apoediger bederven dan anders het geval zou z n De kleiaardappelen die tot het laatst van het seizoen waard moeten worden zjjn echter van buitengewoon goede qualiteit lEiigeland en onse haringvlaaehertt Uw aehrUft aan hei Hbld In Amerikaansehe viascherykringAn meent men dat het door de Kederjandsche haring reederüen met de Britsche regoering afgesloten contract omtrent den verkoop d r door de Nederlandache schepen gevangen haring zeer vreemde gevolgen kan hebben voor de viaschers in An erika Zooals bekend heeft Nederland dat vroeger zijn grootste afzetgebied van haring in Duitschland vond zich thans verbonden nog slechts 20 pCt der vangst naar Duitschland te verfcoopen terwijl voor eigen gf ruik een geiyk percmtage ter beschikking komt Voor de overige 60 pCt betaalt de Britsche regeering een premie van 80 shilling per vat wanneer deze vutfn naar het neutrale buitttoland gaan De Pacific Fisherman behandelt deze quaestie in een barer laatste nummers en ce dat practisch gen bpien de Vereenigde Staten thans de eenige neutrale markt van beteekenis voor de Nederlandache haring is en er vanzelf een ernstige concurrentie tus chen de Nederlandsche n Amerikaansehe haring zal komen W l de bovengenoemde 80 shilling ongeveer de heïft van den prys der Amerikaansehe hanng bedraagt kan nwn lich de werking van de maatregelen der Britsche regeering t indenken Ook da viSBcherij van Canada en die op New Foundland zullen daaronder lüden Wanneer de Amerikaansehe r pe ring niets tegen deze Ëngelsch i oveireenkomBt doet zegt het blad zal de Amer utanache harlngvis herü spoedig ten doode xün opgeschreven Want dan zullen de J ederlanders in Amerika de marict beheerscheo en de veriiruikers de pr im moeten betalen die hun worden gaeteld OrfkUffw O L leger De Minister van Koloniën heeft tot zyn ambtcenoot van Qoriog een scfarïfven gericht waarin wordt genieten op de mogel iJk beid drt de officieren en onder luitenanta van bet O L legtr bi het b xonder die van dfl infanterie doeh vak die van andere waipens geleideiffk van hun indeeling bü het leger h t 1 sollen mo t n worden onthev a cm naar O L terug te keert In verband Mtniwda wordt thans een ondwsoek inJgMteld welke officieren van het 0 i le er alhier i gedetacheerd of zijxtjn te beichottwa als veu lofmmyer leerling van deiaijgiaehool ena Avp HH VlucKtoord te Bde ZIttfdte v rd in het VJèchtonrtt i do biijuna tAedecteeantf iiwa de Ttu oennnodiHeneele beeciuUUUg bek D4 gftaaaki tm het wluohtoorck üxte aal voram opgebevtd oq yer rabraoÉit naar Nunspeei M a w aiW banüUun zuiJeu Buoceaotenrelgk worttni alg€A rok a m dx J ewoaer jp ndBlgk worOeiii overgobraehl Sfim m ruwe scbatUng zal du ovei breag a ta eer dsa i bO UUM iuwtm Het V tk 9ohri naar iMi lci d iDg dier opheffing vaa Iwt vlucKioordi t i ue hel vjigcndef De tepajieUHatMEamBrUln heeft hetooder do nooga baMihcinniiUg van mitniater Ubri van éta Uadea 4am voll di j gewonnen k n de Tweede ÜMoeif dde atreuts bg de begrootinfi voor Üampetuaiwjwtibo aken to geik tub iid km hebbeu heel h zeodtstimg ge charral te tieeyveitea i v6or een voHdoagou tsai geMékl Het kaniip tu ttjile wo dt geeloopi si ondier de afliraa hopen een r intrS gauties hun tout a to be rav Tcir wiUe van de zujn cédi w Tè lcl iel Min eis vegg sitkai tier Mü a ée zuiliuigtieiid heelt iim i d v uphbe tuigfa Vl verwarminc der loodsen oiitnoDi D en ter wllio diar zuinl hetid ge t men nu bet baete kimp waarvan de opbouw veel hëeit eko ofbrtdien Paarden Vaaï hevwt iijdo wordt medegiadeeid diat in éeze week du PaeJ d nver LtgikQC paardeo zai ovanwiueit Iken dag ongeveer 4U0 te Utrecht 8 Jan aan d vawtalle te Ohk iioaail U Jm aan bet station to L eViW Lrd Q 10 Janw aa de Veemarkt i to Urooingeo 11 Jan aan oalé Wlohens tk AjpBter su n Jm aan de VeecuBrkt De hakkar zipi hierhÉj in de gfiAe mheid zioh ta overtuigco op welke wij e die ovemeniinc geaohiedt ea w€4ko prijzen do haochelBara oatvaog eiL i e lesiuiin van ov meiniiing loopt tot haü f ebruairi dusrua Ie het met okeer MOgeUjIi pa rdm te Iotawji Legei iUq VrijdMgmididiif heelt voor eene oommte ie uit Lrtger m VM ot beetaaode uit den reaervB Uiitenapl koioiici Meren van den Geuerattin Staf adi udmit vaiL den opperbervolbebber van Landt a Zeemacht d ln majoor l urstiier va het w pen d B ajSdllerie m luitenant ter zee la kjaaie Wijmane geraedg oniea SOOO M lauge Nederlandisoh KegceringiB kn Legier eu VhKxt in het Wuw van de KeendraUeaio ooo proel gialoopm en is zij defimtief goe l ge4c urdi voor de eegrste vertooRlng op a B Ddofid g vond in teigenwoordughuui vaU lOocungm ea Pria Oilet do K Mim ifcD Moeder m dw Minist a B eiï autOTitedted van hegey en Vloot De keuring geeclUedlde ooée ¥ voorlichting van den kapitetn blj bet Algemeen Hoofdkwartier Van d n Akker dm IHoier op wdm de belangr jtee en omvaufti njke voorboreédttngwurbekli gorutit heeften die aangaf wat m beeld moest y méea gebracht waarna het niet mdnder moettevoUe ea mspajinend teohnlsohe werll beigon verricht onder wjins zée ongunstige weOTSgeeteddhedd dioor den heer WiHy Muilen vfe d örma Albèrte rères die galtjk bedtend de opdomotit tot bet vervaairdilgMi der fito kreeg en daarvoor het uitsluitende exploitatierecht ontving Deze Uhn wddoet volkonten aan d ikraUng dlie bij d vervaas ditging heelt voorgezeten n l bij het eigen o de bolangatoiüwg ia onze weOTmaoht te vergif oateu en zoowel in Netberland enzijn kotenien ate in den vreetucbn want oolc voor yertoonflnftin t buStenland i deze p geeringetiün beetenid en van buiten onze grenzen zi reec B veraofaeidene aeokviif gea ontvamgen te doen zien dat legeren KoDdn en Frinft hebben door ta nwoaroBg te zijn bij veracfaillende oefeningen die vooar de rogecringefünii werden opgen en n huno maehtlgiiig om Imano petrtfonen bij die opnameQ te 4 etrekkea een blijk van grooCE beiangetejlin geK even in boveatnnBChreveni dnel UcfaameMlke opvowUng der vrouw Voor dw Var v Leeraren ki de gymnaetMc heelt prol Heolior Treab ZatendagwvoiMl te iravcnhagi geanroiten over t oodenretfp 4 e Uohameji e opyoedhic der vjpouw De jDodevne opvattingen van de teg enwounttge vrouwen kan aprekfr niet toejuichen Vooral niet die der Nederland sobe vrouwen zooals die bijv ook dikwijls bij d kkBreohtdB piw tot uitUoe ko Aan de Mrg voor t itabaao wordt hieir te latfde veei t weinig aandacht beoteed De Uoiiataelijke hygi ne laMvoel te wensohen over Den atrjjd tegen t corset kon spreker met toejuicliett Bij vindt bet e o leeta een strijd tegen wtodmolens anderdeeds t paaiiPd cÈtnden wagen spannen Xn een goed zittend oorset zift aft niet t mintiCe benra r Vervolgei zette aptwlter op medladie gronden de noodkakeUjMM aüeen de vrouw van eeoi dte vige voonite buikwind Onder da sport die voor vrouwanaanbcn p vardiieot noent apnleer dae I I Door de goede zorgen van èm Uollandscben ooomil kragen se tweemaal daags wMiu eten Vrijdag kwam loe tetnai4ag tot t rugkeer naar Nederiand Dat wan en Uljde tijding D giodaohu aan den doode eu de VKT zidten t iiiftenlti eoJiter da vreugde Ooic werdeii de kapitein ctk da eerste atuurmaa acbbectgicdtouden om welke reden weet men niet De reié naaf de grens gescléedide per auto Ia een a£BoudÉ rltjk voertuig bradil men bet ijjfc weg De Berkelatroom en de Zeeland Het prijngereebt te Hamburg beeft bepaald dat inzake het 24 April 1911 in Oen gironci gitHxi Qsrdie Nedletriaódsche atooma tiip Berk enrocm 15 dezer ultapMok zal worden ge Ja n Voort heeft bet beslist dftt het met steenkool naar branébrijk bcotemde Neder landaohe stoomschip Zeeland 1 April 1916 tereoht in dien gr is geboord NJt Crt LAND EN ZEEMACHT Onttrekking aan den militair dienst verboden Aan i zteu gebleken i0 dat op toioeiijk groote achaaj personen zioh onUrdtken aan hnano nBliuc landwoer ol landMiorniK phchben kior de jiitoeiemng van de buV lenlaodscbl xeevaart of zOiwiasohenj zijn door het militair gezag maatregi leEi genomen om hieimafli voo zoovee mogelijk een eandu te incUceE Ih vérband liienneda Is door den terrltonaikm b v bebber in Holland ena het militair gtezag uitoetenendo o a in het in ataat vaéi be eg verklaarde gadtWte van stiravenhage hftven van baheveoiDgen een venirdenkig afgekondigd waarbij het a ji ieder mamf tj E niet militoir Nederlander die voor de verdetfigingi nuttig werkaiaani kan nifi in het atgienMten verIjodiMt iw zioh van uit de haven van Sohovmingen aan boord van oenzeesohip of aeevwBOhersv a rtuig buADcognata te bo geven ter uitoefeiiing van de bulteniundsobe zeevaart o zee vlflBdieHj aËMËNODË BËBIlDHTEN Brandkast met f 32 000 gestolen Ontrent dezen raedE cdaohiigeu d efHtal wordt taps voJ euda gpctueld Door ordonnance uuMiacnappen is Zaterdagoolrtend onitdeiu dat m dan nacht van Vrij 4ag op ZanerdajE een Iffutale inbraak tiad plaats geiiaöi m een vilitt onder mdlitaii i be waKJng süu ude Stttn den Üud dijk naibij de HozeoburgJaAo welke viUit in gebruik ia bij do i ppeninspetitie Van h t aan tnjiuaijde eeiegeu kanr toor van den adnuniatrateur en luite nantkwaiitienaeeate bleek de gebeeie brandkast van luuar voetstuk geetol i Deze brandkast groot 41 bij 6 bij 48 cM hield in 20 bankibU ttea van f lUOO 30 bankbilJDtten van f 100 tiO banicbiijotten van f fiO 60 banitbiljetten van 1 4U 60 baiokbUjettcn van 1 25 100 Wkbiliotr ten van f 10 een aAng eeduoden brief een zwttrtledêren hat moólUw eldtasch eat paar kwttantiiM van ém i tappendi ënai een £ bldiüstje van govjochtm Mwwjlnud bervattende UOO aan gwldeoa en zijver bons 3 blikkeni aigAreCE ndoosjeir bevattendie f 600 aam bsnxpaplear De kast dSe zelf 135 K ü weegt is vwmoedeujk via den keider naar dea tuin gesjouwd en daar op een homliwageti jg aden Voeten Bporeo zijn geoou tateerd inderkdimtuf dteni Oudiedijk in verband waardti poIiLie ond werd gerequireerd É plaatse Is dooï de politie een on k higesieldi hetgetm onder lei ben iooonnlflepdris dün he6r L J O verHoht is leiten is dai de brutale inbrekera ooit pj ikkeldraadlversperriog heibben ld eni dnama een aam de tuinzijde uitkomende kelderdeur hebben geforceerd waama de ördere weg voor hen openlag Ook hoogere militaire autoriteiten hebbeu eott ooderzoet lange militairen weg ingesteld terwjjl door da poUtle eenaantal etaipipen ntUltairen in veirhoer is genomen Da brandkast iê ZondagToorgen bijlaag water uit de Schie Jiabij de Medkmarkt ongeveer 400 Meter voarb den poUtlepo0t aan den gchieiweg opgehaald De brandkast wa gestoipt in eot grootebonten speickitits de achterwand geheet uitgehakt om bij den iuboud te kunnen komen In de brandkas xi nog gewonden een gulden twee dubbeitjen een oe negen hailve oenlen eejiiga kfritaCtke en andere papiertxn den k dj geldbakje en do lodhge geldtaecii Varsohillende perttonen zijn reeds in verbaaad n et dezen dtefstai lu verhoor genonken moer tot nog toe heeft dit oiet tot oen aobouding geield Smokkelen Met 90 pond spek op den rug een touw onder de aruKn door en dat ban de overzijde door ziju helpefs werd vastgehouden hprong te BelUngwolde een smokktehMuin t Weeterwoldsoba kanaal Trek aant ri p hij aogstigi toen hij in dB diepte wegzonk Men trok en nog juiflt op tijd wa hij door t kafuwl gWrokfcen t Spek waa OW da tS oa Dottdjescboten Z ere uit T lbuir p ia tenvBvotga van een twist met W T uif Prinoenh ge waarbij hij een meos aeic in de hartetroek opliep overleden De mokkailwoede in Gcndriagen De ffenxcnte Gendriofim is b k odger wordan ook door het smokkelen van ouderli en Het feit werd niet publiek of van liorp een van de radaiAeuts vao d Niteuwe Nederl Kerkbode 0gt k bet blad dU in verscheidene greiHigenM nten de siiMiÜL ihandoI met nstocld wordt gedragen nokkelwoedo büoa ieder wH riiiK l stUet aUeen he Mw ena inde uitvaa pvei ersioh mee in poedtg ward het aarzelend oedgepraat ten sloMe gaat bUu ieder meedoen drooraJ m dn feoorloofde faai Bl voor do boeren mindier guuetige resii ltatflo Mwerp dnu t voor mm mmméaa het geval was ïi r zyn MO m rkt hU op indezesaak graden n ataudeu Men kan zetf de stoute sobOenen aantrekiien ee met het iuilve varken op zijn ru den nachteiijtteu locbt oodtviifiUHii Men kan ziob oou beP i tot het overbrengen vaik koeien o paardwu waarWj mi een vra hi e woi ol apek er tegtOljtt umm door ka MenKan de sawkiLeiwaar o oopeu of ookSlechts voortbreogseien van igen boerderij er voor beeceuMDWi lerwiji iwK voorts een heet verschil uia kt oi men imu ee levend dan wei dood m banden van de amokltelaam speelt i kM dazo Omgeu zegt hij maken oiei alleen gieMwigk dooli ook zeUettjk versobil uv boeÉ du zgn vackena door smokkelaars daat bobaaiwWni zwi lU ueer op oen ookkelsor zeil Met koeien en paairdea geven zioh alleen n Us uiensohen a £ die zich zouden meunen mei een dood half varken Op den mg te looped pedrioogrtena vormen zuUce nPii4 men Hoheu en complot dat de oiet ne H amok keiaars huurt ea ruim beiaait mttar zelf ia alle veiiighekl een nog gEoolere wtost opstrijkt daar zijn ze meanen van ka piiaAi gezeben memgwhen voor Deze verschiiim hebben be uad een voorüool S500 aat bij vOort Want ieder visdi nu em voor hem poeeeode ptaai m Ue r fen der smokkel benue zoaéor dm hij zich ai te zeer betwett te schatuen voor het dimkende m stelende gesuisctiap waarfn hij verkeert De smokkelary is eenvoudig in de reelcfi der gerrdituurdigde maatschappeiijke tnuuiavïies t e nomeiu zij is ingetijfd iu do van Üoot gegen en beroken wuarui men natuurlek m eer m dêugtt werkzaam utoet zijn Bcft stakhig van brievenbestellers Zaterdagavond hebben de hulpbrieveu be Wiflers aan het poeiikaialOfH i DbÜü om OU looueusch h 4 werk geMa akl IMi bustaliin0eii wordoo met gxoote v 7traging an door het vaste peruoaeel Hoogwater Men meldt uit Culemlwrc Het wuer inue uek biljb wassen Thai is d staid 5 1 pi N A P DVWtocS pw roeiboot tiostejen werd dé spoororug voor het verkeer opengesteld Uit Wijk bij Duurstedo De was van den Kijn i uians eer fearing Zaterdagavond vifi uur noteerdia m Kijitrfpeuachaai een sta wt van 7 5 M pi N AjI ti middelde stand 2 i 7 M i r hangt bovw öü rivier een dikke uust zeer teU ongeneve v n de sfMieepvaart VVitidnchuog Uütll De Wa i i aedtert Zaterdagavond 2 C M gewassen iHand Z irdag vottd S SsiJ De moord te Ëmmer Companenum Ond r verdenking den mootdi op Tuhbe te mmer ljompaecuuov S lecg te heb ben is gearresteerd eeu MMdsM kommiee van iM detachement te i AiiDer Oom ae öuum Pariijcontres a A JP Het Volk meldt Het Partjjoüogjraa dcr 6 D A P U op 11 i eDr ta Zwohe gehouden wonlm Het voorstW vau het i aitijbestmtr hadt Uy de verklSztng va ledöP voor de Tweadia iCaimer der um Oeneraal wieike tengevojge van de ontbindlinig me het oog op de Urondwetshierzieniag in l l auikn plaats viüdeo zal door alle par tijen worden gepoo te Us bewerken dat öe zittwrtfite leden geen beetnjdiin f vuiden en zoo Svogelljk bij enkede can dnotstet fhng worden geitoz u Overreden Zaterdoigmiddag omsireeiuE $ uut luid op het jtauonaenirpiaoeaKnt te Zwolloeen ematig oisgeluk piaate Twee lo se arbaiders van de KijkMeteigraal weirdei duor eeö raageeritrean gegrepen dien ziJ door het fluiten van eeo tocoUiotieé niet hoorden oankomei De arbeider Jan v D Jk aikoioBtö uit Ua teto werd eetï amSi oh een been verbri dd terwijl zija mfitker A J Draaier uit Hoerde en armi eau voet verloor en boiv ndien aeer af Me aan het hoofd werd giekwebat De doO toreu Siotamaker Jorntama en Spaniaarf waren oogenblikkelijk ter plaatAe VaO Dijk rtFöid verbonden naftr het ziekenhuis vervoerd doch Draaier wos te zwaai gewtmd ogoU eMs een eerste verband e kunnen veodragen Bij aunkiKust in het ziekenhuis bleek de ongelukkige reed overleden te ziju Moord Vanmorgen Is te Ambij een dorp bij Maafilnoht het lijk galanden van zeice tm R Aa waooMvèiijnlUk in en vechtpartij door vier meesteken is vermoord BSKENDMAKING Beperking verbouw van gewaiwen De BUBGEMBEarTER van ÖOUDA Gertt op bek bepMJde bij db ciroulaire van dn Mii Ker van Landbouw Nijr r heid en Handei dd 4 Januari 1917 Di reotie van den Lwdbouw ntf 296 U aMeeting Brengt ter aOgeinaeDe kenai i dat de datum voor weifceo vwbottirBrt van geel most rdMaad bruin aioatenft M4 karwi aad kanarieKaad blauwmaanitai spibMËiezaad aMiuien geschikt oor oomumpti suikevtdetm en vlas aan dan burgcueeriter vaar hun bedrijf g oveetlgit is opfgui Qkoeten doen van da oppervlakte der dooi bw hi het ooffrtjaar 1917 met één of mser der voreakbedocMn g waiaaea te betalen gn den ten cdfld een dedbetrefftnd v rguiUlin 9abewij0 te ïSHw GwKl ten 8 Imnrl I9t7 P BuTfeoMIMr voorn B L MAETJiNB ni ton luKrauKrt De BimtiEMEEprtBE na GOUDA Oe3 t op de drouUire vuk étm WiaBmr vm IJaulbouw Nijverhad m B i i 80 Deoemiier 1916 no S6177 Breo tor igvaeeuB kcuni I dat UHi kmu vw lOJwoHim Hl Ut iKdmi uakoudlgliig rl il gori en iMvennoillt dMr benMakUot kr Jo jaKDie e tt9titf uee d blJ ée gxamiiBTsC vMi JCrfnqwQ J van Wijk en de Hrua KeiUBiMi n vau der Heijden xaiïm vcrIcrijgbMir zijn oor zooverro voorradig Ueen de vol0Bl le prijzen voor kleiotiaa BiJmTtooH SMglXft ol BanelD I28 SB Gort gOTOoe Kat 122 H voniwt W ol AowriUMnwhojlafJ Iles per 100 K a lU dait voor grootcffe ol JdeliMre lioe eolMw dM m Uiotm d ab ï gguonade utiluiea niet wdero nMgwordêtt r fceod don de gnwEriera ftAtiUT evenMdigMd v u de aub I venmUepriiMD uilSnda eoiit r de sub I noonls poMtera i et verpHokt zijn kl erehoevodbedeo Oer bedoelde arSulen wui kleiabandelaiai Ie leveiw Ion 100 kiloffrun S T n dait voor li t overig op dm vtt koop der aub I g ooeEDde artikeloa het bepaakfe aub UI n IV in do dMboliel land l Wi ari ii g ylm Bui eester en WoUifndna d4 8 November 1916 toe 8 Januari I9l7 De Burgemeerter voonioMnd E h HASTENS STADSNIEUWS GOUDA 8 Januari 1917 De braodrogeUng In het vooruitzicht op de broodkaartenwrwtrekking ia het misschien nuttig daar wat meer van te vertellen De regeling is voor alle gemeenten deaiclfde Alleen wat de prezen betreft kunnen de burgemeeaters afwyken van de ministerieele b alingen De bedoeling i8 het gebruik van mee en bloem zooveel niogelük te beperken Aan ieder wordt een broodkaart uitgereikt een voor witt bzood of een voor bruinbrood naar veridozièg De hoeve eid brood voor één w ctk aal bedragen 2 8 K G Do kaarten worden afgegeven voor een periode van 4 weken De prUs van het bruinbrood blijft op 12 ot per K G bepaald Ter vergeraakkelgking xal het bruinbrood gebakken worden in brooden van 4 ons De bruinbroodkaart bevat 7 Coupons van 400 gram elk Een of meer coupctts worden den bakker die z zelf moet afsche 4ren afgtfgieven Loas coupons zijn niet igeldig Voor een der 7 cour pons kan men 260 gram tarwraneei bekomen voor huiseiyk gebruik De witbroodkaarten bevatten 10 coupons van 0 gram élk 6 coupo ia 100 gram 4 coupons k 200 gram en 4 coupons van 250 gz Ik te jcamen aldus 23 coupons met eoi totaal gew ieht vkq 2800 gram 2 cou ns wan deze kaart kan men bestemmen voor het bekom n van 2 rties bloem elk wegende 12 gram Bovendienkunnen e ai of meer coupons dienen tot het verknagen van zodt rogtebrood en onverpakte beschuit Verpakte beschuit sal buiten de rant ioeneering vallen De vr e handd in bloem zal n Ö Februari worden atojpgezet Voor het witt BroQd blijven de gewone giBwichten golden Elk gewicht kan op de broodka rt gecombineerd worden Wanneer een gezin mat hët vastgeatsMe rantsoen niet toekomt dan ia er mogeiyk heLd een aanvulUngsbroodkaart te verkregen Hiettvoor kOm n echter alleeA zéér geldige motieven in aanmerking Een dusdanig aanvullingsbroodkaart is volstrekt persoonlek en bevat twee coupons 400 gram brood uitsluitend bruinbrood Op de wittebroodkaart kan tevens gekocht worden onverpakte beschuit en zoet roggebrood terwijl op elke kaart aanwezig zUn 2 coupons voor 250 gram bloem aoodat thans aan den vrijen hwidel in bloem een einde is gemaakt Voor de hotels worden uitsluitend aan buiteplanders dagkaarten uitgereikt bevattende 4 coupons van 60 en 2 coupons van 400 gram Wanneer iemand uit logeeren gaat of zelfs in en café een broodje gebruikt dan moet hy zMn broodkaart btj rich hebben Het hapert ook aan de zeep Het is raet de Iev rin f van zacbte zeep niet isi ord l te In wih ceis geen pond to krljgleu en tooh is er eMagehrek aun zeeq d w z aao dn labtKken BlijkeiB onze InHohÜngcn die wij naar aaor leiding van verechiüfflide ons ter oore gekomen klachten hebbeiii ingewonnen is daar voorraad genoeg Hoe het dan komt dat er geen zeep wordt verkocht niettegsudtaaoide op da lijst van maKimumiprijEen do prijzen voor zachte zeep zoowel voor den kkénhwidel Atsvoor den gebruÜKT zijn vaatgeMeld Indien men leest de publiostie van gemeentewege dd 28 Dec 1916 aJgekondl opeeCBOmen In dit blad vam 3H D c 1916 dta ziet men daarin staan i emeeB er en Wethouder vnn Gouda gelet op de oiroulaiTO vai den Minister van LaodbouiS Hi ratbaid euHandei d d 4 Deoerober 1916 no 10fi068 atóee1U HUndal Prengeti tw adcen eeue k nuls 4 dikt op nader beldond t k p datun enz zadite gKwne efigëie ep voor kleinhaod aren in dal tik aat veritrijgjbaair njn tegen de nartrolgeBde pHjzen vo fen dan de prijzen enz Zn en regel op nader bettend te maken datum ligt de verklaring want die datum ia tH niet beitend gctmaakt De dttstributie van zeep hii nog niet in orde De zeopfabrikaoten hebbeo v treenigd toegiezegd aan de Regeerli tot den koAraden prije te zuW n leveren maar de onzekerh WL waarin de Begeering hen l at maak leveirïBg onoMgeU OaOeeodea wij Zatcvdag j aan de Vaderlander een arCUtei waarin w rd gezegd dat het hapert aan de distribuÜe van veraohUleode ftrtlkeien e kaa oAn worden toes oegd dat betook hapert aan da dM ntle van df seep Het is te wnaolmh dat apofid een wordt gMVondtn e aan dan zeepnofid want dte is êr een einde maakt t U wei kras dat m de gemomto waar do grootste zeeplnbrici rtaat ge n pond zee i to kragen itft Door den Dfarectenr Generaal der 8 3 ia een loffeii e venuoklliug toegekend Mn A B d Brnin Itute seinbuiswaohter Mhïer wcgeiM betoonde oplettendheid Rangeerder aangeredcB Gisteravond omstreeks 10 uur wilde de 24iarige rangeerder A d H aan den Hidder van Cataweg alhier woonachtig de spoorbaan oversteken naar het perron van station toen de raarhinist van de iocaaltrein Gouda den Haag zijn trein achteruit zette De rangeerder za en hoorde het niot en werd daar hij niet snel genoeg het hofge perron kon beklimmen door den achtersten wagen aangereden Op bet alarms ignaal van een der dienstdoende chefs stopte de machinist onmiddellijk waardoor voorkomen werd dat de rangeerder onder den geheelen trein kwam Hij bekwam niettemin een vrü diepe wonde aan het rechter bovenbeen die echter door den te hulp geroepen heelkundige Dr Montagne niet levensgevaarlijk werd geacht BU onderzoek ble k dat geen zyner ledematen is gebroken Per poliiiebranoard is de man naar het Van Iter on Zi kenhöi8 overgebracht A g Ned Verbond Johget Afd Zaterdagavond herft de aM Rottardam vftB de Joogei Ver het Al Ned Verbond een propagnndaaivoad gehouden we4ke door ae opvoering van een toooeelBtuk en ultvoenng van eeidg muzlieknummers adamede do een bal aan het eind van den avond een foestdljk karakter droeg Kaar wij vernenien hiebben zich reiwte eea dcrtdgtaa leden opccegeveni voor de atiohtlng van em afdèótinK Gouda van het Verbond Voordrachten over Ned IndiS door M Joustra De heer Joustra begon zijn rede mei het bespreken van een der voortbrengselen vaa Ned Indië en wel diamant hetwelk op Borneo gevonden wordt Veel wordt er echter niet gevonden en het zoeken naar diamant gaat ook heel primitief wordt meer als bijverdienste beschouwd Men graaft n vjjvertje en wascht daarin als het ware de blauwe aavde in een soort van wan De aar e loopt natuurljak weg en de kiezelsteentjes en vaste stukjes welke overblyven worden dan nauwkeurig onderzocht De diamant wordt dan gesiepm in de zich op Borneo bevindende slijperijen Twee slüper en vindt men er waar ieder die wil een stoel kan huren om zelf zUn diamanten bevrerken In deze slUpertjen worden ook de minderwaardige steenen uit ï uid Afrika t r bewerking gezonden behandeld welks van uit Borneo weer over de Archipel worden verspreid om als opschik van de bevolking te dienen Op Java i ordt tegenwoordig ook marmer ontgonojen Kwam vroeger alles wat in Indië werd gebruikt urt Italië en dit was heel veel omdat tnen uit derf aard der zaak in Indië veel noodig heeft voor vloeren en waschtafels thans levert Java zeH veel Op Sumatra komt eveneens marmer voor maar wordt laan ontginning niets gedaan Spr vertelde hoe men al men van Siboga den berg overtrekt een groot gedeelte rijdt over zuiver manner Sumatra levert ook veel kalk dat echter alleen door de inlanders wordt ontgonnen voor zooveel i ji noodig hebben voor de Siriki ruim Als indifstrie van den laataten tijd zou men kuUnen noemen de cementfabrikatie Ontdekt door een Duitsch sergeant in de buurt valn Padang aan wien het na venS moeite gelijkte het benoodigde kapitaal voor een fabriek biieen te krijgen wordt het thans veel gebruikt voor het aanleggen van wegen Waterkracht wordt gebruikt voor electrischen stroom en met wigeveer dertig man wordt da alle grondstoffen bü de fabriek te vinden zijn per dag 500 ton gemaakt li elk getal door een genieuse vindmg binnenkort opgevoerd zal worden tot 1000 ton Men he ft naar de kijist een kabelbaan aangelegd om de steenkolen te halen en te De heer Joustra besprak daarna de volksstammen us uiterlijk en kleeding Drie typen zijn in hoofdzaak tie onderscheiden en wel koeboe s de oer b6voI ting in het Palembangsche ZÜ wonen in de bosschen zijn lichtbruin van kleur hebben een terugwijkend voorhoofd een platten neus en krtteshaar Zij zijn klein vfkn postuur zeer schuw en vermijden de aanraking met andere stafaimen Langzamerhand verdwijnen zü van de aardbodem Papoea s zijn de bewoners van Nieuw Guinea en omliggende eilanden Zy zijn soms bijzonder licht andere weer zeer donker van i iteriijk Hun haar te gekrtfCsd en staat in bundeltjes bij Uiaar Lang van gestalta zyn z doch bijzonder zwak Over t algemeen hebben zü n grof gezicht met grooten neus zijn vrüpostlg zelfs Beer brutaal i luidruchtig De Maleiers hebben e t igsnaardlgelichtbruine kleur die naarl het olijfkleurigeoverïirtt Een schilder zeide de heer Joastrazou er misschien zelfs lichtgroen inzien Eigenlijk is Maleier een verzamelnaam en zeermoeilijk is het hun karakter te bepalen De Javaan is donkerbruin tepvijl de Maleier op Sumatra zeer licbt is ZÜ zijn klein hebben fiJne gespierde ledematen platte neus dikke lippen Hun houding lia waardig hoewel hii door de vroegere toestanden een onderworpen slaafsheid heeft gekregen en i i ts stuitends heeft ZÜ weten zich echter goed in bedwang te houden en 1 zijn zö in tegenwoodigheid van vijandep gedragen zijzich toch zeer behoorlijk i Daardoor komt men vaak te laat achter dooV hen gesmeedde plannen tegen Regeering of particulieren Hun gehechtheid aan of liever swak voor kinderen is zeer groot In Indië is de kleeding Wet zoo noodig ata hier Dit blijkt wel als Éten nagaat dat de kinderen tot hun zeede ja8r bQna ge heel naakt loopu Het llebaam wot daa versierd met ja van alles Stukjes bambot zilveren kettingen gras planten roode vruchtenpitjea BagopitjMT blotmen vogelveeren en kralen Vele sieraden sijn t elijk een amulet Ook wordt het lichaam geUtoetfeid on de neus en de ooren behangen met ringen De wapens kunn i verdeeld wotdea ia sieren gebruikwapens Ieder inlander Is gewapend mtt een steek n snü of kapwapen ook op de jacht Vuurwapenen worden voor d jaoht toagartaa doch sijn anders verbodm Op Java en Bali U de kris het nationaal wa pen De Dajak gebruikt oog het blaaaroer dat de Batak alleon op de jacht bezigt P l en boog treft men nog aan bij de Papoea s BU de BaUka wordt ala bÜ ons de boog gebruikt lüs speelgoed De NieuwHollanders gebruiknt het z g snorrebot bij de inwijding in de geheimen van den stam Een snorrebot is een blikje waar dooriieen een touwtje gestoken is als men aan de einden trekt krijgt men eea gonzend geluid de kindftren hier te lande doen het wel et een knoop Als een meisje voor volwassenaangezien wil worden laat z 9 tanden afvijlen en zwart maken wat een zeer p nL ke bewerhing IS Het voediel is vooraamolifk rijst alletn m h t Oosten sago en in de Tobalanden de zoete aardappel Rijst wordt tweemaal per dag gegeten m groote hoeveelheden met sterk gekruide spijzen Na de pauze en nadat de heer Slop had medegedeeld dat met het oog op den treinenloop de lealngen m het vervolg een kwartier eerder zullen begiimen werden de jklaatjes vertoMid welke dezen k er bijzonder mooi warM STOLW K Rijwiel gestolen Van de aledite giewoonto om rijwielen voor wlnk 4 ol oalé te latiea titaan ia zekere C V alhier de dupe gewojden Hij xotle zijn fiets naaat het oafé van den heer VordooM nieer maar toen hij huVswaiaxte wijlende kc ffen zijn rijwiel wilde pakken wa hei verdwenen Depo4iüe 10 met den dlelalit ini kennis gesteld Stand der bevolking op tl December 1916 Gevestigd hebben zich 67 mannen en 61 vrouwen geboren zijn 26 m en 30 vr een vermeenlerfng dus van 9S m en 91 vr Vertrokken zijn 69 m en 69 vr overleden 18 m en 18 vr een vermindering dus van 77 m en 8 vr S a totale vermeerdering dus van 16 mannen en 4 vrouwen i darende 1916 werden 17 huwelijken geiloten werd een echtscheiding aangevraagd en werden Z levenlooze kinderen aangegeven Bedroeg de bevolking op 31 Dec 1915 2423 ingezetenen op 81 Decemebef 1916 was deze dus geworden 2448 personen HAASTBBSCHT De gymnastièkvereenigïng Olyn pia aihier gaf Zaterdagavond J J o der leiding van den directeur 4m haflTp van Leeuwen haar l8e jaariükache uitvoering in Concordia Zooals altijd waa de aal vol De muziekvereeniglng Prima VoHa verleende w er haar medew rkftig eti opende den avond met twee nummers waarna het scherm opging en Olypia toonde wat ze op het gebied der gymnastiek prestoeren kan Het oordeel kan niet anders dan gunstig zijn Opleidingscursus maar vooral eenige leden van den hoofdcuivui gaven staattjes van tumkunst te zien die moeilijk verbeterd kunnen worden De damesafdeeling die helaas maar kl in ia verwierf groot succes en gaf het bewijs dat de gymnastiek zeer goed door vrouwen beoefend kan worden Na de pauze vterd ter afwisseling een biyspelletje opgevoerd getiteld Inkwartiering We zullen er niet veel van zeggen omdac het opvoeren van een tooneelatuli niet direct op den weg ener tumvereenigicg ligt Afgezien van het zoer goede spel der dillettanten had de keuse van het stuk e i betere kunnen zijn Het b in was aardig het werd steeds spannender maar toen men dacht dat het spel eerst goed een Aauvang zou nemen bleek hot afgeloopen Het scherm zakte de ontknooping moest het publiek er zelf bij denken Tot laat in den nacht hield een ge lig bal dt bezoekers bijeen BfiBGAHBACHT De heer J B Zwartsmbca hooidder Ohr school te Bergambacht iwcft volgens df dt od tegen 1 April eervol ontzag gevraagd nvet het oog op verdere diën Hij is in t beaU van de akten Framtcli Duitooh KugeMcb wiskunde en vSchooiraad ÖÜDI WATEB Doqr B en W Is vergtumdx higovolge de Hinderwet verkend aan W de Haui tot bet vergrooMo van zijn Maederlj o aan P Roowmfaooin tot bet plaatin zijn sntederij Am btit K K Kerkbestuur is verloC Ingevolge de Drankwet varleeod voor het op 6 Januari 1917 geopende Patronasteg uw l H BT Voetbal Uitslagen van gistarea Ie klasse U V V Haarlem 1 0 HbA Qluick 2 aKC V OX S 1 2e kl A Aja A Bpartaa 0j L V V A F C 0 7 E D O D RC 1 L B Olympla D V V l Concordia Ajax L 4 8 B F C V V 1 0 C D V S Feüeaoord 8 2 Dordrecht Hermca a 0 D AaMM Kamwut li f A V V A i i t UooU Viatoria 2iSe kl B Trw v Ma CV V 0 lj V P a Gouda af gek i C R OH B rkeott de lfr 1 H Velox T O P 2 1 vrisndsch Voorw Vriendenscbaar 5 0 Goudaohft Voetbal BoImL Ie kL Boskoop T O P 2 4 fi Overziéht Het Gouda A W enZwaluwen terrtin wer den afg ourd ble f weer alleen over het Sportterrein Was fae des morgens hwi mooi het warme zonnetje deed er ditmaal geen goed aan en t middags was het glad n uiterst slecht bespeelbaar Vandaar dan ook geen mooie wedstrijd uitgezonderd het eerste halfuur toen r sear vlug gespeeld werd uaafna werd er bU de Olympianen geknoftid bet forsche spel van D V V bleek den doorslag te zullen geven en deed dit ook in het laatste gedeelte van den wedstrijd Met l 1 kwam het einde waarmee beide partijen wet tevreden kunnen zijn Behalve de veranderde voorhoede van Olympis van Weel in t doell En dat moet gezegd van Weel Is het nog niet verleerd aoMtterend beeft hi de v rscheid oe gevaar tijktt schoten verwerkt en höt is te weiwchen dat Olympia van Weel als doelman zal houden T O P ging naar Utrecht naar Velox Het terrein was slecht waarom de schai lsrechter afkeurde Doch pas badden de spelers zich weer aangekleed of de sch r keurde goed toen de Fpelers in het veld verschenen keurde de sch r weer af II Commentaar overbodig I Er werd toen maar een vriandschappel k partijtje gospeeld waarbij Valox met 8 2 won Voor den G V B speelde T O P 2 tegen Boskoop alfiaar Het veld moe heel slecht geweest zijn T O P spoelde met 9 man vn wiat toch te winnen mot fr 4 Olympia D V V J 1 De gaathecren verschijnen mét 8 invallers en met de Volgende opatolllng van Weel doel JUngellng en Mallon achter Houdijk Wagner en de Hoed midden Mooyaard N N Duijm de Wilde en Backen voor D V V was volledig Direct bij den aftrap een vlug spel van beide zijden doch de Olympia aanval schijnt op dreef vlug enthusiast corabineerend gaat het op het Haagsche doel af en het duurt niet lang of rechtsbinnen geeft onder groot gejuich aan Olympia de leiding Dat schijnt DV V te prikkelen v Weel wordt aan t werk gezet n prachtschot werkt hÜ weg doch een D V V er is er als de kippen bü schiet buiten bereik van den doelman in welk schot Mallon met de hand wegslaat Onder ademlooze stilte van het publiek plaatst eeii groen witte zich achter den bal de strafschop wordt i nomen juist in den hoek doch van Weet gooit zich pijlsnel in die richting neer en een donderend gejuich gast op als de 01ympia voorh d reeds weer met d n bal weg is Even later blraseert de D V V doelman die ook keurig siJn plaatk weet zijn hand en wordt daarvoor even gestopt BU de hervatting bl ift Olympia Iets staker combineert echtw te lang voor h t D V V doel aa Sioor er enkele mooie kansen verdwijnen Spoedig in het dan rust Daarna blijkt D V V de zaken boter te gaan aanpakken de Olympiaaanval verslapt danig de verd diging achi te vergeten dat er nog vleugelspelers bij haar tegenpartij zijn die byna stdodh vrij spel hebben de achterhoede weifelt alleen van Weel ia de emige die Olympia voor gevaar behoedt De druk op het doe der blauw witten wordt steeds sterker wel tracht Duljm een opluchting te geven door een snellen ren die voor D V V gevaarlijk kan worden doch de Haagsche achterspeler maakt er op een unfaire manier een einde aan n het gevaar ii geweken Gevaariijke aanvallen worden door dien D V V er zÓÖ onschadelijk gemaakt forsch en ruw of vuil spel schijnen voor vele spelers ook voor vele scheidsrechters nog puzzles te ztjn wat natuurlijk niet ten goede komt aan het spet Met dat at schijnt een tegenpunt niet te kunnen uitblUven en na een aanval van links moet van Weel tweemaal vallend een schot verwerken doeh de derde maal is een D V V er vlugger dan een Olympiaan en onhoudbaar is de gelijkmaker er Wel kampen beide partijen om het winnonde puat u D V V heeft door naar forsche spel de overhand doch tot doelpunten komt het niet meer m ala de scholdsrechter einde fluit is de stand 1 1 Met het oog op onze plaatsruimle zullen wil mergen de verscblllende standen gevmi BeatuurBvergadering N V a Het bestuur van den Nad Voetbal Bond vergaoerde Zaterdagavond en Zondagmorgen op het Bondfibureau te s Gruvenhuge Te lopzichte van het adhaesie telegram van den Ned Voetbal Bond aan president Wilson In zake diens bemiddel ngs actia voor den vrede lichtte de voorzlttw toe iat dit telegram door hem werd afgestnden op verzoek van geachte Nederlandsche zijde waarbij htj gebruik maakte van zyn recht om den N V B m spcedehKhende gevallen te vertegenwoordigen De commissie in zake eoafossioneel voetbal bracht een voorloopig mondeling rapport uit een basis werd gev mden mn tot een samenwerking te geraken die beide partijen bevrediging zal schenken Het scheidsrechtersvraagatuk maakte een onderweip uit Van langdurige bespreking waarvan het resultaat was dat aan de scheidsrechters commissie zat worden opgodra n een plan op te mak i waarbij de kwaliteit van het acheidsrochterakorps verbeterd al worden sla een der middelen om hiertoe te geraken zat een presentiegeld worden toegekend aan de scheidBrechtem die op grond hunner bekwaamheid en hunner b Khikbaarheid hiervoor in aanmerking k nea inllen AUüatldu dalde ÏKtoren de 100 K H in il uuTzT mio7 UjS net en verbeterde zijn eigen records met 1 uur min 54 2 sec en de daartussehen gelegen records büna allo De root was van den Haag vla Oegttgoest auar Haarlem tn terug KUNST Ned Opera MlgMta Zaterdhcavond we l iu de GrootaSeliouwburg te Kottwd door de Ne£0 era Miguoik f g v a voor eengoMbtwette zaal i Magda liui he t een KW ffoadnMlr nog Mie hooren Haar woei waa op eea enkel sQèoe na tametijk mat BU faflfc siu en b v van Kent gtj t land ens had baoi gelaaotuttdrukUug ImA mysttokf au UKUMclien die IWiebt zijn met i ialr voyanow liet toondw MnmiiM de VL4nikkiD van een unAoK dHt baar nrtbeeMioc het isUeU titwoc sad sk t CIJZCSL TiHy WiWtraberg gal em bekoorU coquette aotiloe haar stcfu wa vooral in de hoogte voi oarme onv de tuiverhtéd van Uwn vn iiibspraak Do vwid waa oor deaie beide uauietf oen wiooes Van du heoren vtTdk ni 8o il e het eemt gmocnid oui ziju iilii U kmdo Meitfti rvertolking U gjaaf geluld vol rijke scbakeering bn dbt het put M een warm applauA l u andfre rotlen gttrv nt gefu redpn lot opinerkkigi op oen kiotne hiaat na lk p de vectooulog ulbHtekend Magxbi Lttef ktw aan t tSkid van t derd bedrijf bloemen hot wa goed vaa haar iKiéêa dsze hu en die we lke sioh uUIa hl hantevklap van b i publleL met Itlty Wvthnahei t dwhsk BE30HTZAKBN Da qrionnagezaak Dirkzwager ca Hm gety obtHlK te i veuhaffe heeft gewotgwd llan n Httninnan te HotterUaui vn I irkrwnger heopaafaDt to M aasluisi vvrdaoht vau HpLosaafo cu deHwefii door de Bottt rdaiuBcbe redit haaxit vvroordt eld liehkii fCHfet tlneMd lo het Uubi vau Uowani ellder uit hun pri Vi utKTve hechtenis te ouNlaaiu Do RoebUiank te BoMerdan vtnnrdwlde Zaterdag W B K 38 jaar boerenarbeider te Gouda wegraa wedcNpannigiH ld tot vcertteo dagen gn aufenisetrAl Marktbariohton RstlndainKlw Vwmwkt AmvoCT i votte ru tor l 186 mUo HÜ giwlulviimi UOO vwkm 3087 liapeu mi luimiviiia l rU Mi lit kW 1 34 ÜD kw 1 1 10 9o k io ubmu i ti a i aio 3 i IU 9U Katvnreu lo 11 40 3 J 15 3a ll lUl tmluiMl I tOJSS 3 lUJtB Laomiena lo lU OS 3s 10 60 haacM redt IIJk Vai ktnw Ie 1 16 Se 0 98 9 t0 lu Uoht suoit lo 10 90 i tO U Imillol OUUBWATt H 8 Jm Aimim 25 4 0 uuteot Km 16 MOR r 6fc iSl iml KukMiwrk 116 1 IS AUea por M K U HmkM mM m ooadUle LAATSTE B EBICHTIiN Mr N P van dm Mii t lu ttaa ouderdom Vftn 61 j4T n 1 nir N P nm dMi Borg oud prwidaot vm do MedoMudKlw Bank liMtaoiMKli nvef Ui AnwUirdHa ov0rl den Itr U emmuL SurfMiu Men adm OM uit dm Um Met lewhvMPn zftl wanten reroaniRl dM de voonultur dt r Twewh Kmmt Mr H oe Mn Bonfiouiw die t g IMjoéetdag 70 ioar lioopt U lyorden eedert eenige dagen iwtlg ooffMlMA ie De tleka heeft Kevigio k orU De bnac ilorg 8iu ui iu dk eerale w ken z werk H W OTh a de m adat ktinaea verfloirteD Telegrafiseli Weerberickt TW het Koniakljk Uetenolognob laititout t U £ BUJ S VerwMdHlnf r l hel Kon NeA Met iMtltiiul Ie De Bilt tot dn mad ran 9 Januari Hturinaelitigt lot krachtige later ttjde Hik BdKniKDde WeMdlJke ot ZuidUUke wlad wa r Iwwolkl uM tDMjto opklariil waautdkllnlllk NCeobulea aanvalt keiijk ikMot BURQjeRUJKE STAND BIVLWUK GEBOHËI Adrlisa WüheUaa d V T Koot en C van dm Heuvel Hagdaiwa l athaiina d v va a orn m M vat d v Holai t N I l RTHOIIWI O rm W Jn aardfiï vau Uerkenwotide en J A Bwrger IV MtLKDEN i Nerftio Kioot oirf 88 jaac we iuwe van Arie Graveland Advertentiên VoortiW Woe dag 2 uut 3M M KIMDERVOORaTELUMa w asiTS BttgHaer Optreden vaa KLEINE POLLI an hal Oirous OmniT ffiWOm PimZBIL