Goudsche Courant, vrijdag 26 januari 1917

55e Jaargang Advertentiën OmtmiMtmmét MARIE LEURMANS TH DE RUWE Oomb 15 Ju 1917 52S 7 A n itleo die on bi bet tmertclijk verliet ve oBxen dierbaren ecbt£eno tt en vader ecQ blijk vaa deeinemiaf aven betuifeD ooder e I kwntaa hiermede buo lurtelijken dank Wu A J DE QOEU VAH OU SmONG en Kinderen Steln bi Ooiidn SM 9 TERSTOND GEVRAAGD een Boerenknecht load kunnende melken en met alle boerenwerk bekend Bi J VERBURG Jci t eleraekak 0 da S23 a Kon Holl Pijpen en Aardewerkfabrieken Pa Goedewaagen Zoon Ziek aan te melden JaacPkd aaaal de Fabriek S41 H Winter L deo o wintarroeien Gebruik PUKOL 1 526 8 637 106 Witte Bioscoop Vrijdag en volgende dagen MAJOOR FRANS 5 ACTEN 5 ACTEN et meeiterw rk vao Mevr BOSBOOM TOUSSAINT HOLIJIIIDIA FILM In de hoordrol S39 40 Annie Bos Buiten de Stadspoorten NcMT het DuitwA ran CliARA VTEBIG Bewerkt doop I P WEtóEUNK VAN B1O6SUM mot itoTiaatle van d aohrijfetar Nadruk verboden Zeer mooie sollede meubelen alB Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetalels Buiretten Styiameublefflen lels Buiretten Styiameublefflenten in teer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Sioapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f17 60 Styikast f20 StHlUfel f 9 60 Spiegels f 5 60 f 7 60 enz SIIMSTIUTMb BnenUiuUiilikliit Ut RoHepdam leslel II iÉverk x Kj 1 MoiaD i Zooo Ingrijderij vboR PARKN CH r N OamO ululullend door LEDEN der Zuid Hollanduhe Uavereenilinf Afd Gouda en hunne mannelijke huialenoolen om KUNSTVOORWERPEN op VRUDAG 26 JANUARI dM umlddai U i uur op Mil dnr 8lii l AANQIFTE lol deelneming levena elelen beid om aieh lot lid te laten inachrijven Con Iributle I 1 op Donderdag 25 Januari a avondi van 8 9Vi uur en Vri da 26 Januari a mor ena van 9 10 uur in bel Hotel De Romera Kanenainlel Telephoonnummer U S3a 24 HET BESTUUR Nieuwe Scliouwburg Qouda Sociëteit Om OenocKcn MinEUStliiiiNimLUie VAN HBT Amiterduniche Revuegezelschap Dir 1 ALBERT BOL ImpreiaarioB GOS8CHALK op Zondatf 28 Januari 1917 7 uur preclei OpvoarlBff van d baroamdn rnvu HADT IE ME MUUI Met Koren Zang en Dans door LOUIS CONTRAN In de revue treden op da eertte Nad r vue eterren o a ALBERT BOL LOU CONTRAN ADRIENNE SOL8ER GRETA SCHLEY Mevr OOSSCHALK ens Qroot iiicces door geheel Nederland VoorafgotUB door poclalltoiton oa mbwt Bol Nieuw Repertoire MrlMlin Sotaar labaarnleuwatecretlle t DaklolaoOaPina De jonltte Heldentenor Laals Ooatrail Hollendach Humoriil PrUiea der pleainn Sullea en Lo e nietl l n I I SS Leden I I Belcon niet leden I I Lede I O TS Gallerll f MO Ver boa d met S auteuiareebt Plaet beiprekla Zsnda 2 Januari van 1012 aa 2 4 uur 512 47 SCHAATSEN worden goed GESLEPEN en gerepareerd aan de Rqtulgfabriek van L Va ZEVENHOVEN SPOOIISTIUUIT 816 15 Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsclie Couraat r De idTertMtiei k itn ilwkte kt TOomltkeUliBg 1 5 regeU t 0 26 voor elke regd m t 6 oenU OpgMi Bitiliiit id Mm katBuMui losGoop wOouda Vooruit Voorlz lting wan da attraotiafiim i DE SLEUTEL Maa het GELUK e Serie cetitetd De Wachter van dep lodlialenipel In 4 eelen Zeer Interenante taferNlen Verder uitgebreid afwisselend Programma NATIONALE BANKVEREENieiNG Kapitaal en Reserven f 5 500 000 Kantoor OOUDA Firma Hoffman t Co Handelaopadietan Rekening coi ranl en Depoaito Effeofan en ooupona Inonaaaapingen op Binnen en Buitenland Vreemd Gelde adminiatratie van Vepmogena CaMoanvMi u l B ZirtM da raa BOEKHOUDEN Ondor leiding van J HAGERS aooonntant en Hoofdredaotenr van HandeU tndie J AMESZ loeraar MO en H J BEKKERING Jb accoantant en ondleeraar eener HBS worden door het m lol Mlleli m Vetabppelijk Éuum Keisert aoht 15 en Lelie aoht 30 Amsterdam georganiseerd versobiUende Schriftelijke Cursussen in het Boekhouden Leergangen voor beginners eenigsEins gevorderden en meergevorderden Speciale cursussen voor de praktyk diploma s en voor de acte M O Eveneens populaire caraus voor zakenmenechen Normaal lesgeld f5 per kwartaal Bnelle opleiding Uitstekende resultaten Zoo slaagdo dezer dagen Voor de Mid4elbarti acte de nanwel ke 17 jarige P SIEBESMA uit Sneek die voor het eerst examen deed en die geen andore leiding had gehad dan onoen onrsas Is bet wonder dat onee cbnftelT ke leergangen op dergelgke wi 8 populair worden en dat steeds meerdere candidaten voor de practijk diploma s of voor de acte M O onze schriftelijke cnnuBsen zelfs prefereeren boven mondehnge leasen 1 Belangstellenden vragen ons gratu proapectufi aan Zij verbinden zich hierdoor tot mots MT Abonneert U op Het Stefloorafiscli Verslag van het VaPhandelde in den Qemeentapaad wan Qouda Bevat ALLE bg den Raad inkomende etnkkenf de beiohikkinKen daarop en de itenografiach opgenomen ducoaiies alles bijeen lu bockformaat ABONNEMENTSPHUS voor abonné i op dit blad f 0 25 voor niet abonné i f 0 50 per kwartaal er kwartaal bj voormtbetaling t voormtbetaling V Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BBINKMAN Zn Markt 31 60UDA ModeTakschooI voor Gonda en omliggende plaatsen Aa oalot bil l vormalfliic voor Modo vakacbolaB t a aravanhata Goedgekeurd bg Kon Beal 26 Ang U No 46 Opleiding lol Ooatumièrei Ooupauae en Leerapea M HlilHUi m m pMt tl lim UKEI MWlt n HHKiitaS Plaatiing van leerlingen Dinadag on Donderdag aan de School Oouwe 100 DIr Damca v HEYZELENOOORN W J STOKYIS KONINKLIJKE FABRIEK VAN METAALWERKEN ARNHEM FILIAAL KEIZERSGRACHT AjO yi BIJ DE LEIDSCHE STRAAT AMSTERDAM FILIAAL HEERENGRACHT 9 DEN HAAG DUITSCH Duitsche Taal en Conversatie flandelscorrespondentie Ch LAFEBER Leorapir DuHaoh M O C Houtfflansgracht 10 GOUDA 1 Hegworillferzgcliiop llieillelelleL UIT HBT MaOAZUN VAN n RAVEI SWAAYZO EN GOBISVHJEM èü Deze THEEËN worden afgeleverd m verzegelde pakjes van vyf Ivm m een half en een Ned ont met vermelding van Nommer en Frys voorzien vas nevenstaand Merk vol gens de Wet gedeponeerd Zich tot de mtvoeni van geëerde orden aanbevelend J C BIJL voorheen J BRBEBAAET U A O EI TID A 25 Jam S t Mr OaJé Vredobeet Veijf dering Goud dui WoukaUeravoreeni gin 26 Jan 8 uur Het Blauwe Kruis Oponb vergadering der Ghr Soc Partti aid Gouda Spr mr dr R van de Laar 25 Januari 8 iiiir Coooordfla Westhanrtai Volk Mii iiTOiid 28 Jan 7H uur Nieuwe Schouwburg Amsterd Revuegei Hadt Je me maar 20 Jan Gebouw Bouw en WoningtoeMcht OnderstanijBeommiasie Armen zorg Belaeld Tenoakan wij eie al tl l imibt U mogen omvanpm vaa vargaderliigai noortaa vannakeUjktM au om étÊ iam b ana ttitU te varmeiAea Eleotrtadie Dnikkerq A BRINKMAN ZOON Oonda r i o 13303 Vrydag 30 Januari 1 17 G0VD8CHË CDIMIVT XTi© cL ws © m i d Tr©xt©3a ta ©TDla d vooa Gro xd SL © aa OKa ©tx©lc©M VERSCHIJNT DAGELIJKS lAi a BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN INOKZONDKN MBDBOBBUNOKN 1 4 regU Cl Op de roorptfiav dubbel tarief Gewone edvertcMMn n incetoadMi m MMliaiw b priji ürooie taueta en raadaii naar plaatarubnie UUNB ADVKRTBNTtftN a nm ta MiitJBaii koop n veritoop huw en wbuer 1 fi regelg f 0 2S Om f betalia UtMimmm raotta 10 recah pawlfMMMin i umi ABONNEMBNTSraUS i pet kwutMl f 1 2S per wMk 10 ceat net ZoadaffblMl p kwuiMl r 1 75 per veek 14 ceoi ovenJ wau de Iwurgiai per loepcr iMcUedi Franco per poti per kwariul f 1 50 m i ZoadaffbUd f 2 AboaneiBeDlea worden daleli k eantei tHnea eea om bureetr IiIarIT 31 GoUBA M oa e aKenien den boekhandel en de pottkanioren ADVBRTENTlErRUSi Uh Gouda en omatFekea bebooreiide uu den beeor knn 15 reXeU 0 55 elke reiel meer f aiO Bi drie adit re Avol ende pUelimgen worden de telen twee tMrekend Van boiMa Goode en den be rCkria 1 5 rcMli f 0 80 elke re el meer f O IS r aMbtt Mn4i Telefoon latere 82 Telefoon Intere 82é Uitgevers A BRINKMAN ZOON ledig te behandelen De voorzitter van de commissie voor Buitenlandsche Zak i Stone verzette zich tegen de motie omdat zy tydverspiUen bateekende Toen de motie In behandeling kwam zaï de voorsteller volgens een Reuter telegram aan enige bladen De President is openhartig en stoutmoedig tot den Senaat gemen n hij heeft naar ik geloof in alle oprechtheid gezegd dat hitj ct aan ons I verplicht was zonder terughouding zijn gedachten en doel te verklaren Indien wfj met in antwoord op zyn verzoek onze meemng te kennen geven over de vraagstukken door hem asn oe orde gesteld zou dit kunnen worden uitgelegd als een bewijs dat wij meenen dat de President den Soiaat heeft gebruikt als een trechter waar doorheen hii sijn nieuwe leer ter kenms brengt van de mimsters van buitenlandsche zaken in de heele wereld en ter kemus van de dagbladen k kan bUna niet gelooven dat er iemand is die den presidraitja de iwsitie zou willen plaatsen van op zóó flagrante wijze misbruik te Rebben gemaakt van Ie privileges van den Senaat Verscheiden leden voerden het woord ovw de motie Cummiogs Senator Weeks gaf be verstaan dat president Wilson den Senaat had gebniikt als een misthoorn om zqn vredesdenkbeelden aan de wereld bekend te maken Senator Sherman noemde de rede Troonrede met verkiermgsoogmerk Sarcastisch besprak Sherman de mogelvjkheid om aan den bultfflilandsche oorlog een einde te maken bij besluit van den Senaat Wi mogen bü de lezing van dit telegram niet vergeten dat het van Reutel dwz van Engelsche zijde komt Bonar Law die zooala men weet mimoter van financiën is heeft over de boodschap van Wilson gesproken Hij wil naar hg zegt hetzelfde als de Amenkaanschb president maar met een overwinning De Engelsche en de Fransche bladen vinden het denkbeld hersenschimmig In Rusland j zgn eemge afgevaardigden m de bladen van meening dat de vrede slechts mogelyk zal zijn wanneer de gebeurtenissen Duitsch land hebben gedwongen elk droombeeld eeaer hegemonie op te geven wanneer Duitschtand zou hebben begrepen dat God met kracht doch recht beteekent en wanneer het Pruisische militairisme dat den oorlog beoogt uit het Europa van de 20e eeuw zal z jn uitgeroeid Ook de Amenkaansche socialisten zullen wat doen n 1 een vredescongres houden in een der Scandinavische landen hebber van het Fransche leger en het is gericht aan den gemeenteraad van Duinkeriien als antwoord op een gelukwensch Dat is de strijder tot het uiterste di zoo spreekt ui er ligt toch ook kracht en enthousiasme in die woord t Omtrent de strijd niet v l nieuws Aon weerskanten van de Aa brachten de Duitsche aanvallen eemge Russische bosch stolUngea over 10 K M breedte met 14 officieren 1700 man en 18 machinegeweren in Duitsche handen De Duitschers werden daartegeaover door een tegenaanval v n em der Russische regimenten verdreven vaa de heuvels blj het oostelijk uiteinde van het Tiróe moeras en naar het Z teraggeworpen wsj ai vnor de leidtof van den oorlog Hierdoor g wa de ar beklera xooeia Dinsdag l getuond dooide uHHle van het orbeidtumsongireH ukiug aan liet vrijwel ewMKiiniitg gwvoel der tiotttf tiet dl nkl eld dat de arlnAkTs voor dit doel een afzondt Tlljke klaaee De arbeiders Ha overweldtgvnde kuiteimutug l liis dog Op bet wngrw betuigd uiiH het op bffdtXk van partljgenootiii door aan ds regeeriflg deel te nemen liMeekent aie dat de arbeiders deee of emlge rugeeriog wensohen te verpllobteo maar dat zl met hart en ziel si voor ds voortsetting sn deu oorlog lot een reohèvoardigie b eüselnc D overw Adl Eside nwierdsriteid was 1840000 te iea aor 000 stenuieii 300 Tidnrareenlglngn tot de algemeene staking besloten Te Alclra zouden 9000 vrou wen werkzaam in fabneken waar sioaasappetkistcoi wortton vervaardigd tot sta king overgaan Man vreest dat de staking tich ook tot de maanelUke arfaoidera aal uitbreiden Volgens csa later beriebt souden t Saragossa neds UtMÜft p aMJea hebben plaats gehad ONS OVERZICHT Men u gewoott don spot te drUren met den nota s schr vende Wilson en toch moet het werken van dezen AmerlkBanschen president ons andere werkeloos blijvende neutralen eerbied afdwingen Want h zegt eer beslist wat hü meent dat Toor den vrede gedaan moet worden en het is vlak tegm het doel ran de Entente in EEZmBNLAMD TWKBDK KAMBK Bestrijding mond en lOaowfeer Aan het Voorloopl tiet begtfAoel van dM wolaoiiitwerp ondervond bij vUn Mm badiHkkin Zij vurklaaidvn er gaoa foedo redan v oer te kuniwu vUidien dat de kosten wr be Mtrljdiug vou IM mond uk klauwset r len aanzi u vau de tieetrijdlag vaa plauteuakkteo Als krulebaisoiuneeklauw tu vaQ tket uaiversttolr oukvwljs dat m du vvrMa ptaata in bet belang ditrgeuen dio daarvan gebrivlk msluu wordt naar BUITENLAND8CH NlBUWa DUITSCHLAItlX De zaak vaa Fri Kupter Naar aanleiding van eeo setfaaaaonool prooes tK gea Frau Kupler vertelt de Vorwan hot volgeode I rau Kuplw kwam van Leipxig dooi B rli u en nad om daar iets te kunuen begiiïimn ati een vrteod uit Leipzig 4m Mark g lwnd j woonde eta at in oen kleUii IiohJ uam een typiate huurde eoa kjekte kaïiter ia een l u reau eu koobt kuuatibomg óim zlJ met klem oocdeel aau iMteia wvdier ver kocht locD kwouïfn ander woroadasr bij XM typiste stak haar salana in de zaak Twm er tüüO Mark voorhandeii wa ren warea r aodero lieden It vliideii die opoedlg tot lOUOO Mark toe In d zaak Atakeo trau Kufriter verbulMk toen kwaio de sUobtiufC der maalsohap pij bij noteirieeto akte ii Va bevatte de natDen va £ 5 aanzienlijke peraoom uiet em totalen inleg vaa i uMlhoen Msj k irau Kupler nam deal tnot t M DUO Mark Ue boogo rcntcD ai wweWn dlei zij promp betsakie dBden hei overige ooi sleed nieuwe gehJIlieden te lokken Al locn wiet iwen nle reobt hoe ï rau Kupfe Kich da waren verschafte waarmede zij beweerde o handelen oo enUHood liOt gerucht dat groote hoevoethoden waren uit h 4 buibeolend wetdea eamtokkekl lilt geruchc kwam ook ter ooore der politie I en nauwkeurig onderzoek bracht de zaak uU Moiige kiJ ISetr beeft goede zaken gedaosi sou souunigeu wenle grootere wuwteaii betoakJ dan hun inleg In dease hoo e winotoQ staken de 2 nnlUoea die thans den leaUMen inloggerv oo rekeni BNOfiLANa De ar belde a en de oorlog j 1 en Kenter tKile Taaii owMt De Weet minster Craa bevat em artikel getiteld De arbeiders na den ooviog h twelk zegt wat er ook moge gebéuren In ds toekomtit de arbe spartij ndmnwr roden sal hebben om dów itraoiuigm steun to betreuren dien zij op alle krltWAe oogenblikken gni ma ée ivgeeriugen dno Eerst overwinnen zegt de laatste ea dan sullen wq orar Trede spreken Wilson daarentegen stelt voorop niet overwinnen Een overwinning brengt haat en wekt rancuneKueht op AU de vrede er eenmaal is moet zij steunen kunnen op de bescherming van een groote macht de League bo enforce Peace Tot een vrede die op volledige onderwerping gegrondvest berust en waarbq alleen met de belangep der overwmncjnde groep rekening zou worden gehoud ln willen de Ver Staten niet meewerkt Immers dan aou het groote onrecht worden bestendigd en wordt deze oorlog niet gestreden om het re t alleen Zoo is tenminste de leus Wt weten wel beter wtj hebben er door de ondervinding helaas geleerd een andere opvatting van Besluitea De conferenUe der arbeiderspartij te Manchester keurde met 1 498 000 tegen 696 000 stemmen het houden van een iibtematioDaal soeUUstlscb congres tefeltfl met de vredesconfsrentle af Zy nam een voorste tot een conferentie der arbeiders uit da geallieerde landen aaa met 1 086 000 tegen 484 000 stemmen Zij verwierp met 1 697 000 tegen S02 000 mmen een motie ten gunste van onmiddelijke vredesonderhandelingeit FRANKBUK Gedecoreerde onderwijzeres Een onderwijzeres uit Rbelms Poureaux die sedert het begin van den oorlog veel hulp verleende aan gewonden en sinds 0 maanden haar schooltje voortzet in dp kep ders der gebombardeerde stad heeft 1 Legioen van Eer ontvangen SPANJE De stakingsbeweging In Spanje neemt toe De algemeene staking van metaalarbeiders te Saragossa is nog niet gedmdigd Werkplaatsen en fabrieken worden door de politie bewaakt en de trams worden door soldaten bestuard De bladen kunnen nlrt meer verschynen Te Barcelona heeft een vergadering van vertegenwoordigers van Wilson verwerpt het stelsel van twee groepen die met elkaar in machtsevenwicht zijn Hij is voor een gemeenschap van krachten en verder wil hU dat de regeenngen haar bevoegdheid ontleenen aan de geregeerden en dat nergens het recht bestaat om volken aan elkaar over te geven alsof ze voorwerp van eigendom zitjn De annexatie mag dus met plaats hebben zonder toestemming der geannexeerde bewoners f lmklligd DOoh tmtk oaauleo vaa ri tierüï h vmvtTtH ering waarbij iMveoot bet xtlang vaa seuippGsw oa van dun hsadet 14 iKftrokken M t betrekking tot de bestrijding van iifondk en kUuwsser im het laat evwjulu op zijn plaats UovendUu mag UT Ider soa werd op feniurkt up wordan g weoen dat bet biJKmdur belang dat a veidioudeTs bij de beatrij dluwnwatreyeiea hebben eiiieeDliJk seer wortK geaobat Overiigena werd van dese zijde opge merU dal het in de Uem XV el In 4 herliHM rbw geliracltt lell 1 reeift lu dm tUd èar ftolaafsebe KepubHek de belaugl t 3 l t nd ii door een bijsondere belaotinghefrmg geklulijk warm betrokken bij de beetnjdWig der metielijko vwséekten niet ken dlenHt dotw al een arnuuent voor zulk een belorttincfWMntf tbano JuM tak de laatste etnw ia het begtawsl dat booten welke de fjtoat in bet Ifoaecaii belang meeqt Ie moetem uiiikan uk de a geöHwno miadeleo moetan wowdA belaeld tHeods meer la toepsaeta i p Cehradiit Afgezien van dete pnndpieela bedNtokingen werd bezwaar gewpeid tq ni bet Hclieppen van e i afKKtdiaitJk foode ter beetrijding van da kosten dor nawar ttlen tol afweer van mond co klauwzeer Over het vraagstuk vniheid der zee iégt WiUon dat ieder volk een rechtstreekschen uitweg moet kragen naar óg groote zeeën Hij erkent daarmee het recht van Rusland op een uitweg naar de Mld dillandsche Zee en misschien is de president ook van meening dat België recht op de Schelde heeft Afstand van gebied acht hij onnoodig omdat ook door 4ieutrali8atie der toegangswegen zulk een uitweg kan worden verkregen Ten slotte heeft Wilson nog twee wenschen die de aandacht waard zyn Geen natie zegt hy menge zich in de vAwgetukken van innenlandsche staatkunde van een ander volk en geen Bondgenootschappen mo ten warden gesloten die der wereld een nieuwen noodlottigen wedstr d in macht brengen In den Amenkaanschen Senaat zijn de meeningen omtrent dit stuk verdeeld og een weinig geduld en Vooral absoluut onwankelbaar vertrouwen m de groote overwinning l Het woord is van Nivelle de opperbevel De afgevaardigde Cummings stelde ee jnobe voor strekkende om een week lang te beraadslagen over Wilson s boodschap Hu zeide 4at de voorstellen van Wilson de belangrijkste waren die ooit door een president der Ver Staten waren gedaan Of ZQ Juist waren of verkeerd de Senaat behoort de meemngen welke ztj beva ten vol Feuilleton Dat wa0 ieta voor Hann BsiSekow Voor het eea O vaa het cpeheed eens met haar aohoondlochtar die was ten aloMe tooh naet zoo onverstaiuHgl hn ol bet dso w rk liik waar was dat zij w ar in verwaohtiotf wsaf 1 6 oude vrouw liet een ODderzoe eodoi bHk laug dé gfimUA be der joa vrouw gÜjdeu zoodsit Julie vuurrood werd ea haastig verzekerde u kunt giorust zi aam pr ia niets gasndle Nu knikte vrouw Badleliow tevreden tv JuIh vervolgde gedrukt f a tw e jong stm ibuia zijn nog aoo klein Wij zulk tt moeoie hehbm ze allen fatsoenlijk groot la krijgieol eensklaps gieep zij rneteeo dwpen ïuohA aaar haar beide sdapen Het gjBMt on0 in het geheel niet ffoedl Dat AbUM ik a4 Ooem spier op het geteat dier oude vrouw vertnA aÜam kwam er wat meer rooè op wangen dit nu vtn WTfaroiwpekl war n ato Borsdbr Ier appetite welke op het ind tooipen Dat heb ik dadelijk w l gedacht h r haalde zij nog aaoB kfukkend dadelijk to n ik j heden hier zag konten Zoo gaat bot met de kladderen als de kor in den modder tó gereden dtao moet moeder er haar weer iiitbajeni herder luiaterm zij niet ij ejde het zowter bl rtieid zij oooatatemfia het feit rteohta Maar de ac MWndlxdrter sdmtk nu was do oudle tooh booul Waa zij nmar lleveir niet gegaan Maar dsoraai ke zji dar kinderen aao € n em H de wetke iets van de sngMifO zoi eeaea kloek had dwong haar de wooiden te uiten van w e zij zelf niet preeieg wist hoe waar zij waren woorMi vol otUKStemd vree Jooob moest ongeluk gehad hef b i moor waaB er boe t JnH s oogen dwaoktoL ansatic rood A s zij bet er naar vroeg boorde xij jflecÉtbf Dat begrijp je oMt Julie kon niet uaw krauipaehtig greep haar band denrok der oude vrouw aioof zlJ sieb daaraML luoeet vawih ouden a4 dat U ook een dulicirtouiiezaak 1 ij A et het uit aAn een ootaetteiid g Mm i Bt watt weriMilijk ooeaogeaaam voor Jacob 11 hoe die zaak aan dsa overkaqt riannierde JuUe br ia er uit gauaObtn daf Ut sta teeda op d loer en bij 000 bil ODM komen alj dM ij wrong da bendes De kaae luut geen stolp bedekt da JrauscAe dridven beocbimuiekl nu ja leeidw de oude vnmw langBaam Die vervloekte winkelt Ood straOede kepell 1 eo laagjbekt ia bet zioh zoo vlak voor ionianda oeua te ve i igsa Wij waren er eerder bij one nibesten ia komen alkutool maar ooenl Ach Ood Ood wat moet er van oim worden W wanboptnde vrouw bakto devukri o daarna woekis zij in haar gekapte lierenen trok er aan Ala Jooob lu Ootober de reobe niet kon bAatenf Aoh bij heeft ooveel soo voniobsUcki ijk veel la mtalml Wij wordm r uit sgooid bet buis w dt boven ona hooté hij opbod verkoch mijn kinderen mijn arme ktnderenl Zii sohreeuwdc bt4 uit dm4 beioe armeo ïiaar lioopje oaarraond trok zij bet naar zi toe en weand hiidL De vermliHkte kdndierca weendw laid mede Nu nu aoo er wordt be téet dadelijk ze4da de oude vrouw beuoedAgBod Jawel jawerr De jonge vrouw liet alch niet trooetcn al een woaw finige vtirbg eró door anff taettc zij met de handen in de ludit Ik zou dbn kwel aan den overkant kutwu wcrfm dooèm ij laohto woeM En dMina weende lij WW opnteuw Aoh dskinimn de arme kinderen ttn Jaoob aob Uod luija man bijkan ui ook n4et aandoeiM Dot kan bij well Moeder BaMusr IronMe du wenkbrauwen en keek baal omatlC Waarom gaett hij skih isi dlo ItorlljnoDbe swenddarlj aft Met één eplegelrtiit wa bK al gtiuoeg go wsta t fl gentllt waa a e al u veell Maordhai na teekeiMia medelijden sicb op baar go laat a baar oogen werden vriendeÜlter zij keek de vijf ktoderea aau die verschrikt tegen eütaar aondrou u endaar Hl usin zij de hood barer Mubooododitu In dt horw Zij klopte op da koude vlnr ger JMI maart Maar sij woe ook senuwac g Zij kon nu niet meer soo tegen allw op lledrbefd koikkeod stoeg zij de liaufcu in elkaar Dat Berllln dM iVrlijnt Meor zeide zij niet Totdal zij na een poosge zlob vertuouDHid baar sebooodocbter nog eena d hand drukte Zeud beoi maar ent naar mij loei JuUe guifi veel kalmer w v daa aU wsü g k cbeOi Ae de oi aou bw oiet in de steek lotenl kit aij waa aoo aorAg voor da kbidmin gawe Bt ja die voekki ttuth wel boe Iket een oioatkc tor oMede wasl tik kind bod lij hij M scheid een lokr in bsi hMd e t o tNu dcmM Bij nwt da paordtntMn tot de poort naar huid te rijden nu sou bet nli t een w groote tdtgwve si ait KUcen dag wocbtte moeder Badikmriui op Jaoob Het waa merkwaardig dM ii tegenwoordlC apn rteebt tegfia wscÉiAan kon Uoedn wordt eelit swakjev nteik jo het nktr eetdb Grete tot baar men Johaun zekia Zooi Hij ging oiuuidded lijk oMW moMbv Scheelt ju iets t Ia waar dat s alleen dea winters de school bed kunnen basoeken dee zciner uad zij zoodw kouden enfecho nen he vee moeten hoeden en laieOT had zij een d iuat gehad voor een paar taler loon maar doot waa zij daarom toc bij lange niet Als hij maar eens met haar wlldo spreken 1 85 Jube zai bi baar Boboaanmedar De oude vrouw BadKkortr hadl haar vriendelijk welkam g e beetai alaof zij ulk n dag kwam Zij had 0een verwondering en ook g een gjeraaktbedd Men loeirkm Sedert die mialukte saiuenkoiDflt hadden de Berlijner Badekows ziob niet nieer bij haar Uton zi n i deve hesDcd wsi 2i r dia kkdmtjesi 0eSroeld tAaia ik zo heb geaiw zedde ziJ m streek de vijf ziek li e blwke stsdaplantjaa over de bloote kopiee Maar ze mioejten meer ia ée rrieeohe lucht bomen Zij zico er soo vvrweUtt uM Viwiger zoa JuHjauUgpevawm zi voor haar waa er Diets ntooier en bloeiender daa haar kkwHeren vaadu knik te iii echtor toeMemkiwod Een attdknkea de blik g ed VBO h t eene kind op het andere daarna zeide zij Ais Ik bedenk hoe ik er heb uitgezien toen ik eenkind wast Zulke armeo en zulke kuiteoi Zijl wees den ooivang van een reuzenheen Het is waar bet ia niet oed voor kindena ia ai aoo in de stad opffeaMea ïOnI Vaandaas sohaoimde JuUe zlob niet dsl zij dlenatiiHiid wae geweest zij wa Ie veel van angiit varvuM 1 n onder deaie Arukikeod aai Btm verkwr zij al haar met luoek gebaiutfiaaJde steMlscbe voornoatuhcad Zij vergat sleed gevreeed te hebben door de rijke bloedverwanlm van haar man nwit den aek te worden aaD gezien Al trokkeu zIj hua neu op over de I Wat moest er vaa bea w Mrden f Vt I duurste wooifigen in het huis stoodeo leeg Jaoob had al van de huur laten vallen alleen boven da twee goedkoopnie waren beset maar ook daarvoiL wa de hmir tegw ikxoAm opgwseigdi Het lid van de RekeokauKO was het te druk ia de ïriedyiobstrosee en bij wikie ook niet tegeoovw een damwrea wonen en de juffrouw had geen raénnoar laew die voor haajHt etaaMe Hoe aan andere huur dors te komen fr stonden eeneklaprfzoo veet 20O ontoe t nd veel hulzraj 1 k ta HF Ae vt niilcWttreeiiigtog i aandeden wat iet miseeéoopen ea de vertrekken beneden wsrcn er g ie i iagericbt Maar w i bet alterei is e wa de sngfBt vrouw gierde de oogim wijd ofi n en staarde ki een boek alsof ztj dMr spoken ssf da winkel da win kd legetkover het nieuwe buto die de woorden btaran bear te d kwi s dtea