Goudsche Courant, vrijdag 16 februari 1917

Oit nummer beataat uit twee bladen Koninklijk Nationaal Steuncomité 1814 Eere Voorzitster H M de Koningin DEROE OPROEP Het Koninkiyk Nationaal Steuncomité meent opnieuw een beroep të moeten doen op den weldadigheidBEin van het Nederlandache volk Behoorde in het afgeloopen jaar dank zU den verbeterden economischen toestand de werkloosheid hier te lande tot de uitzonderingen en werden daardoor de geldmiddelen van het comité belangrük minder aangesproken thans zijn er omstandigheden ingetreden waardoor opnieuw aan de fmanciën dezer instelling zware eischen gesteld worden Door de strenge vorst zijn tal van bedreven tot stilstand gebracht De aldus ontstaande werkloosheid zou ook in normale tijden Ün vooïgekomen de kostbaarheid der eerste levensbehoeften en de betrekkelyk korte duur der economische opleving veroorzaken echter dat het voor tal van gezinnen niet mogeijjk is geweest voldoende over te leggen om gedurende de winterwerkloosheid in het allernoodigste te vooHÜen Bovendien is er menige industrie die door gebrek aan grondstoffev of kolen thans stil staat of böménkort waarschijnlijk aal moeten stoppen Hare Majesteit de Koninigin de Hooge Eerevoorzitster heeft naast de groote giften die reeds vroeger door Hare Majesteit ter beschikking van het Koninkiyk Nationaal Steuncomité gesteld waren thans opnieuw een bedrag van ƒ 60 000 aan deze instelling geschonken Aangemoedigd door deze schitterende bijdrage meenen o dergeteekenden tot het Nederlandsche volk de uttnoodiging te moeten richten het voetspoor zijner Landsvrouwe te willen volgen en hun door ruime gaven de gelegenheid te openen de taak die het Koninklijk Nationaal Steuncomité op zich genomen heeft tot het eind te vervullen Het Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 Mr M W F TfiEUB Ie Algemeene Voorzitter F E POSTHUMA 2e Algemeene Voorzitter De Conunisie van Uitvoering Prof Is F DE VOOÜS Voorzitter Mevr H v BIEMA HUMANS Jfcr Mr W Th C v POORN J H SNOECK HENKEMANS Mr J T UNTHOHST HOMAN Prof Dr W H NOLENS J OUDEGEEST H A VAN IJSSELSTEYN Algemeen Secretaris Gieten worden ingewacht bü de Heeren Jhr Mr W Th C VAN DOORN Ie Penningmeester Koningiifnegracht 36 W s JACOB 2e Penningmeester Nassau Ouwerkerkstraat 8 Ook kan storting ybr bijdragen geschieden bij de Directie der Nederlandsche Bank hare Bijbank te Rotterdam en hare Agentschappen s Gravenhage Dordrecht en Leiden de Nederlandsche Haiidel Maatsehappij of hare Agentschappen te Rotterdam en s Gravenhoge en de Administraties der Dagbladen dië zich tot het ip ontvangst nemen van bijdragen besohikboar hebben gesteld en de door hunne Administratie ontvangen bijdragen telkens zullen bekend maken sGravenhage 14 Februari 1917 Nieuwe Uitleg 12 Onze oeconomlsche moeilijkheden en de Internationale toestand Toen in Augustus 1914 tengevolge van den plotseling uitgebroken oorlog een verontrustende paniek zich van ons volk meester maakte werd er reeds vwn meer dan één z jde op gewezen dat zoo al voot een vrees als zich toen zoo spontaan openbaarde geen reden bestond toch in den loop van den oorlog vooral zoo die lang duurde en wellicht nog geruimen tiJd daarna de schadelijke gevolgen zich ook aan ons land voelbaar zouden maken en dat alleen na VerMoop van tijd de schade en de druk zich zouden toonen die men onmiddellijk duchtte We hebben thans de gelegenheid gehad de waarheid van die bewering aan ons zelven bevestigd te zien Niet alsof de oorlog onH maatschappelijk leven zoo finaal ten onderstboven zou hebben gekeerd als de vreesachtigBten bij den aanvang van den oorlog het reeds m de naaste toekomst van nabij zagen Er is nog altijd geen reden zijn geld en sieraden in den grond weg te stoppen ot storm te loopen op de Nederlandsche Bank Maar de gevolgen van den oprlog doen zich niettemin zi het op gansch andere wiJze drukkend voelen Sch en in ti eMiü opriogMPa den alleen eorlogswins tet umdeaf TOiTfe Bumpeesche ellende dat de oorlog ons in den schoot wierp thans en niet het minst in de laétate maanden ervaren we dat wij ook in de ellende van Europa meedeelen We staan dat weten we nu toch eenmaal wel aan de grenzen 9031 het gebrek En de gebeurtenissen der laatste dagen doen vermoeden dat we die grenzen zullen moeten overschrijden Want de oorlog is thans tengevolge van de Duitsche verklaring dat de duikbootenoo Iog voor het vervolg in verscherpten voi n zou worden gevoerd een nieuw stadium ingetreden waann onze toestand ongetwijfeld nog hachelijker gaat worden Niet dat het gevaar zelven In dezen verschrikkelijken oorlog te worden betrokken er in verontrustende mate door is vergroot al is dan dat gevaar natuurlijk wel weer een weimg toegenomen Onze regeering heeft het duidelijk uitgesproken dat zÜ Amerika s voorbeeld niet wenscht te volgen Evenmin als bij andere gebeurtenis8 n waarbü het internationaal recht geschonden werd heeft de regeering thans aanleiding gevonden verandering ta breni in hare internationale politiek zoo Mst het Is het niet of onze regeering de w I Het Nest van den Sperwer U Hij had Wever èen meer klink Mfe belooning atvangjen want hij had op haar versioefc oherp onderziooht en hadi dfcarvoor g CTi kosten göSpaaard Maar hij wae te ork dowdtrongen van den vwechuldli die eerbiodl voor de lamllie die hij zi teven l n badl gicdlcnd Ml ee rbied dïe door gwn strijd fuftscben volfc ani bevoorrechten der Kroon kan wordeo uilgwoald dan dat hij van vprgoediog zijner uitgavm had durven apreken mi hij weggezondeitt werd met belofteei Ea boewd roevrouw de ChavaaSe aedf van i aw lage afltoïuBt was zij beaioordö n hxA tot den hoosen kring waartoe de Notaris nx o4t d pogen opsiloefr zonder van diepen eerbied vervuid te zija Hij voad het zeer nataurlljk dat mij hem wegizond met en genadig kolkje en toöQ zij roet een op bc tocme geleerde vorsteliJta houdlng do kameT ves liet ging hlj nederig zlpis wöegs door de buitendeur naar do op inivauen flItasDde schuur waar hij zijn oude merrie vastgeöooden had Do kmecht CouTag hielp hem oipatijgvn en bij reed weff in do rlobting van Voor RegeeringS Zeepy anders dan voor Hulshoud doeleindan dus zoogenaamde INDUSTRIE wende men zich tot de firma T P VII ULY Co te GOUDA PpI s f S 728 65 órrPrimaM PUITSCH aSVRAAOD voor vmi werk en directe ii dleiit tredlii Net ooshuii dlapoalbel OOSTHOEK A ZOON 720 II Alphea Klja Dnitsehe Taal en Conversatie flandelscorrespondentie Goudsche Kaas OroMe firini ZOEKT InkoopciP volledif op dfl hoogte en eli iood i i reedi werkzaam geweett Moet lich eventueel direct betchikbatr kunnea ttellea Zoader prima refereallên onnoodi ch aaa e melden Oeheimboudinl verzekerd 15 Brieven mei votlediïe itilichtio eD en coaditlw No 71B Bureau Ooudache Courant Markl 31 I Oh LAFEBER Venraartflgd uit de edelste aroi i l toff n Slechts 1 20 per VtK Klaliiare iiww waar warlioMdliia LMraap Dallaok M O Cil Houtmansgracbt 19 GOUDA Progia teriJ üia BHT a FoimMUiInt Th mfiolabl tton ikiSÈbA S H VAN LOON 10 r k WOLFF Co DISTIiepTIEWET 1916 Schraal ruw en rood gelaat W aob U met Farolseepl Ministerie van LandboQW Nijverheid eo Handel igsT El lEiriiEi iiiTseiiPru ROTTERDAM DB GEWONE ALGBMBENK VKRQADEVtlNQ van AANDEELHOUDERS lal worden ehoudeo op WOENSDAB 7 ilJIJIRT det namiddafi te IVi uur ten kantore der Vennooiachap Aandeelhouder worden vcnocht hunne aandeelen ittlevolge art 21 der Statuten te deponecren ten kantore der Vennootichap 719 20 De Directie I C G DE BREIJ en F THIJSSEN Aan de Huisvrouwen IN uw EIGEN BELANG hebt Ge bij het doen va n Uwe inkoopen ei op te letten Oude Kunstgebitten Ik koop tegen boogen prija oude kunitgebiueo ook al lijn het atukken en brokken Tauitl koMelooa Louis Catap Wnhelttilnastraiit 58 60 Gouda Ann hals te oatbleden 662 10 lo dat by Uw winkelier apekslager roenteboer markt of Mraaiventctr op zeer duidelijk zloktbara en van den openbaren weg i aameembare w ze lljaten hangen inhoudende de door hen ten verkoop voorradige artikelen waanrsar mazImumprUeen beataan met vermelding van die maxlmnmprijzen 2o dat de verkooper in geen geval een hoogeren prQa van V mag verlangen dan deze mazlmuraprijzen en het hem verboden 1 ieta te berekenen voor verpakking thuisbezorgen ot eenlge anderedoor hem te venlehten werkzaamheid allea op straffe bi de Wet bepaaldi Dienstaanbiedingen hebbon in de Qoudsclie Courant êUeda émtmsê Sne adTertraiKn kosten sleekl kIJ TMniitbeialiBg 1 6 rsgeli 0 26 voor elke regel meer 6 oenta Opgaaf nittraitend aan hetBnreaa dat hg niet van U mag verlangen dat gü ieta andera bü hem koopt dan hetgeen kH wenaoht dat gU het algemeen belang dient door wanneer Uw leverancier U te veel vraagt hiervan nmldrdeliyk kennis te geven aan den bnrgemeeater of d politie uwer woonplaats j WEEST ZUIIII6 MEÏ LEVENSMIDDELEN Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van Uaaimacliiiies want SINGER Naaimachines zijn een Eerste Klas Fabrikaat dat zich reeds meer dan n halve eeuw voor alle huishondelijk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SmGEB NAAIMACHINES kunt U krQgen In al onze winkels DAZmili WIJKVERPLEGING Zeer mooie soiled meubelen all Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schllderqen Theetafels Buffetten St jlameublemen fels Buffetten St jlameublementen In leer en pduch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alle spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 stqikast f20 styi tafel f 9 60 Splegals f6 60 f 7 60 enz HinmilW limlnliUlilldiScliiaklll Rotlepdam Hedenavond 8 uur aanvang verkoop van resteerendegoederen Deuren worden 8 uur gesloten en wordtdaarna geen publiek meer toegelaten 724 30 Entree 25 oents Opening dei xaai 7 uur Nationale Crediet Bank te Arnhem WaralraM BEDRUFSKaPITaLCII a VOORSOHOTTIH ranaf 1000 tot alk badrag ook op langaa tapmijiiy mat o MkkaHika afloaaiitg 677 10 IRT Abonneert U op SE MEN AAN ÏÏITHAN BOnD KANZENNEN Net Steflografisch Verslag van het Varhandelds in den Qeitiee ntepaacl van Gouda Eenig Depot van Thee uit het MagaiQn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM DeM TheeCn worden afgeleverd in veraegelde pak van vtjf twee en een balf en Mn Ned ona met Vermelding ven Nommer en Priji voonlen van volgena de Wet gedeponeerd Merk Z eh lot de uitvoering van Uwe ge£erda orden unbevelend J C BUL voeriMea J BRBBBAART Iji M7 20 Markt g Bevat ALLE bH den Haad inkomende stokken de betfohikkloKen daarop en de stenografisch opgenomen dieoassies alles b een in boekformaai SINGER Maatschappij Depots alom GOUDA Kleiweg 5 ABONNEMENTSPRIJS voor abonné s op dit blad f 0 25 per kwartaal by Tooraitbetaling voor met abonné s f OJSO per kwartaal b Toomitbetaling Abonnementen worden aangenomen door de Drukkerij A BRINKUAN Zn Markt 31 QOUDA hmnii loDlDliijh Fatrleliefl pesiiillellloimr CI E3 riD £ OPOEBIOHT aras FirmaC SMITS Schoenhandel Rleiwegr 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN Voedert nT Fee met de s v r murwe 17 Februari Bovaasaaï Het Schaakbord 8 u Qpeobtoo Vergwfering Bond v Nedl OodttTwijMirt 19 Frt r 2 uur Onderats d0 CoiQmi ArmeeBOBW Gebouw Bouv eo Wo n toee t BeleeU verioeken wi gereceli tijdig oudedeeUng te mogoa oQtruiftD v u Tflrgsd rlngeB eoaoertiu vnrmakelljkbs Aeat tam la mmè ageiMU Een vertrouwd adres LIJNZAADROEREN voor het maken en stofleeren van Meubelen is bg Ra HESSIHG Peperstraat 24 4 Gouda Billöke preien prima materiaal Separatie aan alle meubelen merk STER en W L en SOYABOONEMKOEKI il merii W L Uitmintende door hoog eiwit en vetgehalte es groote voedingswaarde SereTHvioma PbriU 1900 Iteaan Oouda MeOnaU EleotrlMlte X nyck rii A BRINKMAN ZOON Gouda Adverteert in dit Blad 55e Jaargang Zaterdag Vt Februari lOIT OllDSCHE lOllRANT I Ti© u ws eaa £ i d ©rt©3n ti©TDla a ttoox G o vxcLst ©± l OaaaiStrelceaai VERSCHIJNT DAGELIJKS BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMENT8PRU8 I per kw nasl f 1 25 per weck 10 ceni m i Zonds ablsd p r kwsriasl f 1 75 per weck 14 cw overal raar de bcsor iiii f r loop r leichledl Franco per poat per kwartaat f ISO mei Zonda ablad i i Abonnementen worden dafelijki aangenomen aan ona buraau Markt 31 Gouda bij onte f emen den boekhandel en de postkantoren ADVERTEMT1EPR1J8 1 Uif Gouda en omalreken behoorende tot dan beaorCkrint 1 5 rcjela i 0 55 Ike re el meai f 0 10 Bl dri achtere nvoI ndc ptaattfnfen wdrdan dazc tel pfi twee berekend Van bulten Gouda en dea beaorlkring I 5 rcgeli f 0 80 elke re meer f 0 15 INQEZONDEN MEDBDEKLINGKN i 1 4 r la f 1 0 elks ael mt f 028 Op da voorpaima dubbel isrief Gewone advertentiêa en in ciondeit ncded liii n bi aoMfeci ten eer gered iK te f d w prqr Groota leltari en randen naar plaataruimie KLKINK AOVERTBNTIÊN au rs a ssabiwliBtan bcirsis fls asipiis w isi koop ea varkoop tiuuc n veriiiitir 1 S i i U IkaS slka r sl 8 eest bl voaniil bauling Msxinum irootUt 10 r cla Btwi aauniaMurt 8 seal Teüefoon Interc 82 T efooa Interc 82 j i I I i m Amerikaa sc 0 eeil jïktelne terechtwijzing evenzeer noo lv De opperheerschappij Van Engeland terzee heeft gemaakt dat dit land teneinde bevoorrading van zjjn vijanden te voorkomen den gtAeelen oversMschen handel onder ziJn controle hee t g iomen Maa bovendien heeft het ook daor middel van het toezicht dat het cf onMU invoer en onze scheepvaart kan o ffftnen onze handel over tand ondor zijn toelicht genomen Zoo heeft het o a vastgestel hoeveel visch wü naarDuitschland mochten uitvoeren en hoeveelwij het zelf daar r moesten leveren Maar bovendien heoft Mt dia levering van voedingsmiddelen op credtet gettlscht waarnaar we ons evalueer moesten schikken Waar tengevolge daang p Duitschland gelijke betallngsvoorwaaAMl Ischte leerden we gedwongen voor nyiHoenen op crediet te leverMi Kn waar d pnU reeds gesjiimen tiJd is voort gaan d sift deze last ons te zwaar te worden ea dMrop onze geheele Idtvoerhandet te Stifnjju Een dergelijke stmnding zou niet alteffl een enorm rechtstreeks nalleel bpleveren maar ook mdirectonzen invoer drukken Wat dat in deze tyden beteekeneq zou behoeft niet betoogd te worden We moeten ons dan ook ongetwijfeld op nog ernstiger ea moeilüker tijden voorbereiden De volle zwaarte van den last dien de oorlog ook de onnUdigen te dragen geeft jMben we aarschiJnlijk nog met gevoeld l nu president Wilson die als beschefinr der onzijdigen en een oogenblik zelfs als vredesüchter poseerde moest komen meehelpepf m die fwaalrta ten volle voell aiaT te maken is Mlier wel een merkwaardige BPejÉBr van K Wti dknMtwiiilge Ha naar 1 trouw zij hK oi aouiifd tnedawerker aan noiumigc Haa wche bladen dto item wel de esr andoHii ds voortiaami te asMag M utt iijn brieven over te semob n aan hun Vemv voor ta aetten Wel tH kome het hunl MliMchlen dat wij oase lezera nog wW eena inwr op ee rMoonabcaohrijvlntt van em oaser nuub eden suUcn gSven Men bedenke tix dat een Haagacb raadsLkt een beroemd uian raovt zijn 1 r zijn er wel geweeat dlio het tot mluister braditen vemobflldtnte ze4tH en er zijii w gewecws die ml t t waren laat ten Btot4e wrt een deel van den glan van dezulken over op aiwlere tervellugeu wien het noodlot aöA gunstig bt geweest dat zij een van da 4 plaatHflii wlaton ie tiemadulgenl Er lasewi ten raadslid gewe st e zea jaar trouw een aetel innMii en die zoo weinig vaa sloh had laten boor n dat de Kleflivere nlgiitg die hem Indertijd had gecandtdeerd gelieel waa vin geten hem hij de periodiekn vttrkiexlngen op Itet gruytal te plaat si n Ong MDerkt bs hij uit den Raad wmr verdwenen en geen wpoor tieett xljii vertoeven aoht Tge4ateii Op het oo Bikbllk liJB er nog w 4 meer vao aulk s oorlo ie die Uang het spoor biJsicT gn en uM weten wat zij hi dm raad nurtM at voWen 2onderHn iooh dat zoo n heterogeen stejtetje lilj elkaar geaocht itan worden tMii eeu geimwiite te bemuren H t m een Qp di bewijs Ikw t r letH tiapert aan de wijile waarop de verkieizliw wordt logezei Ijlt hn kk4ne krlnsMjé laden van de kiecveiweiiiigintp wordedk tta gegadigden ge koMu Het gevolg natuurlijk dat alj 41e e i raadsUdknaataoliai anbieeren zioh Biaar bij un n vereMUtpnff bahoerven a 0 te stuiten oci 4V al een aard g bod naar kn do v Indieti liet aan ont wcnl opgedragen uk den rtjkeni voorraad va ühikle peraonen voor een dergelljiie funotto die r nu esomaal in dbik Haag be taat 4fi leden te kiezen zouden strillg Cleohts een drie of viertal van bet huidlffa ateUetJo blijven zlKen Deze individueel appreoiaile lat weinig vnraobltkn rau tte alfero a daogbare t Zij aoot De verkiceintf vsa een dirigent ala opvolger van Hcnri Vloita houdt de kunat roedenn nog zeer bezig Mmi sohl t buitengewoon belangrijk te vUuku een opvatting dia niet onaaonreohtbaar kt i en pchKi M diverm stt cwaalars te lateti proet zwaaicn heeft geen lusten ndng gevondeik Natuurlijk de beerenaohlen sioh te Itoog u zoo Ieta te doen Voor het wéa ia betrekkinkje wordt tegenwoordig ai proefwerk gevraagd en dus la het to be rijpt n du e hooggielaerde traven iilch er niet aan w i ett Ala een dkxuinee wel Ineuix dlreoleur kaf worden van bei difftributlfkkantoor Waanrvan et h l van Nwkn land op dit oogenblik afhangt dan Is wi waarlijk te veel geVirfed D w een betrekking van soeptervoerder van oua inuzlek makeufo iiDesDte een proeistuk te vragen t n wie sou In dit geval de jury vorineuy lUt publiekl t Zou ntodem Min Of het ook beMlaanbaar zou zib valtiiktWH Kn eemlgemHiie te betwljMen Uitgevers A BRINKMAN ZOON Amerikaanache een kleine terchtwijzing heeft willen toedienen We weten natuurtijk wel dat het niet in hare bedoeling gelegen heeft Maar dat evenmin als bij andel e gebeurtenissen waarby het Internationaal recht gfeschonden werd klinkt dat niet alsof de regeering zeggen wilde det internationaal recht is in dezen oorlog al zoo herhaaldelijk geschonden We zien niet in waarom wij nu juist d i e schennis met het afbreken der diplomatieke betrekkingen zouden beantwoorden Want immers iedereeen weet dat beid $ oorlogvoerende partijen herhaaldelijk het internationale recht en de rechten der neutralen geschonden hebben Is de Engelsche maatregel waarop deze Duitsche als t ware het antwoord is en die Duitschland van het verkeer met de overige wereld afsloot niet een soortgelijke als die waarmee DuitschUnd thana zijn vijanden van dit wereldverkeer tracht af te sluiten En zijn de gevolgen van die Engelsche maatregel die de Uithongering van het Duitsche volk beoogt niet evenzeer verschrikkelijk en onmenschelijk als e mogelijke gevolgen van den verscherpten duikbootenoorlog Wanneer we werkelijk neutraal willen zijn moeten we dat bedenken En dat had ook president Wilson moeten doen Evènmm $ by andere schendingen van het internationale recht die hij over zijn kant JlSt gaart had hü nu de eerste stap tot een meuwöl oorlog behoeven te doen Onze rege hg Ireeft dat gelukkig ingezien pR ons Msrdoor buitm den oorlog oten te houden Maar niettemin zullen ive de gevolgen van dezen verstfherptenj Auiklioot orkgig n van de nieuvo jpthoudinc tufMnen Duitschland eh MiÊKnth vooral iew M lich tot een oorlog ontwikkelt wel terdege gewaar worden Onze scheepvaart zat ten zeerste bemoeilükt en in veel gevallen absoluut verhinderd worden Zoo is de vaart op Indië al stop gezet en daarmee de verbinding met onze koloniën verbroken al voert ook een enkele boot die onderweg was via Amerika z n passagiera daarheen De toevoer van levensmiddelen naar ons land zal ongetwijfeld nog ernstiger moeilijkheden dan tot nu toe ondervinden En tengevolge daarvan zullen niét enkel de prijzen stijgen maar zal de schaarschte zeer toenemen Vooral als Amerika gaat deelnemen aan den oorlog za het die gevolgen hebben Waarschijnlijk zullen we dan van allen toevoer uit dat land verstoken moeten blijven En wat dat vooral voor onze graanvoorzieding zeggen wil weten we alten Zoo zuilen we dus nog meer dan tot nu toe tusschen de twee oorlogvoerenden partijen beklemd raken en zal onze oeconomlsche positie nog benauwender worden Hoe fataal die nu aLi ervaren we dagelijks Maar toch worden de meesten onzer de gevolgen van dien toestand nog maar ten deete gewaar Want het is niet alteen onze invoer maar ook onze uitvoer die op allerlei wijze Eepste Blada leineiit pleegt te vtTgadercn Dat loopt toch waarlijk tie npuigalcn uH Nederland Jieek het re ztcli riMig over de houding der Tweedl kanier te Iteklagen dlu dagin dagi iilt zoo n slt chö voorl ef geelt Aau hel dsgivijktioh buHlujir oii er ge leeuto is de uMioht gieg ven onu dtm toevoer van en Cl ei 4rbtuhtti Htroom al te snijdrat zoodtra uien lueer g ruikt dan 76 van helgeen veritsdem jaar in dozetfdu masnid werd gebruikt Het 1 te hopen dat het l e0Uiiix niet zal aaneli n din toevoer naar de l MWto en ii Tweedti Kaïirer af te snijdili liat lu t zal gmohiedan dSharaan twijfelen we niet want oii t burgenteeMer is heu oU wet zoo n iiianntfijes putter dat hij njet hang is voor de beide Kamera te santen Hei mmI Inderdaad een humorlMLisclke gebeurteob ïijn waarover bet gehee4e land zlotk zou vermaken en zloh lou verlieug n Op het oogeobltK wordt een strenge tucttt gehouoen onder do ga en eJt cirlcUeitsvorbruikers Wat uMar mni geniinit kan worden wordt na lateii lie eal b gataxi VKMiger ddobt en zltUm op een derde lit t de wli eltf mogen na zeven uur ien licht meer ontsteken de straatverUcSttng m zeer ingtekionipen Vjr de particulieren aloven idch waarlijk ook uit De uieeslen xljn algedaaJd tot tiet geslacht d r ww ttM s hetgeen In de stad dos tldiits zooalH wij l ei Haag graag noemen hecé wat i g ea wil OpiiHs4ceit k is dat Itet aantal ongielukken niet la toegenoiuen I at mag verwonderm0 l ar€n Ut tneor waar dt auto s de gelegenhrid to liaat nemen oui nof eena extra hard ie rijden JBL Mig BBIEVEN UIT DE HOFSTAD crcLViii £ r is een nieuw eoort sport wtetaan ook al een geivodg van de benarde tijden Ze beataat hierin dat nagenpeurd wordt waarop nog ten einde kolen te betsparen bezuinigd kan worden Het stortregent mgezonden stukken In de plaat0n iiik 0bUidtm van goode raedgevep dtt hiejf o daar een straat ntearn bebl en ontdiki d f y ti zijn licht zou kunnen doovenl oid x bureau dat t airoiid beet geetolen kan zijn l i algemeene iMizivinigingssport iHipft echter haar grenzen maar liet sehijot nu eenmaal uien dlo bij geen enkele port in acht weet to nemen Inmiddels erkennen wij omiiJdcNllik dat er nog heel wat beperkt kon worden Tereclrt is dte aanval die gedaan wordt op de Ferste en Twwede Kamer De eerste boKt Ab llelhebberij S avonds vergadering te houditn van etniige iiHnulon iTle noodzakelijk maken dat anderhalf uivr het gehele gebouw In een zeo van liolit tiaadlt De tweeds begint s inorgiewt oiin tiall twaalf d w Z la naaniL In werkulijkheid nooit voor twaalf uur omdat dn haeren niet present zi n s MiddsgH moet het licht at vroeg aan in liet cniistere tiol waarin on Par Gelukkig is de dool Ingevallen en Is Mtfi de nationale ramp van de koude c n ewde gekomen Waarlijk slechter oogeu btUc had de vdrst niet kuimen lulzoektii Wil te komen danjuMt nu in We iiiaaud au reeds de hoop werd geboeatCTd dat wij den wintnr te boven waren tCetiaai diappel I een ongekende grootheid g wordm en het raa dw peulvruchten sohljnt uitgestorven b n nog zijn wlJ pa h df Februari gonaderd Wij mogiesu hunkeren naar db lente dlo strake zai komen ad zal zIj veel van baar lente aohoonheid uriaavn door de dro beld die over de wereld waart Het zij aool nse vorige tirlef uit ét Holstad heett 1 weg ikaar Den Haag tiiruggevouden ïi clrouleerde zeKe Msiandag j l door de raadsvergadering waarin dé tveer van Zuylm van Mjevelt aan wiena dirigeer botanlooh en and r talent wij zooveel hulde brachten Men vermaakte er zit h mede Of de gelukkige dieni zij vierde t mc iooim self heeft gelemn weten wij niet Zij gecoimtaAeerd dat hij ditmaal weinig kranten IsH en niet alsep Woair luitwchkii i uze anuH penoevruolkl itoff goed voor iwl Trouwen het is opuierkelijk liou in hei algetneeu du brieven dlt uit dun Haag naar bladen in ki ppovinole wonhii geschreven luet eui zeker soort gretlglteld in de Haagisolie bladen wonleuL opgenomen DU is zoo a ong S ehti gelegenheid om een ietti toch te zeggen zondior dat men er der Veraotwoordoli heid voor hoeft te dragen Feuilleton filynnpattiie Zijn Vevensgeöohledenls kort en m eeptvoud nért had hare bclangiwtellinig gewonnen Hoe geheel anders was hij dan dïe jonge en oude lamd edeten die op AJoot Coujt verkeerdeiil Hij maakte baar niet het hof itoch vitdde haar eenvouiifig blij was htj zoo ddkwi t hij haar mooht ontmoeten Zijn stem ws hl wtjlen hord en uoberp zijn manier van spreken kort en heHllat sonw aelb hooghartig Maar Uep het geeprok over de oatuiir en hare wonderen of over den aterrenbarael cHen hij grondig Iteetudefrd had dan sprak hij niet aikiéqi opgewonden maair met eene eerbiaiKge zaditheld en t 0WOttiderhig die aan aanbidding grensde Hij sprak nooit ov r godaiAenst D t onderwtitrp toen te tijde op aller lippen zoowel als het ijdel geferuik der lietligste namen vemveed hij met de grootate onizichtighoid etveneenff de politiek en Jfcet regeeringfibeleid van den Lord Protector en diens ga ootero tiraimie maar hij kende ledere bloem van wekle en woud en den zang van lederen vogel als die trilde door de lucht Zeer zeker zou zonder de komat vaa den geheaiiiainnigen Prins op liet dorp Alool do groot vriendBchap dielnSue te hart huisde voor Hioliard Laonbert overgegaan zi in eetie warme toegenegenhedd Maar zij was te jong on daarover De denken te vaUbaar voor plotsetingo indrukken om bedaard zich rek iflchap te geven van wat zij werkelijk gHwoeliIe De veawiAlji ng van den geheim Jnnigen vreemdeling en de verhalen dlo hij liaar deed maMten een luaohtdtpen Indruk op deic Ideal istiflchen zin van het jmigemeisje Do eerste kenr dat zij heM ontmoette In het bosoh acht T het park op een kon dein grboten weg naar Dover met het boold golMïgeiii en in gedachten verwonderd over de vreeqndio handwHngen van hen tie hij desalniettemii loet alten eorïrieid zE nieerderen noeindo HOOFDSTUK VI In d schaduw der olmen De zinnebeelden van liefde en trouw Zij had het hooM vol rotuanüsohen onzin Missohien wm dat wel de groiiidtoon Van Sue s karakter niiaschien ook waa het datzelfde tempeirament waardoor haar geheele perBOonli heid zoo verbazend bekoorlijk was Het wa niet enkel door haar uiterli dat weiHteli bewonderenswaardig was nooh ook door ha re millioenen dat zij zoo vele aanbidders telde Mensohen e haar op At ot Oourt en later san het hof hebben giekend beweer ken dnt het kwam door hare magnetische Men moeet baar opmerken al stond zij onder honderd anderen zy dwong tot t 0wondering door haar romanesken 0ea9t die haar oogen deed nikkerem wanneer zij hoorde van dappere daden van elleöide van taJeoit waardoor zij twt grootsche opmerkte vam een gedaobte en het diepe imedtfcevijfl niet anderer lief eoj leed en nobtlil t van karakter en wertcdi en aonlcig waar deze niet wenHem vermoed of zelffl liemauweniiood kleniden Do neerfliaohti pftraoonli held van den jeugdigen Hi orclaris liad hare attentie gotrokkwi toen zij hem voor het eeret zagi bescheiden en zwijgend door het parte en slot zich trnwognmd hare eerste woorden M hem getuigden van Iniilfo den Januari avond In den inanescliljn die de olmen belit tte cu hIJ eenzaanr en verlaten teilen oen liooui hmnde ttie figuur had soodanig op hare verbeelding gewerkt dat ze on lani fantaHeerende in de fuik liep Bij 4tte oeu te ontmoeting had hij weinig gelegd maar juist e ingetogenheid had dm indruk versterkt In haar verbeokHng was luj een bijzonder knappe persoon ofaohoon ze dal niet goo zien kon want hij had een groote anor en een verband over zlja Innker oog maar hij was moer dan middelmatig groot en droeg de zorgviildigi bewerkte kleeJlj die de ridders van di ijd zoo graoleus en gaarne droegnt Ook vond zij dat de zware pruik hem bijzonder goed stond en dtu zijn sterk gevalleerde tem allerHefist klonk Sedert dien had zij heui aldoor gesiprDkott Eerst bl toevallige ontnioetTiif want als meikije begreep ze dat ztj niet moest toonen ttoeweT zij naar hem verlangde HU wM niet wie zij wa O daw w M zij bet hed vekvr van want zij had aHijd een donkeren nuuilej om haar sohoudérs en een hoed Me haAr heetemaal dekte Hij idbeen haar gaarne ta zien ten minate haar te hooren Duldi ijk werd het etdi tr dat hij eeo awerwUng waa en In grooéo ongelegenlwid Toen op en avond het was do eerste na de voorjaarsvorst de luaan scheen bijzonder hehJer en haar tioed waa naar aohtt ren afgevallen juist t r wijl zlj opkeek vti haar oogen fonkelden van geestdrift toen wist zij dat hij haar had loeren Hefhebben ni uit eenig woord door hem geuit want hij had niets gezegd hU zat b de Mhaduw der hoornen on tiad haar zHfi niet aangeraakt Toch W zij bet en al wat in haar waa trll do en Juiohte an Intense gelukzallgiMd Toen zij dien avumi scheidden kJülaMw bij voor haar neer en kuiMe den zoom van baar kleed Wtig t gaan zijnde en alleen op haar lüeine kaïner op het lot kreet y van louter geliüt Een romantiech verhaal uit dsn tijd van ds Puriteimea der 17 eeuw door BARONES ORGZY Naiilruk vwrbodeo Met ttkwerf ontmoettm zij elkaar HoogsletM eetinMMil per wede Met een enkel woord bad hij beloofd haar ie zuHen vertellen van zijn groo ehe plannen voor de retgensraüe van Frankrl plannen die hij ais bannedJi blw hi Engirfaad en gi ieei alleen icti uitvo lou bren0eo ee4i werk ont aiigrljker en van grootet betwkeuia dan de omkeer dia aan k Bgeland ataatkunditfe en godsdlMwacei vri beid had gebracht De benuabigi dkr i t oen badden beoi lot een awervdtlnc oiv r beef de w r U geoMakt n vordaran lUa herhaakfa afweiiltbflid ttft Alool Voor het oogei Uk wair tij tevredsQ laet deae onbesteuNle aandukHogen n ta haar hart vormde zij aüerleé plawMu voor de loekotnat om don odnleo bannaItng te troosten en hem bet laven autganaam ta makra n in aile Vfl4b owr bem uit Ie storten de aobsMam barer jeiifh ddge onuchuidige Ketde en hem tn harf verbeetdinit al de talenten toe te knuMa dtfl hainr romane kfl aard bet dmmI bewomferde De leute vhtt aangebroken dsvrn derlijke veitakking der statige okmn ba kle4idende met Uttkr groen deboaoh aiHiuonen geurden nwt Iveur btauwa klokjes en wedijverden i M tapijten van primula M en ïooltk I e lioeiKheii van Thawt woergatiuoen den zangi der goudvinken f wlüteelties I e wa l InMns geIjlkklg lu hare eemto liefda M he4 leng n der dagen kwamsn kMae tmleureMHagen en venMet Word T rvol 4