Goudsche Courant, woensdag 7 maart 1917

5fte Jaargang No ViU2 rrPrimaM Vervaardigd uN d edelste arondaloflén Slechts 1 20 per YtK m lB r II ii r rhoM ln Abonneert U op Het Stenografiscl Verslag van het Varhandeida in den Gemeentopaad van Goudae Bevat ALLE bg den Raad inkomenda takken de be ohikkin fen daarop en de stenografiach opgenomen diaonssiea alles bgeen in boekfomiaat ABONNEMENTSPRIJS voor abonné B op dit blad I 0 25 per kwartaal bg vooraitbetaling voor niet abonné s f 0 50 per kwartaal bg vooraitbetaling V Abonnementen worden wuigenomen door de Drukkerij A BRINKMAN Zn Markt 31 GOUDA Op een verklaring van de Regeenng heeft het Nederlandsche Volk gewacht Er was en zekere ongerustheid een zenuwachtige geprikkeldheid onder de menschen gekomen na de gebeurtenissen van de laatste dagen Mmister Cort v d Linden heeft gezegd dat de ernstige gebeurtenissen de regeering bezighouden maar dat geen mededeeUngen gedaan kunnen worden Zoodra dit echter noodig is zullen aan de Kamer inlichtingen verstrekt worden Dadrop zei onae minister president dat er geen reden tot bizondere ongerustheid is Onze Regeel ing heeft gedurende den langen t d dat de oorlog reeds duurt getoond ons volle vertrouwen waard te zijn Met deze verklaring kunnen wij voorshands tevreden zijn Hopen wjj dat wat het doen van mededeehngen betreft de Rcgeermg met te angstvallig zij Of het bericht dat president Wilson een beroep deed op de andere onzijdlgen juist is weten wg niet Het 18 xeer waarschijn uk althans de Zwitsersche Bondsraad heeft van den Amerikaanschen president een nota ontvangen waarin de verwachtmg wordt uitgesproken dat Zwitserland Amerika s voorbeeld volgen zat Maar ais de Nederlandsche Regeering eveneens een nota van die strekking ontving zou zü het dan de Volksvertegenwoordigng niet hebben meegedeeld Dat zou toch zeer Wenschelijk en voor zoover wij kunnen oordeelen zonder gevaar z n De Bondsraad heeft na twee dagen met deze aangelegenheid te z n bezig geweest afwijzend geantwoord op het voorstel Van Amerika 4 e Zwitserw e pers is alge m ee n de meening toegedaan dat het verzoek van Wilson berust op een volledige miskenning van het wezen van de Zwitsersche onzüdigheid en haar geschiedkundige beteekenis Slechts de schending van de eer van het land of van het grondgebied van het rük zouden voor Zwitserland aanleidingen löinnen zyn zijn neutraliteit te laten varen tn geen geval is er sprake van dat de Bon raad het doel heeft over de in te nemen houding met andere neutrale Staten in verbinding te treden Evenwel is men van plan op gepaste wijsse te Berlijn en te Weenen te protesteeren Dq Nederlandsche Regeering heeft zich bU de laatst uitgesproken Troonrede vaster op haar stuk getoond Geen land is echter zoo afhankelijk als juist Zwitserland geen land vrijer dan Amerika Niet onaardig is wat de Votwarts het orgaian der Duitsche socialisten daarover opmerkt Het zegt eerst De hoop dat ten slotte na 1 Februari de vriendschappelxjke betrekkingen met Amerika konden worden gehandhaafd waa gering maar de breuk komt niet overweldigend snel Slechts enkele weken geleden kon Gerard aan een feestmaal zeggen dat laEilMiSinl W J STOKVIS KONINKLIJKE FABRIEK VAN METAALWERKEN ARNHEM FILIAAL KEIZERSGRACHT AjO AjZ BIJ DE LEIDSCHE STRAAT AMSTERDAM FILIAAL HEERENCRACHT 9 DEN HAAG lessaDeD staiflUijke FMea pesi illeforDerfeer 2 i e HooflBoboPea heer Mairniaduko van Aöol Court en ziio aclioooiziiftter hadden ditr middiag bew en die I andiieeren van uit het Graafechap dte gekomen waren om tti Icegielon en baiii den nuaaitijd dot l be DKHiHm konden moealijk een aanminnigier melakio tot hun bedteming verlangd dan litAi Araks ondier ht a zon l eT¥ gietii J voor mij was d i aiotaooi van Char Oy a overdienkiffle terwiil ze aidloor ter éliiAkB dto bcwOTtcNronide blikken van d ft keklermieeBtor opving ik voot nnj ik ga een tHenet zoeken bii oen mevjttuw die niet altijd wat aan te merken heelt al dioet men ook ivog zoo zijn best Courage wf ufct toruag komen een tafelbak dragende vol heerif e pasteiwi zoo V€TSob uit fietii oven bruin n bros van die boter € ffeeóiarA qiet slingers van suiikerwcdk waaardoor ze er dubbel app tijt dij k uitzagiEVi Charity iMUn dim zwaivn bak van hem over zeirto dioa op ta l IterateWe het hier on daair afgeva4ien BUlkerwerk èn eohikto fte runtsdialen er omJujen tcrwij Busy i zi jonjfen nR t ot on raoniï toekeken bu m idctoeH VMk vorbazinc OPaEBIOHT irM Voedert nw Vee met de muivere murwe LIJNZAADROEREN merk STER en W L a n SOYABOONENKOEKEII merk W L Oitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingawaarde BerelHptotna PaHU 1900 Neaen Gouden UtedaiOee Modevakschool voor Goada en omliggende plaatsen AugMlotaa bl da vemalfliit voor Mixta vakKkalaa U a anvanhag Goedgekeurd bg Kon Beal 26 Ang 11 No 45 11 Uj 1 Briikn i Jgii Oplalding lol Ooatumièpai Ooupauae an Leararea Oik giligiiliM mr lign giliniili li letm UliEI MiDDlG ti IfimSK Plaatainit van leerlingen Dinsdag en Donderdag aan de School Oouwe 109 Dir Dames v HEYZELENDOORN imiij ii lai friji lirf ii Zoidhl AfdMllpl GOUDA LBZÏNQ e houdcB door den W IEcrw Heer D H OannagiflteFi op VUIDAO 9 rBBRUAU 4 fl Bur in de benedeaual d r SeclMeil DERÉUNIE 601 22 Onderwerp Voorstellingen en gedtehten over leven na dit leven Toe in voor niet Ieden der vereeni in i 3S et voor de Galerij è 10 et HET BESTUUR NIEUWE SCHOUWBURG Sociëteit Ons Genoegen DONDERDAG 8 FEBRUARI 1917 HET ROTTERDAMSCH TOONEEL Dlr oti VAN EUSDBN a TARTAUD 9e Voontelliojg ia het Abonnement Btijipel in 4 bedriJTen v n HAROLD BRIQHOU Aanv ngl balf 8 preciei Entree voor H H Leden en hunne huJigenooten ƒ 1 75 per persoon Entree voor Niet Lede en Vreemdelingen ƒ 2 25 per persoon l ige StflUes Balcon Loting der te bespreken plaateen op Woensdagavond 8 uur Entree voor de GalerU zoowel voor Leden als Niet Leden 40 cent per persoon Kaarten z n daarvoor te bekomen en plaatsen te bespreken k 10 et extra Woensdag 17 Januari des morgens 9 uur aan de Sociëteit Alle entreeprijzen worden verhoogd met S Auteursrechten huid binten winterhaoden Gebruik PUROLt In doozen van I2V2 en 25 et bij Apoth en DrojJiten Ruwe Adverteert In dit Blad Singer Dit ééne woord zegt alles wanneer er sprake is van ITaaiinacliines want SINGER Naaimachines ziju een EersteKlas Fabrltaat dat zich reeds meer dan n lialve eeuw voor alle huislioudelyk en industrieel werk met roem gehandhaafd heeft SIH EB KAAIMAeEINES kunt U Meen in al onze winkela DIE MEN AAN Dm ÏÏITHANBBOM ZANEENNEN SINGER Maatschappij Depots aioni GOUDA Kleiweg 5 FirmaC SMITS Schoenhondel Rlefwegr 48 Gouda Opgericht 1879 HËT ADRES VOOfi lËDËRËEl BOEKHOUDEN Ondor leiding van J HAOEBS aooonntant en Hoofdredacteur vu Handelsstudie J AMESZ loeraar M O en H J BEKKERINÖ Ji accountant en oadleeraar eener H B S worden door het InreiiD lol Fiielleil m f e Wappeijk ta Keizersgracht 15 eir Leliegraofat 30 AmsteMam georganiseerd versohillencle Scliriftelijke Cursussen in het Boekhouden Leergangen voor beginners eenigasins gevorderden en meergevorderden Speoiale carauaaen voor de raktg k diploma B en voor de aoto U O Eveneens popalait oorsua voor sakenmenaoben Normaal leageld f 5 w per kwartaal Snelle opleiding Uitstekends resultaten Zoo alaagdé dezer dagen voor de Middelbare acte de nanwelgks 17 jarige F SIEBESIU nit Sneck die voor het eerst examen deed en die geen andure leidiog had gehad dan onzen carsus Is het wonder dat onze scbriftelgke l6e gangen op dergelijke wga popaiair worden en dat steeds meerdere caadidaten voor de practgk diploma s of voor de act M O onse schriftelnks cursussen zelfs prefereeren boven mondelinge lessen Belangstellendea vragen ons gratis prospectus aan Zg verbinden zioh hierdoor tot niets INO mHETIUU ia MiVEaoE imUCHmEUULLEN MUDEII MO MIÜIWIU HEIDE N n lEMuina El MEn wmuitL KOKOrHAAR Em K lrera Heldsra NM ratta Tlotlutof baTonlert den Haantrout Vflrfltsrkt de klieran va doM dl iwt ala oeu Toaloum voor de Httai wortels Voorkomt het lyt a oi UitraUeo HooMxeer en Rooa radwrnen nadat aien Koko een f k r gebruikt heeft men sprenkelt net tieuvondig op het Uttiir laii wiffL men het Mohi in eeiM nederwaarUche rlohtiog an bonttelt he iliiiL uw tPOTHEKEfl DDOeilT OF KAPPEII HEEFT KOKO VOORflADIG EU Hy ZIL I OF lEVREOENHElO VtN ANDERE VERBRUIKERS MEDEOEELEN KOOP VMDAAG EtN KLEINE FLESCH F 0 7S PRIJS ri 0 R 1 n fl LOa par flacon iiiyg iiv nil i eko tunvl noKUfCM anUwUnraf WÜKir r N n Z Huliand Utrecht ZhLuvI N BtiIj nn I loiburg bultin rpikUiv r BRIin AawterdiUB ViH l r nLaud fru iiifiB r RDihi OitVfi nmift MKiMPKR KA Ineak ANTON COOPS Wydstr at 29 Oouita A N VAN ZESSEN Schoonhoven 122 I Een vertronwd adres Zeer mooie aoiiede meubelen als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Butretten Stgiameublementeri in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles apotgoedkobp Ragbekleede Leerstoelen vanaf f 17 60 Styikast f20 StiJIUfel f 9 50 Spiegels f 6 b0 f 7 60 enz SUIIBTIUlTMt InnlilinlilidiicUttadt Rotterdam S voor het maken en stoffeeren van MEUBELEN is bQ s N HESSING S Peperatraat 24 Gouda I Billijke prijzen prima mate riaal Reparatie aan alle meiL g beien W STIJMS HAA STRE CHT A ca EanD A MAGAZIJN VAN 8 Fébr 11 uur v iii Soc Ow fieooe g€h Ver Ned V r v KaaHtwndeiaivn 8 F e T 7 u Nieuwe Schouwburg AbonnciuetiAflrvooTsto Uiiig lott Too Beleald Tersoekfla wlJ gercfeld ttt U ai d d0eltii t mogaa ontTftngoi vm rerc lerliig a ooneerteo f ermakelijtt nr dw ni ont AflM m te nw hduu Ut wraeldeiL IJzer waren Kenkengerei Kijwieleri en onderdeelen fandbouwgereedschappeo i I I Ëlectriaobe DndÜEerH A BRINKMAN ZOOM Go en Werktuigen Woensdag 7 Februari 1017 GOIMHË COÜRAIVT a ie o T eaa A d Trert©3 a tieTole d voor G o a d st ean Oaacxstreljceaa VERSCHIJNT DAGELIJKS Al BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMENTSPRIJS i ptr kwertul f 1 2S per weck 10 ccot mei Zoad ibled pm kwerttal f 1 75 per week 14 cent overal wur de lMior in per ooper leKUedt FraiMo per pou per kwirtial f 1 50 mei Zondi iblad f Z Abonncmenien worden de eli k ecngenomcn en on bureau Markt 31 Gouda bi onse itcnien den boekhendel en de poMkinloren ADVERTENTIEPRIJS Uil Goada en omitreken bekoorende tol den bcxor krlpi 1 5 regels f 0 55 elke rejel meer f 0 10 Bi drie achtereenvollende plaaliin en worden deze ie en twee berekend Van bulten Oouda en d n beiortkring 1 5 rctela f OM alkc re el meer f O IS INGftZONDEN MRDSDRBLIMaEN i 1 4 retfeh f I 0 elke reftcl meet f 0 29 Optjk voorpagina dubbel tarief Gewone adverteAuan en iltieiooden m dad liiitefi bQ coMraa loi è cr gtreducecrden pri Groota letten en ranilea naar pimtaruimie RLEiNE ADVBRTENTlftN aanvratM n iMbiMliMen bctrefloplte di aatpcrtaM l koop en veritoop huur en vvrkuur l S n eb t 0 2S lk reS W N belaliiii Maxlnum frooue 10 rcfala Bewi antiinB era S cam Telefoon Intere 82 Telefoon Intere 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON NMMillMMlMMNH van het gevaarlek gebied hat iMffin xou x TBn e n verzwakking van het plan den iteeoorlog zoo scherj mogelijk te voeren moet worden vastgesteld dat hiervan geen sprake IS Minister Helfferich verklaarde aan en vertegenwoordiger van een No rd ch blad dat de onbeperkte dulkbootmioorlof waa begonnen om aan den oorlog wiuironder ook de neutralen zwaar te lijden hebben een sneller einde te maken De onaangenaamheden die het gevolg voor de neur traten van deten verscherpten oorlog zullen zjjn ijn naar de minister meent gering in verhouding tot die welke iii tot dusver van Engeland hadden te dulden Men mag in het buitenland er echter niet aao twijfelen dat van een terugkeeren op hst ingeslagen pad geen sprake voor OuitschLand kan z n De minister me nt dat de neutralen later dankbaar zullen zijn daarvoor Nog daifkbaar z n ookl Reeds zijn neutrale schepen zonder waarKhnwmg getorpedeerd Volgens een telegram aan het ministerie van Noorwegen Buiten Zaken Is het stoomschip Odin uit Bergen op w van Barry naar Lianabon op 2 Februari om 4 uur 20 mtilen ten N W van Ouessant zonder waarschuwing tot zinken gebracht Een machinist en een stoker belden uit Bergen zUq gedood Ook de volgende alle Noorsche schepen zijn vermoedelijk tot xinken gebracht het stoomschip Regel 22 leden der bemanning op zee gered de bark Waadate 19 Leden der bemanning uit zee opgevischt de bark Sungdal 2K leden der bemanning uit xe opgevischt I 1 iEgial0o if AdniiraHtiilt nmidt dat dft g aagvofTditT van het Anwrikaaaiflolw u g Weetvtige mededpeH dot do Uiiilaohe duikboot U 45 vijf fwhotm aclrtcr olkaar lajigp sijn KOldp lonbe l e graagtvoerdtr MoptB ddtMUOvortM fikoiiiAig tn zmid etnv boot met peufAervai De DiiitsolMt ditlltr lioot vnx Iwarop olie van de WMttwtt gci Het verzoek gii vergeiseld van de liedrelging hot sdhip tot yimktn to breng i als het wei dl B walB rd iWi bowering nat k belang n van au mKijdig tvi rekoning kt houdun gtvppt l in tum draadloos iJuitfMsh betitelt van Ö Ft bnuwi wordt ni t Ij craabtlgpd door deu 7 agvoorder van tvn onzljdllg aoliip l IaatK viiulüvt lo Aa bliieiliMHlUut En Hviniei ut wil men een gicdeiiktm kf oprieh len voor dmi oud bui iin crtw e Mok ONS OVERZICHT de betrekkingen nooit zoo goed waren ala heden Nu de verscherpte duikbootenoprlog is begonnen pakt Genard zyn koffers en gaatl En daarop vervolgt het Men zal goed doen zich aan beide zijden van morabseeren te onthouden De Amerikanen kdnnen gemakkel k praten van heilige rechten der menschheid die de Duitschers met voeten treden Zij zitten in Amerika en worden niet bedreigd Zy weten niets van de ongemakken van het leven in de loopgraven en als z brood boter spek eieren melk en kaas verlangen gaan zU naar den dtchtstbijz jnden winkel en koopen het Onder zulke omstandigheden is hei heel gemakkelijk de rechten der menschheid hoog te houden Evenmin als de welgedane burger het recht heeft moreele verwaten te doen aan den armen drommel die uit bittere lood met de wet in conflict komt evenmin hebben de Amerikanen het recht ons moreele verwijten te doen Aan den anderen kant hebben ook beschimpingen van Duitsche zyde over valschheid verraad overrompeling geen zin Het komt er thans op aan te erkennen wat een afbrekeA der betrekkingen beteekent Be Duitsche regeering is overtuigd dat de voordeelen van den onbeperkten duHcbootenoorlog grooter zijn dan de nadeelen De vraag of de andere onzijdige staten het voorbeeld van Amerika zullen volgen 2ullen de onzjjdigen naar hun eigen belangen te beslissen hebben Als er een bond van onzijdi ge staten tot stand mocht komen dan zou zijn verstandig opgevatte taak niei zijn een der beide oorlogvoerende groepen de wet voor de oorlogvoering voor te schry ven maar beide groepen te bewegen tot het sluiten van een rschtmatigen dunnEaamheld belovenden vrede Deze groote zending waarvan Wilson tot dusver zelf een geestdriftig prediker was zouden de onzijdigen pr sgeven als zij zich met onze tegenstanders tot het verwezenlyken van hun vemietigingü oogmerken vereenigen Ten opzichte van de toekomst Is de Duitsche pers weinig hoopvol De grondtoon is de verwachting dat op den eeraten stap van Amerika weyde laatste stap zal volgen en dat de Duitsche regeering niets kan doeh om dit te vecmgden Het besluit in de nota van 1 Februari neergelegd had dit reeds duidel k gemaakt De Oostenrijksehe pers is zeer verontwaardigd Zij beweert dai het Wilson nooit ernst was met zijn eischen tegen Engeland Als het er op aankwam btj de zwarte lusten de opening van postzakken enz versaagde hij Hulp voor Engeland was steeds de innigste gedachte van Wilson Met één pennestreek kon hij zonder schade te loopen en zonder d onzijdigheid prijs te geven aan den oorlog een einde maken De afkondiging van den duikbootoorlog was de beste gelegenheid Hy deed het niet en sluit zich innerlgk aan bij de Entente De Reichspost zegt dat Wilson van de Gemeiisd Oorfof inieuwt I e Cl a nil m iU uho sutivt uit IxHidm dat de 1 ngelsolHïAdiitldraltHiit tuit volgeOjdt pubHo eii Het N ditrtainidHHlie itioojii o p Uaiuui opweg van Ne v Vork naar AiHMfcirdsan mete ii vraoht HJiiikot en voor de S edeifhunitielii rtHteerliMf wepd p 1 Fetjruwri aanli xallt k k ar t cu 1 u1im dulkliool diekaïiuivuur op liet ohip üiMinde en lundaarna imt l o imHm tot ln k n braeht Hel fAü httlancwe ikiiK li te vt racfun tiwelke verdrwfctingeii vmi ImH iiuernerflonaalreehi de DuckWolie r nte rlmc al ii a mn oin dese daiad te rechlvaaidtg vu l e K aumta w h eim onzi ilg koopvaardijscliip vareude vaib vnn on i dilg laud oauroen atwler m heia i inet wn vraetti g oonslgneenf oimu du rt eerkis van hvi t id I Entente alles verdroeg Zelfs mocht Amerika geen goederen tfWr Zveden naar DultMhland invoeren over Stettin waarvan de haven niet geblokkeeitt is Ook hinderde het hem niet dat pai ren van waarde door Amerika te Rottordam wettig ver worven door de Engetschen uit onzijdige schepen werden gehaald en dat zelfs het zegel van het Amenkatnsphe gezantschap te sGravenhage werd w rbfoken Wie zich dat herinnert is niet aSeer over Wilson s laatste stap verwonderd Intusschen is de hMiding van Amerika thans nog niet gewUzifd Het lijkt niet waarschijnlijk dat de vei lellng van de Baveatone waarby een Amtrikaansch matroos werd gedood voor de rtfjreering aanleiding KOU kunnen z n tot e li scherper beslissing Ken ftftfliAlafl De ontvan ptv der luUkuHHi van de h vm te V w York vopd wn bont op de rtoep va zijn hul Wel wordt bericht dat de Amerikiiansche regeering aan Amerikalnsche burgera die naar Europa willen niizen geen passen meer verstrekt en dat de Amerikaanache officieele berichten over de dagelÜksche bewegingen van oorlogs en handetsschepen niet meer verschijnen Het wetsontwerp tot bewilliging van een half nilliard dollar voor bewapeningsdoeleinden moet ten spoe gste worden ingediend BINNENLAND In alle Staten van Amerika worden verder nieuwe recrutenschol n opgericht De Ver State n de MIddenttaten Oordeel van oud miintster Treuji D oud minister Treub heeft in een onderhoud met ean redacteur van de Haagsche Courant aUn meening omtrent den Intemationalen toestand en de gevolgen di eruit kunnen voortvloeien medegsdeeld De groote vraag van dit oi enbllk zoovmg mr Treub aan is al Duitschland na Wilsons stap de verscherping van den duikbootoorlog volhouden althans wat l etreft de Amerikoansche booten of uU dit land het b de bedoeling laten eu het er niet op wages Amerika tot v and te maken Vrij duideiyikis door Wilson gMSgd dat Amerika wanneer het tot torpedeeringen van Amerikaansche chepen komt den oorlog aan Duitschland zat verklaren Als er geen AmerikiMinscho booten worden getorpedeerd heeft de 7uak weinig om het l f want het i met waarschi ntUI let Duitschland dau wel schepen van andere neutralen zal torpedeeren Meer waijirschUnlijk echter is dat Duitschland met meer zal teruggaan en dus tot torpedeeren zal overgiwn Wannaer er dan oorlog komt kan daarvan alteen het gevolg zijn een groote versnelling van den vrede want ten eemte zat Amerika s medewerkmg moreel een heel gunstigen indruk maken b de geallieerden en een heel ongunatigen indruk bij de Centraten maar bovendien geraken de Centrate neconomisch zeer achterop en worden de geattleerden economisch zeer verstet kt Deze economische invloed zou zich niet De minister vdn Oorloi gaf bevel tot den aankoop van alle voorruen tot de grenzen van bet beschikbaar crwfet Al het materiaal voov iraadlooxe telegrafie staat thans onder mtRaire censuur Brazilië heeft zich rem Amerika solidairverklaard i pe president las in da § ministerraad een jtKtestuota voor Alle mk rUn het kabinet waren het eens met de bewoordingen waarvan de gematigde On vaste toon de houding van Brazilië nauwkeurig bepaalt en zUn rechten en belangen beschermt tegen de bedreigingen der duikbooten campagne Sommige Engelache bladen meenen al op te merken dat Duitschland bakzeil haalt Z gissen de beteekenis van de Duitsche dmad looze mededeeling dat de Duitsche duikbootnota verkeerd werd begrepen en waann het als mogetijk wordt voorgesteld dat aan de onz digen nieuwe concessies worden gedaan Sommigen z n geneigd te geltMven dat Amenka s optreden Duitschland tot toegeven zal nopen Anderen meenenr dat Duitschland slechts tijd tracht te winnen BUITËNLANDSGH NIEUWa BEL6IH Stan d beeld voor Varhaeren In iïruösel zullen weer versoheidenie nk iiwe atiaiiidl ee deiï koinen De gemeenteraad liesloot er eo vMwr dewv grooien Politer Umlle Vuphaereu op to rlotitwi Verilier voniute zich een ooiiidté dat btvloot een lijomiraeiiit vow i ceMigo diwi bstrenrdien schepen van dn stad te plaatne uien moet eeliler daarvoor w g een ge alilkle De Daily Tel schrijft zelfs dat Duitschland als het eenigszins mogel k is zijn eigen woorden terug wit nemen Het is de vraag of ooit de regeering van een groot land tot zulk een afsohuwel ke Iwlüdenis werd gedwongen dat het een misslag heeft begaan zegt het AAd Ddch uit Duitschland wordt daarop geantwoord dat in tegenstelling tot de in het buitenland algemeen verspreide meening dat de concessie door Duitschland aan Nederland gedaan betreffende de wu ziging Feuilleton averwimklng en yij ate Wa e er nle iti gt bi iml de wlvi overzit C y zult g H n rede hii W en u te tieiila Sill I awide hij vrlt n ïpjijk N voor e winter Mnbroeki ijniwe gK lrouwd iq ik deiü er over aid di Heero wil vu wij even asn naar Ijoiidt n te virbui zeii en in de leheitiM ien t te gaan van dtst lx rd I roteoior sell T e ffehwinMt Aennt Wa 1 dat f MijnlMjer Bu Jk wlldt x Kgen luijn lUne Lofltodl Dat M een eervotki rekking haruy f antwoordde liJj Itaari gtniet n en het vo te vertrouweéi van dw I ord Protector I Men UKH t dan dn njerfite inen cti opsporen va hun Ikxmw plannen iiltvindim zooal atiw iiawenniE togen d Hegoering overleggingen wi de naar liet BulleniamI uitgeweken m d gevluchte Irtïen dw konliikUjke aiiiilte n w wat er verder i ochl broeien Dat lijkt me apUbnmdieiwt te doen I moricte h riti op Voor pion fiwueïb plMneeren noma tHi du I riep hij verontwaar üad ixlt Schaam je ovm dat woord Cïiarlty I Geheiwe Dltwt onder leidhig van LoPd wwwelii Mit Vn een w ii ig vfcndB biii kltln l Ik ben er ftIMgeknipt vo i fill inewH Btwy y I Zeker I Hoor maar e La bo Ik die d1n w omdek Dtó huki bttvoorbeiM OU zoud denken dW lil r nteto broeide he r Woïdt venolgd ov zooveeJ bf valliglieid en mooi als zich hiev aan h i vea tooode Well zcddiB ZIJ haar trek in de l kkoro paat Ien verradleiKlIo als dat zoo voortgiaat blijft er ten lajwen leete gven hond of kat meer in leven k wist niet Charity zeid © Loflied rofflielijk dat gij zooveel van huiBdier n hieldt Ook i het aondie Hé iiKïeslier Busy u h m gij begiijpt nifi wat ik bectoetdie Ik ben niets gesteld op dW gechertel Maat ala er geen poeü tuieeir hver In huif is lioe moet ik dan bij onze mevrouw da verdwenen pach twen koafituron veran woöjid en om van diB gebroken bordlen en sehotelsi niet te spreken Dan kunit go er Couratgo nog adtijd d sohuld va gevaa zMde IWlkd met zijn linker oog kmpiMMidiB op een manier die een inin der heilig maia in verdieinkmg van aluwiiöid hadi iiM ten breng n Dan nïoeet men radj niet kewiienl viel Cou rage heftig uit Mijc iiwagi verdyaagl geen konCiüireai en hangap nog mintUwI En ik moet u zeggen meester Busy diat nnjn ntaagi die Kaïtaohe Iuc4it niet ui0or v a en kan eeiide Charity Ik moet de IjomWaohe hebben en dnïw ga ik aanataaoidle jaar beenl Londen la een broeinest van al wat verkeeo iö veraekerde Buey op betliHten tOOTï OnidftnJi d tegenwoordigheid van onsBcn Ijord Protector Crotoweli die om de waartieicl te seggen zich van da heiUgen aCffekeerd hee t toeliet dat de groote hervonwer George Fox met zijn Quakers in de gevangenis verkwijnden voert dw da zedeioosheid dien boventoon Tourage m hinkt Aoii kroeeen moeten nog eens goei gereinigd en opgippoe4st worden Ne n sse iiiiee naa4 de k auken otb breng ze niet eordier onder myne oogiem voor wï t l luiken a3so ze zoo van d Uveramid kwamen Had Couregie leAirfdi Wj zou M geweigerd heïtben da kroewn weg te brengen óf nibisteaia bewwrdi bc ben wat waar was dat de krwwn bkmk n alif nieuw zilver maac de he4iige man had bij tij d n zoer ttarde lianden em droeg laairzeu met viwiigw punten en do jouge man wa overtuigd door dim gebiedwiden toon en dreigenden blik van dwi OpperkeidprmeesWr dftt beidie smBMJ handen en voett n kraolit aouden bijzetten aan tiet lie vel wMen hij het waag tegen ie preken Hjj traobtto nteMeojin een blik op te vangen ven Charity on te wat of bij desnoodti op haar bijslUind zou kuaneti reiceneni Maar hij ondervond ook nti de waarheid duur bêwerii dat vrouVen owbetrouwlMWo schepseto waren want zij wHdB niet naar hem ki en en had alleen oogei voor haar ttalsdoek 9e uit de plooi fioheen gv TAian te eijn Met e zuoht die haar hart zou geroerd tïebben had sse ook maar een gr ntje mecwarigherid behouden vatte Courage dekroewcn bljefti tn giing eohoorvoetend heC vertrek uit beraffend dat hij geen getuige mocht zik van h igew nu 70U volgen Loflied Busy waobttip een oogenfelik tot lili dai slependen tred van zijn kiwxrfil niet n eer hoorde Toen Botioof hij naar den hoek van de talel waarop Cltarit luag allerlei ordende en ztfde aerE 4end Weneoht gij InderdMd VAa bier te gnan mise Ch 4t uwen fieftxAibendBn dan u aanbUdniden LolSIcd te verUutem van Ulij weg h gaan en liet hart te breken Het Nest van den Sperwer Vwi romamtiHclii verhaaj uU dien tijd van do PuriteiDten dier iTo eeuw dioor BAB0NK8 ORCZy Naniruk vcnbodlefl Lieve hemel mi M ee r Üu vl ytndo zij dl oogen bedtw wd mvp la aKÏo Hoe kon ik arm riKdojtS wfAen i liet Ai ernst wft Wat ernstig ineonde Wol met do japon dm goud n ring t Io ttiien ttao p en paMcden voor onze gaHten op den groo4eik dsgt Heeft u dat arfUw werkrfijk n eend mijnheer Ku j Zeker Mt H en nia gij mij toeMondt oHi om Wat maétter Buej Om u mrljne Hi de te Iretoonen zeido do heriUge niaii met etüb opkoii ende kletir zooal onwt ïod zijne sottepselen veroorlooft tit doen met iu it ee kiïischfn kuB Tom zij scheen te aarzelen vo tgde hij oiti hoajover ta Iwlen n bij Ik ben niet zoo arm al de men ohen denken Min In mijn lurfter tioven Iteb ik iKi heel wat opgespaard dM u later van poH kan komen Neen maar otn gedd liet mij niet te doen uia ter Bus yt stelde de echte Ev aV dochter terwi zij haar Ut blozende wang den godteHgi n man toe ke rde Het is de pHoht van den eerli on kroniekschrijver der oilde zeden en giewoonten om boo ee aluler te laten vallen ver de meMft gvnottelijke oogenbllkken dergenen dh hij bOHOlinjIt Ook zijn er mi geen gege ve w wMtruU ik z i kumiw bertulten toi een volkomen betrouwbaar verbaaj van wat er nu tn dn eeietvelgiHiide oogenbllkken voorviet Ln de eeizaal van het slot Aoc op hwt etland Thanet in het Noonfooaten van Kent Maar toen wij na tym poo oflled Bu y en ClwMy Mgen s ondeii xlj dicht naaat elkOM htj tetwM verh en ami zijne