Goudsche Courant, woensdag 18 april 1917

S 13 I7I Ocmentfi orl cftnleaw uit 11 ken Naar aanleiding van het In versohil lende bladHi opgenomen bericht bcrtrel fcnde het lialm van vetten uU lijken Bchrijft do heer Qerard Zuur rieotr Ing In den Haag aan het V ad dai het au eJk t tnohnlker bekend Ih dat lut eada vera van dieren in dMirtoe Ingertohte tMr bHinkTCi oüm a vette ll tD beiüideriie l t br4 nderm d uperlorfaat ens berHd wor d n Mm ttpretJtt vanatJt dat mot het vtoord KadaverweirtungMnMtaJt in de I okatan Mger van 12 April zulk een Inriditing b loeld lm adavers van paar den Ml atidert dieren zijn diw aatuurtl bedot l maar de IndApendL Bei p laat het voorkoaneti aLfiof de lijken van htl den tot de erwertung nM Hen dienen Von Biasing t Von Bissing de goevemeur generaal in België is gisteravond overlMlen Gemarkeerd manltledepAt Een Duitach telegram meldt dat slnda veertien dagen door Dultsche waamemera werd vastgesteld dat in de buurt van een hoeve ten xuidooaten van Wolvergbem waarop de Roode Kruiavlag wapperde een opvallend druk verkeer met wagens en amal spoorwegen plaats vond Dit wekte wantrou wen op Do weg werd onder vuur genomen an daarbij trof een schot de hoeve met de Roode Kruisvlag De uitwerking had voor allen die de manier van oorlogvoeren dv Engetschen kennen niets verliazlngvek kenda Het hospitaal ontplofte en een rMiaachtig munitie epot sprong in de lucht De enorme rookzull waa tot ver achter de Duitsche linie blJ Gardien en Vameton zichtbaar ke zag achtte hei zijn pi t W po title bli te staan lu hot onlerzoek naar den geh Jinzlnn gou moord HiJ haï dn vreemik i iiKndgiiieal in het boet g zlen cii hij vorklaairde up h t eunKe K zklt dat de doode niemand sjtdt rs waa Inn iuixt die vreemde Ing q itr Boatl ejil waa du volkomtn over tuigd wlo de gejonde ie was en deed zijn beiK eenhiunaen merutdi xijnle om een l hrlstelijke ter aarde bwtel Hog voor den overledene te verkrUgen Na eenige aarzeiintr verklaarde de geet telljke van do hoo fllierlt skA lieraid dearliij de gebeden voor de dooden te doen Helden of niet waar Ood oordeede mo een Cbarlstm v 4k xioh dnann niet mengeus en dU te minder omdat de ge Morvene geen verklaring meer kon g v m ran zijn gcA iiin i inig doea eu Ijn gehe toeQ mtde in bet graf t d gen o men Zoo prak 1 geeatdijke en btA voUt oordeelde aJ h Waa het niet vrtemd dat er niet 9n wse ondkr het voli of hiJ zou er een vonnie van leven lanffega ei stral aan gewaagd hebben alj biJ deo rooordenaw die geeu whot krukt wSArd wa u t den WW bad kunmn rutmen Fn dat me iidi n zij opredtl elMiooa ZIJ Bagie n dot de moordenaar nl 4 of ntemaud ontzag en zoo onmem ii li Httrk waa dat hij d zwaanrtt ateenen koD opheffen om er zijn rtac toKer lodanig mede te tr Hen dat zihii tgt S bloed en voedMtor hmi niet me r htrWewlenl Wordt TwoM Advertentiën Q tro wd bif volmtchOi A TBEPE Toeloeol Aiota $ Ooti Jtvp RN M VAN DER PUI di ook nimeDt hunna tinilie harulljk daofc tctgoa Toor de bcl n leltiD bi hun huwelijk ondcrvondea Goud 18 April 1917 11B3 13 Qavpaaod n vertrouwd en erviren pertoon om ili Wachtsman vq or d bewiklof van een root terrein In dei lemeenic op te treden Brieven onder No 1182 Bureau QoudecheCourant Gouda 12 Qav aagd 3 Naaisters Strijksters Leerlingen voor directe Indiensttreding Aanmelding persooniyk Confectiefabriek GOUDA Kantoor WESTHAVEN 62 Prijsopoaaf gevraagd voor het plaatsen van een Zeil met toebehooren op een motor Gebruikt of nieuw Aanbiedirtgen onder No IISI bureau GoudicheCourant Gouda 15 Steujit Gouda s Industrie Voor het Stoomen éhm vani Dames Heeren en Kinderkleeding Costuums Japonnen Mantels Overjassen Mantelcostuums Dekens Gordijnen Tafelkleeden Overgordijnen Kussens Kleedjes Blouses Rokken enz enz is Je Pelikaao voor Gouda en oinslreken het aangewezen adres Naamlooze Vennootschap tot Aanneming van Werken voorheen H J NEDERHORST te GOUDA Opoehioht bij A tb van 7 October 1914 GoRDöEKELUD BIJ KüN Bb8li IT VAN 28 Skptkmbpb 1914 N 23 STAATSCOrttANT VAN 24 OoTOHER 1914 N 250 Qowfjzigd bt betlait van de buitengewone algemeone vergadering vao aandeelhouders van 7 robruan 1917 op welke wijeiging de Koninklijke bewilliging ia aaDgerraagd DIRFOTIE H J NEDERHORST P BOKHOVEN Maatschappelijk Kapitaal f 500 000 waarvan geplaatst en volgestort 300 Aandeelen van f 1000 op vao tot den koers van 125 o ten volle deelende in de winst van 1917 De ondorgeteekenden bench tiin Hat inschnivingen op bovengenoemde 100 000 AanHe lun z Hen w ir ion aanj nomen op 1130 120 VRIJDAG 20 APRIL 1917 van 9 uur voormiddaga tot 4 uur namiddags te hüPDO Kantoren alwaar Prosptctussen en Inschryvingsbiljetten ver krijgbaar zijn Wed KNOX DORTLAND GOUDA 12 April 1917 Bezitters van oude Kunstgebitten en Tanden 11 a DONDERDAOMIUDAG v n 1 7 uur koopt M d d VELDE g Oude Kunstgebitten en Tanden a al xijn deie nü £ zoo Icschad d è I GId per und m p In de bovenzaal van de Lunchroom HOLLANDIA Markt APARTE ZITIAMER APARTE OPGANG 1177 30 A nbeveleod M d II WELDE DUITSCH WJSTOHVIS KONINKLIJKE FAIRIEK YAN METAALWERKEN ARNHEM Ihiitsi Ik Ta il t ii oii isalii tl lllll Kl llllt S OII ll llttt Ch LAFEBER Leera r Dultsch M O C HoutmanhgraLhl 19 GOUDA Zeer mooie soliede meubelen Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theeta fels Buffetten Stijlameublemen ten In leer en peluch Boeken kasten Tweepersoons onbesla pen Veerenbedstellen Kapok matrassen Slaapkamermeube len I z 117 hII f p tiT dl lp Rugbekleede Leerstoelen vHn if M7 5 Stillkast f 20 SttJI tafel f 9 50 SpiegHs fhbO f 7 50 enz UmillSmiTUI Hiieoliiilnililiileklili kill Rotterdam FILIALEN KCIZCI SGRACHTA7o V2 IIJDELCIDSCHE STRAAT AMSTERDAM heerengrachtS DEN HAAG Adverteert in dit Blad NATIONALE BANKVEREENIGING Kapitaal en Rcserven f5 500 000 Kantoor OOUDA Firma Hoffman d Co Handelaci dietan Rekening courant en Depoaito Effecten en coupon Knaaaaeeringen op Binnen an Buitenland Vreemd Geld Adminiatratie wan Vermogena Kantoorurwi nn S Zatwdao l ONTVARBEII n mooi ooit olie = MODBLHOEDEN = Bloainen Linten Vaaren Voilos en verderenouveauté e Tawane berichten mi i een mooie oolleotia Stoffen Zijde Mouealinae oto voorradig te hebben alaook een groote aorteering Stalen In alle ganraa Qamaakte Overhemden en Blouaaa in da nieuwatemodellen Alle Stoffen Zijda eto worden gemaakt golaverdof xljn per M verkrllgbaar GEZ VAN OANTZIG Haagmtrut II OOUO 1178 170 Modevaksrhoo voor Gouda en onili i frende plaatsen AanfMloUn bl da vereanlrlnc voor Moda vakichoUn U aravaaliiv Ooedgekenrd bfl Kon Besl 26 Ann 11 No 46 Opleiding tot Ooatumière Coupeuae en Laararea Ook gilegcDiielil mr ilgin gibniik It iHreii mm KltlU h iniKiliiS Flaataing van leerlingen Dinidag en Donderdag aan de School OouWC lOt DIr Damei v HBfZELENDOORN iKtiiMke Drakkwil A BBINKltAN ZOON OMla f Witïfi P nWj Sm Ba KBW aiiw M ti Jaargang iie mifiaimm mfmi t mmmK x Donderd g ld April Ifll7 GoiiDSCHE mum iTie u xrs © xl A cL v erteaatieTola d rroor Q o cud sc © 3 l Oaaa strelceaa VERSCHIJNT DAGELIJKS 4 i BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN ABONNEMENTSPRIJS i per kwartaal f 1 2i per week 10 cenl met Zondaliblad per kwaiiul f 1 75 per weck 14 ceoi overal waar de bcxor ia per loopcr eichi dL Franco Bef poai per kwartaal f 1 50 mei Zoada iblad I 2 Abonnemenicn worden daCetijk aan elio nen aan om bureao Markt 31 Gouda bij onie altenten den boekhandel en de poaik niorcn ADVERTENTIEPRIJS i Uil Gouda ea omilrekeo behoorende tol den betortknnl l S re ela I 0 55 elka regel meer f O 10 Bi dn achtereenvolgende p aaiaingen worden dvM Iftgen iwoa berekend Vao buitm Gouda en den bezorgkrini 1 5 regelt f 0 80 alk regel m r f O 15 INGEZONDEN MEDEDEELINOEN i 1 4 regcb MOS elka ra il mt f OOI Op de voorpa ina dubbel larieL Gewon advencnfifn en mgeiOttden m d da ltag o bl comrad loi acM CaraducMrdt pr ji Groote letieri en randen naor plaatarainfla KLEINE ADVERTSNTlfiN aanvragea mukhi Amtn bHreffafida dleaatpmseMl koop co verkoop huor en verhaut 1 5 r g V t 0 alka regal mtm S cMl bi ibetaling MaJUDuni grootte 10 regak B w Telefoon Intere 82 Telefoon Intere 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON doctk Dtoeat DUITSCSLANa IndfOiülito lie vlag nieoMur te maken voor do ononutuiit wijken In d4t avonduren naiu het rumoer oog In omvang toe HerliaAldtlIJk werd mcH etHnen naar de politie gi wonpcn ter wjjl ook het trsauv erktor butiioeilijkl werd en patrouille Mldateu die de orde niecM handhaven wr i door do burgerU lor moei aangevaljfu u op de vluoht gedrevMi Do keru van bet oproer vocnden circa 200 Jong uiannon en roedÉtj iM doch een groot deeJ der burgerij gaf op teer oivverholen v i e van xijn s mpatiiiiu blijk too Uit ht voor de politli een oninoge1 i k i iiaak w sm ook maar eeniffMna da or l te haiulhavMi Van verMuluidvoo win kf H werden do verojterftlngtKworpw plun deringen hadden emitter niet plaats Hw liaaldelljk werd n de RcT ublike4n Ao vlag geewaaid en op vereohlUeudp ïrfaatArn wRfl de prooUwnade dir lersche republiek van 1016 weer aaug plakt Ihawi voarzli4i van eene toevoeging De Ier eche rorpublitik lee t nogl BihaJve In Dublin hadden ook te Cork opstootje plaats en aanoknlijko menigte die de Sina tetokleuratf droty trok ooli aldaar door de atraten en begal xldi ten slqtt naar het Haadhuie alwaar de Mtedejijli vlag n oe M plaat makm voor bet repu blik ei utiche dundoek Ook IS een wetsontwerp aangenomen waann aan de geallieerden wordt toege staan hun onderdanen in d Ver Staten in te lyven voor den dienst in hun eigen legers Men zegt dat de regeering slechts wacht op een opgave van Rusland van hetgeen het noodig heeft om de Russische regeenng t steunen en Rualanda weerstand tegen Duitschland te sterken Rusland heeft nog geen verzoek om steun gedaan maar nu de regeeriag zeker is van een machtiging om geld aas de entente te leenen staat het zoo goed als vast dat des gewenacht een groot bedrag aan Rusland tal worden voorgeschoten d ar de Ver Sta ten bereid zijn ruimschoots de nieuwe democratisch regeenng te helpen Uit al deze maatregelen bl tkt Jat men in Amerika het eind nog met aanstaande acht Zou de misère heusch nog grooter afmetln gen moeten aan aannemen an n k l Kolzor Wilhelm Op het alot niaa tenburg lirttft de iuv login van Brutuiwijk de dochter an 111 Dl trtchen K laor het loven gm i oi ken aan oeii prlnsee Ktge ii al In bet Reuten gebergte Do VoMöiat he Zttl ng vemet nrt uU IIliM liWrg dat ve l rogon valt In gtdiOfl h t U flueni nltMgt zoodwt de lRn g legeu w i Kn vin dea Bobt r eu dk u Sac k III lil on kr wat r Btfta a Ie Ixtban i A Ouï LobaikbLi4 door aanlto denden regm tol een ge Aldlge rvl r en vir over zijn oevers gotre dvn i lv huizci rtaaii tot deerrMever difplng onder wattr en inooMen oiMruluKt worden Dfl Biangeriohic Hdiado 1 aanslt nlljk en Msuutter dio regtn bl lt voortthiren loopfvi enkolö atadtau e4vn enumg gm aar Jok dit yuoysz i4 bunWn ijne u veiw g tr diou en l eelt verfioiulknde ne dtn overetrooind tot nog toe i eohtt r groo ter onlwii alge piV 1 Kl ln t4ipr lnwlnaton op h t estlpont ONS OVEBZICHT Over Hindenburg gwiproken niemand weet waar de Duitsche legerleider eigenlijk ia en men vraagt zitih af waar hu met de 500 000 man blijft die nu door de verkor ting van het front heeten vrj te komen De Zweedsche pers heeft er een oplos Bing voor Zy zegt dat die vijfhonderddul zend man niet naar een ander front gaan maar voorzoover zy niet behoeven dienst te doen ter versterking van de reserve zullen dienen voor burger werk en wel in de eerste plaata voor den landbouw Hmden burg zou n l de meenmg zijn toegedaan dat deze oorlog hoe hU zelf dan ook naar het einde verlangt nog best een paar jaar zou kunnen duren omdat de andere partij nog van geen einde wil weten Duitachland nu zou v ügens Hindenburg den oorlog kun nen volhouden zonder dat meer dan twee millioen man het zwaard behoeven te dra gen Vele arbeidskrachten zouden op die manier vrükomen Nochtans zou niet tot demobilisatie der oudere lichtingen worden overgegaan omdat meer energie uit een ge mobiliseerd leger kan worden gehaald en bovendien zouden eventueel noodigo reserves steeds by de hand zlJn Het la mogelijk maar het lijkt ons zeer fantastisch en wU gelooven dat op t oogen blik Dultschland al zijn weerbare mannen aan de fronten hoog noodig heeft Want de Engelachen gaan ook steeds verder rijn nu weer ten Z O en O van Epehy rooruitgeko men Het dorp Vlllera sur Guislam is door ben bezet en z hebben t n Q van Fam poux op den Unke eh rechteroever van de Scarpe vorderingen gemaakt Ten W van Monastir wierpen de Duit schers de Franschen uit hun stellingen aan de Crvena Stena en maakten 200 gevan genen Het bericht over een aanval van een Duit Bche duikboot op den Amenkaanschen tor podojager Smith wordt vanuit Berlyn te gengeaproken Het wordt genoemd een geniepig voorwendsel om aan Duitschland de opening der vijandelijkheden toe t schrijven Er bevindt zich nog geen dulkboo in de Westelijke helft van den Atlantiachen Oceaan De Amerlkaansche Senaatscommissie heeft het legerontwerp met inbegrip van dienstplicht aangenomen De commissie uit h Huls van Afge vaardigden had op het ontw rn een amende ment voorgesteld BtrAkepöe Wi eerst een proef te nemen met het aanwerven van vrij willigcrs Daarop is Wilson naar het Kapl tooi gegaan en heeft verklaard dat geen compromis mogel k is aangezien de mili taire deskundigen van oordeel z n dat de conscriptie bij keuze de eenige doeltraffende manier ia om een sterk leger op de been t biengen Wy ku nm ditmaal kort iiJn want tmI bicuva il r met E iuge klsme actiea aan htt ttimw Frwiiche front dien n om de Uai U tuivaren betw ta maken Enkale feranganeB komen daarmee in Fransche handen Zoo hebben xaJ bT ten westen van Soupir het dorp Chavonne genomen en de verovering Tan Chivy voltooid Ten noor den Tan deze plaatsen hebben zo het g heeie terrem tot aan de omgeving van Braye en Laonnoli bezet In welke plaats Franiich patrouilles s n doorgedrongen OngCTOw 2K0 geTangenen xgo daari ij in hun handen gebleren Ia het vak van Ville en Bols werd i T r sterkte werken verorerd alsmede de bos ichen ten oosten van deze plaats In dit vak werden 400 gevangenen gemaakt BUITLNLAND8CH NIEUWS Rationalisme In ïrenkrLjk on Duitschland ZftOT merkwaardig is hei dat sedi rt het uWbreiu n van don oorlog hi 1 i ra i 8che nn D liwcho gedachtenlevun zld r wpI langö dtffltlldo banen bewog n het l In t ot opkomend railonftlkjtnie In DulUtch Ion l zag de göheele Qrlhodoxie dr Ka thol elto zooweel al do ProteBtantecdie een dr dgcnrt gtwaaj i teiie eei Harnack roooht het niet gelukken Haocke en Osl wald at te maken Wat hier de Dage raailBb we ig waa werd In Duitddiland h t moai a ohttw ond r8 rfieidd htH Du tnche loaiilMue zioh van onze Dage raadKbow e £ ng dioordai h lf te landu da voilkfa 1 lidors en litea atoren de actio 1 II dt t r V j3 D Uuitsct land de Uiriiing w rd anD aard door maiiu n die op h i gehl d df r wetensthnp hun öpor i ver li Piid baddm I rank nik maakte hctzelfd prooee door Ttrw in on Innd In Fn lajd en oorai iD de weten ïchap piüht toch He weteiiftchai peliBi nzifh hfl kn n voor wie d © empire het h og o waa rdert den oorlog is In Frankrlk en DuitHfhJand vo l v rnn denl Aan de ra iouaUmen Ls de leid ng uit handpn k blagen Overal vaJt oi iw giolsdienAlg leven te beanerken a b Ig zeer merk waardig dal in het orgaaïi der Du taoie monlsten d e ejrde passage voorkomt als iti he tijdeirfMlft der Franeoh vnWenkera d o rlcg hoeft onse zaak geen goed k daa n In Champagne deden de Duitichers zon der succes drie tagenaanvallm tegen de Fransche stelUngen aan weeraxUden van Mont Comillet R o p u b 1 1 k ei n tioh e straatbetooglngen te Dutlin en Cork Omtrent de onlusten wtilki te Dublla iti ork bij golegenbetd van den eerateq veijaardng van den l rsclien opstand plautii hadden geeft de Daily Mail een uitvoerig relaas waaraan hier e n n ani dei outlet ld wordt Nie tegenstaand tn n hevige Boeeuwstorm den gandc en dag w edd bewoog slok tm d ooiffwring vaq Sackvillo bl4eet bij voortdurinit etne opru ng lutmgte De politie en di wol laten ha U n vaak de giMWtate niowt de orde ie handha mi herbaaJdelijk kw isb 4 dan ook tol boLsingen uut de muiil tan ten v aarbij duchtige klappen vlelvn In den vro gen inorg n r d3 word de aan leoht van voorbijgangers gMrokken dooi een grooto Iu9 ig wappt rende vlag die klaarbtijkriijk gednr nde drn nacht op etn d ir mur n van hot verwoe lo poHtkaiUoor g plant vtm lo de groote vreugde an dt looflihouwers vertoond hei duiidiQük de oraiijt wit groene klouna der Siiil h eiii beweg ng Op hw gerucl l dal de rebellonvlaig weer over de Btad wapperdu Wden vule In v onerij de straat op zoodnt in miliwier dar gi en tijd eene zeer groote menigte op du been was die zich voornaniel ik In de onigevlug vao het Postkantoor op 1 ield eten droegen banden om den anti waarop de blnn elo rozett wae bevee f n jonge man baande zioh pi t Beimg een w g door de menigte die iloh om de vlag bal verzameld Moe zaam be kloD hj dun statiën muur die wednlg eteun punt n bood AI en U e stegen uit dt m n gte kretan op dlp bewtxen met welk eeu spanning men 1 dare bewe ng vap deti Jongen Slon Feinef volgde ln1e l had hu lijn doel berctkt en onder lulde toejuichingen zwaaide hlJ met de vrl heldlavla die htj daaroip den oroatanders toewieirp De polilde IradMte idch van Het buitgemaakte oorlogstuig omvat een groot aantal machinegeweren en loopgraaf mortieren De Dultsehers hadden hun zwaar tn Teldgesflhut achter hun t veede Urne teruggetrokken doch niettemin hebben de Fnuiiohen kanonnen wo 3 zware weten buit te maken het meerendeel op bet front in Champagne Het aantal s d rt den 16den Apnl ge maakta gevangenen Is thans boven de 14 000 gestegen De Dultsche kroonprins meldt over de knjgvTMTlchtlngen dat in Champagius den daar strydenden Franschen kleurlingendivisies de door hen reeds bereikte gedeet ten tusachen MoronviUiera en Aubenve weer ontrukt werden ongeveer 600 van hen zijn gevangen genomen benevens een aantal hunner machinegeweren buitgemaakt tn de gevechton op den 16den liJn van ds veelvuldig door den vijand aangewende ge pantserde auto s 26 door het Duitsche vuur vernield Het aantal gevangenen ia tot ruim 3OO0 gestegen Hieruit bl kt dat de rust nog met IB ingetreden t voorloopig resultaat is dat d Pranschen over dit geweldig lango froiit overal ongeveer zün voortgegaan tot een diepte Tan gemiddeld drie k vier kilometer Naar de Matln uit vertrouwbare bron ver ga pflnthi me nam heeft het tweeledig offensief der ka en Nexttrlan t we lawaar gij ii nauii n mhn r ocl Engelachen en Franschen de Duitsche plan nen m de war gestuurd met name de be wegingen tegen Riga en Italii zoomede de stormloopen waarb men het op Calais en Par B bad gemunt Het heeft d Duitschers gedwongen sterke strijdkrachten van het Russische front te laten komen Ook xJJn B ienche en Pruisische troepen die achter Innibnick waren geëchelonnserd aan t front van Atrecht tot de zee ingezet Door hun offensief hebben de geallieerden Hln I I I I L l l II II II Na uurll wa hc geval gaandeiwfg van dorp tot diorp bekend gerwordeo hoewe4 dé chef d r po4iit aConsitabel Pyot Hi te St Nicholfl reaideorde omuiddul tijk Str Marmad uke do Chavasee en Squire BoaifleJd betrioht had gie7X ndtn an wat de agenten op het strand van 1 ppel haai heddrn gMXinden Squire BooAilWd waa da CVeaeraal maJoor v p het dlAtrlot en tenatonid n a oat vangen bericht reed hit van Sarre naar de plaate van de mUmad Het UJk was ÖJdelljk geborgen In een der Miorme Kpcdonkon door titanieohen airbeld In de kn tro ten uitgehold Squire beval dat het weggebracht iao c worden Het paste met PCK fvogeBe vrijMijk te laten azen op het llcliaam van een menaoh Ook kon ean springvloed het lijk weer mee sleepen en het mocht oiet begraven worden voor men van dan nwonlenaar iets wtet Daarom werd do overledene met alj i wl dbch€n Hvi op ver Oi k van den Squi re dtoor de agenlieai ondergebraoht naar de woning van de Lambert s In Aool zijnde dit de eenlgo plaaM waar zooverre bekenxJ hl gehoond had De oude Martha die nog wrokte en mokte over do laatste bejegening van haar vreemden huurder had tonauwer nood verstaan wat er van haar er laugd werd Zit waa een beetje hard hoor adl en de ConBt bel Pyot kon haar maar niet aan het veratand éren gen dat de Oenefaal majoor bevalen liad dat de dioodo biJ haar onder dak opge nomen moest vord n totdat men hem b raiven k m Gelukkig vöAr de agenten met hun af I sehttweUfmt iMt bt o woning waren d nbtu g het inlti tJef ontrukt Feuilleton vereoheea de Jonge Richard en legdt aan de vrouw ui wat er verlaogd werd Maar ook toen nog weigerde de stijve PuntMnaohe botweg en koppig det de vreenïdullng I ij haar i t OAiie zou ge braohi worden Hij wae een heddea lelde zij na trukkelljk Zlin z el was nu in de hel Hij bedeoht alleen eleclttheid em U H re God had hem miei lp xijne hoede g nomen Uu paste nlM dat hei lijk van een vardoetnde bare woning zou heemet ten Pyot meende dat de oude vrouw n et wel blJ bet hoofd was mtuir de jongt LBBïbert ge ood hem nJ t langer mtv de oude vrouw ie praen daar z 1 zeer goed wtjt wat men van haar wil e maar dat ïij even goed wist waarom il dat beftllst wetgetd Do man aprak zeer be daard maar te bealUt om niet voor ge vaarlijk to bouden te meor oni tnt de oude vrouw en hiJ de deur barrtoadeer den om aan wlen ook den toegang te beletten De ConMabe4 ktdn la hiJ was zag rond naar den hoetemid veronrferateilen de dat deze verstandiger zou zijn In allen geva Ie eerder zou voldioni aan de eleohen dw welvoegetijkheid en ook meer eerbied xou hebben voor de bevelen van den generaal majoor Maar Pyot zag dien ouderen broeder niet r werd heel wat over q weer geredekaveld voor men eindelijk overeen kwam den doode In de wnedorij te plaateen een looda aan de noortizijde vai de woning TuMt en de looda en bei wooohiiift wB geen verbinding en do oude Hartba btniotte er lo dat de vreeorde man daar zou zijn tot de mld thulskwen die mtis en anilers er over denken zou Het Nest van den Sperwer F n remanüeoh verbaal uU Aeo tt d v n de Puriteinen der 17e eeuw door BABONtB ORCZT fNiérnk verboden r ip aanhouden van den kdelnen OD alabel brachl ztj hem zeik een laken da heerli naar lavendel rook en zij ga het aan de agenten om er b hoor li den doode mee te dikkeu ook gaf ze drie olmhoulcn atoelsn om hem er op te leggen 61 Hier laf een nsn wiens herkomet nie mand kende eo die nu vertoooa ta verkozen had telde het dom DM ToUt uU de wereld te verdwlj neo looala 1 1 er zeker Ingekomen was D boeren uU den onAralc waren wer keiijk bood op den vreetodeliag dat hi zich In hun contreien had latao ver moorden Geheel Thaoet had tot nog toe deu naam gehad van de ord oeie pro Tlacïe in Boel hngcland te ijn en ï 1 nemen het d n Treomdiellny bitter kwaUJk dat door hem nu een der dorpelln btgMi ia verdenklnc zou komen an zoo n gruwelijke mtodiaad te hebben gepleeg De Te4dwftrfiter hadden hem gevonden by eb op het etrand voorovar liggend © WU eonobere maWa steric uitkomende op ket witte krijt Het geheeJe g v J was zeer zeker ver olvlkkeH uitermate gtruwdijk maar h t royWerieuse van den moord verwek te meer gramadiap dan afsohuw Waar sweat bat heen met den goeden naam van TbUMt wear colk dlnfen gebeur dtti Op dirie stoelen lag nu de dood on der het laken In een hoek van de mn den van den heehmid vlak tegeaover den oven en agent stond er bii om kwaadgeainden te weren maar 1 der nn dor moobt het lijk den ali hlJ wilde en iwvuwateri genoegd was om door nauw keurige opname voor den rechter te g tulgen of het l dan niet b UJk van den vreemde was die de X vmo mnand i ii de l o chen en het park vbbv oo C ourt gezworven had Werkende twijf Me niemand aan de Identitett van d n doode Zijn fantaMladle kleodij wee het volkomen uit elen wartn er dW hem In den a ond door liet boMÉi badden den gaan en verwhet denen deden er den eed op dat de breed gerande boed en het awart z Jden ver hand door do agenten hoog en drooK op een krljthoop nabij h t 1 jk gevou den van den vreetnrtejlng waren Vrouw I ainbert had gewegerd den doode te zien Hot wao inderdaad ook getn gezicht voor eene vrouw en de Conataoel had er ook niet op aangedron eva maar den zijden do k had ztf er kend en de Jonge Lambert verklaarde dat de bi oek en de scboenen den vreemdeling aaowijaen Ook Lotted Bmy die UeM ceea Ü