Goudsche Courant, maandag 30 april 1917

Tfi hebben vlj den oorlog fewoxmen Dst iB mogeltïk Ons heele Duiteche Tolk moet in dece hachel ke weken toonen dst het xyn beltman Speciaal het laatste gedeelte van Helfferich i rede klinkt aU een troost tot het Duitiehe rolk U we bloed en tanuwen sparen dat wil zooveel Mgsen all we trekken Bchteniit maar dat behoeft geen sorg te baren we sparen ona Dat ib niet meer de toon van de t uit ehe autoriteiten vaa een jaar geleden De dienstplicht komt ook in Amerika Het Huis van Afgevaardigden heeft het dienstplichtontwerp met 397 tegen 24 stemmen aangenomen De Senaat met 81 tegen 8 Btemmm En verder komt het Rooseveltlegcr er toch D Senaat heeft met 56 tegen 81 stemmen ten amendement op het dienstplichtontwerp aangenomen waarb Roosevelt ge machtigd wordt vier divisies mfantene op de been te brengen voor den dienst in Frankrük BPITByfLANPaCH NIEUWS OOSTENRUK BONGABIJK HcrVoruiiliiigen in Ilong arge I e koning liiHift oaar uil Ho 1apf wordt gerocM m brie riciit aan ml alMer pf d irf praa Tl aarüi lij egt na ooüiItr mKH JiH d Kid rH dtr Hon Mw ï poliutiö parti ii ff eiwT fl rMl l to eim on iv rt ccring W Holi dm d p lil lm HuUt van Atgf dftr figdcn mtr wu kTfccditigt iiiPtTd y id lM oliavt PD dSi in irtoeilijkt Uj i I nuK éru Mir nwi mWww opdtUTkm n grooK ad rliindfc Ue61o gtArMd lictft In hK liflaog vMi de vprd da in aii liit vadtj laiid tm Iwi lot A lH ollviiig in 1 2P iuo lijk oiü ümdi h n oo liiw B lijk heefl L o koïili rlan t t eli ir dat lU re g wing luoi d noo g oor t 1mi al lOorlegK ii l T Itf ordtTliyf an dt voHch weUaart in n 0 l ni iiiitl ni Uii au liet klntrf lil In aan hdtin aa i dit iooi inklijk tlinj Mi wordl an ln voi gd zi lf iiwiU Kt deeld dat de r g riit f n aaiil i out worpeo voorlxrtldl dlo our ürg m a ri wlfn Irti 1k Iio v aii d luvahdt ml lilalren oorlogMW dim a m oorlo w t ii Wf n wordKni f ifi and r out wt pp beoogt 1 i nm rd rijig Mi luii aan lal txHTMiWvf a toor liet Mrt njgica au grond xwr brwde oit la cin nBÉ fkitaj kw 10 iiiakenv Ook vAi d arbfiA rm er zekeriiiH lur onikd wordk n ur i m ïi oM n H iw til vooitiït J Kftl aaiilntKi mi l lrrf Mid du rktmilng n d rc luiK van iïp rtirfitkjp luU dw MLk ji iu duv oTd r xal mon tip + ft ari i n m d pro mWtfl d r aiuflMHnaixMi rcK Iimi U at Int klMTfplU IjrtrWt ÏH nH 91 DUITBCBLAND H i ü d t n 11 u I s a 1 m a r l l a a r lic li aiu 011 hei Ixd I van IIiii Uiiili ir lit il m tot aJbi n fdw inodmdi im 11 vooi dt Ifsemngen voor d vortlHi ln paring voor diVi vrijBiltigni a and v an warm doui do l o r n tn lli ni mii d n a kliiigtti tt bi vlwin i i 11 offidtT n 4irljft nl in de Lokai n7tlg r I mi toti htf i oii z ïii iwinvtiiirg n li in Af ttoHtc fStviDOndHiiid uki i n M 1 it n i n kalm in ruMlig kon hij i lU uaii jjii roiirfivtaait li 4 virnlaan vuil n r wtl illgc ov niio ihI wij l iiL Maar wal inotit r in luit g nwwi van lo7 n nmn om ta n wawiMT hij na dd jai ig Ti arb ld hit v i rk ijntr hanJcn lirt vt Tk van gwwt van ijn vilnMiiMTMtalt H op t Iwaiw OORnl lik vlak voor hn doW door ville ln rigii a In gmaar id y l ra lit omfer 7ijit vwHcii viankcit ii vn waamwr iiMii btan do iniAh h ïi w Aro r liij to4 oiw aJlor boiJ tot nn tOt rijkthjk l e Ndiiktf UHinilIe kWtbomi n tti and r oor loffsnvfthu hum oj g Wi t iilooi vmuh ont hoiiri f WaniMHT viyindm m li t iid lioin ill d n ruK eanvallm iiim i dan d v t r omwaanttgimg daarovir d ii mwiyHjf zt VtMiÜgjarlgt ïLirt birooveii van ai i run Jaap tfi g ïaDiHWiPld tn Juin v rhlud TMi zoo luH oniiiogon t niiikpii zijn gWi 1 li krarfit op do vfrni ti iii van oivaron Inii tonlandwdun vijaiid lo ilihtair In ic kftn h nv dan v 1 rv aiig ti ï Volk vaji IiiiijHctiJaiid ila t d ti ovor wJmiaar vaji lanni n urg zoo dikwijln lo juieiu m zijn bcy ld in ai nwt wonin g n fn IniUt ii on i al iixcn Ut i Jiamgt wilt gij 00 aan uw volUhoJd vor griipenf Wilt ri iioi tUo njn golKH Io kiraoW in nw dionrt g tt ld ni uil d n grootrtwfc nood op l i nik woiwk rl aair ijko wijZM gered hoffo g d n kwaad vr geW Wilt gij u van hrt w rkuiig dal u ab door ei n go unMigo voor zienjgh id in den tijd van hiH giooMe gwsw gflBohonketi wtnl Iji dwaao vcjbundling beroovm Wie ontvank li 1 voor dflpgtli e ovcrwpgingen Atriaat do werkplaata nl 4 maar gaat Mil I 0sctiaaind san t wfrk otu in lo liaJ n wa4 tot m God z i disnk mot in groo ten oomang verzuUnd word RCJSLANDl stakingen te Wsrwdhan Fr ïiin amr de iie Zurdier Zei J Warscïiati arneemt staklogon ultlgrfjrokwi In mtktairf fal ri kon m In i de arbeid volkoinrti aoergfJegJ ovon aU in ée xpooryretfweA piWitm Dorta Uns draagt e o u iwlm karaitter I i a uTorneur laat een prodamfttle aanpliskkfti sarin do arlicidert uwl iv portatio naar ee iirfemwringakanip lxdrclgd worden a4 zij mei bfamen zeor kortou ü d aan b wtrk gaan Do poli lip herft ongweer Iftt pes oa n gtar rosteetdi voor hrt meereod redaoteurs vaa ociaUs i cbe bladen o leden vai de bureaux én arheiderft rgannBatleii L e Bta king heeCt eit uitgebreid tot de UHiniÜerabHek in de nweMo PloolHCjie tnliv Te Lodt U het trSBiiv rkwr g Htaakt 011 heJiben een groot aantal g LiHplo uTden bij do poorwe ti deci ari oid neerg Jt BBCHTBKA KKN Schaarschte aan grondstoffen In vorband iiH t do Hijgiing dor prij n en HohBArti Nm aao gtrond tolfon in bi Ji H IJ H M dt draa iLiid voor difiiftlpc ion Itdtofksdie ja 4 u on panla Ions iiHt eMi hailf Jaar vt rkngd Kon Nat Steuncomité 1 I itvotir ndi oïnmlwun van bot ivonlnkiijk Nationaal StciincomitA de Il inM dat de mieonteraad van l ilhuiren bi riiloten littft tH in bi lrage aan de ka van bK coiiiit groo4 f ItXKl l doen tüt4t0 iwn CBIttB MAATUBOHJ Distributie van brandstof l ir uitvoormg van wn oiroiilauo an d n MinlHtor van Laiw Jonw Nijvorluld tn HaidU van Maart m zAke dKtn hutio van braiiJwlofloii voor hul raxid tn klem iiwhWlrio hcofl do KijkMoMintiHtri buliit aan do brawl o Iui x iiiuiii wi r g Wil van dlwtriMitlo nwS dii Lrlbu i M is I UMgO OlKfelk h HijkwkoJ nd iWinl ii i viw4igt r d aaauïacbl op dftt ahoniiH dwc v nw doof l aar 7ijn virw rkt di iunt on n nun kiiniwn woJxbn aHlg tod IninlddolH kan rtN dW tbanrf viord n ni k ld UU hti nnn lnwiiiuranlf Mii waarovir i dir lioo d van oii g wm dn Ik bow on J vaji i i v onuiK nit Un haardHtc d vaii 1 M i 1917 tot 1 Vpnl IJIH zaj kniwion lK liiU£ n il bL dragui 12 II 1 rttu Utolon antlii c4 t fopbril tt fi of kiM holkol n IHI M n kool laal gi Jijk iitot 1 II 1 ok s of 2i tuks bniu koolhriktlt n of JiXt HLirf turf ooi diiflil d diatrilnUf van lu l aH looT lie g H HJ rikajttoii zoodaing l wor Ain g r tld d t cai ml r din op ga kan i oii ikl ook g Uiromi d ottxr ntaan l in kan bti vcii lü n oor aning ii iiiK 2 lianrdislt ton fn im r 7 illcii bltt lHg n word ii r rHin kl clilT niW dien vtrnlandi dat di I Ij Hlag vooi like lKiar l4lMt ji g tud Ji k min a T dftn li Hl Bl nkol ïi al h vlrag n ïioodatfr in 1h algtjueni niW op mag wordtn gon ond diat in bot v inl r wizoon 1917 18 n tr dan 2 vorlnkk ii d koiikm tnl i ïnp ii tiWioorliik v r Manml iilUn wordt oor op iliar g l Oiiwen winkth knn tonn IioMm 111 a Tg lijki nadii m liei dd tntiirtifwtelBcl Mnfirfirm n snilfc n af zAïndtrliJko ranti oon ii word ii gi MtotJ Ui opzicbit van biilntjrand Non brt volgend Itopaald i ItraafS ïloffincoiiiiuui i drafigl zorg dat Ugftfovtn in hii dSwfrilmlit lHHPl gtviaagd im rlijk 1 Vi i ui het l 7U der Hijk kolindliMrabLiln iipi y Am aan ird rt MramdklofltncOfianiöHiie d aan haai dimrift to onwiido lioovtH lbold brandrlot f n itan viordoii tor l o toUikking gt S old Our lul vtrzftjnehii van d gc tvnii l Ie w g 10 volfc n d oor A RijkHKohn diMiibiilu aang4 gt Mn oodrti d I iii dvOloQduHilriliiil liN rant HO iL voüi d virHoiulloiidi groep n en klfl sfliii Iwoft vuihtft 1 d ol MraiulHlofftnooaiiULiaHH aaii iodttr go Jni lioo 1 yoOftlH dit in int ditutsitlin iiWt Iw I w om Hchrevtii n I randHtofJ inkaarl tod iiidir waarop niootm zijn aangjcg v n ii iani ui adrt en boove lihtud waarop d bo 1 t i lol l iprij H i oobt b y fl Li in d pui nnaanxij n Bango o ui liO iVf lbod i lran U off n diH nt n unit di nrt aJlt tl Hord n afgolivtrd dooli ei 11 ol iütndi hoovwllHJd ih g ri K niöfln d lijkit te nwtrvwT In plaatfwn waar eon ga fal ri 4t h veoxla iil ÏM i aajiievcling aJitliann t n dï ol van dt g8 x ki s u rotw i V UT n voor d i n vtiiuer e iaal v uor dii on cfl II in vonmogindcïi Dl BrajKlwtoHoiK oinndwtrio lnyft 41 voor I rgdii dat on d iigdelijko wilriM ltl l biMtaflit door niii liiol van 1 ui tni tranl I iirean lm d r t u leiintii In bel lHtrihu11eM ilt 1 aangtf vm mo I gi volgd rtord n l oor h HraiidNlorff n Oiiau M si iiicx Un aan d liandiolar it de nuixiinumprijzon wordkni voongecthrovffl Ui IffanAjrtoJftn inoitm utirtlnitnKi door Jiiwsobi nkoinHt van dl handolareik m d ooopi rntliv word n godaKlriibiKvnil Haiwtiilanii iM udi iiiit aan 1 voor g 5bnvin liopaJitugon lio id n iiKwfUji tijd lijk mi mdtu ji ovtrln ding I ij lur halinit vooikoinl vooi gw t van di dm tril ulif ord vi ititg nlot iv irniindord de l w oeigïïlioid van di HraildHoff iKoni niwnu oin Ikh i op t le i fi I aim inern van vn iiitg wJoien Jiand laai wor di n ovw dö aiuiwi han lolan n vord ld of imücn r gf n ajid r plaa lijke l ai io arfii zijn op ndiTi w i pt v oor zien Ilondn n van brajaiWioffi Jikhanon dit zi li njit liouidin aoai di v oorgi Hctir M n bcpalinnpen kujinon Saii v rd rt ontvaiigt t van t ra i tofIrtï wordon iij t oHloi in iin dnio d geg iv i to v rzain lni viilka do Rijk Koh iidiBtrilHtti Aau iod r g n liooW b e n aanvraag biljrt voor brsndf oflon lor invulling loe te zer don Dndtr gezlnÉdiooMen ook t verstaan besluurderfl van g lchtui sdio l n magazijnen bolol © njbhr g tiuonu en prwlr naJe kaMoron uindmngen voor opeuljare vennekeliltbod enz Zoodra doze aafivraagtiiljotten aan do brsDtktojEfnMODCDiesktt zijn toegezonden mortni zM wde gerangqdnkt near 1 hoo dafdo fai n wel i dogewn die als loveremclor etaban delattr aangeven 2 degenen e opge v en Meed i vmi eu coöperatie betroJtkon te hebbon d i dtis g eti ooopwMie wUke ooder dt handels tm geraoffsChikt w 1 iiit spoor wegpwBoneoi 4 dogeam die geongeregeljen loveran der bobben Zoodra deae pHto ng l eefl ptaatfl g liad h €tt ie vtsrdero onderv rdceling plaatH en wol de oaóeir 1 vermei biljetten wordm g iHpliti t lo paj ijf i g rajLfiH iliiki naar IkBJuholaad de ond v 2 veriattoeldo lubt tiin v ord4ni gürtplitfti In j artljon gi raitgwdiikl naar i oo oratie dl oiwkT i verzaiiK ld Ijilj U n worltn aHabotiHoh g©rang ciiikt d omMr 4 verMim de IdIjeUoti Nadat op do7e wiji duH mw W ilciJig Ih 1 i laaj H goliad ovtr aflle Iwiidolan n X opt ratle8 en iipoorwogper ioivtv l dïenl wordon otuk rverdeold in groepen HiklasH n Ik nrandMdofItnconiinrw r n ot ujnd d ilijk na ontvangst vaan di vaMlMclting van d raitifcsoonon door do Rijk Kül n dii tril ubie do bran l lo rnkaar1 voor l 1 r iUt oli rijven Hi do invulling van do lirandtrtoTfonkaart is r vooral op tt lill u dat d aianiw i voorraad OJ 1 pnl wordt litwhonwd alfl mil iKnVtH llioid K l nd op dt boove JliMd waarop do hotidi r aii d kaart ncht l i M hi amdi tofUncoinniiHBio iKwclukt door dt wii7t waarop d groepen tn klawitn ovtr do l andolarui ijn gmplitut dirtU ovor do iwodlgo g g Vinn ni wtilki v r lioudmg de dxior i Uiii Koltn liKtrlbui w UIhowhikUnjf g 8tt4do bo Mtlbüdon u 11 do lianjti olttrtn in0 n worti n vor dotlil Flen vorlioudingBptrroiiiag kan on ILKkh h WOÏ d Jl VR tg Wttld oor d o kloln ind uütrio gdtU l t llrandtfrtofftncoïiiiniwHip iiiot v ji i r dt n i n i vaiii tedon inaaiid voor iiet e rnt vóór 2 Ia li i7 voor liifltnl uw ring ovtrdt maand Julu 1 UT aan do i lJk Kolen ditiLril i liu itm oj ga t vtv rtrekJieii van d lio v illieid br fld iofdii voor klein InddHtrio waaroiver 7 ov t tl volgtndi maand Ie liwiiiUving iit nt lo mootin li H btn Door do BrBiid toffeïioonmnHMif nio tin aan do handelaren maxiiiiiimipiijyon wor len voorgxttchrovcii Ho doivr dt Jlrand ylofftiiiooraBiidMftio v at+lg Mtldt ivri i tn be boevin do goedkrtirlng van de Hijks Kol rdwlnibulio imr d maand Meil 1917 7 n d prit II OJngnand oaii tl UijJvh Ko 1 idliHtnl uil U li ï gofkuLiiiK 10 Il 7 11 bn 1 11 aanvj aagliiljet it r veikirijgJng van IjrandÉMrtioffui Ion ioliocvt van kletiLt li drijv n duni door d Mein inditmtrLonlui U wordtn intitvnli Aan tlio liaml lan I vnr Ln kt g gi vtiiis kan worden bt paal i op w Ik liot e lliud do l o riff iid n cbtbiift wrtar lil ir rtkejilng tn dit is lo hoiidi n dm d mtlVurtHrio ntfl iiitiondlorlnig van bioolItakk riten en wa wolierljoii en voorin ook an andi r mAuj tru n voor ïoovtr 7IJ van b tl kHi Kolondii 1ril utk onlb f fug liilibui gt trogni g ranlftoenoi rl H op p t van hot vorimiik vaii dt inJJond NovtMijlter 19lli Voor mtior klohnndLi BTUfJ w o r l op lil Cl nlraal liiLrt u it n kaail bi t bondiii 1 it d n aaid di r zflak m hior do con trol ov n H skfiiiailiwth door ti v X erui als h tl hiiiHbraiuikolen Ut iLdii lrie lon 7ullen gHiiigtH ntoJi d lijkiH Imin nanvra tii lion in in I li 11 111 t I Ml liaaTloi ing nt lil foiniuli r Wittebrood of brmnbrood 1 lof Ir I I ijknian 1 tr t U lU en artik I v r lit oml rwerrp 111 ha Nf i Iijntrdlir VOOI i Wfukmii aid i satni II Ongobinld imti ih stoodh j ijkor aan u AH vtM vofiilin woiittn i niccfM Moriwbo of aaiivnllliigHvocidimgr Hioffeai dan 1 ulld iii f n dozHM tarw tiaai n I g n aniif r aan ze nie I Ik v Kdm i loffi u van dt iiir v ju l Ji uiKl lubigrip van b i oiwii worin in lul Hpi hi ort ungmapparaat van dtn in iKM b voor e m auiimtrk liik Itol v r l r l en gt nirtorlxierd liol ih vooi al in UyUn van wchaaiwlih na l raliomtj tU 7Hii o tn w ti veovoodor U g briiik ni U ouiwiig dooi liot litliaoin aii dt kot m tir koHtliaar m gawl mi groot irlkw g imard Htl iH nul l owozon dftl hol x ra lik Htofvtrliet in oiWia mig l golirmk van I ruml rood door tlin uh awoli in zijn gt lit l of VOOI oen gj oot detH betekent ttn vorllew vun voor het hchaaju ka itlmr Mloffen Dot li ook wanne ir nnii d ex travirii i in aijn geJiet I in re itning brengil 1 1 1 do briuni roodvoetlmg ono nii i r Ie 7ijn dan de witlob rood voeding lloiwit hot a nnt ineli k w dal t n aan Wl ni nwchii u i Itfuino brood nM oed voniragtii 7iju vole klacbli a tltimoang aan d iLUi vuldoeiuk gffej oiul t aohim l oaru gtnovtr hee t bij vtk ambven de l ullLbr od Ol i1n ï eon gumdgui invloij op dl ttaniïwerkinig Ook ih h waar Hobijnlijk tlai pon goed ontwu kolui oj btl hoboiid an lif t gnbit huirdoor b Kolennood In d j prOMDcio roningen is dt toe Miand w Tg ii4 giiJirek aan branJnlo f n ui flthaorekshle van grontHfHoffoii 700 nij pend ilat t o l do ine lo carlonnage ftbneken 1 n aoJunofabru kon goh el tu g 3devllt lijk Jlop luoettti zolftn Gebrek aan veevoeder In OoaHii QiiingeB doet htt gi hiek aan ve nood r itjli thans xMXtanJg govoikn dat met alleen aan d n le zijnd kip p Hi worden vorkooht en goHilaeht maar ook jongo vark wu vtolal voor oonMinii lio V ordonr gobnUkt Beslag op turfschepen I p Hegocinng beeft naar luen nit Idl bewiog laten leggon op een 50 liftl st hopen volgdadon hkh turf Jlggeni m lif Sliol tjeeÏEanaaJ te Coevord De bniggin wor dm vppzegoid Geen uitvoer van melk en kalfvev Htt SederlanlHcbe I andbouw oimtt énoïl made dat vxMrloopJg oog geeo uitvoer V an melk en kalfvee tt waohlfai Is Eieren iJe Mlnider van Landbouw hw t be paatkt 10 dat voor iedere l oew 4held van 100 vohoreabo kip of eomdwioiexeB waarvoor consen lot uMvoor wordt aig tn en oor év dagen van 29 Aprlt tot on met 5 Mei lm een hooveolheid reopecileveli k van ISO volversohe kip of eendeo ior Ti IjoacUikbaar moet word i ge told 2e deA andere oiersoorten niet IfOHohlk bsBir l ed oev n te worden go0te4d voor bimioii landk cli v t rbruik Il dat dt inkoopfipri s van kipeitrm voor do goine Hon zAl Ijech ngon fM per liX tiikrt i dat van ik iH scbikboar t MtlUn kljM i ren etn ilooi k IlijiiMCOniuniHKu v an loozichf oip dp ikrvtreeniging tii d I luiun etvereiniging lo t dat d biMoliiktiaar U Ht Hen etn d n iertn tor oon orvoeTing nwy on wor d n golovird aan d Mt j v LTeenjging U gtn etn prij vun f S 51 pt 1 IW rtttiks orr liur Wijziging der voorziening fegin do de e wtek iii dk aöt +coii iftiit gi pitJdifioordt aonwrngtlln vooi d jiwikv oorsüeoing be taön liij do de llUK H b nnlkb ve tni8olie verttniging tn dt gtMMTganiteeerd im IkHni ilingert g oote lo7war n wpei iaai in vtrl aud nwt dt prij lK paling 11 wipging dr re olins woidtn irwaol Petroleumdiatributie Ii polioliujiiliand laar J 1 triiHtn 11 nl tloor lo toowijEingwiooiii6iii iit v an diM inbdtit LUUgtmiotiii lli viaa tin oo danif ngiiing lU it voor 11 tliat pttro loiiniliaiidolaien die vroegtr 1 vtirknaan militaire instoljingui indinMtrit ii InitolUn gien van opeoiiljaar nut o a dl ook jiii nog kunnin döon oaler inia rliln aniing nn bit vawl tt M Iben quantiuu DlstnbutieprOzen van voederartikelen llii Minl t r vou I andl iiw ntanki It Ivtnd dal granen on vi t vool rarlikeit n die in Men wordon toeigtwu i 11 ti 11 di volgende piip in doftr do It v ring zn Ion Mordin afgeJovtid Mixed nuujifl en Ia i tala nnau f 17 2 ptiT ia K göinoii d giaan f 17 2 r Wi k liavtr f 2U pt KM K boontn t 21 per KX K Htho iiinliookin f 2tW por UXXt K lia HUH onbopaabK nioriten vmn 1 a l lata wad gtwlapen b atildf moiiktn rn toor I n ook jobilf rs naar dt gov on vir houding Vilt artlke lin lo Itveren vn l oonl op 4lagplaatH d i Rtgeoiing Itj ii iig j nij H ttotl iiclnk uU d bnititJiJand rttht gian n f IH 10 pen ItX K inolu Ri f baai ntlk gtwitAt of fa bri 4 GEMENGDE BERICHTEN Bommen op Zlerikzee Dne dooden Men Hemt ons uit AmHterdam Hedennacht half drie heeft eon Vhegma chme waarvan de nationaliteit niet is vastgesteld bommen geworpen op lerikzee Verscheidene huizen z jn ingCHtort en da ken afgerukt Er zyn drie dooden mt één gezin Tevens ontstond brand doch deze is spoedig gebluscht Zi vtrdti Laatèl Ikiithkii Ontvluchte gevangenen rijtlogniiHldag aim rd 11 11 I dtn Inohtiooix 2 Ikl iMht ivieJ gtvflngtntn C nokkf kn van la wah do oor aak van hun dt jKirtaiti ttie kaïua liadden gevim htl liuitstht govaii H nkaaiiFi 1 lloi niin dtn tt ontvllidhteïi m op Nedt rhanrliwh grondgflii l it koiuon i r waren daor IbOOÜ baraikktn k 2 tot 3üü perBOOon durt ploailfl biedt ndit vtjor pi m 4IWHXI0 eid n ze txdoi oudtn daar vr ttwi n om man 111 n van alle inatiOnaliteiloQ zijn oudor fe bracbl oowtl krijgn aj cniolgivange mn TiKOTiionleol t n gtüal van I9ö IKX I on van do tvveo 7ag er builengowoon gtzoiid tn Ijiovmd uit na zi u bttrstkeli k iBiig verblijf in ginoiind kamp Op dt vriiAg hot kot kwam tlat hii ti nog 700 goiil uitzag alli anderen tin iit iJuitetbland ornviertn zien tr HihYle haht riorl tant uU hildd bei antwoord vtvrgizeld van coii I re gapigOLba ir in de rl lulling van ijn Unkerbirook7 ak In do konkon gewerkt nioneor In Ivel 1 aadhol w aw opgolo t Goederen van het b s Batavier IM I uitAotie HtoouiHobip MaKKUalena Ii hei beeft In r bedon oin loding fMuk gtK dï ren golo t welko dentijdh im t het opljitmgtn van d Üatavior naai t hruggo tlaar wird g loBt Na lorteingvor treJu dl MagdaJena I Kcher naer nt w rpon Een voordeeltje voor onze kolenvoortiemng Teu oiiido U capocHtiit van baar wa gt ii aj k to t=PT 5 S €iKK2 rF 414 8TilllT8 L0TERU 4e KI TTtiJ m an Maandiag April 1500 No 1T94S f 1000 Nos 11485 16S24 40Ü Mt 4989 5837 W 7 jSHl f WO No 4779 f 100 No 2751 10998 l MJf2 156H0 Pryaen an t 5 101 115 141 Itil 162 231 241 2so 310 88ö 407 549 tXX 792 879 K9 92 1001 inr2 nn lui im 1220 12b 1345 1S5 13 I4d j 1479 154U IblÜ 1672 1715 I72d 1729 19b7 197J 1M lifM 200 i 2030 205S 2099 2230 22t ÖTS ai48 2 5 1 23 9 2410 23 n 2653 BÖb 2701 JTibti 277j 2777 2797 2H0 J 2H 2 8 itlHl d002 d027 3041 MiÜi J17t a24i 2w J2W 21 3148 S 5 3177 6Ö7 3 11 i7i H S8I6 3819 394 Vr U 39H9 1015 4121 410Ö 4412 44t l 4570 1703 1811 4842 4855 4921 492 4929 5033 5044 5101 5110 5127 5148 5189 5217 5250 5249 5 H2 tHl 5 357 5366 5389 5141 5537 55 1 jhI VviH 5711 5803 5844 5909 VM yJT 5985 0052 CObö 0066 07C 008 101 bldö 0174 0175 6300 02 8 0330 O lüO 6401 0427 0419 0401 0406 0478 6I8G 0528 054J 0571 6659 0718 f 722 6732 892 0894 1 925 0982 0999 7079 7U89 71 G 7ir9 7J18 7227 73 17 720Ö 7297 7i24 73at iUO 7430 74ol 7470 7496 7508 7579 7589 7016 7617 7625 034 7045 774 7763 7H05 7847 78 2 7968 tJ84 K122 82i4 8 51 MM H4IU tHlh 8441 8 192 8500 8520 6554 8Ö19 8622 8t 28 8658 8705 871 882H 6891 9Ü8 9H9 9150 9197 920 9 09 9229 9323 9337 9 58 9101 9424 J420 m 9519 9d32 9i5fri 9t£5 9674 90 9711 07y 975 9777 9779 9835 9849 9874 9929 lÜlIO 10117 10941 ia398 10427 10434 10517 I0o t ia 91 10720 1074t 10798 IIOOI 11021 lIlöO 11181 I11H4 112 0 imt 11348 11418 1142 Iil550 115 11587 11598 11618 11683 1178 11781 11825 11W 3 11800 11804 1I9H 1192Ü 11927 n45 l 11991 12020 12 f22 12079 1222 12382 12 190 1242 1 I24I 0 12491 12 10 12536 12555 12505 12574 12 79 I2 03 120 12 127U1 12t42 12770 12783 12793 12797 12902 12905 12950 12983 HOP 13161 13295 13323 13325 13314 13 75 11401 135ftl 136U 136 13625 11004 13685 13706 13818 11862 13877 13898 l f 08 11911 11001 14008 14 l8 1404 14102 1411 11117 H140 14IM 14171 14244 14308 U15t 141 9 UtH 11411 11444 11449 14471 11484 U411 11 1 145tï2 11505 14573 I4b27 146 7 110 i 14077 J4700 14775 14827 ll lo 14809 11888 14902 11028 11060 149 1 15011 15068 15078 15101 15114 1 27J r Wl 15409 15 103 15558 1 709 VolMt IJMOI 1584 16010 160 19 IWMO lOlO Ul 2 10219 10292 10123 16 132 li 45l 10477 104 1 16491 t oa3 10753 l67j i07 2 10799 10803 10 30 10908 10941 16950 17009 17070 17122 17220 17247 17101 17418 17542 17570 17096 17790 17 39 17783 17821 17830 17925 17928 17 J ti 17993 18085 18309 18254 18200 18132 18418 18446 18449 1851 18542 i8 ll 18075 18078 18809 18a58 18928 18947 19015 19081 19150 1910t l 19400 1944 19497 19584 1 79 19702 1971 1978 19795 1980Ö 19810 19816 19828 19802 19907 19918 19909 19995 30010 20019 20O15 20051 200 1 2tX 7 2O0rt7 201 0 20180 2til92 20214 20 189 Mm 20410 2041 20429 20407 20480 20 W 2 IW 20578 2057 J 20t 0 20t 5i 2t 7üè 2072 2071M Ah90 2083 1 20 j2 2045 211 90 117 1 13M34 KENNISGEVINGEN ÜLlW i 1 J SJbi IN V i I IKH 1 I H vaii ÜOl LiA rotn It win djvi dooi h u m Iiuniiü rgiadtriii nn thii 17 Vpjil Ut h a lgwHlri tb volgt nde v t rord enjiig ilÜltWJSINt TOT WlJ I iN j l I K B IN Kl tLINt 0 iH 1 1 KI I Kll f lil VS R rL liIS VüTJkhLl N Arli l 1 In t Bon regtlinig voor dt d rtrihilio MUI l go rniK H nlkcitni vaL i Libl W dtn t u 1 oOrnairi 1917 tn ttfgokondigd den l n dier miaaiHl e iuc ntiblad r l7 no h9 worden do volgende wijï ingfn aan g raclu I anikel 1 wordt geJeaon als volgl an letki hoofd van etn gozm wor hii t p dt door Burgenioost r en W t loiiditiri leiUoud tt niaJvon pliaat eji tijd n botikje l o HUn lt hontionl van 1 tot Ji iiK t 100 g nuJMUtrtle l oil iiilgtrt iki tot ten even groot aantal alrt int g lal lediMi van zijn goain lK¥iir agi II ariiktl 4 wordt goleaon ale volgl tiirgein0ef r en WetbOiiJ rs uiak i ioo inogietlijk de iii daigw I keaul wflke lonn in do daatop volgtqjd week goldlg zijn en welko Regt eTing¥ ailikoUn on tot wtlk botvttllHid daajx p vtrkrijgloar zijn bon zijn vó6r u na die week mot van wftaidt UI artiktl 5 wordt gedegen alH Hot ifl verladen Hog erii rukdt t te verkooptn andtrH dan ti gon afgiftt a geldige om on l Ot hooger gowiciil da waarvcwr zij goJd ig 2i n verklaard I in artik J t wordt aditor dt woor d n aan to j laats in e n kouumapuiit luftóchengtvo gd m artikei 8 iiJj h wordon dt woor dtn daiarop vemmoldt hooveoJhi nl j vti vangen door dt woordon hoo eeJIitid waarvoor zy zijn goldïg verklaard l in artikel 9 wordt in plaatw van l onJ ad n geJetzon bonAjoekjm ArtitW 2 Iiwi vtrordtnjng treedt in worliing op d n dag adiat zij door dn n MiniMervan lAnd1ri uw Nij orè df en Jlaiidd gotulgt ktiird Mi zijn afgeltondigd Zijnde ieze erordioittng tloor Zijne txcoll n ie don Minifetea van Ijindlwuw Ni erbe4d m Handrf don 27 prd 1917 goodfetJiturd J r ifl lUervan a onduging gtwftied VI aar hit behoort deo 30 R L MAHTEN v Da aeoreiui J T HEÜBDl LANDSTORM JTurklaaiie IWB Oproeping voor den werkeiyken dienst De BUIlULilLE TLK m CiOLDA Brengt ter oI t nbare keuiiie dat de m j regli Ce rM van dtn landKlomi 1 igi gelire en pereonen doi jaarkla tst 1 m behoortiido iot fea der hif ond r vornul grocpuv bij deB ii vvonlm oj gt rotpen un eiodo m werkelijken dion 4t l wonltn ij die zijn tioegewPwn aan dt l k lidaniend rigüdo wiir namen bt in 1 n i t IL dl r Itlnr tot en met tj t si S of boifewd zijn hH n voor IwHrjutaai soldaat hetzij voor leliendragtr op Vrijdag 1 Juni ll i imr voorin te Itidn in dt traonbeurö in do Burg Weg Zij dio totg viezin zijn aan dt Hri gad t renadier on Jagei w 1 r natiun i gini l HiW e n dtr lett rs V M tn jat g en h of l erttenul ziiii bttzij voor iKV piLoat oldaut iMS ij voor i kindTogtT op Maandag 4 lym 9 uur v jn dit zijp 1 Mt eu aan de llldt In anlt riobrige i wier naoi n beginnm met ei d r let 1 tol tn net en fc of 1 ntenid zijii l ct ij oor hoepittta lfloIdAat lul ij V or 7i A nidragtr id 10 uur v ni t wiel feoowij iug ia gendiied door I and ren 1 roivincialt Wsjiwtanldaii dun jn niiil Holland ala vortsi 9 mir v m lit toegowezm zijB aoni de Geniotroeptu 1 1 11 uur vni m hei gebouwvan In IvOöiiiöoh Kfltholitkonj A olk bond Mil I rkiide i te 6 rft oühagp 11 n dl 7ijn toegowe f n aan dt di 1 itiii I nel ngadt wier aainen 1 gmu III t i n dot UttoTfl A tot en n t tj n s op Dinöiliag 5 Juni te 9 uur v vet V i t d UI v ïor do Poutonnion id iin U 11 I 11 ml in hot Algomeon erkooplukaal tan 1 n JoudBohen Smgol lï to Uoti r hun I ok do vrijfwillifctrs van dtn landRit nu 1 r aang dliiid groopen iyvhoonnd I liril I jranaidooUngen voor zoov r lifzi I iwiillgera zond r dt aangogiint itiii 1 111 laudato rmpliehingi aonil n zi i ijuin kii oproeping begrfspi n 1 1 doo r 1 im nng gain vrijwitligo veil mt 1 s r I aabgasloldon dotmn vau n koiiu t 1 n V rijroken iui elkon and toniiit il iK di ingt M I do boven taaiido oprij piT in i i k li k It thenB t moet I lhh n en vm ih n II t ter gPinoc3i o M i ilaiio OW nl h lil t n Int f vani opro ping worl n rfe I uiig rokt ol loeg onbn Wil aan ib oppofpin M 1 of uOR I nul K Mi r bebo v 11 te voUcni of lu larvn MKHM K i H M i iio n vol lo II t4 in I r op I pnl I Ui ui i 011 la O pnl 111 hl llurg ji t 1 vo iii mi K 1 UViililss VerToor en aflevering van turf Dt ItLKt Miiifc lIK van OUblJ ol t O d clroulairo dd 7 prU 1 17 no iiyt fde lmg llaniil I vanden Mmistn van Land bcmw Nijv iln il ni IUntl 1 Hn n Il ftlgeniti no kenili lat door vut ngonoiiiKiein lull i r dt I i oIï ndt li iiibi II iLTgeling is v a i igi tl VOOI lirf Vitik 1 1 11 t Ifl I wi t 1 1 1 f i I i nti in It on 1 u af tt li vtitn vi Unlo idll to MlVOtltll I H I m niiik I 1 V ni ld il I IJl 1 ior ttin k li f V rl lit II Dg ini dl iiargoiiitvfitt r it 1 nu iiti waar j g i roduceord hl dt jf iH tal iieJvKiiirf isi V mitlUindi 1 liot llmd dor z ndi ig di v mi I 1 1 tiitt Ik Lij afkojiif+l IH en d l Itsiuning w 1 van t 11 vorvtuW w ij fligogt V II door of nam 1 w de jininlft ie voor 1 tlistrüïiuit vun full i luil ii n i n ai i re in l islrie i 1 BurgemM ett r dlo i tn virklfiimg gtJ 1 1 doeld in hot Ie Hd OjfpfH fl zendt laaivan onvorwiild ton af t hi hjhi I 11 Iir luj dwr Uijita Kol iidiftUil ii4h A nik 1 J il I lu aJUkel 1 vinnolde v rbxJ r Ih I 1 voor turf and i dnn fair k irf HiiJ r do zending rtirgezold i t vui n I ijzkig jijt afg gf tn door ot nn ni 1 dtn Itireoteiir d r Iii k ol i d vn nutte 1 n O De lüi rgani et t r voornotnil K L MAUl NS OTAD8NIEUWS GOQDA 30 April 1917 Koninklgke Stearine KaarBenfabnek Go da In de heden ten kantore der Vennoot schap gehouden Algemeene Vergadering van Aandeelhouders der Koninklijke Steari ne Kaarsenfabnek Gouda te Gouda werden de ingediende Balans en Winst en Verlies rekening over 1916 vastgesteld en het divi dend bepaald op M per heden betaatbaat De aan de beurt van aftreding zijnde Commiöbanssen de heeren I A van Ryn van Alkemade en F B 3 Jacob werden hei kozen terwyl als Accountant voor het on derzoek der Balanb over het jaai 1917 weid benoemd de heer A Tre fon Aan het jaarverslag ontleenen wy het volgende Gewaagde het vorig veislag van talrykeen groote zorgen deze zyn door het voortduren van den turopeeschen oorlog en denstorenden invloed dien ondervonden werdvan allerhande maatregelen welke door de one land omringende oorlogvoerende Statenook op economisch gebied in uteeda scherpere mate werden getroffen in 1916 zeerzeker met minder geweest 0 De afaet van de prolbcten naar het Buitenland had reer te lijden onder de groo te belemmeringen die daaraan m den weg werden gelfli d en ia dan ook in het afge loonen jaar n meer l eperkt geworden In nief gering mate is dit tevens te jvyten ge weest un het atoedi toenvnaide gebr aan scheepBmfrat en de daarmede geleken tred houdende styging der vracbttarieven die de concurrentie zeei bemoeilUkten Ondanks alle moeilijkheden die het geregeld bednjf der vennootschap kwamen verstoren is dit toch gaande kunnen worden gehouden z j het don dat enkele gedeelten van de fabnek nu en den tydelyk moeaten worden stopgezet en hiervan het gevolg was dat eigenlyk gedurende het geheete jaar slechts met een gedeelte van de arbei ders gewerkt ia kunnen worden Niettegenstaande alle bezwaren waarmede dit bedryr evenals zoovele andere in Ne derland te kampen hadden kunnen de re Bultaten over het afgeloopen jaar hoewel deze by die van 1915 zeer ten achter staan toch nog gunstig worden genoemd vooral omdat by de beoordeeling tevens met uit het oog moet worden verloren dat nadat in December 1916 de aanvoer van de benoo digde grondstoffen van overzee ophield het bedrijf daarvan gedurende geheel 19IÖ is verstoken geweeat en zich heeft moeten be helpen met binnenlamlsche grondstoffen die veelal met in voldoende hoeveelheid verkrygbaar waren ea wegens hunne min dere kwaliteit moeilykheden opleverden bij de verwerking De Centrale Keuken D Lnitrttlo Konki n hooft htt d n 1 st 1 dag van haai bostaan goeti gvliian i I ulloen dat or velen zijn gtwett t om i iKjrtte rlj lf oop te lialen t ijii i iKirtitw utlgegeivin maai tr k l M I urt g komen Hat is natuurlijk vtior de iiitatth n tlip dal h bl e L ond rvnn hii iwut I ijstor aftngonaaan gerwtv mimr i u it V ixirk jiien waiH toch niei w i 11 u g lijk Hot wtw imnierH iwet te Vo r n lio vu iiHiifriehtn or voor ilo eerati iiiuul kon il mdtn be viae vondiiafi e n pro f nw t al dt riMCO diie diaairaan w rlMMiikn 1 11 deze gohtH 1i week al I I en proofwfik zijn oindnt nog niei t l tgrüt i n m de ju mIl hoovixliioil ili ia lijk noodig is 11 t iivüig op grond i i d 1 nlUil n van bditn gtinisit gozt igd word n dut di aibtil rmroiwen htH uut inzien van th I ntnil Keuken on er gaarnt g I rmi uii umkeii ift L i till veil iM i eili l l k nt Il tiimt hoopvol vooi hl vt orli laai l r inrirhlii g D kukeni ia v inniiorgtii 1 t g iii II I l tr in iport nmar h btuU d inril tiiitiio aloii Htiieiimrftöt on Wilheiliinm f raai giiif ook hnr in ijii wi Tk M I I n H in Ie ge loi n oitl 1 I gio 1 nd h I g I lm n oodat de I wil ik liti r + 0 j lajtupemll op lafi l kon w i Itii goilrotibt lit tutp WQ t uitHtokind tn wr nia k li k van Hilx itxtnK ij l 1 iot t I guajM I rk nd iinii ir bet btwtunr kan o itI 11 laf I k tilt I hotfftn al il on Ui fthl nog na i r i wvati J I ii nuit n tb I iitroikiiig dör ipijvt n nli 11 Inwpooiiig n Mor i gin tlo 41 tra K iftii g minpti 1 ol uaidBppt l tfn juet ii irkoul n vitTHfb Miik nHvkiöch l aaTvoor n nu ill aantitmmg vin dtn g iiHHntoliiki n aaidappiloiil OU noodiig waiirvtroT g h rttiidi 1 lagtn uu nnulapp liiiaalti d knn w or 1 1 n aung n raagtl Bezoldiging Gemeente Archivaris 1 OOI H tn V tU i I f I 1 e w 11 t nan dtn Kaal voorg I Mi oni aan 1 11 lu I Kuii d i g n i tt I I f ilug ri in V rhaniil niet I 1 iliC oi ti Ifloms lnii li h die ii eci ook w g h i lo wijlm w iianiiiid hij II ami t iiin 1 1 t los i juarwti 1 1 will f IKI liiia i pomon I lag i lo k n u vai I ih por nu ilkri niot mt 1 ui I l De prooiwagen rijritl i I iid l g 1 d u Dut t ïL f it van 1 1 1 K riiit t tkuii wiinl w ftr tl 0 1 vaar zwaluw n m d Hiroolij 1 ftkn Uwijt t h j 1 iMHg n hu 1 1 war jnmgUifd rtnnmiai w oo u mg langhn tiiitkliji tn iiid rdaiul gt k Verjaardag van Frinees Juhana Het waa vnndaag do verjaardag van ona prinsesje daarom wapperden vlaggen van cl torens en de openbare gebouwen en waren de scholen gtaloten Bevordtring De Ie Luitenant L A vnn Poel voordo van het 196 Keg gedetacheerd bij het Wielrijderedepot alhier is bevorderd tot kapitein E n oude getrouwe Na een kortstondige ziekte is gisterenmorgen in het Van Iterson Ziekenhuis alhier op 08 jarigen leeftijd overleden A Ph van £ b vooiman in de bhkslagerij van de Kaarsenfabriek Van Es wüB een kraase levenslustige man en een bekwaam vakman die Binds April 1895 bij de Kaarsenfabriek in dienat waa de hem opgedragen werkzaamheden vortichtte hij nog steoda met jeugdigen ijver en van rusten wdde hij nog maar niets weten De Kaarsenfabriek verliest aan dezen jongen oude een flink en degelijk arbeider Onti carillon Al dagen lang heeft onze toren zijn stem zeer Bporadisch laten hoeren en met het half en heel uur volstaan met het slaan van den tijd Ho heeft at lang betzelfde liedje gezongen en nu had hy tyd noodig zich te prepareeren voor andere nummers immers bij de Dieawe lente b A rt het meuwe geluid Morgen zal hu met het heel aar het jaarlölische Moih d laten hoorea en met het htlf nor t tnid6antje van den heer J H B Öpaandermao directeur der Mnsiekaohool alhier AfxtaDdarlt voor wlelrijtlere De A 3 O de Germaan heeft gisteren een welgeslaagde afitandint gehouden van Amsterdam via Haarlem en den Haag naar Rotterdam en Verog via Utrecht naar Amsterdam Op den doortocht passeerde men s middags ook Q o n d a De totaal afstand van dezen wislemt was 177 KM 86 deelnemers van de 106 hebben het geheete traject afgelegd bmnen 12 uar Matinee tath van Renneii Hann Verbena De zaal Nut en Vermaak van de boe de Rfiunie v aii gisteren met een tairyk publiek gevold voor de matinee van Catharina van Rennes en Hanna Verbena Cathanna van Rennes de alom bekende en gevierde componiste wier liederen door ieder met graagte worden gezongen xou dan gisteren ook luer de aanwezigen ver gasten op eenige harer composities Het spreekt dan ook van zelf dat de opkomst van het publiek groot wae Vele kleuters hadden zich vooraan in da zaal vlak by het pmiium een plaatsje weten te veroveren Het programma bevatte een reek Uede len zoovtel voor de klemtjeB alti voor de grooteren De middag werd begonnen met een zevental liedjes welke door Haraia Verbena op voorbeeldige wyze werden geslngen Daarna kwam de kluchtige avonturen van l op Topsy een vertelling aan t kla vier Hiermede kwam de stemming er terdege in die avonturen waren don ook wer kei jk zeer kluchtig en de alleraardigste w gze waarop zfj verhaald werden deed teikeuH een lach in de zaal weerklinken Hierna kwamen eenige kleengedichtjea van juido Üezelle Deze treffende poëzie van dezen grooten Vlaamschen dichter vm den wy m tie muziek terug Hiermede en bovenal met een vyftal liederen uit verathiilende bundels oogstte Hanna Verbena een groot succes Haar mooie volle sopraan stem kwam hier dan ook vooral in het Wie gebedje Kling kling klokkebei en de Ge fopte Vogelaar zeer tot haar recht Haar zeer mooie en duidel ke uitspraak verdient alle lof De matinee werd besloten met het alpha bet aan de piano Deze vrool jke muziekles had zooveel succes dat het laatste nummer tjo gebisseerd moest worden Zoowel de kleinen als de grooten hadden ich koBtelyk geamuseerd en waren nu alle zeker bly tleze zeer begaafde componiste in hun midden te hebben gehad en met de kinderen te hebben beug gezien Catharina van Rennes met Hanna Verbena zullen by een herhaling van deze matinee zeei zeker opnieuw een talr jk gehoorvinden HAASTRECHT Mej J J M Koeman alhier slaagde Zaterdag j 1 te Utrecht voor het examen L O STOL WIJK attitlag jl w rd van eig liet i oUit r tuur ecci aanlieMtoliiig gefaoiideii van t 1 U uimnt w Tk i rthtilil in 2 pt ic ligtt Hirivm w rd voor perc I iloor I ijk voor f 11 W T I hoot II id n II Mo iwijk ill tlüor i V erim ij li lisi voor til riJ I Ma danitl tt omi raic f 11 pii Hieivt ld to Mofwi Jör f I 001 p rtwl J door A T Maotlaniit to o iid rak voor f f 24 J Maulanid t j N ¥ i l t JK I Koot i allin tf Stolwijk n J At TiiKit I lil i t VOOI t A i Aan d iiiag 1 iiiJ hiip iH 1 11 I wtrk gtf fiii l OUDERKERK a d IJ8EL Ill gtin itfguiif ht tr dr I v diKni leltjTt I lg l U 1914 giinol i tiweird alH li d iipk o fiitr van gtrwm I bowl Jt kltt ii wonll in hit gtnol gt f l dt vun omb paali vit o zootlat l volit praktijk w niti door ht ni p i ouu lilk kan w rWi wanig iiotii n Unjir a tn plaai iv i rvan i r 111 1 It t rkon u was 1 dil KiJSuit van ili i Mi iiiisli I tn waru uitkfHiitit vtwr tl gi iMtil 41 voor In I rokk n aiw ALFEN 8 d RUN I ctmtrale ar ki nveirivnig ng I it 1 caa b i iat gi U ld a vM a ur nu v lk J bm 1 liruvn r H Riiigfrw I urg iiee teT v an Htiflkoop WAARDER Ds J J Berends der Prod te Maassluis IS beroepen by de Ger Kerk alhier GOUDERAK Ds H Doomveld Herv Predikant te MaartenBdyk is beroepen by de Ned Herv Gtnieente alhier OUDEWATER Mejuffrouw MAK Derkoen alhier slaagde Zaterdag te Utrecht voor het exa men akte lager onderwys SPORT Voetbal Uitslagen van gisteren Ie Iclasse Sparta Haarlem 2 1 Hercu les Blauw Wit 0 2 2e kl A ZVV LVV 4 0 C D H C D V B 1 2j 3c kl H T O P U F C ia 0 Bekercompetitie D F C AJax 0 3 VSV F AJenoord2 Comp Kampioensch Neder Be Quick UW 0 4 ld V d 3e klasse R C SL O D K 0 Z F C Fortui 4 ld PreaMtie 2e kt AFXI SVV 0 Damn iliitl Moj na Opp B Umdf laat roej ionlier Tiod mot 0 1 0 Heeren double Poatma a M tl rink Ready alaan Grendel en Schim van dar Loeff Tiod met 6 S 4 0 6 4 Damee double MeJ Tan ObpeB M n i Veenatra Heady ilaan mej Weaaala Boelen mej Jonker Tlod met 0 1 O MixetI double MeJ van Oppen en Poatma Ready alaan meJ Wcasela Bo r en Heuadena Tiod met 2 0 1 MeJ Viftnatra an Lambach RMdy ilaaa mei IJuel de Scbepper en Joitker Tiod met 0 4 6 2 fotaal fl 1 yoor Ready Ooodaebe Voetbal Bewlt Ie Uaiae Alphen 2 01ympia 2 O l T O P 2 de Zwaluwen 0 3 Boskoop A W 1 2 2 kl Woonïen 2 Gouda 3 4 1 A W 8 Olympla 3 uitgesteld Boltui de cooipetltie Wttlem 2 H B S 3 Coneordla Spartaaa 2 1 SportmanAjax L 0 4 Alcro Victrix V B A 6 2 victoria AW 12 ötormvogel Bal Geïnt 2 1 Zwaluwen 2 Belg Kampelftat 0 4 Overzicht Retterdaaiadie Voeaiarfct k VpH anvo r I M vtHte runderen lÜ vet n gra d Ajvert i UTt varkeiw tVï diaptii lil lBm ivert 1 rij M vmt ktHlen lo kW f 1 2fi 2e t r I 10 I k ro m Omen ï Iijm f MM ilt ri H KalV T 4i U f 1 GO M He 1 UU Scbapo 1 O 88 r0 72 Ht rObd IjUiiuwrtv 1 fOH4rO ark it h I I IK 2e tOiM 0 W liolil aoort Ie kw OW 2e Van de gtspMtde ootnaoeünwn wawn die van U V V en Ajajc A weMe belangrük ten UW won vr i gemakkelyk van het Groningsche Be Quick met 4 0 terwül voor den beker AJax A than do Dordrecht flche eersteklasser klopte en V S V de klaa er uit VelMO eveneens in de fhiale komt door een overwinning op bejenoord Voor de 8e klasse H v oii T O P met 18 0 van U FC De Utrecbtiche club verscheen met 8 man v aaiin één nog mankwas bovendien en twee m hun gewone plunje verschenen Wel een bewys van animo bÜ U C Dat het een spelletje vin kat enmuis was is duldelbk Het doelgenüddeldevan TOP werd hier anders wei mee verbeterd LAATSTE BKRIGHTKN Bommen op Zlcrlksee Men seint ons nader uit Zierikzee Er zyn 6 4 7 bommen geworpm aan de OosUljde van de stad Een huis In d St DoDuusstraat is geheel verwoest de lUkea der bewoners de ladetmaker Leydekker zyn vrouw en een kliid lUn vreeselUk vorminkt op grooten afstand gevonden In de Molenstraat i n twte pakkulun uitgebrand Het huls van Hr Folvllet n dat van notaris Bierhorst hebben ook schade geloden In den tuin van den notaris heeft een bom een groot gat gOHlagen Op de Oude Haven is b na geen buis of bet heeft eenigermate geleden Man is hier zeer onder den Indruk van het gebeurde De Commisaarls der Koningin In Zeeland is met den militairen comman dant vanmiddag om U uur bier aaAgtkomen Deenache Bark gctu pedeord De Deensche bark Ariole thuisbeboorend te Kossul en dan 2len April van West Hartlepool naar Aarhus vertrokken Is t i Noorden van de Doggersbank getorpedeerd of door een mijn vernietigd De eente to twee le stuurman en een lichtmatroos wis ten zich op een omgeslagen reddingsboot te redden Na 24 uur in stormachtiff wear rondgedreven te hebben werd de tartte stuurman krankzinnig en sprong ovtr boord De twte anderen hielden het nog 48 urtn vol en werden toen opgevlscht door het N derlandsche stoomschip Folmlna dat dtn stuurman te Hoek van Holland tandde Inbraa in e goudamldawlnktb Heüennaoht is een brutale inbraak gepleegd in de goodemidiwiakel van F U Begeer op den hoek Uidaoheatraat Pnnseogracht te Amsterdajn Er IS voor ongeveer i 100 000 gestolen Van de daden 11 nog geen spoor ontdekt Veraekering dekt de schade Voor den Goudschen Bond speelde Olympia 2 In Alfen een zwaren wedatryd Hetwas er wel spannend maar mooi was hetmet De sterke wind was hinderlijk en zeervan invloed op het pel Hovendien werd erdoor de heeren tamelijk gevaarlyk gespeelddoor hoog getrap Olympia bleef teniilottcwinnaar In een gelyk opgaande partywaarm Zwaluwen iets sterker wus won deZwaluwen teryl A W in Boskoop met i lde baaa bleef Woerden gaf ten slotte Oouda S klop Vriendschappelijk speelde Zwaluwen 2 met slechts 8 man tegen een Belgiach Kjimpelfta De Vluchtoordmenschenwonnen met 4 0 de 7 w doelman heeftzich byzonder goed geweenl V Alphen i Olympia 2 0 1 Olympia wint den opgooi en speelt eerst met wmd mede Diiect zijn de gasten door den winti geholpen sterker en vallen vurig aan de Alphen achtorhoe l6 benauwende oogenbhkken bezorgeml De wind ia echter zeer hinderlijk en de achterhoede weert 7ich flink züodat succes uitblyft Toch weet na eemgen tyd de rechtsbinnen met een keurig boogschot aan Olympia de leiding te gevtn 0 1 Dat prikkelt Alphen en hati de voorhoede in het eerst mets in te brengen thans worden haar uitvallen menigvuldiger hoewel Olympia overwegend sterker blijft Een zeer mooi schot van den rechtshalf van Olympia dient vermeld welk de Alphen doelman nog juiat kan houden Dan komt de rust Daarna neetot Alphen meer over wicht doch bij Olympia wordt flink verdedigd de doelman weet eveneens wel zUn plaats Toch is h j met onfortuinlijk als hy een hoogen bat nog juist weet weg te wer ken Aan de andere zijde loopt het den linksbuiten niet race als een keurig door hem doorgedreven bal keihani tegen tie paal geechotcn wordt n de terugstuitende bal in s keepers handen getrapt wordt Spoedig is het dan tyd en heeft Olympia venUend go wonnen Telegrafisch Weerbericht HoogMlo liAcoimterwand 7 3 1 te Msa tritht I aa i IftronwltiHRiid 71 t W irby rwaihiing tot td n olg mlt n avxuld wakkt lot matige wbndtn nit WeMHi kl tot uHk liJki ri hlingi 8 aU bewolkt wnarti bijiiJi k lroo in lul uiil n In I j N Kirdu 11 w Inig of K 11 n it an TOP 2 Zwaluwen 0 8 Zwaluwen wint de opgooi en speelt eerst met wind mede De partijen blijken tegen elkander opgewassen te sdn Nu eenige mislukte aanvallen van de Zwaluwen wordt een strafschop toegekend en keung Ingezet Even later schiet de Zwaluwen midvoor met een goed gericht schot in 0 2 Na rust een zelfde spel met de 7waluwen iets in de meerderheid Een derde doelpunt komt vry onverwacht als een TOP achterspeler in eigen duel kopt Met dezen stand komt het einde Stand Se kl H TOP 12 8 1 i i 34 11 Mi Velox 18 8 2 3 18 85 20 t 18 DOO 14 8 3 i 19 J2 17 1 H6 DOS n 7 3 1 17 34 17 131 Voorw 13 8 1 4 17 aO 2 1 31 Vriendenschaar U F C en S V S Advertentiën Fabriek i Haaxrccht vrta i btliwiii uUiipbliliin ilin c en hoog looa Princo brOTen No 1271 bureau Oood Cour nr Markt 31 1271 7 Lawn Tennis Het Haagsche Reftdy dat 22 April te Alphen T E A N met 7 0 sloeg had ginte ren evenmin veel moeite met TIOD dat bovendien door het gemis van twee spelers zwaar gehandicapt was De volgende uitslagen wenien behaald Heeren single Jrendel Tiod slaat Postma Ready met 6 4 tt 4 Meljerink Ready slaat Schim van der I ff Tiod Beke ndm aking De Bpandstollen Cominissie maakt be kend dat van Dinsdag 1 Mei 1817 af tegen ioieveriog van den TWEEDEN BON bij de leveranciers verlirijgbsar zal zijn 11 1 Cokes lp WJDj vai I USpkloplILSioDpUeid olVJimlIpUiDIvao Ill H oliJierkoÉ ol 2 UÉoteo I 11 n D0 Anthpaoi mag allavn roiNian batrekkaa door die porsonon walko woor daxo soort keloM uiUluitond ingorichto kaohols in gobrulk kobboN De EERSTE BOM zal na Zaterdag 5 Mei 1917 niet meer geldig zijo eOlDA 30 April 1917 IM IW