Goudsche Courant, donderdag 10 mei 1917

geheel Europa machteloos zou staan teg enover het nieuwe r jk dat Duittichland dan in het l ven feroepen zou hebben Ruiland lou dan bovendien soowe mititttir als oeconomiich in £ uit chland B macht z n Als de Boctalisten der Kntente Landen hun sympathie biyven onthouden en dit Ifjkt er volgens deze berichten veel op komt er Tan de conferentie niet veel goeds BUITENLAMDBCH NIEUWS Ook Amierlka op rantBOun DaN ioii HouHtWi éKxrpetaria van I andIjouw verklaardo aaii do Parltsisenteiro I And bouwcoiiixniH d dat d Vorcn fiigde Slateu ook iwr ukh cu Ixv iimigit ti want lo i het Ijijna aekur dat ov r oon Jaar do WTomigdc KlaU ïi goraotwoeiiet rd zitllen iiKK ifii wtirdi ïi 2e ZiOiidieii de Vci cinignki Süatwi zoll at wiMtt hu t op lil oogtnlilik WuA i Kuropa gifdlurcniio wa jaar iiiott voalim ook al breiddie uropa zlji brfwuwd opptTvlak uit ii al kwanion er n cor6oo in Jk l ia t volfttrt tt onvcrniijdfJijk op l nisinkLdk jin tv buzuiiiig i iii Hon itiL n aan tiropa ó r clvrikking n van d ii itongor wU lfo parii 4e iitoet nvm iiiiiufimiitphJ7 iii vantHt Ufli met vorplictrtiiigi voor óê RiigetfUtg hei vomcJül aaiii to vuliifi 5u nioüt aan dfcii riHwidli nt vollodïge volmacht wonUti g vwi Ui iiioK al wM g Hp ar i kan wor li n dadifjtjk g poiiMirv ird of iugmuaakt wordt ENOELANa ï h r ek san vol In de TSaiiiPn wordt er op aaiigfdrcAgoni dat k Rt gtMïTing door aankoop van groatt quantlttik n holiir i vt r iMTVo zal niakrti llci Itlad nolirij l dal spaarzaaui ii jli bij hei gévcaik van alUHoorton voCtt i omitidOt illjk KirflKelu wordt I t ififti eriiiii voorraad w bh au t gering a waoniE t r lu t dAitkl ooilgiin attr itog groot r word 7XHJ ook hei g i j uk diuarimn üich inittor dtoon gm Ofiden Do delailhantloloarH ktnidlcat de TtoeivooUR dtfn die ij vorlaiugden Tiivi nieer krijgco iii in d wlnkdö ini df vooralrtDeii van J4 ud m konileji do klanitt n ttleobt en poiidi Uti ijk krijgxiii l t spvk kO t4i i luA duliiR le van di n vnxkHiprijs i er was vwo wwnig braadvöt dJU iM UMKsltet kostti zoK d kk itirtti hotiveelludieTi bij tk t lagern iiuichtig ty woiixttni Ikï gii ntii die er voraiitwooixMifc voor wwpon dat t r niet lo ve J werdK gbljruikt imoefiteii er iiKxle rekening Mmém diBt in de iiaa t lot kom wc alg iKMm dkiiipto in i v V4 t u te wfl hteii w Vfcor ht oogwibük merkten do niensojin n 4l iiirt zooveel ettiea koopcn kondi n aJ i zij wetiBcliten nog ui n vwi lii t gK breik aan vi iUii door liet dakii vtui tWm d floUprijff van boter at t gevolg watt van eon daJlng iii di inarkl Vüoitiat Iw gouveiniiesiK iit liiiéiohenb idi kwaiii en 18 000 bükkon van Fe kalonialci produftl koclil Het gtivolgi waa dat thanfl veJen iw zloli iang n ti di hïit etrti van boter liad k onthouden zich w er tloAraan te goeé kondpn doeai In de koutende veik cii Wi f iiiOLir holvr gtwraagd worduw in jila ts van ntargarine n waunwr de aaiivra g giootcr w rd dan dk aanvo T zon het laiid In oon tocBtuid koiiM ii waftriu er gebrek zou zijn aan aHc otU n De rïjiK dSo mP Piil dut dit moet worden üoj komen lMK e lt dBn di n hov ug n Oetiid i Hog ringwnmatregel aan en dringt vooptó op d j iiileMe ziiiiiigilw d bij liei pu4tliek aan De I r Hl c h fll kwestie 1 rogwrln i tig im t dt voltooiing van wnv pJan ter Bohikkfcng van df lerBcho kwewüw vólgtiiH lijmen die zooal nirt aangienaain voor lH i lM paatijicn van het lersohf vo4k tooli voor IjeWi aaunüincilijk zul Uil zijn TeaMJcJit heeft liaJfoiir in do Vor Staten verk laard dat htl miet die vraag waa of t ngii iBnd IjcreidI wa oni homti riilo too te etajan aan Ierland waiM dit staal viftöt maar of dii I Ten a ataat zuil i 7 jfi lit t ondMIng iifi U wordien IM f U t we k dk nieuwe ontwlkkoIjjtg dw Baken aan dwi gang IkWi gebpaoht waa de pubMoatie in de Imwho pore van inii hrk t Wiikt o d trle ic nd ia door 3 van de 4 aart9liL clioi i en en 15 van de 13 bwischopiKm épr r k kork in ledend Ir IwrisdiopiM n van tiv lerflcho kerk n vijf voorzitt r van graAfHcluipradpn In dbt nianifi Ht wordeji de I nfli van adU gvalxultcn m pairfij m opg wekt oiii zic i aan W ahiiten bij een groot pro4eB dat aani de regt ering en aan de h wl woreW zal bewijwiMi dat het land onwriW aar K ikaot in ti gi n tva v irdeellne RU0LANO B iK ooaHölek aMnot Do voorloóplge Regieoring jnet MÜjoekof aan het hooM hwrft Iw toeli niet kumwn bolw rk i tegien dKi trevohitionaiie l tn it i in den staat dl arlii id r en rtoldaten Zij heeft een kia rtng lm giiwïte van een ooaiüieka jiuw uitjrm aarlügd Keremski zou aan het ooinW uit de Hoema den raad van axl oid r8 m soldflt i en Óe aoclaliértificho partijen het v rzotk gwioht hetïtx n onï ais vortegenwoordlgiare van ée deroofcraüe deel te no men MQ de rog irin r waar dit lijkt one vre UKd omdiat de berichten over Körenaki zt or verward zija Voigietw de ia hij ziek volgwia die an Je r spoorioOM vor DUITSOHLANa Verdwenen varken n D ui tffoh landt In 1 giatoren geïioudtii zitting van de levejKïïiij klHen oonimJaBio van den Rljkadag w rd he thuls Bjaohten van varkonH ge ritiK f d Volgens het Borllner Tag v blali gcpft een rapport van do ibii He latiflliek gooft htiM ftl htfl 7 niiMiwii aan zoodat 5 miUiofn aj ken verdw wen zijn Gemmcd OorloffinleawL K rijgagevangonon De oHtx nirijktic1i Hong arB dM KriegnicorroipoiiidlitiiZ gêrft eïn overziohl vtm het aantal gtivangonen óai op 1 i ebniari 1917 in die verHdiillemle landen van hot ceutraje viirixMid aeuwe ig was Dultachland 1 G9 731 17 474 offii ren Oostenr ijk Hongarije 1 Ü92 0Ö5 S294 otfioieKfi llulgarijo 67 582 U4fl officieren Turkijt 2ï 9t Cl 704 officieren Vaa doze in h t gohoe 2 874 271 krijgHgtvangenen waren 2 1 80 099 lï en 14 230 oifici renh 368 i07 Franechen 6 329 oflfioiepen 4Ó 241 I ngebjdien 17 ü officAoren ÖH 017 Itailanon 3334 olfic er Hi 42 487 IMgen 6M officitOTn 79 033 Ko4 iitenierH 1530 oftioioren t5i 630 Bervitórq 89 i offlcieixai fi ü07 MoaKnwgnjiK n U officierer La Vlotolre over dont boniaanaanslagop Zierlkzoe Hoo HÏwjht oiianige hiler te landie verblijf houdiiule biiitenlandBohe jouma liAtcn hunne lozen vaak inlichten blijkt op weleprektsiule wijze uil een tdograan vanden Aiiwterdiajnwolwn coareepondieöt van I a Victoiro over dien bdoaantiilafp o Zknk zee Do teécstgetrouwo vertaJing van lied lM reffCT idiH draadboricht dat kj La VïctoiiTH v ii 2 Mei j l te indiün ie luidt aldliH l en vtlcgtuigi he t girterenr naohl boven Mi ld 4bnrg Provincdti Zeelanid m het oentrura van hel eiland Wajlciieren geivlogen co eon aantaJ l oiniiieii o i dv stad Rioworpen Alle liuiwm oener aan zienlijke traat van AfiiHieiilnirg zija vorwoKtit D paniek dm zieh van de bevolking imiwte r inoakh ia onuitrf Tekolijk lio ïiiBüioinalitieót van het Viiegtuig kent iiMan ni H dtooh men brengt deze 8troo Mocbt in verband iaet Iwet Duitficive vla ig iiiaelilnet di enJöolo uircn te voren iKAem het stadje f5ia van Jent lioikk n gf Iogen en aich vetrvolgieni in ZLIid OotAeli iike rlohtring liiadklen Ix gievi n Hovendl ifli wfrden p ene ne in den nacht op Zierikzjei eiland Schouwen bonunen ffoworpeoi I cne ffolieele fajnilie ader moeder i kind wenl g ood Do Hehnde U aanaienlijk IMt iegram draagt in vette ioUer hrf ojndchrift l o Hochea tagcn ie noiitralen iJiiJtooliei vili gniaciiinee boven Holland De piralii dier lucht werpen bonunm n op Mukkilbnrg en Zierlkzee h eni geiie iii faiiülie it gedood ik belio ft wel givn beloog W een dergelijke bc uöt BINNENLAND Nederlandsch fabrikaat Oertificaten van oorsprong De door den minister van Financien iioff n rcgHing Ix reffimdle certiiicaten an oorBpiong luidt altt voigi Hij die ei a oor prongwoerti icaat verlangt w idt zidi tor bokoiniDg daarvan tol den in pecteiir dier invoerrediten en accijiizeai in wieoi roswort ziju l e lriif uitgeoefend wonii onder opgaaf van eoort get l m üM rkra dw colli alsmede vaa kil naam van het zeeochip waarin de goederen zu kii worders ullge voerd en vau d m datiuii waarop en die havenplaat n vanwaar dSt zeeschip zal vertrekken De ineipioteur vereoeitl of dt oe lereo inderdaad ian NedwlftiidHohm oorsprong of Xed erlaudbeh fa irikaat Z151 io4 weik iiKl hij voor zooveel het betreft accijnsvnjo goederen levent vooraJi overlegd ploegt iiiet dien in s ectenr am dwi arbeid in wiene dShirict liet bedrijf van den aanvrag T uitgooelend wonU VoorU onderzoekt hij voor zoover het lietcetft g04 deren die naar of via Frankrijk worden vea zwnden of do goedbren hier te lande in dioorvoer üf met tijdoiijfcen vrijdonv van iiwoerrecht aanwealff zijn of wel zijn opgieelagen in wn entrepot waar zij met buitenfiandsoho goedM rn in aanraking zouden kunnen komen Blijken dt goed reii niet mn Nedertandwclien oorsprong of nijverheid te zijn of i o taan len aanzi vn van Boede rea voor t rankrii ivml odoe ldi i onibtaaudigheden daan moet IkA oertlftcaaft goweigrrd wordii n rioveintwxltoeld oerüficaat wordt door den i i pecte r dier Iwvoerrecliten en accijnzen in wienö rensort het lïedirijf van den aaiivrag er uitg xx endi wordt voor zoovwl noodig in vnJd naan van iot zeeschip Ml daliim van vorlr Jc kunnen door den ontvanp der liavenplaata worden ingevuld voorzien van € m volgnummer en gtwldd op 7A 4 van ten miast0fO 5O ill lioofdt m van aam den belanffbrf bendo afgegwen CJelijktijdïg zM dt de genoemde inmjecteuT wn door hen voor dewgdblijk omïe ntee4 idi on eaegoldi afcch rift v n het eerfeifioaiat voorzk ïi van heto Ifdie volaiiiuiimier als het origineel aan den on t van giT dpr iutvot rreolUen m accijnzen op dt ïl zeesdilp wopdt g Men De tieilangiieljbrade zaJ er voor hebben to mrg m dat het originee oerl4fH at door bynwdidylfig van d betrokkm ze Beheepvaarto K t n uH an toat tb elt t f venli Pa inA uHin n afleek nmg wordt aangoboden tM wii evmvc db ond mti in de zói feh door dpn builenlandfeohen ooubuI Regeeringtaardappelen cluuleUJk voor de gezondheid 7 Twoe geneesheemi te Sdwonlim m do ar tóen J A P I o Brujn en J OroM hedk heWien in de Schoonhoveoach Crl verklaard dat het gebrul t der zoogenaW A J x Pr had ijk voor de gezondli id moet geachi wonten I biirgeAeoeter van die gemeente hMt zloh na r iilcdding van de uw iedéej dezer ariaen tot bel Uijki ljureau voor de üvemaiiiiddalCTi vooralen ing gowernd cu Iwrt oordeel der oMaen daar ier ktimia gebraoht Ucui werd g antw K rd dat men zich aan het oordeel vaui enkele artaen niet koD storen dait mlnlater Poattmma ttosfHM niet wUric dJU do wHvleeziffe aardapptJen voor viurkcnBVoer werdea gebruikt ca diM de voorraad te Hchooi wvm aacwezig moeit zijn guconinjiDeord voordat andeue aardappêiea worden verffLwJct Staangcdd voor foadervnwag u Door den wagonnood hadldefii de dlrcctilt der H IS ü M eo S S hot Btfcangeld voor goederenwagons die ter a iadtng gcreiod stonden tot eieav aanzienlijk bedrag opg0voerd waardoor v r0chillcn lo KaïnerH van Koophandel zich genoopt gevoelden te requeetreere Nu he l cn de directie naar in do vergtadtving der Haarlemsctie Kuner van Koophandel is inedtgedieeid het 9taanj eld toruggobroctt tot den nonaalen pri Een nieuwe uiUtaire TerordenlDg Min sohri aan do Maaab Door den gcneraai divisifivoüniimandaat Latour is een ndeuwe verontenóng voor de provincdën Brafcant en lAnburg uitgevaardigd en j 1 Zaterdiagi in weo kiog geflteki Deao veTordendng bevat het Blulling©uur van venlofe tn vergunningsJooaliteiten In de staden zijn deze uj eu vanaf deA avond 11 tot anxn glen 9 uur in do dorpen van s avond 7 tot v m 9 uur Deze raiaatregel liegt dien liandlel ten zeerflie aan banden vooral in do Htoden d aar het mi niet mogrtijk ia voor 9 uur voormSdldag in een koPfiehute te komen Algemeen wordt die verordening afgekeurd als onqurattiAOh Kort nu de afkondiging ia dan ook roods e n versiaolwing in otredlen doordat aan den ImrKesneeetoi wordt toegestaan het uur van opening te vervroegen Dit geeft echter aanleidingi totgaoo te wllMcur daar de opvatUnig vam den ecnon burgemeeator gehort anders Isdan van die zi eir ooBk a s De oorzaak van deze veffondlenioigi moet bVlegen zijn m het velo dtrankgieil ruik der militairpR aan do girenzen Van het Duitsche front temg De Noderlandflobe oHfirteren die een bezoek helïben gebracht aan Duitsche goveehtHfronten zijn hier te lande terugigc keerd en hoW en hedenochtend hun opwachting gemaakt bij den nidnister van oorlog De monopoÜMtie der brandverzekering To Alkmaar heeft do lieer J H I 1ïrhig tn een rede over Treub em de Braiwiverzekering Itet piam van minleter Treuii van verschIJlende zijdwi l ekeken t n beepirokeft m d K Id e mede dat er in Nederland werken l3l ondeirllngie maolt Whappijen 127 vaaie premdemaatöchappijen en 126 builenJan ÏMoh © maatschappijen Gaat hot plafa van in ni tor Treub door dan zal men zich niet langer bij een buWenlandbche maai scliappij kunnen verzolderen De spreker verwachtte dM de ministor wanneer hij in de Kamer te n and ontmoet er wel op wijzen zal dat van do 100 KanwTleden er 90 ate oommissari an d een of andore roaateohappii jaarlijks eeat groot of minder groot beQirag optflri en Vraagt man of rtaateeatploltatie op grond van de win t aanl e veling verdient dan anïwoordt epr bevestigend Maakt em slaathijedrijf geen winst dan verhoogt het eenvtiudSJg do prenrie Voor de brandverzekering ie dlit al zeer gemakkdiik Voor de verzekerden ia het plan van Inunister l ib echter b€etri dbaa r De onderUng verzekerden zullen direct reoda een hoogere prenüe moeten betalen De kosten van in peoüe zoikn bij een Btaatslwltijf grooter zijn De Staat kan brandtiticMera ndet ult Hluitcn De Htaat kan gieec poet wrigeren doch hoogHt nn de po imie daarnaar Spr vreest bovendien dtat de anïbtenar reii in U genstelling mot hen die bij het particuhtT bedrijf werkiaam zijn te veol zullen indomimelen en niet voWoende hun aandacht schenken aan aJJo factoren die z c li bij de brandhreraekerinff voordoen ook mindeT go i d Jckem A eryofgciiR weeë spr er op dat dfe a rSr iüir Wanneer de bultenilandtecho inaatstehaippijen hier nietmeer mogen wwken dan zuJlen de e bij kCTwI horverze in deze branche gnot all vol gen het wederkeerigheidöpridpe Het bulteuiand zal on d n ook niet meer voor do transportverzefceringBKWten zoeken Spreker waa overtuigd Tlr door invoering van staat xpioatotie aan ons i n morme schade toegebmdit zou worsen De geheele staats exploitatle m het bcgm van M indie CHI8IS atAA raB BLHN De treindienst en tarieven dezen loner Aaiden de kolenvoorraad niet toelaat d i reazigerHta eln CTiHt uit te breiden bobben d veirechiUende spoorwearmaatechappiien loet het oog op de w ring van het 2wmarwiaoen de navoJg nde maatregelen ge i ten oinde oen t y n i van het aantai reiaigwa tegonte Ie roet ingang van heden wordt de fle van gewone kSlon e e 4 oekjeB van 500 en vaa 1000 K M vw kUomJerboei zembiljetten tot nadere aankondifrin Slaakt Sw wijl de prijwn van de So torW Vil 8 26 Mbrendö de maanden Juli An Iff i Sept nbcr 1917 wordt vooJïe buttrtvwteer aJ nefc root ba den I Januaji I9l7 ingevoerde bijsilatf vaa 20 pot verhoogjd tot 0 pC l De af fto van Üenritteniboekjee voor buurtves kecr wordt met ingang van heden geetaakit esi zad op 1 JuU 1917 of eerder tegien veaihoogdie prljiten worden hervat 3e geiBeiBcliaipeUljetIna ooc een enkele rcL en voor een reto Iwm 1 terug benevens goce acdiarpoblltetteik voor uüiatapjeu van tdndeovn wonkn gedlurendie de maanden Juli Augustus tn tjoptcuiSMU niet a4 eig evenii 4 tot nadere aankondigiiug wordien e bratreinen niet moer bojidilikbaatr gesteld terwijl geen gieitegeaijiedd meer kan worden qgevem om gKiiteediO voevtuigKtn of rijtuig cn of rijtuigafdieedingicai al te huren De geJdfigiheid van rewte aifgeige tn kilooKAei oekjesi kUometarkaarten en Uenrittenboeétjeo voor buurtverkeer ondiTgaat geen wijziging Geen danes eoapé s meer Met ingang van hadleD zultiHi de danKHooupé s Ie na 2de klasse in de treinen op de lijnen der H IJ S M worden opgestoven De dameoooupé a 3e klasse blijven bestaan Voor de R efeommlHie Te Rotterdam Is aangekomen de Faeto een boot van d © Itehefoommiissie met e n voile lading giraan voor die oouwidfleie uU PotMumIi Mainci Gn ent i zendingen De dooTvoer van versohe groenten uit Nederland door Dultsohland is vo i oden volgens do N R Crt Zi de groenten voor f o t nrijkHongairi e diani ia doorvoer oveff Bemtheim voorloopig nog locgo taan Uitvoer van fruit en groenten De miinister van Landbouw Nijverheid en Handed heeft bepaaild dat alle tot dusverre uitgMvaardfigide be Wkkingen betreffende don uitvoer van verscli fruit worden ingetrokken en dat de uitvoer vtm Vflrsch fruK uitaluitend magi geeohöeden op vertoon va consenten frfgegoven voor beipaaikte pairtïjen door do Rijkecoraiima ie van Tooziobt op de Veireeniging Fruitoeflitrale welke oonfleoten alleen worden atgogeven aan exportewrs Ingoschrev en bij de Rijksooanraissio wdke ala zoodlanig ndet gesoliopst zijn en voWaan hebben aan de door den mdnieter on door de RijksoonmüsBle onder eoedkourlngr van dea miniateir gostetlde verpliohtingen Consenten worden aLletii afgegeven voor fruit gove d volgens dloor de Rijksooimraiefe ie te geven voorachriÉten op een veiling eener bij de RijkHOOomroLasie ingeeohreven veiiHngpveiPefnigiïig en ingeladen onder anïbteliik toezidit De minleter heeft onHer intrekking van ail © tot dusverre dSenaangiaiando uügièivaardigde beeoJitkkingen een dergelijke regeling getroffen ten aanzien van den uilvoer van versohe groenten Consenten hiervoor wordm afgegeven door de Rijkadomaniasie van Toezicht op de Vereieniging GroentenoenÉrate l e mdnlaler heeit aJa soorten van groenten waarvoor overeenfcomistig deoso beaohikking consenten kunnen worden afgegeven aangeweaen splnaaie rhabarber MeUfnoIlen IjJoemkool bosjes peen kropslft radijs raapetelen zeeepioaBic kroten augoirken koniominem tomaten aapengee g IaekaaJr ibi andSjvi doperwtens capuci nems peulen snif en sperzielKWnfflii paatinaafc prei peterselie seidferii luanboonen wimena roode kool savoye kooi wStteltool boerenkool apruitkool ujeo grove peen fijne peen knolrapen Bloem en meelvoorraad De Directie van da Naainl Venn Meelfabrjeken der Nedierlandöcho Bai kcrij maakt in de Bakkeo s Bondlscourant het vergende bekend De Direolde deoli iu de dat aan de fabrieken groote voorraden bloean en meel m voorraad zijn Zoo h h aandeelhouders geen meerdere beatelkaorten op de fabnieken afgeven mo m doze atopgezot wordtn waarmede de belangen van aandteelhoudem niet gebaat zullen zijn M mem hieruit afleidtn dat er niet zooveel aaiTiappelmeeè in ona brood be t to zijn zoo vraagt het N v d De Seheepvart en de Oovloff Molest riuco voor vlsschersschepen Boor cnkede bij da OnderÜngen Ooriogs risiooMaaitsohappij te IJmuidten angeSol i reedterljeo die uitsluitend LreilOTloiN gors eaploitcerem zai worden getracht wn verandering hi dfe regiementoTvan S noemde Maataohappij te verkrijgen £ 1 wil nanwlijk het a suranüelon £ spii n to éÓQ voor dfe atoomtreilero m één voor dfe trdUoggörtf Wanneer Moe LTr voor alle aanseïr S ffeeohorete verzekering vSïr E h T rtuigen weer van kraoht kunnen woonden oandBt brt geva r mrfdelHjke nabijheid van de K I and soho k at betrekkeiijk gering ig Zvi tenminate nog e i deel d r IJnmidte l T vooS van S if uJli opvarenden en H die met die Vjagcfaeri i jn betr ekking stJn Be seeviaicbertt Zijn wij juist kigolictó dan za dezer dagen eonaui Gn van T SLfeStT deelln r Duit Ae legatie In Z par Berhjo gaan in verband met bes uU van do readersvoreenigiM te IJmuiden on de stoonitreilo iet meer te laten uitvaren zoolan r Duiteehland gieen pede waartwrgen geeft te en hH V TWEEDE KAMEa Vergadering van d Mei Vervolg BultenUndsch beleid De heer Nol ens r k was van me ning dat dank zü het buitenlandsch beleid ons land buiten den oorlog is gebleven waannede bereikt is het grootste geluk iwt een natie bereiken kan Naar spr meening lou het instellen vu een commissie ongewenacht zyn omdat men juist om tot eenig resultaat te komen zoo weinig mogelyk menschen in vertrouwto moet nemen Door de instelling van een commissie n t daadwerkelijke medewerking aan het buitenlandsch beleid zou Grondwetsherzienii onvermydelük zijn De Regeering kan m de spr uit de discussie concludeeren dat si zooveel mogelijk voeling moet houden met de volksvertegenwoordiging De heer deSavorninLohman cJl was van oordeel dat het volk geen w ze besluiten zal nemen dan de Regeering deed Reden voor de instelling van een Commissie zou er zün indien de Regeering gefaald had thans ziet spr in de motie niets anden dan de welwillende uiting van een pacifig tisch aangelegd gemoed De groote mo gendheden zullen zich echter aan zoo wijze les niet storen De heer Van Idsinga c h betoogde dat het instellen van een Commissie bedoelt in de motie Van Leeuwen zal leiden tot verzwakking van de positie van den Minister Spr zou genegen zijn zyn stem te geven aan een voorstel tot het instellen van en commissie van advies De M i n v B u i t e n 1 Z a k e n de hw Loudon merkte op dat volgens de Grondwet het bestuur der buitenlandsche betrekkln gen uitsluitend is aan de Kroon Het voorstel Van Leeuwen vraagt thans na de wijziging regelmatig overleg inzake de behandeling der buitenlandsche betrekkingea Maar feitelyk bedoelt t voorstel t zelfde als inmenging in het buitenlandsch beleid waarvan echter geen sprake mag zyn H is inconstitutioneel De Commissie zal inlichtingen aan de regeering vragen Doch daarvoor is geen commissie noodig zij md niet meer bereiken dan thans mogelyk ii De regeering zal een commissie niet mew inlichtingen geVen en inlichtingen weigetwi wanneer s lands belang dit beoogt Tegen gedachtenwisseling op initiatitf der regeering is geen bezwaar wel tegen overleg geeischt door de commissie dat lou leiden tot ongevraagde inmenging in het bestuur De verantwoordelykheid der regeering zou een gedeelde verantwoordelijkheid worden en daardoor verzwakken Van geheime mededeelingen zou geen sprake kunnra zyn Aan het diplomatenspel wydt men gdieei ten onrechte rampen als dezen oorlog de oorzaken liggen heel wat dieper de dlptomfi e heeft zulke rampen tegen te gaan By onderhandelingen niet alleen van politieken aard maar ook over handalaverdragen is absolute geheimhouding noodzakelijk juist omdat men niet alleen staat maar tegenover anderen die belangen t nover derden hebben Diplomatie by onderhandolingen moet geheim blyven Het volk vraagt niet om inlichtingen het schonk zyn vertrouwen aan de Eegaering Van wantrouwen meende de Minister is geen sprake De M i n V B i n n e n 1 Z a k e n de heer Cort van der Linden wees op het verschil tusschen medebestuur en ministerieele verantwoordelykheid Deze laatste treedt eent in werking als de maatregel genomen ia ea men kan zich dus nooit op mede zegging schap in het bestuur beroepen Of er een commissie zal komen moet di Kamer zelf beslissen maar men moet zich jreen illusies maken over de gevoerde onder handelingen De heer Van Leeuwen s d trok zün motie in en diende de volgende motie in De Kamer van oordeel dat het algemeen belang vep langt dat regelmatig overleg wordt gepleegd tusschen de regeering en de StatenGeneraal over de zaken van buitenlandsch beleid spreekt als haar meening uit dat iv ging in het Reglement van Orde tot standbehoort te komen teneinde door instelling van een vaste commissie voor de buitenlaai6che aangelegenheden tot zoodanig overigte geraken gaat over tot de orde Vian den dag De vergadering werd daarop verdaagd tot Donderdag half 12 6HMKVG0E B 3lfCHTEN Hooge landpryzen De landipri en in Haariemraermeer zijnden laatsteoi tijd schrikbarend hoog Tftlvan lanidbouwerB maken dttarvan gebruik door hiun eigcndOnaiïen te vork 00 pen Veleboeidiertjeti worden gekocht door de pachters vflo die hoovïn Verleden week ward verkocht een bocrdterij groot 37 H A deze bpacht op f 105 000 M t inbegripvan do kosten bedli aagu de koopöons ruimf 3100 per H A Nog met laiiigi gt eden betaaidö men do helft van dozen prijsvoor om II A bouwlnnd Zeppetin besoek Het is gisterennacht een heele constemati in Zutphen geweest I De Zutph Ct vertelt er het volgend van Tegen middernacht vertoonde zich een Zeppelin boven onze stad Dat was een hier nog nooit gezien schouwspel hoevelen hwnen een Zeppelin alleen van plaatjes M nu zagen ze een echt luehtschip dat ze al te voren konden hoeren aankomen Uit het Noorden was de Zeppelin gekom Over Mettray was hy naar Zutphen gevlogen blijkbaar de rivier volgende Eerst ud Ml gwtopt boven het terrein van het goederen station der Staatsspoor toen stopte hii oven boven den Wynhuis toren en vervolgens boven den toren der St Walburgskerk Het luehtschip dreef betrekkelijk laag boven onze stad naar schatting tusschen 500 en 700 meter hoogte Het was werkeiyk imposant het geweldige sigaarvorraige gevaarte daar kalm te zien dryven beschenen door de heldere maan en vooral toen de bestuurder boven het s Gravenhof een lichtkogel naar beneden liet vallen waardoor de omgeving van luehtschip krachtig werd verlicht als een zeepbel spatte die kogel ver boven den grond uiteen Onze soldaten hebben intusschen het luehtschip niet ongemoeid gelaten Overeenkomstig de instructies werd er met geweren op geschoten eerst door de wacht van de Waliën kazeme en vervolgens door de hoofdwacht door den post op de Uselbrug en door enkele hier en daar op straathoeken opgestelde militairen Het werd een gepaf van belang Maar de Zeppelin stoorde zich daar niet aan hjj dreef kalmpjes verder en blijkbaar na zich georiënteerd en gezien te hebben dat hy een heel stuk uit den koers was geraakt wendde hy ongeyeer ter hoogte van het Helbergen den steven om naar het Oosten terug te keeren Daar hoort hy thuis Honderden menschen hebben vannacht onrustig geslapen Velen die nog niet te bed waren hoorden het geronk van den motor en gingen de straat op waar trouwens velen anderen uit hun eerste slaap gewekt met inderiiaast aangetrokken kleeren aan angstig naar boven tuurden Want het verhaal van de ramp te Zierikzee spookt nog in t hoofd Daar stonden vrouwen zelfs met een kind op den arm op straat te jammeren Gelukkig heeft de Zeppelin ons geen kwaad gedaan Hg vertoefde hier maar 10 minuten De torenwachter vond het toen dat gevaarlijk ding daar zoo boven den Walburgstoren bleef drijven maar veiliger van zyn hoogen post af te dalen en zich by het politie bureau aan te melden Ongeluk bij Kerkrade C itAeravond zijni op het inijuHpoor bij Kerkradta vier werkliedlen door een looo iiiotiet aajigeredien met liet treurig gevolg dat een hunner terstond gedoodi twee anderen zwaar gewond en euni liolit gewo word Een der ziwaar gowoïnlon bezwo tijdiena hei vervoer Goede vangst Giutormorgen kwam die rijksveldwachter titulair A J Rijnders Ie ttostzaan tot de ontdiekking dat in den Y poldier gean Oostzaan nabij het Bameigat een parlij hjnkooken was opgestapeld gedekt niet riet Den veldiwHchter kwaiiv dït venku ht voor t iiM r daar in de aabij4ieid zich iemand vemM edelijk met niinder gotvle liedoelingen opJiield Deze Fpor oon kwam nuLit den vel twachtty die in burg rkleeding wa ia geHppefc en boodi hom de lijn ioeken te koop aan De veldwacliter deotf alwl hij de partij kofliteu wildt kocpen en gal voor een 8ch it te haden voor hot ervoer van den koop Op dien Zeedijk aangekomen maakte do veldKvaohler zicdi bekend en arrtwteerilo den verkooper Weldra gelukte het dea veddwaohier ook nog 2 De ddevoij allen Ameterdalinmert zijn daarna geitKhsMd naar Airasterdani overgebracht Men vorraoedl diat de lijnkodcen Aincnkaansoho ontvreemd zijn uit pakhuizen te AniBterdlDau Treinongeluk Bij I ygeJehoven in Ijüwburg heeft een ireinongwluk plaate gediad Twaalf arbeid a H zijn gedoodj Do ploegibaar Werhulst werd zwaar gewond 1 ygelahoven ligt aan den spoorweg Sittard Herzogenrath op een Itwartl fT afstand van het stailiion Kerkradie Roldiio en iYs uur teu Oostien van lleerli n KENNISGEVING Levenamiddelenrantsoeneering voor militairen De BURGEMEESTiiB van GOUDA Gelet op de drculairo d d 7 Mol 1917 no 37364 afdteeling HandUcl van den Mi n ister van Tjandbouw Nijvieirhoid en Han diel Brengt ter ailglcnieene keiuite dat ingevolge dlaalbei reifeiiide regeling van vorcogenoeuiidltn MinfiBiteir aan imlilaiiren die tijdelijk buiUn Imn garnlsoensplaate verlMijven door de militaire autoriteiten dagranlfloenkaarten zullen worden veratrokt op welke 1 I G aardapptJen kan wordlen gekocht legen bijbetatuïg van het daair oor veracholdf ki j dat de Hub I bedoelde dagirantwoenkiiarten slechte zullen geikilg zijn voorden door ioktpotlood aongpgi ven dag en bij aankoop van het aardöppeleaawntóoenvan 1 KG san den verkooper moetenworden oveirgegeven UI dat do wiiidcelierö zioh zullen benooren te gedragen naar hot hierlwven o I en II be aadd ïou da den 10 Med 1917 De Burgemeester voornoemd R L MARTKN 5 STADSNIEUWS QODDA 10 Uei 191T Botsing tUBwhen trein en rijtuig Kcdönmorgien even tit n uur hee t op ö i Haaetechtfichen Dijk op de plaa s waar de raile van die li naar Scdioon desten krutsen een ernstige aanrijding plaats gehad De heer F Chrtatensen eigenaar van net bekende refllaurant te Stolwijkersiute jutet met een barouchet op deze P W toen de trein van ScdioonJioven na e Het rijtuig km den spoorweg niet leer passeerwi de locomotief reed i n matige vaart tege het rokidenstuk en druwfte bet rijiluig ter zijde De spoken braken do bak k wam op den gioud esi do InïitbcnêÉl twee dmmoö ii een heer uit Wonuerveer vielen lun den dijk in lut graa Znij kwauM ii er goed at maar tie lioer briwiwiwen dk door den whok au deu bok op dai weg viel v afi i r slechter aan lee Hij Iiad vrij ern ttg uilweniiine kwuzingen Iwkomen en werd uaur b t ziekenbuifl vervoerd De teniee en de beer konden iloopi ud hum weg vtAivolgen Zij nioeetwi naflr HaatMirecbl en kwamen vamiwddttgi weei in SlolwiJkersluie terug ooral de beldi dames waö bet aan te zien dat zij in Ihh rijtuig gcweoKt waren Do ouileto liad vett sohmdlono hlauwe opgezette plaatsen op liet geziahl de jong te ha liet gelaat mot sohrauaiien haar blouse on mantelpak zaten vol blocdvlïtken Dat ij er eolrttT iH eil goed ofkwajiieji blijkt uitliet feit ilat dwars door den bo d van oen der daiiaus eim situk glu gewrongen wad dat de hoedepenncn en enkoio ha arJ pelden krom giii og n w iren Zij konden niet zeggen of de nvadunit de stoMirfluit bad laten werken Andere uuinschen vorklaren eehter ptirtinent dat ei gefloten ia Mvnfiolien die dacht bij dk ze plaata woiien vorklaren dat zïjdui ikilijk lat fluiten lublien iliooixl liet uitzicht op de spoorlyn wordt van Stolwijkersluis uit door de huizen langs den dyk belemmerd en waar nu geen afsluitboomen den toegang tot den spoorweg beletten is de situatie daar vry gevaarlijk Men begrijpt trouwens toch niet dat b v op de Karnemelksloot waar de passage nog vrij wat drukker is en veel kinderen passeeren zoo weinig ongelukken gebeuren Aan den anderen kant is het ons niet duidelijk dat iemand als den heer Christensen die al jai en op dtolwykersluis woont en met de plaatselijke omstandigheden zoo goed bekend is ook weet dat omstreeks 10 uur de trein uit Schoonhoven passeert niet oplettender is Maar het waarschuwingssignaal is zeker onvoldoende Een veel intensiever getuid maakt een bel welke voortdurend wordt geluid Het rijtuig is nagenoeg geheel vernield Alleen de bovenkap is licht beschadigd Het paard heeft geen letsel bekomen doordat het juist de rails gepasseerd was en de strengen waarschijnlijk zyn geknapt De toestand van den heer Christensen is naar wy vernemen zeer goed Zijn verwondingen zyn niet levensgevaarlijk De Centrale Keukm Deze week heeft de Centrale Keuken nietzoo n opgang gemaakt als de vorige weekdeed verwachten Blijkbaar hebben velenhun bons voor erwten reeds vroeg ingewisseld zoodat aan hun aanvragen om erwtensoep zonder bons niet is kunnen worden voldaan Voor de rijstebrij was de aanvraag het geringst Nn er geen aardappelen in de winkels zijn te bekomen zullen ongetwijfeld de aanvragen om gestampte pet wel weer toenemen De Centrale Keuken heeft nog aardappelen De duur der eerstvolgende broodkaarten Aangekondigd wordt döt die dniur der bro klkaarteu voor d ize en lo oertilvo gi ikde weken zai zi L voor de 3e week vnu 8 t ui 16 Mei voor de 14ü week van 17 t m 25 Mei voor de löo we van 2fi Me4 tjiu 3 Juni voor de 16e week van 1 t n 12 Juni Levoismiddelenvoorziening Het Ueiiiieontelieistuiir suit ei prijhf op den ingetzetenen mede t deelen dat voor het oogeniblik de beWRliikbaansteüing van enkele geranitfoemeerde i h ensmwddolen zoo U rijst Hl ttardiappHlen niet zoo rogelmatig kan geschiewii ale het wensohelijk oordeelt tengevolge vani alof aatie in de aaiuvoercn De liedteiiingen voor de toegealane voorraden dier airtikeli ii werd n reeÜH rul men tijd gn ledent ge liaan terwiji lierbaaldeÜj te ttlMfcii op onverwl de aflwcring is aangiedirongen Gort De Vereeniging van Gortpeilers deelt mede dait ongezwavelde blauwe gorl in niaok en in hot gebruik verre te verkieüon is Ix ven geBwaveldie dio eent mooie wilite kleur heeft en dat len onrechte liet publitt tocii mepwtentijdi di witte gozwa Het GeiueoDtoböBtuur veeiigt eo in verband mét het bovenstaande de aandacht op dat levering vwi Uegeeringi gort in blauwe fcltiuir niet moet Ixwwhouwd worden als l esohikbaarBtWlingi vau gort van iniiideTo hoednnigihieid of votidingpiwaarde Het FeuiUeton In het nummer van heden begint een nieuw feuilleton van den bekenden schrijver Rudolf Stratz getiteld Zijn Engelscbe Vrouw in de geauthoriseerde vertaling van Mevr J F Wesselink Van Rossum De Ambachtsschool voor Gouda co Hedeo veraclieen in druk het verslag over 1916 van de Vereenigin+f DeAjnbaolitsöchot voor Gouda tm Omstreken Wij ontLeeniefL dioaraan het volgiende Voidocmdfc aan bet bepaaWe in rt 13 onaer Ktatuti a hefaben wij d eer u het Verlag aan te bieden over den toeetand on de verriohlingien ouaer Vereeniging in liet ftfgedoopen jaar In de aamenfA ling van het BeiHtuur had geeni wijziging plaats De aftredende Ifdun werdièn liorkozen en de jitertuurafunctiffl bleven verdeehl al in hol voorafgaande jaar Op 1 Januari 1910 lieaociiten 102 leerlingen de abhooi Tuanohen l Januari en 31 Deoenvbeir 1 16 verlii teo isfmdleT den cursufl te voJeindIgen 16 ieerUngKvi de schooi te wtten 2 vóór April 6 tegeti met de cureUHwiKBelinflr ï 8 na Aprü Met geiitiglAchrift werden Mitslai M leerlingen Nieuw opgenomen wfwdon iei HQ jongend aoodat op 31 Decenièer 1916 de sohovlbevolking bestond ott 88 kwriingen an de op M VeCvtiuix aunivdlge le rHngen oon kiii er 52 buKeti knida n l AluiiK n Berg Amfliactt 2 lïlel wijk 4 Bodegraven 7 Ikwkoop 1 tiouderak I Gr Anmwrrf I n ra enhage 1 HaasiTt e l 1 Uekendorp 1 Krlni e n d IJseel I MoerCftpelle J Moordrijetil 2 Me iwerkerk 3 ftiidewalef 4 Rieu wijk 1 Selwjonhoven 3 fStolwi 3 Streefkerk l Waddinxveemf 4 WoerïJen 1 Zegwaard 1 ZtA en mlzen Dit w bi a l Ü pt t van ile giJieele school IrwoUc ing A aiii de owdiTW zijn aehlereenvoln ii Ambafeiht ieden 25 winWulicTH en kooplledleai 22 patroonA 13 beamiblen 11 até téof stalhouder 7 boerenarlxiderw 2 luacbiuiBteu 2 koetMer 1 handelweiziti er I urililflir i barbier 1 predikant 1 ouder horoep 1 liij ik proiaolie op 11 April 1916 ge Iwuden werden verhoogd lot de ekU ww 4 leerlingen niet verlioogd 2 tot de 0 kla i H 2 ï leerhrtgen niet verhoogit 1 Uitgereikt wertlen 23 getuig 3lirltten iLvn kx Tling aan wiea beCgiHttiigisehrifl uilgereiikt vfo vroe en kreeg verlof om iLOgi etvi paar maandiii Itet ondKrwljs Ie iiiogm volgen vóór hij naar een patroon giing VrljHteliingi van sclMwIgeld werd door oiiti aan 21 loeriingeni verleend Het aeliooivei Kuini wa van sonHisigi liH riingen nogal groot l Angdnirigü ofweziglieid door zJtJtle kwanï veel voor nr oixk ringen en vlijt van hel iiieoi endKi i Oer jungtma kan vrij gtuioiig geoordeiJd wwixlen Lr stijn tK litor enkelu Kii rling in die redeU tot eruiAtig inlMuoegen gart en Het gpdrag deir leerlingen tijilenw de A vï M n ga geen riiden tot onli vre iiiilieul liet werk dor leerhngeu bUW gereg ld mar hit programma van onierwijB Aan jjuderhoiuk n uitbreikiing viiit tichoo t a lu en inveutarL iiaincn aW sk d de Ltudei e leecliugen zoovooi mogelijk ikvl 11 d i i4iuedii rij werd gemaakt een tiiikis aoard dlo wij lalor hopen lo plaaiisen wanneer tot ultbreitïlng van die werkplaatwen wordt overgegianni In de tinauiTwinkel wertltn 12 groote leeiktaitafelM gemaakt tc i Iteiioeve oener ing riolite leekenzaal op de IfO enverditipiiif vua hel gebouw dij Ainib obool Tevens werd luTgonsien aan oen voiste kaet oor ging van onze eoUoolJe te k n en op UKutiiiiwiltilleji voor lu ft vakteeiviiieii der simden Do ververs Iwe gering in getal ook hebben hun eigiu zaal en lie l oi iiul cd oeldlü tcekeoaaul afgm erfd en godnieorefrd l onevenH nog 2 pnvaton lientcAfii em 3 id Iwjven in d ïiiooll I e iuveuLtoriHBen der werkplaatsen verkei reii m goeden staat en v ordun voldoende omler houden Aan weirktuJgen rttuü niew nieuws aangeaelialt Voor aanLianv ullmgi vaa gereoducliap werd gejTOrgd doch wetrd daarbij uil nowlizaak nvenolH zulk het geval waw mot iiiaterimlwi wnHikoleii mik de uiterWo zulaigineiu lu iacht lkiliaK de blijv n4e Inrichling Van do nieuwe teekenzaal wordt ook reodto gewenkt aan bet inian tot iifricliilin f vaii een Lheorifllokaal bi dk teekKazanii gelegenliet ia de be oediniE d £4U genoesód lo kaal ook sullen gtgeven woffditn do leBsen in J ertlte liulp Ijij bedrijfaongiünralkiii In Nov 1916 iK oiim n voor dtaonieiirHUrt die k sen met één groep van 21 Iwrling en mi do 3o klamemi BOSKOOP Heden wu dien bij een der 5rooU tlrni Ti kisten iiK t plaaten 1eriigg oiiietn an de Nieii w Aiiwterdam pu M iek geveüd De imlioud Bij de g ineeutepoLitie kt aanglftii gn diaaii door 1 Oosteront aohipper datvan zijn vaairtuig dut na ij de AlgemeimeIieg raa fplttotH lag geiiieeird deze week opeen naoht ongeveer 40 Meter wtaaldraad U ontvrwmd STOLWUK De Brandötofleii eoiiMialwrie in di ze lenieento bestaat uit do hieoretv M erdoold Ca voorzitter en J Schilt en F Dekker leden OUDBWATEB Reoilb alerl geruiiiiei tijd bestond er vermoeden dal utt de StulUng v n lerda aonzienJi e lioeveeJhvden tarwe naar deze streek werden vervoerd ca U en IwUlenrtpori hooge prijzen aao de vecéwuders vorkooht 1 innige dagen geltideni sehijnt men in dlie Stelling een partij tarwe te hebben doorgelaten en er bijzonder acht op te luibben g slag n wat er met deze tarwe geticlmedüie Thans ia gebk ken dai Inderdaad vet l tarwe tegen f 56 f 60 r H l i aan de boeren werd verkocht de vorij week zijn te Ijange Kiiigo Weide Bitroieurt van het Ri giraanbui eau geweest en beblnm op verwtAillende partijen bMag gt k ffd De opölagiplaiUsen werden Gedurende de laatf le diagen in er in dtize gïBiKHtite vw tunf aangevoeffd eo wel de nsA Oitgt nde hoeveelheden 81 000 korte ba ertur lO OO Unge bnggerluri 113 000 ian Frkwhe turf Door de Burgeoieefller dezer peiuieenlv ut een zilvea ittedaille ter l e0chikklDg goHtcdd voor de op HemelvaartMlag a i te koudon tcetooQötelUng vaa Pluimvee eo Koni ieni BEBKENWOUDB Dinsdag j l is vm looliter van Jao Bak in den Aoiiteriu of t alhier van dm zolder gw iallen Zij werd daarbü iuweadig gekwetw eo brak een arm Dr Beokenkamp t Oouderak vtvleemde de eerste htUp Marlitbsrlohtoii GOUDA 10 Mei KAAS Aangevoerd 60 partijen Handel vlug Xe qual ƒ 62 63 60 2e qual f 58 fll zwaardere ƒ 62 64 gestempelde f 64 BOTER Goede aanvoer Handel vrU wel Goobotier ƒ 1 70 1 80 Welbeter ƒ 1 60 1 70 VEEMARKT Melkvee red aanvoer Handel matig echter prijzen hoog Vette varkens goede aanvoer Handel vrij wel 40 54 ct per half K G Magere biggen fed aanvoer Handel matig prijien beter Ve te schapen red aanvoer Handel matig ƒ 28 86 Lammeren goede aanvoer ƒ 8 12 Nuchtere kalveren red aanvoer Handel vlug ƒ 8 16 Folkalveren ƒ 17 28 EIEREN Goede aanvoer Handel vlug per 100 stuks ƒ 8 8 26 Wegens feestdag volgende week Woensdag maikt Cottp Tal Uertr r eiitrlBf wGoada en omatreken te Qond Veiling van 9 Mei 1917 Spinazie voor buitenland per lOO K G ƒ 24 60 26 60 Spinazie voor binnenland per 100 K G ƒ 14 Kropsla I per 100 stuks ƒ 3 70 6 86 Kropsla II per 100 stuks ƒ 0 80 3 Komkomrilers I per 100 stuks ƒ 20 60 Komkommers II per 100 stuka ƒ 17 60 Komkommers stek perK G ƒ O l H Rabarber per 100 K G 13 60 14 60 Rabarber per bos ƒ 0 05 iO Bloemkool per stuk ƒ O IOH 0 14 Radös per 100 bos ƒ 3 70 6 60 Raapateten per 100 bos ƒ 1 8 2 Postelein per K G ƒ 0 38 0 40 Zuring per mandje ƒ 0 17 0 2 1 Selderie per 10 bos ƒ 0 66 0 75 Peterselie per 10 boa ƒ 0 28 1 06 Prei per 10 boa f 0 30 0 72V SPOBT Voetbal WoilHlri l piriogiraii iia voor Zonda f a H Kauupiocju AOïniii Nw rlaaal WilU Hi 2 r Co aliead Be t lck ld 2e kkhMH west Ajax A RFC VVA Dotdr l t torren DFC ld 2e klatwe weet TOP CVV ti H V d Kooien ZFC OD VS RCH tornifvoged Fortuna I roniotie romp 2 kjawse went AF t iooi iStadion HW Feijonoord GoiidHche oi tl at Uenul Ie kl TOF 2 Alphen 2 Zwaluweiv Olnupl loudia 2 AW 2e kiasse Alphen 3 AW 2 Coudh t Ot vni iia t Uit dwi N V B I algonwHiiu vergudorliig va n din N V H zal piaats h ljben op Zondlag H JuU e k te Dtnohi in bet leJjouw voor KiMi N i en Wektenschappen TVe w tlKtiijiitu voor de llefdoiUglMnlHeonvin tiliie d nrv 2 van Ik Ie kilsB n oiu het ehiltt k r l nff gwinteriK zuMe i op viirzoek der De vci i eiU lgang Alpine iii eH wn giiniiing fffiknigen oor li et organi ti ttreii van B rie we lwtriJ iU n op PlnKMt Teii 27 m 28 Mei Dit den O B flit BerfLuiir van kii O V B kenit ZftUw dag 12 Mel a a ib S avondw S luir in verRalerijig liijeen iu r fi lUt Kohaakbord SPOBTFEESTEN TE GOUDA Vri kiff IH divAT dtn twi lcn dag n hi loudaolie SiKvrtJti tst zullen niililaire sportdtmionatrfltie g lwmden wordlen ouder Mdiug van cUt Ikxt+ o kspileiii K A van Porivounkti en hutenacit J A va der Vegito Hii pregrnsimia U a4 o a MunengoHtekU i 30 3i iO J rirtUi Jliek iiii le mi mi doco UK r Tiite9i bmlaande nit inopiH feiiing i axNiiiialingHw ifiiiig ii en zit Ilg oeleningien l k 1 Dejnon Lrft ie TiiHfiiyooinpa fnio wiHrijder Ixwtaandie uil ettioii Mtürij lin m gevwAMoefenUiKMi I dor hiiteiiantd P van l enliovtc 4 fi IVsuon ratio van ei n af fcM lin iiiitrailleiirs ri hfrndwutracPU oarou w l rijikii imt wto seoti en ohioteii op i i n ooilerwleid vliegttitji l idw luilenawt W rUiMer van Ka penk 7 IÜ 820 avond Ka tl wedWri l LAATSTE BEBICHTEN Het tabaksuitvoerverbod Naar het Persbureau V D verneemt stuiten de pogingen der groote tabakshandelaren importeurs en groote fabrikanten om een regeling te treffen waarmede de Minister van Landbouw genoegen zou kunnen nemen op zeer groote bezwaren Ofschoon nog wordt gepoogd een goede oplossing te vinden staat het er nu zoo voor dat vooral van de xjjde der regeering geen opheffing van het uitvoerverbod te wachten la Den minister zyn nog onlangs de bezwaren der tabakshandelaren onder het oog gebracht en de lang niet denkbeeldige vrees dat de tabakamarkt zich uEt Amsterdam Verplaatsen zal waarvan op den duur behalve de principalen ook de arbeiders in het veem en havenbedrijf de dupe zouden worden De onderlinge besprekingen zullen worden voortgezet TWKBDB KAHSB Vergaderlnx van htden Aan do orde in de uiotie v Lr u ven Do heer van D eeuwen d Üobi nader de mMle toe insake wi iging ven UH R gk i eiri van r4i t neln tot de in iUng eeoer va t Conandj e v joi buifitilaiwhehe aangtdegenlMth a te rake b oi een regehnfltig overleg lenaij een vrt ïligCTide verktaa ing ttl naain j nde woriK gedaan Hij rafelt den 1h Kooien aan nf n iiHitio te konten uit firekend de w n cii lijUield vau inat Hing eener va te eoin niUMte ovweenkotmiHgi wt 45 n hvl RegteoKitt vtA Orde en besluitende eet Huumi le bi iMiiviu ii welkv di Kamer dkiuuu4fHBngaan te v i voorlichten rlV b T V Hamel u l Itomt op tfgift de ufwijzmide Itoudui dor regeeitng i it wil rftchlen Ab oog ympathle tewokJuii voor do poftinig het aanzlwi van lift i ari lw tM dal Uyk at Mi cyr u U ge hiaid weer oiuitoog te bn flgen prote leii Spr Itwtoogt dai wal iiMm wil nlel Htrij lig is met k Iroii lnt die moel wonien ukgeiegvl in hiji ivlg tneiii belang lUj mAh di moll v n I eei iwen r vrrwalei d vot lt mow voor l t di nkbivKf etii euminrisfile te biMiowuiiii die eeii viWJt Hulijiid plnn vTui i aiiwniwerkiiig ml ont w irp Se tieer L o h m a n c h aelit dt motia ovtrbodig Kwk afgoltfuwi Te Dongen 1 gisteravond de St l aurantiuskerk afgebrand De brand Is biJ het altaar ontstaan de brandweer stond machteloos o a is verbrand een schllderatuk van Uubena en de Kruisweg van Van Djjck Het goud enzilver is in de kluis geborgen en leze heeft men nog niet kunnen bereiken Telegrafisch Weerbericht noü twie littTiMiB tiTKtaiid 7770 H U ftiv g nLongHle bftioiae eir tand 7tVl i le Vliv tHigen 1 11 MasHtriebi erwacUtijig tot den volgtwlen ikg zwakke tot luaiigo t luxteiijko tot uldetijke wtn i iue H licbi h t half IxowoLkt met weinig ot g eu ni en Ui het Noordeii in liet Zuid hnif tot wair wtlkt lilt kuftrt ep regtyi of miwe T it n Mihkuli wunjK r BUBtiEBLlJKË STAND i ul DA JiBiORlN I Mi4 Teuiiis kïri z V J van Vli t en A kMn ÖMel WHMuvin en ilwarde d v O de Jong eu A J Nerkerk t oMK l a l etio nella d v W Ü iVoliaart en l Ver w l 7 Mei Koo z v C A Öohol len en L Uiiut n lijk tS Mi Ad i aiMis tt V A vau Ke t n tn er hiiil i PRltfirWD 9 Mei A v n VI ft iiiio ï i J Vnnhart 4 J i alolein en Voo a O t It ui A UndiTdWUiden W ih Vo t en i M J de Hoog Advertentiën Getrouwd WILLEM O GOBRT NELLY DB BOOO die namena weder jdscLa familie hun harteUjkea dank betui en voor de vale blijken vaobalan lfilllflg bij hun huwelijk ondervonden OouDA 9 Mei 1917 1331 11 Heden overleed na een lan duri en ifnarielijk lijden niijn lieve vrouw mim COBNElIl iEEKIKI in dan ouderdom van 59 jatr M SCHEP Gouda 9 Mai 1917 1328 13 V Den 9ea Mei 1917 overleed te Gouda na een lan durl4 en amanellik lijden onsa licfd suater bchuwdauater en tante mmi eoRNEUi ieeii in den ouderdom van 59 jaar A WEENINK J C WEENINK H H WEENINK M E WEENINK QlJTKNSIIK H J M B WEENINK Arnhbm 9 Mei 1917 1328 21 TE HUUR GEVRAAGD ▼ oor hloln gaila 3 k e en 1 J ai Bfleveo onder No 1330 bureau GoudtcfaeCourant 10 liistoep GeüDA VOORUiT Du k QKOOT PRACHTPROORAM nat hat u aBa niar Eeywiye Vrede Bovlsad draaui la 3 alaa Zaar aekooaa lafaraalmi Verder uit czochie oummeri o a Het Wereld Journaal Ial r s aat BpMua Schurkenstreken 1329 3S CodaaA aaMaata Im M art 1 Oawoaa ptÜaaat AaavaM Zaïerdali 7 I1 uur Zonda 3 4 uur a vaa S 11 uur doorloopend vooralelDng