Goudsche Courant, zaterdag 26 mei 1917

i Keed iflg Meubieering Gemakkelijke g 1431 128 Betalingsvoorwaarden Cl opPEn LOËB Co tT 63 ROTTERDAM jgiT j r flgr mmtm 1 0 13408 wiP W ebrsBervoefe Grooisi Spedoolhuls vofor Beeren en Süiderlfleedtng ROTTERDAM lVLn u t in ongekend tijke sorteering Wij bieden aan COLBERT COSTUMES Taaaf 9 50 t 48 Dit nnmmer bestaat nit twee bladen Eerste Blad BERICHT Maandag 2 Pinlcster dag zal dit blad niet verschijnen JONGEH COSTUMES vanaf 6 25 tot 29 KINDERPAKJES vapaf 1 90 ot 19 Pinksterboodschap o muiitcn dia lUar ItUfl in bUadan liMt om nacht om eer on voordeel en Icwia U looft de chooDheld onaer aereld uit In uw erylo hie dwaie rplivcriiaiideii Als iitmclooiea taal ll ou te keer en smeekt jodshuJp voor uw erechle laak maar I ia de duivel van verderf cd dood de duivel van daa waan die u beuelt let wat e hebt ledaan Vni Eeden D Heki vaa Hurlem Ia dit met het heerlgke feest van den vrede Om otu heen zien wU den tooi van de jon ge lente mvoUe pracht der jkbebloemdeboo men wuiven in den wmd en van bloeiende velden waaien ons zoete geuren tegemoet Alles brengt bloemen aan voor het groote feest van den vrede Alleen de notuur verandert niet omdat z j aterft en weer jong wordt opnieuw buiten den wil der menschen Waar oorlog kwara is zjj verminkt gedood Over de oorlogBveldan fltrykt alleen de verwarmende gloed van de zon die menseben niet bereiken kunnen Verder zyn de akkers door granaten omploegd z n de boomen geveld is de bo dem bedekt met lichamen van aan den oor logsgod geofferde jonge mannen en in den wind ruikt ge den adem van den dood De goden sloegen de menschen met waanzin de roode oorlogsvlÉfia laait overal op en haar helle gloed brand door de menschen oogen in menschenzlelen en maakt redeloos De mannen trekken op met door haat ver wrongen trekken de liefde voor het schoone IS verdwenen eerbied voor wat anderen schiepen vergeten de vriendschap is dood steeds grooter wordt het aantal der oorlog voerende landen steeds grooter de mspan ning steeds grooter de offers aan menBchenlevens aan stedenschoon Duitschland Oostenrgk Hongar e Turkije en Bulgarije streden met Engeland Frankryk Rusland België Portugal Itallfe Servië Roemenie Montenegro Japan en Amerika en nog is de lyst met gesloten De zonen van deze landen z jn gesneuveld en zullen sneuvelen b i duizenden tegelyk voor al deze volken is het feest van den vrede een bespotting De mannen in de NORFOLKPAKJES vanaf y 2 10 tt 22 Kwralltelt gepaapd aan lage n ppljs Is de beste reclame 30 240 De enorme drukte in onze magazijnen stelt dit vast ZIET DE ETALAGES DE MAOAZUNEN ZIJN BEIDE PINKSTERDAGEN GESLOTEN Openbare Verkooping om oontant geld te Haastreohty op WOENSDAG 50 MEI 1917 mor eM 10 urcDt ten hulce van mejuff de wed BLANKEN aldaari ten overataan van Notaris J KOEMAN waaronder een groote partij fle vrerk kabinet kaaten enx 1428 22 Vóór de verkooping afgcnummerd Ie zien DISTRIBUTIEWET 1916 Zijn Engelsche Vrouw Na r bet Duitttóh door RUDOLF STRATZ Gflatitojiöeerdio Uitgave liewarkt dioor Mevr J P WVSe HNK VAN RoeeuM NafruJc T rbodNi 14 Hm waH om paan jaar jonger ifan Hol milt Merker goed g ouwd en onberispelijk gekleed mot een langwerpig ver slandSg g Iaa t tn d ko le nl uw Duit Hcho eimrheidl an n jongen man van good m huizo Want fiet waiö geen klc4 nigheW tot het IrankforAer ptutrieSeÉTBge lacht ikr Wilding te bHhooreiv Wij zijn toch vollo newaï n aadf ro sLbreiapto zgn keW Nu juiat daarom kumien wij or zon der omM iiRra over apreiicnl Je wffet zoo goed ailti ik dat wij in aikkre kringtn verkoeren aa jo fanulie bet huwelijk van majo nioedtT nooit hwtt kunnen fpöedkeu ren Mijn veder iieeft htt einddi tot roctor aan epn g ymna iSiuii gebraoiitl Ut was een gcslen masi Maoir wat i dat vergeleken met u Gi met uw miiUoenen en den nieuwen Pmlaiflohen adel en je vadw Handteieraatf si God dflit is todi adtes maar uiterlijk Wij daarenit€i ï ïi atean ons ne4 even ties met fetöoen dOor het leiven Ik ben wel luitenant inajar met een veorvloekt kleine toeiage dSc nrijn moeder en mija broer mij kunnen geven Die ia ohao i CUS MiJB adere broer offitder bij de a E2 Tl Êl on I aufaiickwrpsien 0 ni Zamg ore iiiigang ii ffli Majm nlkorcitt 2J Mei 8 uur Boe Oa Geaoeg n 1 dienivergadiering 4 Jum 2 u Geiwuw Bouw on Womnff towiciit yndtffstandKcoiimiiHöle Anoen oi £ aesiri0ok DrukkarlJ A BRINKMAN h ZOON Gou 17 26 Mud SiMjrititurrem raaf 1 loria wcjg t ix oto Sportfoeetrai 25 Mcd Y iiuir Rlanwei Kniia Open boa e f rgodiei ing Até Oouda d rljiz Dean Bond 27 28 Mei Sporl terrein Gwaf i loiiiswcg NwionaiU Conwnr oor ilaninonie Dienstaanbiedingen hebben in de Soudsclie Courant êUtét Êuecei ttr Deie idverteBlIfio kostea sleolits bIJ Tooroitbeiillng 1 6 regeh f O 26 voor elke regel moer 6 oenti OpKaaf nitsLaitend aan het Bareaa Voor een LEERLING op en der icholen te Gouda wordt in een Cbrlitelijk eiin opname gevraagd Brieven mei voorwtardett onder No 1454 bure u Goudache Cour m Gouda 8 Dames driewieler inaoedenilaatzijnde TE KOOP GEVRAAGD BHcTcn onder No 1453 bureau GöudicheCourant Gouda 7 DUITSCH Eenlg Depot van Thee uit het Magazijn van IM RAVENSWAAY ZONEN GORINCHEM Dete TlteeSn worden a j eleTerd ia veneMelile pakjei van vijf twee en een half en é n Ned oni met vermelding van Nommer en Pri i ▼ oonieo van volleni de Wet ledeponeerd Merk Zich tot de uilvoerm van Uwe jfeCerde orden aanbevelend J C BUL voorhUB i BREBBAART Li 567 20 Markt 9 Duitsclie Taal en Conversatie Handelscorrespondentie Oh LArEBER Laaraar DHltaok M O C Houtmanagracbt 19 GOUDA lu J Adverteert in dit Blad Een vertrouwd adres sa E voor het maken en stoflceren S C vanOudlieusden Co PIANO S ORGELS KUNSTSPELPIANO S Leverinl franco hulii Iinjd Garantie billijkeprijzen Specialiteit Stemnent varkureat repareeren 917 10 OEN HAA6 Waoena ra tllB Tel 8S3 SS van MEUBELEN Is by i Na HESSING S Peperstraat 24 Gouda w K Bill ke prijzen prima mateg naai Repaiatie aas alle menSa bfllen Ondergeteekenden berichten hiermede dat hunne zaleen Beide Piohlerdagen gesloten zuiien zijn ZATERDAGAVOND geopend tot 11 uur GEBRs BERVOETS E ESDERS H HOLLENKAIVIP Co A KREYMBORG Co C LAP REEK CLOPPENBURG Ministerie van Landbouw Nijverheid en Handel iV Aan de Huisvrouwen IN uw EIGEK BELANG hebt Ge bij het doen van Uwe inkoopen ep op te letten lo dat bH Uw wlnleller apekslager croenteboer markt of straatventer op ie r dnIdeUik ilebtbars en van den openbaren ref waarneembare w ie IVaten ban en Inbondende de door hen ten verkoop voorradige artikelen waarvoor mazlmumprUien beataan met vermeldlnf van die maximumprUien 2o 3o dat de verkooper In geen geval een hoogercn prtji van U mar verlanfM d a deie maxiranmprllzen en het hem verboden U Iets te berekenen voor verpakking thnlsbeiorgen of eenige andere door hem te verrichten werkuambeld alles op straffe bU de Wet bepaald dat bil niet van U mag verlangen dat g Iets anders bH hem koopt dan hetgeen gif wenaehtt 4o dat gQ hot algemesn belang dient door wanneer Uw leverancier V i veai vraagt hiervan onmiddellijk kennis te geven aan den burgemeester of de politie nwer woonplaats Met de broodicaarten voor de IS week moet gij toeltomen van 26 Mei tot en met 3 Juni met de broodicaarten voor de ie weelt van 4 Juni tot en met 12 Juni Zaterdag 30 Mei 1917 Èk 5 r 56e Jaargang a G01IM1HË COVMIVT XTi© a Tj s © aa A cL v ©rt©3n ti©TDla d v oor Q o u d SL © ara Oaaft str©lc©aa VERSCHIJNT DAGELIJKS lA BEHALVE ZON EN FEESTDAGEN IJ INOKZONDBN UlOKOaSUNOSM 1 4 refU Op de oorpMin dubbal terM Gewon wlT n Mi4o m inSewwdea mijii lnb asi k pri Groot iMlen n randea neer plaei rol ue CLEINR ADVERTErmtN koop eo verkoop heiir ea lell w l 1 S rwSfJe f O 25 betelief kluimtuB srootta 10 ri j il i olif i wi 5 mm ABONNEMENTSPaiJS pu kmnftil f I 2S pn uk 10 ccni m l Zoiul blail pv kwutfl l f 1 75 per wrak M Mal OYer J i Mf d braorfios per loop smcIumU PraRco per posi per kw n al f 1 50 mri ZoodaSibUd 12 Aboaaom alwi worden dicslijk MasmonMi MS ooa bor Maut 31 Gouda U eai jt al n d n boekhandel en de poffkeiiioren ADVERTENTIEPRIJS I Uit Goode eo oaMrcken befcoorcnde rol den bexortkrinS 1 i ngfiU I 035 elke f tel nMer I 0 10 Bif dne dll eenvol ende pUueioSen worden deie te en Iwoe bervhend Ven bojteo Qoede co des beeorfkrias I S refel f OJK elke reëel mrar f O 15 elke refel mm S M k4 eMnH Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN ZOON snoeid kunnen worden in gemeen overleg tot een beperkt aantal soldaten het geld dat noodig waa voor hun aderhoud komt het volk t n goede En als wij verder zijn veel verder zoodat we objectiever staan tegenover het gebeu ren van nu als we waardeeren kunnen d meuwe vindingen die het resultaat zijn van deze kommervolle tijden en begrijpen d alleen de oorlog het volk bewuater maakt dan de vrede het ln tientallen Juren dee dsn zullen wij misschien gum begriJpea dat deze oorlog noodig wu maar gee4 offer zal ons dan ie groot zijn om den 104 duurgekochten vrede te behouden t t geenng de Jonkerpary df nog steeds van veroveringen droomt niet il uneven en d schijn op zich laden dat É da aociaal democraten steunt HÏaar ala bat Buisische leger weer vooruit gaat dringen en daarmee d r eds al verdw nende hoo i Ut de Russische republiek tot een afzondertÜken vrede bereid is voorgoed verdwijnt zal ook by d Jonkerparty de bereidheid tot onderhandelen in Franschen geest grooter worden Wy zeiden in Franschen geest Want dii is wel vr j zeker dat EIzaA Lotharingen op de nieuwe kaart weer by Ftankrijk behoort geheel of gedeeltelyk een andere oploaalng zou zyn dat het zelfbestuur kreeg Maar dat Duitschland het behouden jtal gelooven ws met Waarschijnlyk zal dit elders gebied in ruil krygen waarmee het ttrreden kan zijn Ribot de Fransche mlnljiter president heeft in dien geest gespifften dwz wojl den Elzas betreft en het wm munster Cecil die namens de Engelsche regeering juist in de afgeloopen week voor het eerst sprak over ruiling van gebi d Misschien zou Duitschland daarvoor t vinden zyn Maar dan is or nog de kwestit van de schadevergoedingen Want de geat lieerden eischen volledig herstel van Belgit en Servië de door den oorlog verwoest landen en dat kan ilunkt ons met anderi dan ten koste van de ruïneenng van de Duitsche financiën Toch werkt de vredeageda dite door toch wint zxj overal veld Da socialisten probeeren de Intematienal niewn M t g in t blazen of het hun gelukken zal ts een andere zaait want de Fransche en de Engelsche socialisten zyn niet op het Stockholmer congres en de Amerikanen evenmin De regeenngen staan dat niet toe de machtige minderheid die den vrede vreest ala zij niet door haar is gedecreteerd De kerk erkende haar onmacht in dezen volkerenkryg thans lykt het of ook door haar pogingen worden gedaan om te behouden wat nog te redden valt Het heet dat d nieuwe nuntius te Munchen op reia is met brreven van den paus aan keizer Wilhelm en den koning van Beieren Zoo schijnt het of de wereldbrand gaat uitdooven om plaats te laten voor de rust den vrede Dan IS de toekomst aan ons jongeren wien dit wereldgebeuren veel heeft geleerd De democratie in dezen oorlog wonderlijk gegroeid zal nieuwe verhoudingen van macht scheppen waarbij de overheersching van het eene volk door het andere zal ophouden te bstaan Reeds gaf Rusland Polen vrijheid Engeland zal het Ierland doen En het volk zal hebben het recht van meespreken als het geldt de vraag van oorlog of vrede de groote legers zullen be loopgraven die opstaan en slapen gaan b kanongebulder de vrouwen thuis die alleen staan in haar duizend zorgen zij allen hunkeren naar vrede en hun roepen klinkt mt boven het oorlogsrumoer Qeef ons den vrede Machteloos z jn wy Amerika de machtigste der neutralen trok het zwaard om door oorlog tot vrede te komen Moet z ó de oplossing gezocht worden Wij gelooven het niet toch z n er die deze richting aarzelend volgen die reeds d vnendschapsbanden hebben verbroken en straks wellicht mee zulten streden tegen het Duitsche rtjk China Brazilië Cuba Honduras Liberia Nicaragua en Guatamala Hun invloed zat in dezen oorlog met zoo groot zi n Maar voor den vrede kan van hen nieti worden verwacht Het vertangen tuwr rust wtsrdt onderdrukt door een machtige minderheid di het volk tot voortzetting dwingt onder schoone leuzen en klinkende beloften Z j wil de tegenparty op de knieën dwingen alsof niet de geschiedenis leert dat zoo n vrede de kern in zich draagt voor een nieuwen oorlog Neen wy bepleiten een vrede door vergelijk een vrede die het volk evengoed laat spreken als de regeering een vrede die als basis kan dienen voor een gezonde ontwikkeling van het wereldverkeer den handel en industrie van alle landen Er zijn menschen die niet aan dezen vrede willen gelooven omdai er altijd oorlog zal en moet zijn naar hunVaweren Wy jongeren doen niet mee aan dit fatalisme al kunnen we naar het ideaal van een eeuwigen vrede alleen maar streven en er voor werken want deze oorlog IS voor de vroeger op hun beschaving en kennis pratgaande menschen zoo beschamend dat zy met met recht een duurzamen vrede kunnen beloven Maar anderzyds moet en kan de ellende van dezen oorlog baren een sterke hoog boven de vol keren steanden vrede die een waarborg draagt voor een groote toekomst Het is merkwaardig dat tot nu toe de toestand van beide partyen zeo evenwichtig blyft dat een ver elyk alleen de oplos sing brengen kan Want al is met te ontken n i dat de Engelsche partvj al meer aan hangers krijgt en toeneemt in kracht ter w l die van de Duitsche merkbaar afneemt de uitputting van het volk aan beide zijden is een factor waarmede dient rekening t worden gehouden Toch ifl voor wie ooren heeft de lucht vol vredesmuziek Dat Duitschland met klaar zijn eischen stelde is een goed teeken dunkt ons want de reden waarom dit niet gedaan werd kan geen andere zyn dan dat de re H i SMiiuxlt waH eiL dat d fooraat lakr dt xkAeiijke nieuw i peri gih 4d dik wuIh zou to de hand wedieiu Maar hij btJooft moer lUeuw eui tovetw eeu potitlt L vttftooc D au man paart aijn landgenooten niet JJiet gaat ftl mMr door van dik Itout zuflt men plaokeo Hij vindt bet mut noodIg dat zi blwl era Htaubkundlge kimr aat aanmiueti en het gi tal vergtootm dier Uaden wt ke met iiuiin aamiierklngtm IxxISIzu bt A onte vre Uuh id opwokkeu en de zoo vreedaibm add aiaiptirlgo HoHandorfl tot ohi ooiktitttutioneel kren traohico te doen out waken Uit de Goudiohe Getohiedenit it OU du bladt u Verleden week hadttw we t ovtr d korte grlorie van iv Meuwi en AdVtr teinitie4 laid der utad loutte het l heiuHh vcrmakcJt de boorderiikki bi die uaa ik voor imj g oof uOodikn tTi w rtn 1 te leaen Het eerwte heet De Uclofto uil daa ui wonK de iiLvtoed M dag t d a ill het licjit guttteU Nixlurland U w eoatuhturitik zugt du M hrljvi en volgt uok hierin t tibta au rrp diu Wlrooiii Mattr ivMii 111 NedorUnd tri t het dat im n oiigevot lig eenen vrijere toon lo giiht ia vtn dlra tw dot heJiilge oppo iti f Kd h ax H ln zeikwrtn bijvwl vtwhougt in het iiuiiHuer van i3 Juni 1H12 laaien WIJ den scdiTijvw I Veo niogen olte rem want wat er nu vxitgt in koati4ijk een wondier dat van alle kanten nAeuwe dai lad n ntetaaa dtt mia el me tr lielangirijk van d cau of gene kleur kzers vmtkiit tn liii kH d krijgta zoo ook onËstiomI het Goubwhoweeikblad da nel niet vee huloofdie maar ook waoirlijk tkict vei l gtgt ven heeft OnbedluJd tid üii oaboUunga ijk h tHA ht t in tiigen kring bemerkt Sonwiigen biv weerden dat hi dlood gebortn wa en HteclitH o p de begral nl4i w a o h 11 Andierea doaremtegefb dat Ih tt vrotig in de wereW geitoiuon wa en uu uil tijdiptrk vau doffe wcwïuIooh hiid en vodHlntiktii aparfiigiltedd iiH ct t diooraUien om la Li rat op tt teven te groeijen en te blooij i Len nJwiw M ï Is eon middel ter weg neming eeaier ztakeilijko nieuwagiengliold bet Qoudkwho blad wa tot hedi oen bomoiiopatiisch I ntliMtl en wel 01 door het minlnyuiu van meuwa di kwaal e genwwi De kuur fc niet mrfukt de nihnedo I zijn niut veruTongcn n i e m and schafte de ii Ieuws bTeug nde kranten af om den wil van het Riouwflder iDd road clte blad I lt bt wijKt wel niet tcffoji de dodinatAgheid der gtonM w jze maar ved tcgm de doel treffwidheldw Wat tin prflflhtlgie doMö humor btwk dt ae wohrrijver Hij wist niet dat nii uws toen rt ode voor een courant tf a levimi Do OQUjtuiten dia toen het mecet lel Un Arnbtinmer HimledsUad co Tijdgenoot wonkti gnoik over dm bekei g 4iMud Het ilande U lad zegt de oitdl lit ttohrlj v r irf dl waru nationaJe kmnt eeu l e van de voikiioplnle groot ln fodmnoiitadtt in lauiwh éd ln vleijprij en lncouse ut iMio suut het Lrotni ajlu bewïUntping g Ie en word n door t4k dit oen vMbrlandBcb hart iii dtn boeoHiu draagt Ibnttn wit morgt n zwart UberMU of Dtrviel X Ukoud n of Metilkkiii aik ivoegt xioh ln aoodanigfir g Hipt 4potltlek voor haar Iwicwiitek de Avowlbodt met al aljue booge onuïerHtiHinluf Zij handhaaidu ïob ln het Iwerlt der wtjtvenliiiade toejnl oiling Alzoo t k voik krUs dti krant 4le liMt vi rdLent volgt n kv nohrljv er en htj iiu zin laudfnioott op e o g weldlgu iiMiuer Het i niet te vivwoadecen dut uen bet htottdile niet leunde en aonder g wc teiHfwrot ttioc liet k 4derea i t tM de redaotuur ntot 100 heel erg genenden bebben want In oen ander artikel getit 4d Het nut der daigA kdaa vwklaeirt hij dat htt Kmn van da Iaden en lot een behoifto geworden w 4de i Ka w 4is waar in oim iuaat iulMiippo l k teven thiiiü bthoori maar todti zonder wezeoiljk na dtnl door eeaig fUipdure bezighiid zoude kmuien vervangen wordtn Maar nu krljgiu de daimcv en voeg Dl vrouwen wier uatuurlfjke wjirander hiikl zoo dikwerf soiierper ziet dan de dfftiigi wi beid dir mannen hebbiii ook hier ht lioHte deel gekoasen 1 f ea bij voorkeur du advirienüën l di U dit niet geno g n wl rt bij even later de vrou wen aaii ai laaers die mkiem lewn wat H n a ioneel of t wwu W kotnc er miiuler op aan n enaieltH man dw schrijver Maar dom wan hij niet Want lo het iMlate BirtikeJ Mohljnt hij reeda te hei ben feleepd wat hij veertien dagpn ro irneff niet wtHt nt dat men gowooqhs do waar de van een hlad te oordeelen naar het uieuwM i n dat een beriohl boe nie ook e i daff vrotyer ü ee ede€jd in weS opalilit dfett vroeger iHtloeld wordt iwt hij niet nioar waaraoh ljk wil bij lef m vroegiET dan een andere oourant twltatten woeod k WondiTBohoone Mrbaim an rcéMtoofa ten en ontawetlngieii van aanspraken en itrebogwn van ziedtten en ver lmeidaMa van vorMen en aanoiinlijken kodUlg 1 do deft toon waarop deze nietigheden worden UMK e Iieetd men zomAi ier g looven dat de HttHerw ern ig gëlooMen ten van het Uuivinuie park uit iaju grof wild giaaade er op In het ver schiet porten flpetiplaa48t n van aJler handen a r ï doaracbttr de waterapdegel van do TliLetua mrt do acbuitenlHilzcn Aan en anderen kant zag men dloor de studeer tn slaaipkatner heen dt binntm plaats van de iinuvei it lt een dïobia d er nvUDdeleeuwen aobemoraolitige krult gai e hoogt liHbcigen boute kerkra men kliouop tegen oe rou Ï6 tmiren ot n plix hllg zwijgen van het verleden over dl 70 HËilte lu Ifegte Want dn tttiid mtea warton aJlo wpg met de Paa ebv8oantio Alletn do jougo Duitfichor dio de reis naar d gt boortoplaate te ver had ge Ln drie zulke kam als jii hebt heelt ieder hier aan d un4vei it Ht f ledur Ln je zegt Aai er bi de voeiriig an üulke ooilt egéibouwen ln Oxfonï ztjn Ja i n m Cnnbri48e okl 1 n je komt hlor natuurlijk tn hei gehc niet We met je Cooli lUM leHi ur P Wolflgajig VOD Wilding laülitp Nenn Ik ht b ruiöi het dubbeie o driedubtf li noodlij I oi dfta dot ik zoo min uiogelijk aan oportt Waitt acd erff Hij hraik af m voe o er onwUgw aan toe Ik he TOij zelf aangf ftv enl Ik wilde naar hiort Julfit als jong dtlplo maat Daar ben Uc een witte raaf Wuit in Dmtechland wa ik geen oorpslid I Ik heb nooit gevoeld yxtm die blerplae erij iD once U 4ne onérositelteo De Feuilleton koopvoArdi V Ri Ih all 0 I 111 dJng biignjp ik niet goedll z i de jouigidhg ptUncl r Je nïoeder heeft tooh inidortijd etn buwedi Mgitt geJirefjen in ov Ë feenotctnnimg mot de verhoudlmgen waann wij leiven Al 1 ezaten wij A v lijcte lang niet zoovtel fll nu het iiwet tooh ai ned wa zi gcweeet 1 uitjcnant Me riceir haAtdo do Schouders op Ik hal tooli umi ore nog mn d rl n broir zei hij Dat uitwas he i Iluf Wa r bij JgenJijk uithajngt we eii de go dien Het tn te hopen guncb in Amerika Aan dien heeft mama vrijwel alle bos eed i n alles voor niete V envoHd g wegigesuoHf I Wc g tiiiet verLioH I Aob zool Na zoo oug voer het ft luiyn HelMut Merkw amtwoorddie niet Op ijn tonff Kweefite Neen Ata arme bloed verwant mag ik met op Jem Bodeen hiJMfr straatweg komen Daarvoor moet iri V ijk zijn R jk word ik nooit m mijn teven Of t moeet zijn dtoor een Imwtv li l Al6 ik daav ta met mija vrouw veröciiip I n op fÈot oogenMik hot was bcJoohislijk zijn hart hij vorsehrikte over zijn eigen Inval zagi ïilj ta den gip t deze vrouw oor zloh T an Mank en blond oobeeorgiii met bij de ivport h boorendle beweegiijlto sdvoudïirf lachend zoodat die gUBOnde witte taiid r n giliiiHtor den een paar zotuerapro cn in het be kx orIijke gdaal 1 dit WUAngi oiu Godswit a pJotecttng Ja Waarom niet Tn ïan weer Ach onwin Iflj wnukde opgewonden het hooEd at Ml koek het raami uU Vtr strefctm ch ét oetoude boomeo eo froeoe weidevlak den lAiiteiihon gratwhiieter gelmilkt Hier in het land k zulk t en rwuenritoioin Daar vi rdwijnt do enki lingl 7oo krankzinnig alg men het zirft bij ons voorateJt 1 het diw wH nJet met hen 7el Heimiit Merker denkende aan htH Wfldne kantoor In de ity en hei klei ne Imiri in het wcMten van I ndeii fi g nli verheugde hem dese ontdekking Hel wa looh gued ai de afatamt tu alien him m Htii utet te Dntzaffli wm Hij daclil ander aniijten 11 pngwitn hit hui nit ai l n dan vond mj tte gicdnobte reedh li pott liJk dat hij III dergeii e M a btingen npeekle Na t hcui antwoordde de neef Jev rbaa je over de weeWe Un Geloof lij JongMiMiiinen hl kfimen uk inlkeen onigirvlng en kewtw er weer twug Voor hen iH dat zoo v o iprf4 nid m tut la 4ijk oh broed Veifena hun overtulgwg bet i iSte lieve Ood bet heelal end iiiennoikheld nltahiitend voor het temik van het iiigeleehe volk gcediepen I HiH K ttt Iwn te goed Zij zijn lul loUnwaariU M ui lot in het buUeo Srigü VüWaanl overvoHaan Zij wUleo zidi nW vwroeren dMi Heen bij desport I Hij nan zijn itoeit m vergezeHe zim neef door de oud rw Mie raten m S a i v ri le f P ni ng ïde d en T jTf t wn eii kapeiiMi dw univer teitage w waarvan eik met bimienplantoen rk n mi epecMeMMQeen klolna atwl vwidAm i i w i ngt ul hitr reizm van uit Oxford d Wirtld otn Bi hiLteu ttjgem njdim op olifanten kennen op onzt ii liMdtijd da v r wereWdic ltn door eigen aaurtubouwen l n bij oDa in Oottlnigesk € A zoo verdoi n z tijdl tn gL zondböid met blofdrinken Houden zo I k ravondeii dlrinken tun drie esneötiTB proppi ze tr de gi brul MeIJJke jurWcrij in I ale zij dttu lo laten wond n op Ik wtrkeUik lnven dan blain eri n zij oim i oiiim wat erg Daaraan doe Ik Uevor nit t nne Helmut Mtr er had maar half gelul Iv i d waren zijit gHihwbtt i bij i ditb Zeg een je heit je in h t gthetl E iet vertooiitB bij de V ilding U het ij iJ vroeg hijh j Neen Ten eeröte hi I ik geen luM wroogere llint T te I r i kw n m die het niet met r zijn Ik ben tor m door IfTuU en Dultaofaerl Ik ookl Nu dat I0 tt liopenl Ten tweede zul Ke niewKhen td t de WiMnge bi r kun ilen in he gf4iwt niet meer tazeorm wie onaer bij hen komtl 7e beoofrdwlen nog altijd uet een mMAetaf uit den tijd der postkoetsen Iedereen hiev oor b i Hij Vfn wij noff altijd de anuo i u4 90É An ven en God weet dat wij het in lang niet lueer zlja Nu t n d w laeidVnUuT hrfd verdraag ik jmat van bio Kerwan ten fari münstl Hgeniijk hi je gelijk zei de lul tenant etn beetje gedrukt Hij h innefd zich do ontvangst die hou io de Citv waa te beurt g ivallen I lBt r eens zijn deew l a Ct4ai t e Wil dui werkeii zoo ryk Zij faefebeu aatuurtilT foWI Veel geldl VolgeoB onze b igpHppcv Het kout er mwr op aa o mm d n £ a 0 eohw ei