Goudsche Courant, zaterdag 9 juni 1917

De Brandstoffen Commissie District OOUDA vraagt voor tlireote indienittreding Mn aankomende Kantoorbediende bekend met lohryfintahine en in itut lichte corrsspondontie te voeren Uitsluitend soiirifleliike eenbiedin gen bij de DISTRICTSCOMMISSIE Ooitlwvcn 3 1 44 90 D Dnitsche berichten over den Blag in Vlaanderen liJn vaag en natuurlijk w zen zy er op dat de verliezen der Engelschen riA aar z jn en dat het doel een doorbraak niet gelukt is Doch deze tactiek van berichtgeving is nu al voldoende bekend en herhaaldelijk ia van Ëngelsche zyde betoogd dat men niet in de allereerste plaata een doorbraak op het oog had Men vindt Wytschaete en Meeesen aangegeven by de Franache grens in het Westen deze actie kan onmiddeliyk in verband gebracht worden met de vaste plannen omtrent den duikbooten oorlog men weet hoe de openbare meening in Engeland aandrmgt op de vernietiging van de duikbooten en vliegtuigenbssis Zeebrugge Welnu deze aanval gaat direct tegen de verbindingen van deze plaata met het achterland Het directe doel z n de spoorwegen die het centrum van België met het front in Vlaanderen verbinden Zyn deze binnen het bereik der Engetsche kanonnen gebracht dan zouden de DuitBchers vanzelf tot de ontruiming van hun atellingen hoogerop van Yperen langH de User tot aan de zee genoodzaakt worden waarby dan ook direct het BelgiBche leger in beweging zou komen En dan ïou de kuBt tot aan de Nederiandeche grens onmogeiyk nog langer door de Duitechers te behouden xyn des te minder daar zy dan van uit zee door Ëngelsche monitors onder vuur genomen zouden worden Maar op t oogenblik gaat het nog hoofdzakelijk om de spoorverbindingen achter het Duiteche front en met den aanval in de bocht van Yperen houden ook de verbitterde vUegeraanvallen op het station van Gent St Pieters verband Dit station is het voornaamste knooppunt van het spoorwegnet in Vlaanderen Daar komen al de groote lijnen uit het centrum en het Oosten van België bijeen en splitsen zich tot takken in de richting van Kortryk en het daarachter liggende front waar thans de strijd ontbrand is en in de richting van het Westen naar Brugge Oatende Blankenberge Zeebrugge en Heyst Het station te Gent vormt ala t ware den hals eener flesch welke flesch dan schier heel Oost en West Vlaanderen zou zön en iedere verstopping in dien hals moet den transportdienst der Duitschers in groote moeiiykheden brengen Natuuriyk zullen de Duitschers alle krachten inspannen om de oogmerken der Engelschen te dwarsboomen want als basis voor de duikbooten en voor hun torpedoJagers aUn Zeebrugge en Ostende hun iiié r waard dan hun schuilplaatsen achter Helgoland Ze zijn in België vlak tegenover de Ëngelsche kust en beschermd door de burgeriyke bevolking van de Belgische baden visschersplaatsen Doch wanneer dat niet gelukt moeten zij wel tot ontruiming overgaan en dan wordt het gedranfï aan onze grens grooter In dit verband wyzen w j op een betoog van den militairen medewerker van de Vossische Zeitung een zeer gezien Duitsch blad die een artikel schreef met den titel onze rechterflank dat besluit Door de reusachtige Ëngelsche mijnverspernng schijnt een deel onzer rechterflank betrekkeiyk beveiligd Open liggen de Vlaamsche kust en Holland Dit laatste land moeten wy beschouv en ala tot onze rechterflank behoorende na de ervaringen die wij hebben opgedaan aangaande het overweldigen van kleine staten door onze vijanden Wanneer het op het Westeiyk front biykt dat eene beslissing aldaar niet is te verkregen zal het oogenblik aanbreken waarop Engeland zal aanvallen op het deel onzer rechterflank dat daaraan is blootgesteld De Vlaamsche kust en Holland zyn de bedreigde punten De zonder twyfel welwillende neutraliteit van Holland zal nog in het jaar 1917 op de hoogste proef worden gesteld De laatste Ëngelsche berichten melden dat de Duitschei s geen poging meer gedaan hebben om de stellingen die hy heeft Verloren te hernemen Volgens de laatste berichten is het aantal gevangenen belangruk boven de 6000 en bovendien zyn vele kanonnen en schansmortieren die nog niet geteld zyn in Ëngelsche handen gevallen Men is üverig in de weer geweest om de winst te bevestigen het geschut op te brengen en maatregelen te treffen om de vruchten van de overwinning te verzekeren Gibbe de bekende oorlogscorrespondent schryft over den aanval Een Jaar lang hadden Plumer en zyn staf hun plannen voor dezen aanval voorbereid hun materiaal byeengebracht en in alle onderdeden hun vemietigingfltaak bestudeerd Terwyi de andere legers in het Sommegebied aan het vechten waren en de geheele wereld dien stryd gadesloeg hield het tweede leger de uitstekende punt by Yperen rustig bezet zich steeds defensief houdend en niet meer moeite uitlokkend dan zy al hadden Zy wachtten het oogenblik af voor hun eigen offensief en oefenden hun troepen daarvoor Een week geleden waren zy klaar met de spoorwegen kanonnen tankfl en allerlei soort ontplofbare middelen Alle kanonnen die zy hadden opgevoerd openden hun vuur Nacht en dag werd dit zeven dagen lang volgehouden met toenemende hevigheid die tegen het aanbreken van den dag zyn toppunt bereikte Ten minste vyf dagen dagen lang werden vele Duitschers door dat vuur in hun ondergrondsche verbiyven gevangen gehouden Openbare Verkoopino ten overaUan vao Notarii R W H PITLO te GOUDA In hel koffiehuia de HARMONIE aan de Markt aldaar op DONDERDAG 14 JUNI 1917 bij inzet en op DONDERDAG 31 JUNI d a v bij toeslag telkens des voormiddags te elf uur van ongeveer 45 Hectaren land en water gelegen in de polders Reeuwijk en Sluipwijk behoorende onder de Gemeente Reeuwijk Onmiddellijk na afloop van den inzet op 14 Juni 1917 zullen ter plaatse voormeld bij opbod worden verkocht legen contante betaling een overdekte ijzeren schuit groot ongeveer 13 ton een dito houten schuit groot ongeveer 8 ton 2 luplioUeii IrekbeDgels n verder gareedsehap de veenderij betrefFoBde te zien aan de Raam Ie Gouda daags voor den verkoop En voor afbrauik groote houten gebouwen gelegen aan de Vierde Kade te Gouda bij perceel 56 te bezichtigen de 2 laatste dagen voor den verkoop Aanvaarding en betaling der koopsom van de onroerende goederen op 1 Aug 1917 Nadere inlichtingen geett genoemde Notaris bij wien notillea verkrijgbaar zijn vanaf den 28 Mei 1917 1408 44 H t do l van H l na l9 ti offf n l f Nadarlancl 0 nautralltoll op proof AmoHkaanocho oorlogoochopon Do paooortkiiirootlo ONS OVIËRZIOHT Voedsel konden zy niet krygen en er was geen weg ter ontkoming uit dexe oorden des doods Een nieuw regiment dat gisternacht probeerde l naar voren te komen werd vernietigd en verspreid Een gevangene heeft verklaard dat hy van z n compagnie 50 tot 60 man had verloren vóór zy de Hnie bereikten Tot ver achter het front werden Btrooken terrein door het vuur van onze zware kanonnen afgesloten en vele vijandelyke batteryen bleven zwygen De correspondent van de Times geeft een levendige beschryving van de machtige werking der explosieatoffen Om half drie in den morgen verdwenen de wolken de maan brak door en haar licht stelde my in staat de geheele streek van Yperen tot Meessen duideiyk te zien Ofschoon de beschieting onophoudeiyk bleef voortduren verzwakte het toch eenigszins by het naderen van het oogenblik van den aanval en ik kan het zoet gejubel der nachtegalen boven het dof gebonk der kanonnen uit hooren Daar begonnen de Duitsche stukken te vuren maar eensklaps hield dit vuren op toen het overfttemd werd door een bovenaardsch alle beschryving te boven gaand geraas veroorzaakt door de byna geiyktydige ontploffing van omstreeks twintig Ëngelsche mynen waarvan er velen reeds langer dan een jaar geleden werden aangelegd en al dien tyd onopgemerkt onder de voeten der Duitschers hadden gelegen Dicht voor my spoten negen ontzaglijke dikke stralen leem en vuur uit den grond als zoovele vulkanen die zich plotseling ontlasten De aarde trilde gelyk een kaartenhuis Ik stond op een grooten hoogen heuvel en toch sidderde deze als een slecht gemaakte blanc mangé pudding Onder ons bevond zich een officier die door zyn nachtwaken uitgeput in slaap was gevallen en oók was blyven sl apen ondanks het geraas van het bombardement en van de Duitsche granaten Maar nu ontwaakte hy toch plotseling sprong verschrikt op en mompelde Een aardbeving En toen nog voor de weerklank van de vreeselyke ontploffingen nog was weggestorven ontwaakten opnieuw alle Ëngelsche batteryen eensklaps tegelykertyd e geheele horizon was nu niets meer o n een flikkerende lyn van vlammen wit i rossig met daarboven de uitwaaiende rookwolken en telkens weer de roode gaten in het nachtduister veroorzaakt door onze springende granaten Het wa s onbeschryfelijk niet te bevatten De gansche hemel scheen in üchtelaaie te staan Flikkerlichten wit groen geel rood stegen sidderend op of dwarrelden zigzaggend neer als duizenden groote glimwormen en diamanten met millioenen facetten oogverblindend verdwazend van ongehoorde pracht Ontelbare kanonnen brulden en gromden Vroeg in den morgen wei eensklaps de geheele terreinstrftok in het Oosten verborgen achter een opstygenden muur van rook afkomstig van ons versperringsvuui en die de rookmassa s door granaten en mynen veroorzaakt nog kwam vermeerderen Zoodra het versperringsvuur inzette rukten de aanvalstroepen onder t schrikkeiyk geraas op over hetgeen tot dusverre v andelijk land was geweest De rook verborg alles maar boven ons hoofd bleven de vliegmachines tiotsch heen en weer zwenken totdat de lucht er mede beapikkeld was en met de dotjes zwarte watten van de ontploffende vyandelijke granaten De Ieren Protestanten en Katholieken zy aan zy namen deel aan de verovering van den heuvelrug De Zuidelyke Ieren hadden onlangs een beker uitgeloofd als prys voor een wedstryd tusschen verschillende compagnieën van de noordeiyke troepenmacht en sedert eenigen tyd bestond er een groote wedyver tuschen hen wie het eerst den top van den heuvelrug zou bereiken Wie de winnaars zyn is nog olibekend maar de heuvelrug werd op lersche wÜze veroverd En als de Duitschers mochten trachten dien heuvelrug te heroveren dan zullen die Ieren hen een leeiyke pyp laten rooken Alle onderafdéelingen van het leger werkten op schitterende wyze mede om dit groote resultaat te bereiken De infanterie viel met grooten moed aan de artillerie deed voortreffelyk werk de vliegers waren boven lederen lof verheven terwyl do tanks nuttige diensten bewezen De Duitschers schynen dezen aanvat reeds eenigen tyd geleden te hebben zien aankomen want zy brachten een groot aantal troepen en kanonnen op sommige punten byeen de kanonnen voor de verdediging de troepen voor eventueele tegenaanvallen die nog kunnen komen maar intusschen bracht deze opeenhooping van Duitsche troepen duizenden gevangenen in handen der Engelschen terwyi het verschrikkeiyke Ëngelsche artillerievuur en de ontploffingen der mijnen noodzakeiyk een ontzettende opruiming onder de indringers moeten hebben gehouden De eerste Amerikaansche oorlogsschepen zyn op de Franèche kust aangekomen De Matin zegrt er worden smaldeelen torpedojagers en patroeljeschepan verwacht omin verband met de onze in het Kanaal enden Oceaan op te treden De AmerikaanKhemarine zat eerlang meehelpen aan etschoonvegen van de zeeën De Amerikaansche generaal Pershing is gisterochtend met de Baltic van de White Star iyn t Liverpool aangekomen De generaal 1b by 2yn aankomst door vertegenwoordigera van het Ëngelsche ministerie van oorlog en de admiraliteit ontvangen FusUien nit Wales vormden de erewacht In het Lagerhuis heeft Lord Robert Cecil medegedeeld dat zoo daartoe het verzoek werd gedaan de regeering paspoorten naar St Petersburg zal geven aan de vertegenwoordigers der meerderheid en der minderheid van de werkliedengroepen in Engeland onder voorwaarde dat de houders niet zullen deelnemen aan eenige internationale conferentie te Stockholm noch in rechtstreeksche betrekkingen zullen treden tot vijandelyke onderdanen te Stockholm of elders Een weigering van de passen zou tot zeer ernstig misverstand onder onze Russische bondgenooten leiden en degenen in Rusland die den stryd voor de vryheid met de uiterste knacht willen voortzetten ten zeerste ontmoedigen De Italiaansche Avanti bericht dat de parlementsgroep der Fransche socialisten een vergadering zal beleggen om de houding te bepalen tegenover den toestand door het verhandelde in het parlement ontstaan Inmiddels schryft Longuet de leider van de minderheid dat de regeering den socialisten onmogeiyk de passen voor Stockholm kan blyven weigeren De socialisten hebben recht te gaan waarheen ze believen Achter de party staan 1 400 000 kiezers Longuet wyst dan op mogeiyk nadeelige gevolgen van dat besluit ten aanzien van de verhouding tot de bondgenooten Ook de Italianen zullen ter conferentie komen doch het staat nu al vast dat wy vooreerst geen belangryke resultaten uit Stockholm zullen hooren BUITBNLANDSCÖ NIEUWS DUITSCHLAND lonzijdigo propaganda IJp VorwiiPl titikent verz r t aan U gm dn propa ndia die de Al Duitflchdrs voor liim iniri iviiniKw oigTiW rl i in Iw t Ugrr iimlvcn en wat In t ergolo i m t Btaüt gi ld M laalsV l lijk t uit wn crirofihiic tloor do iiilgi Vi ra vanr dt Al I iiilf lip lirocliuix I uil ltland 9 toeKonwt 1ii tKm f ioe iiMi en li of i fleclilcn vrcdo vcr jpu id Oaaiiln nta n o a la oen groot aaetn 1 expiitplarcn door h t ffrool c lioofiTkwailicr tnn door Itct immMttTH aii oorlog 1 1J1 aaji g il£ H lirt du t butüendiorf 8 HJ pri SfnlüK Oiiïplaren ondfi di froi pi n liwlt lailon crdiwleii iii non Stoin d i ininl U i van oorlog 7IXK in liOi pl tail pui Uil lu Icginr door kc ioI i en fabru liCTi 7 i u iiii7tPiidlMi hrooliiinvi Ixi k ki om zo m hun kringienii t laten rwdeel iU Vorwart hckoit d n inhoud diT luoohiirt diiï dtoor wn huif dozijn alTtuilMolio pTod SKomi awM fewoTcn tti doei iitpn If go M bri n in alu roovorpanoi aal po IfJHikü IhiiK gicitieTij I o flchnj w t h JjInvi plkaair wÏIImi ovorlrocivm nuit Iiiin Inli tn wiiieli fWaar óc eon ii rivJiT of cm sHbnrglt o t r de Diiittwhe gron7A ïi hiWt ointdiekit m ze als cm gpcde b1iiuHH yis Ju grenH lir chre pn indt d e andwr pph iio vwUt liggt mUt riviicr getierg f of nHjiigebimli ibt nuiliw hland ook maar nuoi t i lil en In l ijgfwoo fd c kaarlon 14 lint Ruawiwhe rijk liijna gehiHil vt id wcïHin Ml bij Duiit ohlond inKöIlJf l Nailuurh k woi dt er ook wakker op iU n KetwidkiinarnirVrcxlc afg geven I c orw iil vmdii dat ov r dk o conzi dSg i iwnpagandta met Rlfl ts ild d y Rijk vdag if ii hartig woordji uvoei latPu lioorcii J o r 11 o g V r w 1 I d o r 1 n g Ho onvi Sliig uiid neeiiit vooral o liet ptattelflud an Puilscliland oiin u illiarfiid toe Iinf lailcii van allerlei vt ld gcwaHBen i n le cii im ki jli n koinon llaig in dug uit voor ook Im4 vckj in de wi ulicnr U riivi Iiuig T vciaig Koeien ti rt n ohaIKVL en varkonf wordien gtt iih en of buili n giwla lrt nn hi t vU Ofloli spek en dv v l pn wordipji nwH g oöwl Kölfn dSfJ laii it van paardkin 7 i tn nifl i UlKaa m I r wanh n nu overal uH di ond circ niomiclijkti iHtvolkhi r vciilighfiulls lty nM i a ingfriclil wfilkiT Ipdii u vootüJ s luictitoi op I oKt uiocKti ijn om gewapend dn ciigondwiiniien dit r Itewoncrs UigiTi lU roovei a Tl dicAeii les liwchcTiniOB Ni iMi w oi o o g si t p r i z e n In Duit ach land I o pnjycn van den mn iwcn oogH4 7 n i I t gWiied dat oiid pr Ih I beli Mw van itm oi iK rlx olJio bor in lie o en f taat nif o gt vfl g lo Jdi roggo gerst haver lot 20 Mork tarwe lot M Mark aarilappi lon tol 8 Mark per dul M ii eentwiaar ri i Htaiion of paiüluids Voor roggv haMT gA on larwt gi i ini d zo prinx n clitM to 1 April lETiH Van ditvi dag af wordden voor rogg hav4 r on giM g nog maar tol IG Maa k vn voor tarwtMot 20 Mark MaaJd Voor aan dt k n af to leveren rogge havw gors m larH e knii c ii toi MlfHï lot i Mark i p dutjliejen Ct iiiteiiaar worderv ijcTpipiul RUSLANa D p x T Baar Op c n biji enkoniMt van de arixidors a devling va den raad v n g iliel gwTü m en dte itiaximWistm is ii iinotipaangisionwaï waarin aangfdrongin wordt op de ovwbrenjiiiig van dt n cx I aar eu dieaw aiirilie naar Kroonetadt I on voorsli i vao een der maxiniöJÜfstcn oni den ex Tuaar i zijn famdUo naar dt gwiid iltijnwi vaw Sibei ë Ie amniim vwwc4il groole laUuriieit De ociaai revohitlonnafl re on andeiro groepen nemen aan do ateii loiiiig gem dM Do staking geëindigd H t S Prt Tel Ag uKick dat do iei tTH van 140 Riie i c ie faibriektii die l ooAlaak v6or de laiKteh nd d gin f werken all etöohen dor arJid iera heWx ii ingïTviUigiii o a dien aopeaa dn n ze mnwtTkdög De staking üe tog Dondenfiag j l in ffle abrieken afgokonddgd wa kan daanuede mh van de baan worden be ohouwd OnrufTC la Ru band Naar ecoi Reutirr tf fgram uit TUUs van dtu 2dtvL Mei aan db Morning Poet iKvlcht waren dn loeeiandea In bet potrol4 iii Mliisiriot van Bakoe op dat oogenblik hoogHt alarmeerendL l e werfcllcdeo rtlaaktdi oui hott re arljeidbvoorwlaaird l verk rijgen Ml dip verweiiin JBOOininitfwi waren er viei in gefllaai il een overeenkomst tot stand Ie brengien Aan puzlen HiiMand na hit veroveren ain de UocïncenrKrfio petroleunweèden dtoor do troepen der MiddenuSaten voor zijno pwtroleuiuJ Vtirantifa geiit l op de bronnen van IJakoe aangiiwoze n ia zou eene staking van cenigsainw langen dnur van dfa arbwd aan diize bronii i voor Itu laiid eeno nieiuwc ramp bediiidcni die het land nog wn b jo vardiw naar den econoinieöhen ondergang zoa voeren De RuhHiMclie induatno en in liet bijaondter do iiwinHtitvinduötrie die nu aJ ui t d e allergrootstu nioeilijklKtk n to w orstojen heeft door hei gobrtJt aeni kolen zo wanTi ier ook de iK troleyni ging ontbraken zfcT zskcj het hoofd ndet boven water kunnen hoiidieiiL AMEBIKA I en giewoldige aardbovingi Een tielcgiram lut SaiL Mlgutd Salvador to öanj Juan dbl iMi Nicaragua onilvaiigen licihekt dtU d hoofdetad van ban SotlvadtoT vaot GO OOO inwoaera iotnai La viorwoifs ongetwijfeJdl door een aardberingof viilkanisoho uitfcanöting l en tfilegTam uit f cgucigaJpa Hondluras zegt diat er nogi zos audiere atedifn zijn verwoest De laaMei tejegrafist diie gisterochtend om Ua iitien den rand diar bouwvalicni beröikto bericht dat m een kriiig met e en ulraoj an 30 mijl alles ia vtTniold Do inwon Ts vaai San Sailvatki r kianilpiPeren op straat on ijt de parkyn Men onJer ïtiolt dat do ramp is veiroorzaakt door dt iiitbaiwtnife van dkn vulkaiBJi aan dem oet waarvan die stad ligit zwrrsERLANa De noodtof ötand èer ZwÜttSersehe vorkcersmaat9 c h a p p ij o Ui Volgt tie luit jaar crsiiag ov r 1916 van da DenippfsJohiffUeBCtechaft diee Vierwalit f taUer9fM 4 in Luzorn Iieoft deae inaatïjLhappij over hei afgeioopen jaar een tekort van 306 109 Irancfi to boeken waardoor liet itaii le lig naldio i gestegen tot l lHl ttö trcg Oin dit b lrag gedw ltelijk tet kikken zaj ii ein aJlo rciwrvftg ten bedragje van 890 000 frc in gi bunk nemen waardoor hut naKlievbg aldo op 291 4 it rrü4 wordt teniggöljracbt Gemengd Oorlogsnienffa Aan hut Italiaan ïoho ront ITet FfonBolirl ngelKcIio on het Itaüaanhcbe tront hegSnnen flkaar to h 4pon HcliTijft wn corr von het Bcrl Ta ebl flfln het ItaliaanHolie front Frankrijk levert ii e r dan ooit vliegtuigen van dkj tjpeiri rarmandi Voimn Ja idron Nieuport en m dien laat len tijd ook Spadi evnpertioon sfeoewte lk n nd r dt twaailf vhcgerh dte gediiireuuiiti iinjii aanwezigiifid tiieeciien Plöva cu ohlaiijiivica naar beneden zijii feOHoliotrn bm ond sach ccliter nog U ohlH één Fianhdiriiftu Iugolandi hoeft zijntbondg n ooi z w aro IjöiltcTijen gcleve rd AI in het proaljo van b2 o M kanonnen aau lift Isoïixofiont een fantawie het kaJib T dat ge niikt woi dl van 24 10 35 eai 38 C M i s in sanw nwerVing iniet de iiiftjnwerpe is vaUioendii om de hol uit do aarde te aIll M n Ikiliailve uiet ocraLsiiotgrana Iwi wwkeik de Ila 1 anjen met gaMi eii lei1 ir iiiw daarotu voortdureml zijn gasiiiaker bij de hand iW l en 1 on girtiwelijke iiitweirking beeft hel roIfel niir op d oerötei lïni jni l haar toe faiunv v tm Rocifte na e n uur is allew on gei pit eu allo jindierniWï m zijn wiiggiewlingerd iJe t le foonfvorl ih Wnigen zijn afgitibrok n en wottk n al in oude lijden door booilschaploopon vervaiigejii De Italianen werpen in het handig s iiM on kiieiine eivonnige handgranaton die voldoendü zijni wii tfni nionsoh te vonloov n en badten gweclit te wte Uen veuder wpringfjnizen dio op een stuk a esneden gosibniH g iij ten Argiifftig zijn do Petard ii d4o ZIJ in onee loopgravem werpen l e geJijken op zaklandaarnfi en ontploffen niet hij hot neervallen Eerst als de vinilor ze nieuwisgliCTig opent ontploften zo l nizo oldat ii verdtdlg n zich niet handgmiialen dSe den vornt liebb i van iiittirtkcriven on nwt dolknitwien en uit de keldors sjHiiiten dien vijand maoliantigowe ren en vlöiiiw rpora in het geizioht Vaak Htormien do Italtanna voorbij koldaringaQgen da i zij niet lieblKTi oi gom©nkt en kri igen dftn plohftcjiing vuur in d rng De looi graa beeft bijnditi alkTiiMniwslo taktiek van verdwUgingJaan waarde verloren Do keldW eu iVo tegtenaaavaH zi iit do Iweo liootdhilHKMen in dien nt nid Zg lHilit en in de n ti suH n iag aan de Iwnzo iiitMiekend vo4da an Over stroo mingen in Itallj Ton teilcgranv van 2 JunJ uit Milaan aan dsp Oaae te de I ant anini laofdt dat volgens wn bi riclit uit l avia aan do oriort dWla Sera de Tesöino degroolo dijk dOopgebroken hadi tu ieehen do voetgangeraljrug en do spoorbrug over eeno lengïo van 100 meier De voorstedipn an 1 avia stonden gchcs onder waler evenals hH land tot aan Oravolkwia De gobetHe ötrwk van Sicoomnrio waar de oogRt een uitstekend resultaat beloogde ond eaen een onder water Uit gohooi PH mont en Lonibardye kwamen Ijoriohteo bmnen over nieuwe ovciralrooïuilngv n De sohade wm overal zeer giroot Avonturen van dl en Doenschen Schoener Xaar Afionbladet van Ri zau s bureau v nwm werd do Deeoöcho sohoenor rredien dio met eene lading awit op weg was van Portugal naar de Faroer door wsi Diiitecben duikboot In den grond gobooTd I e schoener was to voren door een Fransch ooHo sscfaip a MHidcn dat eene prijabemanmlngi aan booM U gez i die lifet echip naar een I raiiai l fl haven zou opbi engen Het sohlp ff niet aJleen niet de ei ea benwumiagi maar ook met dn Franeclie prijstjcmannlng u den gtrond geboord Vetgebrek in K openh ageiï Naar wiJ in Politlken van d 2cn Juui lezen ziet bet er ia Kopoabagea slecht uit met dte votvoorraden i p geen cokoeoUe nieor ingovoerdi niet bet reeuJtaat dat de eeua ioa rgiair Ui faAiri na do andleire haar bedrijf tHopzattc De l ot i hidd zioli öedtert ktng op ctenpriig van ongeveer Kr 1 70 oï Fl 1 12 i dcriandboh pee half kilo torwiil liet thans ook naar uitzag óf er gebreii uui ander vet zou komen In een Int rviov dal eon redatte ir van het blad den voor zittor van de vwreenighig van inargtoinfr haudelaara had verklaardm Sew dat lt t er indordtoftd naar ubua hlaot Koponb gen In die w waarin wi Hian leven ffeheel zoudleT niargarlne zou zitten Bo vtaidien sohpiyt het bladv kom oen ongwiuk zelukn alleen want den len Jm be loot die inancieole conanteHie uit i Deenscho Tweedle K anior hert voorstel vao den ininlleter vsn Financii n aan te ncoKii wa rbi do prip van det olie wordt verhootedr Do Sobouwdlet oppeirVIakte In Frankrijk In die T ünpöi van dien 2ett Juni vilden wij het rapport van het I r8ö clw ntinlsterie van Landbouw naar aanletdïne van het ondterzoek omtrent de oppBcvlricto welke óen len MH van dSt jaar hm koren bobouwd was vergeleken toet ds overei nkometige oppervlakte in het afge loopen jaar Aan ddt rapport dat £ q dlaarop oi jcnde n dagi in dic Franadm staatscourant zou wordton geipublicoerd ontU onen wij dio volgende statie iak waa ia aangflgoven wotdt die bebouwde opp vlakto m 1917 m 1916 in hectare do vormindfering in heotare en die pr ooentuale verminderingi at vermeerdering Tarwe 4 207 530 5 205 620 998 090 19 Ï7 V Mongikoreni 84 485 101 205 16 720 iS Ofl V Rogge 809 537 925 600 115 865 12 80 596 070 586 286 + 10 4flO f 1 70 2 005 070 3 044 760 439 690 14 44 V Dit deze cijfers zitm wij dat met uit zion Jfring van de oppervlakte dio met g Twt l aaji li IS de miet koren bet ouwde opporvlokto in Frankrijk le n het vorige jaar zetT sterk iS aigienouR Daai hij moet iiïcn dan iMxlonken dat do gemiddelde 8tand van htit koren dit jaar met H Ja aang goven tegen m in het vorigio jaar toen de ooget re k 9jeoh ter wa dfcn hij WHlert jaren gewo ©l waa BINNENLAND PaiurdeafokkerU voor bel toten In d t fttaatfict wordit medegedeeld dlat toil berhoevo van k fokkerij in hei bi tlang van het leger door Oie n niinlrtt van Oorlog aan oen conHnlaaie voor hk rcigilstrepi en van fokpoardwi in opgedrag uit de tn on land aaiMvewige paarden die hengwten en nienifcn ujt te zoeken dUe zii geeehakt aolut voor bovengmoeindo fokkerij Deze paardien zullen na goed gokeiind te zgn daarvoor e n herwi of militair oerlificaat knnnen oiitvfingvn liet iiiClitaiT cAitificaat s tcilkeiwniaiti md langejdan óón jaar g iidiig De Staatixl bevat verdfeir bepalingen oiuUrent dnvoorwaaaiden tor De dolle militair en voorvlracht van pater Raymond Op vragen van dien heer van Be betreffendie het scfcioten door een indliitair te Htratum met Roberpe patronen en het houden van voordii achten door NietNfl dtfl Iandiera in het geWed dlea iVde divlsw heo t MinisJor RamJwnnet gieantwoord Ie Te Stratum zijn in fcn avond van 13 Mei j I door een basohonken militelr ongioveeT 195 scherpe patronen op oitiötanders afge uurd Bedloelde militair heeft zioh in liet Ix mU van paitponen wetan tö wtdlien door het verluieken vaa eenigöverzegeild aifgewjotok iaisBoheiir waarin scherpe patroneni werden iH waard MoalregHon lot voKïrkonilng vaaeender gel i gin afl kun rien flleohttf Ijeeüban ia trenge liandilia 4ng van orde en f lcht waarop opnieuw do aandacht tfl govM ig k 3e Door d i ooiiuuandant fer IV dp div e te indbovoii in het houdien van eeno loving door pater Rajinond officier van het franwolie leger verl oden Dew aidoritOTt acht het niet olrbaar dat in zijn JegoringiBgebiiedi voordraolrien wwika g houdiaii door officieren van een der oorIe oerendie Mogendheden omdat lacntoar de Indlruk zou kunnen wordlera gie eatigd dat piopaganda voor één dier oorlogvo renden aimliteiijk wordt toegtdaten Inluffschen moet df e woig ring nJet geklienab do eerste van een reeks wesgerlngien vaa vorgnnnlng voor het houden van yWtrdracfhtai door nlet Nedlertande re in dU legeringRgol iQd like aanvmagi tot bet houden van een voondiraobt wordt op zloh zolf beschouwd mi overwogen Examen eonm lutpnmerair dlr belistincei Bij ree v d Minlater van FinanoiBo Zijn benoemd in ooawalsaio voor h t ex A voor eurnuwerailr dter dlr beiaBt isyocïT en ace te houden te r vwtw e ki Augi a 9 tot Udi en voor B U Mesdag dlr bal te Rotterdam ot ledlm dlr J F HaAWman dir 3e E B S nu 5 j our t Gra vcfiha i i mr dr K J Fredferlks hoofdteonW ter directie v d Laodlb 9 GravenhaS e J R Tijmmé inap dlr baUwt ena Go ri o L H SloteiMker Jr ontv ld Ie KWwijk PREDIKBEURTEN ZONDAG 10 JUNI GOUDA BEMONSTRANTSCHE KERK lau u T in Ds H VAN ASSENDELFT ST JANSKERK t k V T ni Da T OOSTERZEE VBO Sluipw k 10 o v m Da J E BUL ts nJU Ds J G DEUR KERK FEFKBSTRAAT j g Bjn Da V d KOOY van Reeuwljk I B n ni Ds TIMMER van Waarder LUTHERSCHE KERK 10 o v m Da Th SCHARTEN BOSKOOP RfiUONSTRANTSCHB KERK 10 u v m Da A JAGER NED HERV KERK Geen opgaaf ontvangen GEBOUW SAtVATOKI 0M u v m en 6 u n m Da W v LIH BURCH van Uithoorn WADDINXVEEN REMONSTRANTSCHE KERK 10 u v m Da LINDEMAN NED HERV KERK 10 u v m Db RONNBR 6H u n m Ds RONNER MOORDRECHT NED HERV KERK 10 u T ra Da A Th L v d VEN GOUDERAK NED HERV KERK 10 u v m Ds MONTPRANS Ouderkerk a d Uaael HAASTRECHT NED HERV KERK 10 u V m Db e V d BROEK STOLWIJK NED HERV KERK 10 M T m Db P A FRANCE EVANGELISATIEGEBOUW 10 u v m en 7H u n m Da J H GUNNING Hoogeveen WOENSDAG 13 JUNI ST JANSKERK 12 u v m Da G J DEUR HuwelUkBJnzegening Advertentiën Kennisgeving ART ai mr v k Btijkem icte op den 7en Juni 1917 vooJden Notarlf J van dek Lieden te Ouderkerk a d IJuel Terledea il de Heer J SCHILTte Slolwijk met in iii van 1 April 1917 UJtgatredMl lid van de vennootachapvan koophandel onder d firma nAvb daVr ugt opgericht bij acte op den 3en Mei 1876 voOr den Notarif G J Sphuut teOuderkerk a d IJatel verleden laalateliik Iewijstgd t ete op den 30en November 1905 door eeratfenoemden Notaria op emaakt enaal de vennootachap voOrMursH luMchende overblijvende vennooten de Heeren A J SCHILT te Gouda en G J SCHILT te Stolwijkeraluii onder Stolwijk 1546 23 Een jroote Stoomwaitchlnrlchtinf In den Haaj vraagt een 1545 10 HOOFDJUFFROUW voor de itrijkzul Aaavin£i l ri f 15 p r week Brieven ooder No 183 MORKS APV BUR Den Hu BEN NETTE 1S3 8 DAGDIENSTBODE GEVRAAGD kim Mevr GODDIJN Flu eeleoiiii el 34 TE HUUR OEVRAAOD Kaïiier oemeuliileenl of ingei Of natten tand oor kantoor Brieven mei prijeopfeve onder No 1547 hureeu van deie Counnt 1547 10 OEVRAAOD gem zit en slaapkamer r 1550 9 Brieven met prijiopgaaf onder nummer 1550 bureau Goudiche Courant GEVRAAeO op een Bzportkantoor te Oooda een BEDIENDE U la itaat ii de oorraipoodeati in de aodene uien te voeren 1517 15 Zonder oed fetul eQ oanoodi ilch aan t melden Brieven franco onder No 1517 Bureau Qoudicije Courant Markt 31 Gouda Kantkloeeen Onderricht in het miken van U 08KANT 4en billijke condIüCn Inllchtinlen gratia bij Mej M TIESEMA n UWEELEN SINOKL U 1538 10 z 1552 50 B P ROTTERDAM Hötel Rcitaurant HET GOUDEN HOOFD WESTB WAGENSTRAAT 91 T l fo 10I9I 8 kal Tuaf d HootalraM MATIOB rRUZEN 1548 24 AinbeveUod a IJUTIM Barbiers Inventaris TB KOOP ab el conpleel modern met IMttenkaat Ook wlakelkMtJe en toosbaakje en bljbehoorende artikelen Te xicn ZoMerhofatraat SS paklmla RottvrdaM 1S33 10 8POTGOEDEOOP VRIEND ELIJK V ERZOEK 1540 40 EIKENHOUT tekoop to koaivgan Mi 1529 8 C BoUlili2 8liiiiferislr l51iHirsioorl Bogdi lelil lolliibiü n lllipiiiiii HUIS DEN HOEK HAJISTREOHT k W l A M ILANIBN Ruin IrlsaolM bmaaiaai MM ¥ aar nrgarierlatwi rtllaa mh ea tf ot w MMI fc 1530 tta batflMilBg 15 B J rd unlKVaJtiid K JAAPIE8 D De borgers van Gouda worden verzocht zicii niet te haasten met het koopen van aardappelen daar er de volgende week voldoende aardappelen bij de winkeliers verkrijgbaar zijn De Kooplledenvereenlgtng Streven naar Verbetering T A VAN EIJK Vooriitter Telephoonnet Gouda Aangesloten i Tel No 115 Da A LE COMTE J Am OoitHaven 51 1542 11 K 531 C J BEZEMER Sigarenwinkelier Hoo e Gouwe 5 ZENÜWZWAKTË N Ï KiUiSIJilNDEL MUTSCHAPPII GOUDA i T atlsd I GOUDA JAARLIJKSCHE usakl dmrn h t rtr MUZIKAAL CAP Zalen rol maileklotlniioanlao ECMia IN HIEL HDCaiJiaO aczcLuasTt uitstapje TREKWEO 69 DEN HAAa Rechiulanoorda NIEtjWEOASPABRilKbil hal H Spoor 1460 14 a LELV De vele lijders aan Zenuwzwakle in deie verschrikkelijke tijden kunnen bun voordeel doen uit de ervaring vsn den beer BAAN DE BOER uit Rotterdam HIJ schrijft ons M H Langen tijd heb ik aan zenuwzwakle geleden veel heb ik aangewend doch londer baat tot dal ik opmerkzaam gemaakt werd op do SANGUINOSE Met blijdschap lean ik U melden dat ik na drie flacons gebruikt te hebben mi veel beter gevoel ik zal nog een pcosie met Uw middel doorgaan en hel anderen lijders aanprijzon U moogt dit publiceoren Hoogachtend Rollerdam Prelorialaan 79a G BAAN DE BOER Daar zijn in deze dagen vele lijders aan zenuwrwakte en velen die er na aan toe zijn het te worden Eeo t dig gebruik der Sanguinose kan veel hersiollen en veel voorkomen SANGUINOSE kost f 1 50 de flacon 6 fl fS 12 fl f 15 Tweemaal per dag een eetlepel Bij alle voorname Apothekers en Drogisten Waar geen wederverkooper is direct van de fabriek WACHT U VOOR NAMAAK De Riemersiraal 2c 4 VAN DAM Co Deo Haag Ondergeteekeoden bevelen zich vanaf heden aan voor het maaien met grasihachin en voor hooirijden in den Zomer T P K BOTH Berkenwoud M BUYENSE Stolwijk van Aandeelhouders WOENSDAG 27 JUNI a s d a oormiddao t II uur la h t Hotal DE ZALM to aOUOJI Pnatea vao bahaadellag Uu n vaa 30 Joal af ter inaatfe tan kantore der Maat ohappij Overeenkomstig artikel 24 der Statuten moeten Aandeelhouder welke emrecht wen chen uit Ie oetenen hunne aendeelen min tena 8 dagen vóór de vergadering deponeeren ten kantore der Vennootacbap ol bij de Heeren R MEES ZOONEN Rotterdam Gouda 9 Juni 1917 1541 35 ROHERDAM CANADA HYPOTHEEKBANK Rotterdam De BANK eeft uil 8 PANDBRIEVEN 8 i c o Veikri bur t Gouda bi de NATIONALE BANKVE8EENIGINO i d He renM J OGIEK A Co n H H ESeclenh nd liren 1224 20 Pandbrieven In omloop ruim f lOJOO OOO STOTTEREN Notarii N r CAMBIKR VAN NOOTKN Ie GOUDA ui op MAANDAG M JUNI 1 17 dei af oud T nr In kolel DE ZALM aan da Markl aldaar publiek rerkoopea De navoUende oed onderhouden Onroerende Goederen alle Ble n l Oouda a ml No t E n WOONHUIS rl ua d Vl inlii slraal no 33 Per wt k verbuurd ba ncdan voor f 1 45 en boven voor ri l7 Noa 2 tol en mei 5 Vlfr WOONBUIZKM en trven têu da Geu eanr l not 29 II 33 en 35 Per w tk verhuurd DO 29 voor fl3fii no 31en33elk voorf2 25enno 3Svoorf2JS Noi 6 tot en mei 10 Vijf WOONHUIZBN en erven ean de Snol Mrui noe 23 25 27 11 eo 33 Per week verhuurd noe 23 25 13 elk voor f2 30 oo 27 voor f2 60 n M 33 voor f 2 35 Te bczivhtifeo de laalsie 3 w rkd SeB T0 r en op den verkoopda van 10 lot 12 2 lot 4 uur en te aanvaarden op den beiaaldag d f kooppennlnCcn 26 Juli a t Verdere inlichiin en leeft Cesefde tmUU ten wleni kantore van IB Juni af notltita l verkTlicen si n 1461 46 geneest het van ouds bekende INSTITUUT AMANO Prospectus gratis 1500 20 Betaling ak genesing Billijk Pension Ook schrihelljke Cursus mei Toestel eenvoudig per post Ie adressecren INSTITUUT HENRI AMAND DEN HAAG Advies over geneesmethode aanbevolen door Doctoren Militaire Auioriieilen e a bevoegden Bestel UwfiDrukwerk bij AelBriiikiiiaii Zoon Mtfiitiinuu HEIOH M Tl iiiiuina n Hun vuMinn 10 0 ZU HIT UM m MLVEIDE nOlMHTIIEUaUI Wormen I bi kinderen en eolweaMnen Gebruik ENfAN bonbona Dil ii een afdoend middel I Dooi JO Cl Bij Apolh en alle Dv 1 I tfiatea En verder verkri baar bij ii 1 adreiten in dit blad bi advertaMfo 1 I Lerelote 15J4J2 WUIUL B xo M MKLKSALON RONA Bekead om VaalUe Eooarila AANBEVELEND 141010 j Browf ZEUGSTRAAT 106 boek Nieuwe Maikl W EE HESCH VOOR VOOR HET Een zuivere Haldsre Niet vette vloolatot bevordert den HMrsroelVenterkt d klieren en doaCMÜmaC als een TontQum voorde fUarwortels Voorkomt bot Splrtea cf uttvallMi Hoofewer en Roos vordwrnon nadat men Koko oon paar kwr gebruikt lieeftmon sprenkelC bet eenvoudig op het Haar dan wrjft men het eacht In oene nederw arlaobe richting en l or t lt he nlnk uw POTHEKEII DMMIIT OF UPKfl HUH MKO OOmOie U HY ai U lEVIUDHHElO WK tüDEIIE VEMRUIKEM EDEDEEUa KOOP MDUB EEH UEKE FIEUH F 0 7i Koopt Uw Hoeden Petten Baretten mi OAREL KROPMAH LEIWEa I u aouDH Nieuw mo4 li ai 12 Notaris N F CAMBIER VAN NOOTEN ie Gouda zal op Maandag 11 Juni 1917 des avonds 7 uur in het Hotel De Zalu aan de Markt aldaar publiek verkoopen No 1 Een hnla en erf aan de Tuinstraat no 59 te Gouda Per week verhuurd voor f2 No 2 Bon aohnnr on erf naast het vorige Nos 1 en 2 worden gecombineerd nUAi n IlTI m M I LM per I kTra n Tin da Hhu Xoku hanirl ÜHwccH inlIwlMHaf W t M Ik ItoKh dU U ite Koks nrdl uwcbeikii dM aMd iick l H nd l ik Hm Vro n M Punt cp da ulMnnrp liUnc dtéÈgt KcMM KotD wurdi iivit lu rtrkoihi u oonlt nouU W STIJMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAK IJzerwaifn Keukengerei Hij wielen en onderdeelen Landbonwgereedschappei en Werktuijren Noa 3 lOt en met 6 Vier enkele jaren geleden nieuw gebouwde Woonhuiion en erven aan de P C Bothslraat nos 41 43 45 en 51 Ie Gouda Per week verhuurd nos 41 en 43 elk voor f2 2S nos 45 en 51 voor f2 15 Filwl d CnmlMj PimllM Omjfl i rinM S IKi aaUIA teeek Te besichtigen de laatste 3 werkdagen vooren op den verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur en te aanvaarden op den betsaldag derkooppenningen 12 Juli a 9 1543 24 ANTON COOPS Wydstraat 29 Oouda A N VAN ZESSEN Schoonhoven 130 Verdere inlichtingen geeft gezegde notaris len wïens kantore notitiên te verkrijgen lijn De len verkoop aangekondigde perceelen Kaiaerstraai 52 54 Raam 115 117 Spieringstraat 49 51 Noodgodsleeg 35 Jacobserl 252 P C Bothstraat 47 49 worden niet geveild Adverteert in dit Blad Tijdelijke Prijsveriioogingt Kleine flesch f 0 85 MïddenflooH f Ï 80 Oroote flesch f 3 Adverteert in mi mm Kleine flesch t cm Mlddenroon t 1 80 grggte jlt8cli XJj8 pn Werktuigen III M IIII I I I II iMI M I III I I lil W IMB schermen markiezen A nb TeI nd Firma B DE JONG Gouwe 91 Tel 47