Goudsche Courant, zaterdag 30 juni 1917

Qten Ziekte kan Ugrea banaan indien tieckli ku ide l ie nilddel ordl aan ewend Hoesten tn d keel N m Aai Wormen i vMitUlend tlllai op d bor krlebAUoA tn d keel N em Aaga bottboai Per dooi 30 co 60 cl vol willenen en kinderen Neem Ealui bonboai Per doM 30 et S C vanOudheus len Co PIANO S ORGELS KUNSTSPELPIANO S Leverlnf franco buil laocd Garantie billijke prijxen Specialiteit StamBan Terhnre reparaeren 917 J DEM HAAB WaaaB trBallll T I H Eenig Depot van Thee uit het Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Oflte Theeéa worden afgeleverd la rerseielde pakfei van vijf twee en een half en één Ned om met vermetdlnl van Nommer en Prija voonlen vao volgena de Wet gedeptnteerd Merlc Zich tol de uitvoering van Uwe geJSerde orden aanbevelend J C BUL voorhuti J BREBBAART L 56 20 Markt g Dienstaanbiediflgen hebben in de Gfoudsche Courant tieeil $ me4 eê ÜMe adverlratieo kosten siMktt bij voeriiltbetaiiog 1 6 regelt 1 0 2B voor elke regel moer 6 cents Opi aaf nitslaitend aan het Barean Hoofdpijn Müahardt i Hoofdpijnleblelten Per koker 45 Mün hafjfi H Gezonde boofdbuld sender hmnnUvMÏ bevrijd TM rooi W eech U met Parolsecp Per ituk 60 et Gal en slijm ïatrilderd door HUnkarA s Laaeet lablMlen Deie tablHlen sija bloed i ren l raielen den sMelianl Per doos 35 cl Roode oniMoken huid bl kinderen aeere plekken tchrljnen en imetlen der huid Uebrulk Puoissir Zenuwachll eld lapeloosheid onmtt lejeagdheld Mltnkardt s Zcnuwlabletten per koker 60 et Per doot 25 et Maalwater en opriiplnj m k r fe MaaMbleUen Per koker 60 cl Bloedarmoede bleeke eleatakleur swektc Gebruik KaerMo tebletten i Per koker 11 Zie htl koop toe du op het door U i fekochte voorkomt de naam van den febrikinl A MUNHARDT Pharmsc Fabriek ZEIST 9ji Apoth en alle Drotfletm Te Qoiide Anton Coopi WQdatr 29 1 Sohooahovea A N v Zeiiea Boa koop Wed I Spruit 3 F Verkade WaddtezvoM A v d Helde Moor 4nwltt 3 T Oaaaep 1682 81 UNBESTfDlllli HET BESTUUR der CoSp IaasptDdManlaa Vereaniilnl tot Bsport rsa VolTMte GoudMke Kaai onder Rljkimerk tal op DONDERDAQ 13 lULI 1917 dn voorin Ie 11 uren in hel openbaar in HET SCHAAKBORD ia GOUDA Irachlen aan te besteden i Hst bouwen van een Pakhuis tot berging van 40 000 kazen tauak en leekeninl ni 2 Juni t r7 S0 per ual welke lol 8 di en na aanbe edin weder t fl worden Inlenomen bij P D TUURMAK Bouwkundi e iM 29 Wadiiureen teiel Iv Hwerk bij 1 Iripkinaii Uooi ROTTERDAM aiHl lHiBIBH BI Bimill fc Spui Op Maandag 2 Juli a s begint de mep van elegante Damesen Kinder Kleedinfl 1681 228 ROTTERDAM H6tel Re Caurant HET GOUDEN HOOFD WESTE WAGENSTRAAT 92 Telefoon 10595 Se kni raaaf de Hootltraal MATIGE PRIJZEN Ambevelend S S IJLSTRA Moonan Openbare Verkooping TE GOUOA De Nourl J P MAHLSTBot Ie Ber mbacht i l op WOENSDAG 4 JULI 1917 dei morleni 10 nur in bel KolSehuii HARMONIE aan de Markt Ie GOUDA om eontant deld publiek vepkoopen ongeveer 90000 oude Sigaren waai onder bekende prima merken Mortem vóór den verkoop Ie bezichtifen Nedere JnlJchtingen te bekomen ten kantore van den Notarii 1666 26 2oip lieMps Felrolei en toziaeloloreo LeTering van Machinale Brandhontzagon Aanbevelend VEST 109 m j y N j IN Een vertrouwd adres E voor het maken en stotieeren van MEUBELEN Is bQ I N HESSING S Peperstraat 24 Oouda Vertegenwoordrger A RIETKERK Oouda 1394 60 B Billijke prgzen prima mate S riaal Reparatie aan alle meu = 3 balen Kantklossen Onderricht in bet maken van KL08KANT te eo billijke coaditltn Inlichtinfea ratii bij Mei M TIESEMA PLUWEKLBN SINGEL 14 1538 10 Electrotechnisch Installatie Bureau tT Adr de Groot r r i Kleiweg 79 r rr g Gouda i ZATEEDAG 30 JUNI 1917 Derde Blad Het kolenvraagstuk in Duitschland Een medewerker van de on Statiat Ber schrift Duitschland heeft zich meer nog dan de verbondenen gedurende dezen oorlog voor economische vraagstukken geplaatst gezien Een der voornaamste moeilökheden die zich thans scherper dan ooit te voren voordoet ii wel het reeds zoo veel besproken kolenvraagstuk omdat dit zoo nauw samenhangt met de militaire belangen van het land Naast de grondstoffen toch welke de industrieën noodjg hebben staat d voorziening met kolen als een conditio sine qua non voor wat zij zullen leveren aan oorlogsmateriaal In de Frankfurter Zeitung werd dit vraagstuk onlangs uitvoerig in een tweetal lezenswaardige opstellen besproken De Duitsche kolenbakns zooals deze in 1913 het jaar voor den oorlog dus was samengesteld vertvonde het volgende beeld Steenktden Bruinkolen Productie 190 000 000 tons 87 000 000 tons Invoer 10 000 000 7 000 000 200 000 000 tons 94 000 000 tons Uitvoer Ter beschikking voorbinnenl verbruik 166 000 000 ton 94 000 000 tons Tydens den oorlog h eft zich de produc tie van bruinkolen na een overgangsetadium weten te handhaven en is zelfs nog ietwat gestegen Wat echter de steenkolen betreft kan de toestand niet gunstig genoemd worden B dit product toch waarbij de menseheiyke arbeidskracht een groote rol speelt is eene niet onbelangrijke prodttctieafname ingetreden vooral in de achttien eerste oorlogsmaanden Nu staat daar wel tegenover dat de Duitsche steenkooluitvoer eenigermate beperkt werd doch deze beperking weegt niet op tegen de productievermindering zoodat voor binnenlandsch verbruik eene kleinere hoeveelheid beschikbaar bleef dan in vredestijd het geval was Dit had ten gevolge dat ofschoon in de eerste oorlogsmaanden het verbruik eenigszins was afgenomen toch steeds meer uit de in voorraad gehouden hoeveelheden moest word Seput In den afgeloopen winter geschiedde dit in zoodanige mate dat thans geen voorraden van eenige beteekenis nreer wmwezig zQn Daarby komt dat het verbruik van kolen in de oorlogsindustrieën steeds stüg nde is Op de vr$ag waaraan die gespannen toestand in dé kolenvoorziening te wijten is geeft de Frankfurter Zeitung het volgende antwooi d In den beginne nam de productie af tengevolge der mobilisatie wat MODE EN HYGIëNE Luohitigte Zcinïermiani ta De veraiuleinng die de uwdf iii den laatsten Uji door é creëerliig dier langu blouse toileiteni he 4t ondjer aan maakt dat do ntsflitela ook voor den middenizoiuer moei dan oost dk l Mangti1t lling gawidc makea Want niet led er f kicMizei valt op k0l4taJiUigo iakjea Aie vele Hgiir onv oord Mdig breed meiken Maar fvn mantel die looiveel grootar vam omvang is met veifcoirte tailleltjn bijna aan alle uwdollen voorkomt kan ornntugolijk f ea etahe OïitrferCTi Het is bij tn n miintel ook gemakkelijker ieia aan tt brting fli dat de ge taHo langer ïot fachijii Ti De iiitvoering der maüiitei bt glint liot laiigtT Itoe meer 0 d e dier japomien t gviijkfo en miet alle rUi w In di mode wordt ook bij de vervaarddginjgi van iimnte4e wel degelijk rekening gehouden De het meest voorkomeniSe manteJetoffen zijn op hei oogembllk talt Haïtzijdie en geribd keper A en toe ziet im ni ook modt leti van gabiurdliiiie A oovertcoat doch ïe e ond ernoheflem zied van do zijckn iiianIfls dioor en meer frkwcher en ievoodiger aanxien terwijl dit sJijdtti iimdMk een chioqueietk en meer diaineflaclrtigeir aanblik opleveren MeeetaJ word n ze in d talHe afefluiting eterk ingerlmiptild terwijl het aaneetten het strakkos gtiiuilpto kaui door een boofdje cl e f paeac ie wordt gemaflbeerd De naar den zoom too nauwer wordende reklijn wordt veeial dtoor opwaairtM looipendie optitaandlu sirookjefi aan edklkl of door bretxle BanuMTkt iijk nauwere aanzttelukktn verkregta Oebrulkt iMai daarvoor afslekMudif Rtof d n wordt die stof d or bWegwelsook gebruiki ale njkgeerrangtaerdlen kraag en daarbij pasB icbe nuunohetteu Da ti l krDgvn of plooiaels worden staedb grooter van omvang zij beginnen ai me r en meerden votm van een Pierrotlcraag aan te nemen o uboon meeo werk gmnaakt wordt van een vlugga e a ong kuQ te de valling der plooien dan we4 van m ti ang valVi0o gelijkimatigbeid Dt eenvoudigst en toflb aJÉUd vloggiB matrovenkragM komen bij voorkeur bij wad vluggier gcuodiulleerd zijnde maaMs voor Daar zij iih du ze bUJI beter overeenkonMni dan de dikuijU al Ie veel in bei oog loopende raonmk kragen zi deze voor dergiolijke do inden eenigermaie verdrongniw De uitópringeoda heupjita wardt in die nteehte gcnrallen Blle n obor afstaande zakk m aangf duid dbe bijna op geen eakH laoiei ontbreken Groot ia de vraag naar manti y van ondoordiringfiare zijde die ek nt aJa ze es uiti ett eea uHstffcend YervftSRÜng zijn voor de gumiialmanteè dlelMaat niei nwer lijA t verkrijgen Toonal i bat Saargebied i in Sileaié zich deed gevoelen Al ras kwam eenig herstel waarna echter Mn nieuwe tegenslag de J kolendelving trof De stagnatie in het transport gedurende den langen winter maakte het ondoenlyk in normaal tempo het bedryf aan de mün voort te zetten daar men ten slotte geen opslagruimte meer had 7oor het gedolven product De ontoereikende bovendien door te kort aan vetrok voedsel minderwaardige werkkrachten van oudere werklieden en krijgsgevangenen alsmede de arbeidsmoeilykheden moesten natnurlük ongunstig werken Eene uitkomst werd gevonden doordat men na gedeeltelijke afgifte van de voorraden de arbeiders die daarby werkzaam waren weder op de ontginningsplaataen bracht en voorts het bedrgf zooveel mogelyk uitsluitend liet uitoefenen in de rijkste lagen Verder is men er midden April toe overgegaan mljnwcrkera van het front terug te roepen Vooral voor het Saar gebied waar de geologische toestanden geschoolde arbeiders veretschen scheen deze maatregel die echter slechts langzaam verwezeniykt werd veel te beloven Evenzeer voor Rynland Wettphalen dat tUn productie ook nog niet op vredespeil heeft teruggebracht ware het te werk stellen van meer geschoolde krachten wenschelük Wat Silezië betreft zoo is het mogel k door de dikte der lagen ook ongeschoolde arbeiders en krijgsgevangenen met succes te bezigen zoodat reeds verscheidene mUnen hun vredesproductie opnieuw hebben bereikt Niettegenstaande dezen deels gunstigen toestand moet men toch nog eene belangrüke BtUging van den kolenprijs verwachten De toevoeren toch die den laatsten t d ietwat vlotter gingen geschiedden grootendeela uit de in de kolenbekken liggende voorraden Gelyk werd opgemerkt werden verscheidene millioenen tons cokes en kolen tüdena de verkeersetremming in Westphalen en Silezië opgehoopt Thans is de voorraad in laatstgenoemd gebied zoo goed als uitgeput in Westphalen is hü sterk afgenomen Zoodat einde Juli vermoedeiyk ook daar de laatste aftadingen uit voorraad zullen plaats vinden Daartegenover staat de steeds toenemende behoefte De bezetting van half Roemenië vereischte eene grootere hoeveelheid kolen voor de tractie der militaire truisporten na de opening van den Donau en andere verkeerswegen openbaarde zich ook vraag van den Zuidelyken Balkan en Klein Azië Na de afkondiging van den onbeperkten duikbootoorlog waren de netitralelanden in West Europa in meerdere mate op Duitschland aangewezen voor de kolenvoorziening Nu het tekort steeds tastbaarder wordt overweegt men afdoende regelingen Inkrimping an den uitvoer naar neutrale landen Deze echter is reeds zeer belangrijk afgenomen want merkt de Frkf Ztg op men zie niet over het hoofd dat niet enkel uit handelspolitieke maar tevens uit mtliXiin beweejfredenfen noodzak he taat reeds aan de bondgenooten voortdurend groote hoeveelheden te verschaffen Brengt met het daarvoor noodige kwantum in mindering van de hoeveelheden die uitgevoerd worden dan zal men zien dat er waarl k niet zeer veel voor neutrale landen gereserveerd wordt en wat er gaat is verplicht uit r or tl ijf j De ÜoorMohijneniïe iiiodernt IjloiimiH pui ponnem zijn oorzaak dat iivon legejiwoor üg vwl niüHir werk iiiaaki van diC corHf tlijfjee dio er dlan ook nwiefrial k iurig uitzien M t dat z oo liiiiteïigewoon njk gegarn rtl wordpii inligentk oJ z blijven Bonuftijd gt4iet l zoniJer gajTieniriiig maar ailecn het materiaal hit voor de lijljen geèpiikt wordt werkt al zoo eftootvoi daar m L er l haJve tulfl m kantMolfeai wltto en ro e wa clizijdie voor gobriükt Naast effen tulk vorwM kt uien ook zwer ved gewerkte tulle db eif zoiuler tiigo garne rmg hoogst elegant Htaat ok de uit pffen tiiïl vervaardigde mod dl a zijn zeer s arzaetii gt arneerd Fi p smalle tiilini ruche komen in dH eer plaatH al garneiering In aannierking tieiltordimrd e randganjiWiIngHn zijn zeer zetd aam Dok het Inzetl b van Iraa4e molicwen in filet en reitioellatechnick heAiben zoowat afgedaan Men getett thans de voorkeur aan ntet df ttand uitgwoerde opennaaisel en vingg laite Bteek t OrdJuurwi H Bij de op ziaJiat f lioog t eenvoudige netcidoeitsche en hatitrtatoffi n kiomon 1 aamnprking tuil en valmcienn kanttnji dio in uHrttHkeiirfi kwaliteiten en in wen eigenaardige e bi eemvoudiige deaaJn verkrijgbaaT zif At en too ziet niien hier on tar een klein Mnkje aan f ebraclit als gameerlng doch dat hpeft au teitedijk meej aan doelmatigheid dan aan het idee van venderlr zijn oorsprong ia danken De elegante oorst tlljf e4 die bljua uiteflultend weder in kinH noetijl wonten geknipt zijn voorzien van kleine mouwtjet waarin dan souatirOA worrden genaaid Mtn ziet voomaineii ze r rulnw en blouölg geknipte modellen waaionder meestal dikkere owlerlftillo vao zijden tricotof geborduurde Mot worden gedaagx n en die dlenra om de buste te steunen De omzet in onderblousea en taille i zeer groot daar de uU solide sloffen vervaaandl gl uKidleaWn er zeer aanlokketgk uitzien Badmutsen De pogtngeu om de badmutsm en hoeden een meer gekleed aaneen te gn vt zijn mcnigVTild ger gewordiMi Men heeft alt gummietof en ondoordringbare zijde in effen geruit en ged fliimeerdt allerlei ei S enaanögw nouveauté we te vervaarigien fi zeker veel aftrek zullen vinden Ze Éij niet b it ndl voor dnn maiigeq zweuiaport want hier geldt enkel en alleen d practlwche gmnml of wa doekmmls Maar voor fantWietmdeiï waarbij hoogiere eLtfchea worden gesteld aan een voordeeU uiteiai van de damee komen de e eie Hoie nutteen en hoeden tn aanmerking VfTvaardigd als een muU trf tulltamï fthik het meerwdeel deoer hoofdbodekkingen bf4 haar atevig af voor den compensatie overeankomsten aie na langt onderhandelingen z n tot tund i konien en die indien eenigsstas mogeiyk nagrkomen moeten worden De neutraalcn regt de schrijver zijn zich bewust dat wjj hunne belangen niet b de onze kunnen laten voorgaan zü toonden zich zelfs to revend ten aanzie van ome preataties least men verder in een vel wat verfraaide voorstelling van den Jnisten toedracht vnn zaken toen byzondert transportmoeiiykheden en de weersomitandigiieden in den aanvang van dit jaar bet ons buitengewoon moeiiyk maakten onM toezeggingen gestat te doen Nochtans stellen zij kolenverstrekking van onzen tunt steeds meer ala onverbiddelijke vo rwaarde voor leveringen hunnerzijds Den uitvoer naar nrutrale tanden geheel te supprimeeren is ergo niet uitvoerbaar nog daargelaten de ongunstige uitwerking die deze daad alweer op de valuta zou hebben Daarnaast rjjst de vraag van verhooging der productie Deze zou alleen mogel k wezen voor zoover het front nog geschoolde arbeiders missen kan Het vereischt echter heel wat overweging tegt de Frwikfurter Zeitung uit te maken of de conditie van het strUdfront indirect door de onttrekking gediend wordt waar aiders deze verzwakking aldaar niet gerechtvaardigd geacht loan worden Ten slotte de oplossbg die gelegen zou zlJn In beperking vmi bet verbruik de schrijver meent dat in deze richting nog het meeste te bereiken zou z n Met de verklaringen van dringende behoefte afgegeven door het Krlegsantt kan geen genoegen meer genomen worden ook bedrijven die niet direct onder het hoofd Kriegsgewerbe onder te brengen z n moeten in Dringlichkeltskala gekiasseenl worden Leger en vloot binnenscheepvaart oorlogsindustrieën en de levensmiddel en bedrij ven electriciteitsen gasfabrieken moeten van zelf sprekend bij de toewijzing den voorrang genieten al zulten deze niet mogen achterblijven bij het betrachten van Inkrimping van het verbruik Wat dan tenslotte het gebruik betreft voor andere doeleinden zoo moet ten zeerste betw feld worden of daarbij aan groote aanvragen voldaan kan worden In het hier weeigegeven opstel wordt aanbevolen dat zoo veel mogelijk getracht zal worden bedrijven vooral slechts ten deete in exploitatiezljnde te combineeren en industrieën die volstrekt de weelde dienen in het heel niet van kolen te voorzien Ook wat scholen schouwburgen en concerten batreft ware het mogelyk door opeenvolging der samenkomsten meer profit van het verstookte materiaal te trekken LANDBOUW Een overzicht over de stand van zakan Wü bedoelen met d t uiKh r ft den tand der zaken onzer landbouw aankoopvereenigingen Waar deze nog in de eerste groeijaren zijn de omzet nog van geringe beteekenis is en de vereeniglng zich tn haar arbeid bepaalt tot het uitvoeren der orders van de leden dus geen pakhuis magazijn er op nahoudt daar kan da administratie nog op eenvoudige zelfs primitieve wijze ge iiivloe van lic waier Maar iIh op zu bztUf genouHTi ongeklet d Btaande bn ixlf vooriioofdfiaiid in door vornohlllftwlie garijeeri i f l vwt vliigger It linakvn l lMIe nKtT of miiidiiT groote blo en Itla4ereii van dl ï l lfd otaooïl in 7imt Ie cndilfi kleuren veceéeircn ditii rand waurljij evt nalrt tnj site iiïOfUTnf lioetlengameeritigen m het geiiiMi g m waardw grheolit wonH aan feoigx iialuiirg Hn uwlieiid noch wut klotir nwb wat vorm aantielangt Voor danw mH t u govoeligiü Imld zullen d van brtHnli ramlon voorziene Itadhoeden zeer z 4ter iwoget welkoni zijn men heelt ze voornaHiielijk In de betrekke lijk ftlaqjpe iiiodell m lier Wagneirnïutsen of Charlotte ontoy lioe Ion geiiraoht Jni t voor evn uronlang verblf aan het door de zou glodequUieeto atramd lijken oo deze ruodeÜen bo allerbeste hootdiltefiekkingi Hart en Bport Dr J Jundiell arM to Blockholm hoeft jarenlang dto i h Hleke gwolg m der bo kendp Zweedwciie gj snioa liek du Idrott beatudeerd De retmitaten dfbe hij verkreeg m die ongetwijfeld im sport eo tiirnlfevinid u i zullim in4ere teeircik zijn wat het hart betreft In het kort in den beginne netnit de grootte van Iwt haot ni dit wordt veoroorzaakt door sanievtrekking der kaniera mt lioeerau l tf vereohijuKJ itv e chter absoluut nut wbadelijk en an voorbljgaaadeii aard Later en pa na ve Inspanning zett ii dv spieren aaa hH hart wordt grooter eti meer In overciiuHmuiiiutf mvt de dietuiten die van het orgaan g rer tJ woril a dok dit v eirm hijnu 4 a afaaoUmt oiuwJmliHg l ersonf b mHi een zwak hart niooteni uuh de Idïatt en d g vermaken oiUze ngH Verder wijst h Jundell er op dat het lichaam vaa sportlui nkt onder den Invloed van EMsiadeji e wuri wipen niot t staan waaronder hij in de eende plaat bedoelt adoohol nlcotina of ondoelinatig voedae Bij veroiiaclitzamiog v an deee TOorzorgBinaatregelen zou nlM alVen het tU aam doch 0 de herseaen de dupe worden D levenswijze van een elftallld of andiT ffportkaaiploen moet volg Dr Junddl niet taan onder toetüoht van en eigenwi en elf ommW trainer doch van een ervaren goaeeahecr De waarde vanvleasehats voedael Zonder twijfel Li vleesch een van de IroetbaarHte artikelen op de vo Hng ïpeke ning van bet gewone geain en daarwn ia bet van belaiig dat bet zoo voordeeUg mogelijk geboobt en genuttigd wordt Ia iandeli e gi pieenten zipi coo ratW ve alaob lzeni en bergplaawen vaak nuttig nkt alleen om den ja van bet vlefitfch XtbgtJT be inak t nuar ook om voerd worden tonder dat hierdoor moeilijkheden ontstaan BU uitbreiding der zaken wanneer voorraden worden opgeslagen kan men met zulk een administratie met langer volstaan en is beslist een goede boekhouding noodig De voorraden tn het pakhuis opgeitlagen moeten geregeld wonten gecontroleerd Daartoe dient het gebruik van het magazünboek Dit boek zei de heer T Watervia in een door hem te Amersfoort gehouden lezing kan men t stiefkind onder de boeken noemen Het ontbreekt toch bijna altijd in die verecnigingen v aar geen dtttkundlge met de inrichting dor boekhouding ia belast Toch ii zulk een boek van groot belang want hoe kan men zonder dat zich omtrent de voorraden verantwoorden Het magazijn wordt behandeld door ondergeschikt personeel en dit dient men toch te kunnen controleeren wat geschiedt door het magazijnboek De aandacht dient voorts bU een goed ingerichte boekhouding gevestigd op de baleins Aan bet einde van t boekjaar wordt deze opgemaakt Wat is feitelijk een balans Het is een Staat van Overschotten Overschotten van kas vonlerlngen en goederen Het eindsaldo van t magazijnboek moet dus ook in tie balans worden opgenomen t Spreekt vanzelf dat aleer men dit doet eerst nauwkeurig moet worden nagegaan of de werkelijke aanwezige voorraad in het magazyn klopt met het eindsaldo in het boek Want aan een voorraad op papier heeft men niet veel De balans wijst als slot het vermogen der vereeniglng aan Voor welke waarde moeten nu de bezittingen op de balans voorkomen T Voorop moet worden gesteld dat alles wat eigendom is der vereeni ng op de balans moet worden gebracht Ie het kassaldo dit is het werkelijk aanwezige saldo Bij verschil met het saldo volgens het kasboek moet het eerste toch m de balans voorkomen en niet het tweede 2e gebouwen en terreinen deze moeten op de balans vó6rkomen voor At aankoopwaarde verminderd met de afschrijving of waardevermindering Deze waardevermindering moet naar eerlijk Inzicht worden gesteld Op een maierij gebouw b v moet volgent den heer Watervlsch plm 1 i JH pCt worden afgeschreven wanneer althans één en ander goed wordt onderhouden Op niachines in malerijen zal plm 6 pCt moeten worden afgeschreven Men moet er op bedacht zijn dat een machine bO afdanking de waarde moet opbrengen waarvoor te te boek staat 3e goederen dit zijn de voorraden Hiervan moet de waarde niet worden berekend naar de marktprijzen maar naar den kostprijs vermeerderd met d directe onkosten Nog niet gemaakte winsten mogan niet op da balans voorkomen In t bijzonder dient voorzichtigheid te worden betracht omtrent loogenaamde swevende posten goederen op het einde van t jaar ontvangen waarvan men echter de factuur nog niet heeft ontvangen leveren gevaar Op dat men abusievelijk een te hoog winstcijfer zou verkrijgen Ook het tegenovergestelde is mogelijk Hierop dient te worden gelet In t algemeen moet de winst niet word n opgedreven en niet gedrukt worden Het iiL den ywiHT eraeli v b e H te kunnen krijgen Laat óf onivang v n haar ge ln ol van haar l waarpiaatH lUt tw dan jil de hulM roiiw bet voordeelig vimU n eni klrii Mliik viH moblU eeii varken of een Ijwii in zun gtitieel of oe groot Htuk van etm rund U koopttl om zoodomde tegen lafct ren prlj in te koopeu Hei nauwkeurig volgiti van do markt en liet gf tiniik maken va i iixk re voorkwiieiidl g ileg iilH d 7ipv dl tWBlgi voor hel gn zin in d Mui mn d uitgnveii voor heb vleeineh te VHnirtndCNm Ook 1 1 hrt vaii belang hü imfi zoowei iiïogeli profijt trekt van de liwnilif nil Iw t vet i u den afval iHe gt wwni i k nlrt iiM het vleCfch zeJf opgi lieud worden Kan er nlet int e gedaan orden dan kuniven du beendvTini en du afval bijna Bltijd bij bet bereiden van de HOpp henen lerwld het vet hij liet ko kon gebruikt ds duurdere boier ti rtóuze4 tulopaart T e kleinere Ktukjt vlei s h die niet im t dten of Whotel opgedlt rl warden of IfttïT owblljrvwi kunnen op versehlllendn frmakeli e wij e g Jcruld en ojigekookt worden of gecomldineeru word Ti met groenten pastijkoret ol andere Hpip 4n waanliMT d vleem hnihaak wordt ineegedeeJtl aan groote tuK veoJuitlen van nvioider koti tbaar vo d e Vaak ook kan iiKn zoo een geringer kwaliteit vleetwih iokoopen dan nioodig zoudn zjn aJ men bet vle Moh alteen wilde voorment n Verschillendle aoorten on gedwHlm van vleefw h versehlllen aaimirrkWljk in prljH ÜotsM leveren de goitBtoopero geloelten een groolerft ftortie one 4haHr Vleewoh daa de diHirdere en daardoor ii vaak w i duurdu r tM ljnl In werkoiljklu dl voorbetUger Hiervan a 4 len ligt h t voordeel vim d ibiurdere Mtukken iiieier In loalftub beid en miaak dan In de voi iHuK waarde Du lnek RbtM4d hangt af van d n aard der spitnvfflwtit en hm fwe Belft waaruit bet vleetich in une ige teld IM Kmaak hangt gedee eU t af van het in dttw fselu aamrwiigfl vel niSM boofdnakeiijk van Mikatofhoudend Moffen Mv gewoonlijk overvloe llg r en twiafcelf ier z n i i de teed Te dMen van het d er De ke ikhlltrt loet dü blndweefsel van taM vlecach op en maakt het tot op zekere hocKttBdtWch maw MUe boven het kookpimi of ze4b nog tela lager verandert Iw t weefaei der spiervevt ls DaawMr mca i aai vlee langzaam en zorgvut Sg op ew zacht vuur gekookt worben zoodot bi t btnd c A t4 zachter wortU zoirier dal de vozekt eeo veraft k rlng onderKsan Het kok kt water vooral l vert n iK e i and r gevaar op nauMii k dat de voedende beAtanddeefon van het vteMiAh In bet water overgaan Ingeval het voeM waarin het vleanch gekookt wordt zooals bij soep of gMtampte pM too ditvan minder belang of bet It ert nil 44tli n zdfcf voordn l op maar wanneer h t laatste ia ecbter niet too erg ala h t MTfta Hen moet verder ook weten hoa da winat is verkregen bij en gcwHsbinaerd boenmleenbank en handalaveraintfflng b v di Mn de einduitkomsten gaachaiden te zUa Voor de belans beataan veraehlUende vermen r ewoonltjk worden da b t i links k dfl schulden rechts geboekt Er n oet regelmaat tijn Ui ft divanw hoofden eerst de vaste en dayma de matr vlottende poatan of omgekoerd Het reaarvMren Ut gaècbJedt voor da toekomst Hierdoor wordt de poaltla vaa de vereeniglng op dan duur sterker op daa duur behoeft mm aoodoende ataada mhidtr bedrijfskapitaal op t nemen De reaam verminden dus op den duur de lasten Da vraag wordt wel eens gesteld moet dt reserve worden belegd Dete is echter altijd belegd daar zij dient om de zaak te iio n rendeeren Men bedoelt echtar met dia vraag of de reacrve moet wordw belegd in effecten Als d vereeniglng h t kapJtaal miuen kan is r g en bezwaar d reserve te beleggen In effecten enz Zoolang men echter met opgenomen gelden warkt moet men natuurlijk d reaerrt ala bcdrijfikapltaal gebruiken C B IMen meant wet na dat daor d rwervt te beleggen in effecten mtfi deze vrijwaart voor verlies Dit Is echter e n dwatti LUdt de vereeniging verilea dan helpt bel toch niela of dé rwerv is belegd In affwten of in het eigen bedrijfskapitaal ti op genomen Akk rbaaw op kitlaïl f Aan eenige vooraanalaande buwlliouwefM die In akkefbonw hun hoeldr iMW aan vindi n en In t nden ült i k ne pravlneini Bn oaf land dit bedrijf l eoetenm irt zooall n dir ginneld cti vereeniglng opgericht diw zieh ten doel Melt k lM vor Ting van den Nofktrl ak kwl ouw verkort V H N A In awi ftlg iiU iWe vergadering d wi tk l I LTiH ht gelimiden werdi n de Mtatittm gor i k ird Al voorloopig voorzklw la opgMrtv ikni A Tolijn te Aiiwtelvem ala secns lariMpenningute er L It Van der Blik kil Ilarinffivliet 100 Kourrdaw terwijl da volgwwk pereonen voorloopig in het booMl urtuur zitting h blien gMiomcn It C Selnenk tr IJpokh r K de Vrltw Or UpoblVr i Ulf A a wW t H Ble heuvel Azu Houlrakpoki r M Rel lÏBF KohiMT Heiiii i lip V 11 v DUImorn Ami H J l or t ritavmki i v d Wwf Rlllaiufc llalb 1 Httljv lenK4 4 i M A lianken Wil eliiiiinapoltkv i R I olilnga Hellingwolf K Siipwmt de Krlmt U lro l nfWddi Krim CwUTinaiw Eb i H A v Dmntttgou KerkAve aaih O de Vo Tiea t rtyroetp W U d Vo BoxnMwr K V d Tormo Oouda A A Mtja Baa nieMljk Keeda botriien zlob vela peraonea voor al ook uit Drente ra Fricfldood bIJ Ae nieuwe vereeniRlng kangeakiten BECHTBXAKEN Haag MlUtalr Garechtahaf Voor bet Hoog Militair GereohURhoPia behandeld du strafzaak tegen d n nrweiea Mergeent iitajoor adiiitnliflratv ir bij uK de potliatalion tp AmMerdnm die voor d n krljgeraad te H lravi nba0i liad tiT ebt vLetweh alleen geuuulfpl woixlt mag niva dit lelt nil over Iwt hoofd zien Met alle4 n UK h wordt k vonftngitwaarde van w vt Hwteti er door vermiiidi fd maar ook de Hitake ijkh ld gaat er mki ol naer door Verloren Om de kamt op vartlwa zoo gering luogetijk te makao s u U nM n du bulumksnt van htH vlee K4i fai Iteet Vet of kokend watt r voor mvn ïvti ht fyit te koken ol nmh kiopt id hakt taal vleaaoh oni de w eelMeta gadMteli te v r4m4L4 r zoodatTniËU lui kMÏlai t jd M oett te laten kokeiiNBditUve deaemaaP reigeleti oni den natuurll n Hniaak van het vleiMcl U bt ioiid A Ie bm Kderen kan men ar ook andere ni akt n aau toevoegen Deze kunnen n ed vóAr het koken iu tiK vluefich g Iaan worden of Mr laier worden bijgevolg In dnt vofU van kruldtv ol Mus tlrovnten n t en Rterk gepraaonoeatden MCiMak zo müm uien wortelen ot i dwrij geurige kruidm al peterselif lau rierblaiWen ol tijm stoff ala aitnzuur ol bttutensap pcccrijen ala peper kruliln ien of kerrle en znra ol aterkgekruidi auze ün alle voor bo Veng4no nidl Uh geHohlU h kunw n Op zeer venehlUende wijze aaiig iw ud worden IndJerdaad ki het aantal lekkere cba iBllje dat em goede bubtrrouw bertfidtoa kan itlt de go dkoupere Mukken vkMMK t ol ak vbwMAreaten bijna onbegrenititf NV tuwriijk vertd cbl de tnv M ling meer ti il en hMKlglirtd dan bel koken vaa de duurtlr re makken evengoed aU er aieer lijd en haadki veid no Ug U voor zergvuldtg en venvtandlg iakoopen dan vaar het Iwii len van vieearh op goed geluk Maar de ware erdimate vao een bekwame huiavrouw steekt minder in hei kunmn toeberetdnt van knabare rf luxeHcltcteta dan wid m h 4 imMhke4ijk boeiden van emvou ttge maaHljdea voor dageiijkaob gt rulk en het bandlg ooinbi naeren van naken 3uiamiige hitfwrouwen aohijnm een vooroordeel te hebben tegen het betulnlgeo op hlw boven oaiHtegwen manier Wanneer echter het gezin er nlt t WiAt ijdl Nt maa li lctt even Iwbaidwwi e MnaIielt Wijvi n êkt laOkm e koatiiaarder aija zoo Iwt t dH vooroord 4 wahüg ol ge n reden van t aaa Itker tfl het neet Ijeneden de wairdP esd van eenig gezin onnoodlge tUtga ea te rermijde hoM root zijn Inkoswa otüt Biair zijn n de ver4andlg bul nronw aaow er e vogo l een et r In ellen een goale lafel t gwen t gen en tac arlji ai de fahrikaai fr naar Mrcvft de knatm van productie In sya la uiefc